SJVFS 2018:29

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:29

Saknr J 18

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur

och svin;

Utkom från trycket

den 10 oktober 2018

Omtryck

beslutade den 4 oktober 2018

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1998:70) om

införsel av nötkreatur och svin1

dels att ordet ”svin” i föreskrifterna ska bytas ut mot ”gris”,

dels att rubriken till föreskrifterna samt 1 b, 12 a–13 a, 21, 24, 27 och 28 §§ ska ha

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nöt-

kreatur och grisar;

Allmänna bestämmelser

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om villkor från djurhälsosynpunkt som

ska vara uppfyllda vid införsel till Sverige av nötkreatur och grisar från länder inom

Europeiska unionen (EU) och Norge samt de tredje länder från vilka införsel får ske2.

Författningen gäller inte införsel av nötkreatur och grisar för kultur- eller tävlings-

ändamål som t.ex. förevisning på cirkus, i djurparker eller på utställningar. Föreskrif-

terna gäller inte heller införsel av viltlevande grisar eller djur för vetenskapligt bruk.

(SJVFS 2006:41).

1 a § har upphävts genom (SJVFS 2005:86).

1 b § Bestämmelser om

1.

villkor för införsel avseende transmissibel spongiform encefalopati (TSE)

finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och

utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati3.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2009:40.

2 Se Europaparlamentets och rådets beslut nr 477/2010/EU av den 19 maj 2010 om upphävande av rådets beslut 79/542/EEG om

upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och

veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött (OJ L 135, 2.6.2010, s. 1, Celex 32010D0477).

3 EGT L 147, 31.5.2001, s.1 (Celex 32001R0999).

SJVFS 2018:29

2

2. anmälan till Tullverket vid införsel från ett annat land inom EU finns i lagen

(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land

inom Europeiska unionen. Vid införsel från tredje land finns även bestäm-

melser i tullagen (2016:253).

3. tillstånd för hållande av viltarten bison (bison bison) finns i jaktförordningen

(1987:905) och i föreskrifter meddelade av Naturvårdsverket. För underarten

skogsbison (bison bison athabascae) gäller även rådets förordning (EG) nr

338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter

genom kontroll av handeln med dem4 (CITES-förordningen).

4. handlare och uppsamlingsplatser finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2007:1) om djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och

transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin

mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge.

5. införsel av andra nötkreatur och grisar än sådana som omfattas av denna

författning finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om

införsel av djur, sperma, ägg och embryon.

6. villkor från djurskyddssynpunkt vid transport av nötkreatur och grisar finns i

a) rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av

djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om

ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG)

nr 1255/975, och

b) Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:2) om

transport av levande djur.

7. avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om

avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m.

8. hur djuren ska märkas efter införsel finns i

a) Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:13)

om märkning och registrering av svin, och

b) Statens föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och

registrering av nötkreatur.

9. tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa

djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg finns

i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om

fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från

vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen

samt kraven för veterinärintyg6. (SJVFS 2018:29).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter betyder:

ADV

Aujeszky’s disease virus.

Anläggning

Varje jordbruksföretag eller annan anläggning

beläget på en medlemsstats territorium där

4 EGT L 61, 3.3.1997, s.1 (Celex 31997R0338).

5 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

6 EUT L 73, 20.3.2010, s. 1–121 (Celex 32010R0206).

SJVFS 2018:29

3

nötkreatur eller grisar föds upp eller hålls på

permanent eller tillfällig basis. Denna defini-

tion omfattar inte slakterier, transportmedel

och inhägnade områden där viltlevande grisar

hålls och får jagas.

Besättning

Samtliga djur som hålls i en anläggning som en

epidemiologisk enhet; om flera besättningar

hålls i en och samma anläggning ska de bilda

en enhet som har samma hälsostatus.

BHV1

Bovint herpes virus typ 1.

Infektiös bovin rinotrakeit (IBR)

Infektion med bovint herpesvirus 1.

Nötkreatur avsedda för avel eller

produktion

Andra nötkreatur (bos taurus) inklusive bison

(bison bison) och vattenbuffel (bubalus buba-

lis) än de som är avsedda för slakt.

Nötkreatur avsedda för slakt

Nötkreatur (bos taurus) inklusive bison (bison

bison) och vattenbuffel (bubalus bubalis) av-

sedda för omedelbar slakt.

Grisar avsedda för avel eller

produktion

Andra grisar (suidae) än viltlevande grisar och

grisar som är avsedda för slakt.

Grisar avsedda för slakt

Grisar (suidae), utom viltlevande grisar av-

sedda för omedelbar slakt.

Transitering

Transport genom landet av sändning som står

under tullkontroll.

Tullplats

Plats där det finns lokalt tullkontor.

Uppsamlingsplats

Varje plats som godkänts av behörig myndig-

het där nötkreatur eller grisar som kommer från

olika besättningar samlas för att utgöra sänd-

ningar av djur avsedda för handel mellan

länder inom EU och mellan sådana länder och

Norge.

Viltlevande grisar

Andra grisar än sådana som hålls eller föds upp

i en anläggning. (SJVFS 2009:40).

SJVFS 2018:29

4

Gemensamma villkor för nötkreatur och grisar

Registrering

3 § Den som vill importera nötkreatur eller grisar ska vara registrerad för införsel hos

Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska ske på verkets blankett D 1947.

Anmälan om registrering ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sju arbetsdagar

före det första införseltillfället. Registreringen gäller under två år från och med den

dag då verket utför registreringen.

Om de uppgifter som anmälts inte längre är riktiga eller aktuella ska anmälaren

informera Jordbruksverket. Om anmälaren vill föra in andra djurslag eller sperma, ägg

och embryon från andra djurslag än vad registreringen omfattar krävs dock en ytterli-

gare anmälan om registrering. (SJVFS 2009:40).

4 § har upphävts genom (SJVFS 2005:86).

Föranmälan vid införsel från tredje land

5 § Bestämmelser om införsel finns i kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 av

den 18 februari 2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkon-

troll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen8. (SJVFS 2009:40).

6 § har upphävts genom (SJVFS 1999:76).

Gränskontroll vid införsel från tredje land

7 § Bestämmelser om att införsel från tredje land endast får ske vid en godkänd gräns-

kontrollstation på vissa införselorter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till

Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge. (SJVFS 2005:86).

Insättningskontroll och förflyttning av djur från mottagarbesättningen

8 § Vid införsel från tredje land ska djur avsedda för avel eller produktion kontrolleras

av en veterinär före insättningen i mottagarbesättningen. Vid insättningskontrollen ska

veterinären försäkra sig om att djuren inte utgör en risk för mottagarbesättningens

hälsostatus.

Vid införsel av djur avsedda för avel och produktion från tredje land får inga klöv-

bärande djur lämna mottagarbesättningen inom 30 dagar från införseltillfället om inte

de importerade djuren är helt isolerade i enlighet med veterinärens instruktioner. Un-

dantag kan medges för slakt efter tillstånd från en officiell veterinär. (SJVFS 1999:76).

8 a § Vid införsel från land inom EU eller från Norge ska mottagaren, innan en sänd-

ning delas upp, kontrollera att djuren är ID-märkta, åtföljs av hälsointyg och härstam-

ningsbevis samt att intygen överensstämmer med djuren.

Varje oklarhet eller misstanke om sjukdom ska omgående rapporteras till Jord-

bruksverket. Djuren ska, i sådant fall, isoleras i avvaktan på att Jordbruksverket beslu-

tar om vad som ska ske med sändningen. (SJVFS 1999:76).

7 Blanketten kan hämtas på www.jordbruksverket.se eller skickas efter hos Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

8 EGT L 49, 19.2.2004, s.11 (Celex 32004R0282).

SJVFS 2018:29

5

Undersökning avseende förekomst av salmonella

8 b § Nötkreatur och grisar som förs in från ett land som inte har ett salmonella-

kontrollprogram som är godkänt av Europeiska gemenskapernas kommission (kom-

missionen) och som är likvärdigt det svenska salmonellakontrollprogrammet9 ska

undersökas avseende förekomst av salmonella före insättning i mottagarbesättningen.

Undersökningen ska ske genom provtagning och analys. Djuren ska före insättningen

isoleras av djurhållaren i nära anslutning till mottagarbesättningen på ett sådant sätt att

överföring av smitta inte kan ske till djuren i mottagarbesättningen eller några andra

nötkreatur eller grisar. Kravet på isolering gäller inte om provtagning och analys skett

i avsändarlandet enligt fjärde stycket.

Individuell provtagning ska utföras på så sätt att minst 10 g träck tas ut per djur.

Från utrymmen med kalvar, smågrisar eller slaktgrisar som går tillsammans ska minst

50 g träck tas ut från varje djurgrupp bestående av 10 g per djur från minst fem djur.

Proverna får slås samman innan de skickas för analys. Provtagningen ska utföras av

en officiell veterinär två gånger med minst två veckors mellanrum.

Analys av de uttagna proverna ska utföras av ett laboratorium som är ackrediterat

för analys av salmonella och ske enligt en metod som refererar till ISO-metoden eller

någon annan metod för salmonellaprovtagning som anges i det svenska kontrollpro-

grammet. Upp till fem individuella prover kan slås samman på laboratoriet och ana-

lyseras tillsammans. Resultatet av analyserna ska vara negativt avseende förekomst av

salmonella.

Provtagning och analys av djuren kan även utföras i avsändarlandet och ska då upp-

fylla villkoren i andra och tredje stycket. Att villkoren är uppfyllda ska intygas av en

officiell veterinär. Intyget ska åtfölja djuren till djurhållaren. Intyget ska sparas av

denne i minst ett år. (SJVFS 2005:86).

8 c § Provtagning och efterföljande analys enligt 8 b § som utförs i Sverige bekostas

av Jordbruksverket. (SJVFS 2005:86).

Transport

9 § Djur från annat EU-land eller från Norge får inte vid något tillfälle under trans-

porten från avsändarbesättningen till destinationsorten komma i kontakt med andra

klövbärande djur som har lägre hälsostatus.

Transporten från avsändarbesättningen till destinationsorten kan ske via en godkänd

uppsamlingsplats. (SJVFS 2005:86).

9 a § Djur från tredje land får inte transporteras tillsammans med andra djur som inte

är avsedda för införsel till ett land inom EU eller Norge eller som har lägre hälsostatus.

Under nämnda transport får djuren inte lastas av i ett land eller del av ett land från

vilket import till ett land inom EU av dessa djur inte är tillåten. Under transporten till

ett land inom EU får djuren inte förflyttas på väg, järnväg eller till fots genom ett tredje

land eller del av ett land från vilket import av sådana djur till ett land inom EU inte är

tillåten. (SJVFS 2005:86).

9 Kommissionens beslut 95/50/EG av den 23 februari 1995 om godkännande av det handlingsprogram för den salmonellakontroll

för vissa levande djur och djurprodukter som lagts fram av Sverige, (EUT L 53, 9.3.1995, s. 31, Celex 31995D0050).

SJVFS 2018:29

6

Hälsointyg för nötkreatur eller grisar som förs in från ett land inom EU eller Norge

10 § Bestämmelser om hur hälsointyget ska utformas finns i kommissionens förord-

ning (EG) nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av en harmoniserad förlaga

för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produk-

ter av animaliskt ursprung10.

Klinisk undersökning av djuren får utföras i avsändarbesättningen eller på en upp-

samlingsplats. (SJVFS 2009:40).

10 a § har upphävts genom (SJVFS 2005:86).

11 § För djur som kommer från en godkänd uppsamlingsplats ska den officiella veteri-

när som utövar tillsyn över uppsamlingsplatsen utfärda sådant hälsointyg som avses i

10 § på grundval av

1. handlingar som innehåller nödvändiga uppgifter om djuren från den officiella

veterinär som är ansvarig för avsändarbesättningen, eller

2. det hälsointyg som avses i 10 §, där avsnitt A och B har ifyllts och underteck-

nats av den officiella veterinär som är ansvarig för avsändarbesättningen.

12 § För djur som kommer från en anläggning, som ingår i ett av Europeiska

gemenskapernas kommission godkänt epidemiologiskt övervakningssystem, ska en

officiell veterinär utfärda sådant hälsointyg som avses i 10 § på grundval av

1. handlingar som innehåller nödvändiga uppgifter om djuren från den veterinär

som är ansvarig för avsändarbesättningen, eller

2. det hälsointyg som avses i 10 §, där avsnitt A och B har ifyllts och underteck-

nats av den veterinär som är ansvarig för avsändarbesättningen.

Hälsointyg som ska åtfölja nötkreatur och grisar som förs in från tredje land

12 a § Vid en införsel från ett tredje land ska djuren åtföljas av ett hälsointyg utformat

i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om

fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka

det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven

för veterinärintyg11. Intyget ska vara gällande vid tidpunkten för införseln. Det ska

även upprättas i enlighet med anmärkningarna som är gällande vid tidpunkten för

införseln och som anges i relevant bilaga till kommissionens förordning. Detta ska

dock inte utesluta användningen av elektroniska intyg eller andra överenskomna sys-

tem som harmoniserats på gemenskapsnivå. Följande krav gäller för hälsointyget:

1. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär på ett av de officiella språken

i den EU-medlemsstat där besiktning vid gränskontrollstation ska utföras, på

svenska eller engelska och på minst ett i avsändarlandet officiellt språk.

2. Intyget ska vara försett med ett intygsnummer och bestå av ett enda ark eller

vara utformat så att sidnummer och totalt antal sidor framgår i nederkanten på

varje sida samt att intygsnumret anges i dokumentets överkant. Om ytterligare

blad bifogas för lista med identifiering av djuren ska även dessa blad förses

med den intygande veterinären underskrift och stämpel.

3. Intyget ska vara utfärdat högst 24 timmar innan sändningen lastas för export

till Sverige eller annat land inom EU eller till Norge.

10 EUT L 94, 31.3.2004, s. 44 (Celex 32004R0599).

11 EUT L 73, 20.3.2010, s. 1 (Celex 32010R0206).

SJVFS 2018:29

7

4. Av intyget ska framgå att djuren uppfyller de hälsovillkor som anges och ska

innefatta de tilläggsgarantier som gäller för införseln.

5. Intyget gäller i tio dagar från och med utfärdandedatum och ska i original

åtfölja sändningen till den gränskontrollstation i EU där gränskontrollen ska

ske. Vid sjötransport ska giltighetstiden förlängas med tiden för sjöresan.

6. Om sändningen är avsedd för flera mottagare ska varje djur eller djurgrupp

åtföljas av ett hälsointyg.(SJVFS 2018:29).

Härstamningsbevis

13 § Bestämmelser om att djur som är avsedda för avel vid införsel ska åtföljas av ett

härstamningsbevis finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012

av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med

och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från

dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och

90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel

(förordningen om djuravel)12. (SJVFS 2018:29).

Märkning och rapportering m.m. av djur vid införsel

13 a § Bestämmelser om rapportering av nötkreatur finns i Statens föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur.

Bestämmelser om identifiering, pass och registrering för nötkreatur finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om

upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt

märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning

(EG) nr 820/9713. Bestämmelser om märkning av djur och rapportering av grisar finns

i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:13) om märkning

och registrering av svin. (SJVFS 2018:29).

Allmänna djurhälsovillkor

14 § Nötkreatur och grisar som förs in från länder inom EU eller Norge

1. ska vara märkta och registrerade i enlighet med avsändarlandets bestämmelser,

2. får inte ha visat kliniska sjukdomssymtom vid en klinisk undersökning som ska

ha utförts av en officiell veterinär inom 24 timmar före avsändandet,

3. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram för en smitt-

sam djursjukdom,

4. får inte härröra från en besättning eller ett område som står under nationella

djurhälsorestriktioner eller restriktioner som är införda genom beslut av Euro-

peiska kommissionen, samt

5. får inte omfattas av förbud mot förflyttning enligt särskilt beslut inom EU.

(SJVFS 2005:86).

14 a § Nötkreatur och grisar ska vid en införsel från tredje land uppfylla de ytterligare

hälsovillkor som anges i hälsointyget. (SJVFS 2005:86).

12 EUT L 171, 29.6.2016, s. 66 (Celex 32016R1012).

13 EGT L 204, 11.8.2000, s.1 (Celex 32000R1760).

SJVFS 2018:29

8

Karantän

15 § Vid införsel av nötkreatur och grisar ska djuren genomgå en karantänsbehandling

enligt bilagan till dessa föreskrifter.

Bestämmelserna om karantän gäller inte vid införsel av djur som är födda i och

sedan födseln har befunnit sig i Danmark, Finland eller Norge under förutsättning att

de villkor som anges i bilagan till dessa föreskrifter är uppfyllda. (SJVFS 2009:40).

Särskilda villkor för införsel av nötkreatur från Europeiska unionen (EU) och

Norge

Nötkreatur avsedda för avel eller produktion

16 § Som villkor för en införsel gäller att nötkreatur avsedda för avel eller produktion

ska ha vistats i samma besättning under minst 30 dagar före avsändningsdagen eller

sedan födseln. (SJVFS 2005:86).

17 § Nötkreatur avsedda för avel eller produktion ska komma från en besättning som

är officiellt fri från brucellos, tuberkulos samt enzootisk bovin leukos (EBL).

Djur som kommer från ett land eller del av land inom EU eller från Norge som inte

är officiellt fritt från brucellos, tuberkulos eller EBL14 eller från ett land eller del av

land som inte ingår i ett av kommissionen godkänt epidemiologiskt övervaknings-

system ska provtas enligt följande:

1. Djur som är äldre än tolv månader och som inte har kastrerats ska inom 30

dagar före avsändandet ha visat negativ reaktion på ett individuellt brucellos-

test utfört i enlighet med bilaga C till rådets direktiv 64/432/EEG15.

2. Djur som är äldre än sex veckor ska inom 30 dagar före avsändandet ha visat

negativ reaktion på ett intradermalt tuberkulintest utfört i enlighet med bilaga

B till rådets direktiv 64/432/EEG.

3. Djur som är äldre än tolv månader ska inom 30 dagar före avsändandet ha visat

negativ reaktion på ett individuellt test avseende EBL utfört i enlighet med

bilaga D till rådets direktiv 64/432/EEG. (SJVFS 2005:86).

18 § Nötkreatur som är avsedda för avel eller produktion och som förs in ska uppfylla

villkoren nedan avseende infektiös bovin rinotrakeit (IBR). Villkoren gäller inte vid

införsel av nötkreatur från de länder som är listade i bilaga II i kommissionens beslut

2004/558/EG av den 15 juli 2004 om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG

när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rinotrakeit i samband med

handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningspro-

gram som vissa medlemsstater lagt fram

.16

1. Djuren som ska föras in ska komma från en anläggning där inga kliniska eller

patologiska tecken på IBR har påvisats på djur vid avsändaranläggningen

under de senaste tolv månaderna före avsändandet.

2. Djuren som ska föras in får inte vara vaccinerade mot IBR.

14 Jfr kommissionens beslut 2003/467/EG av den 23 juni 2003 om fastställande av att vissa medlemsstater samt regioner i vissa

medlemsstater har status som officiellt fria från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos när det gäller nötkreatursbe-

sättningar (EUT L 156, 25.6.2003, s. 74, Celex 32003D0467).

15 EGT L121, 29.7.1964, s. 1977 (Celex 364L0432).

16 EGT L 249, 23.7.2004, s. 20 (Celex 32004D0558).

SJVFS 2018:29

9

3. Djuren som ska föras in ska ha hållits isolerade i en av den behöriga

myndigheten godkänd isoleringsbyggnad under de senaste 30 dagarna före av-

sändandet och där inga nötkreatur i isoleringen får ha visat några kliniska

symptom på IBR under denna period.

4. Samtliga djur i isoleringsbyggnaden ska med negativt resultat ha genomgått ett

serologisk undersökning avseende IBR efter minst 21 dagars isolering för att

påvisa antikroppar mot hela viruspartiklar (BHV1). (SJVFS 2005:86).

Nötkreatur avsedda för slakt

19 § har upphävts genom (SJVFS 2005:86).

20 § Nötkreatur, som är kastrerade och som är avsedda för slakt, ska komma från en

besättning som är officiellt fri från tuberkulos och EBL.

Nötkreatur, som inte är kastrerade och som är avsedda för slakt, ska komma från en

besättning som är officiellt fri från brucellos, tuberkulos och EBL.

21 § Djuren ska efter införseln föras direkt till ett slakteri. Bestämmelser om slakt

finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av

djur vid tidpunkten för avlivning17, och

2. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om

slakt och annan avlivning (SJVFS 2018:29).

Särskilda villkor för införsel av grisar från Europeiska unionen (EU) och Norge

Grisar avsedda för avel eller produktion

22 § Som villkor för en införsel gäller att djuren ska ha vistats i samma besättning

under minst 30 dagar före avsändningsdagen eller sedan födseln. (SJVFS 2005:86).

23 § Grisar avsedda för avel eller produktion ska ha testats serologiskt med negativt

resultat avseende porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS) om det under

de senaste tolv månaderna har förekommit fall av PRRS i regionen. Regionens status

avseende PRRS eller resultatet av testningen ska särskilt intygas i hälsointyget av en

officiell veterinär.

24 § Grisar som är avsedda för avel eller produktion och som förs in ska uppfylla

villkoren nedan avseende Aujeszkys sjukdom (AD). Villkoren gäller inte vid införsel

av grisar från de länder som är listade i bilaga I i kommissionens beslut 2008/185/EG

av den 21 februari 2008 om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln

med svin inom gemenskapen och kriterier för vilka uppgifter som ska lämnas om

denna sjukdom18

1. Djuren som ska föras in ska komma från ett land eller region där obligatorisk

anmälningsplikt till den behöriga myndigheten gäller för AD och där en av

kommissionen godkänd plan för kontroll och utrotning av AD har införts.

2. Djuren som ska föras in ska komma från en anläggning där inga kliniska,

patologiska eller serologiska fynd eller reaktioner på AD får ha påvisats under

17 EUT L 303, 18.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1099).

18 EUT L 59, 4.3.2008, s. 19 (Celex 32008D0185).

SJVFS 2018:29

10

de senaste tolv månaderna före avsändandet. Detta gäller även anläggningar

som är belägna inom en radie på fem kilometer från avsändaranläggningen om

inte planen för kontroll och utrotning har undanröjt risken för spridning till den

aktuella anläggningen.

3. Djuren på avsändaranläggningen får inte ha vaccinerats mot AD under de

senaste tolv månaderna före avsändandet.

4. Djuren på avsändaranläggningen ska ha provtagits med negativt resultat två

gånger med minst fyra månaders intervall genom ett serologisk test för påvi-

sande av ADV-gE-, ADV-gB- eller ADV-gD-antikroppar eller hela viruspar-

tiklar samt av att vaccinerade djur saknar gE-antikroppar.

5. Inga grisar får ha införts till avsändaranläggningen från besättningar med en

lägre hälsostatus med avseende på AD om de inte med negativt resultat har

genomgått en serologisk provtagning för AD.

6. Djuren som ska föras in får inte vara vaccinerade mot AD.

7. Djuren som ska föras in ska ha hållits isolerade i en av den behöriga myndig-

heten godkänd anläggning under de senaste 30 dagarna före avsändandet på ett

sådant sätt att risken för spridning av AD till de isolerade djuren uteslutits.

8. Djuren som ska föras in ska ha hållits i avsändarbesättningen eller i en

besättning med samma hälsostatus sedan födseln och ha befunnits i avsändar-

anläggningen i minst 90 dagar före avsändandet när det gäller grisar avsedda

för avel och minst 30 dagar före avsändandet när det gäller grisar avsedda för

produktion.

9. Djuren ska med negativt resultat ha genomgått två serologiska undersökningar

med minst 30 dagars mellanrum med sista provtagning inom 15 dagar före

avsändandet för att påvisa ADV-gB- eller ADV-gD-antikroppar eller hela

viruspartiklar. För djur under fyra månaders ålder gäller även påvisande av

ADV-gE-antikroppar. De serologiska provtagningarna ska utföras enlighet

med bilaga III i kommissionens beslut 2001/618/EG19. (SJVFS 2018:29).

Grisar avsedda för slakt

25 § har upphävts genom (SJVFS 2005:86).

26 § Djur avsedda för slakt som ska föras in

a) ska antingen komma från en anläggning som uppfyller de villkor som

anges i 24 § 2 och 6, eller

b) ha vaccinerats mot AD minst 15 dagar före avsändandet och komma från

en anläggning där en av kommissionen godkänd plan för kontroll och

utrotning av AD har funnits under minst de senaste tolv månaderna före

avsändandet. Djuren måste ha vistats i avsändaranläggningen under minst

30 dagar före avsändandet och inga kliniska, patologiska eller serologiska

fynd eller reaktioner på AD får ha påvisats under den tiden, eller

c) inte vara vaccinerade och komma från en anläggning där en av

kommissionen godkänd plan för kontroll och utrotning av AD har funnits

under minst de senaste 12 månaderna före avsändandet. På anläggningen

får inga kliniska, patologiska eller serologiska fynd eller reaktioner på AD

ha påvisats under de senaste sex månaderna före avsändandet. Inga djur

på anläggningen får vara vaccinerade mot AD. Djuren som ska föras in

19 EGT L 215, 9.8.2001, s. 48 (Celex 32001D0618).

SJVFS 2018:29

11

måste ha vistats på anläggningen i minst 90 dagar före avsändandet.

(SJVFS 2005:86).

27 § Djuren ska efter införseln föras direkt till ett slakteri. Bestämmelser om slakt

finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av

djur vid tidpunkten för avlivning20, och

2. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om

slakt och annan avlivning (SJVFS 2018:29).

Övriga bestämmelser

Transitering och transport genom landet

28 § Nötkreatur och grisar som förs in i landet från ett land inom EU, Norge eller ett

tredje land, men endast ska transporteras vidare till ett land inom EU eller Norge ska

uppfylla de relevanta villkor för införsel som finns i direktiv 64/432/EEG21 eller beslut

477/2010/EU22, tillämpliga bestämmelser i denna författning samt sådana villkor för

införsel som mottagarlandet ställer.

Tillstånd krävs för transport genom Sverige av djur som inte uppfyller de hälsokrav

som anges i dessa föreskrifter. Ansökan om tillstånd ska vara Jordbruksverket tillhanda

senast 30 dagar före dagen för den planerade transporten. Vid en sådan transport ska

sändningen föras in via tullplats.

Bestämmelser om transitering finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till

Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge. (SJVFS 2018:29).

29 § Bestämmelser om Tullverkets övervakning av införsel av djur till landet finns i

förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. (SJVFS 1999:76).

30 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestäm-

melserna i dessa föreskrifter.

Denna författning23 träder i kraft den 15 juli 1998, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:221) om införsel av tamdjur av nötkreatur och svin ska

upphöra att gälla.

Denna författning24 träder i kraft den 9 juni 1999.

20 EUT L 303, 18.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1099).

21 Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom

gemenskapen, (EGT L 121, 29.7.1964, s. 1977, Celex 31964L0432).

22 Europaparlamentets och rådets beslut nr 477/2010/EU av den 19 maj 2010 om upphävande av rådets beslut 79/542/EEG om

upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och

veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött, (EUT L 135, 2.6.2010, s. 1–2, s. 1, Celex

32010D0477).

23 SJVFS 1998:70.

24 SJVFS 1999:58.

SJVFS 2018:29

12

Denna författning25 träder i kraft den 30 juni 1999.

Denna författning26 träder i kraft den 26 juli 1999.

Denna författning27 träder i kraft den 15 januari 2006. Kravet i 28 § på att en

ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före den planerade

transporten ska tillämpas på transporter som sker fr.o.m. den 20 februari 2006.

Denna författning28 träder i kraft den 24 maj 2006.

Denna författning29 träder i kraft den 1 juli 2009.

Denna författning30 träder i kraft den 1 oktober 2013.

Denna författning31 träder i kraft den 1 november 2018.

CHRISTINA NORDIN

Karin Olsson

(Enheten för idisslare och gris)

25 SJVFS 1999:67.

26 SJVFS 1999:76.

27 SJVFS 2005:86.

28 SJVFS 2006:41.

29 SJVFS 2009:40.

30 SJVFS 2013:24.

31 SJVFS 2018:29.

SJVFS 2018:29

Bilaga

Karantän

Nedanstående undersökningar ska utföras i en av Jordbruksverket godkänd

karantän.

Djuren ska under tullkontroll transporteras direkt från införselorten till karantänen.

För tullkontoret på införselorten ska uppvisas skriftlig bekräftelse utvisande att

karantänen är godkänd av Jordbruksverket och att plats finns för ifrågavarande djur.

Djuren ska stanna kvar i karantän till dess resultaten av nedanstående undersök-

ningar är klara för samtliga tillsammans isolerade djur och utvisar att undersökt

sjukdom inte har konstaterats. Karantänen hävs genom beslut av Jordbruksverket efter

slutrapport från karantänsveterinären. Efter godkänd karantänsbehandling får djuren

föras in i landet.

Vid införsel av djur från Danmark, Finland eller Norge får karantänsvistelsen er-

sättas av en isolering i avsändarlandet under förutsättning att dokumentation kan

uppvisas att nedanstående krav avseende provtagningar är uppfyllda.

Nötkreatur

Leptospiros

Tidigast efter tre veckor i karantän ska djuren underkastas en serologisk undersök-

ning avseende leptospira hardjo.

Campylobacterios och Trichomoniasis

Tidigast efter två veckor i karantän ska betäckt hondjur samt könsmogen tjur under-

kastas undersökning avseende campylobacter foetus spp veneralis infektion och tri-

chomonas foetus infektion. Detta gäller inte vid införsel från Danmark, Finland eller

Norge.

Paratuberkulos

Djuren ska undersökas med avseende på förekomst av paratuberkulos i faeces med

slutlig avläsning tidigast fyra månader från provtagningstillfället. Träckprov avseende

paratuberkulos ska tas tidigast vid ett års ålder.

Exportdjuret samt övriga djur i den besättning varifrån de härrör ska såvitt är känt

ha varit fria från paratuberkulos under de senaste fem åren. Om så inte är fallet ska

undersökningen upprepas två gånger med tre månader mellan varje provtagnings-

tillfälle.

I de fall undersökningen påbörjas i avsändarlandet ska för karantänsveterinären

uppvisas ett av en officiell veterinär i avsändarlandet, inom tio dagar utfärdat intyg, av

vilket ska framgå följande information:

1. Att djuren har varit isolerade under veterinär övervakning i avsändarlandet från

provtagningen till utförseltillfället utan att ha haft kontakt med andra djur.

2. Att, i de fall endast en paratuberkulosodling har utförts, exportdjuren samt

övriga djur i den besättning varifrån de härrör såvitt är känt har varit fria från

paratuberkulos under de senaste fem åren.

Grisar

Leptospiros, Porcine epidemic diarrhea (PED, Porcine respiratory and reproductive

syndrome (PRRS) och Transmissible gastroenteritis (TGE).

SJVFS 2018:29

14

Tidigast efter tre veckor i karantän ska djuren underkastas serologisk undersökning

avseende leptospira pomona, PED, PRRS och TGE. Vid införsel från Danmark,

Finland eller Norge behöver inte djuren provtas avseende TGE. Vid införsel från

Finland eller Norge behöver inte djuren provtas avseende PRRS. (SJVFS 2009:40).