SKVFS 2009:30

Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som utgör engångsbelopp för beskattningsåret 2010

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:30

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 11 december 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om skatteavdrag från sjöinkomst som utgör

engångsbelopp för beskattningsåret 2010;

beslutade den 7 december 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) följande.

1 § Skatteavdrag ska, för beskattningsåret 2010, göras enligt 2 och 3

§§ från sådan sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen

(1999:1229), när sjöinkomsten utgör sådan ersättning som avses i

8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och

betalas ut tillsammans med mottagarens huvudinkomst.

Motsvarande bestämmelser avseende beskattningsåret 2009 finns i

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:15) om skatteavdrag från

sjöinkomst när sjöinkomsten utgör engångsbelopp för beskattningsåret

2009.

2 § För ersättning som avser anställning på fartyg som huvud-

sakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årslön i kr

lägst

högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

0 - 17

999

0

18 000

-

162 000

8

162 001

-

331 200

30

331 201

-

419 600

33

419 601

-

580 200

53

580 201

-

58

3 § För ersättning som avser anställning på fartyg som huvud-

sakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årslön i kr

lägst

högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

0

-

17 999

0

18 000

-

186 000

8

186 001

-

331 200

30

331 201

-

420 600

33

420 601

-

581 200

53

581 201

-

58

SKVFS 2009:30

2

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för

beskattningsår 2010.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)