SJVFS 2014:7

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

1

SJVFS 2014:7

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks före-

skrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig

kontroll av foder och animaliska biprodukter;

Saknr M 40

Utkom från trycket

den 15 april 2014

Omtryck

beslutade den 10 april 2014.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 21 § förordningen (2006:814) om

foder och animaliska biprodukter samt 8 och 18 § förordningen (2006:1165) om

avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter1

dels att rubriken närmast före 2 kap. 8 § ska upphöra att gälla samt att 2 kap. 8-10

och 12 §§ och bilaga 5 ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2, 3 och 7 §§, 2 kap. 3 §, 4 kap. 2 § samt bilagorna 1-4 ska ha

följande lydelse.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från

och med den dag då denna författning träder i kraft.

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser och allmänna råd om offentlig

kontroll av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder samt

animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt offentlig kontroll av

annan befattning med foder och animaliska biprodukter och därav framställda

produkter samt avgifter för kontroll vid import av icke animaliskt foder.

(SJVFS 2011:48)

2 §2 Grundläggande bestämmelser om kontroll av foder samt animaliska biprodukter

och därav framställda produkter finns i

1. kommissionens förordning (Euratom) nr 770/90 av den 29 mars 1990 om

gränsvärden för radioaktivitet i djurfoder efter en kärnenergiolycka eller

annan radiologisk nödsituation3,

2. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning

av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati4,

1 Författningen senast omtryckt (SJVFS 2011:48).

2 Ändringen innebär att följande förordningar stryks:

- europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om

fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av

animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.04.2004, s. 260 (Celex

32004R0854)),

- kommissionens förordning (EU) nr 454/2010 av den 26 maj 2010 om övergångsbestämmelser

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 vad gäller

märkningsbestämmelser för foder (EUT L 128, 27.5.2010, s. 1, (Celex 32010R0454)) samt

- kommissionens förordning (EU) nr 575/2011 av den 16 juni 2011 om en förteckning över

foderråvaror (EUT L 159, 17.6.2011, s. 25, (Celex 32011R0575)).

3 EGT L 83, 30.3.1990, s. 78, (Celex 31990R0770).

4 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, (Celex 32001R0999).

SJVFS 2014:7

2

3. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari

2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som

gäller livsmedelssäkerhet5,

4. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder6,

5. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den

22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade

organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda

av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG7,

6. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den

22 september 2003 om fodertillsatser8,

7. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra

livsmedelsburna zoonotiska smittämnen9,

8. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april

2004 om livsmedelshygien10,

9. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april

2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av

foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djur-

skydd11,

10. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23

februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel

och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets

direktiv 91/414/EEG12,

11. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari

2005 om fastställande av krav för foderhygien13,

12. kommissionens förordning (EG) nr 141/2007 av den 14 februari 2007 om

krav på godkännande i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 183/2005 av foderföretagsanläggningar som tillverkar eller släpper ut på

marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och histomonostatika14,

13. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av

förordning (EEG) nr 2092/9115,

14. kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk

produktion, märkning och kontroll 16,

5 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).

6 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, (Celex 32003R1829).

7 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, (Celex 32003R1830).

8 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

9 EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, (Celex 32003R2160).

10 EUT L 139, 30.04.2004, s. 1, (Celex 32004R0852).

11 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R0882).

12 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, (Celex 32005R0396).

13 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

14 EUT L 46, 16.2.2007, s. 10, (Celex 32007R0141).

15 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1, (Celex 32007R0834).

16 EUT L 250, 18.9.2008, s. 1, (Celex 32008R0889).

SJVFS 2014:7

3

15. kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om

provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder17,

16. kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om

tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när

det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel

av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG18,

17. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli

2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om

upphävande av

rådets

direktiv

79/373/EEG, kommissionens direktiv

80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG

och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG19,

18. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21

oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav fram-

ställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upp-

hävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska

biprodukter)20,

19. kommissionens förordning (EU) nr 568/2010 av den 29 juni 2010 om ändring

av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 vad

gäller förbud mot utsläppande på marknaden eller användning som djurfoder av

proteinprodukter som erhållits från Candida-jästsvampar som odlats på

n-alkaner21,

20. kommissionens förordning (EU) nr 892/2010 av den 8 oktober 2010 om vissa

produkters status som fodertillsatser som omfattas av Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 1831/200322,

21. kommissionens förordning (EU) nr 939/2010 av den 20 oktober 2010 om

ändring av bilaga IV till förordning (EG) nr 767/2009 rörande tillåtna toleranser

för märkning av foderråvaror eller foderblandningar som det hänvisas till i artikel

11.523,

22. kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om

genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009

om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda

produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande

av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det

direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen24,

23. kommissionens förordning (EU) nr 574/2011 av den 16 juni 2011 om ändring

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden

för nitrit, melamin, Ambrosia spp. och för korskontamination av vissa

koccidiostatika eller histomonostatika samt om konsolidering av bilagorna I och

II till det direktivet25,

17 EUT L 54, 26.2.2009, s. 1, (Celex 32009R0152).

18 EUT L 194, 25.7.2009, s. 11 (Celex 32009R0669).

19 EUT L 229, 1.09.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

20 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

21 EUT L 163, 30.6.2010, s. 30 (Celex 32010R0568).

22 EUT L 266, 9.10.2010, s. 6, (Celex 32010R0892).

23 EUT L 277, 21.10.2010, s. 4, (Celex 32010R0939).

24 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1 (Celex 32011R0142).

25 EUT L 159, 17.6.2011, s. 7, (Celex 32011R0574).

SJVFS 2014:7

4

24. kommissionens förordning (EU) nr 619/2011 av den 24 juni 2011 om prov-

tagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder vad gäller förekomst

av genetiskt modifierat material där godkännandeförfarandet fortfarande pågår

eller godkännandet har upphört att gälla26,

25. kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en

förteckning över foderråvaror27,

26. djurskyddslagen (1988:534),

27. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

28. förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter samt

29. förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och

animaliska biprodukter.

(SJVFS 2014:7)

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

ABP-anläggning: varje anläggning för vilken registrering eller godkännande

krävs enligt förordning (EG) nr 1069/2009,

animaliska biprodukter: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1069/2009,

bearbetat animaliskt protein: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i förordning (EU) nr 142/2011,

bearbetat sällskapsdjursfoder: begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EU) nr 142/2011,

bearbetningsanläggning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som

i förordning (EU) nr 142/2011,

djur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG)

nr 1069/2009,

erfarenhet: sannolikhet för avvikelser,

extra offentlig kontroll: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 882/2004,

foder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG)

nr 178/2002,

foderanläggning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som

begreppet anläggning i förordning (EG) nr 183/2005,

foderblandning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 767/2009,

fodertillsats: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EG) nr 1831/2003,

framställda produkter: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1069/2009,

färskt sällskapsdjursfoder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i förordning (EU) nr 142/2011,

förblandning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1831/2003,

företagare: fysisk eller juridisk person som ansvarar för att säkerställa att kraven

i denna föreskrift uppfylls på den anläggning som står under vederbörandes ansvar,

26 EUT L 59, 4.3.2011, s. 23, (Celex 32011R0619).

27 EUT L 29, 30.1.2013, s. 1, (Celex 32013R0068).

SJVFS 2014:7

5

helfoder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EG) nr 767/2009,

helkonserverat sällskapsdjursfoder: begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EU) nr 142/2011,

insamling: den verksamhet som bedrivs av transportören i och med att sådana

animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är matavfall lastas

hos avsändaren,

kontrollorgan: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 882/2004,

lagringsanläggning: anläggning med verksamhet som beskrivs i artikel 24.1 i-j i

förordning (EG) nr 1069/2009,

livsmedelsproducerande djur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i förordning (EG) nr 767/2009,

mellanhantering: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EU) nr 142/2011,

offentlig kontroll: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 882/2004,

primärproducent: den som bedriver primärproduktion av foder,

primärproduktion av foder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som begreppet anläggning i förordning (EG) nr 183/2005,

risk:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG) nr

178/2002

,

sällskapsdjur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1069/2009,

tuggben: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EU) nr 142/2011,

utsläppande på marknaden (av foder): begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EG) nr 178/2002, samt

utsläppande på marknaden (av animaliska biprodukter och därav framställda

produkter): begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EG) 1069/2009 för animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

(SJVFS 2011:48)

Laboratorier och analysmetoder

4 § Ansökan för att utses till officiellt laboratorium avseende analys av prover tagna i

den offentliga kontrollen i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004

skickas till Jordbruksverket.

(SJVFS 2010:83)

5 § Prov tagna vid offentlig kontroll ska skickas till av Jordbruksverket utsett offici-

ellt laboratorium.

6 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

Tröskel- och gränsvärden

7 § Vid offentlig kontroll ska följande tröskel-, åtgärds- och gränsvärden tillämpas

SJVFS 2014:7

6

a. högsta eller lägsta innehåll av fodertillsatser som framgår av EU-rättsliga

direktiv och förordningar avseende godkända fodertillsatser28,

b. godtagbara avvikelser från deklarerat näringsinnehåll som framgår av

bilaga IV i förordning (EG) nr 767/2009,

c. åtgärdströsklar och gränsvärden för främmande ämnen som framgår av

förordning (EU) nr 574/2011,

d. de tröskelvärden som framgår av förordning (EG) nr 1829/2003 och

förordning (EG) nr 1830/2003 när det gäller krav på märkning och spårbarhet

av genetiskt modifierade foder,

e. provtagnings- och analysmetoder för genetiskt modifierat material enligt

förordning (EU) nr 619/2011

f. gränsvärden enligt förordning (EU) nr 142/2011.

(SJVFS 2014:7)

2 KAP. OFFENTLIG KONTROLL SOM UTFÖRS AV JORDBRUKSVER-

KET

A. Kontroll av foder- och ABP-anläggningar

Den offentliga kontrollens utformning

1 § Offentlig kontroll genomförs av Jordbruksverket enligt en av verket årligen upp-

rättad kontrollplan för offentlig kontroll av foder samt animaliska biprodukter och

därav framställda produkter.

Extra offentlig kontroll kan genomföras som uppföljning eller vid misstanke om

bristande efterlevnad av de grundläggande bestämmelserna om foder och animaliska

biprodukter samt därav framställda produkter enligt 1 kap. 2 §.

(SJVFS 2011:48)

Allmänna råd

Länsstyrelsens medverkan vid offentlig kontroll som utförs av Jordbruksverket

Vid offentlig kontroll av anläggningar som utförs av Jordbruksverket enligt 2 kap.

1 § kan även länsstyrelsen medverka för att bevaka smittskyddet inom länet.

(SJVFS 2010:83)

2 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

3 § Antalet offentliga kontroller enligt 2 kap. 1 § fastställs enligt risk- och

erfarenhetsklassificeringen i bilagorna 1-4.

Som grund för planering av kontrollen nästkommande kontrollår ligger risk- och

erfarenhetsklassificering, en omvärdsanalys och resultat från tidigare utförd offentlig

kontroll.

(SJVFS 2011:48)

4 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

28 Ett register över godkända fodertillsatser enligt förordning (EG) nr 1831/2003 återfinns på

kommissionens hemsida:

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-

03.pdf

SJVFS 2014:7

7

5 § Den som utför offentlig kontroll får utöver den planerade provtagningen ta prover

för analys om det finns misstanke om att lagstiftningen enligt 1 kap. 2 § inte

efterlevs.

(SJVFS 2010:83)

6 § Genomförd offentlig kontroll dokumenteras i särskilt upprättat protokoll som

skickas till företagaren så snart som möjligt efter kontrollbesök.

7 § Om anmärkningar lämnats vid offentlig kontroll av en anläggning ska

företagaren lämna in en skriftlig åtgärds- och tidsplan till Jordbruksverket. Åtgärds-

och tidsplanen ska vara Jordbruksverket tillhanda senast en månad efter det att

företagaren erhållit kontrolldokumentation om inte kortare tidsangivelse har lämnats.

Jordbruksverket får enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

vidta åtgärder enligt 21, 23-27 §§ samma lag.

(SJVFS 2010:83)

8 § har upphävts genom (SJVFS 2014:7).

9 § har upphävts genom (SJVFS 2014:7).

10 har upphävts genom (SJVFS 2014:7).

11 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

12 § har upphävts genom (SJVFS 2014:7).

B. Avgifter för kontroll vid import av icke-animaliskt foder

13 § Offentlig kontroll av import av visst foder av icke-animaliskt ursprung regleras i

förordning (EG) nr 669/2009.

(SJVFS 2010:83)

14 § De företagare som är ansvariga för sändningarna eller deras företrädare ska för

varje sändning som genomgår kontroll enligt förordning (EG) nr 669/2009 inklusive

eventuell provtagning betala avgift enligt ett särskilt beslut av Jordbruksverket.

(SJVFS 2010:83)

15 § Om en sändning som anmälts enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 669/2009

inte anländer till den berörda gränskontrollstationen och om kontrollen inte

avanmälts minst en arbetsdag före sändningens fysiska ankomst och om detta orsakat

den berörda myndigheten kostnader, ska den företagare som ansvarar för sändningen

eller dess företrädare ersätta myndigheten med 175 kr per påbörjad kvarts timme.

(SJVFS 2010:83)

3 KAP. OFFENTLIG KONTROLL SOM UTFÖRS AV ANDRA MYNDIG-

HETER ÄN JORDBRUKSVERKET

Länsstyrelserna och kommunerna

1 § Länsstyrelserna och kommunerna ansvarar för kontrollen av foder samt

animaliska biprodukter och därav framställda produkter i den omfattning som anges i

förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

Utöver denna kontroll ansvarar länsstyrelserna för kontrollen enligt förordning

(EG) nr 1069/2009 avseende insamling, omlastning och transport av sådana ani-

maliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är matavfall.

(SJVFS 2011:48)

SJVFS 2014:7

8

Allmänna råd

Länsstyrelsens kontroll inom primärproduktionen

Varje år bör minst en procent av primärproducenternas foderanläggningar

kontrolleras med utgångspunkt i utförd riskanalys. Som grund för riskanalys och

urval av anläggningstyper kan kontrollmyndigheten använda Jordbruksverkets,

Livsmedelsverkets och Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) modell för

riskklassificering samt utarbetad vägledning 29, 30 .

(SJVFS 2010:83)

2 § Länsstyrelserna och kommunerna ska varje år fastställa en plan för det

kommande verksamhetsårets offentliga kontroll enligt 3 kap. 1 §. Planen ska omfatta

kontrollens omfattning inklusive planerad provtagning.

(SJVFS 2010:83)

3 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

4 § För offentlig kontroll enligt 3 kap. 1 § andra stycket ska länsstyrelsen ta ut en

avgift av företagaren motsvarande de faktiska kostnaderna (tim-, rese- och

analyskostnader).

(SJVFS 2011:48)

Livsmedelsverket

5 § Livsmedelsverkets ansvar för kontroll av animaliska biprodukter och därav

framställda produkter regleras i 13 § förordningen (2006:814) om foder och

animaliska biprodukter.

(SJVFS 2011:48)

Rapportering av utförd offentlig kontroll

6 § Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna ska senast den sista februari

efter utgången av varje kalenderår till Jordbruksverket lämna in en rapport om den

genomförda offentliga kontrollen av foder samt animaliska biprodukter och därav

framställda produkter. Om det i förordning eller beslut av regeringen finns annan

bestämmelse om rapportering av resultat av offentlig kontroll av foder samt

animaliska biprodukter och därav framställda produkter ska de bestämmelserna gälla

istället.

(SJVFS 2010:83)

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

7 § Om Jordbruksverket överlämnar kontrolluppgifter till SVA enligt 11 §

förordningen (2006:814) får SVA ta ut en avgift av företagaren motsvarande de

faktiska kostnaderna (tim-, rese- och analyskostnader).

(SJVFS 2010:83)

29 Modell för riskklassificering av livsmedels- och foderföretagare i primärproduktionen

(Jordbruksverk, Livsmedelsverket och SVA)

30 Vägledning: Riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen

(Jordbruksverk, Livsmedelsverket och SVA)

SJVFS 2014:7

9

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestäm-

melserna i dessa föreskrifter.

2 § En kontrollmyndighet som misstänker att foder inte är säkert eller erhåller

information om att foder inte är säkert ska utöver att vidta åtgärder för att åtgärda

problemet omedelbart anmäla detta till Jordbruksverket.

(SJVFS 2014:7)

---------------

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2007. De allmänna råden gäller fr.o.m.

samma tidpunkt31.

---------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 200832.

---------------

Denna författning33 träder i kraft den 20 december 2010.

---------------

Denna författning34 träder i kraft den 22 december 2011. De allmänna råden

gäller fr.o.m. samma tidpunkt.

---------------

Denna författning35 träder i kraft den 1 maj 2014.

CHRISTINA NORDIN

Kjell Wejdemar

(Enheten för foder och hälsa)

31 SJVFS 2007:21

32 SJVFS 2007:88

33 SJVFS 2010:83

34 SJVFS 2011:48

35 SJVFS 2014:7

SJVFS 2014:7

10

Bilaga 1

RISKKLASSIFICERING

AV

ANLÄGGNINGAR

ANDRA

ÄN

I

PRIMÄRPRODUKTIONEN

Registrerade och godkända foderanläggningar som anges i art. 5.2 i förordning (EG)

nr 183/200536 samt ABP-anläggningar riskklassificeras beroende på anläggningens

verksamhet i skalan 1 – 10, där 1 är högsta riskklass, i enlighet med tabell 1.1 och

1.2. Anläggningar som inte är angivna i tabellerna 1.1 och 1.2 har riskklassen 7.

Om anläggningen omfattas av flera verksamheter i tabellerna 1.1 och 1.2 med olika

riskklasser erhåller anläggningen den högsta av dessa riskklasser.

Anläggningar som tillverkar foder och har ett godkännande för sin foderverksamhet i

enlighet med 2 kap. 6 §, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

2006:81) om foder kontrolleras minst en gång per år oberoende av volymsfaktorn i

bilaga 4.

Beslut om ändring av riskklassificering kan ske löpande pga. ändrade förutsättningar

eller efter utförd offentlig kontroll och i normalfallet en gång per år.

Tabell 1.1 Riskklassificering av anläggningar som hanterar följande foder

Anläggningar för nedanstående verksamhet

Riskklass

P = Produktion inkl. legotillverkning

U = Införsel och utsläppande på marknaden

B = Butikförsäljning och lagerhållning

T = Transport

P

U

B

T

FODER SOM INTE HANTERAS FYSISKT

10

10

-

-

FODER SOM HANTERAS FYSISKT

Transporter

Bulktransport av

- fodertillsatser samt förblandningar innehållande

läkemedel, koccidiostatika och histomonostatika

-

-

-

7

- övriga förblandningar

-

-

-

8

- övrigt foder

-

-

-

9

Transport av paketerat foder (inkl. storsäck)

-

-

-

10

Fodertillsatser

- koccidiostatika och histomonostatika och övriga

tillsatser med en fastställd högsta halt

4

5

6

-

- övriga fodertillsatser

5

6

7

-

36 EUT L 35, 8.2.2005, s.1, (Celex 32005R0183).

SJVFS 2014:7

11

Anläggningar för nedanstående verksamhet

Riskklass

P = Produktion inkl. legotillverkning

U = Införsel och utsläppande på marknaden

B = Butikförsäljning och lagerhållning

T = Transport

P

U

B

T

Förblandningar

- koccidiostatika och histomonostatika och övriga

tillsatser med en fastställd högsta halt

5

6

7

-

- övriga förblandningar

6

7

8

-

Foderråvaror

- bestående av animaliska biprodukter och framställda

produkter

7

8

9

-

- i form av icke värmebehandlad spannmål till

fjäderfäbesättningar

-

6

7

-

- övriga foderråvaror

8

9

10

-

- enbart ompaketering

9

-

-

-

Foderblandningar

- som innehåller läkemedel, koccidiostatika eller

histomonostatika samt övriga fodertillsatser med en

fastställd högsta halt

5

6

7

-

- som innehåller övriga fodertillsatser37

6

7

8

-

- till livsmedelsproducerande djur38

7

8

9

-

- till livsmedelsproducerande djur – blandartjänst

8

-

-

-

- till icke livsmedelsproducerande djur

8

9

10

-

- som endast paketeras

9

-

-

-

- som blandas samman till sällskapsdjursfoder inom

detaljhandeln

-

-

10

-

(SJVFS 2014:7)

37 Anläggningar där tillsatser blandas direkt i fodret dvs. inte via en förblandning.

38 Vid tillverkning av foder är häst alltid att betrakta som ett livsmedelsproducerande djur.

SJVFS 2014:7

12

Tabell 1.2 Riskklassificering av ABP-anläggningar som inte hanterar foder

Anläggningar för nedanstående verksamheter

Riskklass

Biogasanläggningar

- rötar naturgödsel från egen gård eller flera gårdar ihop med t.ex.

mjölk, mag- och tarminnehåll, f.d. livsmedel där rötresten anses

vara obehandlad

8

- endast rötning av matavfall kategori 3-material

8

- rötar animaliska biprodukter och därav framställda produkter

med hygienisering

7

- rötar animaliska biprodukter och därav framställda produkter

utan hygienisering

6

Komposteringsanläggningar

7

Anläggning för lagring av framställda produkter

- lagrar kategori 3-material och naturgödsel

7

- lagrar kategori 1

5

- lagrar kategori 2 material annat än naturgödsel eller lagrar både

kategori 2 och 3 material tillsammans

4

Mellanhantering och lagring av animaliska biprodukter

- hanterar och lagrar kategori 3-material och naturgödsel

7

- hanterar och lagrar kategori 1- och 2-material utom naturgödsel

1

Bearbetningsanläggningar

- bearbetning av kategori 3-material

7

- bearbetning av kategori 1- och 2-material

1

Förbränningsanläggning avsedd för kremering

(kremeringsanläggning)

- kremering av sällskapsdjur

8

- kremering av övriga djurslag

7

Övriga förbränningsanläggningar

- förbränning av kategori 3-material

9

- förbränning av kategori 1- och 2 material

5

SJVFS 2014:7

13

Anläggningar för nedanstående verksamheter

Riskklass

Anläggning för framtagande av framställda produkter behandlade

enligt bilaga XI och XIII i förordning (EU) nr 142/2011

- konservatorverksamhet som enbart hanterar material från

Sverige och ≤ 40 djur/år

8

- övriga konservatorverksamheter

6

- anläggning som blandar organiska gödningsmedel

6

(SJVFS 2012:48)

SJVFS 2014:7

14

Bilaga 2

ERFARENHETSKLASSIFICERING AV ANLÄGGNINGAR

Grundklassificering

Nya anläggningar erhåller erfarenhetsklass C (normalklassificering). Anläggningarna

klassificeras i en skala från AAA, AA, A – E. AAA är den bästa/högsta

klassificeringen och E den sämsta/lägsta. För anläggningar som erhåller

klassificering E skall åtgärder enligt artiklarna 14 – 15 förordningen (EG) nr

183/2005 övervägas.

Efter utförd kontroll kan klassificeringen ändras uppåt (mot AAA) eller nedåt (mot

E) inom intervallet AAA – E beroende på resultatet från den offentliga kontrollen.

Positiv klassificering

Efter utförd kontroll eller anmälan av anläggningen senast den sista oktober (via

blankett D7) kan klassificeringen justeras uppåt kommande verksamhetsår beroende

på om anläggningen

 är tredjepartskontrollerad via ett certifieringsorgan eller följer svenska eller

EU:s riktlinjer för god praxis: 1 steg över grundklassificeringen,

 är tredjepartskontrollerad via ett certifieringsorgan och följer svenska eller

EU:s riktlinjer för god praxis: 2 steg över grundklassificeringen.

Observera att certifieringen ska omfatta relevanta delar av foderregelverket (1 kap.

2 §) för att beaktas.

Sveriges och EU:s riktlinjer för god praxis (branschriktlinjer) som kan beaktas

återfinns på Jordbruksverkets webbsida39.

Negativ klassificering

Beslut om justering av erfarenhetsklassificering sker löpande efter utförd offentlig

kontroll.

Vid klassificering nedåt under pågående kontrollår beaktas utökade kontroller under

året som extra offentlig kontroll.

(SJVFS 2014:7)

39 www.jordbruksverket.se, klicka vidare på Djur, Foder, Riktlinjer för branschen.

SJVFS 2014:7

15

Bilaga 3

RISK- OCH ERFARENHETSMATRIS

Grundantalet offentliga kontroller per år fastställs genom matris enligt tabell 3. Det

totala antalet offentliga kontroller per år fastställs genom att beakta volymfaktorn i

bilaga 4.

Lägsta antalet kontroller som kan erhållas är en (1) kontroll vart 10:e år.

Tabell 3 Grundantalet offentliga kontroller per år beroende på risk- och

erfarenhetsklassificering av anläggningarna.

Riskklass

Erfarenhetsklass

AAA

AA

A

B

C

D

E

1

*

*

*

*

*

*

*

2

1/2

1/1

2/1

3/1

4/1

5/1

6/1

3

1/3

1/2

1/1

2/1

3/1

4/1

5/1

4

1/4

1/3

1/2

1/1

2/1

3/1

4/1

5

1/5

1/4

1/3

1/2

1/1

2/1

3/1

6

1/6

1/5

1/4

1/3

1/2

1/1

2/1

7

1/7

1/6

1/5

1/4

1/3

1/2

1/1

8

1/8

1/7

1/6

1/5

1/4

1/3

1/2

9

1/9

1/8

1/7

1/6

1/5

1/4

1/3

10

1/10

1/9

1/8

1/7

1/6

1/5

1/4

* Enligt särskilt beslut

(SJVFS 2014:7)

SJVFS 2014:7

16

Bilaga 4

BERÄKNING AV DET TOTALA ANTALET OFFENTLIGA KONTROLLER

PÅ FODERANLÄGGNINGAR

Det totala antalet offentliga kontroller på foderanläggningar fastställs genom att

multiplicera grundtalet offentliga kontroller i tabell 3, bilaga 3 med volymfaktorn (V)

i tabellerna 4 eller 5.

Anläggningar som enbart för in färdigförpackat foder till sällskapsdjur får

volymfaktorn (V) 1.

På foderanläggningar med flera verksamheter kan flera volymfaktorer bli gällande,

då används den högsta volymfaktorn vid beräkning.

(SJVFS 2010:83)

Tabell 4. Volymfaktor för beräkning av totala antalet offentliga kontroller per år för

foderanläggningar som hanterar råvaror, fodertillsatser och förblandningar

Faktor (V)

Volym (ton/år) *

ABP40/Råvaror

Fodertillsatser

och

förblandningar

Våta/blöta**

Torra

0,25

10 000

20 000

10 000

0,50

10 001 – 20 000

20 001 – 40 000

10 001 – 20 000

0,75

20 001 – 30 000

40 001 – 60 000

20 001 – 30 000

1

30 001 – 40 000

60 001 – 80 000

30 001 – 40 000

2

> 40 000

> 80 000

> 40 000

* Införsel, tillverkning, försäljning. ** Drav, drank, etc.

(SJVFS 2014:7)

Tabell 5. Volymfaktor för beräkning av totala antalet offentliga kontroller per år för

foderanläggningar som hanterar foderblandningar

Faktor (V)

Volym (ton/år) *

Foderblandningar

Livsmedelsproducerande djur

Sällskapsdjur och pälsdjur

0,25

1000

50

0,50

1 001 – 5 000

51 – 100

0,75

5 001 – 10 000

101 – 500

1

10 001 – 50 000

501 – 1 000

2

50 001 – 100 000

1 001 – 10 000

3

> 100 000

> 10 000

* Införsel, tillverkning, försäljning.

(SJVFS 2010:83)

40 Foderanläggningar som även producerar animaliska biprodukter (ABP) för andra ändamål är

volymen summan av ABP som produceras för foder eller andra ändamål.

SJVFS 2014:7

17

Bilaga 5 (har upphävts genom SJVFS 2014:7)