SOSFS 2012:11

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende

författningssamling

Socialstyrelsens

Socialnämndens ansvar för barn

och unga i familjehem, jourhem

eller hem för vård eller boende

SOSFS 2012:11 (S)

Föreskrifter och allmänna råd

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice,

120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6019 Artikelnr 2012-6-56

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2012

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2012:11 (S)

Utkom från trycket

den 18 juli 2012

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

3

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om socialnämndens ansvar för barn och unga

i familjehem, jourhem eller hem för vård eller

boende;

beslutade den 26 juni 2012.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 § 1 och 5 §

socialtjänstförordningen (2001:937), SoF, och beslutar följande all-

männa råd.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid placering av barn och unga i

familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende med stöd av soci-

altjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen (1990:52) med särskilda be-

stämmelser om vård av unga.

2 § Vad som i dessa föreskrifter och allmänna råd anges om familje-

hem och familjehemsföräldrar gäller även för jourhem och jourhems-

föräldrar.

Med unga avses i dessa föreskrifter och allmänna råd personer som

har fyllt 18 men inte 21 år.

2 kap. Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att

den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det ledningssystem

som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att

säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följan-

de.

2 § Socialnämnden ska, inom ramen för det systematiska kvalitetsar-

betet, fastställa rutiner för hur vården av barn och unga i familjehem

eller hem för vård eller boende ska planeras och följas så att missför-

hållanden i hemmet som kan påverka barnet eller den unge ska kunna

uppmärksammas och åtgärdas i ett tidigt skede.

Nämnden ska vidare fastställa rutiner som säkerställer att en utred-

ning inleds i enlighet med 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) när

4

SOSFS

2012:11

ett barn eller en ung person som vårdas i familjehem eller hem för vård

eller boende kan behöva ges ytterligare insatser eller omplaceras.

3 kap. Planering, egenkontroll och kompetens

Planering

1 § Socialnämnden ska kartlägga och analysera behovet av familje-

hem och hem för vård eller boende för placeringar av barn och unga

på kort och lång sikt.

Nämnden ska, med kartläggningen och analysen som utgångs-

punkt, planera för och vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa

tillgången till hem som kan erbjuda vård som är trygg, säker, ända-

målsenlig och präglad av kontinuitet.

2 § Socialnämnden ska samverka med andra samhällsorgan för att

barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende ska få

lämplig utbildning och sina behov av hälso- och sjukvård och tandvård

tillgodosedda.

Egenkontroll

3 § Av 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

framgår det att den som bedriver socialtjänst ska utöva egenkontroll

med den frekvens och i den omfattning som krävs för att kunna säkra

verksamhetens kvalitet.

Allmänna råd

Egenkontrollen av den verksamhet som gäller barn och unga i fa-

miljehem eller hem för vård eller boende bör omfatta insamling av

uppgifter om bl.a.

– hur ofta en socialsekreterare har besökt och samtalat med ett

visst barn eller en viss ung person,

– antalet socialsekreterare som har besökt och samtalat med ett

visst barn eller en viss ung person,

– barnens eller de ungas erfarenheter av och synpunkter på vår-

den,

– vårdnadshavarnas och familjehemsföräldrarnas erfarenheter av

socialnämndens råd, stöd och hjälp,

– vilka erfarenheter personalen vid hem för vård eller boende har

av samarbetet med socialnämnden och

– orsakerna till omplaceringar och oplanerade avslut av placering-

ar.

5

SOSFS

2012:11

Lämplig utbildning och erfarenhet enligt 3 kap. 3 § andra stycket SoL

Allmänna råd

Utöver vad som följer av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS

2006:14) om personalens kompetens vid handläggning och uppfölj-

ning av ärenden som rör barn och unga bör den som utför uppgifter

enligt 4–8 kap. ha kunskap om

– de särskilda behov som barn och unga i familjehem eller hem för

vård eller boende kan ha och

– arbetssätt och behandlingsmetoder i vården av barn och unga

som är baserade på bästa tillgängliga kunskap.

4 kap. Utredning av familjehem

1 § Vid socialnämndens utredning av huruvida ett hem är lämpligt

som familjehem ska en bedömning göras av hemmets allmänna för-

utsättningar för att erbjuda barn och unga vård som är trygg, säker,

ändamålsenlig och präglad av kontinuitet.

Om ett visst barn eller ung person finns i åtanke för placering, ska

nämnden dessutom bedöma om hemmet har förutsättningar att till-

godose hans eller hennes specifika behov.

Utredningens innehåll

2 § Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma förekomsten av våld

mot närstående, annan brottslighet, missbruk eller andra omständig-

heter i det tilltänkta familjehemmet som kan äventyra ett barns eller

en ung persons trygghet och säkerhet.

3 § Utredningen av hemmets lämplighet ska omfatta uppgifter om

1. familjens sammansättning, bakgrund, livssituation och levnads-

vanor,

2. boende och närmiljö,

3. varje tilltänkt familjehemsförälders personliga förutsättningar,

egen skaper och omsorgsförmåga samt

4. varje tilltänkt familjehemsförälders inställning till uppdraget.

Allmänna råd

Vad gäller familjens sammansättning, bakgrund, livssituation och

levnadsvanor bör särskilt beaktas om familjen har

– tid och engagemang för uppdraget,

– en stabil social situation,

– goda inbördes relationer och

– tillgång till ett stödjande nätverk.

6

SOSFS

2012:11

Vad gäller boende och närmiljö bör särskilt beaktas om ett barn el-

ler en ung person kan erbjudas

– ett eget rum,

– en trygg och säker miljö och

– en stimulerande fritid.

Vad gäller en tilltänkt familjehemsförälders personliga förutsätt-

ningar, egenskaper och omsorgsförmåga bör särskilt beaktas om

han eller hon

– är mogen och känslomässigt tillgänglig,

– har den hälsa, psykiska stabilitet och uthållighet som krävs för

uppdraget,

– har kunskap, erfarenhet och förmåga att ge den omsorg och väg-

ledning som ett barn eller en ung person behöver och

– har god samarbetsförmåga och är beredd att söka och ta emot

stöd och hjälp.

Vad gäller en tilltänkt familjehemsförälders inställning till uppdra-

get bör särskilt beaktas hur han eller hon ställer sig till att

– stödja barnet eller den unge i kontakten med närstående,

– bidra till att barnets eller den unges behov av hälso- och sjukvård

och tandvård tillgodoses,

– stödja barnet eller den unge i skolarbetet och informera sig om

hans eller hennes studiesituation och

– fortsätta ha kontakt med barnet eller den unge även sedan place-

ringen i familjehemmet har upphört.

Om utredningen avser ett jourhem, bör utöver vad som ovan sagts

beaktas om en tilltänkt jourhemsförälder har förmåga att hantera

krisreaktioner hos barn och unga och de upprepade separationer

från barn och unga som uppdraget innebär.

I utredningen bör även beaktas vilken inställning barn och unga

som redan bor i familjehemmet har till att barn eller unga placeras

där.

Insamling av uppgifter

4 § Socialnämndens utredning av ett tilltänkt familjehem ska omfatta

intervjuer, hembesök och referenstagning.

Om utredningen avser två tilltänkta familjehemsföräldrar, ska

dessa intervjuas både var för sig och tillsammans.

5 § Om det tilltänkta familjehemmet är beläget i samma kommun

som socialnämnden, ska uppgifter om de tilltänkta familjehemsför-

äldrarna hämtas in ur nämndens eget register.

7

SOSFS

2012:11

Allmänna råd

Uppgifter ur Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregis-

ter bör hämtas in.

Registeruppgifter bör vidare efter samtycke från den som upp-

gifterna gäller hämtas in från Kronofogdemyndigheten och Försäk-

ringskassan.

Registeruppgifter bör efter samtycke från den som uppgifterna

gäller hämtas in även från socialnämnden i den kommun eller de

kommuner där han eller hon är eller har varit bosatt under de se-

naste fem åren.

6 § Referenser på varje tilltänkt familjehemsförälder ska begäras från

minst två av varandra oberoende personer.

Allmänna råd

Referenser bör begäras in från både närstående och personer som i

sin yrkesutövning har kännedom om den tilltänkta familjehems-

föräldern.

Vid referenstagningen bör frågor ställas om den tilltänkta famil-

jehemsförälderns personliga förutsättningar, egenskaper och om-

sorgsförmåga.

7 § Om andra kommuner har eller under de senaste fem åren har haft

barn eller unga placerade i familjehemmet, ska referenser på varje till-

tänkt familjehemsförälder efter samtycke från denne begäras från

dessa kommuner.

Sammanställning

8 § Socialnämnden ska bedöma hemmets lämplighet genom att väga

samman vad som har framkommit vid utredningen. Bedömningen

och de uppgifter som ligger till grund för denna ska tillsammans med

övriga fakta om familjen sammanställas i en familjehemsutredning.

5 kap. Bedömning och underlag inför beslut om vård

1 § Inför socialnämndens beslut om vård i familjehem eller hem för

vård eller boende ska en bedömning göras av om förutsättningarna i

det tilltänkta hemmet svarar mot de behov som barnet eller den unge

har. Bedömningen ska redovisas i ett underlag till beslut.

Om beslutet gäller vård i familjehem, ska underlaget innehålla en

familjehemsutredning som är aktuell.

Om beslutet gäller vård av ett barn ska beslutsunderlaget även inne-

hålla en redogörelse för vilka överväganden som har gjorts i fråga om

möjligheten att placera barnet hos en anhörig eller hos någon annan

närstående i enlighet med 6 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453).

8

SOSFS

2012:11

6 kap. Råd, stöd och annan hjälp enligt 6 kap. 7 § SoL

Allmänna råd

Socialnämnden bör bl.a. ge vårdnadshavaren stöd i sin föräldraroll

och i sin kontakt med dem som vårdar barnet.

Nämnden bör se till att familjehemsföräldrarna får handledning

och fortbildning som är anpassad till uppdragets karaktär.

7 kap. Planera och följa vården

Information till barnet eller den unge

1 § Socialnämnden ska ge barnet eller den unge som är placerad i ett

familjehem eller ett hem för vård eller boende aktuella kontaktuppgif-

ter till den socialsekreterare som handlägger hans eller hennes ärende.

Barnet eller den unge ska även få information om hur man når till-

synsmyndigheten.

Nämnden ska inledningsvis samt, om det behövs, återkommande

informera barnet eller den unge om grunden för placeringen. Han eller

hon ska även informeras om sina rättigheter i förhållande till familje-

hemmet eller hemmet för vård eller boende.

Allmänna råd

Barnet eller den unge bör informeras om vilka rättigheter han eller

hon har i fråga om att

– vara delaktig i planeringen av vården,

– ta del av journalanteckningar,

– tala enskilt med företrädare för nämnden och

– framföra klagomål och synpunkter till nämnden.

Att planera vården

2 § Socialnämnden ska verka för att ett barn eller en ung person som

är placerad i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende och

hans eller hennes vårdnadshavare deltar i arbetet med att upprätta,

följa upp och vid behov revidera den genomförandeplan som ska upp-

rättas enligt 11 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453).

Allmänna råd

Genomförandeplanen bör upprättas i samband med att barnet eller

den unge placeras.

Planen bör upprättas, följas upp och revideras i nära samarbete

med familjehemmet eller hemmet för vård eller boende.

3 § Av genomförandeplanen ska det framgå vilka åtgärder som plane-

ras för att barnet eller den unge

9

SOSFS

2012:11

1. ska få lämplig utbildning i förskola eller skola,

2. ska få sina behov av hälso- och sjukvård och tandvård tillgodosedda

och

3. vid behov ska få stöd i umgänget med föräldrar, syskon och andra

närstående.

Allmänna råd

Genomförandeplanen bör i god tid innan vården upphör komplet-

teras med uppgifter om hur barnet eller den unge ska förberedas

för tiden efter att placeringen i familjehem eller hem för vård eller

boende har avslutats.

Att följa vården genom personliga besök enligt 5 kap. 1 b § SoF

Allmänna råd

Barnet eller den unge bör besökas av en socialsekreterare minst

fyra gånger per år. Yngre barn samt barn och unga som nyligen har

placerats i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende kan

behöva tätare kontakt.

Ett samtal med ett barn eller en ung person bör föras under så-

dana former att det underlättar för honom eller henne att beskriva

sin situation.

Under samtalet bör efterfrågas om barnet eller den unge upple-

ver att hon eller han

– får vård som är meningsfull,

– har en trygg och utvecklande relation till dem som genomför vår-

den,

– vistas i en säker och stimulerande miljö,

– har kamrater och fritidsaktiviteter,

– har en väl fungerande kontakt med vårdnadshavare och andra

närstående,

– får hjälp med skolarbetet,

– trivs i förskolan eller skolan och

– vid behov får tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård.

8 kap. Stöd och hjälp enligt 5 kap. 1 § SoL sedan vården

har upphört

Allmänna råd

Socialnämnden bör vid bedömningen av ett barns eller en ung per-

sons behov av stöd och hjälp efter avslutad vård i familjehem eller

hem för vård eller boende beakta behovet av fortsatt kontakt med

hemmet där han eller hon har varit placerad. Barnets eller den unges

behov av personligt stöd bör uppmärksammas och tillgodoses.

10

SOSFS

2012:11

Om en ung person efter placeringen ska ha ett eget boende, bör

nämnden tillgodose hans eller hennes behov av stöd och hjälp med

frågor om ekonomi och med att ordna bostad, studier eller arbete.

Om barnet efter placeringen ska återvända till det egna hemmet,

bör nämnden tillgodose vårdnadshavarens behov av stöd i föräldra-

rollen.

9 kap. Undantagsbestämmelse

1 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa

föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2012.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Monica Jacobson