SJVFS 2017:21

Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av stöd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2017:21

Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av

stöd;

Utkom från trycket

den 16 oktober 2017

beslutade den 12 oktober 2017.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716)

om fisket, vattenbruket och fiskenäringen, 39 § förordningen (2014:1101) om EU:s

direktstöd för jordbrukare, 1 kap. 42 § förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder och 37 § förordningen (2015:407) om lokalt ledd

utveckling samt efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna,

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket,

Post- och telestyrelsen och Vattenmyndigheterna, följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om återbetalningsskyldighet finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 de-

cember 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska

regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållnings-

fonden,

Europeiska

jordbruksfonden

för

landsbygdsutveckling

och

Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna

bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska

socialfonden,

Sammanhållningsfonden

och

Europeiska

havs-

och

fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/20061,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 18

december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den

gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar

(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr

1290/2005 och (EG) nr 485/20082,

3. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli

2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och

kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor3,

4. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti

2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra

organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller,

värdepapper och öppenhet4,

5. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen,

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 320-469 (Celex 32013R1303).

2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 549-607 (Celex 32013R1306).

3 EUT L 227, 31.7.2014, s. 69-124 (Celex 32014R0809).

4 EUT L 255, 28-8-2014, s. 59-124 (Celex 32014R0908)

SJVFS 2017:21

2

6. förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare,

7. förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och

8. förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling.

Vilka stöd omfattas?

2 § Dessa föreskrifter gäller vid handläggning av ärenden om återbetalning av stöd

som beviljats enligt

1. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen i form av

a) främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt,

konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske,

b) främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt,

konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk,

c) främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken,

d) främjande av saluföring och beredning,

e) främjande av den integrerade havspolitikens genomförande,

2. förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare i form av

a) grundstöd,

b) stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön,

c) stöd till unga jordbrukare,

d) kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr 1307/2013,

3. förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder i form av

a) stöd

till

kunskapsöverföring-

och

informationsåtgärder

samt

rådgivningstjänster,

b) stöd till investeringar i fysiska tillgångar,

c) jordbruks- och affärsutveckling,

d) stöd till grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på

landsbygden,

e) förbättring av skogens miljövärden och återställande av skadad skog,

f) miljö- och klimatvänligt jordbruk,

g) ekologiskt jordbruk,

h) kompensationsstöd,

i) djurens välbefinnande,

j) samarbete,

4. förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling i form av stöd för lokalt

ledd utveckling.

Definition

3 § I dessa föreskrifter betyder:

behörig myndighet

den myndighet som enligt förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och

fiskenäringen, förordningen (2014:1101) om

EU:s direktstöd för jordbrukare, förordningen

(2015:406)

om

stöd

för

landsbygds-

utvecklingsåtgärder

samt

förordningen

(2015:407) om lokalt ledd utveckling fattar

beslut om stöd.

3

stödordning

något av stöden i 2 §5

Hur ska stödmottagaren betala tillbaka stödet?

4 § Återbetalning sker genom att Jordbruksverket drar av återkravsbeloppet från

kommande stödutbetalningar som stödmottagaren har rätt till förutom i de fall som

anges i 5 §.

5 § Stödmottagaren ska betala tillbaka återkravsbeloppet genom inbetalning när

1. den behöriga myndigheten bedömer att stödmottagaren inte kommer få något

stöd som Jordbruksverket kan göra ett avdrag på inom ett år från det att den

behöriga myndigheten fattade återbetalningsbeslutet,

2. återkravsbeloppet är större än 30 000 kronor och den behöriga myndigheten

inte kan göra något avdrag inom sex månader från det att den behöriga

myndigheten fattade återbetalningsbeslutet,

3. återkravet avser något av följande stöd:

a) stöd enligt 2-7 kap i förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder

b) stöd enligt förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling,

c) stöd enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och

fiskenäringen, eller

4. det gått ett år från det att den behöriga myndigheten fattade beslutet om

återbetalning genom avdrag och Jordbruksverket inte kunnat dra av hela

återkravsbeloppet inom denna period.

Vid sådan återbetalning som avses i punkt 4 ska stödmottagaren betala in den del

av återkravsbeloppet som Jordbruksverket inte har kunnat dra av.

Vilka belopp ska stödmottagaren inte betala tillbaka?

För stöden i 2 § 2 och 3 f-i

6 § Om återkravsbeloppet avser något av stöden i 2 § 2 eller 3 f-i och om

återkravsbeloppet för en stödordning under ett stödår är 100 euro eller lägre ska

stödmottagaren inte betala tillbaka beloppet. Om den behöriga myndigheten vid ett

senare tillfälle beslutar om ett nytt återkrav för samma stödordning och stödår och om

det beloppet tillsammans med det tidigare obetalda beloppet uppgår till mer än 100

euro ska stödmottagaren betala tillbaka det sammanlagda beloppet.6

För stöden i 2 § 3 a-e, j och för stöden i 2 § 4 om insatsen finansieras av Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

7 § Om återkravsbeloppet avser något av stöden i 2 § 3 a-e, j eller något av stöden i 2

§ 4 och insatsen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

och om återkravsbeloppet för en beviljad insats enligt ett stödbeslut är 100 euro eller

lägre ska stödmottagaren inte betala tillbaka beloppet. Om den behöriga myndigheten

vid ett senare tillfälle beslutar om ett nytt återkrav för samma insats och om det

5 Förteckning över stödordningar inom direktstödet finns i Bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den

gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG)

73/2009. EUT L 347, 20.12.2013, s.608-670 (Celex 32013R1307)

6 Det framgår av artikel 54.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 att medlemsstaten har möjlighet att inte återkräva belopp under

100 euro.

SJVFS 2017:21

4

beloppet tillsammans med det tidigare obetalda beloppet uppgår till mer än 100 euro

ska stödmottagaren betala tillbaka det sammanlagda beloppet.7

För stöden i 2 § 1 och för stöden i 2 § 4 om insatsen finansieras av Europeiska havs-

och fiskerifonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Europeiska

socialfonden

8 § Om återkravsbeloppet avser något av stöden i 2 § 1 eller något av stöden i 2 § 4

och insatsen finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska regionala

utvecklingsfonden eller Europeiska socialfonden och om återkravsbeloppet för en

beviljad insats enligt ett stödbeslut är 250 euro eller lägre ska stödmottagaren inte

betala tillbaka beloppet. Om den behöriga myndigheten vid ett senare tillfälle beslutar

om ett nytt återkrav för samma insats och om det beloppet tillsammans med det tidigare

obetalda beloppet uppgår till mer än 250 euro ska stödmottagaren betala tillbaka det

sammanlagda beloppet.8

Ränta

9 § Om stödmottagaren inte betalar återkravsbeloppet i tid ska stödmottagaren betala

dröjsmålsränta. Den behöriga myndigheten ska beräkna dröjsmålsränta enligt

räntelagen9.10

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 13 november 2017 då Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:46) om återbetalning av stöd ska

upphöra att gälla.

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:46), med undantag för 8-13 b

§§, ska dock fortsätta gälla för de stöd som omfattas av den föreskriften.

3. Vad gäller ränta ska 9 § i denna författning gälla även för de stöd som omfattas

av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:46) om återbetalning av

stöd.

HÅKAN HENRIKSON

Karin Ilhamn

(Stödregelenheten)

7 Det framgår av artikel 54.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 att medlemsstaten har möjlighet att inte återkräva belopp under 100

euro.

8 Det framgår av artikel 122.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 att medlemsstaten har möjlighet att inte återkräva belopp under

250 euro.

9 Räntelagen (1976:653)

10 Det framgår av 4 kap. 46 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen, 39 § förordningen

(2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare, 1 kap 40 § förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder och 33 § förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling.