SJVFS 2020:30

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2018:45) om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:30

Saknr D 74

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2018:45) om avgifter vid veterinärt

arbete som innebär myndighetsutövning inom

Jordbruksverkets ansvarsområde;

Utkom från trycket

den 13 november 2020

Omtryck

beslutade den 12 november 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 § förordningen (1994:1313) om

avgifter vid veterinär yrkesutövning och 4 § förordningen (2009:1390) om officiella

veterinärer, samt efter samråd med Ekonomistyrningsverket, i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2018:45) om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndig-

hetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde

dels att 2 kap. 5 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1–4, 7 och 8 §§ och 3 kap. 2 och 3 §§ samt rubriken

närmast före 2 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter vid veterinärt arbete som

innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde. Avgifter för

uppdrag inom gränskontroll, vattenbruk, offentlig kontroll av avelsfjäderfä och

kläckägg omfattas inte av dessa föreskrifter. Detsamma gäller avgifter som rör

utfärdande av pass för sällskapsdjur enligt 2 a § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur.

2 §1 I dessa föreskrifter betyder:

Administrativ avgift

Fast avgift som kunden debiteras för

utfärdande av officiella intyg i samband med

att djur eller varor ska förflyttas inom

unionen eller exporteras från unionen.

Officiell veterinär

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 2017/625 av den

15 mars 2017 om offentlig kontroll och

annan offentlig verksamhet för att säkerställa

tillämpningen av livsmedels- och foder-

lagstiftningen och av bestämmelser om djurs

hälsa

och

djurskydd,

växtskydd

och

1 Ändringen innebär bl.a. att definitionerna av begreppen ”bilavgift”, ”officiella uppdrag” och ”restid” har tagits bort.

SJVFS 2020:30

2

växtskyddsmedel samt om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordningar

(EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr

1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr

1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)

2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets

förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr

1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG,

1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och

2008/120/EG och om upphävande av

Europaparlamentets och rådets förordningar

(EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004,

rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,

90/425/EEG,

91/496/EEG,

96/23/EG,

96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut

92/438/EEG (förordningen om offentlig

kontroll) 2 .

Tävlingsveterinär

Veterinär som har anställts av Jordbruks-

verket för att övervaka djurskyddet på

tävlingar utom trav- eller galopptävlingar.

(SJVFS 2020:30).

3 § När en veterinär utför uppdrag enligt 1 § ska veterinären debitera kunden enligt

dessa föreskrifter.

4 § Avgift ska tas ut för skriftlig betalningspåminnelse då faktura inte har betalats vid

angivet förfallodatum. Avgiftens storlek anges i 4 § lagen (1981:739) om ersättning

för inkassokostnader m.m. Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta tas ut enligt

räntelagen (1975:635) .

5 § Mervärdesskatt ska debiteras på hela avgiftsbeloppet för det officiella uppdraget,

inklusive den administrativa avgiften när sådan ska tas ut.

6 § Annan debitering än den som anges nedan får ske om Jordbruksverket särskilt har

avtalat om det.

7 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter. Undantag kan dock inte medges från 1 kap. 1, 2,

5 och 6 §§.

2 KAP. AVGIFTER FÖR UPPDRAG SOM OFFICIELL VETERINÄR OCH

ANDRA

MYNDIGHETSUPPDRAG

INOM

JORDBRUKSVERKETS

ANSVARSOMRÅDE

1 § Vid uppdrag som officiell veterinär och vid andra myndighetsuppdrag inom

Jordbruksverkets ansvarsområde ska avgifter debiteras enligt 2–4 och 6-8 §§. Vid

uppdrag som tävlingsveterinär gäller bestämmelserna i tredje kapitlet.

2 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

45

SJVFS 2020:30

3

Avgifter

2 § En avgift ska debiteras för varje påbörjad 30-minutersperiod med 580 kronor under

2021 och 595 kronor under 2022. Debiteringen ska ske för arbetet hos kunden samt

det förberedande och uppföljande administrativa arbetet. (SJVFS 2020:30).

3 § För varje besök hos en kund ska en avgift tas ut för resan med 1 500 kr. (SJVFS

2020:30).

4 § För uppdrag under obekväm arbetstid (jour) ska ett påslag på avgifterna som nämns

i 2 och 3 §§ tas ut enligt tabell 1. Debiteringen ska ske utifrån den tid då huvuddelen

av uppdraget och resan utförs. (SJVFS 2020:30).

Tabell 1

Dag

Tid kl.

Påslag

Vardagar

06.00–08.00

75 %

17.00–20.00

75 %

20.00–23.00

100 %

23:00–06:00

125 %

Lör-, sön och

helgdagar*

06.00–20.00

75 %

20.00–23:00

100 %

23:00–06.00

125 %

Storhelger**

06.00–20.00

100 %

20.00–06.00

125%

*Helgdagar som inte räknas som storhelger.

**Trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärsdag,

nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och

nyårsdagen.

5 § har upphävts genom (SJVFS 2020:30).

6 § Avgift får debiteras för läkemedel, utrustning och andra liknande omkostnader

motsvarande den faktiska kostnaden som uppkommer i samband med uppdraget.

7 § För uppdrag som anmäls och kräver åtgärd samma vardag mellan kl. 8.00 och

17.00 debiteras en akutavgift med 350 kr. (SJVFS 2020:30).

8 § Vid utfärdande av ett till fyra intyg debiteras en administrativ avgift med

100 kronor per intyg. Vid utfärdande av fem eller flera intyg debiteras en administrativ

avgift på 500 kronor. Den officiella veterinären ska redovisa och betala in avgiften till

Jordbruksverket. (SJVFS 2020:30).

SJVFS 2020:30

4

3 KAP. AVGIFTER FÖR UPPDRAG SOM TÄVLINGSVETERINÄR

1 § Vid uppdrag som tävlingsveterinär ska avgift debiteras enligt 2–4 §§.

Avgifter

2 § En avgift ska debiteras för uppdrag som utförs på helgfria vardagar mellan

klockan 08.00 och 17.00 för varje påbörjad 15-minutersperiod med 138 kronor under

2021 och 142 kronor under 2022.

Debiteringen ska ske för minst 30 minuter. Debiteringen ska ske för arbetet hos

kunden, restiden samt det förberedande och uppföljande administrativa arbetet.

(SJVFS 2020:30).

3 § Vid uppdrag som utförs på annan tid än helgfria vardagar debiteras ett påslag för

varje påbörjad 15-minutersperiod med 70 kronor under 2021 och 72 kronor under

2022.

Påslaget ska debiteras för minst 30 minuter. Debitering ska ske för arbetet hos

kunden, restiden samt det förberedande och uppföljande administrativa arbetet.

(SJVFS 2020:30).

4 § Bilavgift ska debiteras med 3,50 kronor per kilometer.

Denna författning3 träder i kraft den 1 februari 2019, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:65) om avgifter vid veterinärt arbete som innebär

myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde upphör att gälla.

Denna författning4 träder i kraft den 1 januari 2021.

CHRISTINA NORDIN

Jenny Taylor

(Internationella frågor och

djurhälsopersonalenheten)

3 SJVFS 2018:45.

4 SJVFS 2020:30.