SOSFS 2013:11

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna

(SOSFS 2009:28) om

blodverksamhet

SOSFS 2013:11 (M)

Föreskrifter

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan laddas ned eller beställas via

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

fax: 035-19 75 29

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2013-5-19

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2013

SOSFS

2013:11 (M)

Utkom från trycket

den 21 maj 2013

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28)

om blodverksamhet;

beslutade den 15 maj 2013.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § 2 förordningen (1985:796)

med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter

m.m., 8 kap. 5 § 1 patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) samt 10 §

förordningen (2006:497) om blodsäkerhet i fråga om Socialstyrelsens

föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

dels att i 2 kap. 1–5 §§, 3 kap. 3 § 1, 3 kap. 11 och 12 §§, 6 kap.

19 och 20 §§, 7 kap. 14 § och 9 kap. 2 och 5 §§ samt i bilaga 2 till fö-

reskrifterna under ”9.3.2 Återkallelse” ordet ”Socialstyrelsen” i olika

böjningsformer ska bytas ut mot ”Inspektionen för vård och omsorg”

i motsvarande form,

dels att 9 kap. 4 § samt bilagorna 1 och 7–11 till föreskrifterna ska

ha följande lydelse.

9 kap.

4 § I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:1)

om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

finns bestämmelser om skyldigheten att anmäla händelser med medi-

cintekniska produkter till tillverkaren, Läkemedelsverket och Inspek-

tionen för vård och omsorg.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Marcus Nydén

3

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

4

SOSFS

2013:11

Bilaga 1

1 (3)

ANSÖKAN OM TIILLSTÅND

D

att få bedriva blodverksamhet

ANSÖKAN OM G

GODKÄNNANDE

av väsentlig förändring i blodverksamhet

Denna blankett ska användas för ansökan om tillstånd

att få bedriva blodverksamhet [6 § lagen (2006:496)

om blodsäkerhet]

.

Enligt 9 § förordningen (2006:497) om blodsäkerhet ska

en avgift på 2 000 kr betalas till Inspektionen för vård

och omsorg i anslutning till denna tillståndsansökan.

Blanketten ska också användas för ansökan om

godkännande av väsentlig förändring [8 § lagen

(2006:496) om blodsäkerhet]

.

Datum

Sökande

Landsting

Privat vårdgivare

Organisationsnummer

Vårdgivarens namn

Blodverksamhet (Om verksamheten ska bedrivas vid flera blodcentraler, bifoga adressförteckning!)

Namn på blodcentralen

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

Fax (inkl. riktnummer)

E-postadress

Verksamhetschef

Namn

Telefon (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

E-postadress

Medicinskt

ansvarig (Se 3 kap. 11 §)

Verksamhetschef

Annan u

tsedd ansvarig person

Namn

Kvalifikationer

Ändamål med verksamheten

Inspektionen för vård och omsorg

SOSFS 2013:1

1 Bilaga 1 (2013-05)

Skriv ut formulär

Återställ formulär

5

SOSFS

2013:11

2 (3)

Verksamhetens organisation och omfattning (Markera med kryss i rutorna!)

Blodcentraler

Insamling

(blod

tappning)

Kontroll

Framställning

Förvaring

Distribution

till

annan

blod

central

Utlämnande

för transfusion

till hälso- och

sjukvården eller

tandvården

Transfusions-

medicinska

laboratorie-

undersökningar

Bedrivs en eller flera delar av verksamheten av någon annan fysisk eller juridisk person?

Ja

Nej

Om ja, specificera

Är verksamheten eller delar av den ackrediterad?

Ja

Nej

Om ja, specificera

Nystartad verksamhet

Beräknat antal blodtappningar, framställningar och transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar

SOSFS 2013:1

1 Bilaga 1 (2013-05)

Bilaga 1

6

SOSFS

2013:11

3 (3)

Beskrivning av kvalitetssystemet (Vid behov, fortsätt på separat papper)

Dokumentation, t.ex. organisationsplan som innehåller ansvariga personers skyldigheter

Dokumentation, t.ex. Site master eller Quality manual, som beskriver kvalitetssystemet

Antal anställda och deras kvalifikationer

Hygienbestämmelser

Lokaler och utrustning

Förteckning över rutiner för rekrytering, bibehållande och bedömning av blodgivare, framställning och kontroll, distribution och återkallelse av blod och

blodkomponenter samt för rapportering och arkivering av allvarliga avvikande händelser eller allvarliga biverkningar

Beskrivning av planerad väsentlig förändring av verksamheten (Vid behov, fortsätt på separat papper)

SOSFS 2013:1

1 Bilaga 1 (2013-05)

Bilaga 1

7

SOSFS

2013:11

Bilaga 7

ANMÄLAN

av allvarlig avvikande händelse

Blodverksamhet

Namn på blodcentralen

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

Fax (inkl. riktnummer)

E-postadress

Uppgiftslämnarens namn

Allvarlig avvikande händelse

Datum för händelsen (år/månad/dag) Ert diarienummer

Del 1 Preliminär anmälan

Datum (år/månad/dag)

Händelsen är anmäld enligt lex Maria

Ja

Nej

Orsaken/-erna till den allvarliga avvikande händelsen, som kunnat påverka blodkomponentens kvalitet och säkerhet

Avvikelse avseende

Fel på produkt

Fel på utrustning Handhavandefel Annat, specificera

Helblodstappning

Aferestappning

Kontroll av tappat blod

Framställning

Förvaring

Distribution

Material

Annat, specificera

Beskrivning av händelsen

Denna blankett ska användas för anmälan av allvarlig

avvikande händelse enligt 9 kap. 2 §.

Del 1 ska användas i anslutning till händelsen

(preliminär anmälan).

Del 2 ska användas efter avslutad utredning av händelsen

(slutlig anmälan).

S

OSFS 2010:X Bil. 1

vid blodverksamhet

Vet ej

1 (2)

Inspektionen för vård och omsorg

SOSFS 2013:1

1 Bilaga 7 (2013-05)

Skriv ut formulär

Återställ formulär

8

SOSFS

2013:11

Analys av grundläggande orsaker

Vidtagna korrigerande åtgärder

2 (2)

D

el 2 Slutlig anmälan av allvarlig avvikande händelse vid blodverksamhet

Datum (år/månad/dag)

Ert diarienummer

Myndighetens diarienummer för preliminäranmälan enligt bekräftelse

SOSFS 2013:1

1 Bilaga 7 (2013-05)

Bilaga 7

9

SOSFS

2013:11

Bilaga 8

ANMÄLAN

av allvarlig biverkning

vid blodverksamhet

Blodverksamhet

Namn på blodcentralen

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

Fax (inkl. riktnummer)

E-postadress

Uppgiftslämnarens namn

Allvarlig biverkning

Datum för transfusion (år/månad/dag) Datum för allvarlig biverkning

(år/månad/dag)

Ert diarienummer

Blodmottagarens kön och ålder

Del 1 Preliminär anmälan

Datum (år/månad/dag)

Den allvarliga biverkningen avser

Erytrocyter

Trombocyter

Plasma

Annat, specifiera

Biverkningar

Immunologisk hemolys p.g.a. ABO-inkompabilitet

Immunologisk hemolys p.g.a. andra allo-antikroppar

Icke immunologisk hemolys

Transfusionsöverförd bakterieinfektion

Anafylaktisk reaktion/överkänslighet

Transfusionsrelaterad akut lungskada (TRALI)

Transfusionsöverförd virusinfektion (HBV)

Transfusionsöverförd virusinfektion (HCV)

Transfusionsöverförd virusinfektion (HIV

1, HIV 2)

Annan transfusionsöverförd virusinfektion, specificera

Transfusionsöverförd parasitinfektion (malaria)

Annan transfusionsöverförd parasitinfektion, specificera

Posttransfusionspurpura (PTP)

Graft-versus-host reaktion (GvHD)

Andra allvarliga reaktioner, specificera

Denna blankett ska användas för anmälan av allvarlig biverkning

enligt 9 kap. 2 §.

Del 1 ska användas när biverkningen upptäckts

Del 2 ska användas efter avslutad utredning av biverkningen

(slutlig anmälan).

1 (2)

(preliminär anmälan).

Ja

Nej

Biverkningen är a

nmäld enligt lex Maria

Vet ej

Inspektionen för vård och omsorg

SOSFS 2013:1

1 Bilaga 8 (2013-05)

Skriv ut formulär

Återställ formulär

10

SOSFS

2013:11

Bekräftelse

Allvarlig biverkning har inträffat

Ja

Nej

Fortsätt nedan!

Eventuella kommentarer

Uppgifterna i den preliminära anmälan gäller fortfarande

Ja

Nej

Specificera

Orsakssamband för allvarliga biverkningar

Grad av orsakssamband

Förklaring

NA

Kan inte fastställas

Det finns inte tillräckliga uppgifter för att fastställa ett orsakssamband

0

Uteslutet

Det finns avgörande bevis utom allt rimligt tvivel för att biverkningen beror på andra

Inte troligt

Det finns klara bevis för att biverkningen beror på andra orsaker än blodet eller

blodkomponenterna

1

Möjligt

Det

går inte med bestämdhet att säga om biverkningen beror på blodet eller

blodkomponenterna eller på andra orsaker

2

Troligt, sannolikt

Det finns klara bevis för att biverkningen beror på blodet eller blodkomponenterna

3

Säkert

Det finns avgörande bevis utom allt rimligt tvivel för att biverkningen beror på blodet

eller blodkomponenterna

Vidtagna korrigerande åtgärder

2 (2)

D

el 2 Slutlig anmälan av allvarlig biverkning vid blodverksamhet

Datum (år/månad/dag)

Ert diarienummer

Kliniskt u

Fullständigt tillfrisknande

Lindriga följder

Allvarliga följder

Dödsfall

Ej känt

tfall

orsaker

Myndighetens diarienummer för preliminäranmälan enligt bekräftelse

SOSFS 2013:1

1 Bilaga 8 (2013-05)

Bilaga 8

11

SOSFS

2013:11

Bilaga 9

ÅRLIG RAPPORT

Blodverksamhet

Namn på blodcentralen

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

Fax (inkl. riktnummer)

E-postadress

Uppgiftslämnarens namn

Avser verksamhetsår

Antal

Blodgivare som under året gett blod och blodkomponenter

Blodtappningar

Donerade helblodsenheter som inte använts

Återkallade blodenheter

Markörer för smittämne i blod hos blodgivare

och blodkomponenter

Rapporterade allvarliga avvikande händelser

Rapporterade allvarliga biverkningar

Förteckning över blodkomponenter som framställts och

utlämnats

Kompone

nt Antal framställda Antal utlämnade

Övriga upplysningar

Denna blankett ska användas för den årliga rapporteringen

enligt 9 kap. 5 § om den blodverksamhet som bedrivits.

om blodverksamhet

Positiva i sållningstest

Bekräftat positiva

1 (1)

Datum

Inspektionen för vård och omsorg

SOSFS 2013:1

1 Bilaga 9 (2013-05)

Skriv ut formulär

Återställ formulär

12

SOSFS

2013:11

ÅRLIG RAPPORT

om allvarliga avvikande händelser

vid blodverksamhet

Blodverksamhet

Namn på blodcentralen

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

Fax (inkl. riktnummer)

E-postadress

Uppgiftslämnarens namn

Avser verksamhetsår

Helblodsenheter och blodkomponenter som bearbetats

Orsakerna till de allvarliga avvikande händelserna, som kunnat påverka blodkomponenternas kvalitet och säkerhet

Avvikelse avseende

Totalt

antal

Fel på

produkt

antal

Fel på

utrustning

antal

Handha-

vandefel

antal

Annat,

specificera

antal

Helblodstappning

Aferestappning

Kontroll av tappat blod

Framställning

Förvaring

Distribution

Material

Annat

Övriga upplysningar

Denna blankett ska användas för den årliga rapporteringen

enligt 9 kap. 5 § om allvarliga avvikande händelser

1 (1)

Datum

Antal

som anmälts.

Inspektionen för vård och omsorg

SOSFS 2013:1

1 Bilaga 10 (2013-05)

Skriv ut formulär

Återställ formulär

Bilaga 10

13

SOSFS

2013:11

ÅRLIG RAPPORT

om allvarliga biverkningar

Blodverksamhet

Namn på blodcentralen

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

Fax (inkl. riktnummer)

E-postadress

Uppgiftslämnarens namn

Avser verksamhetsår

Denna rapport avser (Använd en blankett för varje typ av blodkomponent!)

Erytrocyter

Trombocyter

Plasma

Annat, specificera

Antal

Blodenheter som

utlämnats

Blodmottagare som fått transfusion

Blodenheter som transfunderats

Denna blankett ska användas för den årliga rapporteringen

enligt 9 kap. 5 § om allvarliga biverkningar som anmälts.

Datum

1 (2)

vid blodverksamhet

virusinfektion (HCV)

Varav dödsfall

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

Immunologisk hemolys

p.g.a. ABO-inkompabilitet

Immunologisk hemolys

p.g.a. andra allo-antikroppar

Icke immunologisk

hemolys

Transfusionsöverförd

bakterieinfektion

Anafylaktisk reaktion/

överkänslighet

Transfusionsrelaterad

akut lungskada (TRALI)

Biverkningar

Totalt antal Antal allvarliga biverkningar av respektive orsakssambands-

rapporterade grad efter bekräftelse

fall

NA

Grad 0

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Antal

Varav dödsfall

Antal

Varav dödsfall

Antal

Varav dödsfall

Antal

Varav dödsfall

Antal

Varav dödsfall

Antal

Varav dödsfall

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

Inspektionen för vård och omsorg

SOSFS 2013:1

1 Bilaga 1

1 (2013-05)

Skriv ut formulär

Återställ formulär

Bilaga 11

14

SOSFS

2013:11

Övriga upplysningar

2 (2)

Transfusionsöverförd

virusinfektion (HIV 1, HIV 2)

Annan transfusionsöverförd

virusinfektion, specificera

under Övriga upplysningar

Transfusionsöverförd

parasitinfektion (malaria)

Annan transfusionsöverförd

parasitinfektion, specificera

under Övriga upplysningar

Posttransfusionspurpura

(PTP)

Graft-versus-host reaktion

(GvHD)

Andra allvarliga reaktioner,

specificera under

Övriga upplysningar

Biverkningar

Totalt antal Antal allvarliga biverkningar av respektive orsakssambands-

rapporterade grad efter bekräftelse

fall

NA

Grad 0

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Antal

Varav dödsfall

Antal

Varav dödsfall

Antal

Varav dödsfall

Antal

Varav dödsfall

Antal

Varav dödsfall

Antal

Varav dödsfall

Antal

Varav dödsfall

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

Antal

Varav dödsfall

Antal

Varav dödsfall

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

..................... .................... ................... .................... ..................

Transfusionsöverförd

virusinfektion (HBV)

Transfusionsöverförd

virusinfektion (HCV)

SOSFS 2013:1

1 Bilaga 1

1 (2013-05)

Bilaga 11