SJVFS 2015:12

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:12

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och

getter;

Saknr J 20

Utkom från trycket

den 5 juni 2015

Omtryck

beslutade den 4 juni 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., ifråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1994:224) om

införsel av får och getter1

dels att 11 b § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 8 b, 10, 11, 16 och 18 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om villkor från djurhälsosynpunkt

som ska vara uppfyllda vid införsel till Sverige av får eller getter från länder inom

Europeiska unionen (EU), och från Norge, samt de tredje länder från vilka införsel

får ske2. Författningen ska inte tillämpas på icke-domesticerade får eller getter från

tredje land som är avsedda för föreställningar eller utställningar där dessa djur inte

regelbundet hålls eller föds upp. Den ska inte heller tillämpas på icke-domesticerade

får eller getter från tredje land som ingår i cirkusar eller är avsedda för vetenskapliga

ändamål inbegripet naturvård och experiment i organ, institut eller centrum som har

godkänts i enlighet med bilaga C till rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992

om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av

djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de

specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG3.

Bestämmelser om

1. avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om

avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av

levande djur m.m.

2. införsel finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande,

kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati4.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2009:39.

2 Se kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer,

områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för

veterinärintyg, EUT L 73, 20.3.2010, s. 1, (Celex 32010R0206).

3 EGT L 268, 14.9.1992, s. 54, (Celex 31992L0065).

4 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, (Celex 32001R0999).

SJVFS 2015:12

2

3. anmälan till Tullverket vid införsel från ett annat land inom EU finns i lagen

(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom

Europeiska unionen.

4. Tullverkets övervakning av införsel av djur till landet finns i förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

5. hur djuren ska vara märkta i samband med införsel finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får

och getter.

6. djurskydd finns i djurskyddslagen (1988:534) och med stöd av lagen

meddelade bestämmelser.

7. handlare finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:1) om

djurhällsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med

förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder

inom Europeiska unionen (EU) samt Norge.

8. uppsamlingsplatser finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:1)

djurhällsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med

förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder

inom Europeiska unionen (EU) samt Norge.

9. villkor från djurskyddssynpunkt vid transport av får och getter finns i Statens

Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:2) om transport av

levande djur. (SJVFS 2015:12).

Definitioner

2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

anläggning: varje lokal eller inrättning där får eller getter brukar hållas eller födas

upp, oavsett ändamålet med verksamheten,

anmälningspliktiga sjukdomar: de sjukdomar som räknas upp i avsnitt I i bilaga B

till rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för

handeln med får och getter inom gemenskapen5,

behörig myndighet: den centrala myndigheten i en medlemsstat med behörighet

att utföra veterinärkontroller eller avelstekniska kontroller eller varje myndighet till

vilken denna behörighet har delegerats. I Sverige är Jordbruksverket eller

länsstyrelse behörig myndighet,

brucellosfri får- eller getanläggning: en får- eller getanläggning som uppfyller

villkoren i kapitel 2 i bilaga A till rådets direktiv 91/68/EEG,

får eller getter för slakt: får eller getter som är avsedda att överföras antingen

direkt till ett slakteri eller via en godkänd uppsamlingsplats till ett slakteri för att

slaktas,

får eller getter för avel: får eller getter som i avels- eller produktionssyfte är

avsedda att transporteras till destinationsorten, antingen direkt eller via en godkänd

uppsamlingsplats,

får eller getter för gödning: får eller getter som, i syfte att gödas för att slaktas

senare, är avsedda att transporteras till destinationsorten, antingen direkt eller via en

godkänd uppsamlingsplats,

företag: en brukningsenhet eller annat jordbruks-, industri- eller handelsföretag

under offentlig tillsyn i ett tredje land inbegripet djurparker, nöjesparker, vilt- och

jaktreservat, där djur regelmässigt hålls eller föds upp,

5

EGT L 046, 19.2.1991, s. 19, (Celex 31991L0068).

SJVFS 2015:12

3

uppsamlingsplats: varje plats som godkänts av behörig myndighet där får eller

getter som kommer från olika besättningar samlas för att utgöra sändningar av djur

avsedda för handel mellan länder inom EU och mellan sådana länder och Norge,

handel: handel mellan länder inom EU eller mellan dessa länder och Norge enligt

innebörden i artikel 9.2 i EG-fördraget,

handlare: en fysisk eller juridisk person som köper och säljer djur, direkt eller via

mellanhand, i kommersiellt syfte och senast 29 dagar efter inköpet säljer djuren eller

omplacerar dem från den första installationen till andra installationer eller till ett

slakteri som inte tillhör honom,

handlarens godkända installation: en installation som drivs av en handlare och

som är godkänd av den behöriga myndigheten och där får eller getter som kommer

från olika anläggningar samlas för att utgöra partier av djur som är avsedda för

handel mellan länder inom EU eller mellan dessa länder och Norge,

installation: lokal, fastighet, fastighetsområde eller anläggning,

officiell veterinär: en veterinär som förordnats av den behöriga centrala

myndigheten i ett land inom EU, Norge eller ett tredje land,

officiellt brucellosfri får- eller getanläggning: en får- eller getanläggning som

uppfyller villkoren i avsnitt I kapitel 1 i bilaga A till rådets direktiv 91/68/EEG,

transitering: transport genom landet av sändning som står under tullkontroll,

transportör: en fysisk eller juridisk person som avses i artikel 5 i rådets

förordning (EG) 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport

och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven

64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/976,

tullplats: plats där det finns tullkontor,

ursprungsanläggning: en anläggning där fåren och getterna har hållits

kontinuerligt i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 91/68/EEG och där det

finns register som kan granskas av den behöriga myndigheten och som visar att

djuren har hållits där. (SJVFS 2015:12.)

Registrering

3 § Den som vill importera får eller getter ska vara registrerad för införsel hos

Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska ske på verkets blankett D 1947.

Anmälan om registrering ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sju arbetsdagar

före det första införseltillfället.

Registreringen gäller under två år från och med den dag då verket utför

registreringen.

Om de uppgifter som anmälts inte längre är riktiga eller aktuella ska anmälaren

informera Jordbruksverket. Om anmälaren vill föra in andra djurslag eller sperma,

ägg och embryon från andra djurslag än vad registreringen omfattar krävs dock en

ytterligare anmälan om registrering. (SJVFS 2009:39).

4 § har upphävts genom (SJVFS 2009:39).

4 a § har upphävts genom (SJVFS 2000:21).

6

EUR L 3, 5.1.2005, s. 1, (Celex 32005R0001).

7 Blanketten kan hämtas p å www.jordbruksverket.se

eller skickas efter hos Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

SJVFS 2015:12

4

4 b § Bestämmelser om införsel av djur från tredje land finns i kommissionens

förordning (EG) nr 282/2004 av den 18 februari 2004 om inrättande av ett dokument

för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i

gemenskapen8. (SJVFS 2009:39).

4 c § Införsel från tredje land, utom från Norge, får endast ske vid gräns-

kontrollstation på de införselorter som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje

land till Europeiska unionen (EU) och Norge. (SJVFS 2009:39).

5 § Vid införsel av djur för avel och produktion får inga klövbärande djur lämna

mottagarbesättningen inom 30 dagar från införseltillfället. Undantag medges för slakt

efter tillstånd från officiell veterinär.

Gränstrafik

6 § Personer bosatta nära gränsen mot Finland och Norge får införa eller återinföra

får och getter om dessa tillhör eller innehas av gränsbo och djuren är avsedda att

under kortare tid gå på bete i gränsnära trakter.

7 § har upphävts genom (SJVFS 2005:16).

Handlingar som ska åtfölja får eller getter

Hälsointyg som ska åtfölja får eller getter som förs in från ett land inom EU eller

Norge

8 § Får eller getter ska före och efter införseln under transporten till

destinationsplatsen åtföljas av ett hälsointyg som överensstämmer med någon av

modellerna I, II eller III i bilaga E till direktiv 91/68/EEG, beroende på vilken som är

lämpligast, och som är gällande vid tidpunkten för införseln. Följande krav gäller för

hälsointyget.

1. Hälsokontroller för utfärdande av hälsointyg, inbegripet tilläggsgarantier, för

ett djurparti får utföras på ursprungsanläggningen eller på en godkänd

uppsamlingsplats eller, i fråga om djur för slakt, på en handlares godkända

installation. Den behöriga myndigheten ska se till att alla hälsointyg utfärdas av den

officiella veterinären och att de föregås av de inspektioner, besök och kontroller som

föreskrivs i rådets direktiv 91/68/EEG.

2. Den officiella veterinär som är ansvarig för uppsamlingsplatsen ska utföra alla

nödvändiga kontroller av djuren vid ankomsten.

3. För får eller getter för gödning och avel som skickas iväg till Sverige från en

godkänd uppsamlingsplats i ursprungsmedlemsstaten, får hälsointyget utfärdas

enbart på grundval av de kontroller som föreskrivs i punkten 2 och på grundval av ett

officiellt dokument med de nödvändiga uppgifter som fyllts i av den officiella

veterinär som är ansvarig för ursprungsanläggningen.

4. För får eller getter för slakt som sänds till Sverige från en godkänd

uppsamlingsplats

eller

från

en

handlares

godkända

installation

i

ursprungsmedlemsstaten får hälsointyget endast utfärdas på grundval av sådana

8 EUT L 49, 19.2.2004, s. 11 (Celex 32004R0282).

SJVFS 2015:12

5

kontroller som föreskrivs i punkten 2 och av ett officiellt dokument som innehåller

nödvändiga uppgifter och som fyllts i av den officiella veterinär som är ansvarig för

ursprungsanläggningen eller den uppsamlingsplats som avses i artikel 4 c 3 a i) i

direktiv 91/68/EEG.

5. För får eller getter för slakt som före införseln passerar genom en godkänd

uppsamlingsplats enligt artikel 4 c.3 b ii) i rådets direktiv 91/68/EEG ska den

officiella veterinär som är ansvarig för den godkända uppsamlingsplatsen förse

Jordbruksverket med en attestering genom att utfärda ett andra hälsointyg som

överensstämmer med modell I i bilaga E till direktivet i vilket veterinären ska fylla i

de begärda uppgifterna från det ursprungliga intyget/de ursprungliga intygen, och till

vilket veterinären ska bifoga en bestyrkt kopia av detta intyg.

6. Bestämmelser om hur hälsointygen ska utformas finns i kommissionens

förordning (EG) nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av en harmoniserad

förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur

och produkter av animaliskt ursprung9. (SJVFS 2009:39).

Veterinärintyg som ska åtfölja får eller getter som förs in direkt från tredje land

8 a § Får eller getter som förs in från ett tredje land ska åtföljas av ett veterinärintyg

i original som är ifyllt och undertecknat av en officiell veterinär i det exporterande

tredjelandet. Intyget ska

a) vara utfärdat den dag sändningen djur lastades för transport till Sverige,

b) vara utfärdat på svenska och minst ett av de officiella språken i

bestämmelselandet,

c) bestå av ett enda ark, samt

d) vara utställt för en enda mottagare. (SJVFS 2005:16).

8 b § Veterinärintyget ska vara upprättat i enlighet med den förlaga till intyg som är

tillämplig för djuret i fråga och som är gällande vid tidpunkten för införseln och som

avses i relevant bilaga till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12

mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar

därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska

Unionen samt kraven på veterinärintyg10. Veterinärintyget ska även upprättas i

enlighet med anmärkningarna som är gällande vid tidpunkten för införseln och som

anges i relevant bilaga till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010. Detta ska

dock inte utesluta användningen av elektroniska intyg eller andra överenskomna

system som harmoniserats på gemenskapsnivå. (SJVFS 2015:12).

Veterinärintyg som ska åtfölja får eller getter vid införsel till Sverige från tredje land

efter transport genom ett land inom EU eller Norge

8 c § Får eller getter som har förts in från ett tredje land till ett land inom EU eller

Norge och som endast har transporterats genom dessa länder för att föras in till

Sverige ska vid införseln åtföljas av ett sådant veterinärintyg som avses i 8 a § samt

uppfylla villkoren i intyget. (SJVFS 2005:16).

9 EGT L 094, 31.3.2004, s. 44, (Celex 32004R0599).

10

EUT L73, 20.3.2010, s. 1, (Celex 02010R0206).

SJVFS 2015:12

6

Härstamningsbevis

9 § Får eller getter som är avsedda för avel ska vid införseln åtföljas av ett här-

stamningsbevis i enlighet med de regler som har uppställts av Europeiska

gemenskapernas kommission. (SJVFS 2005:16).

Villkor avseende djurhälsa

Djurhälsovillkor som ska vara uppfyllda för får och getter som förs in från ett land

inom EU eller Norge

10 § Får eller getter som förs in ska, med undantag för vad som anges i 16 §,

1. vara identifierade och registrerade i enlighet med gemenskapens lagstiftning,

2. ha inspekteras av en officiell veterinär senast 24 timmar innan djuren lastas,

och då inte visa några kliniska tecken på sjukdom,

3. inte komma från en anläggning som omfattas av ett förbud av djurhälsoskäl,

eller ha varit i kontakt med djur från en sådan anläggning. Efter slakt och/eller

bortskaffande av det sista djuret som hade eller misstänktes ha en av följande

sjukdomar ska ett sådant förbud gälla i minst

a) 42 dagar vid fall av brucellos,

b) 30 dagar vid fall av rabies,

c) 15 dagar vid fall av mjältbrand,

4. inte komma från en anläggning eller ha varit i kontakt med djur från en

anläggning som ligger i ett område som av djurhälsoskäl omfattas av ett förbud eller

restriktioner i fråga om dessa arter, i enlighet med gemenskapens eller nationell

lagstiftning,

5. inte omfattas av djurhälsorestriktioner i enlighet med gemenskapens

lagstiftning om mul- och klövsjuka eller har vaccinerats mot mul- och klövsjuka,

6. vara födda och sedan födseln har hållits i ett EU-land eller Norge eller ha

importerats från ett tredje land i enlighet med gemenskapens lagstiftning,

7. ha hållits kontinuerligt på ursprungsanläggningen under minst 30 dagar eller,

om djuren är yngre än 30 dagar, sedan födelsen,

8. a) inte komma från en anläggning där får eller getter har tagits emot under de

21 dagar som föregår avsändandet, och

b) inte komma från en anläggning där klövbärande djur som importerats från

tredje land tagits emot under de 30 dagar som föregår avsändandet.

Undantag från vad som anges i a) och b) gäller om det avsändande landet har

tillåtit avsändandet av fåren eller getterna till ett annat EU-land eller Norge och om

djuren har isolerats fullständigt från alla andra djur i anläggningen,

9. inte ha vistats utanför ursprungsanläggningen i mer än sex dagar innan de

slutligt certifieras för handel till slutdestinationen i Sverige enligt uppgifterna i

hälsointyget. Utan att 8 § 1 åsidosätts ska tidsgränsen på sex dagar förlängas med den

tid som själva sjötransporten tar om transporten sker till sjöss,

10. sedan de lämnat ursprungsanläggningen, översändas direkt till destinationen i

Sverige,

11. med undantag från punkten 10, efter att ha lämnat ursprungsanläggningen och

innan de når destinationen, få transitera via endast en godkänd uppsamlingsplats i

ursprungslandet. När det gäller får och getter för slakt får den godkända

uppsamlingsplatsen ersättas av handlarens godkända installation i ursprungslandet,

SJVFS 2015:12

7

12. om det är djur för slakt, som vid ankomsten till Sverige har förts till ett

slakteri, slaktas där så snart som möjligt men senast 72 timmar efter ankomsten, samt

13. utan att vad som anges i andra stycket åsidosätts, inte vid något tillfälle mellan

avresan från ursprungsanläggningen och ankomsten till destinationen äventyra

hälsotillståndet för sådana får och getter som inte är avsedda för handel inom

gemenskapen.

Får eller getter som avses i denna författning får inte vid något tillfälle mellan

avsändandet från ursprungsanläggningen och ankomsten till destinationen komma i

kontakt med klövbärande djur som inte har samma hälsostatus.

Som villkor gäller vidare att den transportör som transporterar fåren eller getterna

ska uppfylla villkoren i artikel 8 c i direktiv 91/68/EEG. Bestämmelser om

djurhälsovillkor som gäller för transportören som har sin hemvist i Sverige finns i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:1) om djurhälsovillkor för handlare,

uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter,

nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska Unionen (EU)

samt Norge.(SJVFS 2015:12).

10 a § För varje införsel av får eller getter gäller att de ytterligare villkor som anges i

det hälsointyg som ska åtfölja fåren eller getterna ska vara uppfyllda. (SJVFS

2005:16).

10 b § Följande får eller getter får inte föras in i landet.

a) Får eller getter som kan komma att slaktas i samband med ett nationellt

program för utrotning av sjukdomar som inte finns med i bilaga C till direktiv

90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i

handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att

förverkliga den inre marknaden eller i kapitel I i bilaga B till rådets direktiv

91/68/EEG11.

b) Får eller getter som av hälsovårds- eller djurhälsoskäl i enlighet med artikel 30

i EG-fördraget inte kan saluföras i det egna landet. (SJVFS 2005:16).

Djurhälsovillkor för får eller getter som förs in direkt från tredje land

11 § För en införsel av får eller getter gäller följande villkor.

1. Djuren ska uppfylla de krav som anges i det veterinärintyg som ska åtfölja

fåren eller getterna med beaktande av de särskilda villkor som anges i kolumn 6 i

tabellen i del 1 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010, och om så

anges i kolumn 5 i tabellen ska de dessutom uppfylla eventuella tilläggsgarantier som

krävs i intyget. Om så krävs av bestämmelselandet ska de berörda djuren uppfylla de

tilläggsvillkor som anges för det landet och som ingår i veterinärintyget.

2. Djuren får inte lastas i transportmedel som fraktar andra djur som inte är

avsedda för ett land inom EU eller Norge eller som har lägre hälsostatus.

3. Under transporten till Sverige får djuren inte lastas av i ett tredjeland eller en

del av ett tredjeland från vilket import av sådana djur till gemenskapen inte är

tillåten.

4. Under transporten till Sverige får djuren inte förflyttas på väg, järnväg eller till

fots genom ett tredjeland eller en del av ett tredjeland från vilket import av sådana

djur till EU inte är tillåten.

11

EGT L 224, 18.8.1990, s. 29, (Celex 31990L0425).

SJVFS 2015:12

8

5. Djuren ska anlända till gränskontrollstationen inom tio dagar efter

lastningsdatum i det exporterande tredjelandet och åtföljas av ett veterinärintyg som

är upprättat i enlighet med motsvarande förlaga samt ifyllt och undertecknat av en

officiell veterinär i det exporterande tredjelandet.

Vid sjötransport ska tiodagarsperioden förlängas med tiden för sjöresan. För det

ändamålet ska en deklaration av fartygets befälhavare, upprättad i enlighet med

tillägget i del 3 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010, i original

bifogas veterinärintyget.

6. Efter införseln ska

a) Djur avsedda för omedelbar slakt utan dröjsmål föras till bestämmelseslakteriet

där de ska slaktas inom fem arbetsdagar.

b) Djur avsedda för avel, produktion eller gödning, samt djur avsedda för

djurparker, nöjesparker och jakt- eller viltreservat, utan dröjsmål föras till

bestämmelseföretaget där de ska stanna minst 30 dagar innan de får flyttas vidare

utanför företaget, utom vid direkt avsändning till ett slakteri. (SJVFS 2015:12).

Karantän

11a § Vid införsel av får och getter ska djuren genomgå en karantänsbehandling

enligt bilagan till dessa föreskrifter.

Bestämmelserna om karantän gäller inte vid införsel av djur som är födda i och

sedan födseln har befunnit sig i Danmark eller Finland under förutsättning att de

villkor som anges i bilaga till dessa föreskrifter är uppfyllda. (SJVFS 2009:39).

11b § har upphävts genom (SJVFS 2015:12).

Särskilda djurhälsovillkor för får eller getter avsedda för vissa ändamål

Får eller getter avsedda för avel eller gödning

12 § Får eller getter avsedda för avel eller gödning ska härröra från en anläggning

som är officiellt brucellosfri (Brucella melitensis) eller

1. härröra från en anläggning som är brucellosfri,

2. inte vara vaccinerade mot brucellos under de senaste två åren med undantag av

hondjur som är äldre än två år, som får ha vaccinerats före sju månaders ålder, samt

3. ha varit isolerade under officiell kontroll och under isoleringstiden ha

genomgått två brucellostester med sex veckors mellanrum med negativt resultat.

(SJVFS 2005:16).

12 a § har upphävts genom (SJVFS 2005:16).

Får eller getter avsedda för avel

13 § Får eller getter avsedda för avel ska komma från en anläggning där kliniska fall

av följande sjukdomar inte har diagnostiserats:

1. Smittsam

agalakti

(Mycoplasma

agalactie,

Mycoplasma

capricolum,

Mycoplasma mycoides var. mycoides, typ LC) under de senaste sex månaderna,

2. Paratuberkulos och pseudotuberkulos (kaseös lymfadenit) under de senaste tolv

månaderna, och

SJVFS 2015:12

9

3. Pulmonär adenomatos, maedi/visna och caprin artrit och encefalit (CAE) under

de senaste tre åren. Vad gäller maedi/visna och CAE kan denna tidsperiod reduceras

till tolv månader under förutsättning att samtliga infekterade djur har slaktats och att

återstående djur har genomgått två tester avseende dessa sjukdomar med negativt

resultat.

Djuren får heller inte ha varit i kontakt med djur från en anläggning som inte

uppfyller de villkor som anges i första stycket.

Ägaren till den anläggning djuren kommer från ska skriftligen, till

intygsskrivande veterinär, försäkra att det inte har funnits omständigheter som tyder

på att de sjukdomar som anges i första stycket har förekommit. (SJVFS 2005:16).

14 § har upphävts genom (SJVFS 2002:10).

15 § Baggar avsedda för avel ska

1. härröra från en besättning där inga fall av smittsam epididymit (Brucella ovis)

har diagnosticerats under de senaste tolv månaderna,

2. ha befunnit sig på anläggningen under 60 dagar före avsändandet, samt

3. högst 30 dagar före avsändandet med negativt resultat ha genomgått en

serologisk test avseende smittsam epididymit. (SJVFS 1997:121).

Får eller getter avsedda för slakt

16 § För införsel från ett land inom EU, och från Norge, ska får eller getter avsedda

för slakt uppfylla följande villkor.

1.

Med undantag från 10 § 7 ska får eller getter kontinuerligt ha hållits på

ursprungsanläggningen under minst 21 dagar före avsändandet.

2. Med avvikelse från 10 § 8 a) och utan att punkten 1 i denna paragraf samt

10 § 9 åsidosätts ska får eller getter för slakt kunna översändas från en

ursprungsanläggning dit får eller getter förts in under de 21 dagar som föregår

avsändandet, om de transporteras direkt till ett slakteri i Sverige för omedelbar slakt

utan att passera via en uppsamlingscentral eller en mellanstation som upprättats

enligt kommissionens förordning (EU) nr 1/2005.

3. Med undantag från 10 § 10 och 10 § 11, och utan att detta påverkar vad som

anges i 10 § 9, ska får eller getter för slakt efter att ha lämnat ursprungsanläggningen

kunna passera via ytterligare en uppsamlingsplats på följande alternativa villkor.

a) Djuren ska, innan de passerar via den godkända uppsamlingsplats som avses i

10 § 11 och som ligger i ett EU-land eller Norge, uppfylla följande villkor.

i) Efter det att djuren har lämnat ursprungsanläggningen ska de under

överinseende av den officiella veterinären passera via en enda uppsamlingsplats, som

samtidigt endast godtar djur med minst samma hälsostatus.

ii) Utan att gemenskapens lagstiftning om identifikation av får och getter

åsidosätts, ska djuren senast på denna uppsamlingsplats identifieras individuellt så att

ursprungsanläggningen kan spåras i

varje enskilt fall.

iii) Från uppsamlingsplatsen ska djuren tillsammans med ett officiellt

veterinärdokument transporteras till den godkända uppsamlingsplats som avses i

10 § 11 för att certifieras och direkt översändas till ett slakteri i Sverige, eller

b) Djuren får, efter att ha avsänts från ett EU-land eller Norge, transporteras

genom en godkänd uppsamlingsplats innan de översänds till slakteriet i Sverige på

följande villkor.

SJVFS 2015:12

10

i) Antingen befinner sig den godkända uppsamlingsplatsen i Sverige och djuren

måste flyttas därifrån under den officiella veterinärens ansvar direkt till ett slakteri

för att slaktas inom fem dagar efter ankomsten till den godkända uppsamlingsplatsen,

eller

ii) Befinner sig den godkända uppsamlingsplatsen i ett EU-land eller Norge

genom vilket djuren endast transporteras och djuren översänds därifrån direkt till

slakteriet i Sverige vilket är angivet i djurets hälsointyg, som har utfärdats i enlighet

med vad som anges i 8 § 6. (SJVFS 2015:12).

17 § har upphävts genom (SJVFS 2005:16).

Övriga bestämmelser

Transitering och transport genom landet

18 § Får eller getter som förs in i landet från ett land inom EU, Norge eller ett tredje

land, men endast ska transporteras vidare till ett land inom EU eller Norge ska

uppfylla de relevanta villkor för införsel som finns i direktiv 91/68/EEG eller

kommissionens förordning (EU) nr 206/2010, tillämpliga bestämmelser i denna

författning samt sådana ytterligare villkor för införsel som mottagarlandet ställer.

Tillstånd krävs för transitering genom Sverige av djur som inte uppfyller de

hälsokrav som anges i dessa föreskrifter. Ansökan om tillstånd ska vara

Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före transitering.

Vid transitering ska sändningen föras in via tullplats. (SJVFS 2015:12).

19 § har upphävts genom (SJVFS 2009:39).

20 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2005:16).

-------------------------

Denna författning12 träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer. Genom

författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:115) om

införsel av får och getter från länder som ingår i Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES).

-------------------------

Denna författning13 träder i kraft den 1 juli 1995.

--------------------------

Denna författning14 träder i kraft den 29 december 1997.

--------------------------

12

SJVFS 1994:224.

13 SJVFS 1995:92.

14 SJVFS 1997:121.

SJVFS 2015:12

11

Denna författning15 träder i kraft den 1 april 2000.

--------------------------

Denna författning16 träder i kraft den 1 april 2002.

-------------------------

Denna författning17 träder i kraft den 31 mars 2005.

-------------------------

Denna författning18 träder i kraft den 1 juli 2009.

-----------

Denna författning19 träder i kraft den 6 juli 2015.

HARALD SVENSSON

Kristina Mieziewska

(Enheten för idisslare och gris)

15 SJVFS 2000:21.

16 SJVFS 2002:10.

17 SJVFS 2005:16.

18 SJVFS 2009:39.

19 SJVFS 2015:12.

SJVFS 2015:12

12

Bilaga

Karantän

Nedanstående undersökningar ska utföras i en karantän godkänd av Jordbruksverket.

Djuren ska under tullkontroll transporteras direkt från införselorten till karantänen.

För tullkontoret på införselorten ska uppvisas skriftlig bekräftelse utvisande att

karantänen är godkänd av Jordbruksverket och att plats finns för ifrågavarande djur.

Djuren ska stanna kvar i karantän till dess resultaten av nedanstående undersökningar

är klara för samtliga tillsammans isolerade djur och utvisar att undersökt sjukdom

inte har konstaterats. Karantänen hävs genom beslut av Jordbruksverket efter

slutrapport från karantänsveterinären. Efter godkänd karantänsbehandling får djuren

föras in i landet.

Vid införsel av djur som är födda i och sedan födelsen befunnit sig i Danmark eller

Finland får karantänsvistelsen ersättas av en isolering i avsändarlandet under

förutsättning att dokumentation kan uppvisas att nedanstående krav avseende

paratuberkulos är uppfyllda.

Undersökningar

Paratuberkulos

Djuren ska undersökas med avseende på förekomst av paratuberkulos i faeces med

slutlig avläsning tidigast sex månader från provtagningstillfället. Träckprov avseende

paratuberkulos ska uttas tidigast vid ett års ålder.

Exportdjuret samt övriga djur i den besättning varifrån det härrör ska, såvitt känt, ha

varit fria från paratuberkulos de senaste fem åren. Om så inte är fallet ska

undersökningen

upprepas

två

gånger

med

tre

månader

mellan

varje

provtagningstillfälle.

Undersökningen kan utföras i karantän eller påbörjas före införseln till Sverige under

förutsättning att exportdjuren står isolerade under veterinär övervakning från

provtagning och fram till exporttillfället utan kontakt med andra djur.

I de fall exportdjuren är under ett år kan träckprovtagning enligt ovan ske på

moderdjuret samt tio av de djur över ett års ålder som stått längst i besättningen.

I de fall undersökningen påbörjas i avsändarlandet, ska för karantänsveterinären

uppvisas ett av officiell veterinär i avsändarlandet, inom tio dagar före utförseln,

utfärdat intyg utvisande följande:

Djurens identitet,

att djuren stått isolerade under veterinär övervakning

i avsändarlandet från provtagning till exporttillfället

utan kontakt med andra djur,

att, i de fall endast en paratuberkulosodling utförs,

exportdjuren samt övriga djur i den besättning

varifrån de härrör, såvitt känt, har varit fria från

paratuberkulos under de senaste fem åren.

SJVFS 2015:12

13

I de fall undersökningen avslutas under isolering i avsändarlandet ska intyget

uppvisas för en officiell veterinär före insättning i mottagarbesättningen. Intyget ska

då även innehålla följande uppgift:

att paratuberkulosundersökningarna utvisat negativt

resultat för samtliga tillsammans isolerade djur.

Mycoplasma

Andra djur än sådana som är födda i och sedan födelsen har befunnit sig i Danmark

eller Finland, ska undersökas avseende mycoplasma agalactie, dels genom odling,

dels genom blodprovsundersökning. Undersökningen ska utföras tidigast efter två

veckor i karantänen.

(SJVFS 2009:39).