SKVFS 2007:4

Skatteverkets föreskrifter om upphävande av två av Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:4

Skattetabeller

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 2 mars 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om upphävande av två av Skatteverkets

föreskrifter om skatteavdrag;

beslutade den 26 februari 2007.

Skatteverket beslutar med stöd av 20 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) att följande två föreskrifter skall upphöra att gälla

vid utgången av mars månad 2007, nämligen

1. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:29) om skatteavdrag

från sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebe-

talningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans med ersätt-

ning som utgör mottagarens huvudinkomst, och

2. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:30) om skatteavdrag

från sjöinkomst enligt 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) när

sjöinkomsten utgör sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första

stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och betalas ut tillsammans

med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst.

___________

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4))