SJVFS 2018:45

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:45

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid

veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning

inom Jordbruksverkets ansvarsområde;

Utkom från trycket

den 27 december 2018

beslutade den 20 december 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 § förordningen (1994:1313) om

avgifter vid veterinär yrkesutövning samt 4 § förordningen (2009:1390) om officiella

veterinärer, följande.

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter vid veterinärt arbete som

innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde. Avgifter för

uppdrag inom gränskontroll, vattenbruk, offentlig kontroll av avelsfjäderfä och

kläckägg omfattas inte av dessa föreskrifter. Detsamma gäller avgifter som rör

utfärdande av pass för sällskapsdjur enligt 2 a § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur.

2 § I dessa föreskrifter betyder:

Administrativ avgift

Fast avgift som en officiell veterinär

debiterar kunden i samband med ett officiellt

uppdrag och sedan redovisar och betalar in

till Jordbruksverket.

Bilavgift

Avgift som en veterinär får debitera kunden

för de kostnader som veterinären har med

anledning av bilresa till och från uppdraget.

Officiella uppdrag

Förvaltningsuppgifter som ska utföras av en

officiell veterinär enligt gällande lagstiftning.

Officiell veterinär

En veterinär som genom anställning eller på

annat sätt har förordnats av Jordbruksverket

och som har lämpliga kvalifikationer för att

utföra offentlig kontroll och annan offentlig

verksamhet.

Restid

Tid för resa till och från platsen där uppdraget

utförs.

SJVFS 2018:45

2

Tävlingsveterinär

Veterinär

som

har

anställts

av

Jordbruksverket för att övervaka djurskyddet

på tävlingar utom trav- eller galopptävlingar.

3 § När en veterinär utför uppdrag enligt 1 § ska veterinären debitera kunden enligt

dessa föreskrifter.

4 § Avgift ska tas ut för skriftlig betalningspåminnelse då faktura inte har betalats vid

angivet förfallodatum. Avgiftens storlek anges i 4 § lagen (1981:739) om ersättning

för inkassokostnader m.m. Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta tas ut enligt

räntelagen (1975:635) .

5 § Mervärdesskatt ska debiteras på hela avgiftsbeloppet för det officiella uppdraget,

inklusive den administrativa avgiften när sådan ska tas ut.

6 § Annan debitering än den som anges nedan får ske om Jordbruksverket särskilt har

avtalat om det.

7 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter. Undantag kan dock inte medges från 1 kap. 1, 2,5

och 6 §§.

2 KAP. AVGIFTER

FÖR

OFFICIELLA

UPPDRAG

OCH

ANDRA

MYNDIGHETSUPPDRAG

INOM

JORDBRUKSVERKETS

ANSVARS-

OMRÅDE

1 § Avgifter för officiella uppdrag och andra myndighetsuppdrag inom

Jordbruksverkets ansvarsområde ska debiteras i enlighet med 2–8 §§ nedan. Vid

uppdrag som tävlingsveterinär gäller bestämmelserna i tredje kapitlet.

Avgifter

2 § Timavgift ska debiteras med 1 100 kronor per timme under 2019 och 1 120 kronor

per timme under 2020. Timavgift ska debiteras med en minimiavgift för de första

30 minuterna med 550 kronor under 2019 och 560 kronor under 2020. Därefter ska

debitering ske för varje påbörjad 15-minutersperiod med 275 kronor under 2019 och

280 kronor under 2020. Debitering ska ske för all den tid som åtgår för kontrollarbete

samt för förberedande och uppföljande administrativt arbete.

3 § Restidsavgift ska debiteras med en minimiavgift för de första 30 minuterna med

305 kronor och därefter med 102 kronor för varje påbörjad 15-minutersperiod. Om

flera uppdrag utförs ska restidsavgiften fördelas mellan de olika uppdragen.

4 § Vid uppdrag under obekväm arbetstid (jour) debiteras ett tillägg med timavgift

och restidsavgift enligt tabell 1. Vilket tillägg som ska debiteras avgörs utifrån den tid

då huvuddelen av uppdraget inklusive resan utförs.

SJVFS 2018:45

3

Tabell 1

Dag

Tid kl.

Påslag

Vardagar

06.00–08.00

75 %

17.00–20.00

75 %

20.00–23.00

100 %

23:00-06:00

125 %

Lör-, sön och

helgdagar*

06.00–20.00

75 %

20.00–23:00

100 %

23:00- 06.00

125 %

Storhelger**

06.00-20.00

100 %

20.00-06.00

125%

*Helgdagar som inte räknas som storhelger.

**Trettondagen,

långfredagen,

påskafton,

påskdagen,

annandag

påsk,

midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton,

nyårsdagen, nationaldagen, Kristi himmelsfärdsdag.

5 § Bilavgift ska debiteras med 285 kronor per uppdrag under 2019 och 290 kronor

per uppdrag under 2020. Om flera uppdrag utförs ska bilavgiften fördelas mellan de

olika uppdragen.

6 § Avgift ska debiteras för läkemedel, utrustning och andra liknande omkostnader

motsvarande den faktiska kostnaden som uppkommer i samband med uppdraget.

7 § För uppdrag som utförs på en vardag mellan kl. 8.00 och 17.00 och som har

anmälts efter annonserad telefontid debiteras en akutavgift med 300 kr.

8 § Vid utfärdande av 1–4 hälsointyg debiteras en administrativ avgift

med 100 kronor per hälsointyg. Vid utfärdande av fem eller flera hälsointyg debiteras

en administrativ avgift på 500 kronor.

3 KAP. AVGIFTER FÖR UPPDRAG SOM TÄVLINGSVETERINÄR

1 § Vid uppdrag som tävlingsveterinär ska avgift debiteras enligt 2–4 §§.

Avgifter

2 § Timavgift ska debiteras vid uppdrag som tävlingsveterinär utför under helgfria

vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00 med 532 kronor per timme under 2019 och

542 kronor per timme under 2020.

Timavgift ska debiteras med en minimiavgift för de första 30 minuterna

med 266 kronor under 2019 och 271 kronor under 2020. Därefter ska debitering ske

för varje påbörjad 15-minutersperiod med 133 kronor under 2019 och 136 kronor

under 2020. Debitering ska ske för all den tid som åtgår för uppdraget inklusive restid

samt för förberedande och uppföljande administrativt arbete.

SJVFS 2018:45

4

3 § Vid uppdrag som utförs på övrig tid än helgfria vardagar mellan klockan 08.00-

17.00 ska tillägg debiteras med 266 kronor per påbörjad timme under 2019

och 270 kronor per timme under 2020.

Tillägg ska debiteras med en minimiavgift för de första 30 minuterna med 133

kronor under 2019 och 135 kronor under 2020. Därefter ska debitering ske för varje

påbörjad 15-minutersperiod med 67 kronor under 2019 och 68 kronor under 2020.

Debitering ska ske för all den tid som åtgår för kontrollarbete inklusive restid samt för

förberedande och uppföljande administrativt arbete.

4 § Bilavgift ska debiteras med 3,50 kronor per kilometer.

_______________________

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2019, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:65) om avgifter vid veterinärt arbete som innebär

myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde upphör att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Jenny Taylor

(Enheten för internationella frågor och

djurhälsopersonal)