SJVFS 2021:10

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2021:10

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och

övervakning av djursjukdomar och smittämnen;

Saknr K12

Utkom från trycket

den 9 april 2021

beslutade den 8 april 2021.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 4 a–6 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur, m.m. samt efter samråd med Statens

veterinärmedicinska anstalt, följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket följande allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER ................................................................. 2

Definitioner .............................................................................................................. 2

2 KAP. BIOSÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR ANLÄGGNINGAR MED

FJÄDERFÄ ELLER FÅGLAR I FÅNGENSKAP ...................................................... 3

3 KAP. SKYLDIGHET ATT ANMÄLA DJURSJUKDOMAR OCH

SMITTÄMNEN M.M. ................................................................................................. 4

Tillämpningsområde ................................................................................................. 4

Vem ska anmäla? ..................................................................................................... 5

Vad omfattar anmälningsskyldigheten? ................................................................... 5

När ska anmälan göras? ............................................................................................ 8

Hur ska anmälan göras? ........................................................................................... 8

4 KAP. ÖVERVAKNING AV DJURSJUKDOMAR OCH SMITTÄMNEN ............ 9

5 KAP. STATUS SOM FRI FRÅN NEWCASTLESJUKA...................................... 10

6 KAP. ÖVERVAKNING AV AVIÄR INFLUENSA HOS FJÄDERFÄ ................ 10

7 KAP. UNDANTAG ................................................................................................ 11

BILAGA 1 .................................................................................................................. 13

Förteckning över koder m.m. för djursjukdomar och smittämnen som omfattas av

anmälningsskyldighet ............................................................................................. 13

BILAGA 2 .................................................................................................................. 22

Uppgifter som ska lämnas vid anmälan av klinisk misstanke om hästsjukdom (3

kap. 7 § 3 jämförd med 22 §) ................................................................................. 22

BILAGA 3 .................................................................................................................. 23

SJVFS 2021:10

2

Uppgifter som ska lämnas vid anmälan av preliminär diagnos av ESBL

CARBA

,

MRSA och MRSP (3 kap. 7 § 4 jämförd med 23 §) .............................................. 23

BILAGA 4 .................................................................................................................. 25

Uppgifter som ska lämnas vid anmälan av indexfall av salmonella (3 kap. 25 §) . 25

BILAGA 5 .................................................................................................................. 27

Uppgifter som ska lämnas vid anmälan av indexfall av djursjukdom eller

smittämne hos vattenlevande djur (3 kap. 25 §) .................................................... 27

BILAGA 6 .................................................................................................................. 29

Uppgifter som ska lämnas vid anmälan av indexfall av djursjukdom eller

smittämne (3 kap. 24 och 25 §§) ............................................................................ 29

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

Definitioner

1 § Utöver vad som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och

upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)1 samt dess

underakter betyder i dessa föreskrifter:

EHEC

Enterohemorragisk Escherichia coli.

ESBL

CARBA

Överförbar resistens hos Enterobacterales

orsakad av betalaktamaser som kan bryta ner

karbapenemer.

Fadderdjur

Fågel vilken används som guide och skydd

för kycklingar som hålls för vidmakthållande

av stammen av fjädervilt. Fadderdjuret kan

vara av annan ålder, ras eller art.

Indexfall

Det fall av en djursjukdom eller ett smitt-

ämne som först påvisas under en

sammanhängande smittperiod hos en art i en

anläggning, hos bisamhällen i en bigård, hos

vilt i en kommun, hos vild fisk, vilda blötdjur

eller vilda kräftdjur i ett vattenområde eller

hos sällskapsdjur i samma hushåll.

MRSA

Meticillinresistent Staphylococcus aureus.

MRSP

Meticillinresistent Staphylococcus pseud-

intermedius.

1 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1 (Celex 32016R0429).

SJVFS 2021:10

3

VTEC

Verotoxinbildande Escherichia coli.

Onormal dödlighet

Dödlighet som överstiger den förväntade

dödligheten för aktuell djurkategori och

aktuell anläggning.

Pälsdjur

Djur som föds upp eller hålls för produktion

av päls och/eller skinn.

2 KAP. BIOSÄKERHETSÅTGÄRDER

FÖR

ANLÄGGNINGAR

MED

FJÄDERFÄ ELLER FÅGLAR I FÅNGENSKAP

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om biosäkerhetsåtgärder som en aktör ska

vidta för att förhindra överföring av sjukdom mellan fjäderfäflockar och från vilda

fåglar till fjäderfä eller fåglar i fångenskap som aktören ansvarar för. Åtgärderna ska

förbygga att smittämnen sprids direkt eller indirekt till, från och inom anläggningen

till exempel via djur, produkter, foder, fordon, utrustning eller människor.

Bestämmelserna kompletterar kraven i artikel 10 i förordning (EU) 2016/429.

Fåglar som hålls för egen konsumtion, användning eller som sällskapsdjur och utan

att kött eller ägg säljs från dessa omfattas av bestämmelserna för fåglar i fångenskap

men inte av bestämmelserna för fjäderfä.

2 § Fjäderfä ska hållas åtskilda från fåglar i fångenskap på anläggningen genom att de

hålls i separata byggnader eller på olika delar av anläggningen så att direkt och indirekt

kontakt förhindras. Kravet gäller inte då fåglar i fångenskap används som fadderdjur.

3 § Vilda fåglar som tillfälligt vistas på en anläggning i rehabiliteringssyfte eller

motsvarande ska hållas åtskilda från fjäderfän och fåglar i fångenskap som hålls på

anläggningen genom att de hålls i separata byggnader eller på olika delar av

anläggningen så att direkt och indirekt kontakt förhindras.

4 § Aktören ska upprätthålla goda skötselrutiner på anläggningen.

Allmänna råd till 4 §

Risken för överföring av sjukdom mellan fjäderfäflockar och från vilda

fåglar till fjäderfä och fåglar i fångenskap kan minskas genom följande

åtgärder:

1. Endast de som sköter djuren bör ha tillträde till djurutrymmena.

2. Området runt hus och inhägnader bör hållas rent. Redskap och

utrustning som används till djuren bör rengöras och desinficeras

regelbundet.

3. Eventuellt foderspill bör omedelbart avlägsnas så det inte lockar

vilda fåglar.

4. Den som har vistats utomlands och där har varit i direkt kontakt

med fjäderfä bör undvika kontakt med fjäderfä och fåglar i

fångenskap under minst 48 timmar efter hemkomsten.

SJVFS 2021:10

4

5. Skobyte bör ske vid ingången (tröskeln) till utrymmet där djuren

hålls.

6. Händerna bör tvättas med tvål och vatten både före och efter

kontakt med djuren.

5 § Fjäderfä som tillhör ordningen andfåglar ska hållas åtskilda från andra arter av

fjäderfä på anläggningen genom att de hålls i separata byggnader eller på olika delar

av anläggningen så att direkt och indirekt kontakt förhindras.

6 § Fjäderfä och fåglar i fångenskap som hålls utomhus ska ges foder och dricksvatten

inomhus eller under ett skydd utomhus som förhindrar kontakt med vilda and- och

vadarfåglar.

7 § Fjäderfä som hålls utomhus ska hållas inhägnade.

För fjäderfä som hålls för vidmakthållande av stammen av fjädervilt gäller

dessutom följande:

1. Andfåglar som hålls utomhus under perioden oktober–maj ska hållas i en

inhägnad som är helt täckt med nät som hindrar vilda and- och vadarfåglar från

att ta sig in i inhägnaden.

2. Vattenbehållare för badmöjligheter utomhus får användas i inhägnaden om det

krävs för djurens välbefinnande, och under förutsättning att åtgärder har

vidtagits så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet.

3. En aktör får inte ta in viltlevande andfåglar på anläggningen.

8 § Andfåglar och vadarfåglar får inte användas för att locka andra fåglar vid jakt. Om

Jordbruksverket godkänner det får dock sådana fåglar användas som lockfåglar för att

attrahera vilda fåglar för provtagning.

3 KAP. SKYLDIGHET

ATT

ANMÄLA

DJURSJUKDOMAR

OCH

SMITTÄMNEN M.M.

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om skyldighet för aktörer, veterinärer och

personer som är ansvariga för ett laboratorium att anmäla misstänkta, påvisade eller

bekräftade fall av smittsamma djursjukdomar och smittämnen samt bestämmelser om

när och hur en anmälan ska göras.

Bestämmelser om anmälan av salmonella finns även i zoonoslagen (1999:658).

Bestämmelser om anmälan av epizootiska sjukdomar finns även i epizootilagen

(1999:657).

Bestämmelser om anmälan av amerikansk yngelröta, trakékvalster och

varroakvalster finns även i bisjukdomslagen (1974:211) och i bisjukdomsförordningen

(1974:212).

SJVFS 2021:10

5

Vem ska anmäla?

Anmälningsskyldighet för veterinärer

2 § Utöver anmälningsskyldigheten av misstänkt epizootisk sjukdom enligt 3 a §

epizootilagen och misstänkt fall av salmonella enligt 3 § zoonoslagen gäller

anmälningsskyldighet för den veterinär som

1. misstänker en sjukdom eller ett smittämne enligt 7 § 1–3 eller

2. påvisar en sjukdom eller ett smittämne enligt 9 § 1 och 2.

3 § Om prover skickas för analys till ett laboratorium utanför Sverige ska anmälan

göras av den veterinär som är ansvarig för provtagningen.

Anmälningsskyldighet för aktörer

4 § Utöver anmälningsskyldigheten i 2 § epizootilagen och i 2 § bisjukdomslagen

gäller anmälningsskyldighet den aktör som

1. misstänker en förtecknad sjukdom2 enligt 7 § 1,

2. påvisar en förtecknad sjukdom enligt 9 § 1 eller

3. noterar avvikelser enligt 7 § 5

hos djur som aktören ansvarar för.

5 § Om prover skickas för analys till ett laboratorium utanför Sverige, utan att någon

veterinär är ansvarig för provtagningen, ska aktören göra anmälan.

Anmälningsskyldighet vid ett laboratorium

6 § Om en djursjukdom eller smittämne som omfattas av anmälningsskyldighet

misstänks, konstateras eller bekräftas på ett laboratorium ska den som ansvarar för

laboratoriet se till att anmälan görs.

Vad omfattar anmälningsskyldigheten?

Anmälan av misstanke om sjukdom eller smittämne

7 § Anmälningsskyldighet gäller

1. när det finns skäl att misstänka förekomst hos djur av en förtecknad sjukdom,

markerad med bokstaven f i bilaga 1 som inte omfattas av

anmälningsskyldighet enligt epizootilagen eller bisjukdomslagen,

2. när det finns skäl att misstänka förekomst av smittsam eller misstänkt smittsam

djursjukdom eller smittämne som normalt inte förekommer i landet,

3. när kliniska symptom hos häst ger anledning att misstänka hästinfluensa (typ

A), kvarka, virusabort (centralnervös form) eller virusarterit,

4. vid misstanke (preliminär diagnos) om ESBLCARBA

hos Enterobacterales,

MRSA eller MRSP enligt 8 § och

2 Se förtecknade sjukdomar i artikel 5.1.a i förordning (EU) 2016/429 och i bilagan till kommissionens delegerade förordning

(EU) 2018/1629 av den 25 juli 2018 om ändring av förteckningen över sjukdomar i bilaga II till Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på

djurhälsa (”djurhälsolag”).

SJVFS 2021:10

6

5. när onormal dödlighet, andra tecken på allvarlig sjukdom eller väsentligt

minskad produktion med obestämd orsak förekommer hos djur som en aktör

ansvarar för.

8 § Diagnosen av ESBLCARBA hos Enterobacterales, MRSA och MRSP är misstänkt

(preliminär diagnos) vid följande tillfällen:

1. ESBL

CARBA

misstänks när isolat av bakterier tillhörande familjen

Enterobacterales visar nedsatt känslighet för karbapenemer vid testning med

fenotypiska metoder.

2. MRSA misstänks när isolat av Staphylococcus aureus visar nedsatt känslighet

för oxacillin, cefoxitin eller annan cefalosporin vid testning med fenotypiska

metoder.

3. MRSP misstänks när isolat av Staphylococcus pseudintermedius visar nedsatt

känslighet för oxacillin, cefoxitin eller annan cefalosporin vid testning med

fenotypiska metoder.

Ansvarig för det undersökande laboratoriet ska meddela provtagande veterinär den

preliminära diagnosen samt se till att bakterieisolat av Enterobacterales, med misstänkt

ESBLCARBA, MRSA eller MRSP omgående skickas till Statens veterinärmedicinska

anstalt för konfirmering, typning, registrering samt kontroll av resistensmönster.

Skyldigheten i andra stycket att se till att bakterieisolat skickas till Statens

veterinärmedicinska anstalt gäller provtagande veterinär om det undersökande

laboratoriet ligger utanför Sverige.

Anmälan av påvisad eller bekräftad sjukdom eller smittämne som omfattas av anmälan

enligt epizootilagen , zoonoslagen eller 9 §

9 § Utöver anmälningsskyldigheten enligt epizootilag, zoonoslag och bisjukdomslag

samt 7 § gäller anmälningsskyldighet även

1. när en sjukdom eller ett smittämne i bilaga 1 påvisas hos djur eller i en

anläggning där det hålls djur och där smittämnet kan kopplas till djuren,

2. när en smittsam eller misstänkt smittsam sjukdom eller smittämne som normalt

inte förekommer i landet och som inte återfinns i bilaga 1 påvisas hos djur,

3. när en preliminär diagnos av ESBLCARBA

hos Enterobacterales, MRSA eller

MRSP enligt 7 § 4 är bekräftad,

4. bekräftad diagnos av andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker

än Staphylococcus aureus samt S. pseudintermedius och

5. bekräftad diagnos av VTEC med epidemiologisk koppling mellan djur och

människa, där VTEC-stam påvisats från djur och människa med EHEC-

infektion.

Indexfall och övriga fall

10 § Anmälningsskyldigheten för påvisad sjukdom eller påvisat smittämne gäller

indexfall.

Salmonella som påvisas i prov från lymfknuta som tas på slakteri är dock inte ett

indexfall.

11 § Utöver indexfall ska även övriga fall anmälas när ESBL CARBA

hos

Enterobacterales

,

MRSA, MRSP, andra meticillinresistenta koagulaspositiva

stafylokocker än Staphylococcus aureus och S. pseudintermedius påvisas hos djur som

SJVFS 2021:10

7

inte är pälsdjur, vattenlevande djur eller livsmedelsproducerande djur. Det gäller även

samtliga hästdjur och djur som hålls i djurpark eller liknande anläggning enligt 3 kap.

6 § djurskyddsförordningen (2019:66).

Diagnos

12 § Om inte annat anges i detta kapitel gäller anmälningsskyldighet när en sjukdom

eller ett smittämne har konstaterats genom

1. obduktion eller histologisk undersökning av undersökningsmaterial som inte

är livsmedel,

2. påvisande av smittämne i prov från djur från undersökningsmaterial som inte

är livsmedel,

3. både påvisande av smittämne och förekomst av patologanatomiska/kliniska

förändringar för de smittämnen som markeras med * i bilaga 1 till dessa

föreskrifter,

4. påvisande av antikroppar (enkelprov) mot smittämne som omfattas av

epizootilagen,

5. signifikant ökad antikroppsnivå (titerstegring vid parprov) eller verifiering på

annat sätt av smittämne som inte omfattas av epizootilagen, eller

6. påvisande av antikroppar (enkelprov) mot de smittämnen som markeras med

* * i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Trots vad som anges i 1–6 får, i samråd med Jordbruksverket, anmälan avvakta tills

ytterligare undersökningar som bekräftat diagnosen har genomförts.

13 § För salmonella gäller anmälningsskyldigheten för påvisad sjukdom eller

smittämne enligt detta kapitel då salmonellabakterien påvisas i

1. prov som tas vid obduktion av djur,

3. prov från levande djur eller

4. miljöprover som tagits i anläggning med djur inklusive kläckerier.

Krav på hur Jordbruksverket och länsstyrelsen ska underrättas när salmonella

konstateras finns även i 4 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:2) om

bekämpande av salmonella hos djur.

14 § Diagnosen av ESBLCARBA hos Enterobacterales, MRSA och MRSP är bekräftad

vid följande tillfällen:

1. ESBLCARBA är bekräftad när gener som medierar resistens av typen ESBL

CARBA

har konstaterats hos isolat av bakterier tillhörande familjen Enterobacterales

med molekylärbiologiska metoder.

2. MRSA är bekräftad när arten Staphylococcus aureus är bekräftad och någon

av de gener som medierar meticillinresistens har konstaterats med

molekylärbiologiska metoder.

3. MRSP är bekräftad när arten Staphylococcus pseudintermedius är bekräftad

och någon av de gener som medierar meticillinresistens har konstaterats med

molekylärbiologiska metoder.

Om en preliminär diagnos av ESBLCARBA hos Enterobacterales, MRSA och MRSP

inte blir bekräftad vid den konfirmerande undersökningen ska den som anmält den

preliminära diagnosen meddela aktuell länsstyrelse detta.

SJVFS 2021:10

8

15 § Diagnosen av meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker andra än

Staphylococcus aureus och S. pseudintermedius är misstänkt när isolat av dessa

bakteriearter visar nedsatt känslighet för oxacillin, cefoxitin eller annan cefalosporin

vid testning med fenotypiska metoder.

Ansvarig för det undersökande laboratoriet ska se till att bakterieisolatet omgående

skickas till Statens Veterinärmedicinska anstalt för konfirmering, typning, registrering

samt kontroll av resistensmönster.

Skyldigheten att se till att bakterieisolat skickas till Statens veterinärmedicinska

anstalt gäller provtagande veterinär om det undersökande laboratoriet ligger utanför

Sverige.

Diagnosen är bekräftad när arten är bekräftad och någon av de gener som medierar

meticillinresistens har konstaterats med molekylärbiologiska metoder.

16 § Diagnosen VTEC med epidemiologisk koppling mellan djur och människa är

bekräftad när identisk VTEC-stam har isolerats från djur och människa med EHEC-

infektion genom jämförande molekylärbiologisk typning utförd med PFGE-teknik,

MLVA-teknik eller genom helgenomsekvensering.

17 § Om prover för att bekräfta diagnos enligt 14–16 §§ skickas för analys till ett

laboratorium utanför Sverige ska den som är ansvarig för provtagningen försäkra sig

om att diagnosen ställs i enlighet med dessa bestämmelser samt att isolat av de agens

som anges i 14–15 §§ skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt.

När ska anmälan göras?

18 § Anmälan ska göras omedelbart i följande fall.

1. Sjukdomar i kategori A, betecknade med bokstaven a i bilaga 1.

2. Djursjukdomar eller smittämnen som normalt inte förekommer i landet.

19 § Anmälan ska göras utan onödigt dröjsmål i följande fall.

1. Förtecknade sjukdomar, betecknade med bokstaven f i bilaga 1, som inte

tillhör kategori A.

2. Sjukdomar hos vattenlevande djur som Sverige har vidtagit nationella

åtgärder mot enligt artikel 226 i förordning (EU) 2016/429.

3. Klinisk misstanke av hästinfluensa (typ A), kvarka, virusabort (centralnervös

form) eller virusarterit hos häst.

4. Preliminär diagnos av ESBLCARBA hos Enterobacterales, MRSA eller MRSP.

20 § Anmälan

av

djursjukdomar

och

smittämnen

som

omfattas

av

anmälningsskyldighet ska ske inom fem arbetsdagar från den dag diagnosen

konstaterats om inget annat anges i epizootilagen, zoonoslagen eller i 18 och 19 §§.

Hur ska anmälan göras?

Veterinärer och laboratorier

21 § En veterinär som misstänker eller påvisar en förtecknad sjukdom enligt 7 § 1 och

2 samt 9 § 1 och 2 ska anmäla det till Jordbruksverket. Detsamma gäller ansvarig för

ett laboratorium där en sådan sjukdom misstänks eller påvisas.

SJVFS 2021:10

9

Allmänt råd till 3 a § epizootilagen och 21 §

För epizootiska sjukdomar, sjukdomar i kategori A och sjukdomar som

normalt inte finns i landet, bör anmälan göras genom ett telefonsamtal

eller på motsvarande sätt.

22 § Anmälan av klinisk misstanke om ett indexfall av hästinfluensa (typ A), kvarka,

virusabort (centralnervös form) eller virusarterit hos häst ska göras till länsstyrelsen3 i

det län där indexfallet misstänks. De uppgifter som anmälan ska innehålla framgår av

bilaga 2.

23 § Anmälan av preliminär diagnos av ESBLCARBA hos Enterobacterales, MRSA eller

MRSP enligt 7 § 4 ska göras till länsstyrelsen4 i det län där djuret befinner sig. De

uppgifter som anmälan ska innehålla framgår av bilaga 3.

24 § Anmälan av bekräftad diagnos av ESBLCARBA hos Enterobacterales, MRSA eller

MRSP, VTEC eller andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker än

Staphylococcus aureus samt S. pseudintermedius enligt 9 § 3–5 ska göras till

Jordbruksverket5. De uppgifter som anmälan ska innehålla framgår av bilaga 6.

25 § Anmälan till Jordbruksverket6 av ett indexfall av en anmälningspliktig sjukdom

ska innehålla de uppgifter som framgår av bilagorna 4–6 om inte sjukdomen eller

smittämnet omfattas av 22 eller 23 §§.

Aktörer

26 § En aktör som misstänker eller påvisar en förtecknad sjukdom ska anmäla det till

en veterinär inom Jordbruksverkets distriktsveterinärorganisation.

En anmälan om onormal dödlighet, andra tecken på allvarlig sjukdom eller

väsentligt minskad produktion med obestämd orsak enligt 7 § 5 ska göras till en

distriktsveterinär eller till en annan veterinär för ytterligare undersökning och vid

behov ska veterinären ansvara för att provtagning sker.

4 KAP. ÖVERVAKNING AV DJURSJUKDOMAR OCH SMITTÄMNEN

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om övervakning i form av hälsobesök,

provtagning och undersökning avseende förekomst av förtecknade djursjukdomar

samt andra anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen. Bestämmelserna

kompletterar artiklarna 26–28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/429 samt komissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 av den 17

december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och

sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar7. Särskilda

bestämmelser för att upprätthålla status som fri från infektion med

Newcastlesjukevirus utan vaccinering och om övervakning av aviär influensa hos

fjäderfä finns i kapitel 5 och 6.

3 Mer information om hur en anmälan ska göras finns på länsstyrelsernas webbplats, www.lansstyrelsen.se eller på

Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.

4 Mer information om hur en anmälan ska göras finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.

5 Mer information om hur anmälan ska göras finns på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se.

6 Mer information om hur anmälan ska göras finns på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se.

7 EUT L 174, 3.6.2020, s. 211 (Celex 32020R0689).

SJVFS 2021:10

10

2 § Provtagning för att kartlägga förekomst av djursjukdom eller smittämne ska ske i

den omfattning och på det sätt som framgår av Jordbruksverkets beslut om

fastställande av den nationella övervakningsplanen. Provtagning ska ske av sådana

djur, djurprodukter, foder och material i djurens miljö som finns på en anläggning, i

en byggnad eller annan inrättning eller i ett geografiskt område som framgår av den

nationella övervakningsplanen. Jordbruksverket kan besluta om ytterligare

provtagning.

3 § Riskbaserade besök för att övervaka djurens hälsa i vattenbruksanläggningar ska

ske i den omfattning som framgår av Jordbruksverkets beslut om riskklassificering av

anläggningen. Hälsobesöken utförs av Jordbruksverket eller av Jordbruksverket

godkänd aktör eller organisation.

5 KAP. STATUS SOM FRI FRÅN NEWCASTLESJUKA

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser som krävs för att upprätthålla status som fri

från infektion med Newcastlesjukevirus utan vaccinering. Bestämmelserna

kompletterar artikel 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429

samt artikel 81 och del IV, avsnitt 2, i bilaga V i kommissionens delegerade förordning

(EU) 2020/689.

2 § För att upprätthålla status som fri från infektion med Newcastlesjukevirus utan

vaccinering ska den aktör som ansvarar för verksamhet med avelsfjäderfä av arter i

ordningen hönsfåglar (Galliformes), se till att serologisk undersökning utförs i enlighet

med del IV, avsnitt 1 d i, i bilaga V i komissionens delegerade förordning (EU)

2020/689.

3 § De aktörer som ansvarar för anläggningar med fjäderfä för vidmakthållande av

stammen av fjädervilt, ska genomföra provtagningen enligt 2 § i samband med

provtagningen i 6 kap.

4 § Prov som tagits enligt 2 §, ska av den person som avses i 2 §, sändas till Statens

Veterinärmedicinska anstalt för analys. Insändandet ska göras enligt särskilda

anvisningar från denna myndighet.

6 KAP. ÖVERVAKNING AV AVIÄR INFLUENSA HOS FJÄDERFÄ

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om övervakning i form av provtagning och

undersökning avseende förekomst av aviär influensa hos fjäderfä. Bestämmelserna

kompletterar artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429

samt artikel 10 och bilaga II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689.

2 § Provtagning ska ske varje år i den omfattning som anges i det beslut som

Jordbruksverket fattar varje år och på sådana slakterier som anges av Statens

veterinärmedicinska anstalt. Jordbruksverket kan besluta om ytterligare provtagning.

Fjäderfä som hålls i hägn ska dock provtas i hägnen. Jordbruksverket bestämmer i

vilka hägn sådan provtagning ska ske. Provtagning av anka och gås i besättningar, som

valts ut av Jordbruksverket, ska ske i besättningen.

SJVFS 2021:10

11

3 § Provtagning enligt 2 § ska utföras av en veterinär som tjänstgör på ett sådant

slakteri som avses i 2 § eller av en person som veterinären delegerat provtagningen

till. Provtagning av fjäderfä som hålls i hägn samt annan provtagning ute i besättning

ska utföras av en veterinär. Avelsfjäderfäflockar undersöks vid det sista

provtagningstillfället genom prover tagna enligt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2010:58) om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä.

4 § Prov som tagits ut enligt 2 och 3 §§ ska, av den person som avses i 3 §, sändas in

till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys. Insändandet ska ske enligt särskilda

anvisningar från denna myndighet.

7 KAP. UNDANTAG

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i

1. 2 kap. 1–8 §§,

2. 3 kap. 2, 3 och 5 §§, 7 § 2–4, 8–17 §§, 19 § 2–4 samt 20–26 §§,

3. 4 kap. 2 och 3 §§,

4. 5 kap. 2–4 §§ och

5. 6 kap. 2–4 §§.

Denna författning träder i kraft den 21 april 2021. De allmänna råden börjar gälla

vid samma tidpunkt. Genom författningen upphävs respektive upphör att gälla

1. 2 kap. 1 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om före-

byggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar,

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:24) om anmälningspliktiga

djursjukdomar och smittämnen,

3. 4–12 §§ och de allmänna råden till 6 § Statens jordbruksverks för

es

krifter och

allmänna råd (SJVFS 2007:17) om förebyggande åtgärder mot överföring av

högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som

hålls i fångenskap,

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:3) om obligatorisk

övervakning avseende aviär influensa hos fjäderfän,

5. 3 kap. 1–5 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:4) om

djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk, samt

SJVFS 2021:10

12

6. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:33) om tuberkulin-

undersökning av nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur.

CHRISTINA NORDIN

Klara Eskilsson

(Djurhälsoenheten)

SJVFS 2021:10

13

Bilaga 1

FÖRTECKNING ÖVER KODER M.M. FÖR DJURSJUKDOMAR OCH

SMITTÄMNEN SOM OMFATTAS AV ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

*= Anmälningsskyldigheten kräver både påvisande av smittämnet och förekomst av

patologanatomiska/kliniska förändringar.

**= Anmälningsskyldigheten gäller vid påvisande av antikroppar i ett enkelprov.

a= Sjukdom i kategori A

f= förtecknad sjukdom

Kod 8

Sjukdomar hos flera djurslag

Smittämne

1 00 001 a,f Mul- och klövsjuka (MK)

Aphtovirus (FMD-virus)

1 00 002

Vesikulär stomatit (VS)

VS-virus

1 00 003 a,f Rift Valley fever

RVF-virus

1 00 004 f

Blåtunga (bluetongue)

Blåtungevirus

1 00 005 f

Mjältbrand (anthrax)

Bacillus anthracis

1 00 006 f

Aujeszkys sjukdom (AD)

AD-virus

1 00 007 f

Rabies

Lyssavirus

1 00 008 f

Paratuberkulos

Mycobacterium avium

subsp. paratuberculosis

1 00 009 f

Brucellos hos

livsmedelsproducerande djur

Brucella abortus

1 00 010 f

Brucellos hos

livsmedelsproducerande djur

B. melitensis

1 00 011 f

Brucellos hos

livsmedelsproducerande djur

B. ovis

1 00 012 f

Brucellos hos

livsmedelsproducerande djur

B. suis

1 00 013

Transmissibla spongiforma

encephalopatier (TSE) andra än

BSE hos nöt (1 01 050), scrapie (1

02 065) och atypisk scrapie (1 02

066) hos får och get samt CWD

hos hjortdjur

(1 99 197)

Prion (PrPSc)

1 00 014 f

Tuberkulos av bovin typ

Mycobacterium bovis

1 00 015 f

Tuberkulos av human typ

M. tuberculosis

8

Första siffran:

1.

= Sjukdomar som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar

m.m.,

2.

= Sjukdomar som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:101) om zoonotiska sjukdomar,

3.

= Sjukdomar, utöver 1, som Jordbruksverket ska rapportera internationellt samt

4.

= Övriga sjukdomar.

Andra och tredje siffran: Sjukdomsgrupp.

Fjärde, femte och sjätte siffran: Sjukdom.

SJVFS 2021:10

14

3 00 016 f

Tuberkulos av andra typer än

bovin- och human typ (1 00 014),

(1 00 015)

M. tuberculosis

komplexet

1 00 017 a,f Boskapspest

Rinderpestvirus

2 00 018

Salmonellainfektion utom S.

Gallinarum

(2 05 110), S. Pullorum (2 05 111),

S. arizonae (2 05 191) och

S. enterica subspecies diarizonae

serovar 61:(k):1,5(7) (2 00 019)

Salmonella enterica

2 00 019

Salmonellainfektion med S.

enterica subsp. diarizonae serovar

61:(k):1,5(7)

S. enterica subsp.

diarizonae serovar

61:(k):1,5(7)

** 3 00 020 f

West Nile fever hos andra djurslag

än häst (1 03 020)

West Nile-virus

** 3 00 021

Eastern equine encephalomyelitis

(EEE) hos andra djurslag än häst (1

03 021)

EEE-virus

** 3 00 022

Japanese encephalitis (JE) hos

andra djurslag än häst (1 03 0122)

JE-virus

3 00 023 f

Echinococcos/alveolär

echinococcos

Echinococcus

multilocularis

3 00 024

Echinococcos/hydatidos

E. granulosus

3 00 025

Echinococcos/cystisk

echinococcos orsakad av andra

arter än Echinococcus

multilocularis, (3 00 023) och E.

granulosus (3 00 024)

Echinococcus spp.

4 00 026

Leptospiros

Leptospira spp.

3 00 027 f

Q-feber

Coxiella burnetii

3 00 028

Trichinellos

Trichinella spp.

3 00 029

Tularemi

Francisella tularensis

3 00 030 f

Epizootic haemorrhagic disease

EHD-virus

3 00 031

Crimean Congo haemorrhagic

fever

CCHF-virus

3 00 189 f

Infektion med bovint herpes-virus

1 (IBR/IPV/IBP) hos hjort- och

kameldjur

Bovint herpesvirus typ 1

3 00 032

Heartwater

Ehrlichia ruminantium

3 00 033

New world screwworm

Cochliomyia

hominivorax

3 00 034

Old world screwworm

Chrysomya bezziana

3 00 035 f

Surra

Trypanosoma evansi

3 00 036 f

Bovin virusdiarré

BVD-virus

4 00 037

Listerios

Listeria monocytogenes

4 00 038

Frasbrand (blackleg)

Clostridium chauveoi

4 00 039

Botulism

C. botulinum

** 4 00 009 f

Brucellos hos icke

livsmedelsproducerande djur

Brucella abortus

SJVFS 2021:10

15

** 4 00 010 f

Brucellos hos icke

livsmedelsproducerande djur

B. melitensis

** 4 00 011

Brucellos hos icke

livsmedelsproducerande djur

B. ovis

** 4 00 012 f

Brucellos hos icke

livsmedelsproducerande djur

B. suis

** 4 00 040

Brucellos hos icke

livsmedelsproducerande djur

B. canis

4 00 041

Verotoxinbildande E.coli med

epidemiologisk koppling mellan

djur och människa, där VTEC-

stam påvisats från djur och

människa med EHEC-infektion.

VTEC (EHEC)

4 00 043

Meticillinresistenta Staphylococcus

aureus (MRSA) hos djur

meticillinresistenta

Staphylococcus aureus

4 00 044

Meticillinresistenta Staphylococcus

pseudintermedius (MRSP) hos djur

S. pseudintermedius

4 00 045

andra meticillinresistenta

koagulaspositiva stafylokocker än

S. aureus (4 00 043) och S.

pseudintermedius (4 00 044) hos

djur

andra meticillinresistenta

koagulapositiva

stafylokocker än S.

aureus och S.

pseudintermedius

4 00 046

ESBL

CARBA

bakterier tillhörande

familjen Enterobacterales

med produktion av

ESBL

CARBA

Sjukdomar hos nötkreatur

1 01 047

a,f Elakartad lungsjuka (CBPP)

Mycoplasma mycoides

subsp. mycoides, small

colony type (SC)

1 01 048 a,f Lumpy skin disease

LSD-virus

1 01 049 f

Infektion med bovint herpes-virus

1 (IBR/IPV/IBP)

Bovint herpesvirus typ 1

1 01 050

Bovin spongiform encephalopati

(BSE)

Prion (PrPSc)

3 01 051

Anaplasmos

Anaplasma marginale

** 3 01 052

Babesios

Babesia spp utom

Babesia divergens

3 01 053 f

Bovin genital campylobacterios

Campylobacter foetus

subsp. Veneralis

3 01 054 f

Enzootisk bovin leukos (EBL)

Bovint leukemivirus

3 01 055

Hemorrhagisk septikemi

Pasteurella multocida

(vissa serotyper)

3 01 056

Theilerios

Theileria spp.

3 01 057 f

Tritrichomonos

Tritrichomonas foetus

3 01 058

Trypanosomos

Trypanosoma spp.

(Salivaria)

SJVFS 2021:10

16

4 01 059

Cysticerkos

Taenia saginata,

Cysticercus bovis

4 01 060

Elakartad katarralfeber (MCF)

Ovint herpesvirus typ 2

4 01 061

Hypodermos

Hypoderma bovis,

H. lineatum

4 01 062

Klamydiainfektion

Chlamydophila spp.

Sjukdomar hos får och get

1 02 063 a,f Peste des petits ruminants

PPR-virus

1 02 064 a,f Får- och getkoppor (sheep pox,

goat pox)

Fårkoppvirus,

getkoppvirus

1 02 065

Scrapie

Prion (PrPSc)

1 02 066

Atypisk scrapie

Prion (PrPSc)

** 3 02 067

Caprine arthritis/encephalitis

CAE-virus

3 02 068

Smittsam juverinflammation

Mycoplasma agalactiae

3 02 069 a,f Smittsam

pleuropneumoni/elakartad

lungsjuka hos get

M. capricolum subsp.

capripneumoniae

** 3 02 070

Enzootisk abort hos får

Chlamydophila abortus

3 02 071

Nairobi sheep disease

NSD-virus

** 3 02 072

Maedi/Visna

MV-virus

4 02 073

Skabb

Psoroptes spp.,

Sarcoptes spp.

4 02 074

Border disease

BD-virus

4 02 075

Fotröta

Dichelobacter nodosus

virulenta stammar

Sjukdomar hos hästdjur

1 03 020 f

West Nile fever

West Nile-virus

1 03 021 f

Eastern equine encephalomyelitis

(EEE)

EEE-virus

1 03 022 f

Japanese encephalitis (JE)

JE-virus

1 03 076 a,f Afrikansk hästpest

AHS-virus

1 03 077 f

Western equine encephalomyelitis

(WEE)

WEE-virus

1 03 078 f

Venezuelan equine

encephalomyelitis (VEE)

VEE-virus

1 03 079

övriga virala encephaliter och

encephalomyeliter där särskild kod

saknas

3 03 080 f

Contagious Equine Metritis (CEM) Taylorella equigenitalis

3 03 081 f

Beskällarsjuka (dourine)

Trypanosoma

equiperdum

3 03 082 f

Infektiös anemi

EIA-virus

3 03 083

Influensa

Hästinfluensavirus typ A

** 3 03 084

Ekvin piroplasmos/theilerios

Theileria (Babesia) equi,

** 3 03 085

Ekvin piroplasmos/babesios

Babesia caballi

SJVFS 2021:10

17

3 03 086

Virusabort (abortform)

Ekvint herpesvirus typ 1

(EHV-1)

3 03 087

Virusabort (centralnervös form)

Ekvint herpesvirus typ 1

(EHV-1)

3 03 190

Infektion med ekvint herpesvirus

typ 1 utom abortform (3 03 086)

och centralnervös form (3 03 087)

Ekvint herpesvirus typ 1

(EHV-1)

3 03 088 a,f Rots (glanders)

Burkholderia mallei

3 03 089 f

Virusarterit (EVA)

EA-virus

**

4 03 090

Hästkoppor (horse pox)

Hästkoppvirus

4 03 091

Skabb

Psoroptes spp.,

Sarcoptes spp.

4 03 092

Kvarka

Streptococcus equi

subsp. equi

** 4 03 093

Bornasjuka

Bornavirus

Sjukdomar hos gris

1 04 094

Vesikulär svinsjuka (swine

vesicular disease)

SVD-virus

1 04 095 a,f Afrikansk svinpest

ASF-virus

1 04 096 a,f Klassisk svinpest

CSF-virus

1 04 097 f

Porcine reproductive and

respiratory syndrome (PRRS)

PRRS-virus

3 04 098

Cysticerkos

Taenia solium,

Cysticercus cellulosae

3 04 099

Transmissible gastroenteritis

TGE-virus

3 04 100

Nipah-virus-encephalit

Nipah-virus

4 04 101

Nyssjuka (atrofisk rinit)

toxinproducerande

Pasteurella multocida

* 4 04 102

Encephalit orsakad av teschovirus

Porcint teschovirus

4 04 103

Porcine epidemic diarrhoea

PED-virus

4 04 104

Influensa

Svininfluensavirus

4 04 105

Pandemisk influensa A

Influensa A typ (H1N1)

2009

4 04 106

Tarmbrand

Clostridium perfringens

typ C

Sjukdomar hos fåglar

1 05 107 a,f Newcastlesjuka hos fjäderfä och

andra fåglar i fångenskap

högpatogent

paramyxovirus typ 1

1 05 108 a,f Aviär influensa

HPAI-virus

1 05 109 f

Aviär influensa hos fjäderfä och

andra fåglar i fångenskap

LPAI-virus typ H5 och

H7

** 2 05 110 f

Hönstyfus

Salmonella Gallinarum

** 2 05 111 f

Pullorumsjuka

S. Pullorum

** 2 05 191 f

Salmonella arizonae

S. arizonae

SJVFS 2021:10

18

3 05 112

Infektion med lågpatogent

paramyxovirus hos fjäderfä och

andra fåglar i fångenskap

lågpatogent

Paramyxovirus-1

3 05 113

Duvparamyxovirus hos fåglar som

lever i vilt tillstånd

högpatogent

paramyxovirus-typ 1

(PPMV-1)

3 05 114

Infektion med lågpatogent

paramyxovirus hos fåglar som

lever i vilt tillstånd

lågpatogent

paramyxovirus-1

3 05 115 f

Aviär influensa hos fåglar som

lever i vilt tillstånd

LPAI-virus typ H5,H7

och H9

3 05 116

Infektiös laryngotrakeit hos höns

ILT-virus

3 05 117

Virushepatit hos anka

Ankhepatitvirus

* 3 05 118

Gumborosjuka (virulent form)

IBD-virus

3 05 119 f

Mycoplasmainfektion med M.

gallisepticum

Mycoplasma

gallisepticum

3 05 120 f

Papegojsjuka (psittacos/ornithos)

Chlamydofila psittaci

3 05 121

Aviär rhinotrakeit (ART)

Aviärt metapneumovirus

3 05 122 f

Mycoplasmainfektion med M.

meleagridis

Mycoplasma meleagridis

3 05 192

Mycoplasmainfektion med M.

synoviae

Mycoplasma synoviae

3 05 193

Infektiös bronkit (IB)

IB-virus

4 05 123

Virusenterit hos anka

Ankenteritvirus

4 05 124

Poxvirusinfektion hos fjäderfä

Poxvirus

4 05 125

Egg drop syndrome

EDS-virus

4 05 126

Campylobacterförekomst hos

slaktfjäderfä

termofila Campylobacter

spp.

Sjukdomar hos hardjur

3 06 127

Myxomatos

Myxomavirus

3 06 128

Kaningulsot

RVHD-virus

Sjukdomar hos bin

3 07 129 f

Lilla kupskalbaggen

skalbaggar av typen

Aethina tumida

3 07 130 f

Tropilaelapskvalster

Tropilaelaps spp.

3 07 131 f

Amerikansk yngelröta

Paenibacillus larvae

3 07 132 f

Varroakvalster (Varroasjuka)

Varroa destructor

3 07 133

Acarapisosis (kvalstersjuka,

trakékvalster)

Acarapis woodi

3 07 134

Europeisk yngelröta

Melissococcus plutonius

Sjukdomar hos fisk

1 08 135 f

Viral hemorrhagisk septikemi

(VHS)

VHS-virus

1 08 136

Spring viraemia of carp (SVC)

SVC-virus

SJVFS 2021:10

19

1 08 137 f

Infektiös hematopoietisk nekros

(IHN)

IHN-virus

1 08 138 f

Infektiös laxanemi (ILA)

(infectious salmon anaemia) (ISA)

ILA-virus

1 08 139

Infektiös pankreasnekros (IPN)

utom genotyp 2 (4 08 152)

IPN-virus utom genotyp

2

3 08 140 a,f Epizootisk hematopoietisk nekros

(EHN)

EHN-virus

3 08 141

Infektion med Gyrodactylus

salaris

Gyrodactylus salaris

3 08 142 f

Koiherpesvirus (KHV)

Koiherpesvirus

3 08 143

Epizootiskt ulcerativt syndrom

(EUS)

Aphanomyces invadans

3 08 144

Red sea bream iridoviral disease

(RSIVD)

Red sea bream iridovirus

3 08 194

Infektion med salmonid alphavirus

(SAV)

SA-virus

4 08 145

Oncorhynchus masou-

virusinfektion

Oncorhynchus masou-

virus

4 08 146

annan rabdovirusinfektion än

hemorrhagisk septikemi

Rhabdovirus

4 08 147

annan herpesvirusinfektion hos

laxfisk än Oncorhynchus masou-

virusinfektion

Herpesvirus

4 08 148

Renibakterios (BKD)

Renibacterium

salmoninarum

4 08 149

Proliferativ njurinflammation

(PKD)

Tetracapsula

bryosalmonae/renicola

4 08 150

Yersinios (ERM)

Yersinia ruckeri

4 08 151

Furunkulos (ASS)

Aeromonas salmonicida

subsp. Salmonicida

4 08 152

Infektiös pankreasnekros (IPN)

genotyp 2

IPN-virus genotyp 2

(tidigare serotyp ab)

4 08 153

Viral erythrocytisk nekros (VEN)

(piscine erythrocytic necrosis)

(PEN)

Iridovirus

Sjukdomar hos blötdjur

3 09 154 f

Bonamios

Bonamia ostreae

3 09 155 f

Bonamios

B. exitiosa

3 09 156 f

Marteilios

Marteilia refringens

3 09 157

Infektion med Xenohaliotis

californiensis

Xenohaliotis

californiensis

3 09 158

Infektion med abalone-liknande

herpesvirus

Abalone herpes-like

virus AbHV

3 09 159 a,f Perkinsos

Perkinsus marinus

3 09 160

Perkinsos

P. olseni

4 09 161 a,f Mikrocytos

Mikrocytos mackini

SJVFS 2021:10

20

4 09 162

Mikrocytos

Bonamia roughleyi (f.d

Microcytos roughleyi)

4 09 163

Haplosporidios

Haplosporidium nelsoni,

H. costalis

4 09 164

Iridovirus

Iridovirus

Sjukdomar hos kräftdjur

3 10 165 f

Vitprickig kräftdjurssjuka (White

spot disease) (WSD)

White spot syndrome

virus (WSSV)

3 10 166 a,f Yellowhead disease (YHD)

Yellowhead virus

genotyp 1 (YHV1)

3 10 167 a,f Taura-syndrom (TS)

Taura syndrome virus

(TSV)

3 10 168

Infectious hypodermal och

haematopoietic necrosis (IHHN)

Infectious hypodermal

and haematopoietic

necrosis virus (IHHNV)

3 10 169

Kräftpest

Aphanomyces astaci

3 10 170

Infektiös myonekros

Infectious myonecrosis

virus (IMNV)

3 10 171

White tail disease

Macrobrachium

rosenbergii nodavirus

(MrNV) and Extra small

virus (XSV)

3 10 172

Necrotising hepatopancreatitis

NHP-bakterie (NHPB)

Hepatobacter penaei

3 10 195

Acute hepatopancreatic necrosis

disease (AHPND)

Vibrio parahaemolyticus

Sjukdomar hos amfibier

3 11 173

Infektion med Batrachochytrium

dendrobatidis

Batrachochytrium

dendrobatidis

3 11 196 f

Infektion med Batrachochytrium

salamandrivorans

Batrachochytrium

salamandrivorans

3 11 174

Infektion med ranavirus

Ranavirus

Sjukdomar hos hund och katt

** 3 12 175

Leishmanios

Leishmania spp.

4 12 176

Smittsam leverinflammation

(HCC)

CAV-1

4 12 177

Dirofilarios

Dirofilaria spp.

4 12 178

Valpsjuka

Valpsjukevirus

** 4 12 179

FeLV-infektion hos katt

FeLV

** 4 12 180

Immunbristvirusinfektion hos katt

FIV

4 12 181

Fransk hjärtmask hos hunddjur

Angiostrongylus vasorum

** 4 12 182

Babesios hos hund

Babesia canis

SJVFS 2021:10

21

** 4 12 183

Babesios hos hund

B. gibsoni

** 4 12 184

Monocytär ehrlichios (Canine

monocytic ehrlichiosis) hos hund

och katt

Ehrlichia canis

4 12 185

Smittsamt venerisk tumör hos hund CTVT-celler

Övriga djursjukdomar

1 99 197

CWD hos hjortdjur

Prion (PrPSc)

1 99 186 f

Filovirusinfektion hos primater

Filovirus

3 99 187

Kamelkoppor

Kamelkoppvirus

4 99 188

Apkoppor

Apkoppvirus

4 99 999

Djursjukdomar som normalt inte förekommer i landet och som

inte har annan kod i denna bilaga.

SJVFS 2021:10

22

Bilaga 2

UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS VID ANMÄLAN AV KLINISK

MISSTANKE OM HÄSTSJUKDOM (3 KAP. 7 § 3 JÄMFÖRD MED 22 §)

1.

Uppgifter om anmälande veterinär

Namn, adress (postnummer och postadress), telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-

postadress.

2. Uppgifter om sjukdom

Misstänkt sjukdom, symptom

3. Uppgifter om djurägare

Namn, adress (postnummer och postadress), telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-

postadress.

Anläggningens registreringsnummer, kommun, län.

4. Uppgifter om djurets uppstallnings- eller vistelseplats

(om annan än djurägarens adress)

Uppstallnings-/vistelseplats, ev. djurhållare, adress (postnummer och postadress),

telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress.

Anläggningens registreringsnummer, kommun, län.

5. Uppgifter om djuret/djuren

Djur med symptom: typ av hästdjur, ras/raser, antal.

Övriga djur i anläggningen: djurslag, ras, antal.

6. Övriga uppgifter

Uppgifter om kontakter den närmast föregående tiden (tävlingar, transporter, inköp

försäljning, djursjukhus eller annan veterinärinrättning etc.).

Om djuret är importerat, uppgift om från vilket land inom EU eller land utanför EU

samt, om relevant, ort för tullkontroll eller karantän.

Uppgifter om isolering har rekommenderats. Om isolering har rekommenderats, från

vilket datum samt om rekommendationen gäller hela djurstallet eller endast sjuka djur.

Uppgift om provtagning har skett och i så fall vilket datum, provmaterial, provtagande

veterinär och laboratorie.

SJVFS 2021:10

23

Bilaga 3

UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS VID ANMÄLAN AV PRELIMINÄR

DIAGNOS AV ESBL

CARBA

, MRSA OCH MRSP (3 KAP. 7 § 4 JÄMFÖRD

MED 23 §)

1.

Uppgifter om anmälande laboratorium eller veterinär ansvarig för

provtagningen

Utfärdande laboratories journalnummer, Statens veterinärmedicinska anstalts

uppdragsnummer om sådant finns.

Namn, adress (postnummer och postadress), telefonnummer, mobiltelefonnummer,

e-postadress, kontaktperson med direkttelefonnummer och e-postadress.

2. Uppgifter om djurägare

Namn, adress (postnummer och postadress), telefonnummer, mobiltelefonnummer,

e-postadress.

Om relevant: anläggningens registreringsnummer, kommun, län.

3. Uppgifter om djurets uppstallnings- eller vistelseplats

(om annan än djurägarens adress)

Uppstallnings-/vistelseplats/fastighetsbeteckning, ev. djurhållare, adress (postnummer

och postadress), telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress.

Anläggningens registreringsnummer, kommun, län.

4. Uppgifter om djuret

Djurslag, ras, namn och/eller ID-beteckning (fullständigt ID), ålder.

5. Uppgifter om övriga djur på anläggningen eller i hemmet

Djurslag, ras, antal.

6. Uppgifter om den behandlande veterinär som har meddelats (om aktuellt)

Namn, adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress

7. Uppgifter om test

Ange det som är relevant av följande:

a. Isolat av bakterier tillhörande familjen Enterobacterales visar nedsatt

känslighet för karbapenemer vid testning med fenotypiska metoder,

b. isolat av Staphylococcus aureus visar nedsatt känslighet för oxacillin,

cefoxitin eller annan cefalosporin (ange vilken) vid testning med

fenotypiska metoder eller

SJVFS 2021:10

24

c. isolat av Staphylococcus pseudintermedius visar nedsatt känslighet för

oxacillin, cefoxitin eller annan cefalosporin (ange vilken) vid testning

med fenotypiska metoder.

SJVFS 2021:10

25

Bilaga 4

UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS VID ANMÄLAN AV INDEXFALL

AV SALMONELLA (3 KAP. 25 §)

1.

Uppgifter om anmälaren

Namn, tjänsteställe, adress (postnummer och postadress), telefonnummer,

mobiltelefonnummer, e-postadress.

2. Uppgifter om ärendet

Urfärdande laboratories journalnummer. Statens veterinärmedicinska anstalts

uppdragsnummer om sådant finns.

3. Uppgifter om djurägare

Namn, adress (postnummer och postadress), telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-

postadress.

Anläggningens registreringsnummer, kommun, län.

4. Uppgifter om djurets uppstallnings- eller vistelseplats

(om annan än djurägarens adress)

Uppstallnings-/vistelseplats, ev. djurhållare, adress (postnummer och postadress),

telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress.

Anläggningens registreringsnummer, kommun, län.

5. Uppgifter om djuret

Djurslag och om relevant, produktionstyp, art eller ras, kön, ålder. Namn och/eller ID-

beteckning (fullständigt ID). Om samma diagnos ställts på flera djur i samma kull,

flock eller bestättning, ange antal.

Djurets status: ange om djuret lever, är avlivat, har självdött eller om uppgift om

djurets status saknas.

6. Uppgifter om eventuella övriga djur på anläggningen eller i hemmet

Djurslag, ras, antal.

7. Uppgifter om provtagaren

Namn, adress (postnummer och postadress), telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-

postadress. Journalnummer om sådant finns.

Ange om provtagaren är djurägaren, veterinär eller djursjukhus, laboratorium, slakteri,

destruktionsanläggning eller annan. Om annan, ange vem.

SJVFS 2021:10

26

8. Uppgifter om provtagningen

Provmaterial, ange vad.

Datum för provtagning. Ange om provet är taget med anledning av rutinprovtagning,

slaktkontroll, införselvillkor, viltövervakning, misstanke om sjukdom eller annan

anledning. Vid misstanke om sjukdom ange orsak. Vid annan anledning ange vilken.

9. Uppgifter om sjukdom och smittämne samt diagnos

Koden för sjukdomen eller smittämnet enligt bilaga 1.

Namn på sjukdomen och smittämnet.

Om typbestämd, ange typ.

Vid salmonelladiagnos ställd genom bakteriologisk odling anges typ av prov:

halsskinn från fjäderfä, obduktion, positiv odling från flera organ, lymfknuta,

träckprov, sockprov, miljöprov/dammprov eller annan typ av prov. Vid annan typ ange

vad.

Vid påvisande av antikroppar i enkelprov ange titer 1 värde samt datum.

10. Övriga uppgifter

Om djuret är importerat, uppgift om från vilket land inom EU eller land utanför EU

samt, om relevant, ort för tullkontroll eller karantän.

SJVFS 2021:10

27

Bilaga 5

UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS VID ANMÄLAN AV INDEXFALL

AV DJURSJUKDOM ELLER SMITTÄMNE HOS VATTENLEVANDE

DJUR (3 KAP. 25 §)

1.

Uppgifter om anmälaren

Namn, tjänsteställe, adress (postnummer och postadress), telefonnummer,

mobiltelefonnummer, e-postadress.

2. Uppgifter om ärendet

Urfärdande laboratories journalnummer. Statens veterinärmedicinska anstalts

uppdragsnummer om sådant finns.

3. Uppgifter om djurägare

Namn, adress (postnummer och postadress), telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-

postadress.

Anläggningens registreringsnummer, kommun, län.

4. Uppgifter om djurens vistelseplats

Odlingens läge, vattensystem eller vattenområde, vattensystemets kod.

Om kassodling eller landbaserad odling.

Anläggningens registreringsnummer, kommun, län.

5. Uppgifter om djuren

Ange det som är relevant av följande:

 odlad fisk, prydnadsfisk, vild fisk, odlade blötdjur, vilda blötdjur,

odlade kräftdjur eller vilda kräftdjur samt

 art, om kombiodling även övriga arter, och ålder.

Djurens status: ange om djuret lever, är avlivat, har självdött eller om uppgift om

djurets status saknas.

6. Uppgifter om provtagaren

Namn, adress (postnummer och postadress), telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-

postadress. Journalnummer om sådant finns.

Ange om provtagaren är djurägaren, veterinär eller djursjukhus, laboratorium, slakteri,

destruktionsanläggning eller annan. Om annan, ange vem.

SJVFS 2021:10

28

7. Uppgifter om provtagningen

Provmaterial, ange vad.

Datum för provtagning. Ange om provet är taget med anledning av rutinprovtagning,

slaktkontroll, införselvillkor, viltövervakning, misstanke om sjukdom eller annan

anledning. Vid misstanke om sjukdom ange orsak. Vid annan anledning ange vilken.

8. Uppgifter om sjukdom och smittämne samt diagnos

Koden för sjukdomen eller smittämnet enligt bilaga 1.

Namn på sjukdomen och smittämnet.

Om typbestämd, ange typ.

Ange om diagnosen är ställd genom bakteriologisk odling, obduktion, parasitologisk

undersökning, mikroskopi, PCR, preparatundersökning, påvisande av antikroppar i

enkelprov, påvisande av antikroppar i parprov, virusisolering eller annan

undersökning. Om annan ange vilken.

9. Övriga uppgifter

Om djuret/en är importerat/de, uppgift om från vilket land inom EU eller land utanför

EU samt, om relevant, ort för tullkontroll eller karantän.

SJVFS 2021:10

29

Bilaga 6

UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS VID ANMÄLAN AV INDEXFALL

AV DJURSJUKDOM ELLER SMITTÄMNE (3 KAP. 24 OCH 25 §§)

1.

Uppgifter om anmälaren

Namn, tjänsteställe, adress (postnummer och postadress), telefonnummer,

mobiltelefonnummer, e-postadress.

2. Uppgifter om ärendet

Utfärdande laboratoriums journalnummer. Statens veterinärmedicinska anstalts

uppdragsnummer om sådant finns.

3. Uppgifter om djurägare

Namn, adress (postnummer och postadress), telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-

postadress.

Anläggningens registreringsnummer om sådant finns, kommun, län.

4. Uppgifter om djurets uppstallnings- eller vistelseplats, alternativt

fyndplats

(om annan än djurägarens adress)

Uppstallnings-/vistelseplats eller fyndplats, ev. djurhållare, adress (postnummer och

postadress), telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress.

Anläggningens registreringsnummer om sådant finns, kommun, län.

5. Uppgifter om djuret

Djurslag och om relevant, produktionstyp, art eller ras, kön, ålder. Namn och/eller ID-

beteckning (fullständigt ID). Om samma diagnos ställts på flera djur i samma kull,

flock eller bestättning, ange antal.

Djurets status: ange om djuret lever, är avlivat, har självdött eller om uppgift om

djurets status saknas.

6. Uppgifter om eventuella övriga djur på anläggningen eller i hemmet

Djurslag, ras, antal.

7. Uppgifter om provtagaren

Namn, adress (postnummer och postadress), telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-

postadress. Journalnummer om sådant finns.

SJVFS 2021:10

30

Ange om provtagaren är djurägaren, veterinär eller djursjukhus, laboratorium, slakteri,

destruktionsanläggning, bitillsynsman eller annan. Om annan, ange vem.

8. Uppgifter om provtagningen

Provmaterial, ange vad.

Datum för provtagning. Ange om provet är taget med anledning av rutinprovtagning,

slaktkontroll, införselvillkor, viltövervakning, misstanke om sjukdom eller annan

anledning. Vid misstanke om sjukdom ange orsak. Vid annan anledning ange vilken.

9. Uppgifter om sjukdom och smittämne, symptom samt diagnos

Koden för sjukdomen eller smittämnet enligt bilaga 1.

Namn på sjukdomen och smittämnet.

Om typbestämd, ange typ.

Ange om uppgift om diagnosen är ställd genom bakteriologisk odling, obduktion,

parasitologisk undersökning, mikroskopi, PCR, preparatundersökning, påvisande av

antikroppar i enkelprov, påvisande av antikroppar i parprov, virusisolering eller annan

undersökning. Om annan ange vilken.

10. Övriga uppgifter

Om djuret är importerat, uppgift om från vilket land inom EU eller land utanför EU

samt, om relevant, ort för tullkontroll eller karantän.