SJVFS 2018:20

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

1

SJVFS 2018:20

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m. av

förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat

föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde;

Utkom från trycket

den 3 september 2018

Omtryck

beslutade den 30 augusti 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 1 § förordningen (1977:945) om

trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet, att det i verkets föreskrifter (SJVFS

2004:79) om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat

material föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde2 ska införas en ny

paragraf, 1 kap. 11 d §, och en ny bilaga, bilaga 6, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning .............................................................................................. 1

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER .......................................................... 3

Inledande bestämmelser ........................................................................................ 3

Definitioner ............................................................................................................ 3

Godkännande av verksamhet ................................................................................. 7

Anmälan ................................................................................................................ 7

Produktion och förvaring ....................................................................................... 8

Art- och sortrenhet ................................................................................................. 8

Frihet från växtskadegörare m.m. .......................................................................... 9

Märkning och saluföring ..................................................................................... 10

Utsäde och förökningsmaterial som producerats i ett land utanför EU ............... 11

1

Jfr kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/484 av den 21 mars 2018 om ändring av

direktiv 93/49/EEG vad gäller de krav som ska uppfyllas av förökningsmaterial av vissa släkten eller

arter av Palmae med avseende på Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (EUT L 81, 23.3.2018, s 10,

Celex 32018L0484).

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2016:43.

SJVFS 2018:20

2

Transport .............................................................................................................. 11

Dokumentation .................................................................................................... 11

Undantag .............................................................................................................. 12

2 KAP. ALLMÄNNA CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER ........................... 12

Allmänt ................................................................................................................ 12

Förvaring av prekärnplantor, produktion och förvaring av kärnplantor samt

etablering av elitplantor ....................................................................................... 12

Produktion och förvaring av elitplantor samt produktion av certifierade

stamplantor .......................................................................................................... 14

Produktion av certifierade bruksplantor .............................................................. 15

3 KAP. SÄRSKILDA CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER ........................... 15

Krukväxter ........................................................................................................... 15

4 KAP. BESTÄMMELSER FÖR PRODUKTION AV VÄXTER MED

MINIMIKVALITET, CAC-MATERIAL ........................................................... 16

Allmänt ................................................................................................................ 16

Produktion ........................................................................................................... 16

Grönsaksplantor och förökningsmaterial av grönsaksplantor, utom utsäde ........ 16

Förökningsmaterial av prydnadsväxter, inklusive utsäde av vedartade

prydnadsväxter .................................................................................................... 17

5 KAP. BESTÄMMELSER FÖR PRODUKTION AV VÄXTER TILL

SKYDDAD ZON ................................................................................................ 17

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ....................................................... 17

Bilaga 1 ............................................................................................................... 19

FÖRTECKNING ÖVER SLÄKTEN OCH ARTER AV VÄXTER SOM

OMFATTAS AV FÖRESKRIFTEN OCH SOM SKA ÅTFÖLJAS AV

FÖLJESEDEL VID PARTIFÖRSÄLJNING ...................................................... 19

Bilaga 2 ............................................................................................................... 21

TEXT SOM SKA FINNAS PÅ FÖLJESEDELN ............................................... 21

Bilaga 3 ............................................................................................................... 23

VÄXTSKADEGÖRARE

SOM

INTE

FÅR

FÖREKOMMA

KÄRNPLANTOR ............................................................................................... 23

Bilaga 5 ............................................................................................................... 31

VÄXTER SOM OMFATTAS AV KRAV MED AVSEENDE PÅ

POTATISCYSTNEMATODER ......................................................................... 31

Bilaga 6 ............................................................................................................... 32

FÖRTECKNING ÖVER SPECIFIKA SKADLIGA ORGANISMER OCH

SJUKDOMAR SOM FÖRSÄMRAR KVALITETEN ....................................... 32

SJVFS 2018:20

3

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter omfattar yrkesmässig produktion eller saluföring av

1. växtmaterial för förökning och produktion av grönsaksplantor, matlök,

blomsterlök och prydnadsväxter,

2. andra fruktplantor och förökningsmaterial för fruktplantor avsedda för

fruktproduktion än de som omfattas av rådets direktiv 2008/90/EG av den 29

september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och

fruktplantor avsedda för fruktproduktion, samt

3. utsäde från frökällor och frötäkter för produktion av vedartade

prydnadsväxter. (SJVFS 2016:43).

2 § Dessa föreskrifter gäller inte för

1. växtmaterial enligt 1 § som klart anges vara avsett för export till ett land

utanför den Europeiska unionen (EU) och som hålls tillräckligt isolerat från

annat material som ska saluföras inom EU,

2. fruktplantor och förökningsmaterial för fruktplantor avsedda för

fruktproduktion som omfattas av direktivet 2008/90/EG,

3. förökningsmaterial avsett för

a. försök,

b. vetenskapligt ändamål,

c. växtförädling,

d. bevarande av den genetiska mångfalden, eller

e. skogsodlingsmaterial, samt

4. produktion av färdigvara eller förökningsmaterial avsett för eget bruk.

Bestämmelser om saluföring m.m. av övrigt utsäde av trädgårdsväxter, finns i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde

av icke-vedartade arter av prydnadsväxter och Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter. (SJVFS 2016:43).

Definitioner 3

3 § I dessa föreskrifter förstås med

Brukningsenhet

Företag bestående av en eller flera fastigheter

eller delar

av sådana med gemensam

användning av maskiner och annan utrustning

för produktion.

Bruksplanta

Planta som härrör direkt från stamplanta.

3 Följande definitioner har tagits bort: Ansvarigt officiellt organ, CAC material, certifierat

material, elitmaterial, fruktplantor, förökningsmaterial av fruktplantor och leverantör.

SJVFS 2018:20

4

Certifierad växt

Växt som har en dokumenterad härkomst i en

kärnplanta och en elitplanta och som är rensad,

testad och fri från sjukdomar och producerad

enligt dessa föreskrifter.

Driftsställe

Plats där företag bedriver verksamhet.

Elitplanta

Planta som härrör direkt från en närmare

angiven kärnplanta

Frökälla

En bestämd population från vilken frö samlas,

angiven efter geografiskt namn.

Frötäkt

Plantering, baserad på selekterat växtmaterial,

anlagd för fröproduktion.

Färdigvara

Plantor avsedda för försäljning till slutlig

konsument.

Följesedel

Dokument inom EU som medföljer växter vid

försäljning och som utfärdas av företaget.

Företag

Beteckning för den som bedriver yrkesmässig

verksamhet som omfattas av dessa föreskrifter.

Förökningsmaterial av grönsaks

-plantor

Växtdelar och växtmaterial, även grund-

stammar, av släkten och arter, nämnda i bilaga

1, som är avsedda för förökning och produktion

av grönsaker.

Förökningsmaterial av prydnads

-växter

Växtdelar och annat växtmaterial av samtliga

släkten eller arter, som är avsedda för förökning

och produktion av prydnadsväxter och andra

växter för prydnadsändamål, samt utsäde av

vedartade prydnadsväxter.

Genetiskt modifierad organism

De termer och begrepp som används i 13 kap.

miljöbalken (1998:808) har samma betydelse i

dessa föreskrifter.

Grönsaksplantor

Hela växter och växtdelar av släkten och arter,

nämnda i bilaga 1, som är avsedda för plantering

och produktion av grönsaker. Grundstammar

och andra växtdelar av andra släkten eller arter,

eller hybrider därav, omfattas också om de har

eller ska ympas på växter och växtdelar av

släkten och arter, nämnda i bilaga 1.

Härdighet

Växternas förmåga att överleva eller uthärda

stress i form av kyla, frost och liknade.

SJVFS 2018:20

5

In vitro

Förökning och odling på näringsmedium under

sterila förhållanden, där meristem (yttersta

tillväxtpunkten) eller större bit vävnad används.

Klon

Plantor med ursprung från en enskild planta,

som är genetiskt identiska och som är vegetativt

förökade med till exempel sticklingar, avläggare

eller genom ympning.

Krukväxt

En planterad och rotad prydnadsväxt, avsedd för

direkt försäljning till konsument och inte för

vidare kultur.

Kärnmaterial

Se kärnplanta.

Kärnplanta

Utvald eller testad planta med definierade

egenskaper,

avsedd för produktion av elitmaterial

eller certifierat material,

Mikroförökning

Se in vitro.

Minimikvalitet/CAC-material

En växt med minimikvalitet är en växt som inte

härstammar från en kärnplanta, men har

genomgått viss kontroll.

Odlingsareal

Del av en fastighets totala yta och den närmaste

omgivningen, som används för produktion och

förvaring av trädgårdsväxter.

Officiell inspektion

Inspektion som företas av det ansvariga

officiella organet eller på dettas ansvar.

Parti

Ett antal enheter av samma produkt som

karakteriseras

av

enhetlighet

beträffande

ursprung

och

sammansättning

och

är

identifierbara.

Praktiskt taget fri från

växtskadegörare

Förekomsten

av

skadegörare

växten

är

tillräckligt låg för att garantera en godtagbar

kvalitet och användbarhet hos föröknings-

materialet.

Prekärnplanta

En planta som efter testning godkänns som

kärnplanta.

Produktionsplats

Av Jordbruksverket definierad odlingsareal.

Proveniens

Population eller grupp av individer av samma art

som förekommer inom eller härstammar från ett

angivet område.

SJVFS 2018:20

6

Prydnadsväxter

Samtliga släkten och arter av snitt-, kruk- och

plantskoleväxter för prydnadsändamål som är

avsedda för plantering eller omplantering efter

försäljning, inklusive sådd av vedartade

prydnadsväxter.

Saluföring

Försäljning, lagerhållning i försäljningssyfte,

erbjudande till försäljning samt varje avyttrande,

leverans eller distribution av förökningsmaterial

eller fruktplantor för kommersiellt bruk till

tredje part, mot eller utan ersättning.

Skogsodlingsmaterial

Plantor, sticklingar och andra former av för-

ökningsmaterial avsedda för anläggning av

skog, dock inte frön.

Skyddad zon

Ett område inom Europeiska Unionen (EU) som

av EU har erkänts antingen vara fritt från en viss

växtskadegörare eller att skadegöraren är under

effektiv bekämpning enligt Europeiska unionen

(EU) i kommissionens förordning (EG) nr

690/2008.

Sort

En grupp växter, som alla har ett och samma

botaniska taxon på lägsta kända nivå som kan

a) definieras genom de egenskaper som är

ett resultat av en bestämd genotyp eller

kombination av genotyper,

b) särskiljas från varje annan växtgrupp

genom minst en av dessa egenskaper,

och

c) betraktas som en enhet beträffande sin

stabilitet vid förökning.

Sp

Art (species).

Spp

Arter (species).

Stammaterial

Det material som kommer från elitplantor.

Stamplanta

Planta som härrör direkt från elitplanta.

Ursprung

Det geografiska område från vilket utsädet eller

växterna ursprungligen härstammar.

Utsäde

Frö för sådd.

Växtpass

Officiell märkning som visar att föreskrivna

sundhetskrav, vid förflyttning av växter inom

EU, är uppfyllda enligt Europeiska unionen

SJVFS 2018:20

7

(EU) i kommissionens förordning (EG) nr

690/2008.

Växtskadegörare

Begreppet har samma betydelse som i

växtskyddslagen (1972:318). (SJVFS 2016:43).

Godkännande av verksamhet

4 § Yrkesmässig produktion eller saluföring av trädgårdsväxter ska godkännas av

Jordbruksverket. Ansökan ska göras skriftligt till Jordbruksverket innan produktion

eller saluföring påbörjas. Godkännande av verksamhet kan avse en eller flera av

nedanstående kategorier:

1. Förvaring av prekärnplantor, produktion och förvaring av kärnplantor samt

etablering av elitplantor.

2. Förvaring och produktion av elitplantor samt produktion av certifierade

växter.

3. Produktion av växter med minimikvalitet.

4. Produktion till skyddad zon.

5. Parti- och detaljförsäljning.

6. Utfärdande av växtpass.

För godkännande krävs att företaget uppfyller de krav som anges i dessa

föreskrifter för respektive kategori. Den som fått Jordbruksverkets godkännande att

producera växter i flera kategorier kan inte, utan verkets medgivande, få växterna

godkända i annat än i den sundhetsmässigt lägsta kategorin av punkterna 1-3.

Godkännandet gäller tills vidare. Godkännandet kan återkallas om kraven enligt

dessa föreskrifter inte uppfylls.

Företag med verksamhet som har godkänts får ett officiellt registreringsnummer.

Om företaget har flera driftställen ska verksamheten på varje driftställe godkännas

och registreras var för sig. Varje godkänt driftställe får ett officiellt

registreringsnummer.

Anmälan

5 § Godkänt företag ska vid ägarbyte eller om verksamheten upphör anmäla detta till

Jordbruksverket.

Vid odling av växter på ny mark ska företaget anmäla detta till Jordbruksverket.

Jordbruksverket tar ut prov för undersökning av förekomst av växtskadegörare.

Varje företag med produktion ska årligen senast den 1 februari, och innan

produktionen påbörjats, till Jordbruksverket anmäla den produktion av

trädgårdsväxter som under året ska omfattas av kontroll enligt dessa föreskrifter.

(SJVFS 2010:10).

SJVFS 2018:20

8

Produktion och förvaring

6 §4 Vid produktion och förvaring av växter ska följande särskilda bestämmelser

följas

1. allmänna certifieringsbestämmelser i kapitel 2,

2. särskilda certifieringsbestämmelser i kapitel 3,

3. bestämmelser för produktion av växter med minimikvalitet i

kapitel 4,

4. bestämmelser för produktion till skyddad zon i kapitel 5.

Vid produktion, eller vid upptagning ska förökningsmaterial hållas åtskilt från

annat växtmaterial.

Plantskoleväxter ska ha en för arten eller sorten normal utveckling, vara väl

avmognade och i god fysiologisk kondition. Plantskoleväxter ska ha en för slutliga

växtplatsen lämplig proveniens. På varje försäljningsställe ska finnas tillgängligt

information om växtens härdighet, till exempel Riksförbundet Svensk Trädgårds

(RST) växtatlas.

Ogräs, som Rorippa sylvestris, strandfräne, och andra svårbekämpade fleråriga ogräs,

ska bekämpas i produktionen och får inte förekomma vid försäljning.

Leverantör inklusive producent, ska kartlägga och övervaka sådana kritiska

moment i sin produktionskedja som inverkar på materialets kvalitet. Detta ska

omedelbart kunna granskas av Jordbruksverket.

Leverantör inklusive producent, ska vid behov ta prover för analys i ett

laboratorium. Olika partier av förökningsmaterial ska hållas åtskilda och ska kunna

identifieras under produktionen.

Den som handhar växter ska ha kännedom om de i odlingen förekommande

sorternas sortegenskaper. (SJVFS 2016:43).

Art- och sortrenhet

Grönsaksplantor och förökningsmaterial av grönsaksplantor

7 § För grönsaksplantor och förökningsmaterial av grönsaksplantor, utom utsäde,

gäller följande.

1. Sorter av släkten och arter, nämnda i punkt a i bilaga 1, ska ha tillräcklig

renhet med hänsyn till släkte eller art samt sort.

2. De sorter som saluförs ska vara intagna i den svenska sortlistan, i EU:s

gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en nationell sortlista

från något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (SJVFS

2010:10).

8 § har upphävts genom (SJVFS 2016:43).

Förökningsmaterial av prydnadsväxter

9 § För förökningsmaterial av prydnadsväxter, inklusive utsäde av vedartade

prydnadsväxter, gäller följande:

4Femte och nionde stycket har upphävts genom (SJVFS 2016:43).

SJVFS 2018:20

9

1. Sorter av släkten och arter, nämnda i bilaga 1 punkt c, ska ha tillräcklig renhet

med hänsyn till släkte eller art samt sort eller i tillämpliga fall sortgrupp.

2. Förökningsmaterial av prydnadsväxter får saluföras med uppgift om sort-

benämning endast om den berörda sorten är

a. registrerad för växtförädlarrätt,

b. officiellt registrerad på annat sätt än under första punkten, eller

c. allmänt känd, eller

d. upptagen i en leverantörs förteckning med detaljerad beskrivning och

benämning.

3. Varje sort ska, så långt som möjligt, ha samma benämning i alla

medlemsstater.

4. Leverantören ska föra en förteckning med följande innehåll

a. sortbenämning, i tillämpliga fall tillsammans med dess allmänt kända

synonymer,

b. uppgifter om upprätthållande av sorten och om den förökningsmetod

som tillämpas,

c. sortbeskrivning, åtminstone innehållande de karaktärer och deras

uttryck som används i den sortbeskrivning som ska inges i ansökan om

EU:s växtförädlarrätt där denna är tillämplig, samt

d. om möjligt, uppgifter om hur sorten skiljer sig från de sorter den

närmast liknar.

Förteckningar ska på begäran göras tillgängliga för Jordbruksverket. (SJVFS

2010:10).

Undantag

10 § Leverantörer,

vars

verksamhet

inskränker

sig

till

saluföring

av

förökningsmaterial av prydnadsväxter, omfattas inte av kraven enligt 9 § 4 b och d.

(SJVFS 2016:43).

Frihet från växtskadegörare m.m.

11 § De växtskadegörare som finns förtecknade i föreskrifter meddelade enligt 3 §

växtskyddslagen (1972:318) och 3 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

får inte förekomma. Utöver det ska växterna vara praktiskt taget fria från andra

växtskadegörare som kan påverka växtens kvalitet och användbarhet. (SJVFS

2016:43).

11 a § Av 4 § växtskyddslagen (1972:318) och 9 § förordningen (2006:817) om

växtskydd m.m., framgår vilken anmälningsplikt som gäller i fråga om

växtskadegörare som omfattas av föreskrifter enligt 3 § första stycket

växtskyddslagen. (SJVFS 2016:43).

11 b § Efter anmälan enligt 5 § andra stycket ska odlingsareal avsedd för produktion

eller lagring av växter, som är avsedda för förökning och som anges i bilaga 5,

undersökas före varje påbörjad ny odling. Detta för att utesluta förekomst av

potatiscystnematoder (Globodera pallida och G. rostochiensis).

För odling av växter som anges i bilaga 5 avsedda för uppförökning på samma

brukningsenhet, krävs ingen provtagning avseende potatiscystnematoder. (SJVFS

2016:43).

SJVFS 2018:20

10

11 c § För planerad produktion av växter som anges i bilaga 5 punkt B krävs ingen

provtagning om

1. potatiscystnematoder inte har konstaterats på odlingsarealen under de

senaste 12 åren vid jordprovtagning och analys utförd i Jordbruksverkets

regi, eller

2. det på odlingsarealen under de senaste 12 åren inte har odlats någon av de

värdväxter som anges i bilaga 5 punkt A.

För planerad produktion av växter som anges i bilaga 5 punkt B 2 krävs ingen

provtagning om det antingen på förpackningen eller på annat sätt anges att de är

avsedda för försäljning till slutkonsumenter som inte yrkesmässigt producerar växter

eller snittblommor eller om växterna behandlats genom

1. avlägsnande av jord genom tvättning eller borstning tills all jord så långt

det är möjligt är borttagen så att det inte finns någon identifierbar risk för

spridning av potatiscystnematoder, eller

2. desinfektion genom lämpliga metoder så att det inte finns någon

identifierbar risk för spridning av potatiscystnematoder. (SJVFS 2010:47).

11 d § Förökningsmaterial av Palmae som tillhör de släkten och arter som anges i

bilaga 6 och vars stam vid basen är större än 5 cm i diameter ska uppfylla ett av

följande krav

1. Det ska under hela sin livslängd ha vuxit på ett område som av det ansvariga

officiella organet fastställts vara fritt från Rhynchophorus ferrugineus

(Olivier)

i

enlighet

med

de

internationella

standarderna

för

växtskyddsåtgärder.

2. Det ska ha under de två åren innan det släpps ut på marknaden ha vuxit på en

plats inom EU som har varit fullständigt fysiskt skyddad mot introduktion av

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), eller på en plats inom unionen där

ändamålsenlig förebyggande behandling har getts med avseende på denna

skadegörare. Det ska genomgå okulärbesiktning minst var fjärde månad då

det bekräftas att materialet är fritt från Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

För de områden som är skyddade zoner i EU för Rhynchophorus ferrugineus

(Olivier) gäller bestämmelserna i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare. (SJVFS 2018:20).

Märkning och saluföring

Växtpass och följesedel 5

12 § Vid saluföring av växter, godkända enligt dessa föreskrifter, finns

bestämmelser i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skydds-

åtgärder mot spridning av växtskadegörare, om att vissa växtslag ska vara märkta

med ett växtpass. (SJVFS 2016:43).

5 Ändringen innebär att tredje stycket i tidigare 12 § har upphävts genom (SJVFS 2016:43).

SJVFS 2018:20

11

12 a § Vid partiförsäljning ska, utöver vad som framgår av 12 §, växtslag som är

angivna i bilaga 1 åtföljas av en följesedel som är utformad enligt bilaga 2. Växtpass

och följesedel kan kombineras enligt bilaga 2. (SJVFS 2016:43).

Genetiskt modifierade organismer

13 § Utöver kraven i dessa föreskrifter får utsäde samt förökningsmaterial som är av

en sort som är genetiskt modifierad, endast saluföras om tillstånd för att släppa ut

sorten på marknaden finns enligt 13 kap. 12 § miljöbalken (1998:808) eller om ett

godkännande för utsläppande på marknaden finns som uppfyller kraven om

ömsesidigt erkännande enligt 3 kap. 43 § förordningen (2002:1086) om utsättning av

genetiskt modifierade organismer i miljön.

Att sorten är genetiskt modifierad ska framgå av märkningen på förpackningen

samt av alla dokument, officiella eller andra, som fästs på eller åtföljer partiet.

Uppgift om att en sort är genetiskt modifierad ska även framgå av

försäljningskataloger och annan information där sorten omnämns. Märkningen ska

vara i enlighet med 4 kap. 1 § förordningen (2002:1086). (SJVFS 2010:10).

Sammansättning av partier vid saluföring

14 § Förökningsmaterial ska saluföras i partier. Förökningsmaterial från olika

partier får dock saluföras som en enda varusändning under förutsättning att

leverantören registrerar de olika partiernas sammansättning och ursprung.

Emballage

15 § Växter som godkänts enligt dessa föreskrifter ska levereras i nytt eller

desinficerat emballage. Certifierade plantor ska märkas så att det framgår att

materialet är godkänt av Jordbruksverket som certifierat material.

Utsäde och förökningsmaterial som producerats i ett land utanför EU

16 § Utsäde och förökningsmaterial får endast importeras från ett land utanför EU,

om den importerande leverantören före import ser till att utsädet och

förökningsmaterialet erbjuder garantier som i alla avseenden är likvärdiga med

garantierna för utsäde och förökningsmaterial, som har producerats inom EU i

enlighet med dessa föreskrifter, särskilt vad gäller kvalitet, identifikation och

sundhet.

Transport

17 § Under transport och på distributionscentraler ska växtmaterial av kärnplantor,

elitplantor och certifierade plantor hållas ordentligt avskilda från annat växtmaterial, om

det föreligger uppenbar risk för överföring eller spridning av växtskadegörare.

Hantering av både certifierat växtmaterial och växtmaterial med minimikvalitet ska

ske på sådant sätt att infektion orsakad av växtskadegörare förhindras.

Dokumentation

18 § Den som bedriver verksamhet som omfattas av dessa föreskrifter ska spara

skriftlig dokumentation rörande inköp, överflyttningar, försäljning och ursprung av

trädgårdsväxter. Sådant skriftligt material ska kunna visas upp vid kontroll, eller

annars på begäran av Jordbruksverket.

SJVFS 2018:20

12

Dokumentation som avser inköp, överflyttningar, försäljning eller ursprung ska

sparas under minst ett år. Dokumentation som rör certifierad produktion, art- och

sortrenhet samt certifierade frökällor och frötäkter ska också sparas under minst tre

år. Företaget ska kunna visa upp sin dokumentation rörande grobarheten hos frö från

frökällor och frötäkter.

Minst ett växtpass per sändning växter ska sparas tillsammans med

följedokumenten. Med varje sändning ska följa dokumentation om materialets status.

På begäran av Jordbruksverket ska fakturaunderlag kunna visas upp. (SJVFS

2016:43).

19 §

har upphävts genom (SJVFS 2016:43).

Undantag

20 § Vid brist på utsäde eller förökningsmaterial, eller om det finns andra särskilda

skäl, kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter,

om det inte strider mot EU:s bestämmelser.

2 KAP. ALLMÄNNA CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER

Allmänt

1 § Företaget ska bevara information och lämna upplysningar på det sätt som anges

i 2, 5, 8-9 och 13-14 §§, detta kapitel.

Företaget ska vidare utarbeta skriftliga interna riktlinjer för verksamheten enligt

3, 10, och 15 §§, detta kapitel. Riktlinjerna ska godkännas av Jordbruksverket.

Företagets interna riktlinjer ska säkerställa att de krav som gäller för produktionen

beträffande art- och sortrenhet enligt 1 kap. 7 och 9 §§ och sundhet enligt 1 kap. 11

och 11a §§, är uppfyllda.

Växter som kan medföra smittorisk för de certifierade växterna får inte finnas i

företaget.

Certifierade bruksplantor ska hållas väl skilda från annat växtmaterial. Producenter

av certifierade växter kan av Jordbruksverket få tillstånd till sådan märkning eller

etikettering av enskilda växter eller växtpartier, som gör att det framgår vilken

certifieringsnivå plantorna tillhör. (SJVFS 2016:43).

Förvaring av prekärnplantor, produktion och förvaring av kärnplantor samt

etablering av elitplantor

2 § Företag, som bevarar prekärnplantor och frökällor och frötäkter, producerar och

förvarar kärnplantor eller etablerar elitplantor ur kärnplantor, ska dokumentera och

hålla tillgängligt uppgifter över genomförda kulturåtgärder och bekämpnings-

program mot skadegörare. Företaget ska vidare se till att det finns en aktuell lista med

upplysningar om släkte, art, sort och eventuell klon av samtliga kärnplantor och

frökällor och frötäkter, som finns i verksamheten. Listan ska skickas till

Jordbruksverket en gång varje år eller i övrigt på begäran.

SJVFS 2018:20

13

Riktlinjer

3 § De interna riktlinjerna ska utöver vad som sägs i 1 §, detta kapitel, säkerställa att

produktionen uppfyller de särskilda krav som anges i 4-8 §§, detta kapitel.

Riktlinjerna ska i övrigt innehålla upplysningar om

1. förvaringsställe,

2. övrig växtproduktion,

3. hygien, desinfektion av verktyg,

4. arbetsrutiner, förökningsmetoder,

5. märkning,

6. registrering av produktionsdata,

7. testning och undersökningar,

8. förnyelse, samt

9. tillträdeskrav.

Prekärnplantor

4 § Under perioden när en prekärnplanta testas och rensas från växtskadegörare ska

den förvaras avskild från kärnplantor och etablerade elitplantor.

Prekärnplantor ska förvaras under sådana förhållanden att smittorisk elimineras.

Frökällor och frötäkter

5 § Frötäkterna ska hållas fria från självsådda plantor. Företaget ska en gång om året,

och innan skörd, leverera en lista till Jordbruksverket över de frökällor och frötäkter

av certifierade växtslag där frö kommer att insamlas från. Insamlingstidpunkter ska

anges. Under hela fröinsamlingen och vid försäljning ska varje enskilt fröparti vara

märkt så att sammanblandning inte kan ske. Märkningen ska omfatta frökälla, frötäkt,

växtslag, art, mängd, insamlingstidpunkt samt uppgift om fröet är certifierat eller av

CAC material. Plantor producerade från frö från certifierade frökällor och frötäkter

godkänns som certifierade växter.

Kärnplantor i frilandsproduktion

6 § Kärnplantor som produceras på friland, ska hållas på så sätt att oönskad självsådd

inte kan ske.

Kärnplantor i växthusproduktion

7 § Växthus avsett för produktion av kärnplantor ska vara försett med insektstätt nät

med en maskstorlek av maximalt 1 millimeter för alla fönster. Vid ingång ska finnas

sluss med desinfektionsmöjlighet. Golvet ska vara cementerat med fall till avloppet.

Växthuset ska rengöras och desinficeras minst en gång årligen. Borden ska

desinficeras efter varje tömning. Golvet ska desinficeras regelbundet, dock minst

varje månad.

Alla personer med tillträde till växthusen ska ha tillgång till engångsrockar eller

rena överdragskläder. Dessutom ska rena skoskydd finnas vid ingång eller sluss.

Kärn- och elitplantor ska placeras så att överskottsvatten inte kommer i kontakt

med andra växter. Plantorna får inte komma i kontakt med varandra.

Produktion och förvaring av in vitro plantor

8 § Företag, som producerar och förvarar in vitro plantor, ska varje år plantera ut

minst 20 stycken in vitro plantor av varje producerad sort för okulär kontroll och för

kontroll av de genetiska egenskaperna. Plantorna ska behållas i minst ett år för att

SJVFS 2018:20

14

identiteten ska kunna kontrolleras hos växtmaterialet. Företaget ska notera eventuella

avvikande plantor och informera Jordbruksverket därom. Vid försäljning av

mikroförökade plantor ska köparen skriftligen upplysas om förökningssättet.

Produktion och förvaring av elitplantor samt produktion av certifierade

stamplantor

9 § Företag, som producerar och förvarar elitplantor samt producerar certifierade

stamplantor från elitplantor, ska dokumentera och hålla tillgängligt uppgifter om

genomförda kulturåtgärder och bekämpningsprogram mot skadegörare.

Företaget ska dessutom se till att det finns en aktuell lista med upplysningar om

släkte, art, sort och eventuell klon av samtliga växter i verksamheten som avses bli

godkända eller tidigare är godkända som certifierade plantor. Listan ska skickas till

Jordbruksverket en gång varje år eller i övrigt på begäran.

Riktlinjer

10 § Företagets interna riktlinjer ska utöver vad som sägs i 1 §, detta kapitel

säkerställa att produktionen uppfyller kraven som anges i 11-13 §§, detta kapitel.

Riktlinjerna ska i övrigt innehålla upplysningar om

1. förvaringsställe,

2. övrig växtproduktion,

3. hygien, desinfektion av verktyg,

4. arbetsrutiner, förökningsmetoder,

5. märkning,

6. registrering av produktionsdata,

7. testning och undersökningar,

8. förnyelser, samt

9. tillträdeskrav.

Frilandsproduktion

11 § Elitplantkvarteren ska, vid produktion på friland, hållas på sådant sätt att

oönskad självsådd utesluts.

Växthusproduktion

12 § Växthus, avsedda för produktion och förvaring av elitplantor samt produktion

av certifierade stamplantor, ska vara försedda med insektstätt nät för alla fönster och

luftintag. Vid ingång ska finnas sluss med desinfektionsmöjlighet.

Växthuset ska rengöras och desinficeras minst en gång årligen. Borden ska

desinficeras efter varje tömning. Golvet ska desinficeras regelbundet, dock minst

varje månad.

Alla personer med tillträde till växthusen ska ha tillgång till engångsrockar eller

rena överdragskläder. Dessutom ska rena skoskydd finnas vid ingång eller sluss.

Produktion in vitro

13 § Företag, som producerar in vitro plantor, ska varje år plantera ut minst 20

stycken in vitro plantor av varje producerad sort för okulär kontroll och för kontroll

av de genetiska egenskaperna. Efter mikroförökning ska plantorna observeras till

dess att man kunnat fastställa identiteten hos växtmaterialet. Företaget ska notera

SJVFS 2018:20

15

eventuella avvikande plantor och informera Jordbruksverket därom. Vid försäljning

av mikroförökade plantor ska köparen skriftligen upplysas om förökningssättet.

Produktion av certifierade bruksplantor

14 § Företag, som producerar certifierade bruksplantor, ska se till att det alltid finns

en aktuell lista med upplysningar om släkte, art, sort och eventuell klon av samtliga

växter som det önskar få godkända eller som tidigare är godkända som certifierade

bruksplantor. Denna lista ska skickas till Jordbruksverket en gång per år eller i övrigt

på begäran. Till produktionen ska användas certifierat material av elit- eller

stamplantor.

Riktlinjer

15 § Företagets interna riktlinjer ska utöver vad som sägs i 1 §, detta kapitel,

säkerställa att produktionen uppfyller kraven som anges i 16-18 §§, detta kapitel.

Frilandsproduktion av certifierade bruksplantor

16 § Frilandsproduktion av plantor av samma sort eller art, som ursprungligen inte

kommer från en kärnplanta, får inte förekomma hos företag som producerar

certifierade bruksplantor.

Växthusproduktion av certifierade bruksplantor

17 § Vid ingång till växthus avsedda för produktion av certifierade bruksplantor, ska

finnas sluss med desinfektionsmöjligheter. Växthuset ska rengöras och desinficeras

minst en gång årligen. Borden ska desinficeras efter varje tömning. Golvet ska

desinficeras regelbundet, dock minst varje månad. Plantor av samma sort eller art,

som ursprungligen inte kommer från en kärnplanta, får inte förekomma i företaget.

Produktion in vitro av certifierade bruksplantor

18 § Om en mindre del certifierade bruksplantor förökas in vitro ska individuellt

märkta plantor användas. Alla producerade plantor ska minst vara märkta sort- eller

klonvis. Varje bädd eller bord ska vara märkt.

3 KAP. SÄRSKILDA CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER

1-25 §§ har upphävts genom (SJVFS 2016:43).

Krukväxter

26 § Vid produktion av certifierade krukväxter gäller, förutom allmänna

certifieringsbestämmelser, även särskilda certifieringsbestämmelser enligt 27 §.

Margueriter

27 § Elitplantor av margueriter (Argyranthemum frutescens syn. Chrysanthemum

frutescens) ska förnyas varje år.

Produktion av certifierade margueriter får endast ske från material med ursprung i

kärnplantor och elitplantor. Ett företag får inte samtidigt producera margueriter av både

certifierat och icke certifierat ursprung.

SJVFS 2018:20

16

I växthuset får inte finnas plantor av gurka, sallat, tomat, gerbera, brudslöja eller

krysantemum.

4 KAP. BESTÄMMELSER FÖR PRODUKTION AV VÄXTER MED

MINIMIKVALITET, CAC-MATERIAL ( SJVFS 2010:10 )

Allmänt

1 § har upphävts genom (SJVFS 2016:43).

Produktion

2 § Företaget ska upplysa Jordbruksverket om förväntad produktion under det

kommande året, om brukade arealer, var olika släkten, arter och sorter finns i

verksamheten samt föra förteckning över konstaterad förekomst av växtskadegörare

och de åtgärder som har vidtagits av den anledningen.

Företaget ska vidare utarbeta egna riktlinjer för att säkerställa växtmaterialets

sortäkthet, klonäkthet och sundhet. Riktlinjerna ska godkännas av Jordbruksverket.

Vid växthusproduktion ska växthusets inre delar, samt bord med mera vara

ordentligt rengjorda innan produktion påbörjas. Sådan rengöring ska ske minst en

gång varje år.

Lådor, krukor med mera ska vara nya eller rengjorda och desinficerade innan de

tas in i företaget.

Odlingsmedium som används ska vara fritt från växtskadegörare. Växthus och

arbetsrum ska hållas rena och fria från ogräs.

Grönsaksplantor och förökningsmaterial av grönsaksplantor, utom utsäde

3 § För grönsaksplantor och förökningsmaterial av grönsaksplantor gäller, utöver

kraven i 1 och 2 §§, detta kapitel, följande:

1. Växtmaterialet ska vara tillräckligt kraftigt och förhållandet mellan stjälk, blad

och rötter ska vara proportionerligt.

2. Dendranthema samt Capsicum för prydnadsändamål får inte odlas i samma

växthus som tomat- och paprikaplantor.

3. Företag som producerar förökningsmaterial av gurka, melon, paprika och

tomat får inte i samma växthus samtidigt odla fruktbärande plantor av samma

eller närstående arter.

4. All matlök:

a. Vid produktion av schalottenlök, sättlök och vitlök ska det göras ett

odlingsuppehåll på minst fyra lökfria år. Växtföljden ska

dokumenteras.

b. Schalottenlök, sättlök och vitlök som godkänns vid kontroll, ska före

försäljning värmebehandlas mot lökmögel.

5. Sättlök:

a. Vid produktion av sättlök ska växtpasset som följde med utsädet

bevaras och kunna visas upp vid kontroll.

b. Om växtpass inte finns ska ett representativt utsädesprov av varje sort

vara undersökt av Jordbruksverket och funnet fritt från

stjälknematoder.

SJVFS 2018:20

17

6. Schalottenlök och vitlök:

a. Förökningsmaterial av schalottenlök ska vara godkänt vid testning

och innehålla högst 1% lökmosaikvirus.

b. Vid produktion av schalottenlök ska producenten varje år anmäla den

produktion som ska användas som utsäde följande år.

4 § har upphävts genom (SJVFS 2016:43).

Förökningsmaterial av prydnadsväxter, inklusive utsäde av vedartade

prydnadsväxter

5 § För förökningsmaterial av prydnadsväxter gäller, utöver kraven i 1 och 2 §§,

detta kapitel, följande:

1. Växtmaterialet ska vara tillräckligt kraftigt och förhållandet mellan stjälk,

blad och rötter ska vara proportionerligt.

2. Växtmaterial av Citrus L. ska

a. härröra från utgångsmaterial som är undersökt och funnet fritt från

växtskadegörare som minskar materialets kvalitet och användbarhet,

b.vara kontrollerat och funnet praktiskt taget fritt från sådana

växtskadegörare efter början av sista avslutade vegetationsperioden, och

c. vid ympning vara ympat på grundstammar som inte är mottagliga för

viroider.

3. Förökningsmaterial av blomsterlök ska härröra direkt från material som under

vegetationsperioden är undersökt och funnet fritt från växtskadegörare som

inverkar på kvalitet och användbarhet.

5 KAP. BESTÄMMELSER FÖR PRODUKTION AV VÄXTER TILL

SKYDDAD ZON

1 § Växtmaterial som produceras till skyddad zon omfattas förutom av dessa

föreskrifter även av de speciella krav som finns för växtslaget ifråga i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

Företag ska i samband med den årliga produktionsanmälan, innan produktion till

skyddad zon påbörjas, anmäla till Jordbruksverket att produktionen är ämnad till

skyddad zon.

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning6

träder i kraft den 31 oktober 2004, då verkets föreskrifter

(SJVFS 1995:96) om trädgårdsväxters sundhet m.m. upphör att gälla.

--------------------------

6 SJVFS 2004:79.

SJVFS 2018:20

18

Denna författning7 träder i kraft den 1 juli 2007.

--------------------------

1. Denna författning8 träder i kraft den 31 mars 2010.

2. Från och med den 30 september 2012 ersätts godkännandeförfarandet i 1 kap.

4 § av ett registreringsförfarande.

--------------------------

Denna författning9 träder i kraft den 1 februari 2014.

--------------------------

Denna författning10 träder i kraft den 1 januari 2017.

_________________

Denna författning11 träder i kraft den 1 oktober 2018.

CHRISTINA NORDIN

Anne-Charlott Franzén

(Växtregelenheten)

7 SJVFS 2007:33.

8 SJVFS 2010:10.

9 SJVFS 2013:44.

10 SJVFS 2016:43.

11 SJVFS 2018:20.

SJVFS 2018:20

19

Bilaga 1

FÖRTECKNING ÖVER SLÄKTEN OCH ARTER AV VÄXTER SOM

OMFATTAS AV FÖRESKRIFTEN OCH SOM SKA ÅTFÖLJAS AV

FÖLJESEDEL VID PARTIFÖRSÄLJNING

För släkten och arter där det krävs både växtpass och följesedel kan dessa

kombineras.

a. Grönsaksplantor och förökningsmaterial av grönsaksplantor, utom utsäde

Allium cepa L.

-Cepa-gruppen

lök

-Aggregatum-gruppen

schalottenlök

Allium fistulosum L.

piplök

Allium porrum L.

purjolök

Allium sativum L.

vitlök

Allium schoenoprasum L.

gräslök

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

dansk körvel

Apium graveolens L.

blekselleri, rotselleri

Asparagus officinalis L.

sparris

Beta vulgaris L.

rödbeta (inklusive Cheltenhambeta),

mangold

Brassica oleracea L.

grönkål, blomkål, broccoli, brysselkål,

savojkål, spetskål, vitkål, rödkål, kålrabbi

Brassica rapa L.

rova (inklusive majrova, salladskål)

Capsicum annuum L.

chilipeppar, paprika

Cichorium endivia L.

friséesallat, escarolesallat

Cichorium intybus L.

endiviasallat eller witlof-cikoria,

sallatscikoria, rotcikoria

Citrullus lanatus (Thunb.)

Matsum. et Nakai

vattenmelon

Cucumis melo L.

melon

Cucumis sativus L.

slanggurka, druvgurka

Cucurbita maxima Duchesne

jättepumpa (inklusive vinterpumpa)

Cucurbita pepo L.

pumpa, squash,

Cynara cardunculus L.

kronärtskocka, kardon

Daucus carota L.

morot, fodermorot

Foeniculum vulgare Mill.

fänkål

Lactuca sativa L.

sallat

Solanum lycopersicum L.

tomat

Petroselinum crispum (Mill.)

Nyman ex A.W. Hill

persilja

Phaseolus coccineus L.

blomsterböna

Phaseolus vulgaris L.

buskböna, störböna

Pisum sativum L. (partim)

märgärt, spritärt, sockerärt

Raphanus sativus L.

rädisa, rättika

SJVFS 2018:20

20

Rheum rhabarbarum L.

rabarber

Scorzonera hispanica L.

svartrot

Solanum melongena L.

aubergin, äggplanta

Spinacia oleracea L.

spenat

Valerianella locusta (L.) Laterr.

vintersallat

Vicia faba L. (partim)

bondböna

Zea mays L. (partim)

(SJVFS 2013:44)

sockermajs, popmajs

b. Förökningmaterial av prydnadsväxter, inklusive utsäde av vedartade

prydnadsväxter 12

Samtliga släkten och arter omfattas.

12 Ändringen innebär att den tidigare punkten b har upphävts genom (SJVFS 2016:43).

SJVFS 2018:20

21

Bilaga 2

TEXT SOM SKA FINNAS PÅ FÖLJESEDELN

* används för att särskilja siffrorna från växtpassets siffror.

a. Grönsaksplantor och förökningsmaterial av grönsaksplantor, utom utsäde

1*. EU kvalitet.

2*. EU medlemsstatens kod.

3*. Statens jordbruksverk.

4*. Leverantörens registreringsnummer.

5*. Leverantörens namn.

6*. Individuellt nummer, serie-, vecko- eller partinummer.

7*. Datum för utfärdande av följesedeln.

8*. Utsädespartiets referensnummer, när det rör sig om förökningsmaterial som

är direkt odlat från utsäde som omfattas av utsädeslagstiftningen. Finns

numret inte angivet på följesedel ska leverantören kunna upplysa om detta på

begäran.

9*. Botaniskt namn om växtmaterialet har växtpass, eller svenskt namn.

10*. Sortbenämning, i tillämpliga fall grundstammens beteckning.

11*. Mängd.

12*. Produktionslandets namn, vid import från land utanför EU.

Om växtmaterialet har ett växtpass, kan följesedeln ersättas av växtpasset, om

växtpasset är försett med upplysningarna under punkterna 1* och 10*(följesedel).

Upplysningarna ska vara avskilda från övrig text.

b. Förökningsmaterial av prydnadsväxter, inklusive utsäde av vedartade

prydnadsväxter 13

1*. EU kvalitet.

2*. EU medlemsstatens kod.

3*. Statens jordbruksverk.

4*. Leverantörens registreringsnummer.

5*. Leverantörens namn.

6*. Individuellt nummer, serie-, vecko- eller partinummer.

7*. Datum för utfärdande av följesedel.

8*. Botaniskt namn.

9*. Sortbenämning, i tillämpliga fall grundstammens beteckning.

10*. Benämning av sortgruppen, i tillämpliga fall.

11*. Mängd.

13 Ändringen innebär att den tidigare punkten b har upphävts genom (SJVFS 2016:43).

SJVFS 2018:20

22

12*. Produktionslandets namn, vid import från land utanför EU.

Om växtmaterialet har ett växtpass, kan följesedeln ersättas av växtpasset, om

växtpasset är försett med upplysningarna under punkterna 1* och 9*(följesedel).

Upplysningarna ska vara avskilda från övrig text. Upplysningar enligt punkterna 5

och 7 behöver inte anges. (SJVFS 2016:43).

SJVFS 2018:20

23

Bilaga 3

VÄXTSKADEGÖRARE SOM INTE FÅR FÖREKOMMA PÅ KÄRN-

PLANTOR

14

Plantor av arter nämnda i tabellen, kolumn 1, ska vara undersökta med relevanta

undersökningsmetoder och funna fria från växtskadegörare angivna i kolumn 2.

Testerna ska utföras vid etablering och kärnplantsförnyelse. Testerna ska

dokumenteras skriftligt. Antal test ska anpassas efter växtmaterialets ursprung.

Testkraven enligt kolumn 3, innebär för sjukdomar eller skadedjur markerade

med: ’1’ – att växterna ska vara testade och fria från dessa,

’2’ – att växterna ska vara fria vid okulär besiktning, om inte, ska växterna testas,

’3’ – att växterna ska vara fria och testade från dessa och krav på omtestning vart 5:e

år om växtslaget finns på friland.

Konstaterandet om frihet från växtskadegörare gäller det antal år som är angivet i

kolumn 4.

Släkten eller arter som inte är nämnda i tabellen, och där inget

certifieringsschema finns framtaget, kan undersökas generellt för bakterier, svampar,

nematoder och virus för att kunna användas som kärnplantor. Detta ska göras i

samråd med Jordbruksverket.

Växtart

Växtskadegörare

Testkrav

Giltighet år

Acer spp.,

lönn

Verticillium albo-atrum, V.

dahliae

1

15

Arabis mosaic nepovirus

1

Cucumber mosaic cucumovirus

1, 3

Alnus spp.,

al

Phytophthora spp.

Cucumber mosaic cucumovirus

1

1, 3

15

Argyranthemum

spp.,

Agrobacterium tumefaciens

Erwinia chrysanthemi

1

1

1 (växthus)

margueriter

Fusarium spp.

1

Phytophthora tentaculata

1

Verticillium dahliae

2

Chrysanthemum stunt pospiviroid

1

Impatiens necrotic spot tospovirus

1

Tomato spotted wilt tospovirus

1

Aronia spp.,

aronia

Apple stem grooving capillovirus

Raspberry ringspot nepovirus

1

1

25

14 Samtliga arter av fruktplantor som omfattas av direktivet 2008/90/EG har tagits bort från

tabellen.

SJVFS 2018:20

24

Växtart

Växtskadegörare

Testkrav

Giltighet år

Begonia elatior-

hybrider, begonia

Fusarium sacchari

Xanthomonas axonopodis pv.

begoniae

Impatiens necrotic spot tospovirus

1

1

1

15 månader

Tomato spotted wilt tospovirus

1

Berberis spp.,

berberis

Cucumber mosaic cucumovirus

1, 3

10

Betula spp.,

Apple mosaic ilarvirus

1

15

björk

Cherry leaf roll nepovirus

1

Tobacco rattle tobravirus

1

Buxus spp.,

buxbom

Fusarium spp.

Arabis mosaic nepovirus

1

1

25

Celastrus spp.,

träddödare

Tomato black ring nepovirus

1

15

Cercidiphyllum

japonicum,

katsura

Arabis mosaic nepovirus

Raspberry ringspot nepovirus

1

1

25

Chaenomeles-

hybrider,

rosenkvitten

Apple chlorotic leaf spot trichovirus

Apple mosaic ilarvirus

1

1

25

Cornus spp.,

kornell

Arabis mosaic nepovirus

Broad bean wilt 1 & 2 fabavirus

1

1

10

Cherry leaf roll nepovirus

1

Cucumber mosaic cucumovirus

1, 3

Tomato bushy stunt tombusvirus

1

Tomato mosaic tobamovirus

1

Crataegus spp.,

hagtorn

Apple chlorotic leaf spot

trichovirus

Apple mosaic ilarvirus

1

1

25

Apple stem pitting foveavirus

1

Raspberry ringspot nepovirus

1

SJVFS 2018:20

25

Växtart

Växtskadegörare

Testkrav

Giltighet år

Cytisus spp.,

ginst

Arabis mosaic nepovirus

Laburnum yellow vein nucleo-

rhabdovirus

1

1

10

Potato X potexvirus

1

Raspberry ringspot nepovirus

1

Tomato black ring nepovirus

1

Dendranthema

spp.,

/Chrysanthemum

spp.,

krysantemum

Agrobacterium tumefaciens

Erwinia chrysanthemi

Chrysanthemum B carlavirus

Chrysanthemum stunt pospiviroid

1

1

1

1

1 (växthus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

1

Tomato aspermy cucumovirus

1

Tomato spotted wilt tospovirus

1

Deutzia spp.,

deutzia

Raspberry ringspot nepovirus

1

25

Euonymus spp.,

benved

Fusarium spp.

Cucumber mosaic cucumovirus

1

1, 3

10

Raspberry ringspot nepovirus

1

Strawberry latent ringspot virus

1

Euphorbia

pulcherrima,

julstjärna

Erwinia chrysanthemi

Phytophthora spp.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Tomato spotted wilt tospovirus

1

2

1

1

18 månader

Forsythia spp.,

forsythia

Rhodococcus fascians

Alfalfa mosaic alfamovirus

1

1

15

Arabis mosaic nepovirus

1

Raspberry ringspot nepovirus

1

Tobacco rattle tobravirus

1

Tomato black ring nepovirus

1

Fraxinus spp.,

ask

Pseudomonas savastanoi pv.

fraxinus

1

10

Verticillium albo-atrum, V. dahliae

1

Ash yellows phytoplasma

1

Arabis mosaic nepovirus

1

Cherry leaf roll nepovirus

1

Tobacco mosaic tobamovirus

1

SJVFS 2018:20

26

Växtart

Växtskadegörare

Testkrav

Giltighet år

Hedera spp.,

murgröna

Xanthomonas hortorum pv.

hederae

Fusarium spp.

2

1

4 (växthus)

Phytophthora spp.

1

Impatiens necrotic spot tospovirus

1

Tomato spotted wilt tospovirus

1

Hibiscus spp.,

hibiskus

Pseudomonas syringae pv. hibisci

Fusarium spp.

1

1

1

Hibiscus chlorotic ringspot

carmovirus

1

Hibiscus yellow mosaic

tobamovirus

1

Impatiens necrotic spot tospovirus

1

Tomato spotted wilt tospovirus

1

Tomato vein yellowing nucleo-

rhabdovirus

1

Hippophae spp.,

havtorn

Arabis mosaic nepovirus

Raspberry ringspot nepovirus

1

1

25

Hydrangea spp.,

hortensia

Alfalfa mosaic alfamovirus

Hydrangea mosaic ilarvirus

1

1

1 (växthus)

5 (friland)

Hydrangea ringspot potexvirus

1

Hydrangea virescence

phytoplasma

Impatiens necrotic spot tospovirus

1

1

Tomato spotted wilt tospovirus

1

Ditylenchus dipsaci

1

Ilex spp.,

kristtorn, järnek

Raspberry ringspot nepovirus

1

25

Impatiens spp.,

balsamin

Clover yellow vein potyvirus

Cucumber mosaic cucumovirus

1

1

1

Impatiens necrotic spot tospovirus

1

Tobacco mild green mosaic

tobamovirus

1

Tobacco mosaic tobamovirus

1

Tomato spotted wilt tospovirus

1

Turnip mosaic potyvirus

1

SJVFS 2018:20

27

Växtart

Växtskadegörare

Testkrav

Giltighet år

Kolkwitzia spp.,

paradisbuske

Fusarium spp.

Raspberry ringspot nepovirus

1

1

15

Ligustrum spp.,

liguster

Arabis mosaic nepovirus

Cucumber mosaic cucumovirus

1

1, 3

10

Raspberry ringspot nepovirus

1

Lonicera spp.,

Fusarium spp.

1

10

try

Cucumber mosaic cucumovirus

1, 3

Raspberry ringspot nepovirus

1

Mahonia spp.,

mahonia

Tobacco rattle tobravirus

1

10

Pelargonium

spp.,

pelargon

Xanthomonas hortorum pv.

pelargonii

Cucumber mosaic cucumovirus

1

1

1

Impatiens necrotic spot tospovirus

1

Pelargonium flower break

carmovirus

1

Pelargonium leaf curl tombusvirus

1

Pelargonium line pattern virus

1

Tobacco ringspot nepovirus

1

Tomato black ring nepovirus

1

Tomato ringspot nepovirus

1

Tomato spotted wilt tospovirus

1

Philadelphus

spp.,

schersmin

Alfalfa mosaic alfamovirus

Cucumber mosaic cucumovirus

1

1, 3

10

Elm mottle ilarvirus

1

Raspberry ringspot nepovirus

1

Physocarpus

spp.,

smällspirea

Raspberry ringspot nepovirus

1

25

Populus spp., poppel

Xanthomonas

populi

Verticillium albo-atrum, V. dahliae

1

1

15

Poplar mosaic carlavirus

1

Pyracantha

spp.,

eldtorn

Raspberry ringspot nepovirus

1

10

SJVFS 2018:20

28

Växtart

Växtskadegörare

Testkrav

Giltighet år

Quercus spp., ek

Ceratocystis fagacearum

1

10

Cryphonectria parasitica

1

Tomato bushy stunt tombusvirus

1

Rheum rhabarbarum,

rabarber

Arabis mosaic nepovirus

Cherry leaf roll nepovirus

Cucumber mosaic cucumovirus

1

1

1

5 (nät- eller

växthus)

Tobacco mosaic tobamovirus

1

Tobacco necrosis necrovirus

1

Tobacco rattle tobravirus

1

Turnip mosaic potyvirus

1

Rhododendron spp.

Rhododendron

necrotic

ringspot

potexvirus

1

10

Rosa spp.

Agrobacterium tumefaciens

1

4 ympade

Verticillium albo-atrum, V.

dahliae

1

1

sticklingar

(växthus)

Apple chlorotic leaf spot

trichovirus

1

10 sticklingar

(friland)

Apple mosaic ilarvirus

1

Arabis mosaic nepovirus

1

Prunus necrotic ringspot ilarvirus

1

Strawberry latent ringspot virus

1

Salix spp., pil, sälg,

vide

Erwinia salicis

Fusarium spp.

1

1

25

Sambucus spp

fläder

Fusarium ssp

Arabis mosaic nepovirus

1

1

5 (friland)

10 (växthus)

Cherry leaf roll nepovirus

1

Cucumber mosaic cucumovirus

1, 3

Elderberry symptomless carlavirus

1

Elderberry latent carmivirus

1

Strawberry latent ringspot virus

1

Tomato black ring nepovirus

1

Tomato bushy stunt tobusvirus

1

Sorbus

spp.,

oxel,

rönn

Apple chlorotic leaf spot trichovirus

Apple mosaic ilarvirus

1

1

10

Apple stem pitting foveavirus

1

Raspberry ringspot nepovirus

1

SJVFS 2018:20

29

Växtart

Växtskadegörare

Testkrav

Giltighet år

Spiraea spp., spirea

Fusarium spp.

1

25

Arabis mosaic nepovirus

1

Syringa spp., syren

Pseudomonas syringae

1

10

Arabis mosaic nepovirus

1

Cherry leaf roll nepovirus

1

Cucumber mosaic cucumovirus

1, 3

Elm mottle ilarvirus

1

Lilac chlorotic leafspot capillovirus

1

Lilac mottle carlavirus

1

Strawberry latent ringspot virus

1

Tobacco rattle tobravirus

1

Tomato black ring nepovirus

1

Tomato bushy stunt tombusvirus

1

Tamarix ramosissima,

tamarisk

Fusarium spp.

Raspberry ringspot nepovirus

1

1

25

Taxus spp., idegran

Fusarium spp

1

25

Thuja spp., tuja

Fusarium spp.

1

25

Tilia spp., lind

Verticillium albo-atrum, V. dahliae

1

25

Ulmus spp., alm

Ophiostoma ulmi, O. novo-ulmi

1

15

Cherry leaf roll nepovirus

1

Elm mottle ilarvirus

1

Viburnum spp.,

olvon

Pseudomonas syringae pv. viburni

Alfalfa mosaic alfamovirus

1

10

Arabis mosaic nepovirus

1

Cucumber mosaic cucumovirus

1,3

Raspberry ringspot nepovirus

1

Vitis

vinifera

x

labrusca, labruskavin

Arabis mosaic nepovirus

Grapevine A vitivirus

1

1

10

Grapevine fanleaf nepovirus

1

Grapevine fleck maculavirus

1

Grapevine leafroll associated viruses

1

Raspberry ringspot nepovirus

1

Strawberry latent ringspot virus

1

Weigela spp., prakttry Raspberry ringspot nepovirus

1

15

(SJVFS 2016:43).

SJVFS 2018:20

30

Bilaga 4 har upphävts genom (SJVFS 2016:43).

SJVFS 2018:20

31

Bilaga 5

VÄXTER SOM OMFATTAS AV KRAV MED AVSEENDE PÅ

POTATISCYSTNEMATODER

A. Värdväxter för potatiscystnematoder:

Solanum tuberosum (L.), potatis

Capsicum spp., olika arter av paprika

Solanum lycopersicum L., tomat

Solanum melogena L. aubergin

B.115 Andra växter med rötter:

Allium porrum L., purjolök

Beta vulgaris L., beta

Brassica spp., kålsläktet

Aspargus officinalis L., sparris

B.2 Lökar, rotknölar och jordstammar som är odlade i jord och avsedda för

plantering av

Allium ascalonicum L., schalottenlök

Allium cepa L., lök

Dahlia spp., dahliasläktet

Gladiolus Tourn. Ex L., gladiolsläktet

Hyacinthus spp., hyacintsläktet

Iris spp., irissläktet

Lilium spp., liljesläktet

Narcissus L., narcissläktet

Tulipa L., tulpansläktet

(SJVFS 2016:43).

15Fragara L. , smultronsläktet har tagits bort från B.1

SJVFS 2018:20

32

Bilaga 6

FÖRTECKNING ÖVER SPECIFIKA SKADLIGA ORGANISMER OCH

SJUKDOMAR SOM FÖRSÄMRAR KVALITETEN

Släkte eller art

Specifika skadliga organismer och

sjukdomar

Palmae, med avseende på följande

släkten och arter

Areca catechu L.

Syagrus romanzoffiana (Cham.)

Glassman

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Bismarckia Hildebr. &

H.Wendl.

Borassus flabellifer L.

Brahea armata S. Watson

Brahea edulis H.Wendl.

Butia capitata (Mart.) Becc.

Calamus merrillii Becc.

Caryota maxima Blume

Caryota cumingii Lodd. ex

Mart.

Chamaerops humilis L.

Cocos nucifera L.

Corypha utan Lam.

Copernicia Mart.

Elaeis guineensis Jacq.

Howea forsteriana Becc.

Jubaea chilensis (Molina) Baill.

Livistona australis C. Martius

Livistona decora (W. Bull)

Dowe

Livistona rotundifolia (Lam.)

Mart.

Metroxylon sagu Rottb.

Roystonea regia (Kunth) O.F.

Cook

Phoenix canariensis Chabaud

Phoenix dactylifera L.

Phoenix reclinata Jacq.

Phoenix roebelenii O'Brien

Phoenix sylvestris (L.) Roxb.

Phoenix theophrasti Greuter

Pritchardia Seem. & H.Wendl.

Insekter, kvalster och nematoder, i

alla utvecklingsstadier

Rhynchophorus ferrugineus

(Olivier)

SJVFS 2018:20

33

Ravenea rivularis Jum. &

H.Perrier

Sabal palmetto (Walter) Lodd.

ex Schult. & Schult.f.

Trachycarpus fortunei (Hook.)

H. Wendl.

Washingtonia H. Wendl.

(SJVFS 2018:20).