SJVFS 2015:30

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:8) om rutiner vid handläggning av ärenden om jordbrukarstöd, stöd inom landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:30

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2015:8) om rutiner vid

handläggning av ärenden om jordbrukarstöd, stöd inom

landsbygdsprogrammet och havs- och

fiskeriprogrammet;

Utkom från trycket

den 21 augusti 2015

Omtryck

beslutade den 20 augusti 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 43 § förordningen

(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och 37 § förordningen

(2015:407) om lokalt ledd utveckling och efter att ha gett länsstyrelserna,

Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket tillfälle att yttra sig, att 1-7 §§ verkets

föreskrifter (SJVFS 2015:8) om rutiner vid handläggning av ärenden om

jordbrukarstöd, stöd inom landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

författningen träder i kraft.

Omfattning

1 § Dessa föreskrifter gäller när den behöriga myndigheten och LAG ska

1. handlägga och kontrollera ärenden som rör stöd inom landsbygdsprogrammet

2014-2020

enligt

förordningen

(2015:406)

om

stöd

för

landsbygdsutvecklingsåtgärder,

2. handlägga och kontrollera ärenden som rör stöd inom havs- och

fiskeriprogrammet enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket

och fiskerinäringen,

3. handlägga och kontrollera ärenden som rör jordbrukarstöd enligt förordningen

(2014:1101) om direktstöd för jordbrukare,

4. genomföra kontroll i fält enligt systemet för identifiering och registrering av

nötkreatur i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1760/2000 av

den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och

registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter

och om upphävande av rådets förordning (EG) 820/971,

5. genomföra kontroll i fält enligt systemet för identifiering och registrering av

får och getter i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 21/2004 av

den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och

registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) 1782/2003

samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG2 och

1

EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

2

EGT L 5, 9.1.2004, s. 8 (Celex 32004R0021).

SJVFS 2015:30

2

6. handlägga ärenden som rör lokalt ledd utveckling enligt förordningen

(2015:407) om lokalt ledd utveckling. (SJVFS 2015:30)

Definitioner

2 § I denna författning används vissa termer med följande definitioner.

Ansökan:

Ansökan enligt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2014:22) om ansökan om företagsstöd och

projektstöd

inom

landsbygdsprogrammet,

Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:26) om ansökan

om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt

stöd för lokalt ledd utveckling, Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2014:30) om ansökan om projektstöd

inom havs-

och fiskeriprogrammet, och Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan

om jordbrukarstöd,

Behörig myndighet:

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sametinget, Tillväxt-

verket

och Havs-

och vattenmyndigheten enligt

bemyndigande i förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder, förordningen (1994:1716)

om

fisket,

vattenbruket

och fiskerinäringen och

förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för

jordbrukare,

Handläggarstöd för

stödadministration:

IT-baserad hjälp vid handläggning av stöd

Lokal aktionsgrupp (LAG): Grupp som sätts samman av representanter från den

ideella, offentliga och privata sektorn i enlighet med

artikel 34 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om

fastställande

av

gemensamma

bestämmelser

för

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska

socialfonden,

Sammanhållningsfonden,

Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska

havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna

bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings-

fonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållnings-

fonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om

upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/20063.

Bemyndigandet för LAG framgår av förordningen

(2015:407) om lokalt ledd utveckling. (SJVFS 2015:30)

Rutiner

3 § Den behöriga myndigheten ska utföra de uppgifter som framgår av gällande

bemyndiganden enligt definitionen i 2 § och journalföra all skriftlig och muntlig

kommunikation

i

ärendet

i

enlighet

med

Jordbruksverkets

beslutade

3

EUT L 347, 20.12.2013, s. 320 (Celex 32013R1303).

SJVFS 2015:30

3

kontrollinstruktioner och de delar av rutinerna som är fastställda i Handläggarstöd för

stödadministration.

LAG ska utföra de uppgifter som framgår av gällande bemyndiganden enligt

definitionen i 2 § och journalföra all skriftlig och muntlig kommunikation i ärendet i

enlighet med de delar av rutinerna som är fastställda i Handläggarstöd för

stödadministration.

Fastställda delar av rutinerna är särskilt markerade. Handläggningen ska göras i de

IT-system som Jordbruksverket tillhandahåller. (SJVFS 2015:30)

Årlig rapportering

4 § Den behöriga myndigheten och LAG ska skicka en årlig rapport till

Jordbruksverket enligt bilaga 1 avsnitt 2.A iv) och v) i kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande

organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande räkenskaper, säkerheter

och användning av euron4. Rapporten ska skickas vid den tidpunkt som

Jordbruksverket bestämmer och Jordbruksverkets mall ska användas. (SJVFS

2015:30)

Intern styrning och kontroll

5 § Den behöriga myndigheten och LAG ska följa de riktlinjer om intern styrning

och kontroll som finns i bilagan till dessa föreskrifter samt i de delar av rutinerna

som är fastställda i Handläggarstöd för stödadministration. (SJVFS 2015:30)

Undantag

6 § Jordbruksverket kan besluta om undantag från bestämmelserna i dessa

föreskrifter. Den behöriga myndigheten och LAG ska ansöka om undantag skriftligt.

(SJVFS 2015:30)

Grundläggande bestämmelser

7 § Grundläggande

bestämmelser

om

jordbrukarstöd,

stöd

inom

landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och LAG finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli

2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av

nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om

upphävande av rådets förordning (EG) 820/975,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17

december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering

av får och getter och om ändring av förordning (EG) 1782/2003 samt

direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG6,

4

EUT L 225, 28.8.2014, s. 18 (Celex 32014R0907).

5

EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

6

EGT L 5, 9.1.2004, s. 8 (Celex 32004R0021).

SJVFS 2015:30

4

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj

2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets

förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och

(EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1255/20117,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17

december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för

Europeiska

regionala

utvecklingsfonden,

Europeiska

socialfonden,

Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-

utveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av

allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och

fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/20068,

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17

december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av

rådets förordning (EG) nr 1698/20059,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17

december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den

gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar

(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)

nr 1290/2005 och (EG) nr 485/200810,

7. Europaparlamentets och rådets förordning nr 1307/2013 av den 17 december

2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som

ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets

förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/200911,

8. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1305/2013

om

stöd

för

landsbygdsutveckling

från

Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av

övergångsbestämmelser12,

9. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli

2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)13,

10. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet

och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa

sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och

tvärvillkor14,

7

EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

8

EUT L 347, 20.12.2013, s. 320 (Celex 32013R1303).

9

EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

10

EUT L 347, 20.12.2013, s. 549 (Celex 32013R1306).

11

EUT L 347, 20.12.2013, s. 608 (Celex 32013R1307).

12

EUT L 227, 31.7.2014, s. 1 (Celex 32014R0807).

13

EUT L 227, 31.7.2014, s.18 (Celex 32014R0808) .

14

EUT L 181, 20.6.2014, s. 48 (Celex 32014R0640).

SJVFS 2015:30

5

11. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1306/2013 vad gäller utbetalande organ, ekonomisk förvaltning, avslutande

räkenskaper, säkerheter och användning av euron15,

12. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli

2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och

kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor16,

13. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr

1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar

som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X

till den förordningen17,

14. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av den 16 juni

2014 om tillämpningsföreskrifter för Europarlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de

stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken18,

15. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

,

16. förordningen (2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa

landsbygdsutvecklingsåtgärder,

17. förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare,

18. förordningen (2015:45) om ansökan och handläggning av stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder,

19. förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och

20. förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling. (SJVFS 2015:30)

--------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 4 maj 2015, då följande föreskrifter upphör att

gälla:

a. Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner vid

länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om jordbrukarstöd,

b. Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 2007:6) om rutiner vid

länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om företagsstöd,

projektstöd och miljöinvesteringar,

c. Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 2007:8) om rutiner vid

Skogsstyrelsens

handläggning

och

kontroll

av

ärenden

om

kompetensutveckling och icke produktiva investeringar och

d. Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 2007:5) om rutiner vid

Sametingets handläggning och kontroll av ärenden om företagsstöd,

projektstöd och miljöinvesteringar samt miljöersättning för värdefulla

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet.

15

EUT L 225, 28.8.2014, s. 18 (Celex 32014R0907).

16

EUT L 227, 31.7.2014, s. 69 (Celex 32014R0809).

17

EUT L 181, 20.6.2014, s. 1 (Celex 32014R0639) .

18

EUT L 181, 20.6.2014, s.74 (Celex 32014R0641).

SJVFS 2015:30

6

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser stöd eller ersättningar

som omfattas av dessa.

För jordbrukarstöd enligt förordningen (2014:1101) om direktstöd för jordbrukare

ska dock denna författning gälla.

--------------------------

Denna författning träder i kraft den 27 augusti 2015, då Statens jordbruksverk

föreskrifter (SJVFS 2007:44) om rutiner vid de lokala utvecklingsgruppernas

handläggning av ärenden om projektstöd upphör att gälla.

Den äldre författningen gäller fortfarande för ärenden som avser stöd eller

ersättningar som omfattas av dessa.

HÅKAN HENRIKSON

Maria Sköld

(Stödkommunikationsenheten)

SJVFS 2015:30

7

Bilaga

INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Krav på god intern styrning och kontroll framgår av Kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 907/2014, bilaga 1, med krav på intygande av genomförda

kontroller gjorda i handläggningen, granskning av dessa kontroller av högre

tjänsteman och dokumentationskrav på genomförd granskning. Processen för intern

styrning och kontroll, framgår även av förordningen (2007:603) om intern styrning

och kontroll. Processen ska genomföras fortlöpande.

Kvalitetskontroll

I processen för intern styrning och kontroll ska följande moment ingå:

Riskanalys – används för att identifiera, kartlägga och värdera risker som

utgör ett hot mot att önskat resultat inte nås.

Kontrollåtgärder – åtgärder som vidtas för att en identifierad risk som bedöms

vara allvarlig ska hamna på en acceptabel nivå.

Uppföljning – för att avgöra om processen för intern styrning och kontroll är

ändamålsenlig ska den följas upp och utvärderas.

Dokumentation – processen ska dokumenteras så att den ger en

sammanhängande, översiktlig och begriplig bild av hur arbetet går till.

Handläggningskontroll

Handläggningskontrollen ska utföras som en del i uppföljningen inom intern styrning

och kontroll. Kontrollen ska genomföras av hanteringen på handläggarnivå samt

ärendenivå och dokumenteras.