SJVFS 2020:2

Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:2

Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till

natur- och kulturvärden i jordbruket;

Utkom från trycket

den 27 januari 2020

beslutade den 23 januari 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 4 §§ förordningen (1998:915)

om miljöhänsyn i jordbruket samt efter samråd med Naturvårdsverket och

Riksantikvarieämbetet, följande.

Inledande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket

finns i

2 kap.miljöbalken (1998:808) och

förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.

2 § Denna författning innehåller bestämmelser om

innehållet i en anmälan om att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion och

hänsyn till natur- och kulturvärden vid skötsel av jordbruksmark och vid annan

markanvändning i jordbruket.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter betyder:

Betesmark

Sådan mark som används, eller lämpligen kan

användas, till bete eller slåtter och som inte är

lämplig att plöja.

Ordet lämplig innebär här att man förutom

praktiska hänsyn också tagit hänsyn till natur-

och kulturvärden.

Biologisk mångfald

Variationsrikedomen

bland

levande

organismer av alla ursprung, som omfattar

mångfald inom arter och mellan arter, av

livsmiljöer och ekosystem.

Biotopskyddsområden

Sådana alléer, källor, odlingsrösen, pilevallar,

småvatten,

våtmarker,

stenmurar

och

åkerholmar som anges i 5 § och bilaga 1 till

SJVFS 2020:2

2

förordningen (1998:1252) om områdesskydd

enligt miljöbalken m.m.

Sådana områden som en myndighet har

beslutat ska utgöra ett biotopskyddsområde

enligt 6, 7 eller 7 a §§ och bilaga 2 eller 3 till

samma förordning.

Brukningsvägar

Vägar, utan asfalt eller oljegrus, på eller längs

med jordbruksmark. Dessa vägar används

eller har använts för transporter för skötsel av

jordbruksmarken och för att driva djur.

Hägnadsrester

Rester av material som använts för att hägna

in djur eller avgränsa mark.

Exempel på hägnadsrester:

Jordvallar är vanligtvis en eller ett par meter

breda och upp till en meter höga, oftast

gräsklädda och ibland bevuxna med träd eller

buskar. Eftersom jordvallarna tillkommit

under en lång tid och påverkats olika av senare

tiders odling och markbruk kan de idag ha

växlande storlek och utseende.

Sydsvenska gropavallar är jordvallar längs

med diken.

Halvgärdesgårdar består av eller har bestått

av en trägärdesgård ovanpå en låg stenmur.

Jordbruksmark

Samma innebörd som i 12 kap. 7 § miljö-

balken.

Natur- och kulturvärden i

jordbruket

Förekomst av vilda växt- och djurarter som är

knutna

till

jordbrukslandskapet

samt

värdefulla livsmiljöer för sådana djur och

växter som bidrar till den biologiska

mångfalden och till ett hållbart jordbruk.

Värdefulla miljöer för människors rekreation.

Odlingslandskap och kulturmiljöer som är

värda att bevara och vårda ur ett kultur-

historiskt perspektiv och för att bevara det

biologiska kulturarvet. Biologiskt kulturarv är

natur som berättar om kultur. Det utgörs av

ekosystem, naturtyper och arter som uppstått,

utvecklats, eller gynnats genom människans

nyttjande av landskapet och vars långsiktiga

SJVFS 2020:2

3

fortlevnad förutsätter eller påverkas positivt

av brukande och skötsel.

Åkermark

Sådan mark som används, eller lämpligen kan

användas, till växtodling eller bete och

dessutom är lämplig att plöja.

Ordet lämplig innebär här att man förutom

praktiska hänsyn också tagit hänsyn till natur-

och kulturvärden.

Åkerrenar

Gräsbevuxna markremsor invid åkrar och

mellan åkerskiften som är eller har varit en

fast

gräns

mellan

skiften

eller

brukningsenheter.

Kan innehålla olika arter av lövträd, buskar

och blommor och har betydelse för bevarandet

av den biologiska mångfalden och kulturarvet.

Innehållet i en anmälan till länsstyrelsen om att ta jordbruksmark ur

jordbruksproduktion

4 § Anmälan, enligt 3 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, om att

ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion ska innehålla uppgifter om

1. markägarens namn, adress och telefonnummer,

2. jordbrukarens namn, adress och telefonnummer (om annan än markägaren)

3. fastighetsbeteckning och kommun,

4. vad marken ska användas till,

5. areal som ska tas ur jordbruksproduktion,

6. trädslag som ska användas vid eventuell skogsodling,

7. biotopskyddsområden och andra kända naturvärden,

8. fornlämningar och andra kända kulturvärden,

9. vilken månad och år som markägaren vill ta marken ur jordbruksproduktion,

och

10. eventuellt särskilt yrkande om markägaren önskar ta marken ur

jordbruksproduktion tidigare än åtta månader efter anmälan samt skälen för

yrkandet.

5 § En karta ska bifogas anmälan. Kartan ska se ut enligt följande.

Den jordbruksmark som berörs av nedläggningen ska tydligt märkas ut och

anges med koordinater.

Biotopskyddsområden, fornlämningar och andra kända natur- och kulturvärden

inom det aktuella nedläggningsområdet ska tydligt märkas ut på kartan.

SJVFS 2020:2

4

Hänsyn till natur- och kulturvärden vid skötsel av jordbruksmark och vid annan

markanvändning i jordbruket

Brukningsvägar, åkerrenar och hägnadsrester

6 § Brukningsvägar, åkerrenar och hägnadsrester får inte skadas, ändras eller tas bort

om natur- eller kulturvärden kan skadas av åtgärden.

Träd och buskar

7 § Träd och buskar får inte skadas, ändras eller tas bort om natur- eller kulturvärden

kan skadas av åtgärden. De träd och buskar som avses

1. är präglade av jordbruksmarkens skötsel, ofta med spår av beskärning, och

2. är i övrigt viktiga för den biologiska mångfalden eller för det kulturhistoriska

värdet och

3. har planterats eller sparats för att ge lä och skydd, eller

4. för hamling eller annan lövtäkt för att ge foder, eller

5. för skörd av bär, nötter och liknande.

Åtgärder för vård och underhåll

8 § Åtgärder som anges i 6 och 7 §§ är tillåtna om åtgärderna ingår i vård och

underhåll för långsiktigt bevarande av natur- och kulturvärden.

Nyodling och kultivering i betesmark

9 § Nyodling eller kultivering i betesmark får inte ske om natur- eller kulturvärden

kan skadas av åtgärden.

Placering av sten, massor och avfall på betesmark

10 § Material från jordbruksproduktion i form av röjningssten, sprängsten, massor

från dikesrensning, överskott av schaktmassor och avfall får inte placeras på

betesmark.

Gödsling

11 § Mineralgödsel, stallgödsel samt slam eller andra organiska gödselmedel får inte

spridas på åkermark så att de hamnar utanför åkern.

12 § Mineralgödsel, stallgödsel samt slam eller andra organiska gödselmedel får inte

spridas på betesmark.

Skötsel av trädor

13 § Avslagning av vegetation på träda får inte ske under tiden 1 april – 30 juni. Med

träda avses åkermark som får vila och inte används till produktion av

jordbruksprodukter under en eller flera odlingssäsonger.

Avslagning får dock ske

hela året om trädan kan förutses orsaka oönskad pollinering av närbelägen

utsädesodling,

SJVFS 2020:2

5

hela året om marken ingår i en ekologisk odling som är certifierad enligt

Europeiska unionens regler, och

från och med den 15 juni om trädan ska följas av höstoljeväxter och den ligger

utanför Blekinge, Hallands, Kalmar och Skåne län.

Undantag

14 § Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen besluta om undantag från bestäm-

melserna i 6 och 7 samt 9-13 §§ dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 15 februari 2020, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:119) om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket ska

upphöra att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Cecilia Davelid

(Miljöregelenheten)