SJVFS 2020:3

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, Tfn 036-15 50 00

Telefax: 036-19 05 46

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:3

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk

undersökning av strukturen i jordbruket;

Utkom från trycket

den 3 mars 2020

beslutade den 27 februari 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om

den officiella statistiken, följande.

1 § Av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1091 av den

18 juli 2018 om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av

förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/20111 följer att Sverige år 2020

ska genomföra en undersökning om jordbruksföretagens struktur.

Syftet med undersökningen är enligt förordningen (EU) 2018/1091 att ta fram

jämförbar gemenskapsstatistik över företagsstrukturen i jordbruket.

Lämnade uppgifter används även i det statistiska lantbruksregistret utifrån vilket

officiell statistik i Sverige rörande jordbrukets struktur framställs.

2 § Skyldigheten för näringsidkare att lämna uppgifter framgår av 7 § lagen (2001:99)

om den officiella statistiken.

Bestämmelser om sekretess för lämnade uppgifter finns i 24 kap. 8 § offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400).

3 § Uppgifter till den statistiska undersökningen av strukturen i jordbruket ska lämnas

till Statens jordbruksverk av näringsidkare som:

1. brukar sammanlagt mer än 2,0 ha åkermark,

2. brukar sammanlagt minst 5,0 ha jordbruksmark,

3. driver trädgårdsodling omfattande minst 2 500 m² frilandsareal,

4. driver trädgårdsodling omfattande minst 200 m² växthusyta, eller

5. äger en djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2020 till

och med den 4 juni 2020 omfattar minst 10 nötkreatur, minst 10 suggor, minst

50 grisar, minst 20 får och lamm, eller minst 1 000 fjäderfä.

4 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketterna Strukturundersökning 2020

(L), Strukturundersökning 2020 (SF), och Strukturundersökning 2020 (SJ) som utgör

bilagor till denna författning och ska avse näringsidkarens förhållanden per den 4 juni

2020 om inte annat anges i blanketterna. Uppgifterna ska ha kommit in till Statens

jordbruksverk senast den 26 juni 2020.

5 § Om det finns särskilda skäl kan Statens jordbruksverk besluta att uppgifterna får

lämnas vid ett senare tillfälle.

1 EUT L 200, 7.8.2018, s. 1, Celex 32018R1091

SJVFS 2020:3

2

-----------

Denna författning träder i kraft den 27 mars 2020 och gäller till och med den 31

december 2020.

CHRISTINA NORDIN

Saranda Daka

(Statistikenheten)

SJVFS 2020:3

Bilaga

SJVFS 2020:3

4

SJVFS 2020:3

5

SJVFS 2020:3

6

SJVFS 2020:3

7

Bilaga

SJVFS 2020:3

8

SJVFS 2020:3

9

SJVFS 2020:3

10

SJVFS 2020:3

11

SJVFS 2020:3

12

SJVFS 2020:3

13

SJVFS 2020:3

14

SJVFS 2020:3

15

Bilaga

SJVFS 2020:3

16

SJVFS 2020:3

17

SJVFS 2020:3

18

SJVFS 2020:3

19

SJVFS 2020:3

20

SJVFS 2020:3

21

SJVFS 2020:3

22