SJVFS 2019:2

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:8) om rutiner vid handläggning av ärenden om stöd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:2

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2015:8) om rutiner vid

handläggning av ärenden om stöd;

Utkom från trycket

den 1 mars 2019

Omtryck

beslutade den 27 februari 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 kap. 49 § förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, 10 f och 13 §§ förordningen

(2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare, 1 kap. 43 § förordningen (2015:406)

om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och 37 § förordningen (2015:407) om

lokalt ledd utveckling och efter att ha gett länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen

och Tillväxtverket tillfälle att yttra sig, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2015:8)

om rutiner vid handläggning av ärenden om stöd1,

dels att 3 §, samt rubriken närmast före 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Omfattning

1 § Dessa föreskrifter gäller när den behöriga myndigheten och LAG ska

1. handlägga och kontrollera ärenden som rör stöd inom landsbygdsprogrammet

2014-2020

enligt

förordningen

(2015:406)

om

stöd

för

landsbygdsutvecklingsåtgärder,

2. handlägga och kontrollera ärenden som rör stöd inom havs- och

fiskeriprogrammet enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket

och fiskerinäringen,

3. handlägga och kontrollera ärenden som rör jordbrukarstöd enligt förordningen

(2014:1101) om direktstöd för jordbrukare,

4. genomföra kontroll i fält enligt systemet för identifiering och registrering av

nötkreatur i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1760/2000 av den

17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av

nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om

upphävande av rådets förordning (EG) 820/972,

5. genomföra kontroll i fält enligt systemet för identifiering och registrering av

får och getter i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 21/2004 av

den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och

registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) 1782/2003

samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG3 och

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2016:4.

2 EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760

3 EGT L 5, 9.1.2004, s. 8 (Celex 32004R0021).

SJVFS 2019:2

2

6. handlägga ärenden som rör lokalt ledd utveckling enligt förordningen

(2015:407) om lokalt ledd utveckling. (SJVFS 2015:30).

Definitioner

2 § I denna författning används vissa termer med följande definitioner.

Behörig myndighet:

Länsstyrelsen,

Skogsstyrelsen,

Same-

tinget, Tillväxtverket och Havs- och

vattenmyndigheten enligt bemyndigande i

förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder,

förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen och

förordningen (2014:1101) om

EU:s

direktstöd för jordbrukare,

Handläggarstöd för stödadministration: IT-baserad hjälp vid handläggning av stöd

Lokal Aktionsgrupp (LAG):

Grupp som sätts samman av representanter

från den ideella, offentliga och privata

sektorn i enlighet med artikel 34 i

Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1303/2013 av den 17 december

2013 om fastställande av gemensamma

bestämmelser för Europeiska regionala

utvecklingsfonden, Europeiska social-

fonden,

Sammanhållningsfonden,

Europeiska jordbruksfonden för lands-

bygdsutveckling och Europeiska havs-

och fiskerifonden, om fastställande av

allmänna bestämmelser för Europeiska

regionala utvecklingsfonden, Europeiska

socialfonden,

Sammanhållningsfonden,

och Europeiska havs- och fiskerifonden

samt om upphävande av rådets förordning

(EG) nr 1083/20064. Bemyndigandet för

LAG framgår av förordningen (2015:407)

om lokalt ledd utveckling. (SJVFS

2016:4).

Rutiner och samverkan

3 § När den behöriga myndigheten utför de uppgifter som framgår av gällande

bemyndiganden ska Jordbruksverkets beslutade kontrollinstruktioner och de delar av

rutinerna som är fastställda i Handläggarstöd för stödadministration följas. Den

behöriga myndigheten ska journalföra all skriftlig och muntlig kommunikation i

ärenden.

4 EUT L 347, 20.12.2013, s. 320 (Celex 32013R1303).

SJVFS 2019:2

3

När LAG utför de uppgifter som framgår av gällande bemyndiganden ska de delar

av rutinerna som är fastställda i Handläggarstöd för stödadministration följas. LAG

ska journalföra all skriftlig och muntlig kommunikation i ärenden.

Fastställda delar av rutinerna är särskilt markerade. Handläggningen ska göras i de

system som Jordbruksverket tillhandahåller. (SJVFS 2019:2).

3 a § Länsstyrelserna ska ha möjlighet att tillsammans med Jordbruksverket delta i en

gemensam kundtjänst med samlad information om enskilda ärenden. Fördelningen av

arbetet i kundtjänsten får fastställas genom avtal mellan berörda parter. (SJVFS

2019:2).

Årlig rapportering

4 § Den behöriga myndigheten ska skicka en årlig rapport till Jordbruksverket enligt

bilaga 1 avsnitt 2.A iv) och v) i kommissionens delegerade förordning (EU) nr

907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ,

ekonomisk förvaltning, avslutande räkenskaper, säkerheter och användning av euron5.

Rapporten ska skickas vid den tidpunkt som Jordbruksverket bestämmer och

Jordbruksverkets mall ska användas.

LAG ska skicka en årlig rapport till Jordbruksverket vid den tidpunkt som

Jordbruksverket bestämmer och Jordbruksverkets mall ska användas. (SJVFS 2016:4).

Intern styrning och kontroll

5 § Den behöriga myndigheten och LAG ska följa de riktlinjer om intern styrning och

kontroll som finns i bilagan till dessa föreskrifter samt i de delar av rutinerna som är

fastställda i Handläggarstöd för stödadministration. (SJVFS 2015:30).

Undantag

6 § Jordbruksverket kan besluta om undantag från bestämmelserna i dessa

föreskrifter. Den behöriga myndigheten och LAG ska ansöka om undantag skriftligt.

(SJVFS 2015:30).

Grundläggande bestämmelser

7 § Grundläggande

bestämmelser

om

jordbrukarstöd,

stöd

inom

landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och LAG finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli

2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av

nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om

upphävande av rådets förordning (EG) 820/976,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17

december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering

av får och getter och om ändring av förordning (EG) 1782/2003 samt direktiven

92/102/EEG och 64/432/EEG7,

5 EUT L 225, 28.8.2014, s. 18 (Celex 32014R0907).

6 EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

7 EGT L 5, 9.1.2004, s. 8 (Celex 32004R0021).

SJVFS 2019:2

4

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj

2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets

förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och

(EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1255/20118,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17

december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska

regionala

utvecklingsfonden,

Europeiska

socialfonden,

Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-

utveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av

allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och

fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/20069,

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17

december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av

rådets förordning (EG) nr 1698/200510,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17

december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den

gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar

(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)

nr 1290/2005 och (EG) nr 485/200811,

7. Europaparlamentets och rådets förordning nr 1307/2013 av den 17 december

2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår

i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets

förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/200912,

8. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden

för

landsbygdsutveckling

(EJFLU),

samt

om

införande

av

övergångsbestämmelser13,

9. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli

2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)14,

10. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet

och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa

sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och

tvärvillkor15,

11. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

8 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

9 EUT L 347, 20.12.2013, s. 320 (Celex 32013R1303).

10 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

11 EUT L 347, 20.12.2013, s. 549 (Celex 32013R1306).

12 EUT L 347, 20.12.2013, s. 608 (Celex 32013R1307).

13 EUT L 227, 31.7.2014, s. 1 (Celex 32014R0807).

14 EUT L 227, 31.7.2014, s.18 (Celex 32014R0808).

15 EUT L 181, 20.6.2014, s. 48 (Celex 32014R0640).

SJVFS 2019:2

5

1306/2013 vad gäller utbetalande organ, ekonomisk förvaltning, avslutande

räkenskaper, säkerheter och användning av euron16,

12. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli

2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och

kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor17,

13. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr

1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som

ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till

den förordningen18,

14. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av den 16 juni

2014 om tillämpningsföreskrifter för Europarlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de

stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken19,

15. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

,

16. förordningen (2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa

landsbygdsutvecklingsåtgärder,

17. förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare,

18. förordningen (2015:45) om ansökan och handläggning av stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder,

19. förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och

20. förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling. (SJVFS 2015:30).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning20 träder i kraft den 4 maj 2015, då följande föreskrifter upphör

att gälla:

a. Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner vid

länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om jordbrukarstöd,

b. Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 2007:6) om rutiner vid

länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om företagsstöd,

projektstöd och miljöinvesteringar,

c. Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 2007:8) om rutiner vid

Skogsstyrelsens

handläggning

och

kontroll

av

ärenden

om

kompetensutveckling och icke produktiva investeringar och

d. Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 2007:5) om rutiner vid

Sametingets handläggning och kontroll av ärenden om företagsstöd,

projektstöd och miljöinvesteringar samt miljöersättning för värdefulla

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser stöd eller ersättningar

som omfattas av dessa.

16 EUT L 225, 28.8.2014, s. 18 (Celex 32014R0907).

17 EUT L 227, 31.7.2014, s. 69 (Celex 32014R0809).

18 EUT L 181, 20.6.2014, s. 1 (Celex 32014R0639).

19 EUT L 181, 20.6.2014, s.74 (Celex 32014R0641).

20 SJVFS 2015:8.

SJVFS 2019:2

6

Denna författning21 träder i kraft den 27 augusti 2015, då Statens jordbruksverk

föreskrifter (SJVFS 2007:44) om rutiner vid de lokala utvecklingsgruppernas

handläggning av ärenden om projektstöd upphör att gälla.

Den äldre författningen gäller fortfarande för ärenden som avser stöd eller

ersättningar som omfattas av dessa.

Denna författning22 träder i kraft den 25 februari 2016.

Denna författning23 träder i kraft den 1 april 2019.

JAN CEDERVÄRN

Mathias Sandin Lindqvist

(Stödregelenheten)

21 SJVFS 2015:30.

22 SJVFS 2016:4.

23 SJVFS 2019:2.

SJVFS 2019:2

7

Bilaga

INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Krav på god intern styrning och kontroll framgår av Kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 907/2014, bilaga 1, med krav på intygande av genomförda

kontroller gjorda i handläggningen, granskning av dessa kontroller av högre

tjänsteman och dokumentationskrav på genomförd granskning. Processen för intern

styrning och kontroll, framgår även av förordningen (2007:603) om intern styrning

och kontroll. Processen ska genomföras fortlöpande.

Kvalitetskontroll

I processen för intern styrning och kontroll ska följande moment ingå:

 Riskanalys – används för att identifiera, kartlägga och värdera risker som utgör

ett hot mot att önskat resultat inte nås.

 Kontrollåtgärder – åtgärder som vidtas för att en identifierad risk som bedöms

vara allvarlig ska hamna på en acceptabel nivå.

 Uppföljning – för att avgöra om processen för intern styrning och kontroll är

ändamålsenlig ska den följas upp och utvärderas.

 Dokumentation – processen ska dokumenteras så att den ger en

sammanhängande, översiktlig och begriplig bild av hur arbetet går till.

Handläggningskontroll

Handläggningskontrollen ska utföras som en del i uppföljningen inom intern styrning

och kontroll. Kontrollen ska genomföras av hanteringen på handläggarnivå samt

ärendenivå och dokumenteras.