SJVFS 2021:9

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:8) om exportkarantän för hästar inför export till tredjeland

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2021:9

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2017:8) om exportkarantän för

hästar inför export till tredjeland;

Sak nr J 141

Utkom från trycket

den 9 april 2021

Omtryck

beslutade den 8 april 2021.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § förordningen (1994:542) om

utförsel av levande djur m.m. samt 4 § förordningen (2009:1390) om officiella

veterinärer att 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § i verkets föreskrifter (SJVFS 2017:8) om

exportkarantän för hästar inför export till tredjeland ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i djurskydds-

lagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

Ytterligare bestämmelser om djurskydd finns i:

1. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:17) om

hästhållning, och

2. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:12) om

förprövning.

Grundläggande bestämmelser om officiella veterinärer finns i lagen (2009:1254)

om officiella veterinärer och förordningen (2009:1390) om officiella veterinärer.

Ytterligare bestämmelser om officiella veterinärer finns i:

1. Statens jordbruksverks föreskrifter om (SJVFS 2015:7) officiella veterinärer,

och

2. Arbetsinstruktion för veterinärer anställda av Jordbruksverket som förordnas

som officiella veterinärer. (SJVFS 2021:9).

Exportörens ansvar

2 § Exportören ansvarar för att informera sig om samtliga krav tredjelandet har för att

möjliggöra export. Utöver kraven i dessa föreskrifter kan det importerande tredjelandet

ställa ytterligare krav på exportkarantänen. Exportören ansvarar för att dessa krav är

uppfyllda.

SJVFS 2021:9

2

2 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Definitioner

1 §1 I dessa föreskrifter avses med

Begrepp

Betydelse

Djurhållare

Fysiska personer som enligt avtal eller lag

ansvarar

för

eller

handhar

hästar

i

exportkarantänen, oavsett om detta sker

stadigvarande eller tillfälligt.

Exportkarantän

En av Jordbruksverket godkänd anläggning

där hästar hålls isolerade inför export till

tredjeland. Begreppet omfattar anläggning,

byggnad, grupp av byggnader eller andra

lokaler, som används för exportkarantän,

inbegripet utrymmen som inte är helt slutna

eller under tak.

Exportkarantänsperiod

Den sammanhållna tid som hästarna befinner

sig i exportkarantän. Perioden startar när den

sista hästen som ska exporteras satts in i

exportkarantänen.

Exportör

Fysisk eller juridisk person, eller dennes

ombud, som är ansvarig för de hästar som ska

exporteras. (SJVFS 2021:9).

3 KAP. ANSÖKAN OM OCH GODKÄNNANDE AV EXPORTKARANTÄN

Ansökan om att få inrätta en exportkarantän

1 § Den som vill inrätta en exportkarantän ska ansöka om förhandsgodkännande hos

Jordbruksverket. Ansökan som ska lämnas eller skickas till Jordbruksverket ska

omfatta följande uppgifter om:

1. sökandes namn och adress,

2. adress, fastighetsbeteckning, geografiska koordinater,

3. antal djurplatser,

4. måttsatt och skalenlig planritning samt skalenlig situationsplan,

5. skriftliga hygien- och biosäkerhetsrutiner som uppfyller kraven i 4 kap. 1 § och

5 kap. 1 §, samt

6. villkor för byggnaden enligt 4 kap. 1 §.

1 Ändringen innebär att begreppen ”officiell veterinär” och ”tredjeland” tas bort från definitionerna.

SJVFS 2021:9

3

2 § Ett förhandsgodkännande är giltigt i två år och nybyggnationen eller iordnings-

ställande av ett befintligt stall ska ha påbörjats inom denna tid. Jordbruksverket får

besluta om kortare tid.

3 § Det ska finnas en officiell veterinär, som är ansvarig för exportkarantänen.

Godkännande av exportkarantän

4 § Sökanden anmäler till Jordbruksverket när exportkarantänen är iordningställd.

5 § Sökanden ansöker om besiktning och slutgodkännande av exportkarantän hos

Jordbruksverket.

6 § Efter besiktning kan Jordbruksverket fatta beslut om slutgodkännande av

exportkarantänen.

4 KAP. VILLKOR FÖR BYGGNADER

1 § En exportkarantän ska:

1. i sin helhet ligga minst 50 meter från andra anläggningar med hästdjur och om

hästarna vistas utomhus under exportkarantänsperioden gäller minst 100 meter,

2. utformas så att undersökning, provtagning och behandling av hästar är möjlig,

3. ha möjlighet till individuell uppstallning av hästar vid behov,

4. utformas så att utrymmen inomhus ska kunna rengöras och därefter desinficeras

så att smittämnen oskadliggörs,

5. ha utrymme för häst att kunna röra sig fritt i naturliga gångarter,

a. antingen ha utrymmen utomhus, såsom hagar eller ytor, vilka ska vara

väl avskilda, väldränerade och möjliga att rengöra enligt fastställda hygien-

och biosäkerhetsrutiner, eller

b. utrymmen inomhus,

6. ha ett lastningsutrymme där åtgärder enligt hygien- och biosäkerhetsrutiner kan

utföras,

7. ha staket eller annan avgränsning för att förhindra kontakt med andra hästdjur,

8. ha utrymmen för foder och strö under hela exportkarantänsperioden,

9. ha omklädningsrum med hygiengräns, handfat och dusch samt sluss in till

djurutrymmen för personal och personer som behövs för anläggningens drift,

10. i sin helhet vara avgränsad för att förhindra obehörigas inträde, ha en tydlig

skylt med följande text på ytterdörren till exportkarantän och vid anläggningens

yttre gräns: ”Exportkarantän” – tillträde förbjudet för obehöriga”,

11. vara möjlig att låsa,

12. ha stallbyggnader som förhindrar eller försvårar att gnagare och fåglar kan ta

sig in,

13. ha ett utrymme för administration, avsett för den officiella veterinären, och

14. endast användas för isolering av hästar, som ska exporteras till tredjeland under

den angivna exportkarantänsperioden enligt dessa föreskrifter.

2 § En exportkarantän ska inte användas i ett område som står under

djurhälsorestriktioner som gäller för häst.

SJVFS 2021:9

4

5 KAP. RUTINER FÖR EXPORTKARANTÄN

1 § För en exportkarantän ska följande rutiner följas:

1. Den djurhållare som ansvarar för och handhar exportkarantänens hästhållning

ska föra journal över de hästar som förs in i och ut ur exportkarantänen.

Journalen ska innehålla uppgifter om hästens identitet, datum för insättning och

uttagning ur exportkarantänen, provtagningsdatum och provresultat. Journalen

ska på begäran kunna visas upp för officiell veterinär. Efter

exportkarantänsperiodens utgång ska journalen arkiveras i 5 år.

2. Exportkarantänen ska rengöras och därefter desinficeras så att smittämnen

oskadliggörs innan exportkarantänsperioden inleds.

3. Strö,

foder

och

nödvändig

utrustning

som

behövs

för

hela

exportkarantänsperioden ska finnas tillgängligt när exportkarantänsperioden

påbörjas för att minimera transporter till och från exportkarantänen.

4. Hygien- och biosäkerhetsrutiner, som är fastställda enligt 8 kap. 1 § 1 punkten

i dessa föreskrifter ska tillämpas från tidpunkten när första hästen sätts in i

exportkarantänen.

5. Sjukdomsfall i karantänen under exportkarantänsperioden ska utan dröjsmål

rapporteras till officiell veterinär, som är ansvarig för anläggningen.

6. Om hästarna i exportkarantänen behöver behandling utöver den som officiell

veterinär utför kan annan veterinär än den officiella veterinären anlitas. Häst

som av någon anledning tas ut ur exportkarantänen kan inte föras in igen under

pågående exportkarantänsperiod.

7. Endast personer som sköter, hanterar och behandlar hästarna i exportkarantänen

och i förekommande fall personer som utför kontroller samt de personer som

behövs för anläggningens drift har tillträde.

8. Besöksjournal ska föras med uppgift om datum, namn och anledning till besök.

9. Exportkarantänen ska hållas låst.

10. Det ska finnas skriftliga hygien- och biosäkerhetsrutiner. Om personalen har

hand om djur av samma slag utanför exportkarantänen ska det finnas särskilda

anvisningar i hygien- och biosäkerhetsrutinerna för att minimera risken för

smittspridning till hästarna i exportkarantänen.

6 KAP. RASTNING OCH UTEVISTELSE

1 § Under pågående exportkarantänsperiod får de utrymmen, som är avsedda för att

hästar ska få röra sig fritt i naturliga gångarter, endast användas av hästar i

exportkarantänen. Ytan avsedd för rastning samt passagen till och från stallbyggnaden

ska vara så konstruerad att avgränsningar mot hästdjur utanför exportkarantänen

effektivt och permanent förhindrar direktkontakt.

SJVFS 2021:9

5

7 KAP. ÅTERKALLANDE AV BESLUT OM KARANTÄN

1 § Om förutsättningarna för godkännande inte längre föreligger kan Jordbruksverket

återkalla godkännandet.

2 § Den som erhållit beslut om godkännande av exportkarantän av Jordbruksverket

kan på egen begäran återkalla beslutet.

8 KAP. DEN OFFICIELLA VETERINÄRENS ANSVAR

1 § Den officiella veterinären ska:

1. Inför varje exportkarantänsperiod granska och fastställa hygien- och

biosäkerhetsrutiner efter samråd med Jordbruksverket.

2. Kontrollera att hygien- och biosäkerhetsrutiner finns tillgängliga för personalen

i exportkarantänen.

3. Se till att hästar som sätts in i exportkarantänen inte visar några kliniska tecken

på smittsam sjukdom.

4. Kontrollera att journal förs med uppgifter enligt 5 kap. 1 § punkterna 1 och 8.

5. Omedelbart meddela Jordbruksverket om förutsättningarna för godkännande

inte längre föreligger eller rutiner, som är fastställda med stöd av dessa

föreskrifter, inte följs.

6. Undersöka hästarna när de lämnar exportkarantänen. Hästarna får inte visa

tecken på sjukdom eller skada som kan påverka dem inför transporten.

7. Ha regelbunden tillsyn minst varje vecka över exportkarantänen, enligt 4 kap.

1 § och 5 kap. 1 § och oftare om behov föreligger under hela

exportkarantänsperioden.

9 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Övrigt

1 § För annan tidsperiod än exportkarantänsperioden får en godkänd exportkarantän

användas till annan verksamhet.

Undantag

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från bestäm-

melserna i 5 och 6 kap.

Denna författning träder i kraft den 21 april 2021.

CHRISTINA NORDIN

Annica Wallén Norell

(Djuravdelningen)