SOSFS 2014:2

Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Socialstyrelsens

författningssamling

Kunskaper hos personal som ger

stöd, service eller omsorg enligt

SoL och LSS till personer med

funktionsnedsättning

SOSFS 2014:2 (S)

Allmänna råd

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan laddas ned eller beställas via

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

fax: 035-19 75 29

ISSN 0346-6019 Artikelnr 2014-3-19

Tryck: Edita Bobergs 2014

SOSFS

2014:2 (S)

Utkom från trycket

den 8 april 2014

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

3

Socialstyrelsens allmänna råd

om kunskaper hos personal som ger stöd, service

eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med

funktionsnedsättning;

beslutade den 11 mars 2014.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för tillämpning-

en av bestämmelserna i 3 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen

(2001:453), SoL, om personal med lämplig utbildning och erfarenhet

och i 6 § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

funktionshindrade, LSS, om personal som behövs för att ett gott stöd

och en god service och omvårdnad ska kunna ges.

Tillämpningsområde

Dessa allmänna råd gäller för den personal som i sin yrkesutövning

ger personer med funktionsnedsättning stöd, service eller omsorg

efter beslut

enligt 4 kap. 1 och 2 §§ SoL om

– hemtjänst,

– boendestöd,

– bostad med särskild service, eller

– sysselsättning eller dagverksamhet

enligt 9 § LSS om

– biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kost-

nader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av

beviljade assistanstimmar enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken,

– ledsagarservice,

– avlösarservice i hemmet,

– korttidsvistelse utanför det egna hemmet,

– korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet

i anslutning till skoldagen samt under lov,

4

SOSFS

2014:2

– bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver

bo utanför föräldrahemmet,

– bostad med särskild service för vuxna, eller

– daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar

förvärvsarbete och inte utbildar sig

enligt 51 kap. 2 och 3 §§ socialförsäkringsbalken om

– personlig assistans med assistansersättning.

Om en person med funktionsnedsättning själv har utsett sin personli-

ga assistent, gäller endast de allmänna råden under rubriken ”Person-

lig assistent utsedd av den enskilde”.

De allmänna råden gäller inte för personal som

– i sin yrkesutövning i socialtjänstens omsorg om personer med funk-

tionsnedsättning eller i verksamhet enligt LSS huvudsakligen utför

andra arbetsuppgifter än de som omfattas av första stycket,

– arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre och omfattas av Social-

styrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kun-

skaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre,

och

– enligt 4 kap.patientsäkerhetslagen (2010:659) har legitimation eller

särskilt förordnande att utöva ett visst yrke i hälso- och sjukvården.

De allmänna råden gäller inte heller för praktikanter eller frivillig-

arbetare.

Utbildning

Den som ska arbeta med stöd, service eller omsorg till personer med

funktionsnedsättning kan uppnå kunskaper och förmågor i enlighet

med dessa allmänna råd genom

– godkända kurser om 1 100 poäng i de programgemensamma äm-

nena i vård- och omsorgsprogrammet samt 100 poäng i friskvård

och hälsa, 100 poäng i socialpedagogik och 100 poäng i specialpe-

dagogik 2 inom programfördjupning för yrkesutgång funktionshin-

dersområdet,

– godkända kurser om 1 100 poäng i de programgemensamma äm-

nena i vård- och omsorgsprogrammet samt 200 poäng i psykiatri 2

och 100 poäng i samhällsbaserad psykiatri inom programfördjup-

ning för yrkesutgång psykiatri,

– godkända kurser om 700 poäng i de programgemensamma ämnena

i barn- och fritidsprogrammet, 300 poäng inom inriktningen socialt

arbete samt 100 poäng i grundläggande vård och omsorg, 100

poäng i specialpedagogik 1, 100 poäng i specialpedagogik 2 och

5

SOSFS

2014:2

100 poäng i entreprenörskap för yrkesutgång stöd och service inom

funktionshindersområdet, eller

– någon annan motsvarande utbildning.

Personal som inte har behörighet att studera ämnet svenska eller

svenska som andraspråk på programgemensam nivå kan uppnå för-

mågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska i enlighet med dessa

allmänna råd genom godkänd kurs i det gymnasiegemensamma äm-

net svenska eller svenska som andraspråk eller genom någon annan

motsvarande utbildning.

Kunskaper och förmågor motsvarande gymnasienivå

Den personal som omfattas av dessa allmänna råd bör som minst ha

följande kunskaper och förmågor.

Grundläggande värden

– kunskap om de övergripande målen enligt SoL och LSS samt för-

måga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet

– kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funk-

tionsnedsättning

– kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter

Regelverk

– kunskap om regelverket på socialtjänstens område, inklusive LSS,

som rör personer med funktionsnedsättning, t.ex. skyldigheten att

medverka till god kvalitet enligt 14 kap. 2 § SoL och 24 a § LSS,

rapporteringsskyldigheten enligt 14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS

samt anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL

– kunskap om annan relevant lagstiftning, t.ex. om hälso- och sjuk-

vård, offentlighet och sekretess, vårdnadshavare, god man och för-

valtare, socialförsäkring, diskriminering, livsmedel, smittskydd

och arbetsmiljö

– förmåga att dokumentera sitt eget arbete enligt lagar och andra för-

fattningar

Förhållningssätt och bedömningsförmåga

– kunskap om människors levnadsvillkor samt olika förutsättningar

och behov

– kunskap om livets olika faser såsom barndom, ungdom, vuxenliv

och ålderdom

– kunskap om den enskildes rätt till självbestämmande, integritet och

inflytande enligt 1 kap. 1 § och 3 kap. 5 § SoL samt 6 § LSS

6

SOSFS

2014:2

– förmåga att utforma ett individuellt stöd tillsammans med den en-

skilde

– förmåga att bemöta den enskilde på ett respektfullt sätt

– förmåga att granska, analysera och bedöma sitt eget arbete och på

så sätt kunna medverka till insatser av god kvalitet

– förmåga att bedöma när någon annan kompetens än den egna be-

hövs

– kunskap om hur ett säkerhetsfrämjande arbetssätt kan förebygga

olyckor och skador samt förmåga att omsätta kunskapen i det prak-

tiska arbetet

Kommunikation

– kunskap om kommunikation och dess betydelse

– kunskap om alternativa kommunikationssätt samt hjälpmedel för

kommunikation

– förmåga att anpassa kommunikationen till olika situationer och till

olika individers förutsättningar och behov

– förmåga att kommunicera med den enskildes legala ställföreträda-

re, vårdnadshavare och närstående

– förmåga att kommunicera med personer ur olika yrkesgrupper

– förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska

Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser

– kunskap om funktionsnedsättningar och kombinationer av sådana

nedsättningar

– kunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka människors

levnadsvillkor och delaktighet i samhället

Hälsa

– kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet samt social och mental

stimulans för människors hälsa och välbefinnande

– kunskap om vilken betydelse mat och näring har för människors

hälsa och välbefinnande

– förmåga att stödja den enskilde i ett levnadssätt som förebygger

ohälsa

– kunskap om hur hjälpmedel och en anpassad miljö kan bidra till

ökad självständighet och ökat självbestämmande för den enskilde

– kunskap om ett habiliterande och ett rehabiliterande arbetssätt samt

förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet

– kunskap om hälsoproblem som ofta förekommer i kombination

med vissa funktionsnedsättningar

7

SOSFS

2014:2

– kunskap om vanligt förekommande läkemedel och läkemedelsan-

vändning hos personer med funktionsnedsättning

– kunskap om att förhindra smitta och smittspridning

Personlig omsorg

– kunskap om hur man kan stödja och hjälpa den enskilde i samband

med personlig hygien, inklusive munvård, samt förmåga att om-

sätta kunskapen i det praktiska arbetet

– kunskap om hur man kan stödja och hjälpa den enskilde med av-

och påklädning, förflyttning och att äta och dricka samt förmåga att

omsätta kunskapen i det praktiska arbetet

Social gemenskap och sysselsättning

– kunskap om hur lek, sysselsättning och arbete kan främja full del-

aktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor

– förmåga att stödja och stimulera den enskilde att delta i samhällets

gemenskap utifrån hans eller hennes individuella behov och önske-

mål

– förmåga att stödja den enskilde i samband med informella och for-

mella kontakter

Aktiviteter i vardagen

– förmåga att stödja den enskilde att planera och genomföra aktivite-

ter i vardagen

– förmåga att stödja den enskilde att sköta sitt hem med respekt för

hans eller hennes vilja och behov

– kunskap om matlagning och förmåga att tillsammans med den en-

skilde tillaga måltider

Fortbildning

Personalen bör vid behov få fortbildning och handledning i syfte att

upprätthålla de kunskaper och förmågor som anges i dessa allmänna

råd. Personalen bör även få möjlighet att följa kunskapsutvecklingen

på området.

Personlig assistent utsedd av den enskilde

Om en person med funktionsnedsättning själv har utsett sin personli-

ga assistent, bör assistenten som minst ha

– kunskap om de övergripande målen enligt LSS samt förmåga att

omsätta kunskapen i det praktiska arbetet,

– kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funk-

tionsnedsättning,

SOSFS

2014:2

– kunskap om regelverket enligt LSS, t.ex. skyldigheten att medverka

till god kvalitet enligt 24 a § LSS, rapporteringsskyldigheten enligt

24 b § LSS samt anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL,

– kunskap om den enskildes rätt till självbestämmande, integritet och

inflytande enligt 6 § LSS, och

– förmåga att dokumentera sitt eget arbete enligt lagar och andra för-

fattningar.

Den personliga assistenten bör vid behov få fortbildning och handled-

ning för att kunna utföra sitt arbete med utgångspunkt i den enskildes

behov och önskemål.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Marcus Nydén