SOU 1991:11

Affärstiderna

ÅFFÄRSTIDERNA _ Bilagedel —

SM]

1991: 11

B&W? 1991:11

Civildepartementet

& Statens offentliga utredningar

Affärstiderna — Bilagedel —

Bilagedel till betänkande av 1289 års affärstidsutredning

Stockholm 1991

SOU och Ds kan köpas från Allmänna Förlaget, som också på uppdrag av regeringskansliets förvaltningskontor ombesörjer remissutsändningar av dessa publikationer.

Adress: Allmänna Förlaget Kundtjänst 106 47 Stockholm Tel 08/739 96 30 Telefax: 08/739 95 48

Publikationerna kan också köpas i Informationsbokhandeln, Malmtorgsgatan 5, Stockholm.

ISBN 91-38-10733-3 Graphic Systems AB. Göteborg l99l ISSN 0375-250X

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5 Bilaga 6

BILAGEFÖRTECKNING

Kommitténs direktiv Beskrivning av tvärsnittsundersökningen

Dagligvarubutikernas antal och omsättning 1976-1989 och detaljhandelns omsättning (som index) 1970—1989

Antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar inom olika sektorer och näringsgrenar 1970-1989

Statistik om butiksrån

Teknisk rapport från SCB om enkätundersökningarna

(Inkluderar enkäten till konsumenterna, de detaljhandelsanställda, detaljhandelsföre- tagen och butikscheferna)

Tabellbilaga till konsumentundersökningen

Kommitténs direktiv

Kommittédirektiv &

%% E%]

Dir. 1988z61

Fria affärstider i detaljhandeln

Dir. 1988161

Beslut vid regeringssammanträde 1988-11-10

Chefen för civildepartementet, statsrådet Johansson, anför.

1. Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att kartlägga och analy- sera effekterna av fria affärstider i detaljhandeln. Utredaren skall också ta reda på olika intressenters inställning till affärstiderna.

2. Den senaste lagstiftningen och efterföljande utredningar

Under större delen av 1900-talet har detaljhandelns öppethållande varit reglerat i någon form. Sedan den 1 januari 1972 är affärstiderna emellertid oreglerade. Frågan om affärstiderna har sedan dess behandlats ett flertal gånger av riksdag och regering.

Den senaste lagstiftningen om affärstiderna var 1967 års affärstidslag. Denna lag var tidsbegränsad och gällde fem år t.o.m. utgången av år 1971. Affärstidslagen omfattade all yrkesmässig detaljhandel. Huvudregeln var att öppethållande medgavs endast under s.k. vanlig affärstid, nämligen varda- gar mellan klockan 8 och 20. Övriga tider rådde förbud mot öppethållande. Lagen gav möjligheter till dispens från förbudet.

Från lagens tillämpning gjordes vissa undantag såsom försäljning från apotek, från automat, på trafikmedel till resande, på salutorg eller liknande allmän försäljningsplats. Även försäljning av tryckta skrifter, tobaksvaror, blommor, drivmedel till motorfordon och tillbehör till sådana var undan- tagna liksom andra varor som allmänheten särskilt efterfrågade på annan tid än vanlig affärstid. Denna senare formulering avsåg det s.k. fria varusorti- mentet, vars innehåll och omfattning fastställdes av arbetarskyddsstyrelsen. Överträdelse av lagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen medförde böter.

lnför utgången av affärstidslagens femåriga giltighetstid föreslog en statlig utredning i betänkandet (SOU 1971:33) Fri affärstid, att affärstidsregle- ringen skulle slopas helt. I meddelande till riksdagen (RD 1971:124) tillkän- nagav handelsministern att regeringen inte avsåg att föreslå att affärstidsla- gens gilighetstid skulle förlängas. Riksdagen beslöt senare (NU 1971:53, rskr. 359) att lagen skulle upphöra. Samtidigt beslöt riksdagen att en affärs- tidsnämnd skulle inrättas för att under en tid av i första hand tre år följa utvecklingen av affärstiderna och undersöka verkningarna av friare öppet- hållande. Nämnden överlämnade i maj 1975 en rapport till regeringen.

Till följd av bl.a. ett riksdagsuttalande (NU 197427, rskr. 197) tillkallades år 1975 en kommitté för att utreda frågan om affärstiderna, huvudsakligen med utgångspunkt i affärstidsnämndens material. Kommittén presenterade ijuli 1977 sitt betänkande (SOU 1977:72) Affärstiderna. Vid remissbehand- lingen framkom att merparten av remissinstanserna i huvudsak anslöt sig till förslaget om fortsatt fria affärstider. Regeringen beslöt i december 1978 att inte föreslå någon reglering av affärstiderna (prop. 1978/79:111).

Regeringen beslöt den 2 februari 1984 att till handlingarna lägga vissa skri- velser från bl.a. Handelsanställdas förbund och Stockholms handelskam- mare som rörde frågan om reglering av affärstiderna. I beslutet anfördes att regeringen vid sin prövning av affärstidsfrågan kommit fram till att de fria affärstiderna skulle bibehållas. Härvid hänvisades till ett pressmeddelande från finansdepartementet den 25 januari 1984. I detta framhölls bl.a. att be- tydelsefulla förändringar inträffat i detaljhandelns struktur under den tid som affärstiderna varit fria. Samtidigt hade antalet hushåll med två förvärvs- arbetande ökat kraftigt. Dessa faktorer hade tillsammans påtagligt ändrat människors inköpsvanor. Många konsumenter ville kunna göra sina inköp på sen kvällstid och under veckosluten.

Handelsanställdas förbund har i skilda sammanhang framfört att regle- rade affärstider bör återinföras.

3. Undersökningar under senare år

Uppgifter om öppethållande i den enskilda dagligvaruhandeln inhämtas sedan ett antal år av Handelns utredningsinstitut på uppdrag av Sveriges livs- medelshandlareförbund. Av en utredning som avser år 1988 framgår sam- manfattningsvis att öppethållandet i denna del av detaljhandeln fortsätter att öka. Detta gäller både på vardagar under kvällstid och på söndagar.

Vidare har statistiska centralbyrån på uppdrag av Handelsanställdas för- bund under år 1987 genomfört en undersökning omfattande ett urval konsu- menter med frågor om bl.a. deras inställning till öppethållande i butikerna.

Livsmedelsutredningen har i sitt betänkande (SOU 1987z44) Livsme- delspriser och livsmedelskvalitet analyserat bl.a. kostnadsutvecklingen i de-

taljhandeln. Inom ramen för utredningen har inte närmare kunnat utredas ett samband mellan förlängda öppettider och lönsamhet.

Statens pris- och konkurrensverk har genom sin ordinarie utredningsverk- samhet erhållit vissa uppgifter om bl.a. pris- och kostnadsutvecklingen i de— taljhandeln.

Konsumentverket har likaledes inom ramen för sina utredningar om kon- sumenternas ekonomiska förhållanden, tidsanvändning och inköpsvanor er- hållit material som bidrar till att belysa frågan om detaljhandelns öppethål- lande. Verket har bl.a. konstaterat att antalet hushåll med två förvärvsarbe- tande har ökat kraftigt. Kvinnornas arbetskraftstal är idag bara några pro- centenheter lägre än männens.

4. Uppdraget

Det är nu nära 20 år sedan affärstidsregleringen inom detaljhandeln upp- hörde. De undersökningar som har gjorts sedan dess och som har varit av större omfattning genomfördes av affärstidsnämnden och omfattade den första treårsperioden efter det att fria affärstiden införts. Även 1975 års af- färstidskommitté baserade sina bedömningar till stor del på detta material.

Under den tid då affärstiderna varit fria har det samtidigt skett föränd- ringar, som i vissa fall är avsevärda när det gäller bl.a. detaljhandelns struk- tur och öppethållande samt hushållens sammansättning och grad av förvärvs- verksamhet.

Mot bakgrund härav och av att de erfarenheter som redovisats av tidigare utredningar huvudsakligen hänför sig till åren omedelbart efter att regle- ringen upphörde, kan det anses påkallat med en förnyad översyn av effek- terna av fria affärstider. Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för denna uppgift. Översynen bör till en del kunna baseras på redan tillgängligt material rörande utvecklingen under de senaste åren.

Utredaren skall särskilt kartlägga och analysera: omfattningen och utvecklingen av affärernas öppethållande, utvecklingen av anställningsformer (hel- resp. deltid) samt arbetskrafts- situationen inom detaljhandeln,

eventuella samband mellan ökat öppethållande och kostnads- och pris— utvecklingen inom detaljhandeln,

— konsumenternas, de anställdas och detaljhandelsföretagens beroende av och inställning till affärstiderna.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv (dir. 1984z5) angående utred- ningsförslagens inriktning och regeringens direktiv (dir. 1988z43) angående EG-aspekter i utredningsverksamheten. Vidare bör utredaren samråda med arbetstidskommittén (A 1987z04).

Utredningsuppdraget bör redovisas före den 1 maj 1990.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört. hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd som är föredragande i förvaltnings- ärenden som gäller inrikes handel

att tillkalla en särskild utredare — omfattad av kommittéförordningen (1976: 1 19) med uppdrag att göra en översyn av effekterna av fria affärsti- der i detaljhandeln.

att besluta om sakkunniga. experter. sekreterare och annat biträde åt ut- redaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Finansdepartementet)

Beskrivning av tvärsnittsundersökningen

TVÄRSNITTSUNDERSÖKNINGEN

Inledning

I syfte att redovisa utvecklingen av öppethållandet och andra faktorer och att ge en nulägesbeskrivning av olika förhållanden i detalj- handeln, genomfördes i oktober 1989 en tvärsnittsundersökning. Tvärsnittsundersökningen utgör dessutom basen för den ekonometriska modell som redogörs för i avsnitt 3.2 i betänkandet (SOU 1991:10). Butiker inom dagligvaruhandeln inkl. varuhus och stormarknader och tre branscher inom fackhandeln - butiker som saluför kläder, möbler samt järn- och byggvaror - ingick i undersökningen.

Undersökningen genomfördes av Handelns Utredningsinstitut (HUI) och statens pris- och konkurrensverk (SPK). Uppgiftsinsamllngen skedde dels med postenkät (HUI), dels med personliga besök (SPK). Uppgifter om priser insamlades av fältenheterna vid SPK, medan HUI svarade för den övriga uppgiftsinsamlingen. Uppgifterna avsåg de förhållanden som rådde under vecka 42 och vecka 43.

Uppgifter om priser insamlades endast i butiker inom dagligvaru- handeln inkl. varuhus och stormarknader, medan uppgifter om öppethållande, försäljning, antalet arbetade timmar etc. förutom i butiker inom dagligvaruhandeln inkl. varuhus och stormarknader insamlades i butiker inom fackhandeln som saluför kläder, möbler samt järn och byggvaror. | Appendix till denna bilaga redovisas de olika blanketter som HUI utarbetade i samarbete med sekretariatet, och som användes för uppgiftsinsamlingen.

Som nämnts ovan har uppgifter om olika faktorer insamlats för en två- veckorsperiod i oktober, vecka 42 och 43. Under dessa veckor kan inget exceptionellt sägas ha rått vad gäller olika faktorer, t.ex. angående försäljningen.

Nedan beskrivs det register som utgjorde basen för urvalet inom de olika branscherna och antalet svarande inom olika storleksklasser.

Dagligvaruhandeln

Undersökningen av olika förhållanden inom dagligvaruhandeln - som baseras på SPK:s butiksregister - omfattar drygt 300 dagligvaru- butiker av olika typer och ca 80 varuhus och stormarknader. Trafikbutiker, dvs. livsmedelsbutiker i anslutning till bensinstationer har, liksom butiker med mindre än 2 helårssysselsatta, exkluderats från populationen. Efter dessa reduktioner uppgick ramen för studien till ca 6 900 enheter. l SPK:s butiksregister finns bl.a. uppgifter om butiken har Söndagsöppet eller söndagsstängt. Enligt registret uppgick andelen butiker med Söndagsöppet till ca 50 %. Efter stratifiering på dagligvarublock (lCA, Konsum och Dagab-blocket) och antal helårssysselsatta , drogs därför ett systematiskt urval med var 20:e dagligvarubutik och var(t) 3:e stormarknad/varuhus. Drygt 20 dagligvarubutiker motsvarande drygt 400 dagligvarubutiker] populationen - hade lagts ned då uppgiftsinsamlingen ägde rum, varvid ramen för studien reducerades från ca 6 900 till knappt 6 500 enheter.

Uppgifter om priser har insamlats av statens pris- och konkurrensverk (SPK). Tre typer av prisuppgifter har insamlats, nämligen butikens ordinarie pris på varan, listpris i enlighet med den lista som butiken säger sig använda eller följa samt i förekommande fall extrapris på varan. SPK:s varianturval - som bland annat används för butiksprismätningarna för KPI - har använts för undersökningen. Urvalet omfattar ca 350 dagligvaror. Varuurvalet är speciellt inom varje dagligvarublock och baseras på omsättningssiffror som avser hela riket inom varje block.

Uppgifter om öppethållande, sortimentsprofil, omsättning, kostnader, antal arbetade timmar m.m. har insamlats av Handelns Utrednings- institut (HUI) med hjälp av postenkät. De olika variablerna och de blanketter som använts vid uppgiftsinsamlingen redovisas i appendix till denna bilaga.

I tabell 1 nedan redovisas fördelningen av urvalet inom dagligvaruhandeln med avseende på butiker med olika antal helårssysselsatta och antalet som svarat på enkäten.

Tabell 1. Urval och svar för butiker med olika antal helårssysselsatta och söndagsstängda (SS) resp. söndagsöppna (SO).

Dagligvarubutiker (Bortfall = 61 av totalt311) Antal helårssysselsatta 2 3—4 5-9 10-19 20-

SS 37 37 31 8 4 30 23 29 39 26 15

Varuhus/stormarknader (Bortfall = 8 av totalt 78) 20-29. 30-49 50-99

SS 0 8 4 14 SO 4 12 23 56

Summa dagligvarubutiker och varuhus/stormarknader 320

Bortfallet kan totalt uppskattas till ca 20 %. Det partiella bortfallet är emellertid större, och varierar med avseende på variabel. Framför allt har uppgifter om antal arbetade timmar och omsättning varit svåra att få uppgifter på, se vidare appendix A i kapitel 3 i betänkandet (SOU 1991:10)

Fackhandeln

Undersökningen av olika förhållanden inom fackhandeln baseras på centrala arbetsställeregistret vid SCB. Liksom för butiker inom dagligvaruhandeln har butiker med mindre än 2 helårssysselsatta exkluderats från populationen. Postorderverksamhet har även exkluderats.

Som nämnts ovan har inga prisuppgifter insamlats i butiker inom fackhandeln. HUI har med postenkät insamlat uppgifter om öppet- hållande, försäljning, antalet arbetade timmar etc. Den blankett som använts för uppgiftsinsamlingen redovisas i appendix till denna bilaga.

I tabell 2 nedan redovisas den studerade populationen med uppdel- ning på olika storleksklasser, fördelningen av urvalet och antalet som svarat på enkäten.

Tabell 2. Population, urval och svar för butiker med olika antal helårssysselsatta inom olika branscher.

Butiker som saluför kläder Antal helårssysselsatta 2-4 5-19 20—

Population 2389 1028 122 Urval 60 60 60 Utgår 1 7 5 18 Svar 39 45 39 Bortfall 4 1 0 3

Butiker som saluför möbler Antal helårssysselsatta 2-4 5—1 9

Population 703 410 Urval 70 70 Utgår 43 30 Svar 25 39 Bortfall 2 1

Butiker som saluför järn- och byggvaror Antal helårssysselsatta 2-4 519 20-

Population 250 267 44 Urval 50 50 44 Utgår 23 1 6 23 Svar 26 31 1 7 Bortfall 1 3 4

Det kan konstateras att bortfallet är litet inom fackhandeln. Antalet butiker som utgått är relativt stort, vilket har att göra med registrets omfattning. Flertalet av dem som utgått inom branscherna kläder och möbler är arbetsställen som är lager, kontor, grossister och agenter, ännu ej öppnade utan endast registrerade butiker, representanter etc. För branschen järn- och byggvaror har SCB:s definition på detalj- handel (detaljhandel = minst 50 % av försäljningen sker till hushåll) inte fungerat, vilket lett till att relativt många enheter utgått.

APPENDIX

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Postadress Box 27267, 102 53 Stockholm Gatuadress Sandhamnsgatan 71 1989-10-04 Telefon (vx) 08 - 663 01 95

Effekter av fria affärstider Dagligvarubutiker och varuhus

1989 års affärstidsutredning har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera effekterna av fria affärstider inom detaljhandeln, framför- allt inom dagligvaruhandeln. Handelns Utredningsinstitut (HUI) kommer för Affärstidsutredningens räkning att svara för den del av utredningen som gäller kartläggningen av affärernas öppethållande samt samla in in- formation om försäljning, sysselsättning, kostnader mm. Dessa uppgifter skall bilda underlag för analyser av eventuella samband mellan förändrat öppethållande och olika faktorer såsom kostnader och priser, service och sortiment, försäljning och personalbemanning för olika tider, säljyta etc. För prisundersökningen svarar Statens Pris- och Konkurrensverk (SPK).

Det är därför synnerligen angeläget att de butiker och varuhus som valts ut bidrar med den begärda informationen. Butiker som ingår i det statistiskt slumpmässiga urvalet kan nämligen ej ersättas av andra.

Bifogade frågeformulär upptar vissa basdata om butiken, sortiment och bokslutsdata. Dessutom efterfrågas uppgifter om försäljning, antal kunder och personalbemanning för perioden 16-29 oktober, dvs veckorna 42 och 43.

Det ifyllda formuläret inklusive kassarapporter och personalbemanning insänds till HUI i bifogade portofria svarskuvert senast den 1 no- vember. Har Du några frågor rörande undersökningen kan Du ringa Barbro Johansson på tel 08 - 663 01 95 (växel).

Tack på förhand för Din hjälp med begärda uppgifter! Med vänli g hälsning

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

”& WWW"—

Barbro Johansson

Affärstiderna mm hösten 1989 Dagligvarubutiker

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUD KONFIDENTIE LLT Postadress Box 27267, 102 53 Stockholm Gatuadress Sandhamnsgatan 71 Telefon (vx) 08 - 663 01 95

Uppgifterna nedan skall avse nuvarande förhållanden (om ej annat anges) i butiken på vidstående adress

Den ifyllda blanketten in- sänds till HUI i bifogade ] portofria svarskuvert ' senast den 1 november

Ägare eller föreståndare Uppgiftslämnare

(om annan än ovan) Datum Tel

BASDATA Enskild Ekonomisk

(1) Juridisk form D AB E HB D firma l:] förening [] Annan

(2) Etablerad som livsmedelsbutik år Senaste ombyggnadsår (3) Har butiken överlåtits 1988 eller 1989? C] Nej l:] Ja är män (4) Butikens säljyta* m2 totalyta" rn2

(5) Nuvarande månadshyra (inkl värme) kr

(6) Kyl- och frysutrymme i butiken (exponerat för kunderna)

antal diskar st boxar st skåp st (7) Antal utgångskassor st varav med fast scanner st handscanner st läspenna st

* Med säljyta avses försäljningslokalens yta inklusive ytan närmast bakom manuella diskar samt eventuella utrymmen i skyltfönster ** Med totalyta avses golvyta på samtliga våningsplan exklusive väggar men inklusive

trappor, rulltrappor, hissar etc

(8) SERVICE OCH SORTIMENT

(kryssa för hur försäljning äger rum av nedanstående livsmedel och vilka andra varugrupper som säljs i butiken i ej obetydlig omfattning)

[:| Kött

l:] Manuell försäljning El Färdigförpackat D Egen förpackning [] Egen tillverkning (t ex styckning av kött och tillverkning av korv)

El Chark och delikatesser

:] Manuell försäljning E] Färdigförpackat D Egen förpackning D Egen tillverkning

El Färsk fisk

El Manuell försäljning El Färdigförpackat El Egen förpackning E] Egen tillverkning (t ex inläggning av sill)

D Ost El Manuell försäljning El Färdigförpackat D Egen förpackning D Bröd

[] Manuell försäljning El Färdigförpackat [] Egen förpackning D Egen tillverkning

Antal manuella diskar st D Grill

Förekomst av andra varor än livsmedel som säljs i icke obetydlig omfattning

El Tobak l:] Husgeråd

l:] Tidningar |:] Jämvaror, verktyg l:] Blommor, växter El Foder, utsäde El Videouthyming l:] Bensin

El Övrigt

(9) ÖPPETHÅLLANDE, ENSAMARBETE

Vk42 Mmm

___-M ___-_- ___-_-

_m ___-_- ___-_,-

Hur länge har ovanstående öppethållandetider gällt? mån

Har Ni förbundit Er att ha ett visst öpEthållande |gjznom medlemskap 1 företagare- eller centrumförening? Nej

Ensamarbete

Är ensamarbete på obekväm tid' vanligt förekommande 1 butiken? [:i Nej El Ja

Om 13, för vilka dagar och tider? itåLkLtBle

måndag - tisdag - onsdag - torsdag — fredag - lördag - söndag -

] Om ja, skulle Ni ändå ha detta öppethållande? El Nej 13 Ja i

ll

] Med obekväm tid avses i detta sammanhang arbete' 1 butik efter kl 17 måndag- ] fredag, efter kl 15 lördag och hela söndagen. *

SYSSELSÄTTNING MM AVS BUTIKSPERSONAL under vecka 42 och 43

För varje sysselsatt person Mmm, anges under stu- dieveckoma dels arbetade timmar dels kön, ålder, typ av anställning och lön. Person 1, 2 osv på denna sida skall motsvara person 1, 2 osv på nästa sida.

(10) Sysselsatta personer (exklusive ev restaurang)

Vecka 42 och 43 16-29 oktober

Kön Ålder (man, (är) kvinna)

"" .

-..----- -..----- -..----- -..----- -..----- -..----- -..-----

* Genomsnitt för vecka 42+43

Hel- eller Fast eller Timlön* Timlön* Månads-

inkl OB- och över- tidstillä- -

vid fast månads- lön

" Till butiker och varuhus som beräknas sysselsätta fler än 10 personer under

studieveckorna bifogas extra exemplar av sidorna 4 och 5. Personerna numreras löpande från 11 och uppåt.

(1 1) Antal arbetade timmar för butikspersonal

15-22 thQb_er ...—”1! Lör

___--

Vecka 42

OI'l

(I)

!

>_- - *

___--..?]! Sön

---------

* Till butiker och varuhus som beräknas sysselsätta fler än 10 personer under

studieveckoma bifogas extra exemplar av sidorna 4 och 5. Personerna numreras löpande från 11 och uppåt.

(12) Kassarapport om försäljning och antal kunder 16-29 oktober

För varje kassa som är öppen någon gång under tiden 16-29 oktober avläses försäljning och antal kunder vid vissa angivna tider. Kassor som är öppna på söndagar avläses endast vid dagens slut. Nedan ges exempel på hur kassasamrnandraget på sidorna 6 och 7 fylls i måndag-lördag.

Exempel

1 Butik som stänger senast kl 18.00 måndag-fredag och senast kl 15.00 lördag anger endast försäljning och antal kunder per dag.

2 Butik som stänger efter kl 18.00 men senast kl 20.00 måndag-fredag (efter kl 15,5!) lördag) anger försäljning och antal kunder dels fram till kl 18.00 måndag-fredag (fram till kl 15.00 lördag) dels för hela dagen.

3 Butik som stänger efter kl 20,00 måndag-fredag anger försäljning och antal kunder dels fram till kl 18.00, dels fram till kl 20.00 och dels för hela dagen. För lördag anges försäljning och antal kunder fram till kl 15.00 samt för hela dagen.

4 Butik som stänger efter kl 29.00 och öppnar före kl 08.00 måndag- f_re_dag anger försäljning och antal kunder dels fram till kl 08.00, dels fram till kl 18.00, dels fram till kl 20.00 och dels för hela dagen. För lördag anges försäljning och antal kunder dels fram till kl 08.00, dels fram till kl 15.00 samt för hela dagen.

Kassasammandrag avseende försäljning och kundantal vecka 42 16—22 oktober

Försäljning och kundantal Försäljning och kundantal Försäljning och kundantal Försäljning och kundantal fram till kl 08.00 fram till kl 18.00 fram till kl 20.00 eller fram till stängningsdags om öppet före 08.00 eller tidigare om butiken 18.30, 19.00 eller 19.30 om butiken stänger 20.30 stänger före 18.00 om butiken stänger efter eller senare 18.00 men före 20.00 försäljning antal kunder

försäljning

försäljning antal kunder antal kunder försäljning antal kunder

fram till kl 08.00 om fram till kl 15.00 eller fram till stängningsdags

öppet före 08.00 tidigare om butiken om butiken stänger 15.30 stämer före 15.00 eller senare oå lörda;

försäljning

antal kunder

Försäljning och kundantal Försäljning och kundantal Försäljning och kundantal Försäljning och kundantal fram till kl 08.00 fram till kl 18.00 fram till kl 20.00 eller fram till stängningsdags

om öppet före 08.00 eller tidigare om butiken 18.30, 19.00 eller 19.30 om butiken stänger 20.30 stänger före 18.00 om butiken stänger efter eller senare 18.00 men före 20.00

försäljning antal kunder försäljning antal kunder

fram till kl 08.00 om fram till kl 15.00 eller fram till stängningsdags öppet före 08.00 tidigare om butiken om butiken stänger 15.30 stämer före 15.00 eller senare nå Iörda;

försäljning antal kunder

(13) OMSÄTTNING, KOSTNADER OCH VARU- LAGER

Från senast redovisade årsbokslut önskas nedanstående uppgifter (bokföringsår / 19 — / 19 )

Butiker som ingår i filialföretag särredovisar butikens kostnader så långt som möjligt.

Försäljning exklusive moms kr Övriga rörelseintäkter kr Summa rörelseintäkter kr Varukostnad (inköpskostnad för sålda varor) kr Personalkostnader kr varav butikspersonal kr Lokalkosmader kr varav energikostnader kr Administrationskostnader kr Marknadsföringskosmader (reklam o d) kr Övriga rörelsekostnader kr Summa rörelsekostnader (personal, lokal osv) kr Avskrivningar kr Finansiella kostnader kr " intäkter kr Utgående varulager kr

Ev kommentarer

WWW—___wm mmm—Mmmm % www—w”

___—WW—

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Postadress Box 27267, 102 53 Stockholm Gatuadress Sandhamnsgatan 71 1989-10-04 Telefon (vx) 08 - 663 01 95

Effekter av fria affärstider

Dagligvarubutiker och varuhus

1989 års affärstidsutredning har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera effekterna av fria affärstider inom detaljhandeln, framför- allt inom dagligvaruhandeln. Handelns Utredningsinstitut (HUI) kommer för Affärstidsutredningens räkning att svara för den del av utredningen som gäller kartläggningen av affärernas öppethållande samt samla in in- formation om försäljning, sysselsättning, kostnader mm. Dessa uppgifter skall bilda underlag för analyser av eventuella samband mellan förändrat öppethållande och olika faktorer såsom kostnader och priser, service och sortiment, försäljning och personalbemanning för olika tider, säljyta etc. För prisundersökningen svarar Statens Pris- och Konkurrensverk (SPK).

Det är därför synnerligen angeläget att de butiker och varuhus som valts ut bidrar med den begärda informationen. Butiker som ingår i det statistiskt slumpmässiga urvalet kan nämligen ej ersättas av andra.

Bifogade frågeformulär upptar vissa basdata om butiken, sortiment och bokslutsdata. Dessutom efterfrågas uppgifter om försäljning, antal kunder och personalbemanning för perioden 16-29 oktober, dvs veckorna 42 och 43.

Det ifyllda formuläret inklusive kassarapporter och personalbemanning insänds till HUI i bifogade portofria svarskuvert senast den 1 no- vember. Har Du några frågor rörande undersökningen kan Du ringa Barbro Johansson på tel 08 - 663 01 95 (växel).

Tack på förhand för Din hjälp med begärda uppgifter! Med vänlig hälsning AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

få f'KW/JW—

Barbro Johansson

Affärstiderna mm hösten 1989 Varuhus

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) KONFIDENTIELLT Postadress Box 27267, 102 53 Stockholm Gatuadress Sandhamnsgatan 71

Telefon (vx) 08 - 663 01 95

Uppgifterna nedan skall avse nuvarande förhållanden (om ej annat anges) i varuhuset på vidstående adress

Den ifyllda blanketten in- sänds till HUI i bifogade portofria svarskuvert senast den 1 november

Varuhuschef Uppgiftslämnare (om annan än ovan) Datum Tel

BASDATA * Enskild Ekonomisk (1) Juridisk form D AB E] HB El firma El förening El Annan (2) Etableringsår Senaste ombyggnadsår (3) Varuhusets säljyta* totalt m2 totalyta" totalt m2 livsavd m2 livsavd m2 restaur m2 restaur "m? (4) Nuvarande månadshyra (inkl värme) kr (5) Kyl- och frysutrymme i livsmedelsavdelningen (exponerat för kunderna) [ antal diskar st boxar st skåp st (6) Antal utgångskassor, totalt st varav för livsavd st varav med fast scanner st _ st handscanner st st läspenna st st (7) Antal övriga kassaställen i varuhuset (exkl restaurang) st

* Med säljyta avses försäljningslokalens yta inklusive ytan närmast bakom manuella diskar samt eventuella utrymmen i skyltfönster ** Med totalyta avses golvyta på samtliga våningsplan exklusive väggar men inklusive pappor, rulltrappor, hissar etc

(8) SORTIMENT OCH SERVICE

Kryssa för hur försäljning äger rum av nedanstående livsmedel

|:] Kött

Ei Manuell försäljning D Färdigförpackat D Egen förpackning

D Egen tillverkning (t ex styckning av kött och tillverkning av korv)

|:] Chark och delikatesser

D Manuell försäljning El Färdigförpackat [] Egen förpackning

; Ei Egen tillverkning

El Färsk fisk

D Manuell försäljning

El Färdigförpackat D Egen förpackning

E] Egen tillverkning (t ex inläggning av sill)

j D Ost

1, D Manuell försäljning D Färdigförpackat D Egen förpackning

D Bröd

El Manuell försäljning [] Färdigförpackat D Egen förpackning D Egen tillverkning

Antal manuella diskar st El Grill

(9) ÖPPETHÅLLANDE

Vecka 42 16-22 oktgber

-avdelnin ' mån-ons torsda ; freda - lörda - söndag ___-_- __----

Vecka 43 2 -2 k r

Livsmedels-

avdelnin — torsda ; freda ; lörda - söndag ------ ------

Gäller angivna öppettider för livsmedelsavdelningen även hela varuhuset?

13. Ja D Nej

Om nej, vilka andra öppettider gäller för övriga avdelningar?

Hur länge har ovanstående öppettider gällt? år mån

Har Ni förbundit Er att ha ett visst öppethållande genom medlemskap i företagare- eller centrumförening? D Nej El Ja

Om ja, skulle Ni ändå ha detta öppethållande? Cl Nej EI Ja

SYSSELSÄTTNING MM AVS BUTIKSPERSONAL under vecka 42 och 43

För varje sysselsatt person tillhörande butikspersonalen anges under stu- dieveckoma dels kön, ålder, typ av anställning, lön och arbetsområde dels arbetade timmar. Person 1, 2 osv på denna sida skall motsvara person 1, 2 osv på nästa sida.

( 10) Sysselsatta personer (exklusive ev restaurang)

Vecka 42 och 43 16-29 oktober

Ålder Hel— eller Fast eller Timlön* (år) deltid exkl OB- och över- tidstillä- - -- (M) (M!) (f/t) ' ' baserad månads- lön lön

* Genomsnitt för vecka 42+43

Till butiker och varuhus som beräknas sysselsätta fler än 10 personer under studieveckoma bifogas extra exemplar av sidorna 4 och 5. Personerna numreras löpande från 11 och uppåt.

*** KAW avs livsmedel=1, special=2, gemensam =3 mmm avs livsmedel=4, special=5, gemensam=6

(11) Antal arbetade timmar för butikspersonal

Till butiker och varuhus som beräknas sysselsätta fler än 10 personer under studieveckoma bifogas extra exemplar av sidorna 4 och 5. Personerna numreras löpande från 11 och uppåt.

(12) Kassarapport om försäljning och antal kunder 16-29 oktober

För varje kassa (exkl restaurang) som är öppen någon gång under tiden 16—29 oktober avläses dels försäljning totalt dels livsmedelsförsäljningen samt antal kunder vid vissa angivna tider. Kassor som är öppna på söndagar avläses endast vid dagens slut. Nedan ges exempel på hur kassasarnrnandraget på sidorna 6 och 7 fylls i måndag-lördag.

Exempel

* 1 Varuhus som stänger senast kl 18,00 måndag-fredag eeh senast kl j 15.00 lördag anger endast försäljning och antal kunder per dag.

(&) Varuhus som stänger efter kl 18,00 men senast kl 20,00 måndag- fredag (efter kl 15.00 lördegt anger försäljning och antal kunder dels fram till kl 18.00 måndag-fredag (fram till kl 15.00 lördag) dels för hela dagen.

3 Varuhus som stänger efte; kl 20,00 måndag-fredag anger försäljning och antal kunder dels fram till kl 18.00, dels fram till kl 20.00 och dels för hela dagen. För lördag anges försäljning och antal kunder fram till kl 15.00 samt för hela dagen.

4 Varuhus som stänger efter kl 20,00 eeh e'ppngr före kl 08.00 måndag—fredag anger försäljning och antal kunder dels fram till kl 08.00, dels fram till kl 18.00, dels fram till kl 20.00 och dels för hela dagen. För lördag anges försäljning och antal kunder dels fram till kl 08.00, dels fram till kl 15.00 samt för hela dagen.

Kassusamlnandrag avseende försäljning och kundantal vecka 42 16—22 oktober Försäljning och kundantal Försäljning och kundantal Försäljning och kundantal Försäljning och kundantal fram till kl 08.00 fram till kl 18.00 fram till kl 20.00 eller fram till stängningsdags om öppet före 08.00 eller tidigare om varuhuset 18.30, 19.00 eller 19.30 om varuhuset stänger 20.30

stänger före 18.00 om varuhuset stänger efter eller senare 18.00 men före 20.00

Försäljn tot Försäljn tot Försäljn tot _ Försäljn tor

varav livs varav livs ,_ varav livs varav livs

antal kunder antal kunder antal kunder antal kunder Försäljn tot Försäljn tot Försäljn tot Försäljn tot varav livs varav livs varav livs varav livs antal kunder _ , _ , _ _ antal kunder antal kunder antal kunder

Försäljn tot Försäljn tot Försäljn tot Försäljn tot varav livs varav livs varav livs

antal kunder antal kunder antal kunder antal kunder

Försäljn tot Försäljn tot Försäljn tot Försäljn tot varav livs varav livs

varav livs varav livs varav livs antal kunder _ . ,_ antal kunder antal kunder , , Försäljn tot Försäljn tot Försäljn tot Försäljn tot varav livs __ varav livs varav livs __ varav livs antal kunder antal kunder antal kunder antal kunder

fram till kl 08.00 om fram till kl 15.007"??? fram till stängningsdags öppet före 08.00 tidigare om varuhuset om varuhuset stänger 15.30 stän er före 15.00 eller senare oå lörda-_

Försäljn tot Försäljn tot ___ Försäljn tot

antal kunder

varav livs varav livs varav livs

antal kunder __ _ . . .— antal kunder antal kunder Försäljn lot varav livs

antal kunder

Kassasammandrag avseende försäljning och kundantal vecka 43

Försäljning och kundantal fram till kl 08.00 om öppet före 08.00

Försäljn tot varav livs antal kunder Försäljn lol varav livs antal kunder Försäljn tot varav livs antal kunder Försäljn tot varav livs antal kunder

varav livs

antal kunder

fram till kl 08.00 om öppet före 08.00 varav livs antal kunder

Försäljning och kundantal fram till kl 18.00 eller tidigare om varuhuset

stänger före 18.00

varav livs antal kunder Försäljn tot varav livs antal kunder Försäljn tot varav livs antal kunder Försäljn tot varav livs antal kunder

Försäljn tot varav livs

fram till kl 13130 eller * tidigare om varuhuset stämer före 15.00

varav livs antal kunder

Försäljning och kundantal fram till kl 20.00 eller 18.30, 19.00 eller 19.30 om varuhuset stänger efter 18.00 men före 20.00

Försäljn tot varav livs antal kunder Försäljn tot varav livs antal kunder Försäljn tot varav livs antal kunder Försäljn tot varav livs antal kunder Försäljn tot varav livs ...................................... kr

antal kunder st fram till stängningsdags om varuhuset stänger 15.30 eller senare oå lörda;

Försäljn tot varav livs antal kunder Försäljn tot varav livs

23—29 oktober

Försäljning och kundantal fram till stängningsdags om varuhuset stänger 20.30 eller senare

varav livs antal kunder Försäljn tot varav livs antal kunder Försäljn tot varav livs antal kunder Försäljn tot varav livs antal kunder Försäljn tot varav livs antal kunder

(13) OMSÄTTNING, KOSTNADER OCH VARU- LAGER

Från senast redovisade årsbokslut önskas nedanstående uppgifter (bokföringsår / 19 — / 19 )

Varuhus som ingår i filialföretag särredovisar varuhusets kostnader så långt som möjligt. Ange under kommentarer vilka centrala kostnader som ej fördelats.

Försäljning totalt exklusive moms kr varav livs kr special kr restaurang kr Övriga rörelseintäkter kr Summa rörelseintäkter kr Varukostnad (inköpskostnad för sålda varor) kr varav livs kr special k r restaurang kr Personalkostnader k r varav butikspersonal kr Lokalkostnader k r varav energikostnader kr Administrationskostnader kr Marknadsföringskosmader (reklam o (1) kr Ovriga rörelsekostnader kr Summa rörelsekostnader (personal, lokal osv) kr Avskrivningar kr Finansiella kostnader k r " intäkter k r Utgående varulager kr varav livs kr special kr restaurang kr

Ev kommentarer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Postadress Box 27267, 102 53 Stockholm Gatuadress Sandhamnsgatan 71 1989—10-03 Telefon (vx) 08 - 663 01 95

Effekter av fria affärstider Fackhandelsbutiker

1989 års affärstidsutredning har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera effekterna av fria affärstider inom detaljhandeln. Handelns Utredningsinstitut (HUI) kommer för Affärstidsutredningens räkning att svara för den del av utredningen som gäller kartläggningen av affärernas öppethållande samt samla in information om försäljning, sysselsättning mm. Dessa uppgifter skall bilda underlag för analyser av eventuella sam- band mellan öppethållandet och olika bakgrundsfaktorer.

Det är därför synnerligen angeläget att de butiker som valts ut bidrar med den begärda informationen. Butiker som ingår i det statistiskt slumpmässiga urvalet kan nämligen ej ersättas av andra.

Bifogade frågeformulär upptar vissa basdata om butiken, sortiment och öppethållande. Dessutom efterfrågas uppgifter om personalbemanning, försäljning och antal kunder för perioden 16-29 oktober, dvs veckorna 42 och 43.

Det ifyllda formuläret insänds till HUI i bifogade portofria svarskuvert senast den 1 november. Har Du några frågor rörande undersökningen kan Du ringa Barbro Johansson på tel 08 - 663 01 95 (växel).

Tack på förhand för Din hjälp med begärda uppgifter!

Med vänlig hälsning

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Barbro Jo ansson

Affärstiderna mm hösten 1989 — Fackhandelsbutiker

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) KONFIDENTIELLT Postadress Box 27267, 102 53 Stockholm Gatuadress Sandhamnsgatan 71 Telefon (vx) 08 - 663 01 95

Uppgifterna nedan skall avse nu- varande förhållanden (om ej annat anges) i butiken på vidstående adress

Den ifyllda blanketten insänds till HUI i bifogade portofria svars- kuvert senast den 1 novemmr

l ! Denna undersökning avser butikernas öppethållande mm. Om verksam- heten på angiven adress avser postorder, kringföringshandel e d behöver inga uppgifter fyllas i utan blanketten återsänds med notering om vilken annan verksamhet det gäller

l:! Postorder El Annan verksamhet

Uppgiftslämnare (om annan än ovan)

Datum Tel

t

Ägare eller föreståndare &

BASDATA ! Enskild Ekonomisk ;

(1) Juridisk form El AB El HB El firma El förening El Annan l

(2) Butikens etableringsår Senaste ombyggnadsår

(3) Har butiken överlåtits 1988 eller 1989? El Nej i:! Ja år mån

(4) Butikens säljyta* m2 totalyta” rn2

(5) Nuvarande månadshyra (inkl värme; exkl ev restaurang) kr

(6) Butikens försäljning inkl moms 1988 (exkl ev restaurang) kr

* Med säljyta avses försäljningslokalens yta inklusive ytan närmast bakom manuella diskar samt eventuella utrymmen i skyltfönster ** Med totalyta avses golvyta på samtliga våningsplan exklusive väggar men inklusive trappor, rulltrappor. hissar etc

Samtliga ytor exklusive restaurang

(7) SORTIMENT, KASSOR, BUTIKSLÄGE

Herrkläder Damkläder Barnkläder Hemtextil, mattor Hemmöbler Kontorsmöbler

Järn

DDDDDEIEIEI

Färg

El

Övrigt

Antal kassaställen inne i butiken st " utgångskassor "

(exklusive eventuell restaurang)

Butikens läge: City i tätort

Köpcentrum i tätort (ej city) Annat läge i tätort Köpcentrum i externt läge* Annat läge

DDDDD

* Externt läge = utanför eller i utkanten av sammanhängande bostadsbebyggelse, på mark avsedd för industriändamål o d.

(8) ÖPPETHÅLLANDE, ENSAMARBETE

Veck 42 16 22 okto

___—__ ___-__

Vek4 2-2 ok ber

___-_- ___-__ ___-!-

Hur länge har ovanstående öppethållandetider gällt? mån

Har Ni förbundit Er att ha ett visst öp ethållande Eenom medlemskap 1 företagare- eller centrumförening? Nej

Om ja, skulle Ni ändå ha detta öppethållande? El Nej El Ja Ensamarbete

Är ensamarbete på obekväm tid' vanligt förekommande i butiken? l:] Nej D Ja

Om jg, för vilka dagar och tider?

från kl till kl

måndag - tisdag — onsdag - torsdag - fredag - lördag söndag -

* Med obekväm tid avses i detta sammanhang arbete 1 butik efter kl 17 måndag-

fredag, efter kl 15 lördag och hela söndagen.

SYSSELSÄTTNING MM AVS BUTIKSPERSONAL under vecka 42 och 43

För varje sysselsatt person inklusive ägare med familj, anges under stu- dieveckoma dels arbetade timmar dels kön, ålder, typ av anställning och lön.

(9) Sysselsatta personer (exklusive ev restaurang)

Vecka 42 och 43 16-29 oktober

Kön Ålder (man, (är) kvinna) '...

-..----- ...----- -..----- -..----- -..----- -..----- -..-----

* Genomsnitt för vecka 42+43

Hel- eller deltid

Månads- lön

Fast eller Timlön Timlön*

exkl OB- och över- tidsn'llä- -

inkl OB- och över- tidstilläE'

vid tim- baserad lön

** Till butiker och varuhus som beräknas sysselsätta fler än 10 personer under

studieveckoma bifogas extra exemplar av sidorna 4 och 5. Personerna numreras löpande från 11 och uppåt.

(10) Antal arbetade timmar för butikspersonal

Vecka 42 16-22 oktober

___-___—

--------- ---------

___-___-

__a_lVeck 4 % ___—__”

--------- --------- --------- --------- ---------

--------_

* Till butiker och varuhus som beräknas sysselsätta fler än 10 personer under studieveckorna bifogas extra exemplar av sidorna 4 och 5. Personerna numreras löpande från 11 och uppåt.

(1 l) FÖRSÄLJNING OCH ANTAL KUNDER 16-29 OKTOBER

D_ag Försäljning, kr Antal kunder inkl moms (exkl ev restaurang)

Vecka 42 Måndag 16 oktober Tisdag 17 oktober Onsdag 18 oktober Torsdag 19 oktober Fredag 20 oktober Lördag 21 oktober Söndag 22 oktober

Dag Försäljning, kr Antal kunder inkl moms (exkl ev restaurang)

Vecka 43 Måndag 23 oktober Tisdag 24 oktober Onsdag 25 oktober Torsdag 26 oktober Fredag 27 oktober Lördag 28 oktober Söndag 29 oktober

Dagligvarubutikernas antal och omsättning 1976-1989 och detaljhandelns omsättning (som index) 1970-1989

Källor: HUI (Dagligvaruhandeln) och SCB

4.4.2 ANTAL DAGLlGVARUBUTlKER PER BUTIKSTYP 1976-89

1976-89

Ino

delsavdeln'

tationer med Iivsme

ITIS

der varuhus och bens

Antal daoliovarubutlker samt stormarkna

Su-ermarkets

tallen

FIII'ItSS

forsal

Antal " "Stormark- _

mm su-ermarkets totalt

10 030

7 754 7 283 6 880 6 372

787

1 489 1 554 1 577 1 628 1 637 1 646 1 671

1 132 1 201 1 231 1 293 1 319 1 335

321 315

1976

9 800 9 600 9 340

ges—m 1 ute—Mi

1 340

308

450

294 278

9" 1980”

6. Mss-lm

5 844 5 599 5 405 5 218 4 923 4 686

1 400—mm

1 540 1 700 9 030

550

1” 2.15 s_47 4”

8 970 9 000 9 100 9 000 8 850 8 700 8 650 8 500

1 361 1 395

264 253

4 436 4 271 4113

890

2 410

1 854 1 889 1 917

2 Mao—Mi

2 470

_W—

1 650 1 689

1060

171

1989" Andel %

.

EMI!!- varubu

Trafikbutiker

Servicebutiker

M

% övri-a su-ermarkets

mum _W—

nu se”

30 42

en 51—55

Mm

1976

1000 1000 1000 1000 1000 1000

48 682 55

18 zm—m 18 amn—m

647 624

211—511

155 159

mna

4.4.1 DAGLIGVARUBUTIKERNAS OMSÄTTNING PER BUTIKSTYP 1976-89

Ill

Varuhus u-ermarkets

cu

. ': > Om

uoermarkets

- 0 lt) 0

II

(0

VC (Dv— w—N OO OO (Dv—NlDO (O(DCDINININQ O Ilco OO rxoo 0303 v—w—

19 8 22 7 24 7 27 8 30 70

.nu 3 780

34 o 4 soo—ll 18 250 56 850 5 670

00 00 NO v—w—

O O '— (') V' 0 (D 0) U') v— C) !? (") N 0000 inmcoco 0) ”d' 11- O O O & OOOO 00010 0 (0 1— O O OOOOO 0 v— v—v—NNN CO [x O') =:—

OOOLD 000 CD (0 N 10 'if ,— N 00 0) v—

380 422

m 47 Mm m m

OOlle) 110000) (0 N (') O N O') O O '” 83 (I) OC) (DO LO NGO)? v— (') 00 d) 0) O') v— w—

LOOOC') 000 ”(130 oooo (Dv— (DLD nov O') Qv— oorxoo co txw Vu") vm oooo (DO) 'v—v—

527 586

10 I!) O') lx ”=? (') O? U) O') 000303 GOLD N (D 0) 1— 0

00

mmm

63 2 mmmm

sa 69 mmmm ” 00 s _

d' 1— O') =? lxlDCD (') V 00 [x 10 (om 00 0) v—

,. (0 co Lo (OCDOI—O to 000000 (007 txoo :roo (o som 0000 och v—w— 9 7 58 200 74 8 mm

varav _

_ Tratikbutiker Övr daclih ” M _ _40 _100 o _38 _1000

o 2 m 100 0 mm 3 1

O') O') O) O '— .—v 00

(I) en . ': > =O (I) 3 .C 3 ._ se > . x _ ce E .. o __ (I)

uoermarkets 8

_m— su-ermarkets otalt

q) x = = .o a: 9 > !— cv

Lf) ..

(rv—V (9an

nu)» txrxm ua cooomco rxrxoao (') cum ,. oo lx ca .—

mm mm mm mm mm mm

4 2

(01— rxco V' O') lDl-l')

il

OQFVQOINO) LOLOl-l')

mm _24 _100 o

NWINGDCDV— NNNNN

O O 0 v— V N (? (*)C')

[NCOUJO'JCOLD

0"— OOO] OCD lxcovocov—oomcov— NGOYYIN (f?tt!!! (")IN N v—w—w—

v—o v—w—v—v—w— Fhv-(Omw costs:- (O(DCO (Dmc) Vifu') (3quth OCDCDwOO ,_ WX'lDC—O

lx LO (O

fx

g omg 6 7 9 N O G E T A K R A G Ä Dn E P R E M T U B U R A V Alu L G A D L A T N A 4. A 4

d livsmedelsavdelnino 1976-89

loner me

Antal daolicvarubutiker samt stormarknader varuhus och bensinstat

varuhandel

%

_W- " _

ifterna avser endast ICA-medlemmar

s stormarknader och varuhus. U. "

ICA:

' T 0 m 1988 totalomsättnino

Åhléns B&W och Hemkö-

inkl 3 dväst t o m 1987

'” Vivo-Favör

4.4.3 DAGLIGVARUBUTIKERNAS OMSÄ'ITNING PER ÄGARKATEGORI 1976-89

4 800 4 941 11 032

1976-89

_ _ _ | . varuhandel 3 68

4 199

loner

tat

sms

stormarknader varuhus och ben

|n-

åttn

tom 1987

ICA

i daolicvarubutiker och da-li-varuoms .

inkl 3 dväst

' T 0 m 1988 totalomsättnin. Åhléns B&W och Hemkö

Vivo-Favör

Total omsättnin. Mi

BUTIKSTYP - Klassificering enligt HUI

Butikstyp

Stormarknad - minst 2 500 m2 säljyta, externt läge och varuhussorti- ment.

Varuhus - minst 1 500 m2 säljyta, varuhussortiment och som ej är stor- marknad.

Varumarknad- livsmedelsbutik (butik där minst 50 % av omsättningen utgörs2 av livsmedel och som ej är varuhus eller stormarknad) med minst 800 m2 säljyta och där minst 20 % av säljytan (alt. 10 % av omsätt- ningen) utgörs av specialvaror.

Dagligvarumarknad - livsmedelsbutik med minst 800 m2 säljyta och som ej är varumarknad.

Varuhall - livsmedelsbutik med 400-799 m2 säljyta där minst 20 % av säljytan (alt. 10 % av omsättningen) utgörs av specialvaror.

Dagligvaruhall - livsmedelsbutik med 400-799 m2 säljyta och som ej är varuhallar.

Servicebutik - livsmedelsbutik med högst 250 rn2 säljyta, öppen på sön- dagar samt minst 70 timmar per vecka.

Trafikbutik - servicebutik i anslutning till bensinstation.

Övriga dagligvarubutiker - livsmedelsbutiker med högst 399 m2 säljyta och som ej är servicebutik.

Sommarbutik - endast öppen under sommaren.

Bransch

Varuhushandel

Livsmedelsdetaljhandel

Färg 0 tapethandel

Parfym o sjukvårdshandel Tobaks- och tidningshandel Bok () pappershandel

Blomsterhandel

Konfektion och ekiperingshandel S_kohandel

Ovrig beklädnadshandel Möbel- och hemtextilhandel

Järnhandel

Radio- och TV-handel Hushållsapp, belysningsart Övrig hemurrustning Ur, optik, guldsmedsvaror

Fotoh an del

Cykel o sporthandel Musik 0 leksakshandel

Övrig sällanköp

EGENTLIG DETALJHANDEL

Detnl'hnndelns omsättnin . Lö ande

Miljoner kronor 1989

1976 1979 1980 1981

31 883 191 232 248 265 109 130 175 228 253 283 4 582 189 230 278 309 1 196 156 227 259 274 4045 151 194 215 230 4 203 155 221 243 262 3 386 211 293 331 377 24 182 179 233 266 294 4 286 175 244 278 296 4 674 177 227 245 245 16 422 188 235 259 262 8 067 188 236 243 272 9 617 212 227 261 281 4 480 211 233 240 249 6 442 190 264 310 303 5 437 224 323 365 449 2 207 236 338 382 400 9 522 220 314 393 424 3 456 229 292 330 346 6 930 264 145 184 237 263 287

riser. Branscher.

År

Index 1970=100

1982

286 314 324 310 244 267 403 323 302 247 286 286 337 281 318 494 436 488 384 316

1983

300 347 366 347 261 286 488 355 336 278 306 319 337 300 352 533 463 523 403 344

1984

315 385 395 382 277 315 532 398 366 306 349 361 377 342 377 554 509 622 472 378

1985

324 419 419 426 288 346 570 464 415 354 371 391 408 366 400 602 542 715 532 410

1986

343 461 478 494 291 374 633 534 452 361 434 430 469 399 432 674 645 794 638 451

1987

368 486 530 553 292 407 696 580 494 387 507 490 535 451 470 734 725 904 726 488

1988

382 522 594 601 309 423 760 598 527 405 552 534 573 496 524 833 789 941 780 521

1989

403 559 671 659 324 485 806 632 559 450 632 613 611 540 590 927 862 994 854 563

, Antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar i inom olika sektorer och näringsgrenar 1970-1989

Källa: SCB (AKU)

TABELL 1 AKU 1970 16-66 ÅR SVSSELSATTA ÅT AFFÄRSTIDSUTREDNI'GEN 1990—06-07

(RADER) (KOMMER) SYSSE LSÄTTNDGSSTAUS NÄR INGSGREN

(CELLER) lmJEKTI PERSCNER SAMTLIGA

61 62 6210 6221 6222—6290 1-5 9 1-99

KORT DELTID 5538 36063 5321 12178 16672 36663 101770 212256 LÅNG DELTID 8882 59595 12929 18667 27998 96516 172056 376627 HELTID 162528 226630 29939 66978 128866 1593616 765176 3166565 SU'HA 156968 318088 68189 95623 173333 1726772 1019000 3733267 61 6210 6221 6222-6290 1—5

2 . 5 5 . 7 7 . 8 17 . 3 3 . 5 6 . 9 7 . 5 25. 8 1 . 0 2 . 1 6 . 1 50 . 6 1 . 3 2 . 6 6 . 6 66 . 3

6210 6221 6222-6290 1—5

10.7 11.0 12.7 9.5 2.1 18.7 26.8 19.3 16.2 5.6 70.6 62.1 68.0 76.3 92.3

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

9 1-99 100.0

100.0 100.0 100.0

1-99

5.7

10.0 86.3

100.0

KORT DELTID LÅNG DELTID HELTID suou

03"! N : Inka D NN»? C mmh N ha:—1: »:

KORT DELTID LMG DELTID HELTID SLHM

0 007— , Q HNN O O 0 'N CNC O 'N 000 o muio o QQO o OOP! O 0

G H 0 H 0 _|

TABELL 3 AKU 1970 16—66 ÅR SYSSELSÄTTA ÅT AFFÄRSTIDSUTREWIWEN 1990-06—07

(RADER) (KOLWERI SYSSE LSÄTTNIMBSTAUS NÄRINGSGR EN

(CELLER) (mJEKT) ARB ETADE TImAR I ARBETE

61 62 6210 6221 6222—6290 1—5 6 7 8 9 1-99

KORT DELTID 50693 336861 51925 121552 159852 366807 639666 103891 138998 932186 1979325 LÅNG DELTID 192656 1330957 289670 626090 610230 2135865 1678166 262867 366658 3661059 7882395 HELTID 5509651 6873060 1103503 2688080 5059391 61351156 16665318 8899729 5655261 26923682 119098366 SINA 5752801 10538857 1665098 3235722 5829673 63851835 18582908 9266687 5958717 31316926 128960066 62 6210 6221 6222—6290 1—5 6 9 1-99

KORT DELTID 2.6 6.1 8.1 18.6 67.1 100.0 LÅNG DELTID 3.7 5.6 7.7 27.1 63.9 100.0 HELTID 0.9 2.3 6.2 51.5 22.6 100.0 SINA 1.1 2.5 6.5 69.5 26.3 100.0 6210 6221 6222-6290 1—5 9 1—99

KORT DELTID 3.6 3.8 2.7 0.6 3.0 1.5 LÅNG DELTID 20.0 13.2 10.5 3.3 11.1 6.1 HELTID 76.6 83.1 86.8 96.1 86.0 92.6

sm 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

rie'e' e klivit—' |—

U' NNHIANNFQONG OOOOOOMHOD

MNW o 0 NOV. D

0 H 0 H

TABELL 1 AKU 1973 16—66 AR SYSSELSATTA AT AFFÄRSTIDSUTREMIMSEN 1990-06—07

(RADER) (KOLLQNER) SYSSELSÄTTNIMBSTAUS NÄR IDGSGREN

lCELLER) (CBJEKT) PERSCNER SAMTLIGA

61 62 6210 6221 6222-6290 1—5 6 7 8 9 99 1-99

KORT DELTID 6269 31386 6031 11367 13987 36690 39626 11873 16362 98022 - 198373 LAM; DELTID 9323 63137 16039 17637 31317 87663 81151 16013 20168 221551 - 626507 HELTID 139228 222632 31186 55586 135127 1529853 616131 233739 166366 806661 - 3168567 SWA 152819 316955 51256 86588 180632 1652186 536707 261626 198856 1126056 — 3773627 61 62 6210 6221 6222—6290 1-5 6

KORT DELTID 2.2 15.8 3.0 5.7 7.1 17.5 19.9 LAM; OELTID 2.2 16.8 3.3 6.1 7.3 20.5 19.0 HELTID 6.6 7.1 1.0 1.8 6.3 68.6 13.2 % 6.0 8.6 1.6 2.2 6.8 63.8 16.2 61 62 6210 6221 6222-6290 1—5 KORT DELTID 2.8 9.9 11.8 13.6 7.8 2.1 LAM; DELTID 6.1 19.9 27.6 20.9 17.6 5.3 HELTID 91.1 70.2 60.8 65.7 76.9 92.6

SINA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1

9 99 1—99

8 2 69.6 100.0 7 51.9 100.0 2 3 8

OQO

25.6 100.0 29.8 0 100.0

om'— 0

99 1-99

9 .7 0 5.3 .7 0 11.3 .6 .0

& QN!!! 9 mm— 0

HN 0 N 0

0 83.6 100.0 100.0

0 HIN 0 new: o r— ace o— r— utn-cm o eco— ::

D _|

100 .0 10

TABELL 3 AKU 1973 16-66 AR SYSSELSATTA AT AFFÄRSTIDSUTREWIWEN 1990-06—07

(RADER) (KOLU'NER) SYSSELSÄTTNIMBSTAUS NÄRINGSGREN

ICELLER) [CBJEKTI ARBETADE TImAR I ARBETE

61 62 6210 6221 6222-6290 1-5 6 7 8 9 99 1-99

KORT DELTID 60868 297716 52367 111566 133803 369659 370986 102825 121182 887273 1831922 LÅNG DELTID 176996 1368913 305017 373973 668063 1876085 1726286 318270 396031 6359262 - 8669931 HELTID 5170893 8667399 1069586 2196576 5162661 55505719 15569879 8168191 5706628 27278003 - 112206219 sann 5388757 10096028 1626969 2682093 5966307 57729670 17665155 8569285 6219661 32526537 - 122708072 9 99 1—99 68.6 100. 0 50 .3 100 .0 26. 3 100. 0 26.5 0 100 .0 9 99 1-99

2 . 7 0 1 . 5 13 . 0 7 . 1 83 . 9 0 91 . 6

100.0 100.0 100.0

61 62 6210 6221 6222-6290 1-5 6 KORT OELTID 2.2 16.3 2.9 6.1 7.3 19.1 20.3 5 LÅNG DELTID 2.0 15.6 3.5 6.3 7.7 21.6 19.9 ; 7

DOD

HELTID 6.6 7.5 1.0 2.0 6.6 69.5 13.9 SUHA 6.6 8.2 1.2 2.2 6.9 67.0 16.6 61 62 6210 6221 6222—6290 1-5 KORT DELTID 0.8 2.9 3.7 6.2 2.2 0.6 LÅNG DELTID 3.3 13.6 21.6 13.9 11.2 3.2 HELTID 96.0 83.7 75.0 81.9 86.6 96.1

SUHA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.

we'd m

0 Omv-4 H 0 0705 D Hven-4 0

o— 0

H

TABELL 1 AKU 1981 16—66 AR SYSSELSATTA

( RADER ) SYSSELSÄTTNINGSSTAUS

lCELLER) PERSNER

AT AFFÄRSTIDSUTREINIWEN

(KOLLINER) NÄR INGSGREN

((BJEKTI SAHTLIGA

1990-06-06

61 6210 6221 6222-6260 1-5 6 9 99 1-99

KORT DELTID 6788 6926 13680 13618 36096 65580 106076 182 216702 LMG DELTID 23560 20865 33817 61620 156928 133289 666903 268 816011 HELTID 165017 26576 63650 117621 1332586 396262 962881 626 3128051 SLIM 193365 52365 90967 172659 1525609 575112 1693861 1057 6158763 6210 6221 6222-6260 1-5 6 9 99 1—99

KORT DELTID 3.2 6.3 6.3 16.8 21.2 0.1 100.0 LÅNG DELTID 2.6 6.1 5.1 19.2 16.3 56.5 0 100.0 HELTID 0.8 1.6 3.8 62.6 12.7 0 100.0 SOMA 1.3 2.2 6.1 36.7 13.8 0 100.0 6210 6221 6222—6260 1—5 6 99 1—99 KORT DELTID 13.2 16.8 7.9 2.6 7.9 5.2 LAM; DELTID 39.8 37.2 26.0 10.3 23.2 19.6 HELTID 66.9 68.0 68.1 87.3 68.9 75.2

SlRHA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0

TABELL 3 AKU 1981 16-66 AR SYSSELSATTA AT AFFÄRSTIDSUTREWI'BEN (RADER) (KOLLINERJ

1990-06 —06

SYSSELSÄTTNIMESSTAUS NÄRIMBGREH

(CELLER) ImJEKTl ARBETADE TIMR I ARBETE

61 62 6210 6221 6222-6260 1-5 6 8 9 99 1-99

KORT DELTID 66036 301269 61888 116389 122973 368771 607883 116398 982976 1676 1962366 LAM; DELT ID 657735 1926673 623387 665976 837112 2995397 2661096 891909 8328317 5031 15500362 HELTID 5891572 6918129 828612 1676136 6610633 66665670 16686100 7198388 30651580 23683 107072666 sucu 6393361 9165851 1313687 2658697 5370517 69789666 17555085 8206696 39962873 29989 126535160 61 62 6210 6221 6222—6260 1—5 9 99 1—99

KORT DELTID 3.2 5.9 6.3 17.8 50.1 0.1 100.0 LAM; DELTID 2.7 6.3 5.6 19.3 53.7 0 100.0 HELTID 0.8 1.6 6.1 63.6 0 100.0 SOMA 1.1 2.0 6.3 60.0 0 100.0 6210 6221 6222-6260 1-5 99 1-99

KORT DELTID 6.7 6.7 2.3 0.7 1.6 LAM; DELTID 32.2 27.1 15.6 6.0 12.6 HELTID 63.1 68.2 82.1 93.3 86.0

sunu 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

mév— '—

ICON

NMGNNNNO—DQ

D 00 "|

TABELL 1 AKU 1986 16—64 ÅR SYSSELSÄTTA ÅT AFFÄRSTIOSUTREDNINGEN 1990—06—29

(RADER) (KOLLMNER) SYSSELSÄTTNIMSSTAUS NÄRINGSGREN

(CELLER) (OBJEKT! PERSINER SAMTLIGA

61 62 6210 6221 6222-6240 1-5 6 7 8 9 1—99 KORT DELTID 2585 26037 4049 10545 11443 28395 37378 11025 10213 72087 159297 LÅNG DELTID 19206 87234 13929 30953 42353 153267 121931 32728 51698 491653 851392 HELTID 180841 191377 13786 52298 125294 1304241 433699 257244 264205 1006233 3267074 SINA 202633 304649 31763 93795 179090 1485903 593009 300997 326116 1569973 4277764

61 6210 6221 6222—6240 1—5 6 9 1-99 KORT DELTID 1.6 16.3 2.5 6.6 7.2 17.8 23.5 100.0 LÅNG DELTID 2.3 10.2 1.6 3.6 5.0 18.0 14.3 100.0 HELTID 5.5 5.9 0.4 1.6 3.8 39.9 13.3 100.0 SLIM 4.7 7.1 0.7 2.2 4.2 34.7 13.9 100.0 61 62 6210 6221 6222—6240 1-5 6 1-99 KORT DELTID 8 5 12.7 11.2 6.4 1.9 6.3 3.7 LIM; DELTID 9 5 43.9 33.0 23.6 10.3 20.6 19.9 HELTID 43.4 55.8 70.0 87.8 73.1 76.4

sm 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

|— 005 0 'N IND—in G OMVN IN

wie-n 6 Ha) C H

TABELL 3 AKU 1986 16—64 ÅR SYSSELSÄTTA ÅT ÅFFÄRSTIDSUTREWIPGEN 1990—06—29

(RADER) (KOLU'NERI SYSSELSÄTTNIPGSSTÅLS NÄR IPÖSGREN

lCELLER) leEKT) ARBETADE TIMR I ARBETE

61 62 6210 6221 6222—6240 1—5 6 7 8 9 1-99

KORT DELTID 24872 232898 34974 93646 104278 243501 331820 92870 76427 675244 1420767 LÅN; DELTID 389858 1730272 268249 619592 842431 2961382 2432105 597942 991698 9345345 16329450 HELTID 6688179 7368118 477002 2050942 4840174 45685488 16366320 8732273 9382718 33419657 113654957

SINA 7102909 933128! 780225 2764180 5786883 48890371 19130245 9423084 10450843 43440246 131405182

6210 6221 6222-6240 1—5 6 KORT DELTID 2.5 6.6 7.3 17.1 LÅN; DELTID 1.6 3.8 5.2 18.1 HELTID 0.4 1.8 4.3 40.2 sun/4 0.6 2.1 4.4 37.2

6210 6221 6222-6240 1-5

KORT DELTID 4.5 3.4 1.8 0.5 LÅN; DELTID 34.4 22.4 14.6 6.1 HELTID 61.1 74.2 83.6 93.4

SWM 100.0 100.0 100.0 100.0

9 1—99 100.0

100.0 100.0 100.0

1-99

1.1

12.4 86.5

100.0

lll—OO O IN Mkh N '— om'— 0 Omh '— Q&HMGQNMQD

man? 0 o— 0 F.

000 D

G H

A TABELL AKU 1987 16-64 AR SYSSELSATTA AT AFFÄRSTIDSUTREWIMBEN 1990—06-06

TRADERJ (KOLUNER) SYSSELSÄTTNIM'S NÄRI'KBGREN

lCELLER) (mJEKTl PERSWER SAMTLIGA

62 6210 6221 6222—6240 1—5 6 9 1—99

KORT DELTID 29360 3537 12999 12824 36030 43290 73220 176952 LAM DELTID 97517 14996 37818 44703 145909 136101 538152 912627 HELTID 187981 15275 47935 124739 1279911 426706 1014879 3246735 UFPG SAKNAS 103 — — 103 298 264 796 1624 sumn 314961 33809 98752 182369 1462148 606361 1627047 4337938 6210 6221 6222—6240 1-5 6 9 1—99

KORT DELTID 2.0 7.2 20.4 24.5 41.4 100.0 LAM: DELTID 1.6 . 16.0 14.9 59.0 100.0 HELTID 0.5 . 39.4 13.1 31.3 100.0 UPPG SAKNAS 0 . 18.3 49.0 100.0 SINA 4.2 33.7 37.5 100.0 6221 6222-6240 1—5 9 1—99 KORT DELTID 13.2 7.0 2.5 4.5 4.1 LÅNG DELTID 38.3 24.5 10.0 33.1 21.0

HELTID 48.5 68.4 87.5 62.4 74.8 UPPG SAKNAS 0 0.1 0 0 0

100.0 100.0

code » H

h MMGQ "! # ONNH G

mumo :: HQ

SOMA 100.0 100.0 100.0

O F.

TABELL 3 AKU 1987 16—64 AR SYSSELSATTA AT AFFÄRSTIDSUTREWIMSEN 1990—06—06

(RADER) (munnen) SYSSELSÄTTNIM; NARImREN

lCELLERl lmJEKT) ARBETADE TIH'IAR 1 ARBETE

62 6210 6221 6222-6240 1—5 6 7 8 9 99 1-99

KORT DELTID 289976 32084 133084 124808 331136 423052 100543 109452 793230 1898 1759311 LÅm DELTID 2106917 311833 831071 964013 3033319 2975728 812525 1130173 11026359 5654 18983757 HELTID 7381462 508953 1936021 4935204 45626344 16420193 8901839 9481761 33586684 84131 114100952 UPPG SAKNAS 1416 - - 1416 7843 7982 4598 2683 19684 — 42790

$u|1A 9779769 852870 2900175 6025441 48998642 19826955 9819505 10724069 45425964 91683 134886810 62 6210 6222—6240 1—5 6 7 9 1-99

KORT DELTID 1.8 7.1 18.8 24.0 .7 45.1 100.0 LMG DELTID 1.6 5.1 16.0 15.7 .3 58.1 100.0 HELTID 0.4 4.3 40.0 14.4 .8 29.4 100.0 UPPG SAKNAS 0 3.3 18.3 1 .7 46.0 100.0 SINA 0.6 4.5 36.3 .3 100.0 62 6210 6221 6222—6240 1—5 7 1—99

KORT DELTID 3.0 3.8 4.6 2.1 0.7 .0 . 1.3 LAM; DELTID 21.5 36.6 28.7 16.0 6.2 .3 14.1 HELTID 75.5 59.7 66.8 81.9 93.1 .7 84.6 UPPG SAKNAS 0 0 0 0 0 0 0 .0

SUNA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

TABELL 1 AKU 1988 16—64 AR SYSSELSATTA

(RADER! SYSSELSÄTTNING

ICELLER) PERSGCER

61 62 KORT DELTID 4776 31389 LÅNG DELTID 19966 94613 HELTID 188911 198136 UPPG SAKNAS — 27 MA 213652 324164 61 62 KORT DELTID LÅNG DELTID HELTID UPFG SAKNAS

SAIEM

Q 1 1

eianm

”DON '—

J

2 5 0 9 4 62 7 2 1 0 0

NBD & : NMQD D

KORT DELTID LÅNG DELTID HELTID UPPG SAKNAS 910"

9 29 61

(008

:S = _

100.

TABELL 3 AKU 1988 16—64 AR SVSSELSATTA

(RADER) SYSSELSÄTTNING

lCELLER) ARBETADE TIPHAR

6162. KORT DELTID 43496 302129

LÅNG DELTID 452730 2051540

HELTID 7015483 7706777 UPPG SAKNAS - 189 SLI'HA 7511709 10060635 61 62

KORT DELTID LW DELTID

HELTID

URPG SAKNAS 911"

Fil-I noen » aaeJ—o mono—o M 0000 In ln

”0

6 *0 7— H 0000 G

KORT DELTID LÅNG DELTID HELTID UPPG SAKNAS

:: .Snn &

. % 1 |

AT AFFÄRST IDSU'T REWIMSEN

IKOLIINERI NÄRINGSGREN

(OBJEKT!

SAMTLIGA

6210 3638 15057 17046 35741 6210 2.1

1. 0.

mm:

0.8 6210 10.2 42.1 47.7

0

100.0

ÅT AFFÄRS

6221 6222-6240 14681 13069 34447 45109 48768 132294

27 — 97923 190472

6221 6222—6240

9 2

1 6222—6240 0 6.9 2 23.7 8 69.5 0 0 0 100.0

TIDSUTREMIMSEN (KOLLINERl

NÄRINGSGREN

6210 29409 330096 589698 949202 6210

lmJEKT ) 1 ARBETE

6221 6222-6240 141426 131294 755582 965863

1929430 5186598 189 2826627 6283755 6221 6222—6240 8.0

5.1 4.4 0

eå—é

0000 H

4.6 6222-6240 2.1 15.4 82.5 0

H N HQ N = lli—00 NO DNMO

__ . 0'.0

1—5 33570 142469 1288383 355 1464776 1—5 19.5 15.8 38.7 38.0 33.3 1—5

cu cigg .3 7 0 0 0

100.

1—5

317398 2993814 45982024 17465

49310701 1—5

19.2 15.9 39.3 53.4

1990—06—06

46247 131723 447417

7

11553 36229 261073 97

308952

OQNO ';

"':28

7 7 0 9 4 .0 7 .7 .7 .5 0 0

100.

1990-06—06

6 429739 2893493 16998290 3403 20324925 6

26.1 15.3 14.5 10.4 14.8

2.1

14.2 83.6 0

100.0

112972 754346 9104269 798

CQT—N '— Ahl-1

I— 0009 M '— HQMD G

0"

O O F.

104761 1201000 10179206 1880

0 4?th s? 0 00100 ::

own-n O

O O F.

9 67715 533816 1041878 343 1643752 9

39.3 59.2

683246 11011846 34504996 9175 46209271

99 146 503

4286 4935

99

HFN-IC _! OOO

:$

99

10.2 86.8 0

100.0

775 12027 178689 191491

Odh-ID vi DO

:S 9 &

QMMO Q DOM

100.

1-99 172168 901543 3325221 932 4399863 1-99 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1-99 3.9 20.5 75.6 0

100.0

1-99 1648891 18866526 116947474 32721 137495619 1-99 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1—99

1.2

13.7 85.1

100.0

TABELL 1 AKU 1989 SYSSELSATTA AT AFFÅRSTIOSUTREDNIPBEN 1990—06—05

(RADER) (KOLLINER) SYSSELSÄTTNING NARINGSGREN

(CELLERI (OBJEKT) PERSCNER SAMTLIGA

61 6210 6221 6222-6240 1—5 6 7 9 1-99 170621 KORT DELTID 5588 3204 15566 14654 30438 51326 10566 66368 LÅNG DELTID 21600 13740 30274 42629 146325 124183 34367 531003 332831 HELTID 204613 17995 48906 138837 1297611 476168 266680 1055626 440 UPPG SAKNAS — — 23 - 223 23 25 169 SLM 231800 34938 94770 196119 1474597 651700 311639 1653166 4466638 6210 6221 6222—6240 1-5 6 9 1-99 100 . 0 KO ELTID 1.9 9.1 8.6 17.8 LÅNG DELTID 1.5 3.4 4.8 16.5 äggg HELTID 0.5 1.4 4.1 38.1 100.0 UPFG SAKNAS 0 5. 2 0 50.7 . suou 0.8 2.1 4.4 33.0 100.0 6210 6221 6222-6240 1-5 1-99 3 .8 OR ELTID 9.2 16.4 7.5 2.1 LÅNG gELTID 39.3 31.9 21.7 9.9 12.2 HELTID 51. 51.6 70.8 88.0 .0 UPPG SAKNAS 0 0 0 0

SLIM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Q 0090 N') 0 NANO D omo— 0

CMI—ln 'N

N No—Qh 0 B 0000 0

MON HO H

m_s

o 0 H 0 o _.

TABELL 3 AKU 1989 SYSSELSATTA AT AFFÄRSTIOSUTREWINGEN 1990—06—05

(RADER) (KOLUNERI SVSSELSÅTTNITG NÅRINGSGR EN (CELLER) (OBJEKT) ARBETADE TImAR SAMTLIGA

61 62 6210 6221 6222-6240 1—5 6 7 8 9 99 1—99

KORT DELTID 54732 323605 31510 144755 147339 273920 485523 94201 116167 659883 1163 1630856 LÅNG DELTID 474030 1928798 303845 681791 943163 3056995 2750547 708646 1159543 10985920 11386 18673037 HELTID 7669474 7941798 599147 1944482 5395749 46437750 18113526 9334061 11060009 34754654 149920 119849920 UPPG SAKNAS - 2254 2254 - 19453 2254 2450 - 8639 32796

. sum 8198236 10196455 934502 2773282 6486251 49788118 21351858 10139358 12335720 46409104 162468 140186609 61 62 6221 6222—6240 1—5

1-99

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1—99 1.2 13.3

85.5 0

KORT DELTID LÅNG DELTID HELTID UPPG SAKNAS SLIMA

16.8 16.4 38.7 59.3 35.5

6222-6240 1—5 2 . 3 0. 6

14 .5 6 . 1

83.2 93.3 0 0

MNW

h-00

(11th 'N

mef0 D |; 5000 In

KORT DELTID LÅNG DELTID HELTID UPPG SAKNAS sm

0500 0 H NQNH

CNN omm

OOO

ONT—0 N N "(000 NN

& 0

O "NNO O O OQNO 0 O '— QQQLH N N DOI-(O

Statistik om butiksrån

Källa: SCB

Definitioner till statistiken om butiksrån

K/ockslag

07-13 avser butiksrån anmälda mellan kl. 07.00 och kl. 13.59, dvs. fram till kl. 14.00.

17 avser butiksrån anmälda mellan kl. 17.00 och kl. 17.59, dvs. fram till kl. 18.00.

Motsvarande gäller för övriga klockslag.

För övriga definitioner m.m. se kapitel 8 i betänkandet (SOU 1991:10).

995 L91 665 002 99 912 99 91 05 25 L 5? 061 29 921 6861 695 66 062 ZLT 09 251 99 51 55 25 9 82 L51 29 56 8961 SLE 111 L9Z 691 19 821 55 11 29 95 01 92 221 69 5L L061 255 92 9L2 951 55 521 65 L 2.5 95 9 82 101 92 51. 9861 559 011 525 691 65 051 GL 61 65 99 01 95 291 29 001 5861 L6Z 69 022 651 15 001 95 6 52 99 6 LE BL 07. 85 9861 062 15 652 551 52 011 65 9 55 25 L 52 98 51 1L 5961 552 55 002 521 05 56 L? 5 22 52 9 12 08 91 99 2061 5.42 15 222 111 61 26 65 L 25 55 L 92 06 01 ZL 1961 952 85 8L1 66 22 LL 92 9 02 52 6 91 88 12 L9 0961 ILZ QL 561 16 92 L9 59 91 15 09 L 55 56 55 29 6L61 595 00 LS? 611 92 56 65 21 L9 02 51 51 651 65 001 8L61 555 901 692 221 L5 06 09 L 55 55 22 55 111 85 5L LL61 5L2 OL 502 111 05 18 65 6 05 02 01 81 L6 12 9L 9L61 5699 5911 0555 1002 659 2951 059 651 115 999 521 595 9551 299 9111 117101. N3dVA NEdVA NEdVA NBdVA NidVA NidVA NSd'A NSdVA N3dVA NHdVA IFFHS WMS WMS UTXS IFFHS W))S WTS ”XS .U'I'XS WXS 117101 03" mm 119101 03" NVIIT 117101 OBH NVln 119101. 03" NVUT 117101. 03" mm BNI! V'IHH HMI!) VSIW smalna MVH HTOHXDOLS

!! :IMIISIIOUG 68'9L " NYUSXIUTS "flm TVM

22'50-06 mum

BURÅN 90—12—04 BUTIKSRÅN FORDELADE EFTER VECKODAG DA BROTTET BEGATTS NOVEMBER 1988 TILL OCH MED OKTOBER 1990 SONDAG MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LORDAG VECKOSLUT OKÄND TOTALT

STOR-STOCKHOLM

NOV 88 OKT 89 RÅN MOT BUTIK MED SKJUTVAPEN 11 12 13 RÅN MOT BUTIK UTAN SKJUTVAPEN 24 34 34 RAN MOT BUTIK TOTALT 35 46 47 NOV 89 - OKT 90 RAN MOT BUTIK MED SKJUTVAPEN 18 RÄN MOT BUTIK UTAN SKJUTVAPEN 26 RÅN MOT BUTIK TOTALT 1.4

STOR-GÖTEBORG

NOV 88 OKT 89 RAN MOT BUTIK MED SKJUTVAPEN RÅN MOT BUTIK UTAN SKJUTVAPEN RÅN MOT BUTIK TOTALT

NOV 89 - OKT 90 RAN MOT BUTIK MED SKJJTVAPEN RÅN MOT BUTIK UTAN SKJUTVAPEN RAN MOT BUTIK TOTALT

STOR-MALMÖ

NOV 88 - OKT 89 RÅN MOT BUTIK MED SKJUTVAPEN RÅN MOT BUTIK UTAN SKNTVAPEN RÅN MOT BUTIK TOTALT

NOV 89 - OKT 90 RÅN MOT BUTIK MED SKJUTVAPEN RÅN MOT BUTIK UTAN SKNTVAPEN RÅN MOT BUTIK TOTALT

OVRIGA RIKET

NOV 88 OKT 89 RÅN MOT BUTIK MED SKMVAPEN RÅN MOT BUTIK UTAN SKJJTVAPEN RÅN MOT BUTIK TOTALT

NOV 89 OKT 90 RÅN MOT BUTIK MED SKNTVAPEN RAN MOT BUTIK UTAN SKJJTVAPEN RAN MOT BUTIK TOTALT

HELA RIKET

NOV 88 - (RT 89 RAN MOT BUTIK MED SK.!JTVAPEN RAN MOT BUTIK UTAN SKJJTVAPEN RÅN MOT BUTIK TOTALT

NOV 89 - OKT 90 RÅN MOT BUTIK MED SKJJ'TVAPEN RAN MOT BUTIK UTAN SK.!JT VAPEN RAN MOT BUTIK TOTALT

Hm: Quo H th nu: H Hem QHN HH

umm Nha— Hin—0 mum CIAO— HMQ MGM

MHN? Mvh?

11V101

INNndOII ONVNO

.90.*.00.

t- _

z..

9- _

69!—

| | . | | || Zaetvltvlo IngOGITVÅ . | | | | cc .. .. .- a tt : 95 | ||

!. t- Zn.”

__ _I__lt

T: 27:66!

__ _t— tf-

t. ___ __

1..1.11

_t. tilt— . ___ _:- _t- tvi:—

tf=li- :.

t. 590-Z-

Zvlbc: ,.

1 zaoZC=RZG_

z_.k£_.=t

1 91:59C7L9

OVOBUJ

1 .nu m 022 vmmao. 1 := 1 nu .102 M92 1 G..... 5..1._ 1 _ 5..1_. 5._... 21.... 51.... 1 11.15. ...... 11.12. 61.2._ 9._11. 51.21. 12.22. 11.21. 22.59.

.61. OLII

.91.=.91-

.81. .21.3.L0-

tCZII

t.olz

2:595

111.

__ _t

tfålt

_.ktz

_E'lz

_z:f_

.1.1

_CZIZ

STOGU

1119

1 int.,

.. m 1 ...-|... mm 02211110 0106819L0 m" .Hllhllblm 91 .. |. 102 11 m92 92 1 1 21.1...155 2.__._..2. 1 51.1...1L5 9...11...2 ......_.._ 9.._11...2 2..11..... 2.......2. 9_.11.._2_

n?n—(:lz'ltaet

9. .t. ...kg.

1 62—9Eztzbt : vs.—395926L.

a_ .t__ _29_

9 1 25.9521528

11V101

DNNMI1OMDD

!.

2—

5-

9-

L—

5.

.90.=.00. .2213-12.

.L1.

.91n3.91.

let] -21.3.10. .02. låt.

11.1515

___ _l.—

_tt_t9t£

__ .t— t. tfn.-_ 952. I.

_ _t_ _iz

_ ___ .t—

__t_ _”:

_EIIZZE

_t_ _zz_

_911995

fl,,eiITLM

! o. t. 17:65C—

till .11559000

SVGSII

lmlullnlnl 0 02211110 ” 01068L9L T.... .... 1 || |- 102 11 M95 92 1 t 2_.11.129. 9._.._.122 1 8._11.1962 ___..__... 2...1.1._1 2._.1.1._1 5....12... 2....11._. 5._._22.._ 2 1211252195

,vi. .1— _vlz_

? 1:127392902a15 E I 990296ih£39nu5

1 lt. _2112692

Hiflc9glzvne

MGN"

OVTSXOO'IX I SVOOXOEA =1Md011$11085

G&IIWUT HTONXOOIS

NädVA NädVA urm;urxs

anna

OJH NV1n 11V101

NädVA NädVA

urm;urs

amana

UT%;UTE OBH NVln 11V101

NSdVA NädVA

GEN NVIn 11V101

IEEUVMMW

NldVA NSdVA

lNWSUTE

OJH NVln 11V101

UT%;UFÄ IHXIU VT!"

NHdVA NEdVA

Dlw1

9L61 UV NVUSXIlnl V011NNV 1V1NV Num!

52'50—06

___—___*__nog___anq_n._._.—_Q_w___

OVO (INV!) 11V101

DN'TdOIL (INDI)

.22.=.12

_9.__tt2—__

_zutt__.___

_,_ttttz___

t:-tt-

_t_t__

ti-Zt—

_9_ZI-

.2—z__

_9-91_

.1—

_l.

to_52ttz.t_

_s_9t___...

tn-Åittz_t_

lizigltz Daz .61 o81 .L1 .91 .51.=.91 litlzllo

nmmn CNDD

t atz__-t_£z

2-t___t___

... Zts__—Z-£z

5...11.1..

s..—tt_t._ 9..zr._t__

2.1-______

9.IZI__I__

O_tz.tzz_t

tt.....-..

t ort?—tzz_t z 9t£9z229£i

512...1...

: tzsvzzyiii

OVOBO'I

9L61 SV'ISMO'IX I OVOOXOEA :mondunamua OBH nun H'IOHXOO1S

NädVA NädVA WMS III—XS

CHTV" UTNS WXS OJH NVU'I 1'IV.I.O.I. NidVA NSdVA

(BH NVln 11V101

"PNS ”TWS 980913 NIdVA NldVA

(BH NVm 1'TV101

INXS HV'XS HMI! VOIUM NEdVA NädVA

OBH NVLn 1'IV1.01 EXIT! VT!"

NädVA man HV'XS WMS

L'IVLOl

9161. UV NVUSXILOO VO'IMV 'lVlNV

m.m.. uma ..

I. . 10 m, m 1

H..

I..

.12. .02. låt. .81. llt! 022!

2.252”:

E..11£.

9.29112

11..zs_

Z...—1.

it.—29.

121225:

...—...

1212253

1.11192

.1111_1

1122295

1 519919,

5112291

1 2 0959601

anan1(mnn

|90|=AOOI

LLLLLLm 1060191 . .: 2 11 5 95

1 9.1111i—sz

O_— .1..591

? i.1121££6£

i..—_Z—1.. ...—___... £____z.1._ E...—..1.z it.1.—.-.1 91.1-..1.i 1 01-11_E,,9 9.._11—121 z ”1.1211595 £ 9112z59969 1 91.1z1_99: ; 111 9215999091

OVOSHO1 11V101

DMdOIl. Om

L—.

51.

6.—

91.

m 9

LLLLLLW 1069191

....h- . .. 2 II 5 92 5._1_5_

1._1.11

”_.z_91

21.2111

11...__

iZ—S111

122—25.

til—25.

_111511

1.1...1

1191522

1 995592?

5111—12

1 699991”

amen ITVIOL

IMHQLLGNN

1 i.—

00!

.90.

LLLLLLW 1069191 L LL 5 95 IZ—_EL_

L11_z_1__z

z 01119_1£Lz

9...1.1.11 6._521_12. 1 2..5511121 11.._._15. 2_.1.1.... 61.1.1.15. 1 91.5..5151 1 11.5121111 22.9129292 & 1 2.92.9582 2 6211592221

, 1 : 1911999119

OVOSII

1w....-...m O 02211110m HW0106819LV 1 :l . 1 .. .n3 102 11 192 95 nu. nu W 1 1 911.___592 5_.11...21 1 61111._589 2...__..12 2_._...2.1 9...._.212 6...21..25 1.....1... 1 0...211.22 2 01.1119192 91.12._11_ 2 92.2519215 9 11 9211229991

91.22.1isz

9 11 1215921165

NädVA NädVA OH NHR HRMXDH

urm;urm

anni

03" NV1n 11V101

UYWEUTR

NZdVA NädVA

B&NEHH

NåNAWNWN UT*;UT% DEN NV1n 11V101

03" NVln 11V101

NldVA NädVA INWSUTW 13!!! VSIBAO

OHH NVln 11V101

NEdVA NSdVA UTE;UT£ .BMUVHH

HlmL

OV'ISXJO'IX I OVOODHA 31m011511082

1161. UV NYUSXIIDO VOTIHNV 1V1NV

22—50—06

1'IV1.01 ! oz |

DN'ldOIL anno

SVG (INDI)

.22u3.12.

1'1. .. . .i. =.. Yu,. ?. . .2. t.. . 1. 1. . . 9. 1.1. . .. 1vl.

1

0611 .81. 111. .91.

.51.=.91. .21.3.10.

1. ..

1. ..

1. ...

1. ... .1. 1 .1. 1 . .fli

1. 1.

1. ,vi 7.1. iof-.vlfålfl” .9.£...Z.1.

51.15129

SVONOS 11V101

DN'IdOIl. (INDI)

1. 6. 5. ”. 6. ,. 1. 5. 6. i.

1 z.

2 9. 6.

u91|

.51.=.91.

llt! .51.=.10. .02. |61| .81.

|iZ|3112|

11. _ 1112

1. ... ... 21. . 1112 111.1. .1 .. 1. . .101 757570. 15. 9.2 .17: 1. .1 .. .. .. .1 .7-1. 1 .. z .z..z1s1 17... .. .1 uti. .21222 9232. 51?99 2'11. . .,oi t9£.5296

OVOBOT

(EH NV1n H'IONDOJS 1161

NidVA NädVA .IIV'XS WMS MVH

(HH NVm 11V.I.O.|.

NidVA NädVA UTXS WXS

98003109

NSdVA NädVA (IHH mm 1'IV101 WMS WXS

NEdVA NädVA OBH NVln 11V101 BNI! VOIZMO .UV'XS JIV'XS

(HH NVm 11V101

NZth NädVA UV'XS WMS EXIT! VT!"

1'IV1.0.I.

OV'IS)DO1X I OVOOTOZA 31%011811088 1161 UV NVUSNILOG VOTVIVNV 1V1NV

|. ........ 0 02211110 ” OTÄ9091591 _l.... .. 1 .. .. 10,0 11 195 95 O.- .. m I.

2 01..111,=699

9. 1. 1. .2911

”11:1272695Å z.. ..z.... 2. .. .z. ... v.. ..”. ...

Of..111,=111

91... ..z1.

1 iz..1117=!z1

H. _r:121:655

s. :1121...

n..2292255 ” 1 19.550L2592

1 1111291921

9 1 11 ££1Qé=09601

SVG!!! 11V101

1WHNHJNDD

.L1.

|91|3191|

let! .51.=.10. 102! .61.

.90.=.00. .52.-.12.

1 s. .i.,=1991 s. .1Tu.1z.. :

0. .*?;26991 2. .11.. ... 1...— ..1.. i. .11. .1.— 1 1.111..£91 z.. .1. .1.— 1 £.11Z..991

1 61.5111211

L.13.1.z.1

2 9111121912 9 1 1 1110552652

1 5.112119.1

9 1 11 2122592559

OVOSUO1

|. ........ owozz11110 1'01069l9l Vm-....... |.l... ... 102 11 m9i 92 I. 6.1.5..2£. 9.- ..111.1 1 2.1.511E51 S..—z...z1 z....1..1. L..—21..£1 ,...—11zz. £...1...2. 6.-.11129. 1 b..:itz1tt l...—1112: z 1..ZEZEZ91

”.1292isnz

1 9.. .112252

5 1 0.12655195

I. ..-nu... 0 02211110 ” 01069Å91 al.... .... I. .. .. 102 11 m,: 91 |. 1 9. .15. .159 6.— .1.zv11 ? s..19.259l 1..1...... 1......1.. z..1...1.. V..1...1.z 1......1.. s..1...z.z 1 11.—12222. I.....t...

1 21..12222. i 21.2922988

1 g..—1.5,11

1 ”1..l528=u66

SVOSI1 11V101

DNMOI1 (mm

.90.=.00. .22.3.12.

z..

9.—

.11.

.91.3.91.

.8L .21.=.L0. .02. .61.

szzs.9i

....11.

szz11li

.1..1..

2.1...—

i11.1..

..9.£s1

_.9_551

Z£€22z29

...—1.2

211112,

1 5,699ie

2.1.212

ammm

msmsm mwmm. mswm ...—G.WGH N

”HW

OJH NVln 11V101

NldVA NädVA ”T*;UTXS

OWEBMD

OEH NVIO 11V101

NHdVA NSdVA urm;ur£

OEH NV1n 11V101

IDEHWMWW

NEdVA NädVA

UT*;HT%

OäH van 11V10l IHHIU VTJH

UTXSUTN

NädVA NadVA

11V101

9161 " NVUSXIUTO VO'IIFNV 1V1NV

OVTSXOOTX I OVOOXOHA =.l.)N'T|:I1|I.|.S11Ol|*8

mm .,... v.mjm. un ...

" nu.

% 1

.L. 2. fl,. :. _l". ,. .1... .1. .. .z. .. .1... .1. .. .z. .. .ivl.. .. ... .fi-.. .u'li. vi,. 5. vlu9l9.

091.

.51.*.91.

llt! .21.=.10. 061. .81.

.ZTB.1.

... .1.

.301. 2.

.1.. ..

... .1.

.1. .1.

.. .1.—

.1. ...

. 1. 1. .

1. 1. ..

1. 1. ..

12211.

.1. .2.

'LÖSZIE.

!. ...-.... Mnumaoz'ltvltvlo VMuWTLOIUGIL9LVL $n J J.

nu än W. .. |.

1 915.111.29 ef.... .i..6z

: Zaoi. tilt—.,, :. z. .. .. ..

z. .. .1?—...

9.2..11... 2..1...1_1

1. .. .1. ...

y. .1. 1. 1. 1 2. .1..61Y:lb

1. ... ... .1

2. .1.21125 5 1152122256

1 21.. .29..€£

, 1 55:32123991Lz

OVOUQ'I

OBH mm HTOHDOJS 8161

.IJV'XS WMS NJdVA N3th

MVH .UV'HS ”FHS OJH mm 1'IV101 NldVA NädVA

summa

OiH nun 11V101

NHdVA NidVA WXS WXS

OJH mm LTH-01

NEdVA NidVA HV'HS UV'XS BMI! VOIW

OBH NVm 11V101

NädVA NEdVA WMS WMS HMI! V13H

11V101

115111!!!

m "IVLNV 8161 UV NWSXILDO VO'I

OVTSDO'IH I OVOODEA 31.de

låt! lat. llt) l9t0 :lbtl Iozl .i1.3.10.

11V101 JJIIWdGIL UNIXD .90.3.00. liZI:IIZI

L.!tt..2tt 57... 2. 1. .1

1 Zttt£.12tz ,. .ZI.z..t t..t...... L..:t.z..t

,.

.....tiz it.....t.t 61.....2££

_l L..922ttt,

it.....tt.

2 01..9soZ.anot i 9.16932950

1 Zi.tz.t2tz

% 1 1 510929990

57038! 111101

annant; GNYXO

.02. lbtl let] u11. 91. 10. SVUSHDL 111101

.90-3.00. |iZ|:AIZ|

.l z..t...t,9

9.t..t.2..

.l ,.tt.t.£,,

s..zz..t.. .t..t.. Zi..z.. ...t.zt

Z.....z... ...i—Zl n.. EIZUSZ. ”....tt.z. 211559. I ,izsgos

.l z.t.tz2£z.

! .t9”99929

0. 0

10-

SVUSNO

.OZ. låt. .81. .11.

91.

11'101 13|l14011 GNYNO

.EZ.-.12. .91 .it

m & mn m

9......tZ£ it......ti

! It.—...ti, s..tt...2t 5..tt...21

z....t..t. Z...—t..!— .1112E1 £...t...tt .ZIIZÖZ .tZZti'S et.—t...z”

E 1 01.1121106

.90.*.00. 0224:|t2| .02. .61. .01. .11. .91.=.t1. .i1u3.10.

1 Iz..tbz 9..9......

Lt.—t”:

.tZtZt. L..—IZIZI. tt..t2t

Z...—t..t. 111.151 1._ ..2£.z. z...tt.... 6...ti£.z. 299996:

9tz..t.

T. 959990:—

SVOSIL 111101 BVGNYH

uitn=.10.

.. m nm MI m

11?i.1

tttt.t zzsb.z s.....

..z. ..Z£ s..... .ZZI i...2..t.. .iZt ,t...ZI.z. 9.tt...2tt

1 Zttt.2tzzt

Rh: .rzxicfvi

T. 9.1t5ttvsz

5,1199961L

lanS lanS 03" NVln H1OHXOOLS 6161 NEdVA NZdVA DH1VH NEdVA NBdVA OBH NVln 11'101

NädVA NJdVA lanS IanS lanS lanS OBH NVln 111101 98033105

OJH NVLH 11'101

znrxs Lnrxs 13XIH VSIUAO NEdVA NädVA

03" N110 11'101 13!!! '13"

NBdVA NädVA lanS lanS

11'101

mmm I SVGOXHA *IMdOILSIMG

6161 &! NYHSXILM 70117." "I'M NY!"!

52'90'06

”tl

.21.=.10. .91- .51.3.91.

.11. lit.:llol

uOZ. .61- lat] 111. l9t| on!- [61] Det!

SVONOS 111101

JJNnddll GNXYD

910801 111101

910. UNINO 1XNnd011 0N1N0

.2213.121 152.3.12.

_9.1..11__Z 01111.1.21

03" N110 H10HX301$ 6161

616111. N1USXI1nG 1011HN1 111N1

NEJVA NEdVÅ 1anS lnPXS

1912...t... s......tz.

011901"! I 5100)D3A :DN'IdGIlSLLOXE

1 1 101£._1Z__2 11111.1191

annu

.2. .1.1. .. .. S. 27... 1. ..

NEd1A NädVA 03" N110 111101 lanS 1nrxs

.1..1...... t.....t... .:..ZI..... 9.it..z... .:...z...t. St......it

03" N110 111101

98083109

NEd1A N3d1A leXS lanS

.i.....1.tt 1.1—...... .9...z.1.21 911.....£t

t 21....t.... o...z..ti,

03" N110 111101 1321! VOIHAD

N3d1A N3d1A 1nrxs lanS

ti.tt.....t Z.....t..t

f. E,.tt.t...t z.._z.ttis

1 3 zz.ttEZI.tz azvzs.zra9

03" N110 111101 13XIU 113"

NädVA N3d1A 1anS 1an$

?. Zttiz..z.tz L.t...212t

111101

2 i ”5195i2£.z, szszs.9201

... 1 .. .- 1”......-.U1 ........01 ........w1 ........11 ....-...m um 0 0221111030 0221111090 02211110 0 022111108m 02211110 m ”101069191mu 010691910u 01069191Wu 01068191m1 01069191m 1" .Im.... .a... .... ...-1... .. ....91 .... ...-nu..! .. .n. s 1 .. .. 1 .. ......1 .. .. 1 .. .. 1 .. .- 1 102 11 102 11 102 11 102 11 .102 11 1 192 9! 192 91 I9£ 92 195 95 195 92 & N.. .. U.. .. w.. .. .. .. G.- -. d d Mm . w w w . 1 1 1 1 1 1 :m ....n ms S... m.m.. vm 4 M M 9 1 1 1 1 m ' Z..1_21.ii 1.._.1219£ i1.2.12.h£ 6.....Z1i£ 21.2...169 & IH va'. unu1 1. uma. w 1.1..1Z.Z1 Z.1....1.. S.....1211 Z.......11 Z..1...1.. N m n ..... 1 1 1 1 1 1 1 6.11.Si.19 2.1..12292 91.2.11259 1...._2199 91.2...299 1 Mmmm ämm. 2.....1..1 9...2.1.1Z E......1.2 ...._..... Z..1.1_.._ N W msn dwu .......... 2..._1..1_ i...2....1 __........ i....11.1. % w w Z.....1..1 0._.211.22 9...Z..1.£ .......... 5_.1_21_1. 1 usmm dWMl E...1.1.1. i...1...2. Z......1.1 £....1.Z.. 9..1.Z_.1_ & % mmm. nu. 9......Z11 .......... .......... 1..1...... .......... N m n 1.._1.1ZZ1 E...1...2. Z......1.1 b._1.1_2.. 9..1.2..1. 1 m.m. 1 1 1 1 1 EWWI Z._Z1£.2£1 0...1£1.1b 1..2.Zi1£. 21.21.112! Z..i1..£91 N N usa. nnan £......Z.1 9..11..22. 1......1._ b....1111. i1.....11. N H I. 1 H 1 1 1 H 1 ..21£.9£2 9..12£1Z£9 Z..2.2£Zi. 91.211229i 1.21..951 1 msmm d m1 ? i Z Z £ & 1 6..£2$£265 0...9991G6 61.9.25219 91.2112999 01.11£.965 & usmn . d GH _ 1 1 m _ b.1..129££ 0.1111.££. 6...Z.1£1Z 1..1.11121 91.1.1122. * m _ 1 b 1 9 1 i i i 1 1 . 2.12299929 0.11559916 91.9259909 11.5129501 92.9191915 1

111101

1)N1d011 amn

510 mm

fli.

7—9_

.02. låt! lot. .11.

nia.:JIZI

.. .1—

t-l. 751

fli. ..

29.11

131. ,of-

Tli. ..

av”. 2.1

.,1.

.91.=.')1. lit. : ILO.

091. .91.=.'11. .it. .02. .61. .91. .11.

SVGMJS 111101

1)Md011 UND!)

.iZJ-1Z.

9. .712. .1. i

t. ... ... .t

6. .v12. .1. 9

t. .t. ... ..

t. t. .. .. ..

:. Tål. .. . ..

5. .. .t. z. 2

!. ... .t. ..

9....11Z.Z 91.95.1119

no!. v.t. 13175» 2 61-.9C=119516

:. t.. .t. .1

E 1 2119512910

N3d1A N3d1Å 03H N11fl H10HXDOLS

WMS WXS

11111"

03" N110 111101

WXS WMS N3d1A N3d1A

58003 ms

03" N11n 111101

N3d1A N3d1A WMS WXS

03" mm 111101

13)!!! VSIW

NZdVA N3d1A WXS ”PNS

OEH N110 111101 HXIU 113"

N3d1A NädVA WMS WXS

086181. NYUSXIM 101110" 111!"

511S)D01)| I 910030318 =1Md0115110l8

'.00. .12. .02. .61. .91. .11. lät! .10.

510381 111101

1)th011 GNINO

.90. Iizl .91 IEI.

1 ”. fnivltvszplz

91-.1. .1591.

”119112992 5. ... .27311 .. .. ... ... S. ... .ZT:L1 6. .. .1. ...1 Z.. .1. .1.. n.. .11..111

1 .:1..lz. .Qålz

: .. 7.1. . .. .

1 Lvl-965. .Qllz 9 1 £.!!nh2279670519

1 OT.—Suz. 1:21.

... ...t isar-Qåäsob16c.q

111101

.Dind011 GNXXO

.90.=.00.

671.

£. .

1

-......O 102ol1vltnuu

1n7091L9|L$

:21

. ..5 2 751 i 95 .21.122 .. t.. .1 .902. 1,0: . 1. .. t'! .. ... .. . 1. .. t'! . .1. .2. . .. . .. . .. I. .2. 250. .. 011 .1. 1. .?

.lpl. 75. 02!

1 (232. 171,

.1911. .i

1 202317211

I. | . | . | | |. 0 02211110 H 01060191 1 : .. 1 .. . 102 1 me;: 2 1

1

Z.111.1Z9_

1......1_.

1 i. 1111. 1:59.

1.... ...1. Z.... ...11 2.... _..21 5. .1.1..12. 1.. .... .1. 9..1.1.12. H...222201 V.. ..1.. _2 R...292209

:. 1 1.12b92511

e. .. .1. 116,

” 1 i. 1901G=20505

3105N0 111101

1XNndGI1 0N1N0

.11.

.91.=.91.

Iatl .21.=.10. .02. .61.

.90.=.00. AEZI'.1Z.

1 1,9. .. 2712991

i. 1.1. .1. ..

1 ”sot-l. 2702101

5. .1_.11. .? 2._ .1.. ..2 0..1111_.9 6.. ..12.9. 1.. .1.. ... M.. .11Z.9.

1 bb; ZTÅXITPVi

1 65; 27:211592

” 1 9. iTÅUEE=69

L. 1112. 1. .2

5 1 11,11hålenrsuon

510511 111101 .Dlnd011 0N1NO

L.

.90.=.00.

...... 221111m 1069191 .. . .. .u 2 11 2 92

Eflz .. 015

Z .. 1. 7.1

S1Z1.19

. . .z. Efi

. 1. . ...

.1. z..11

. 1. .751.

. 1. .1. .

.z. .21:

..11191

. .. 2 .7-1

..12192

1 57:111199

22.5122

1 iblk9€=71

SVQNH

mmmmm mwmm. ”sum mm..

0H11H

MTXS.UTX$ 02" N110 111101

N3d1A N3d1A

OJH N11n 111101

NZdVA N3d1A UTXS.UTXS

03" N110 111101

LEXIU 1518A0

NBdVA NidVA

UYX$.UFXS

GEN N110 111101

N3d1A N341A 13XIU 113"

HTMS.UTXS

9119001] | SVGOXOBA H)"!dGIlSUOUS

196181. N1USX1100 1011NN1 111N1

. 10 . mums

111101 002. .61. .91. .11. |9tl ltt] 111101

1MNnd011 UNIXD .02. l6tl 181- .11. .91. 3.01. DNMGI1 anno

510801

910 namn

|SZ|=|1Z| .iZJJZ. .21.-.L0.

151

719. 271. .1... 1 5. .. z. . .2'1

1361 81 mmm 10111." 111N1

03" N110 H10H)001S 1861

N3d1A N2d1A ”TWS "TIS

1. . .. .. .. .. . .. ... .. ..

5119001X I 9100”!!! umanamua

905. 211. .1... 1 s. . .z. . .z'l

mm

.i. .. 1. .1. 1 S. . .. .1. 1.

NEJVA NSdVA Olli N11n 111101 MTB 111—XS

. 1. . .1. . .. . .. .. .. .. .. .t— ._ z. .1. 1 !. ... .1. 1. .1. .1. ... .. z. .1. .1. ..

ama; 105

03" N11n 111101

. .. .. .. .. .. 1. 1. . .. ...

NEdVA N3d1A 111315 WMS

.1. .1. .. ... i. 171.— 1. ..

1 .s.1...1z1. s..:g1.z.9

(HH N11n 111101

NZdVA N3d1A .U'I'XS WMS BNI?! VSIW

.5961. .. .. .. z. . .1. .1._ .022. . .121. "M. .291.£.9

1 919. 1101. 2€=lz i. .i€=lz,=Zs

Z N3d1A N31|1A WMS WMS 03" N111'I 111101 13218 113"

15:61. 1. .. .. £. 1. 1. .1..

111101

1 ; zaabbåcz. zc=lz 9..l£0$1zc=25

1Md011 (INDI)

2. i. 1. ?. z. 6. ,.

.90.=.00. .22.*.12.

.61. .81. .11.

.91.*.91.

.02. |£1|:410-

910383 111101

1Md011 (INHD

...2. 12259

1.11. .1... 1111. ..1.1.£z

.11..... .1z.1.£z ..2211EL _.111..1 ..512129

01 11

..5599

.1z1z.z1 r.! _1599929

2...-

1 1.1—.

£. :. i. 5. s. s.

6...

E 9.1.

.90.*.00. .EZ.=.12.

1222, 6.1...

.11.

.91.=.91.

191- .E1.=.L0. .02. .61. 9108801 111101

1)N1d011 (INXX!)

...2. .1192 .. ...z1

.1.—.1. .1..—11 ...1£.1 ...1i.1 .122.29 .11.1.z .zgi1z, 125,39 21.152 11 515910

.90.=.00.

.22. .12. .02. l6t| .91. .11. lytt

.E1.-.LO.

.91.

1 01.511..z.

i...—1.

1 21.552. 1.

?. 22.

1.

1

1. 1

.1. .1. 11.15

15..... 1.zf.1 .1.; 552115,

152—21. 9991599

910$N0 111101

.Dind011 GNIMO

09003100| .12.=.12.

1.. b.. 9.—

1 61122£.15”

z..1.95 1....11 i..1.59

.02. .61. .91. 111»

.91.*.91. .E1.3.LO.

.12. .1.. .22. .11. .51. e.121.z11.

? L1z9512299 6119521526

1 2.151.zzz1

5

11ZL9££Å

I

910811 111101

1NNndGI1 ONXXO

11 90

1

0. 9

.91.* 91. .H.n1m

21.1..1199

i....11.1.

1 51.1.12199

i.....1.z.

2. E.

...1.;— .1.—1.. ......1 .1.—1.1

1 9.12.1£££E

S..—.111z.

2

1.12.29995

£ 2112115961 Ö....zz1i1

9

1 2115121928

910N1H

2961

911SX301X ! 3100X03A :

NEd1A N341A inrxs 1nfMS 03" N110 H10HXOO1S 0H11H

03" N110 111101

N3d1A NBd1A 1nrxs 1anS

OBH N11n 111101

N3d1A N3d1A 1anS 1anS 58083109

GEN N11n 111101

13XIU 1SIUAO N3d1A N3d1A

1nrxs 1anS

03" N110 111101 13218 113"

NädVA NEd1A 1nPXS 1nPXS

111101

1m1d011311080

286181. N18$NI1n0 1011HN1 111N1

22'50—06

.H. |81| |91|

.S1.=.91.

llt. .£1.=.LO.

.91. 102. I6Il let.

151—:1911

ILID .S1.3.10. .02.

avnms 111101

1)m4011 ON!)”

111101 910801

1)|l1d011 amn

910 ON!)”

.22.=.12. .52.=.12.

2961

9119001)! | 510010318 31M4011S11080

”. .1. . .1711 5711. .1. . .:

WXS WXS 0311 mm "101010015 2861 81 Musume 10111." 111N1

N381A N381A

1. 1. . .. .. . 271. .. 1. . .. .5.11...111 L:1..2...z

MVH

.”..12. .. .1. z.. .1. .. .1

03" N110 111101

113811! NEdVA WMS WXS

.. ... ... ... .. ... ... .. .9. 196.. .. 1. 2. . .1. .. .1

98005 109

WB WXS 03" N11n 111101 N381A NädVA

. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .z. .2. ... .. 2. ...11. ...

1 .1.1—11.1.2 £.11...11Å

WMS 11sz 03" N110 111101 13118 191816! N381A N3d1A

.z. 2. .. .. .. z. 1. .. 1. ..

.6.£.11.1.z n.z1..111L

1 2 1 .L.2511_22£ 212122.110

03" N110 111101

NEId1A NEdVA HXI8 113" WMS WMS

.i. i. .. .. .. ”.11. .111.. .

111101

2 1 .o.5511.zzs 9221221110

lozl .61. llt.

l9tl=l9tl

.E1n

.11- lozl |6tl Det.

.91n3ub1.

.91. .EI.=.LO.

.11. .OZ. låt.

.91.=.')1-

letl .ELHLO.

llt! Dozl 1611

.91-3nb1-

let! |£t|:|Å0|

.11.

I9tlzlbtl

.Ot. 151-3.10. .02. .61.

S10$1M 111101 1)N'Id011 mma . LO . 910N1N

51081 1 111101

1)Md011 UNDIO

910381 111101

1)m4011 0N1)1O

111101 1)N"Id011 ammo .90.1.00. .iZ.=.1Z. .90.=.00. .EZ.=.12. 9105801 111101 1W'Id011 UND!) u90-=.00. .SZJJZ. .90.=.00. .EZ.=.12. o90|:|00| .EZ.=.1Z.

5861. S11$>D011 | 910013311 =1>mauns1mua

. .

, 1 1 1

*6. ::..1121 L..—62.2299 011_1..1$1 11...1.1i..._. 91.1.11252 _

0311 1111"

"10100015

£861 111 msxnm 101110" 111111

N3d1A N3d1A 111515 111515

C...-ltt...— ”..?—11.1...t..—...1..£..t.....6..l...t.....

1 1 2. .?111121 1. .::—12559 111. 1. . 251 91.1.1.155 91.1111252

[111111

G...—.....Ioi G..—......ltz. £..tt.._.vl ,t..tt.tt.l Z...-[...1.—

0311 111111 111101

111518 111515

N! d1l1 N! d1A

E...t_.t.t£...ttt......—...... .l...t............... e._.T...-l._69 e...—61.21.6— i..-l.l....t Lt..2t..l-lt Z...-[...1.— 9..1.._.Z£ ”...—z..z. ”..!!...z. Z...—.1..... o..—ätt....z:

. *Ett-l .......... t.....t...t........t

51003 109

0311. N111l 111101

111518 111515 Näd1l1 164111

å...-....IC.” 9......6...6. ,...-.1.....6. £.....—6.t. t..—611.136,

?. 7. o'... . C.C.—69.62 61.21.1929, Hvit—2.6. 2. st I.. Zvi—62999; n. ..,—21.211-

111515 111515 0311 N1111 111101 131121 151811) N3d1A N3d1A

£.tt..t... C...—l...,lzol E...-..!!... Zvi—.....t. ET.—t......l

)— vi 7. it?-tis.!”zc. 91.£1.tb..l9€. att,—615.51 61:12:99Li at. C../.....ZLZ

». ... ... i t 9 ... 9 ... ut.b£5—XC.60 Sul.,bsl—Sie zzzsg.z1—zg quIi—Hsatå If.—59.111”,

0311 N1111 111101 131111 11311

111515111515. N3d1l1 N3d1A

t Z...-ZZT-tzolz z..zzz.lzz.l b..—1.111... Lt.t-l.t.€.. St...-t....z

111101

5 ...1.... 5 .l .l .l .n- t 2.1-19.59.7[0—6 [1.9959L56 927—99.15.6721 .1.1—62959996 92.95.21LF/9

.i. .i— .2. I.. I:.

10.

910105

W

.51.

..t...s ..t...i ...—Itt ....Itt .1....t .t....t .Öt£.t.tttt

.5.iz......

t .919zt.tttt

1 .sts.2ttzz, ts.sz......

? 19192211229

.02. .61. 101. .11. o91.

”I. .10.

910101 111101

1)Md011 m

.EZHJZ.

.51 .51

51....1..£

E..Z....t. at.z..t.ti t...—....t t...-....t 5.11..t..t 5.11..t..t S.tt._tt.t z...t....t L.ttt.tt.z

?- 9tzz..£t.9 s..2t...tt

? tt:bt.ittl

0311 mm "101113015 1361

N3d1l1 N3d1A 111515 111515 11111" 111515 111515 0311 N1111 111101 N3d1A N3d1l1

911003 109

N3d1A N3d1A 03171 N111'1 111101 111515 111515

0311 N1111 111101

13111 1911110

N3d1A N3d1l1 111515 111515

0311 N1111 111101

111515 111515 131111 11311 N3d1A N3d1A

111101

5861 111 111151111'10 101110" 111N1

9115)O01)1 I 910013311 =1N140115110110

låt. .91. .02. nåt; 91. .it. ' du. 00. ltzl .02. låt. Det. .11. |02u .11. nito'DLO|

191-3.91.

.01. .i1.1.10.

.11- Itzl .91. llt. .61.

.91JHJ1.

Ceti |£t|=|104

.11.

91. 102. .61.

102. Iitl'lLOI

91051!) 111101

mmaåå omm : iz svunna

91051 1 111101

910313 111101 ”maan 011110

111101 1m011 anno

monsun mm

9105101 111101

1N1d011 011100

.90.=.00. 152.1.12. .90.1.00. .EZ.=.1Z. .90.=.00. ni?

l9t

.90.1.00. .EZ.1.1Z.

.91

t 1 9..t....tz 6..t..£221 ,..t.tt.tz t..t.t22t9 t.t£t.tZi.

0311 nun

H10HXSO15 9961

9961 111 ”151111" vmm 111N1

N3d1A N3d1A 111515 111515

9C-.t..6.. .. £.. .f—.t. I. ,T: 11: .. .t ... .. ... .. 5. t': ...lz.

91190011. I 9100XO3A 31Md011511080

1 1 oc..z..5. .110 z. .trl.,,=lt OT: 21=lt..l£ t. .t..lz,=lt ,. Zhål.7:ks.

MVH

ZEIIZZI .t.tt..t t..1..z ,. .ttzz .t. rit

0311 N111'I 111101

Z 1 9 9 9 N3 d1A N3d1A

111515 111515

I. .. .. ... I I. .. .. .t. . 9. .290.. ... . .. ... .. .. z. .. t. _. _I i. .IZIIVLZTOZ 5. .t. tvnt. t a. .ijv.t. .z ,. . .. .tfååz 8. . .2. .1222

9. .i. !. .ru! .. .. .. .. .. :. ... .t. 11. L. .t. .2116t :. .I. .. 1.

900610!)

111515 111515 0311 "1111 111101 N3d1l1 N3d1A

i?...— .z. .. .. ... ... .. .. ... ... .. :. .tvL.. ... :. ... .. .z.

.bt. i..lz. tf. .. ... ... .. £. ... .t. IT. 6.

275.27161 ”. .t. ...lz.

1 £ i..-li. 21392 9. .z'lz..at. tf:liäe.f—.£. n. t. 9..€”,u o. .ihzksaeas

0311 mm 111101

131110 191110

1 s. ... .t. 21. t..l”. 19:61. t. .t. ... .. ”.

N3d1A 113111!— 111515 111515

. .z. .2. 9. .t..lz_ I.

I I I I i ?. .fli. ET1LE 6. tuzlisobao. ZT=IQSO.I. i. 6. t. '..499u s. .901951205

Z 5 9 1 .... .1925299 1. .0156952 b115219. 5... 6. 5.15966 6. 11929999

0311 N11|1 111101

N3d1A N3d1A 13118 11311 111515 111515

I nu: t..6£_.kz n..lÖvlt€==z. 61..9€.... .! 9. .1712. .2. 9. 11919127131

! 9 t ”77059710 2.9106901L6l

111101

9

I E 05; ao199e519 9..lea?91l==z £7=IÖG=19_.=9

910 011100 111101 . 02 . . 61 .

1>N1d011 (INDI)

.EZ.=.12.

.Å. !. t. .z. 2. .. .6. S. t. .z.. .. t. .. t.

1- .9901702. .:. tott.

1 .stzcsi.

.HZSYVÖ.

.,. f?tt.

.91. .11.

711.

.91. .iLhLO.

ngt..

1152

I.. I. . .t9 .t9 2966

910N0$ 111101

1)N'ld011 011300

.02. .61.

lszlgltzl

... o'!— .2.

1 or. .z. £. .t.. t. .. ..

9. .1..

5. .t1. I. .. t.

2. .z..

1 61151.

5 52'259. ,. .,ut.

.31. .91. 91. 1111 .51.-.LO.

17:65 17:65

.11. I. .. 7:11. tfn.! 11.... 11:11 tfålL .l f.vvvl I. ..

910101

0311 111111 "1010001'5 9061

111515 111515

N3 d1A N3 d1A

911111

0311 111111 111101

N3d1A N3d1A 111518 111515

0311 N111l 111101

111518 111515 amma

N3d1A N3 d1A

111515 111515 0311 N111l 111101 13111 191111! N3d1A N3d1Å

0311 N1m 111101

N3d1A N3d1A 13111 11311 111515 111515

111101

986111. NWSXImG 101110" 111N1

9115113011. I 9100)D3A 31N1d011$11018

.61. let. ILII

'qtlglbtl

lozl |£t|:|[0|

910313 111101

1)I|1d011 (11110

11Nnd011 0N110

|901:|001 |22131121

t i'l. :. i:!z'lz :. ...lt. ...

nwt— ifLZCsZILz . Iui. .

. .t. .. I .ru” .. . b 50. ?s?tt-CTU ”. .flt. !. t.

111211? 9221191

t .. 1:66 1

SC=ÖzCTVZ 1 6915990 ZSOZSozle

1 1 1961963

.90-=.00. .iZ-*.12- .OZ. 161. .01. .11. 191-3.91. ui1.=.10.

1 9. 1711. 21239

T. atti—t.12t

: 9-Iaoyvlfszpllss .z'lz. .t.

9. .2912. .t.

L.

. .z'lz. 2. E. .752. .. .. .vltvlz. :.

? 91-.i€=åiTÅUi

9. ini. . t .. t

i 01:19C=valaå

; I Eolfs,lcs:Lsn:L

t ÖleILZvltrååz

L I I z-Gesefboueuvapo

9105101 111101

11N0d011 0N110

.90.=.00. .EZ.=.12-

utt.

u91.3.91.

Det! l£t|:|Å0| .02. .61.

.... 9. t. 1:12vl9.

Q..

t. tv..!—

1 a .vl'nfshÅl'EL.

6.— t..

1 o..

9 1 S..

9. .. .vlb .. .t. .. ?. .1..19 Zvlz. Zvlg .. .t'ååt 2121515 .”tZZÖI .UIZZÅI

I 6..I,OÅ19G=66 t.t£t9t 1.1

2. inl-OZLlsura.U

9105N0

111101

nmaun 011130

.11.

.91.=.91.

.01. .EI.=.10. 102. .61. 910511

111101

1)N1d011 (mm

.90.*-00. Cizlzltzl

.l .vz. .:. :..!” s. ... .Svl.t

1 6,9.— i. 57:15 i .. . . . .. 7.2 !. ... .t. ..

9. . . .. 1. 7:2

5. .17... 17.1

2. . . .. . .751 L. .t'l.. tina

... 6 .'i€=k .. (se.” 6. .. tf=6£. : z 9 .fi€?9'l790L=01 ? 11 'LZvI,I..iobnvt

T. L. . .tol9hål, 11. 2739972U9v15

.90.=.00. .iZ.=.1Z.

I. 15.

6. I. .

E o .90” S. .1. I. . .. ,. .t.

.02. 111.

.91.=-91.

latl lit|=|£0| .61.

910N1H

29096;

2. 5961

1 92191 . I .se! .t. .. .2. 271

I II. 21: 11:62 ...II.

1 if: ZT-.t€=lz

%. 1.1.

1 o. t. .

£

i..åt.

9 Z z. 2. .

tt ZT=GGCLÖGÅOE

.Lz..!6 I. 2715 1 9962070 .l 2 ivl9579

% 1 1.11 198121910

N3d1A N3d1A 1nf18 Lnrxs 03" N110 H10H1301S 5061

0H11H

03" N110 111101

N3d1A N3d1A 10f1$ Lnrxs

03H N11n 111101 91003105

N3d1A N3d1A 1anS 1nf15

uau mm rum

N341A N3d1A 1nf18 10f1$ 13111 1911A0

03" N110 111101

1nf15 1nFXS 13111 113" N3d1A NEd1A

111101

911516011. I 910013311 =11I1'1c10115110210

506111. N11$11100 1011HN1 111N1

.02. .61. .91. .5113191. OLII lill : ILO.

111101 . 91 .

nmaun mm

910 Om

.EZJJZ.

1 11111.Z.1_S .9.11.....z

tntzz.z.t.L .z.1.1.....

.z..t.....1 .,.111....t

.,.ZE.1.... t...—...... t9.2£.1.... .61111.i..z .9.1.1...11

1

.itztz.£.1£ z 192552221.Å

1 10.221...tt

” 1 2 lesiittt

910103 111101 .nmuon GN!”

.91.

.51.=.91.

.11. |£1|:|LOI .02. .61. 1811

.EZ.=.12.

1 ozz...tts. 9121......

"svt..11£,

9.1—...111

i.1..1..1. L.z..t.121 91...1..1£ z........t 01. _ .1. .19 2 2.11912.59 1. . . . . .1.. 2 2.15912159 9 11 2192925200

1 91.11. 1.115 ..... 11 9919951515

510101

0311 mm "10113015 5061

N3d1A N3d1A ”15 W1S 11111" N3d1A N3d1A 03" N11I1 111101 111'75 1N'18

03H N1m 111101

N3d1A N341A 111'15 111'18 91003199

031! mm 111101

13111 151111!)

N3d1A N3d1A 111'13 111'15

0311 man 111101

N3d1Å N3d1A 13111 1131 111'18 111'13

111101

596111. Musume 101150" 111N1

91190011 I 9100)D3A =1)|.'ld011$11010

_, _ _

_ .--——-...—.——.——._————.—.....—.—..,... -..,._w_m-- (. -

1)N1d011 GN!”

|90.*.00. .SZ.*.1Z.

.11.

.91-=.91.

lat! |it|=|10| 103. 1611

1. 1,1. .5312.

9.

. 175. .. z.

5. 1991. bål”.

9. 5. 5.

1 6.

. 110. .. 2.1 .752. . .7u1 .111.11. .111.11. 752,02759965 .zzs..tz 'vaåålbri, 2€=3hL33115 .iii..iz

1 axueltäanul

910313 111101

11Nnd011 0N110

u61| 191- ILII

|,tlglytl

lat! .21.=.10.

.11. .02. låt]

191|=|91|

.02. .11-3-10.

9103101 111101

1)N1d011 UNIX)

.90.=.00. .EZ.=.12. .90.=.00. IEZC'IIZI

1 901752. T:!tfl9 9. .. .. 27:15

9. .Zfl.711. 1 z. 2. .. .. ..

1 1 97:1973129215 o. 2. .. 21:15

2. .1. .. .1. L. .tvl.t..kt .. ... ... .. z. ... 1.. .t

2. .t. .. .1. 6. .1?3lt..lz [. .. .2752. 2 a. .1. 2. 2712 .. ... ... .. z. .1. ... .1 L....th.z o..z.z.z1£ "2.1—21592 ”212112292 £. .. .z. 1. . 6. 171.2'l1'lz ”2.1—91992 ”22:1££599 ” £ 6219.9i900 0219259500

6. .2752112. 1 n. s,v.£911'l9 ” s 11 ifl9vsahvaau6 0:690169159nuz

9105N0

111101

1)N1d011 anno

.11.

.91.=.91.

.01. .11.=.LO.

.90.=.00. .EZ.=-1Z. .02. .61.

910811 111101 1)|nd011 GN!”

1 1 1..1.1£.92 9. £. .z. .. .1. 9.

2 ”. .i..l£..äz o. i. .. .1111. . i.

2. ... .1. .1 ..

5. . .. 1,61. 1 E.

6. .. ESV—1. i i. ... .. ... .. i.

6. ...22. 1. : a. a. .5036i9232 g. G=lt. .. 1. .2 s. ”9112521699235 0. ”. .,nv9psbiba ”.

1 01:12. .z. 16. 9.

5 var 9.1'saun,ozouvo.l f..

111.

n91u=nt1n

.01- .E1.3.LO. .OZ. nåt:

.90|=.00. IEZ|=|120

.11.!529 z...lz. .t 27117225905

.. 1 .. 751_ ... ... .. .. 1 .. Tnt. _ .1.. .,. .z. 1. ... .2151. _9. 17:127210I.

2. .:. ... 57:191210I. 11 15922151 .92..=z. .1 11 C=SÖGGTLSZ

910N1"

9961 911513011 I 9100103A =1)|lld011$11=010

N3d1A N311A 1nrxs 1nrxs 03" N110 "10113015 0"11" 10r1$ 1nf1S 03" N110 111101 N3d1A N3d1A

91003109

N3d1A NBd1A 03" N110 111101 Lnrxs 10f15

03" N110 111101

N3d1A N311A lnrxs Lnrxs 13111 1911A0

03" "110 111101

N311A N3d1A 13111 113" 1nrxs Lnrxs

111101

996111. N11$111ni 101!"N1 111N1

.02. .61. Det]

910 m 111101

13N11011 anno

.52-3-12.

II.—z. .1.

.”.

.11. .91.

.51.=.')1. ni1|=.£0.

111

.:. ..

910N0$ 111101

1Md011 (INDI)

.z. .”.

1. 2.

12111

.. .1.

. 1751 .1-2. .z. .. .1. .611_1£. . L. .751. . .z. 1. ... .6. 11=l..

? 16:197261.

.751

1.. 1711 2,01

1.. 2,61 SE::

1 .o. ”. .196£..

£ 1€=19131920132

|02| .61.

.EZ.=.12.

11111.

1. .. .. 2111751. 5 .. 1.1. 9 .. 171.

1 1. 271—.

I I. 2'...

1 97l27lz.

1. I. ..

n7liolz.

1905—79.

2. 1. .. 519957”.

.01. OLII .91. .51.=.91n 121.

| Lo | 910101

. 1,65 .. .t . 1.69 .2. 1 .a. 1 11:60 11:69 z..li z..ki 1 iQJLt .. .1 1 £9l=6

N3d1A N311A 03" N110 "10H1301S

9061

111'15 11118

N3d1A N311A 03" mm 111101 11111" 111"1$ 111—15

91003 100

”15 WXS 03" N110 111101 N311A N311A

03" N110 111101

N3d1A N3u|1A 13111 191111) 111'15 W18

03" N110 111101

N3d1A N311A 13111 113" 111'15 111'15

111101

906111. N11$111l10 10111." 111N1

911513011. I 910013311 31%6011811010

0. 0

'|12u .02. .61. .01. .11. QL .LO. 51038! 111101 DMdGI 1 mm

Hlm1

&? J1 .21-

m

6 .. bel. 121. Z Zen—1:22. el,. 70,502 9.— . 1. . .ru: t.. .1.. _.— . z. . .752 9. . . .. I _|.” ”. .tfålt. .. 171752. T., 2 97:11. 916C702

' .. 759. 75171.

i 1 971190901l9nui & 11 .5d123205997l1

: .. hihi-C.,.l. 9 1 11 67:1671L159hål

.02- |6tl let] .11- bh m. 5105801 111101 Lunau1mux1

.90.=.00. |iZcxltZ|

11 ,i 1902

1 011111.

5.2..1...Z

1 51:21712. 1969 .1. I. .1 .t. 1. .1

1. ... .. .t.

3. ....”i

2. t. tub,

02.1112_1.

gb; iT:GZTÅUÖ

i 11 9115221220

t ”221122.zz S 11 2559595292

5.

E. 1.

om .12-

& 9

102» låt! .81. llt!

bh

0 l 1 E

1 ,

0£2l

111129? I. . .. z.: z-17515€.0.5 . .. .. Z7l .1. .... . t. . .901 1..231£

i'l- .751. . ..

Set. 171126371s se.—1. 92

2. 1. .1. 5€=lt..=z

1 Stålbclta 5102. ..!i

91 11

anwiuvi

.

1 m ' 1 1

m. m m

.11.

.91.*.91.

lat] -21.=.L0. [OZI .61.

.90.3.00. lszl=ltzl

1 1.121.1191 0_.1Z_.£_2

1 6 .75€=!. 179515 .2. ... .. z. _2. ... .. L...t. .1.-L” . 1 .. 1 .T-b

”71,0. 019. C?999 0. .ZCLI. .752 E 17129909. 5619 ” 21:35:59765201

1 Å. .€==t. E'!” S 1 11 6153252101

910811 111101 ammm

.i1.-.L0.

1 9711711. 1.19:—

6. .11=ltf=lz

gfålzc=lZC=äs 5.

.1. .. .”. ”. .21..1. ..

6. .it-.1. ”.

L.

.z. IG: 1. 2.- .1.. .1. .211£_2. H.11..iZä$ 9...1...£_ H.111.£ZLO 9 fs ET:657:ILQÅZL

71 6. .SST;=lsz

9 1 27:69016612U6

=1Md011$11080

MH Mun

H10HX001$ [961

[861 UY NYUSXI100 101HHN1 111N1

NidVA NBd1A Uf%;UfB $11SX001X I 9100X33A

mum N3d1A N3d1A 03” N110 111101

NY!;HTE

amana

urm;urm 03H N11n 111101

NädVA NBdVA

03" N110 111101

13218 1918A0

N3d1A NädVA UYÄEUTN

OJH N11n 111101

N3d1A N3d1A HTWEHTE 130813"

H1m1

11. 9tl 91. 10.

910 ammo 111101

DN'IdGIL GN!” .SZJ lst! : 1:11:

.s..1.11.t. ti.1......z te.tt.tt.tz

.5.1...ttt.

.t....1.... .,.1..1111. .£.1.1...t. .i.1.1...t.

1 22293..121. ZE..1.Z....

On,?9£._61212 2929211£i9.

£L.11.£...z

£ SZZLVIOEEÖZ

910105 111101

1M4011 UND!)

.91.

.51.=-91.

llt. .ituhlo. 1021 .61. 1811

.EZ.=.12.

L11...._19 9.22....11

1 Stig....zs 2... .1.1.— E.1......z .1.1.2 2... ....11 1.1....... ....11 a_i—252252 £.1.z.....

z t.”.9£2££z 2 615.— 29399!— 1 i.522...t£ _. ! 2162992990

910801

N3d1A N3d1A 03" N110 H10||X901$

[061

111—BWR

03" N11n 111101 011151

”PNS UTXS NJdVA N3d1A

03H mm 111101

N3d1A N3d1A ”TWS WXS 980910!)

"31111! NZdVA WMS WXS

(HH N110 111101 13311! 191W

03" mm 111101 BNI! 113"

IEdVA Nåd1A "PNS .U'I'Ns

111101

9119001)! | 9100)D3A umansuoua 1061 " NWSNIM 1011lN1 111N1

00. ltzl .02. lbtl CLI!

.9I.=.bl.

191. .it.=.£0.

mmaåå gum : sz :

t 91._r:Lt. buy? e..—11.222

z

21.tzz.,99

Z......It t..—__._t

9...—

:..—1.11.

6.—

9.22t255Li

Å..2211.t.

....

?. 261-tibia...—

T. 6_.29zzs”z

9 t

.1 9129959996

_.tz_ .it-z .1.92.z

r.! 1122259121

910383 111101

Dlhd011 (INDI)

.90.3.00. .EZ.=.IZ. .OZ. nåt. .et. lltl n9t.=.blu .it.=.10.

z ozzrzsttlt

t...—...t—

2 IZZIZEIIBI

i..!t..

.Iz

_........_ i _. v.t. . .1.? B.Z...IZIZ

t...—.1... 6.2...2213 : 2.15222229 ... I-tZZt—-”t £ i—259b5219 .: t 5255993930

1 i.!ZZtt-St 9 It 9291119511

9103801 111101

DN'ldGIl GN!”

|H-

.9I.=.btu

.GI. .it-3.10. 102. .61.

.90.=.00. .EZ.=.IZ.

I S.tz._tits

9. _. It._tqst

! 9.12t11929 t..t..t E..t-.t..t

z...-

.z... t......._t £.... _! : ”IIZÖZZZLE 9.11..t..t z GIZiÖZEZLb ,

ZIZS,29596

T. O_ttttttts 5 ! 31:95:1962

9105N0 111101

1)N1d011 UND!)

.02. .61.

.90.*.00. IEZ.=.IZ.

t.?it. i..—z.

2 9.255. 9. _tt_ 9..tt. _t. .1. .... LZZII— 2.1...

I 6221!— ”2999. 5.1.2.

.11.

.9I.3-91.

.BI. .itu3.10.

1:95

.1._ 1992 _z_z .z_z z.tz 2.12 9.9:

.1._ ”I”: It 1550

.z__ tf. SZSS9.LLEO

910511 111101

DMdUIL ON!)”

.90.=.00. 15243|IZ| .02. I6tl let. llt. l9tl:lbtl oit|:|L0|

ntttt£.£tb

8.21.t_t.£

z Et£219.911 Lt.—tt..zz

t...—I...—

et.—tz_.zz L..:—

..tZt s._tt._..£

t z__,t__tzv

2 2.52zzytis i..z.._._t

z 9.99229129 I 525,999532

... L.Z9tZ—t—L , t 1 6210599936

910N1N

lNFXS LHPXS GHH N11n H10HXOOlS 9861 NädVA NBd1A 0H11H 1anS 1an$ OSH N1ln 111101 NEdVA N3d1A 03" N110 111101 98003109 NSdVA N3d1A 10fXS lanS

03H N110 111101

13XII VSIHAD

N3d1A N3d1A inrxs ÅHPMS

03H N11n 111101 13XI8 113"

NEdVA N3d1A xnrxs 1nPXS

111101

911550011. I 9100)D3A *DN'IdGIlSlUJUS

996181. NYHSXIlni 1011HN1 111N1

ANTAL ANMÄLDA BUTIKSRAN ÅR 1988 BROTTSTIDPWT: VECKODAG I KLOCKSLAG

1988

STOCKHOLH HALHD GÖTEBORG 0VRIGA RIKET HELA RIKET

UTAN NED TOTALT UTAN NED TOTALT UTAN NED TOTALT UTAN MED TOTALT UTAN MED TOTALT SKJUT SKJUT SKJUT SKJUT SKJUT SKJUT SKJUT SKJUT SKJUT SKJUT

VAPEN VAPEN VAPEN VAPEN VAPEN VAPEN VAPEN VAPEN VAPEN VAPEN

LDRDAG '07'2'13' '14'2'15' l16' 117| Ila? l19l '20' '21':'23'

(RAND TIDPlNCI' TOTALT

SÖNDAG lo7l. 1131 '14'.'15' 1161 I17| '18' l19'

Izo' '21':'23' OKÄND TIMNIKJ TOTALT OKÄND DAG

H H

HMMMMWOGNN

I HI

H MNNHNIHMNm

hun—nuuueue nu hunnnunnpa lllllHlHlm HIIHIIHHHm lllIIIHIIH

IHIIIAHQ

hNMHHMMONgI

NHHHIMHQInI

H

Q HNHHdHMOHS MHNIHMNNI=I GHNNNQHQHa QdHHIIHGNQI

H H MHNIHINMdQI HNHIHIHNHO NHHIHIHHIDI

|IIHIIHMIO HIHIIMHHINI IIIIIMINIQ NIIIIIIHIMI

||INIHIM NIIIIIIHIMI NIHHHIIHIO HIHIIIHNHQI

"HIHIIIMOQI Illllllllll

lIIIIIIIHNI IIIIIIIIIHI

IlllIIIIHHI

_ _ . .

1611 .01. .11. .9I.=.')T. .02. lst|=llol

111101 1)N1d011 mmm .90.=.00.

.EZ. 3.12.

.... '. z. .t'l..ll 97-.T:IE. ...

? ZIZIsyt.sl .....th _t. til: ;. .. .1. .216

5. . .. t .. 792 I .iQÖZSQO 6. Zia—. . .5. b I... 2. 25592220 5 7.2 I.. 1u€.£l.€.bf99l

I Å126C=l£. .5. 1 I ...2 519990i961

910311 111101

1)md011 UNIXO

.11.

.9T.=.bt.

.BTo .EI.=.LD. .02. .61.

.90.=.00. .22.=.TZ.

z 0.5221.zil

... tt. I9=627319 i ! 991C.CT9.250€P9vL ?. .. .t. . .t

t. t. .. .. .. E. t. .t. . .t

9. .2. .1752. ”. .i. .. .t.

... 0. .s. .T:l£. i b9212£2i96 6. tletflz. z 9 I C.9.liu€?”.l€.,vl .... l

9 ... 295995291

? 9'1905':€.i.29u9 6 t 12 OITLOJLQOÅDEE

9108801 111101

12114011 (INDI)

.90.h00. .EZJJZ. 102. .61. det! ALI! JTH.?!- .ET.*.LO.

... a,b—”Se.. II.:

5. I. .. Zvlt.

z Cez-lhvz. 216090

9. .t. .t. 2.

9. .1. .t. :. .Lt. .. 11:31. I. .I. .. ... 91.1.ttit. : 2.2750261021l012 6. .S— ZT-.tso : fnivl91652ltlct 9 1 1919959599

n.tt.2:tzz

9 T ... 9016251=LGÅU9

910800 111101 DNMOI1 ONDD

:

003.011. .EZ.=.IZ.

llt.

|9tlglåtl

let] .it—3.10. du. .61.

910511 111101

DN'IdOI1 (IMDB

llt.

.9T.=.91'.

lat. .it-3.10. .02. 0611

003.00— AEZ-:otz.

21.51.229Å .221.It£5

.: OI

.... .... 9.

27:12. ?. Eaglåjzvl

. .t. ... t. ... .. I. I. ... z. 2. ... I. I. til. :. i. Tnt.

99920nl

Ztt.229 0:2.Z99C.C.b

L. .:. .z. .;

z

2. 2€=l.ifzkl i. .t. .t. 21 t. . .. .. t. . ,. .t— .tfåét

”. .z. .. .z—

9. .2. _. .z— £ 6C=IÖ€=GÖEIOL L. .165. .1. t

”229929560

, rut i::äåb3602395 n. . 622. 90,9. i [ 1 It ac=lbl=6els99

910N1H

911900”! I svunna/u umanawua

03" N110

H1ON)001S

WXS ”PNS N3d1A N3d1A 011111 N3d1A N3d1A (HH N1m 111101 WXS WMS

90003109

03" N110 111101

N341A N3d1A WXS WMS WXS WMS 03" N11n 111101 13218 1912MD N3d1A N3d1A

0314 mm 111101

N3d1A N3d1A HXIII 113 H WMS WXS

111101

686! 81 mstm 1011|N1 111N1

ANTAL MLDA BUTIKSRÅN ÅR 1989 BROTTSTIDPMT: VECKODAG I KLOCKSLAG

1989

STOCKHOLM HALFU NTEBORG ÖVRIGA RIKET HELA RIKET

UTAN HED TOTALT UTAN NED TOTALT UTAN MED TOTALT UTAN NED TOTALT UTAN NED TOTALT SKJIT SKJIT SKJJT SK.!” SKJJT SK.!JT SKJIT SKNT SKJJT SK.!JT

VAPEN VAPEN VAPEN VAPEN VAPEN VAPEN VAPEN VAPEN VAPEN VAPEN

LORDAG 'O7':'13' '14':'15' 1161 1171 1181 1191 1201 '21'2'23'

(XÄND TIDPMT TOTALT

SÖNDAG '07':'13' '14'2'15' 1161 1171 1181 1191 1201 '21'2'23'

NAND TIDPL'KT TOTALT O(ÄND DAG

N H

minsann ”nu-Na "nu u-n | | in noen-unnar— HINHIHII-IQIH MNQHIIQMHD ammulosnx QOMOIIDMHO MHHHIIMHIO HIIIIIINIM IllllllHIH HIIIIIIHIN IHMIIIIHHO

H M N N

N N

Il IIIIHIIH NII

N H

HOBQQHODQGN QH|IIMMNN=M ONNQQQOHORW

HRC—Mimoäål MWOHMHOOdgl IHIIINNWHHM H H

N

HMIIHIHIIO NIIIIIHNIQI QNHNIMQNQNW NIIIIHHMIQI

4 1 1 2 1 2 2 3 6 2

IIIHHIIIINI

IHHIIMAOI IIMHQI IIIIHIMI IIIIIIHHIMI

Teknisk rapport från SCB om enkätundersökningarna

TATISTISKA CENTRALBYRÅN 901202 BILAGA 6 TREDNINGSINSTITUTET J Löwenberg

TEKNISK RAPPORT TILL ENKÄTUNDERSÖKNINGARNA 1989 ARS AFFÄRSTIDSUTREDNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

sid INLEDNING ................................ 1 Undersökningens uppläggning allmänt ...... 1 Svårigheter .............................. 2 Hur vi handskas med svårigheterna ........ 2 KONSUMENTENKÄTEN ......................... 3 Urvalet .................................. 3 Över— och undertäckning .................. 4 Uppläggning .............................. 4 Tillförlitlighet ......................... 4 Mätfel ................................... 5 Bortfallsfel ............................. 6 Bearbetningsfel .......................... 6 Urvalsfel ................................ 6 ENKÄTEN TILL DE DETALJHANDELSANSTÄLLDA...7 Urvalet .................................. 7 Uppläggning .............................. 8 Över— och undertäckning .................. 8 Tillförlitlighet ......................... 9 Mätfel ................................... 9 Bortfallsfel ............................. 9 Bearbetningsfel ......................... 10 Urvalsfel ............................... 10 ENKÄTEN TILL DETALJHANDELSFÖRETAGEN ..... 11 Urvalet ................................. 11 Uppläggning ............................. 13 Mätfel .................................. 13 Bortfallsfel ............................ 13 Over— och undertåckning ................. 15 Bearbetningsfel ......................... 15 Urvalsfel ............................... 15 Tillförlitligheten ...................... 16 ENKÄTEN TILL BUTIKSCHEFERNA ............. 16 Uppläggning ............................. 16 Mätfel .................................. 16 Urvalet ................................. 16 Bortfallsfel ............................ 17 Över— och undertäckning ................. 19 Bearbetningsfel ......................... 19 Urvalsfelet ............................. 19 Tillförlitlighet ........................ 20 ENDIX Konsumentformulär H—Regioner Anställdaformulär Företagsformulär Butikschefsformulär

. o . LAND—*

. . . . . (puman-kuuk-

. . . . 004050!»me

. - . . mxlmuivthI—l

.

1 1 1 1 2 2 2 2. 2. 2 2. 2 2 3 3 3 3. 3 3. 3 3. 3 4 4 4. 4 4. 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5. 5. 5 A

'UQOwaNE—l

m.

1 INLEDNING

Detta är en teknisk beskrivning av de delundersökningar som statistiska centralbyråns utredningsinstitut genomfört ät 1989 års affärstidsutredning.

Inledningsvis diskuteras några allmänna punkter runt uppläggningen, genomförandet samt olika slag av svårigheter som är förknippade med undersökningar av denna typ. Därefter beskrivs varje del i undersökningen.

1.1 Undersökningens uppläggning allmänt.

Utredningsinstitutet har genomfört 4 olika delundersökningar. Dessa har varit ämnade att kartlägga beroendet av och inställningen till affärstiderna i detaljhandeln för fyra olika grupper av intressenter, nämligen konsumenter, detaljhandelsanställda, butikschefer och ägarrepresentanter.

Den största delen av datainsamlingen genomfördes genom postenkäter enligt omnibusmodellen. Denna datainsamlingsmetod kan sägas bestå av 4 steg eller faser.

Utskick av postenkät till hela urvalet. Ett kombinerat tack och påminnelsekort till hela urvalet. Ytterligare en enkät till dem som ej har svarat.

Hälften av dem som efter den sista enkätpåminnelsen inte har svarat väljs slumpmässigt ut till telefonuppföljning. Detta innebär att de blir intervjuade per telefon.

Tidsrymden mellan de olika stegen är ca 2 veckor. Poängen med denna metod är det sista steget. Försök som gjorts vid SCB visar att, man under vissa förutsättningar får en ökad precision genom att låta dem som svarar vid telefonintervjuerna representera hela bortfallet. Fältarbetsperioden var april oktober 1990.

Enkäterna som använts utformades i samarbete med beställaren och innehöll vissa frågor som var gemensamma för alla delundersökningarna. (Frågeformulären är bifogade i appendix)

Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning där urvalen drogs från 4 olika register med lika många olika metoder.

1.2 Svårigheter

I samband med undersökningar av den här typen kan det uppkomma olika typer av fel. Dessa fel kan grovt delas in i följande kategorier;

- övertäckningsfel, dvs fel som beror på att objekt som inte tillhör undersökningspopulationen kommer med vid resultatredovisningen

undertäckningsfel, dvs fel som beror på att vissa enheter i undersökningspopulationen inte ingår i urvalsramen

mätfel, dvs fel som kan bero på att den svarande missupfattat frågor eller inte lämnat rätt svar, medvetet eller omedvetet

bearbetningsfel, dvs fel som kan upppkomma vid den manuella eller maskinella bearbetningen av materialet

bortfallsfel, dvs fel som beror på att mätvärdena för vissa objekt saknas för en, flera eller alla undersökningsvariabler

urvalsfel, dvs fel i skattningen som beror på att endast ett stickprov undersöks.

1.3 Hur vi handskas med svårigheterna

De allvarligaste felen är de som ger upphov till systematiska fel dvs de verkar i en riktning och snedvrider resultatet. Om ett fel inte är systematiskt är det inte lika allvarligt för medelvärdesskattningarna.

De fel som kan uppstå brukar vi handskas med på två sätt nämligen att i största möjliga mån eliminera dem och de rester som finns kvar brukar vi försöka kvantifiera för att försöka bedömma hur stor betydelse de har. Om det inte är möjligt att kvantifiera så bör man åtminstone beskriva åt vilket håll felen verkar.

Övertäckningen kan vara av två olika typer identifierad och oidentifierad. Den identifierade övertäckningen räknas bort från urvalspopulationen. Den oidentiferade kan ingå i bortfallet och behandlas som sådant. Detta brukar inte vara något större problem.

Undertäckningen brukar betraktas som försumlig.

Mätfel är beroende av frågornas konstruktion och eventuella svarsalternativs utformning. Frågorna prövas av olika instanser på SCB. Normalt av en expertgrupp samt ibland även av mättekniskt laboratorium.

Fel vid stansningen och tabellframställningen brukar inte vara av systematisk karaktär. Logiska kontroller och värdes kontroller är åtgärder för att komma tillrätta med denna typ av fel.

Bortfallsfelet brukar åtgärdas genom att i insamlingsfasen försöka minimera bortfallet. En analys av bortfallets storlek och hurvida det skiljer sig från de svarande i något avseende är andra åtgärder. Vid estimeringsfasen brukar ett vägningsförfarande som vi nämnt ovan hjälpa till att kompensera för bortfallet.

Urvalsfelet kommer man inte ifrån annat än genom att välja en för uppgiften lämplig urvalsdesign. Vidare brukar resultaten redovisas med ett sannolikhetsintervall, konfidensintervall, vilket ger en beskrivning av hur pass tillförlitliga resultaten ar.

2 KONSUMENT ENKÄTEN

Rent allmänt kan sägas att den innehåller 4 block eller avsnitt med frågor om en dimension. Först kommer ett block med bakgrundsfrågor (1—10) vilka försöker kartlägga några av urvalspersonens förhållanden, speciellt vad gäller arbetssituationen. Därefter kommer ett block som försöker kartlägga faktiska förhållanden runt tillgänglighet till affärer och faktiskt inköpsbeteende (fråga 10—28). Sedan följer ett block med frågor av attitydkaraktär vilka försöker kartlägga urvalspersonens inställning till affärstiderna och olika frågor runt dessa (fråga 29—49). Slutligen avslutas enkäten med frågor som syftar till att fånga in några allmänna bakgrundsvariabler runt urvalspersonens hushåll (fråga 50—59). Enkäten återfinns i sin helhet i appendix.

2.1 Urvalet

Målpopulationen var alla konsumenter i Sverige. Barn och vuxna över 74 år ingår dock inte i den studerade populationen. Registret över totalbefolkningen (RTB) utgjorde urvalsram. Personer i åldrarna 18 -74 år ingår i urvalet som är stratifierat på H-region enligt följande. Region H 1, H 8 och H9 slås samman. Region H 3 och H 4 slås samman medan H—region 5 och 6 bildar egna regioner. De olika regionerna definieras enligt följande:

H 1 Stockholm, H 8 Göteborg, H 9 Malmö H 3 Större städer, H 4 Södra mellanbygden H 5 Norra tätbygden H 6 Norra glesbygden

För att se ingående kommuner hänvisas till appendix.

Urvalet gjordes av olika skäl i två omgångar. Det första urvalet bestod av 4000 individer i åldern 18 — 65 år fördelade med 1000 i varje region. Det följande urvalet utgjordes av personer 66 74 år fördelade på 80 individer i varje region. Glesbygdsregionerna H 5 och H 6 har medvetet överrepresenterats för att få, ett för redovisningen, tillräckligt antal.

Tabell 1 Urvalet indelat efter svarsbeteende, konsumentenkäten. Enkätsvar efter 2 skriftliga påminnelser 2458 57.1

Utvalda för bortfallsuppföljning 929 21.6 därav telefonintervju 443 10.3 vägran 486 11.3

Ej utvalda för uppföljning ej svarande 921 21.4 därav svar utan etikett 38 0.9

Summa 4308 100.1

De 38 personer som sänt in sina formulär utan etikett har inte kunnat hänföras till någon region och måste därmed utgå pga att vi inte kunnat ge dem en relevant vikt. Urvalet till telefonuppföljningen valdes slumpmässigt bland alla dem som inte hade svarat. Ingen skillnad gjordes mellan olika strata. De 443 personer som svarat i telefonuppföljningen har vägts upp till att representera samtliga i enkätbortfallet.

2.2 Over— och undertäckning

I urvalet ingick 11 personer som identifierad övertäckning de var i de flesta fall utomlands studerande. En person var förståndshandikappad.

2.3 Uppläggning

Fältarbetsperioden sträckte sig från den 26 maj till den 12 juli. Undersökningen genomfördes enligt SCBs omnibusstandard.

Av olika skäl kom pensionärsurvalet, 320 personer mellan 66 och 74 år, att få en annorlunda undersökningsdesign. Dessa fick ett frågeformulär hemsänt och blev sedan intervjuade per telefon. De hade även möjlighet att sända in formuläret per post. Dessa svar har alla betraktats som svarande i enkätfasen och viktats därefter. De som var med i detta urval hade ett delvis annorlunda formulär. Dels var instruktionen på framsidan i enlighet med insamlingsförfarandet, dels var svarsalternativet sjukpensionär i fråga 3 utbytt mot pensionär.

2.4 Tillförlitlighet

För att i någon mån beskriva hur väl de svarande i urvalet representerar urvalet som helhet samt hela undersökningspopulationen jämförs i tabellen nedan skattningar och faktiska värden för några registervariabler. Jämförelsen görs mellan de svarande, urvalet som helhet och undersökningspopulationen i totalt.

Skattningarna för de svarande baseras på den vägningsteknik som har använts vid resultatredovisningen, dvs de svarande i telefonurvalet har vägts upp till att representera hela enkätbortfallet.

Tabell 2 Skattningar för de svarande, urvalets fördelning samt undersökningspopulationens fördelning på tre registervariabler i procent.

Variabel Svarande Urvalet Undersökningspop. Kön Män 48.1 51.5 50.1 Kvinnor 51.9 48.5 49.8 Totalt 100.0 100.0 99.9*

Ålder 18 —24 13.8 14. 14.7 25 —34 19.3 19. 19.6 35 —44 21.0 23. 21.1 45 —54 17.8 17. 17.3 55 —64 15.4 . 15.8 65 —74 12.7 . 11.4 Totalt 100.0 99.9*

Region 33.9 . 33.9 54.4 54.4 5.7 . 5.7 6.0 6.0 Totalt 100.1* 100.1*

* Skillnaderna beror på avrundningsfel.

Ovanstående tabell visar förhållandet mellan den skattningsmetod vi har använt oss av, kolumnen svarande, hur urvalet faktiskt fördelade sig, kolumnen urval, samt de sanna värdena i RTB för den population vi vill skatta till. Tabellen innehåller inga stora skillnader med några undantag. Urvalet innehåller färre personer i åldrarna 65 till 74 år än populationen. Dock är skillnaden inte större än 2.5 procentenheter samtidigt ser vi att detta inte har påverkat skattningen i någon större utsträckning. Skillnader mellan urvalet och de övriga värdena när det gäller region beror helt på att region är stratifieringsvariabeln.

2.5 Måtfel

Mätfel, dsv fel som beror på att den svarande har missuppfattat frågan, kan förekomma men är svåra att påvisa utan att göra jämförande studier. För att komma tillrätta med "större" problem och svårigheter gjordes ett mindre prov av enkäten. Varefter vissa korrigeringar av blanketten genomfördes. Dock gjordes inga preciseringar av allmänna uttryck (fråga 29 — 31 appendix, konsumentenkäten) som kan tolkas olika av intervjupersonerna. Det kan hända att några tänker på speciella butikstyper. Vidare har många frågor karaktären av allmänt tillbakablickande,"hur brukar ni handla..."? Dessa frågor ger utrymme för minnesfel. Den tillfrågade kan tro att han/hon brukar bete sig på ett sätt som inte stämmer överens med det faktiska förhållandet.

2.6 Bortfallsfel

Bortfall uppstår när en person vägrar, inte kan anträffas eller lämnar uppgifter av sådan kvalitet att de inte kan användas. Fel till följd av bortfallet uppstår när personerna i bortfallet systematiskt skiljer sig från de svarande. Eftersom skattningarna baseras på de svarande kan en snedvridning av resultaten bli följden. Detta skulle innebära att vi redovisar resultat som skiljer sig från de vi skulle fått om alla i urvalet hade svarat.

Avgörande för bortfallets inverkan på en variabel är om bortfallet avviker från de svarande i sådana egenskaper som uppvisar samband med de variabler som undersökningen ska mäta. De variabler vi har där vi kan jämföra bortfallet med de svarande är de vi har tillgängliga på registret. Dessa är de som återfinns i tabell två. Vi kan med hjälp av den tabellen även se att det inte är några större skillnader mellan de svarande och populationen. Det är möjligen män i större utsträckning som inte svarar. Det faktiska bortfallet i undersökningen uppgår till 32.8 %. Detta är relativt stort men är i dagsläget normalt.

Vidare förekommer det sk internt bortfall dvs frågor som ej blivit besvarade. Storleken på det interna bortfallet framgår av respektive tabell.

2.7 Bearbetningsfel

Även i samband med hanteringen och bearbetningen av blanketter, dataset och tabeller kan fel uppkomma. Efter dataregistreringen har en del kontroller genomförts och upptäckta fel rättats. Att systematiska fel skulle ha införts vid bearbetningen förefaller inte troligt.

2.8 Urvalsfel

Urvalsfelet kan diskuteras i termer av standardavvikelser och konfidensintervall. Skattningarna är behäftade med en viss slumpmässig osäkerhet beroende på att de baseras på ett urval i stället för en undersökning av hela populationen.

Den slumpmässiga osäkerheten varierar beroende på procenttalens storlek och hur stort urvalet är för den redovisningsgrupp skattningen avser. Osäkerheten brukar anges med ett 95 —procentig konfidensintervall. Detta intervall omsluter med 95 -procentig sannolikhet populationens sanna värde. Tabell 3 redovisar aproximativa 95 procentiga konfidensintervall för några olika procenttal och redovisningsgrupper.

Tabell 3 Ungefärliga 95—procentiga konfidensintervall för några olika redovisningsgrupper.

Procent— Antal i redovisningsgruppen skattniggar 50 75 100 200 400 600 800 1000 2900

(98) * (95) * (93) * 10 (90) 10 15 (85) 12 20 (80) 13 30 (70) 15 10 10 40 (60) 17 13 11 50 (50) 20 15 12

Okomxlmmibb & maxim-bibanan) gammbn'buk- mmmuwwmzoo—l (IllbibibWLA-INNH wwwNNNNHH

H

* Eftersom skattningen baseras på mindre än fem personer i urvalet är den altför osäker att fästa något avseende fl-.

Exempel: Om 30 % av de ensamstående tycker att livsmedelsaffärerna bör stänga vid 18.00 och de ensamstående utgör 200 personer i urvalet så kan vi ur tabellen läsa att det 95 % konfidensintervallet blir i 8. dvs Det sanna värdet ligger med 95 * sannolikhet i intervallet 22 — 38 *.

Skillnaden mellan två värden är statistisk signifikant på 95 % nivån om konfidensintervallen inte överlappar varandra. Även andra värden kan vara signifikanta men det är vanskligare att uttala något generellt om dessa.

3 ENKÄTEN TILL DE DBTALJHANDELSANSTÄLLDA

Enkäten till de anställda (återfinns i sin helhet i appendix) kan sägas innehålla 3 block. Det första (fråga 1—28) handlar om urvalspersonens arbete och arbetsförhållanden och inställningen till detta. Nästa avsnitt (fråga 29—45) har många frågor gemen— samma med konsumentenkäten och handlar om attityden till affärstiderna och olika frågor runt dessa. Det avslutande avsnittet försöker kartlägga urvalspersonens hushåll i några avseenden.

3.1 Urvalet

För enkäten till de anställda användes SCBs arbetskrafts undersökning (AKU) som urvalsram. Enkäten skickades till de som vid undersökningen i januari, februari och mars uppgivit att han/hon arbetade inom detaljhandeln som säljare eller butiksbiträde samt hade svarat på en fråga vart vi skulle skicka enkäten.

Detta gav urvalspersonerna en möjlighet att vägra att deltaga i undersökningen vilket kan ge en positiv selektering av urvalet. Det var 148 st som föll bort i denna tidiga fas. Dessa utgör 11.9 % av det totala urvalet.

Urvalet i AKU omfattar ca 54 000 personer varje kvartal. Urvalet bildar sk paneler,detta innebär, i det här fallet, att ca 18 000 personer intervjuas varje månad. Var och en av panelerna återkommer med tre månaders mellanrum. Varje gång byts 1/8—del av intervjupersonerna ut mot nya. 7/8— delar av urvalet i januari intervjuas återigen i april osv. På detta sätt kommer varje individ att intervjuas vid åtta tillfällen under en tvåårs— period.

Till enkäten användes alla personer som i närmast föregående omgång i AKU sagt att man helt eller delvis arbetar inom detaljhandeln. Av praktiska skäl användes inte utgående eller tillkommande paneler. Detta innebar att de 7/8-delar av 18 000 som vid AKU i januari, februari och mars 1990 uppgett att de helt eller delvis arbetat inom detaljahandeln var med i urvalet. Pga ett misstag kom de ca 40 personer som hade anställningen i detaljhandeln som bisyssla ej med i det första urvalet.

De anställda definierades som sysselsatta inom varuhushandeln, dagligvaruhandeln samt sällanköpshandeln (SNI 621, 622 och 623) med yrket affärsbiträde (NYK 333). Personerna var i åldern 16 —64 år.

ägg Uppl'ggning

Undersökningen genomfördes även här enligt omnibusmodellen. Datainsamlingen skedde från 21 maj 1990 till 27 september inget utskick gjordes under juli månad.

Tabell 4 Urvalet efter svarsbeteende för anställda.

Enkätsvar efter 2 skriftliga påminnelser 827 Utvalda för bortfallsuppföljning 120 därav telefonintervju 60

vägran 60

Ej utvalda för uppföljning ej svarande 145 därav svar utan etikett 10

Summa 1092 De 10 personer som sänt in sina formulär utan etikett kan inte ingå i undersökningen eftersom de ingående får sin vikt bl a efter vilken panel i AKU de var med.

3.3 Over— och undertäckning

I urvalet ingick 2 personer som identifierad övertäckning de var dörrförsäljare och ingick därför inte i populationen. Dessutom kan det finnas övertäckning dold bland de 135 som ej hörts av. Undertäckningen utgörs av de personer som i AKU inte har uppgi— vit att de arbetar i detaljhandeln. Detta kan bero på att de inte räknar sig som anställda inom detaljhandeln eller att de inte vill uppge ett sådant arbete. De grupperna ingår inte i undersökningspopulationen.

3.4 Tillförlitlighet

För att i någon mån beskriva hur väl de svarande i urvalet representerar urvalet samt hela undersökningspopulationen jämförs i tabellen nedan skattningar av registervariabler baserade på de svarande med samma värden för urvalet som helhet och undersökningspopulationen totalt.

Skattningarna för de svarande baseras på den vägningsteknik som har använts vid resultatredovisningen, dvs de svarande i telefonurvalet har vägts upp till att representera hela enkätbortfallet.

Tabell 5 Skattningar för de svarande, urvalets fördelning samt undersökningspopulationens fördelning på tre registervariabler i procent.

Variabel Svarande Urvalet Undersökningspop.** Kön Män 20. 22. Kvinnor 79. 77.

Ålder 16 —24 39. 38. 25 —34 19. 18. 35 —44 15. 16. 45 —54 13. 15. 55 —64 . 11. Totalt 99.9*

* Skillnaderna beror på avrundningsfel. ** Den totala populationen är skattad från AKU.

Ovanstående tabell visar förhållandet mellan den skattningsmetod vi har använt oss av, kolumnen svarande, hur urvalet faktiskt fördelade sig, kolumnen urval, samt de "sanna" värdena i AKU för den population vi vill skatta till. Tabellen innehåller inga skillnader, över 2 procentenheter.

3.5 Mätfel

För mätfelet gäller samma iakttagelser som för konsumentenkäten.

3.6 Bortfallsfel

Bortfall uppstår när en person vägrar, inte kan anträffas eller lämnar uppgifter av sådan kvalitet att de inte kan användas. Fel till följd av bortfallet uppstår när personerna i bortfallet systematiskt skiljer sig från de svarande i urvalet. Eftersom skattningarna baseras på de svarande kan en snedvridning av resultaten bli följden. Detta skulle innebära att vi redovisar resultat som skiljer sig från dem vi skulle ha fått om alla i urvalet hade svarat.

Avgörande för bortfallets inverkan på en variabel är om bortfallet avviker från de svarande i sådana egenskaper som uppvisar samband med de variabler som undersökningen ska mäta. De variabler vi har där vi kan jämföra skattningar för bortfallet med skattningar för de svarande är de vi har tillgängliga på registret. Dessa är de som återfinns i tabell 5. Vi kan med hjälp av den tabellen även se att det inte är några större skillnader mellan de svarande och populationen. Det är möjligen män i större utsträckning som inte svarar.

Det faktiska bortfallet i undersökningen uppgår till 28.4 % om vi inkluderar dem som vägrade i den första frågan i anslutning till AKU. Detta är relativt stort men är i dagsläget normalt. Vidare förekommer det sk internt bortfall dvs enstaka frågor som ej blivit besvarade. Storleken på det interna bortfallet framgår av respektive tabell.

3.7 Bearbetningsfel

Även i samband med hanteringen och bearbetningen av blanketter, dataset och tabeller kan fel uppkomma. Efter dataregistreringen har en del kontroller genomförts och upptäckta fel rättats. Att systematiska fel skulle ha införts vid bearbetningen förefaller inte troligt.

3.8 Urvalsfel

Även för denna del är skattningarna behäftade med en viss slumpmässig osäkerhet beroende på att de baseras på ett urval i stället för en undersökning av hela populationen. Den slumpmässiga osäkerheten varierar beroende på procenttalens storlek och hur stort urvalet är för den redovisningsgrupp skattningen avser. Osäkerheten brukar anges med ett 95 —procentig konfidensintervall. Detta intervall omsluter med 95 —procentig sannolikhet populationens sanna värde. Tabell 5 redovisar approximativa 95 procentiga konfidensintervall för några olika procenttal och redovisningsgrupper.

Tabell 6 Ungefärliga 95—procentiga konfidensintervall för några olika redovisningsgrupper. Anställda enkäten.

Procent- Antal i redovisningsgruppen skattninggr 50 75 100 200 300 400 500 600 800

(98) (95) (93) 10 (90) 11 15 (85) 13 10 20 (80) 15 11 30 (70) 17 12 40 (60) 18 13 50 (50 19 13

kaDLOmQO'iUlm-x- ooooxlmmgnusnbw detsamma:-Auto mamman—www mmmwbhwwm mwhhwwuww

* Eftersom skattningen baseras på mindre än fem personer i urvalet är den alltför osäker att fästa något avseende vid.

Exempel: Om 70 % av de anställda i en bransch tycker att livsmedelsaffärerna bör stänga vid 18.00 och dessa anställda utgör 200 personer i urvalet så kan vi ur tabellen läsa att det 95 % konfidensintervallet blir i 9. dvs Det sanna värdet ligger med 95 % sannolikhet i intervallet 61 - 79 %.

Skillnaden mellan två värden är statistisk signifikant på 95 % nivån om konfidensintervallen inte överlappar varandra. Även andra värden kan vara signifikanta men det är vanskligt att uttala något generellt om dessa.

4 ENKÅTEN TILL DETALJHANDELSFÖRETAGEN

Enkäten till företag inom detaljhandeln (se appendix) innehåller även den ett antal block. Först kommer ett block som försöker kartlägga företagets bolagsform, bransch och storlek (fråga1—7). Sedan följer attitydblocket (fråga 8—24) som i stort sett är lika för alla enkäterna.

Målpopulationen för företagsurvalet utgjordes av personer med inflytande på öppettiderna i företag inom detaljhandeln. Systembolag och apotek ingår ej.

4.1 Urvalet

Urvalet av företag gjordes från centrala företags och arbetsställe registret (CFAR) vid SCB. Urvalsenheten var företag. Den enda begränsning som gjordes var att rensa bort de företag som var noterade som vilande. Ingen uteslutning eller begränsning av företag med begränsad omsättning föregående år gjordes. Alla företag med SNI kod 62 utom 625 systembolag och apotek ingick. Alla storleksklasser från 0 anställda och uppåt.

Dimensioneringen och allokeringen av urvalet, för en given precision på urvalsfelet på i 10 %, gjordes för att svara upp mot två olika krav på redovisning,

redovisning efter hur många procent av företagen som omslöts av en åsikt.

redovisning efter hur många procent av de anställda dessa företag representerade.

Ytterligare ett krav som framfördes var att kunna redovisa på näringsgrenar enligt tabell 7, se nedan. Gruppen "Övriga" bildar en egen grupp möjlig att redovisa. SNI 625 Apotek och systembolag ingår inte i undersökningspopulationen.

Tabell 7. Urvalsallokering av företagsurvalet

Näringsgren Antal anställda SNI 0 1—4 5—19 20—99 100—199 621 Varuhus — 19

6221 Livsmedels— 140 140 140 130 26* detaljhandeln

6223 Tobaks— och 140 131 29 3* tidningshandeln

6224 Blomster— 140 107 53 6* handeln

62311 Konfektions— 140 93 50 17 och ekeperingshandeln

62312 Skohandeln 140 82 56 22 62321 Möbelhandeln 140 73 74 62322 Järnhandeln 724 63

62323 Radio— 140 54 och TV-handel

6241 Bildetalj— 140 41 handeln

6242 Drivmedels— 140 64 detaljhandeln

6222, 62232, 62319 238' 51 62324, 62329, 6233 6239 Övriga

* Dessa företag ingick i de strata som totalundersöktes. [ Det finns totalt bara 53 varuhusföretag. Urval görs bland alla med mindre än 200 anställda. Övriga totalundersöktes. 1 Här går klassen bara till 49 anställda. De med fler anställda totalundersöktes. ' Denna klass omsluter företag med 50 anställda och fler men redovisas för tydlighetens skull i denna kolumn. ' Här har valts en minsta klass 0 — 4 anställda.

De storleksklasser man enades om att kunna redovisa efter var de med anställda, de över 0 upp till 100 anställda samt de med fler än 100 anställda. Det första kravet implicerar ett osu eller möjligen ett systematiskt urval för att optimera urvalsallokeringen. Det andra kravet implicerar ett PPS urval dvs att företagen får en urvalssannolikhet i proportion till sin storlek. I detta fallet hur många anställda de har. I enlighet med dessa önskemål valdes en design som skulle optimera urvalet och samtidigt ge bästa möjliga precision. Detta innebar, en kompromiss mellan ett osu och ett pps urval, en stratifiering på näringsgren och storlek

med osu inom respektive stratum. Urvalsgrupperna med företag med flest anställda totalundersöktes dvs att alla de större företagen fick enkäten. I gruppen med de minsta företagen valdes 140 företag. Bland övriga fördelades urvalet, om 160 enheter, i proportion till medelvärdet av fördelningen efter antal och efter sysselsatta i näringsgrenen. Enligt formeln,

n = A + B x C 2

procentuella antalet anställda i storleksklassen av det totala antalet anställda i näringsgrenen.

- procentuella antalet företag i storleksklassen av antalet företag i näringsgrenen.

antalet urvalsenheter att allokera i redovisningsgruppen. antalet valda företag i stratumet.

4.2 Uppläggning

Även enkäten till företagen genomfördes enligt omnibusstandard. Mätperioden sträckte sig från 14 augusti till 8 oktober. Enkäterna skickades adresserade till "företagsledningen". Eftersom svarsfrekvensen var relativt låg mot slutet av undersökningsperioden, innan telefonuppföljningen, gjordes ett extra utskick till ca 500 av dem som ej svarande inom vissa strata. Telefonuppföljningen slumpades över hela populationen av ej svarande.

4.3 Mätf 1

Eventuella mätfel har samma karaktär som i de andra undersökningarna.

4.4 Bortfallsfel

Pga det relativt stora bortfallet, speciellt i Vissa strata, har undersökningen vissa brister i tillförlitligheten. Tabell 8 beskriver det faktiska svarsbeteendet.

Vi kan här se att svarsbenägenheten verkar sjunka med storleken på företaget. Detta innebär att de mindre företagen är underrepresenterade bland de inkomna svaren. Den troliga förklaringen till detta får vi när vi ser på hur övertäckningen fördelar sig på storleksklass.

Tabell 8 Svarande efter SNI kod och svarsfrekvens i respektive storleksklass.

Vägd svars—

Näringsgren anställda antal svar frekvens % Varuhus ( 200 9 56 621 > 200 16 77 Livsmedel. 0 51 48 6221 1— 4 79 69 5—19 94 80 20—99 100 83 100—_ 25 96 0 64 56 1— 4 80 73 5—19 86

Blomster. 6224

Konfektion. 62311 1— 4 5—19 20—99 100— Skohandeln 0 62312 1— 4 5—19 20—99 100— Möbelhandel 0 62321 1— 4 5—19 20—49 50— Järnhandel 0— 4 62322 5—19 20—99 100— Radio & TV. 0 62323 1- 4 5—19 20—99 100— Bildetalj. 0 6241 1- 4 5—19 20—99 100—199 200- Drivmedels. 0 6242 1— 4 5—19 20—99 100— Övriga 0— 4 6222, 62232 5—19 62319,62324 20—99 62329,6233 100—199 6239 200— Totalt

4.5 Over— och undertäckning

Övertäckningen som blev ganska stor utgjordes av företag som inte hade någon verksamhet sk vilande företag vilka ännu ej blivit registrerade i CFAR som sådana. Företag utan några butiker i egentlig mening, dörrförsäljning, postorder och företag som säljer till andra företag är exempel på övertäckning. Den identifierade övertäckningen uppgick till 131 företag. Undertäckning utgörs av företag som vid urvalsdragningen ej hunnit komma med i CFAR.

Tabell 9 övertäckningens fördelning på storleksklasser

Antal anställda Övertäckningen Urvalet Antal % Antal %

0 76 58 1260 36 * 1 4 43 33 1175 33 5 —19 9 7 675 19 20—99 2 2 308 9 100- 1 1 90 3 Summa 131 101 3547 100

* Till denna storleksklass räknas de två näringsgrenar som är klassade 0—4 anställda.

Vi kan här se att den minsta klassen är klart överrepresenterad bland den indentifierade övertäckningen.

4.6 Bearbetningsfel

Vissa rättningar och kontroller är genomförda sedan materialet inkommit. Att systematiska fel uppkommit i samband med detta är osannolikt.

4.7 Urvalsfel Urvalsfelet för företagen studerar vi för två av branscherna.

Tabell 10 Ungefärliga 95—procentiga konfidensintervall för två branscher, alla branscherna tillsammans och några redovisningsgrupper.

Procent— Konfektionshandeln Möbelvaruhandeln Samtliga skattning SNI 62311 (n=151) SNI 62321 (n=161) (n=1670)

2 (98) 2 3 5 (95) 5 4 10 (90) 7 8 15 (85) 10 10 20 (80) 11 12 30 (70) 12 13 40 (60) 12 15 50 (50) 13 15

(hmmm-hanna»

Även dessa konfidensintervall är ungefärliga. Detta innebär att det faktiska konfidensintervallet i varje given tabell kan avvika från dessa exempel beroende på vilket stratum och i vilken fas i insamlingsskedet svaret inkommit. Det största värdet på konfidensintervallet är i15 X—enheter.

4.8 Tillförlitligheten

Det är svårt att säga något generellt om tillförlitligheten i resultaten för denna delundersökning beroende på att precisionen i skattningarna varierar mer än för de två tidigare delarna. Det läsaren bör lägga märket till är för vilken bransch resultatet redovisas, vilken eller vilka storleksklasser redovisningen grundar sig på samt hur svarsfördelningen ser ut. Grundläggande är antalet i redovisningsgrupperna. Tyvärr är det så att vissa sammanslagningar ger en större osäkerhet än andra. Den minsta osäkerheten fås om man redovisar över hela populationen.

5 ENKÄTEN TILL BUTIKSCHEFERNA

Enkäten till butikscheferna (se appendix) har stora likheter med enkäten till de anställda inom detaljhandeln men skiljer sig åt i vissa avseenden. Dessa rör i vilken utsträckning cheferna hade möjlighet att påverka öppethållandet samt vilka hänsyn de som hade möjlighet då tog (se fråga 11 och 12 i appendix). I övrigt var frågorna i stort sett desamma. Det för alla enkäterna återkommande attitydblocket återfanns även här (fråga 27—45). Vidare kartlades butikschefernas hushåll med samma block som för de anställda (fråga 46—50).

5.1 Ugglåggning

Även denna enkät genomfördes enligt omnibusmodellen. Telefonuppföljningen slumpades även här över hela den återstående populationen. Undersökningsperioden var 14 augusti till 17 oktober.

5.2 Mätfel

För mätfelet gäller samma iaktagelser som för de övriga enkäterna.

5.3 Urvalet

Till urvalet av butikschefer användes SCBs register över arbetsställen och företag (CFAR). Här gjordes ett urval av arbetsställen till vilka sändes enkäter adresserade "Till butikschefen". Urvalet hade stora likheter med det för företagen. De största skillnaderna var att detta urval gjordes på arbetsställen

istället för företag samt att arbetställen med 0 anställda inte ingick i urvalspopulationen. Urvalet skedde på samma näringsgrenar som företagen och allokerades enligt samma formel.

I varje näringsgren fördelades 140 arbetställen mellan de olika storleksklasserna. De största storleksklasserna totalundersöktes i likhet med företagsurvalet. De totalundersökta arbetsställena exluderas från de 140 som allokeras.

Tabell 11. Urvalsallokering av arbetsställeurvalet för butikschefsformuläret.

Näringsgren Antal anställda SNI 1—4 5—9 621 Varuhus 2** 12 6221 Livsmedels- 49 29 detaljhandeln 6223 Tobaks— och 106 27 tidningshandeln 6224 Blomster— 92 38 handeln 62311 Konfektions- 68 36 och ekeperingshandeln 62312 Skohandeln 74 42 62321 Möbelhandeln 61 41 62322 Järnhandeln 43 41 62323 Radio— 72 42 och TV—handel 6241 Bildetalj— 53 25 handeln 6242 Drivmedels— 60 45 detaljhandeln 6222, 62232, 62319 71 62324, 62329, 6233 6239 Övriga

* Dessa företag ingick i stratan som totalundersöktes. ** Varuhus arbetsställen gjordes med följande intervaller för antalet anställda 10—19, 20—49, 50—99,100—199, 200 —.

5.4 Bortfallsfel

Denna del hade ett faktiskt bortfall på 36.6 %.

Tabell 12 Svarande indelat efter SNI kod och svarsfrekvens i respektive storleksklass. Butikschefsenkäten.

Vägd svars— Näringsgren anställda antal svar frekvens % Varuhus 10— 19 2 100 621 20— 49 9 75 50— 99 48 88 100—199 49 79 200— 27 100 Livsmedel. 1— 4 31 76 6221 5— 9 23 79 10—49 41 71 50— 69 86 Tobaks. 1— 4 70 76 62231 5— 9 16 70 10—49 3 50 Blomster. 1— 4 66 83 6224 5— 9 26 89 10—49 7 73 Konfektion. 1— 4 40 66 62311 5— 9 27 91 10—49 24 81 50— 14 94 Skohandeln l— 4 44 75 62312 5— 9 26 71 10—49 12 65 Möbel. l— 4 37 71 62321 5— 9 24 67 10—49 23 73 50— 16 94 Järnhandeln l— 4 22 74 62322 5- 9 28 78 10—49 40 85 50— 6 100 Radio— & Tv— 1— 4 40 70 handeln 5— 9 28 76 62323 10—49 16 83 50— 1 100 Bildetalj. 1— 4 28 62 6241 5— 9 13 74 10—49 47 88 50— 77 88 Drivmedels. 1— 4 34 66 6242 5— 9 29 68 10—49 26 94 Övriga 1— 4 98 72 6222,62232 5— 9 50 85 62319,62324 10—49 21 65 62329,6233 50— 9 71 6239

Det går inte enkelt att säga något generellt om svarsfrekvenser och bortfall här på samma sätt som det gick för företagen. Detta

beror på att vi här har undvikit de minsta företagen genom att utesluta arbetställen med 0 anställda. Vid redovisningen bör betraktaren dock tänka på att redovisningar uppdelade på både näringsgren och storlek blir osäkra pga att bortfallet och uppdelningen ger små redovisningsgrupper. Det interna bortfallet framgår av tabellerna.

5.5 Over— och undertäckning

Övertäckningen består här, liksom för företagen, av nedlagda företag samt av sådana som inte har någon försäljning via butik. Övertäckningen blev 115 arbetsställen. Proportionellt är detta en större övertäckning än för företagen.

Tabell 13 övertäckningens fördelning på storleksklasser för butikschefsenkäten.

Antal anställda Övertäckningen Urvalet Antal * Antal %

1 — 4 64 56 861 41 5 — 9 13 11 437 21 1 10—49 25 22 412 19 i 50— 13 11 404 19 Summa 115 100 ,2114 100

' Till denna storleksklass räknas varuhusens 10—19, 20—49 anställda. 7 Till denna storleksklass räknas varuhusens 50—99, 100-199 samt 200— 1 De 17 utan ettikett ingår ej.

Vi kan här se att den minsta klassen är något överrepresenterad i övertäckningen bland den identifierade övertäckningen. Medan den nästkommande och den största gruppen har mindre övertäckning än vad man'kunde förvänta sig.

5.6 Bearbetningsfel

Vissa rättningar och kontroller är genomförda sedan materialet inkommit. Att systematiska fel uppkommit i samband med detta är osannolikt.

5.7 Urvalsfelet

Urvalsfelet för butikschefsenkäten studerar vi för samma två branscher som för företagen. Vi redovisar även osäkerheten för de säkraste skattningarna, de över hela populationen.

Tabell 14 Ungefärliga 95—procentiga konfidensintervall för två branscher, alla branscherna tillsammans och några redovisningsgrupper. Butikschefsenkäten.

Procent— Konfektionshandeln Möbelvaruhandeln Samtliga skattning SNI 62311 (n=100) SNI 62321 (n=100) (n=945)

2 (98) 2 3 2 5 (95) 4 4 2 10 (90) 6 8 3 15 (85) 11 11 5 20 (80) 16 15 5 30 (70) 17 18 6 40 (60) 17 16 7 50 (50) 17 19 7

Även dessa konfidensintervall är ungefärliga. Detta innebär att det faktiska konfidensintervallet i varje given tabell kan avvika från dessa exempel beroende på vilket stratum och i vilken fas i insamlingsskedet svaret inkommit. Det största värdet på konfidensintervallet som vi har uppmätt är i 21 *— enheter.

5.8 Tillförlitlighet .

Tillförlitligheten för denna undersökning är i likhet med den för företagen svårt att uttala sig generellt om då den varierar mycket beroende på olika faktorer. Tillförlitligheten är beroende på vilken storlek det är på redovisningsgruppen samt hur svarsfördelningen ser ut. Den minsta osäkerheten fås om man redovisar över hela

populationen.

x I D N E P P A

SHB smusmn crmnmrvnlu

Affärstider

Konsument

Tyck till om affärernas öppethållande

den här undersökningen om affärstider.

Statistiska centralbyrån har fått i uppdrag av 1989 års affärstidsutredning att undersöka vilka tider allmänheten handlar på. I undersökningen ingår också att ta reda på vilken inställning konsumenterna har till affärernas öppettider.

Vi ber Dig att fylla i svaren så fort som möjligt. Sedan postar Du svaren i det portofria svarskuvertet.

När vi fått Ditt ifyllda formulär noterar vi att Du har svarat och förstör sedan namn— och identifikationsuppgifter. Svaren sammanställs sedan i tabeller. Din medverkan är frivillig, men för att undersökningens resultat ska bli användbart är det viktigt att alla ni som blivit utvalda svarar.

| Du är en av 4000 i Sverige som blivit slumpmässigt utvald att vara med i

Svaren från Dig kan inte ersättas med svaret från någon annan.

Om Du har några frågor om undersökningen eller det är något Du vill meddela oss är Du välkommen att ringa till

Calle Löwenberg, SCB, tel 08-783 42 83.

Vänligen % tå./( ff *? &, ..,! v ' :()-'Deg/ . ,

i;»— Calle Löwenberg Undersökningsledare

Konsumenterna

Först skulle vi vilia ställa några bakgrundsfrågor. Dessa är viktiga för att kunna beskriva hur vanor och attityder skilier sig mellan olika grup- per i samhället.

Vi börjar med att ställa några frågor om Dig.

Är Du man eller kvinna?

2 [:| Kvinna

Vilket år är Du född?

[021

19L_L_J

Vilken är normalt Din huvudsakliga sysselsättning?

Om Du är tillfälligt sjukskriven. var graviditets— eller föräldraledig så ange den sysselsättning Du normalt har.

[041

Anställd ------- > Gå till fråga 43 Studerande

N

Arbetslös

&

& Hemarbetande

Jordbrukare ------- > Gå till fråga 11 Värnpliktig

Ul

..

Förtidspensionär heltid

m Egenföretagare ----- -—> Gå till fråga 5

3 E] al:] El D D

0 -.---—-> Gå till fråga 11

Vilket är Ditt huvudsakliga yrke/Din befattning?

Undvik allmänna yrkesbeteckningar såsom varvsarbetare. lärare. tjänsteman, byggnadsarbetare. posttjänsteman m fl. Skriv utiörligaret ex fartygsplåtslagare, högstadielärare, kontorist, byggnadssnickare. respektive ize postiljon.

Besvaras endast av egna företagare.

Inom vilken bransch arbetar du?

För att få reda på vilka möjligheter Du har att handla på olika tider vill vi nu ställa ett par frågor om Dina arbetstider.

Hur många timmar arbetar Du en normal arbetsvecka? (141 1 D Heltid, 35timmar eller mer 2 |:] Deltid, 20-34 timmar 3 |:] Deltid, 1-19timmar

Arbetar du på rullande schema, dvs varierar dina arbetstider från vecka till vecka?

Ligger hela Dln ordinarie arbetstid på vardagar som regel mellan klockan 06.00 på morgonen och 18.00 på kvällen?

Vi skulle nu vilja ställa några frågor om livsmedelsinköpen. Om Ditt hushåll består av flera personer är det möjligt att ni är flera som turas om att göra inköpen. Det kan också vara så att en person sköter inköpen medan en annan sköter någon annan syssla. Det kan därför vara bra att samråda med övriga hushållsmedlemmar innan Du svarar på dessa frågor.

Ungefär hur långt har Du/hushållet från bostaden till den närmaste butiken med mat och dagligvaror?

nu]

1 D 0 — 250 m

2 Ca 500 m (251 - 750 m) 3 Cai km (751 - 1500m) Ca 2 km (1501 - 2500 m) Ca 3 km (2501 - 3500 m) Ca 4 - 10 km

Längre än 10 km

Vet inte

Handlar Du/hushållet oftast i den butik som ligger närmast bostaden?

Mindre än 1 gång/vecka 1 - 2 gånger/vecka 3 - 4 gånger/vecka 5 - 6 gånger/vecka

7 eller fler gånger/vecka

l hur många olika affärer brukar Du/hushållet handla mat och andra dagligvaror?

Oftast i samma affär 2 affärer 3 affärer 4 affärer

I fler än 4 affärer

Besvaras endast av de som oftast handlar i en och samma affir. Ange huvudorsakerna till att Du/hushållet oftast handlar I samma affär. OBS! Ange högst 3 alternativ.

(231

Nära till bostaden

Det finns bara en fullsorterad affär där vi/jag bor

Nära till arbetet eller i nära anslutning till resvägar till och från arbetet Nära till daghemmet

Nära till post, bank, apotek, andra slags butiker

Genomgående låga priser

Butikens öppethållande jämfört med andra butikers öppethållande Förmånliga extrapriser

Bra kvalité på färskvaror

Välsorterad på livsmedel

Välsorterad på andra hushållsvaror

Annan anledning, nämligen ...........................................................................................

Kryssa för de tider och dagar nl brukar besöka följande butikstyper. Flera alternativ får anges för varje butikstyp. Aldrig Vardag Vardag Vardag Lördag eller dagtid mellan efter 20 dagtid mycket 18—20 sällan Servicebutik/Jourbutik (Servus, [35] [se] 7-eleven, ICA-jour, Minilivs etc) ............. 1 El B 1 D

Trafikbutik (mindre livsmedelsbutik [421 i anslutning till bensinstation) ................ 1 D 1 D

Annan livsmedelsbutik (Konsum, [49] (501 Vivo, ICA, Favör etc) ............................ 1 [:|

(561

Stormarknad ....................................... 1 D

[63]

Varuhus ............................................. 1 |:]

Ange den ungefärliga tiden i jämna timmar, t ex måndag klockan 10-14, då hushållet brukar handla livsmedel.

Ingen markering innebär att hushållet inte brukar handla den dagen annat än undantagsvis.

[70-971

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

test 1 |:] Vet ej

2 |:] Inga regelbundna inköpsvanor

Vilken eller vilka dagar äger huvuddelen av hushållets inköp rum? Flera dagar får anges

[991 |th Måndag 1 C] Fredag lloal Tisdag 1 C] Lördag (1051 Onsdag 1 |:] Söndag ltoel Torsdag 1 E] Vet inte

I vilken typ av butlk gör hushållet huvuddelen av sina llvsmedelslnköp?

Stormarknad

Varuhus

Livsmedelsbutik (Konsum, Vivo, ICA, Favör, etc) Servicebutik/Jourbutik (Servus, 7-eleven, ICA—Jour, Minilivs etc)

Trafikbutik (mindre livsmedelsbutik i anslutning till bensinstation)

Hur brukar Du/hushållet färdas till och från den butik Du/Nl oftast handlar merparten av hushållets livsmedel i?

Om Du färdas på olika sätt ange det färdsätt med vilket Du tillryggalägger den längsta sträckan.

Åka buss eller annat kollektivt färdmedel Åka bil .................................................... Cykla, åka moped eller motorcykel ..

Annat nämligen .....................................

21 Upplever Du att servlcenlvån l stormarknader är annorlunda på söndagar jämfört med andra dagar? [1101 1 D Ja 2 D Nej : [:] Vet inte/ingen åsikt Besvaras av de som tycker att servicenivån är annorlunda på söndagar. 22 Vad är sämre eller bättre på söndagar i stormarknader jämfört med övriga veckodagar? Sämre Bättre Ingen åsikt [ll1] - Tillgången på personal ............................... 1 D 2 D 3 |:] [112] - Personalens rutin och kunnighet ................ 1 j 2 j 3 D [1131 - Framkomligheten i butiken ......................... 1 :] 2 j 3 |:] [114] - Färskvarusortimentet ................................. 1 |:] 2 [:| 3 III [1151 — Bemanningen av fisk/kött/chark/ost- .......... 1 E] 2 :l 3 |:] diskarna 23 Upplever Du att servicenivån l livsmedelsbutiker (Konsum, ICA, Favör, Vivo etc) och varuhus är annorlunda på söndagar jämfört med andra dagar?

3 D Vet inte/ingen åsikt

Besvaras av de som tycker att servicenivån är annorlunda på söndagar. Vad är sämre eller bättre på söndagar i livsmedelsbutiker och varuhus jämfört med övriga veckodagar?

Sämre Bättre lngen åsikt ll 17!

- Tillgången på personal ...............................

- Personalens rutin och kunnighet ................

- Framkomligheten i butiken ......................... 1 [: llzol

- Färskvarusortimentet ................................. 1 C

[1211

- Bemanningen av fisk/kött/chark/ostdlskarna 1 C

7

Möbler är en annan varugrupp där ofta fler än en person i hushållet är inblandad när inköpet ska göras. I f'lerpersonshushållen vore det därför bra om de som är delaktiga i inköpen av möbler hjälps åt att beskriva hur inköpen går till.

25 Det är inte helt ovanligt att man går och tittar i flera olika möbelaffärer innan man bestämmer sig för att köpa något. Hur ofta förekommer det att någon I hushållet går i butiker för att jämföra varor och priser eller handlar möbler?

1 E En gång i månaden eller oftare (minst var 30:e dag) 2 [: En gång varannan månad (minst var 60:e dag) 3 [: En gång i halvåret (minst var 180:e dag)

4 E En gång om året eller mer sällan

26 Finns det någon speciell dag och tidpunkt då hushållet brukar gå i butiker för att jämföra varor och priser eller handla möbler? Flera alternativ får kryssas för.

(1231

1 :] Vardagar före klockan 18 [1241

Vardagar mellan klockan 18 och 20 1 [: Vardagar efter klockan 20 1 [: Lördagar före klockan 15

1 Lördagar efter klockan 15

1 ,: Söndagar [1291 1 : Nej ingen speciell tid eller dag [lao] 1 :] Vet inte

Nu kommer några frågor om inköp av kläder. Vi vill att Du svarar för hur just Dina klädinköp går till. Om någon annan hjälper Dig med vissa klädinköp är det möjligt att Du kan behöva samråda med denne.

27 Ungefär hur ofta brukar Du gå ut för att jämföra varor och priser eller handla kläder till Dig själv?

En gång i veckan eller oftare (minst var 7:e dag) 2 B En gång varannan vecka (minst var 14:e dag) 3 3 En gång i månaden (minst var 30:e dag) 4 3 En gång varannan månad (minst var 60:e dag)

Mer sällan än varannan månad

28 Ungefär vilka dagar och tider brukar du gå ut för att jämföra varor och priser eller handla kläder?

1 D Vardagar före klockan 18 1 D Vardagar mellan klockan 18 och 20

1 [:| Vardagar efter klockan 20

(1351

1 |:] Lördagar före klockan 15 mer 1 E] Lördagar efter klockan 15 [1371 1 [] Söndagar usel 1 |:] Ingen speciell tid eller dag [139I 1 D Vet inte

När tycker Du att butiker i allmänhet ska stänga på .....

Före 18.00 18.00 19.00

[1401 Måndagar ............................. Tisdagar ............................... Onsdagar ..............................

Torsdagar ............................

Fredagar ...............................

Lördagar ...............................

Hur ofta tycker Du att butiker I allmänhet skall vara öppna på söndagar?

Varje söndag Varannan söndag Cirka en Söndag/månad Enstaka söndagar/år

Aldrig öppna på söndagar -------- > Gå till fråga 82

Hur angeläget tycker Du att det är att butikerna i allmänhet är öppna på söndagar?

Mycket angeläget

Ganska angeläget

Inte alls angeläget

:| :| 3 :| lnte speciellt angeläget :] 3

Har ingen uppfattning

32 Det är troligt att behovet av att kunna köpa vissa varor varierar. Skulle det Innebära problem för Ditt hushåll om butiker som säljer följande varor hade stängt på söndagar?

Stora Vissa Inga Inga Vet inte/ problem problem större problem ingen åsikt problem alls

[1461 Livsmedel och dagligvaror ............... 1 D 2 |:] :i |:] 4 [:] 5 E] (1491 Bröd och konditorivaror .................. 1 [:| 2 [___] 3 [:| 4 |:] 5 [___] [150]

Tidningar, tobak och godis .............. 1 D 2 l:] :i [:| 4 D 5 |:]

11511

Möbler ........................................... 1|:] 2D al:] d:] SD

(1521

Kläder och skor ............................... 1 C] 2 [:l :; |:] 4 D 5 D [1531 Järn- och byggvaror ......................... 1 [:| 2 [:] 3 D 4 D 5 |:] [1541

RadioochTV ................................... 1[:] zlj al:] 4D 5[:] [155]

Blommor ......................................... 1 |:]

Om du tänker efter hur det var i söndags, besökte någon I ditt hushåll då någon butik?

Flera alternativ får anges.

[1551

1 El Ja, jag/vi besökte en butik som säljer livsmedel (inkl dagligvaror som hushållspapper, tandkräm mm)

[1571 1 |:] Ja, jag/vi besökte en butik som säljer kläder eller skor

[1551

Ja, jag/vi besökte en butik som säljer möbler

Ja. jag/vi besökte en butik som säljer andra typer av varor

Nej, jag/vi besökte inga butiker

10

Besvaras endast av de som besökte någon butik i söndags. Vad var den viktigaste orsaken till att Ditt hushåll besökte någon butik i söndags? Ange endast ett alternativ.

[1701

1 |:] För att komma ut och träffa folk

2 |:] För att utnyttja Specialpriser och/eller andra erbjudanden

3 D Jag/vi ville jämföra kvalité och priser för olika varor

4 D Jag/vi behövde göra kompletteringsköp, tex sådant jag/vi glömt att handla i veckan 5 C] Jag/vi hade inte haft möjlighet att handla tidigare i veckan

o I:] Jag/vi fick oväntade gäster

7 [:| Jag/vi brukar handla på söndagar Annan orsak nämligen ................................................................................................. För vilken typ av varor tycker Du att det är viktigt att butikerna är öppna på följande tider? Kryssa för alla de tider då du anser det viktigt att kunna köpa dessa varor. Flera markeringar får göras. Vardagar Vardagar Lördagar Söndag mellan 18—20 efter 20 efter 15 [171] (1721 (173) [1141 Livsmedel och dagligvaror ............. 1 [:| 1 _, 1 |:] 1 [:] [175] [1751 (1771 [176] Bröd och konditorivaror ................. 1 |:] 1 : 1 E] 1 D [179] [lao] (tel) [1321 Möbler ......................................... 1 D 1 : 1 |:] 1 D [183] [IBA] [las] (les) Kläder och skor ............................ 1 D 1 |: 1 E] 1 D ' [1571 [1ij [lea] (1901 Järn- och byggvaror ...................... 1 D 1 : 1 D 1 |:] [191] [192] [in] [194] RadioochTV .............................. 1 |: 11 111 1|:| [1951 lleel mm [1961 Blommor ...................................... 1 E 1 :] 1 [I 1 [| . usel [2001 (2011 (2021 Tidningar, tobak och godis ............ 1 |: 1 :| 1 |:] 1 IZI

Vilken typ av butiker tycker Du det är viktigt är öppna på följande tider? Flera alternativ får anges för varje butikstyp.

Vardagar Vardagar Lördagar Söndag mellan 18-20 efter 20 efter 15

[2001 [204] [2051 [209l Stormarknader ............................. 1 D 1 |:] (2071

Dagligvarubutiker ......................... 1 |:]

l2151 Service/jourbutik .......................... 1 []

[2t9l Trafikbutik .................................... 1 []

Gällande lagstiftning ger butiker med anställda rätt att ha öppet dagligen mellan klockan 05.00 och 24.00, medan butiker där enbart ägaren arbetar får ha öppet dygnet runt.

Vad anser Du om denna ordning?

Mycket bra --—> Gå till fråga 38 Ganska bra —-—-> Gå till fråga 38 Inte speciellt bra ---> Gå till fråga 39 Inte alls bra -—-> Gå till fråga 39 Ingen åsikt --——> Gå till fråga 40

Varför anser Du att det är bra att behålla ordningen med oreglerade affärstider?

F ler alternativ får fyllas i.

[2241 I:] En reglering vore svår att kontrollera [2251 En reglering kan inte tillämpas lika för alla butiker Konsumenterna ska själva få bestämma när de vill handla ----> Gå till fråga 40 Långt öppethållande leder till lägre priser

Affärerna ska själva få bestämma när de vill ha öppet

Annat skäl. Nämligen ....................................................

Varför anser Du att en reglering som begränsar öppethållandet bör införas?

Flera alternativ får anges. lm |:] Ger bättre personalbemanning i butikerna [2311 EI Det änns inget behov hos konsumenterna att handla på söndagar och sena kvällar [232] [:| Handelsanställda ska inte behöva arbeta på obekväma tider [2:93] D Söndagsöppet leder till att mindre butiker slås ut [2341

Kortare öppethållande leder till lägre priser Religiösa skäl Det minskar risken för rån och överfall på butikspersonalen

Annat skäl. Nämligen ................................................

Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar leder till att fler butiksrån begåsl

(2381 1 D Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Har ingen uppfattning

Anser Du att det är mest nackdelar eller mest fördelar med att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar?

(239! 1 |:] Enbart nackdelar

2 Övervägande nackdelar men även vissa fördelar

Lika mycket för— och nackdelar

Övervägande fördelar men även vissa nackdelar Enbart fördelar

Har ingen uppfattning

Affärerna bör kunna bestämma sitt öppethållande själva (med hänsyn tagen till gällande arbetarskyddslagstiftnlng).

[2401 1 C] Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån

Tar helt avstånd ifrån

Har ingen uppfattning

Konsumenterna bör kunna handla när de själva vill!

[2411

Instämmer helt

Instäm mer delvis

Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån

Tar helt avstånd ifrån

6 [] Har ingen uppfattning

MHN

5

44 Hur tror Du att konkurrensen mellan butiker skulle påverkas om affärstiderna reglerades?

(242; 1 [] Konkurrensen skulle öka mycket Konkurrensen skulle öka lite Konkurrensen påverkas inte

Konkurrensen skulle minska mycket

D D 4 I:] Konkurrensen skulle minska lite SD

D

Har ingen uppfattning

45 Affärstlderna bör regleras genom Iagstlftnlngl

[2431 M:] Instämmer helt

Instämmer delvis

U Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån

Tar helt avstånd ifrån

Har ingen uppfattning

UI

DDDDD

46 Affärstlderna bör bestämmas genom avtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer!

”B :. &.

Instämmer helt

_!

Instämmer delvis

N

DDDDDD

U Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån

Tar helt avstånd ifrån Har ingen uppfattning

14

Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar gör att inköpen kan fördelas jämnare i familjen!

2451

1 |:] Instämmer helt 2 [:] Instämmer delvis

Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån

Tar helt avstånd ifrån

Har ingen uppfattning

48 Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar ger mera tid för konsumenterna att kunna jämföra och välja mellan olika butikers erbjudanden!

mer 1 [___] Instämmer helt

2 Instämmer delvis :; Varken instämmer eller tar avstånd ifrån 4 Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån

Har ingen uppfattning

DDDDD

Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar leder till högre priser!

(247! Instämmer helt

Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Har ingen uppfattning

15

Slutligen skulle vi vilja ställa ett par frågor om hushållets samman- sättning, resurser och boendeort. Dessa har betydelse för hur mycket hushållet köper, vilka förvarings- och transportmöjligheter hushållet har.

50 Hur många personer är ni i Ditt hushåll?

Personer som är tillfälligt på sjukhus räknas till hushållet. Värnpliktiga och sådana som veckopendlar räknas till hushållet om de tillbringat minst 2 nätter där under veckan. Inneboende räknas inte.

[245] E En person nämligen jag själv ———————— > Gå ti/l fråga 55

VI är ......... st vuxna (dvs 18 år och äldre) och [249-252] .......... st barn i åldern 0 - 6 år .......... st barn i åldern 7 - 12 år

.......... stbamiåldem13—f7år

51 Besvaras av dem som har barn 0-6 år i hushållet. Var är barnen i åldern 0-6 år under dagtid?

[2531

1 Hemma

2 Kom munal barnomsorg g 3 |: Annan barnomsorg

52 Besvaras av dem som har barn 7-12 år i hushållet. Var är barnen i åldern 7-12 år efter skolans slut under dagtid?

[254]

1 [:] Hemma 2 l:] Kommunal barnomsorg 3 D Annan barnomsorg

Förvärvsarbetar normalt någon/några av de andra i Ditt hushåll?

1 [] Ja, en person arbetar heltid, 35 timmar eller mer 2 l:] Ja, en person arbetar deltid, 20—34 timmar 3 [] Ja, en person arbetar deltid, 1-19 timmar 4 [3 Nej ingen av dessa förvärvsarbetar

Kryssa även i här om det finns ytterligare personer som arbetar

Ja, tre personer Nej ingen studerar

Kryssa även i här om det finns ytterligare personer som studerar

Vilken är hushållets sammanlagda Inkomst före skatt per månad? Räkna med alla bidrag, studielån, bostadstillägg och underhåll.

8000 kr 8001 - 12000 kr 12001 -17000kr 17001 - 23 000 kr 23001 -

Vilket av följande alternativ passar bäst In på den högsta utbildning Du har?

Folkskola, grundskola eller realskola.

2-årig gymnasieskola, yrkesutbildning, folkhögskola, flickskola eller motsvarande 3- till 4-årigt gymnasium eller gymnasieskola

Examen från universitet, högskola eller motsvarande.

Ja, flera egna bilar Ja, en egen bil

16

Studerar normalt någon/några av de andra i Ditt hushåll?

Ja, en person

Ja, två personer

Ibland har jag/v! möjlighet att låna en bil | !

2 [] Radhus, kedjehus eller liknande :i D Flerbostadshus

I vilken typ av bostadsområde ligger bostaden? ! (263! 1 [:] ! tätbebyggt område med i huvudsak flerfamiljshus ! tätbebyggt område med blandad bebyggelse - småhus och flerfamiljshus ! tätbebyggt område - stadsdel eller fören - med i huvudsak en- eller tvåfamiljshus

I by eller mindre ort på landsbygden med i huvudsak en- eller tvåfamiljshus På ren landsbygd med högst ett fåtal hus inom synhåll

Tack för Din medverkan!

H—rcglon

Hl

HS

HQ

H3

”4

HS

H6

ingående kommuner (cnl indelningen 1989—01—01) samt län

Botkyrka, Danderyd. Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla. Lidingö. Nacka, Nynäshamn. Salem. Sigtuna. Sollentuna. Solna. Stockholm. Sundbyberg. Södertälje, Tyresö, Täby. Upplands—Bro, Upplands-Väsby. Vallentuna. Vaxholm. Värmdö och Österåker. Stockholms län.

Kungsbacka. Hallands län. Göteborg. Härryda. Kungälv. Mölndal, Partille, Stenungsund. Tjörn och Öckerö, Göteborgs och Bohus län samt Ale. Alingsås, Lerum och Vårgårda. Alvsborgs län.

Burlöv. Kävlinge. Lomma, Lund. Malmö. Staffanstorp. Svedrllzl. Trelleborg och Vellinge. Malmöhus län

Håbo, Uppsala och Älvkarleby, Uppsala län. Eskilstuna, Södermanlands län. Finspång, Linköping, Mjölby. Norrköping och Söderköping. Östergötlands län, Jönköping. Vaggeryd, Jönköpings län. Växjö. Kronobergs län, Kalmar, Kalmar län. Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg, Blekin c län, Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad. Persiorp,ästorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge, Kristianstads län, Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby. Höör, Landskrona, Sjöbo. Skurup och Svalöv. Malmöhus län. Halmslad och Laholm. Hallands län, Orust. Uddevalla och Lysekil, Göteborgs och Bohus län. Borås, Lilla Edet, Mark. Svenljunga. Trollhättan, Ulricehamn och Vänersborg. Älvsborgs län. Grästorp, Götene. Habo, Mullsjö, Skara, Skövde och Tidaholm, Skaraborgs län, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil. Värmlands län, Hallsberg, Kumla. Nora och Örebro. Örebro län. Hallstahammar. Kungsör. Köping, Surahammar och Västerås. Västmanlands län. Borlänge. Falun och Säter. Kopparbergs län. Gävle och Sandviken. Gävleborgs län. Sundsvall och Timrå. Västernorrlands län. Umeå. Vasterbollcns län samt Luleå. Norrbottens län.

Norrtälje. Stockholms län. Enköping och Tierp. Uppsala län. Flen. Katrineholm. Nyköping. Oxelösund. Strängnäs och Vingåker. Södermanlands Iain. Boxholm. Molalu. Ydre. Åtvidaberg och Ödeshög och Vadstena. Öster- götlands län. Aneby. Eksjö. Gislux cd. Gnosjö. Nässjö. Sävsjö, Tranås. Vetlanda och Viirntlmo. Jönköpings län, Alvesta. Lessebo. Ljungby. Markaryd och Almhull. Kronobergs län, Emmaboda. Hultsfred. Högsby. Mönsterås. Nybro. Oskarshamn. Torsås. Vimmerby och Västervik. Kalmar län. Karlskrona. Blekinge län. Osby. Simrishamn och Tomelilla. Kristianstads län. Ystad. Malmöhus län. Falkenberg. Hylte och Varberg. Hallands län. Munkedal och Sotenäs. Göteborgs och Bohus län, Bengtsfors. Färjclunda. Herrljunga. Mellerud. Tranemo och Åmål, Älvsborgs län. Essunga, Falköping. Hjo. Karlsborg. Lidköping. Milricslild.Tibro. Töreboda och Vara. Skaraborgs lilll. Arvika. Filipstad, Krislinchamn. Munkfors. Storfors och Säffle. Vurnllilnds län. Askersund. Degerfors. Hällefors. Karlskoga. Laxå. Lindesberg och Ljusnarsberg. Örebro län, Arboga. Fagersta. Heby, Norberg. Suhl och Skinnskuilcbcrg, Viislmainlands län. Avesta, Gagnef, Hedemora. Leksand. Ludvika. Rättvik och Smedjebacken. Kopparbergs län samt Bollnäs. Hofors. Ovanåkcr och Söderhamn. Gävleborgs län.

Borgholm och Mörbylånga, Kalmar län, Gotland. Gotlands län, Eda, Värmlands län. Ljusdal, Nordanstig och Hudiksvall. Gävleborgs län. Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik, Västernorrlands län, Krokom och Östersund, Jämtlands län, Bjurholm. Skellefteå. Vännäs, Västerbottens län samt Boden och Piteå, Norrbonens l'an.

” , " ad och Tanum, Göteborgs och Bohus län. Dals-Ed, Alvsborgs län, Gullspång. Skaraborgs län. Hagfors,_ Sunne, Torsby och

Årjäng, Värmlands län. Malung, Mora, Orsa. Vansbro och Alvdalen. Kopparbergs län, Ockelbo, Gävleborgs län, Sollefteå och A Härjedalen. Raghnda, Strömsund och Å Nordmaling. Norsjö, Robertsfors, Sorsel Västerbottens län samt Arjeplog,_ Kalix, Kiruna, Pajala. Alvsbyn,

e. Storuman, Vilhelmina. Vindeln och A Arvidsjaur. Gällivare, Haparanda. Jokkmokk. Overkalix och Overlorneå. Norrbottens län.

ngc. Västernorrlands län. Berg. Bräcke. re, Jämtlands län. Dorotea. Lycksele, Malå.

De olika regionerna definieras enligt följande:

H 1 stockholms/Södertälje A—region

H 8 Göteborgs A—region

H 9 Malmö/Lund/Trelleborgs A—region

H 3 Kommuner med mer än 90000 invånare inom 30 kilometers

radie från kommuncentrum

H 4 Kommuner med mer än 27000 och mindre än 90000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300000 invånare inom 100 kilometers radie från

denna punkt H 5 Kommuner med mer än 27000 och mindre än 90000 invånare

inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med

mindre än 300000 invånare inom 100 kilometers radie från denna punkt

H 6 Kommuner med mindre än 27000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum

H 1, H 8 och H 9 slås samman till en region.

H 3 och H 4 slås samman till en region.

H 5 bildar en region och H 6 bildar en region.

SEB ttttlttlttt ttttttttvntt

Affärstider Anställda

Du har svaren om affärernas öppethållande

Du är en av cirka 1 000 personer med erfarenhet från detaljhandeln som har blivit utvald att vara med i den här undersökningen om affärstider.

Detta innebär att Du nu har fått en unik möjlighet att beskriva din arbetssituation och dina åsikter om affärernas öppettider.

Statistiska centralbyrån gör denna undersökning på uppdrag av 1989 års affärstidsutredning. Syftet är att undersöka olika gruppers inställning till och beroende av öppettiderna inom detaljhandeln.

Vi ber Dig att fylla i svaren så fort som möjligt. Sedan postar Du svaren i det portofria svarskuvertet.

När vi fått Ditt ifyllda formulär noterar vi att Du har svarat och förstör sedan namn- och identifikationsuppgifter. Svaren dataregistreras och sammanställs sedan i tabeller. Din medverkan är frivillig, men för att undersökningens resultat ska bli användbart är det viktigt att alla som har blivit utvalda svarar.

Svaren från Dig kan inte ersättas med svaren från någon annan.

Om Du har några frågor om undersökningen eller det är något Du vill meddela är Du välkommen att ringa till

Calle Löwenberg, tel 08-783 42 83 Hans Näsholm, tel 019-17 66 73

Vänligen

%%

Calle Löwenberg Undersökningsledare

Först skulle vi vilja ställa några frågor om Dig och Ditt arbete samt vilka arbetstider Du har.

Är Du man eller kvinna?

(01)

1 |:] Kvinna 211] Man

2 Vilket år är Du född?

[02]

thJ

Vilken är Din nuvarande huvudsakllga sysselsättning?

Anställd

Studerande

Arbetslös -------- > Gå till fråga 27 Hemarbetande

_A

N

&)

Ul

Värnpliktig

Jordbrukare

.]

Pensionär heltid

Egenföretagare

Bmmmmmmmmg

& Annat, nämligen: ..........................................................................................................

4 Vilken är normalt Dln totala arbetstid?

Räkna med allt avlönat arbete alltså även extraknäck och bisysslor samt oavlönat arbete inom familjeföretag.

1 D Heltid 35 timmar eller mer 2 D Deltid 20—34 timmar

3 [:l Deltid 1—19timmar 4 [:| Förvärvsarbetar inte

5 När Du var med I arbetskraftsundersökningen (AKU) uppgav Du att Du arbetade inom detaljhandeln. Arbetar Du fortfarande inom detaljhandeln?

(08) 1 D Ja

2 III Nej, de som inte arbetar alls i detaljhandeln fortsätter med fråga 26.

6 Har Du för närvarande flera arbeten?

1071 1 [:] Ja. jag har flera arbeten

2 [] Nej, jag har ett arbete ------ > Gå tillfråga 9

7 Var arbetar Du då?

mer 1 D lannan butik 2 D Med någon annan typ av arbete

8 Vilken omfattning har det arbetet?

test 1 [] Heltid 35 timmar i veckan eller mer

2 |:] Deltid 20—34 timmar 3 D Deltid 1—19timmar

9 Vilken bransch tillhör den butik Du huvudsakligen arbetar i?

.A

Livsmedelsdetaijhandeln Kioskhandeln

Varuhushandeln

Möbelvaruhandeln Blomsterhandeln

Konfektions- och ekiperingshandeln Skohandeln Drivmedelsdetaljhandeln Järnhandeln

Radio- och TV-handeln

Musik- och leksakshandeln *

oouqouaun

.-

.a ..

DDDDDDDDDDDDE

.. » Annan bransch, nämligen: ...............................................................................................

Besvaras endast av dem som arbetar i livsmedels-, kiosk- eller varuhushandeln,

10 i vilken av följande butikstyper arbetar Du huvudsakligen ? _ ; 1 Stormarknad ;

2 Varuhus

u

Livsmedelsbutik (Konsum,Vivo, lCA, Favör etc) Servicebutik/Jourbutik (Servus, ICA-Jour, Minilivs etc) Kiosk

Annan butikstyp

UI

DWWHHU

Vilka öppettider har för närvarande butiken Du arbetar i?

Om butiken är stängd viss dag görs ingen markering.

(113-38)

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag

99 [:| Vet ej

12 Om Du tänker Dig de senaste 12 månaderna. Hur ofta hade butiken Du arbetar i söndagsöppet?

1 |: lngen söndag 2 |: 1-5 söndagar :; i] 6-15 söndagar 4 D 16-30 söndagar 5 :] i stort sett varje söndag (flera än 30) e :] Vet inte

13 Ligger butiken i ett köpcentrum?

Ligger butiken centralt eller I utkanten av en tätort med minst 200 invånare?

(39) 1 |:] Centralt läge i tätort 2 E] | utkanten av täten : |:] Ligger ejitätort

Arbetar Du på rullande schema, dvs varierar Dina arbetstider från vecka till vecka?

3 |:] Vet inte

Arbetar Du i regel på normal tid eller på obekväm tid? Med obekväm tid avses arbete på vardagar efter klockan 18.15 eller efter klockan 12 på lördagar eller hela söndagar.

(41) 1 |:] Jag arbetar endast normal tid ------ > Gå till fråga 18 2 |:] Jag arbetar både på normal och obekväm arbetstid :! [:| Jag arbetar endast på obekväm arbetstid

4

17 Om Du arbetar på obekväm tid, när arbetar Du i så fall? Flera alternativ får anges. (42) 1 ;] Mellan klockan 18.15 och 20.00 på vardagar (43) 1 :] Efter klockan 20 på vardagar (44) 1 D Efter klockan 12 på lördagar (45) 1 3 På söndagar 18 Varför arbetar Du på dessa tider? Flera alternativ får anges. (det 1 [] Vill inte arbeta mer/vill vara ledig (47) 1 D Kan inte ordna barnpassning (48) 1 [:| Kan endast få dessa arbetstider (49) 1 [:] Högre lön på dessa dagar (se) 1 |:] Studerar övriga dagar (51) 1 [:] inga särskilda orsaker (52) 1 [| Övrigt. Beskriv: ................................................................................................................. 19 Händer det att Du arbetar ensam på kvällar? (53) 1 [:] Ja 2 |:] Ibland 3 |:] Nej 20 Har Du någon gång under det senaste året känt dig otrygg när Du har arbetat? (54) 1 |:] Ja, på grund av sena kvällar 2 [] Ja, på grund av ensamarbete 3 [:] Ja, på grund av att omgivningen runt butiken är hotfull 4 D Ja, på grund av otrevliga kunder

Ja, på grund av otäck väg till/från arbetsplatsen Annan orsak, nämligen .....................................................................................................

äl

DDD

Nej. har aldrig känt mig otrygg

Besvaras av de som kände sig otrygga. Händer det ofta att Du känner Dig otrygg när Du arbetar?

Ja. ofta Ja, ibland Nej, sällan

Är Du nöjd med Dina arbetstider eller skulle Du vilja arbeta mer eller mindre?

(59l

Mer Mindre Lika mycket men andra tider

Bra som detär

Besvaras av de som vill ändra på sina arbetstider. Vilka tider skulle Du vilja arbeta mer, mindre eller inte alls? Ange för varje tidpunkt om Du skulle vilja arbeta mer. mindre eller inte alls.

Mer Mindre inte alls (57) Vardagar dagtid ................ 1 D 2 D 3 D Vardagar (58) mellan kl 18.15 och 20.00 . 1 [:i 2 D 3 [i (se) Vardagar efter kl 20.00 1 [__—I 2 D 3 E] Lördagar (60)

mellan kl 12.00 och 15.00 . Lördagar efter kl 15.00 ......

Söndagar .........................

Ange hur Du vanligen brukar förflytta Dig till och från arbetet! Om Du färdas på olika sätt ange det färdsätt med vilket Du tillryggalägger den längsta sträckan.

Till arbetet

Gå .......................................................... 1E Åka buss eller annat kollektivt färdmedel

Från arbetet

(54)

Cykla. åka moped eller motorcykel ............ 4 E Annat nämligen ........................................ 5 |:

25 Tycker Du att Dina arbetstider medför något eller några problem av följande slag som Ange för varje område om det är problem. Ja Nej (65l - svårigheter med barnpassning ................... 1 _ 2 3 (55) - svårigheter att umgås med familj och vänner 1 : 2 |:] (57) - svårt att delta i fritidsaktiviteter ..................... 1 __ z :] (88) - att buss och tågtider passar dåligt vid resor 1 :] 2 :| till och från arbetet ..................................... ($) - obehagligt att ta sig hem från arbetet på 1 :] 2 I:] sena kvällar ............................................... (70) - andra problem. Vilka? 1 :l 2 D 26 Är Du medlem i något fackförbund? 171) 1 l:] Ja,i Handels 2 [] Ja, iHTF :; D Ja, iannat fackförbund 4 |:] Nej 27 Denna fråga och nästa besvaras endast av dem som inte längre qrbetar inom detaljhandeln. Ovriga går till fråga 29.

Vad var huvudorsakerna till att Du slutade inom detaljhandeln? F lera alternativ får anges.

(72) 1 El (73) 1 [i (74) 1 Cl Hål 1 [i (76) 1 I:] (77) 1 El (78) 1 [i 179) 1 El (80)

D

Jag blev pensionär

Jag trivdes inte med arbetsuppgifterna

Lönen var för låg

Dåliga arbetstider med sena kvällar och helger

Det var svårt att få barnpassning på mina arbetstider Jag/vi flyttade till annan ort

Jag trivdes men ville prova något nytt

Jag fick ett annat jobb som passade min utbildning bättre Jag kände mig rädd för rån och överfall

Annat ...................................................................................................................................

Besvaras av dem som är anställda men helt har slutat inom detaljhandeln. Vilket är Ditt huvudsak/lga yrke/Din befattning? Undvik allmänna yrkesbeteckningar såsom varvsarbetare, lärare, tjänsteman, byggnadsarbetare. posttjänsteman m fl. Skriv utförligare t ex fartygsplåtslagare, högstadielärare. kontorist, byggnadssnickare. respektive 1:e postiljon.

Nu skulle vi vilja ställa ett par frågor till Dig om Dina åsikter om affärernas öppettider.

29 När tycker Du att butiker i allmänhet ska stänga? Före Efter 18.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.00 (84) Måndagar ............................. M:] :D :D 4D SD 6 |:] 7[:] (ml Tisdagar ............................... 1|:] :D :D 4l:| SCI e [:| 7[:] (nal Onsdagar ............................. 1D al:] :[:l 4D SD e D "IEI (en Torsdagar ............................. 1 E] 2 |:] 3 |:] 4 |:] 5 [:] e El 7 |:] (58) Fredagar ............................... H:] al:] =D 4[:| SD 6 C] 7|:] Fore Efter 13.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.00 (w) Lördagar ............................... 1D al:] all 43 SD 0 D 15 Hur ofta tycker Du att butiker i allmänhet skall vara öppna på söndagar? (90) 1 [] Varje söndag 2 E] Varannan söndag 3 D Cirka en söndag/månad

4 [:| Enstaka söndagar/år Aldrig öppna på söndagar

31 Kryssa för alla de tider då Du som anställd anser det viktigt att konsumenterna kan köpa följande varor:

Flera markeringar får göras. Vardagar mel- Vardagar efter Lördagar efter Söndag lan kl 18-20 kl 20.00 kl 15.00

(91) [92] teal [941 Livsmedel och dagligvaror ............. 1 1 : 1 : 1

[951 P6] [971 [96] Bröd och konditorivaror ................. 1 : 1 ___i 1 1 3

[Ni [1001 [1011 [1021 Möbler ......................................... 1 _ 1 : 1 _ 1

float [1041 11051 (1061 Kläder och skor ............................ 1 1 _ 1 : 1

[1071 11091 [1091 [1101 Järn- och byggvaror ...................... 1 : 1 : 1 : 1 _

[111] [112[ [119] [114] Radio och TV ............................... 1 1 _ 1 i: 1

[1151 [116] [1173 (115) Blommor ...................................... 1 _ 1 1 1

[1191 han] (1211 mer Tidningar, tobak och godis ............ 1 _ 1 _ 1 1 _

32 När anser Du som anställd att det är viktigt för konsumenterna att kunna besöka följande butikstyper?

Flera alternativ får anges för varje butikstyp.

Vardagar mel- Vardagar efter Lördagar efter Söndag lan kl 18—20 kl 20.00 kl 15.00

[1231 [1241 [125] [126 Stormarknader ............................. 1 1 1 _i 1 _-

11271 [1281 [129 [lao Varuhus ...................................... 1 1 _ 1 1 C

[1311 [1321 [1331 [134 Dagligvarubutiker ......................... 1 1 1 _ 1 :

(135) 11361 (1971 nast Service/jourbutiker ...................... 1 _ 1 : 1 _ 1

[139] [140] [141] [142 Trafikbutiker ................................ 1 1 1 1

9

Gällande lagstiftning ger butiker med anställda rätt att ha öppet dagligen mellan klockan 05.00 och 24. 00, medan butiker där enbart ägaren arbetar får ha öppet dygnet runt.

Vad anser Du om denna ordning?

mer 1 3 Mycket bra ---> Gå till fråga 34 2 j Ganska bra --—> Gå till fråga 34 3 3 inte speciellt bra -—-> Gå till fråga 35 4 : Inte alls bra -—-> Gå till fråga 35 5 [: Ingen åsikt --—> Gå till fråga 36

34 Varför anser Du att det är bra att behålla nuvarande lagstiftning om affärstider?

F lera alternativ får fyllas i.

.. D? &

;: .a

D

E 3

D

2 :

D

:. &

D

2 &

El

[150]

13

[151]

[:] Annat skäl

En lagstiftning vore svår att kontrollera

En lagstiftning kan inte tillämpas lika för alla butiker Konsumenterna ska själva få bestämma när de vill handla Långt öppethållande leder till lägre priser

Affärerna ska själva få bestämma när de vill ha öppet

Annat skäl

35 Varför anser Du att en lagstiftning som begränsar öppethållandet bör Införas?

Flera alternativ får anges.

Ger bättre personalbemanning i butikerna

Det finns inget behov hos konsumenterna att handla på söndagar och sena kvällar

Handelsanställda ska inte behöva arbeta på obekväma tider Söndagsöppet leder till att mindre butiker slås ut

Kortare öppethållande leder till lägre priser

Religiösa skäl

Det minskar risken för rån och överfall på butikspersonalen

10

Nu följer ett antal påståenden runt affärstider. Dessa har ibland förekommit i debatten.

Vi är intresserade av att veta hur Du ställer Dig till dessa påståenden.

Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar leder

36 till att fler butiksrån begåsl mer 1 I:] Instämmer helt 2 |:] instämmer delvis 3 [:| Varken instämmer eller tar avstånd ifrån 4 D Tar delvis avstånd ifrån 5 [:| Tar helt avstånd ifrån 6 D Har ingen uppfattning 37 Anser Du att det är mest nackdelar eller mest fördelar med att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar? 115111 1 D Enbart nackdelar 2 |:] Övervägande nackdelar men även vissa fördelar 3 [:| Lika mycket för- och nackdelar 4 |:] Övervägande fördelar men även vissa nackdelar 5 l:] Enbart fördelar s [:] Har ingen uppfattning 38 Affärerna bör kunna bestämma sitt öppethållande själva! (Med hänsyn tagen till gällande arbetarskyddslagstiftning.) il60l 1 [] instämmer helt 2 lj Instämmer delvis & [] Varken instämmer ellertar avstånd ifrån 4 [I Tar delvis avstånd ifrån 5 [:| Tar helt avstånd ifrån 5 [] Har ingen uppfattning 39 Konsumenterna bör kunna handla när de själva villl

Instämmer helt

..

El 2 D instämmer delvis & [] Varken instämmer eller tar avstånd ifrån 4 [:| Tar delvis avstånd ifrån 5 |:] Tar helt avstånd ifrån Ei

&

Har ingen uppfattning

11

Hur tror Du att konkurrensen mellan butiker skulle påverkas om affärstiderna reglerades?

[182]

1 Konkurrensen skulle öka mycket

2 Konkurrensen skulle öka lite

: Konkurrensen påverkas inte 4 :] Konkurrensen skulle minska lite

5 Konkurrensen skulle minska mycket

6 Har ingen uppfattning

41 Affärstiderna bör regleras genom lagstiftning!

[183]

1 Instämmer helt

2 _ Instämmer delvis

3 |:] Varken instämmer eller tar avstånd ifrån 4 3 Tar delvis avstånd ifrån

5 Tar helt avstånd ifrån

s : Har ingen uppfattning

42 Affärstiderna bör bestämmas genom avtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer! (1611 1 D Instämmer helt 2 j Instämmer delvis 3 ': Varken instämmer eller tar avstånd ifrån 4 _ Tar delvis avstånd ifrån 5 :] Tar helt avstånd ifrån 6 :| Har ingen uppfattning 43 Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar

i_J|l

gör att inköpen kan fördelas jämnare i familjen!

Instämmer helt

instämmer delvis

Il—iLiä

3 Varken instämmer eller tar avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Har ingen uppfattning

12

Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar ger mera tid för konsumenterna att kunna jämföra och välja mellan olika butikers erbjudanden!

Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Har ingen uppfattning

45 Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar leder till högre priser!

han 1 [] Instämmer helt

2 E] Instämmer delvis 3 E] Varken instämmer eller tar avstånd ifrån 4 |:] Tar delvis avstånd ifrån 5 E] Tar helt avstånd ifrån e C] Har ingen uppfattning

!—

Nu skulle vi slutligen vilja ställa några frågor om Ditt hushåll.

46 Hur många personer är ni i Ditt hushåll?

Personer som är tillfälligt på sjukhus räknas till hushållet. Värnpliktiga och sådana som veckopendlar räknas till hushållet om de tillbringat minst 2 nätter där under veckan. Inneboende räknas inte. Räkna med Dig själv.

(188)

[:] En person nämligen jag själv. Enpersonshushåll är härmed klara. Tack för Din medverkan.

e--—___Mm

Vi är ......... st vuxna (dvs 18 år och äldre) och (tes—na) .......... st barn i åldern 0 — 6 år .......... st barn i åldern 7 - 12 år

.......... st barn i åldern 13 - 17 år

47 Besvaras av dem som har barn 0-6 år i hushållet. Var är barnen i åldern 0-6 år under dagtid?

(173)

1 __ Hemma

F_l 2 Kommunal barnomsorg

3 C Annan barnomsorg

13

Besvaras av dem som har barn 7-12 år i hushållet. Var är barnen 7-12 år efter skolans slut under dagtid?

(174)

1 :] Hemma

2 Kommunal barnomsorg 3 [: Annan barnomsorg

Förvärvsarbetar normalt någon/några av de andra i Ditt hushåll?

1751

1 Ja, en person arbetar heltid, 35 timmar eller mer

Ja, en person arbetar deltid, 20-34 timmar Ja, en person arbetar deltid. 1-19 timmar

Lil—lll

Nej, ingen av dessa förvärvsarbetar

1 re]

1 Kryssa även i här om det finns ytterligare personer som arbetar

Tack för Din medverkan!

Studerar normalt någon/några av de andra i Ditt hushåll?

imi 1 : Ja, en person 2 |:, Ja, två personer 3 : Ja, tre personer 4 : Nej ingen studerar (178) 1 :] Kryssa även i härom det finns ytterligare personer som studerar

SEB iliililllil itllillilill

Affärstider Företag

Ni har S"aren om affärernas öppethållande

Detta är ett frågeformulär som går ut till 3 600 personer i ledningen för detalj- handelsföretag. Formuläret riktar sig till ägare, styrelseordföranden och verkställ— ande direktörer.

Statistiska centralbyrån har fått i uppdrag av 1989 års affärstidsutredning att undersöka olika gruppers inställning till affärstiderna. Vi frågar företagsledningar, anställda och konsumenter.

Vi ber Er att fylla i svaren så fort som möjligt. Sedan postar Ni svaren i det portofria svarskuvertet.

När vi fått Ert ifyllda formulär noterar vi att Ni har svarat och förstör sedan namn- och identifikationsuppgifter. Svaren dataregistreras och sammanställs sedan i tabeller. Er medverkan är frivillig, men för att undersökningens resultat ska bli användbart är det viktigt att alla Ni som har blivit utvalda svarar.

Om Ni har några frågor om undersökningen eller det är något Ni vill meddela oss är Ni välkommen att ringa till

Kalle Löwenberg, tel 08-783 42 83 Hans Näsholm, tel 019-17 66 73

Vänligen

Kalle Löwenberg a/ Undersökningsledare

DETALJISTFÖRETAGEN

Vi skulle vilja börja med att ställa några frågor om företagets/föreningens struktur och omsättning.

1 Uppgift om juridisk form.

[Oil * 1 Aktiebolag ? 2 Handelsbolag : Enskild firma

&

DDDDD

Ekonomisk förening Annan form

('I

| 2 Ange antal helårssysselsatta, exklusive sysselsatta i restaurang och

verkstad, för de branscher inom detaljhandeln i vilka Ni är verksamma.

Antal helårssysselsatta.

Livsmedelsdetaljhandel ................................ [021 ..................... st Tobaks— och tidningshandel ......................... [05] ..................... st Bok- och pappershandel ............................... [os] ..................... st Varuhushandel ............................................. l111 ..................... st Möbelvaruhandel .......................................... [14] ..................... st Blomsterhandel ............................................ [17] ..................... st Konfektions- och ekiperingshandel ............... [20] ..................... st Skohandel ................................................... [23] ..................... st Bildetaljhandel .............................................. [za] ..................... st Drivmedelsdetaljhandel ................................ [29] ..................... st Färg- och parfymdetaljhandel ....................... (321 ..................... st Järnhandel ................................................... [351 ..................... st Radio- och TV-handel .................................. (se) ..................... st Annan bransch. nämligen ............................. 1411

Besvaras av de företag som har verksamhet inom live-, varuhus-, drivmedelsdetalj- och kloekhandeln.

Ange hur många butiker av varje typ NI har samt hur många av dessa som år reguljärt söndagsöppna!

Antal butiker Antal söndagsöppna butiker

Stormarknad ........................ [uj Varuhus .............................. (de) Livsmedelsbutik .................. [521 Service/jourbutik ................. [se] Kiosk .................................. [eo] Trafikbutik ........................... [u] Anna typ av butik. nämligen.

Ange för varje bransch antalet butiker och antalet som är reguljärt söndagsöppna!

Antal butiker Antal söndagsöppna butiker

Bok- och pappershandel ....... rrzi m .......... st Möbelvaruhandel .................. [70] nu .......... st

Blomsterhandel .................... [se] pa .......... st

Konfektions- och ekiperingshandel .................. [841 [aa .......... st

Skohandel ............................ [sej m Bildetaljhandel ...................... [sa [att .......... st Drivmedelsdetaljhandel ......... [se] M .......... st Färg- och parfymdetaljhandei [too]

Järnhandel ........................... [1041

Radio- och TV-handel ........... [toa]

Annan bransch. nämligen ......

5 Ange omsättning (! 1000-tala kronor) exklusive moms, exklusive omsättning för restaurang och verkstad, för de branscher Inom vilka Ni är verksamma!

Livsmedelsdetaljhandel ..................... Tobaks— och tidningshandel ............... Bok- och pappershandel ................... Varuhushandel ................................. Möbelvaruhandel .............................. Blomsterhandel ................................ Konfektions- och ekiperingshandel

Skohandel ....................................... Bildetaljhandel ................................. Drivmedelsdetaljhandel .................... Färg- och parfymdetaljhandel ........... Järnhandel ...................................... Radio- och TV-handel ......................

Annan bransch, nämligen ...............

Har NI förbundit Er att ha ett visst öppethållande genom hyreskontrakt, stadgar i centrumförening?

Ja. för alla butiker Ja, för vissa butiker 3 D Nej, inte för någon butik

Har NI förbundit Er att ha ett visst öppethållande genom överenskommelse med konkurrent?

[200] 1 [| Ja, föralla butiker

2 D Ja, förvissa butiker 3 [] Nej, inte för någon butik

4

Nu skulle vi vilja ställa ett par frågor som gäller affärernas öppettider.

När tycker Ni att butiker i allmänhet ska stänga?

Förekl Efterkl 18.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.00

Måndagar ........................... Tisdagar ............................. Onsdagar ........................... Torsdagar ...........................

Fredagar ............................

Förekl 13.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

(2061

Lördagar ............................ 1|:] 2[:] al:] 4|:j sc] om

Hur ofta tycker Ni att butiker i allmänhet skall vara öppna på söndagar? [zon 1 [] Varje söndag

Varannan söndag

Enstaka söndagar/år

2 s Cirka en söndag/månad 4 5

Aldrig öppet på söndagar

Kryssa för alla de tider då Ni anser det viktigt att konsumenterna kan köpa följande varor: Fiera markeringar får göras.

Vardagar mei- Vardagar efter Lördagar efter Söndag Ian kl 18—20 kl 20.00 kl 15.00

2101 [2111 Livsmedel och dagligvaror ...............

Bröd och konditorivaror ................... Möbler ............................................ Kläder och skor ............................... Järn- och byggvaror .......................... Radio och TV .................................. Blommor .........................................

Tidningar, tobak och godis ...............

När anser Nl att det är viktigt för konsumenterna att kunna besöka följande butikstyper? Flera alternativ får anges för varje butikstyp.

Vardagar mel- Vardagar efter Lördagar efter Söndag lan kl 18-20 kl 20.00 kl 15.00

[240] [241] [242] Stormarknader ................................... 1 D

[244]

Varuhus ............................................. 1 |:]

[245]

Dagligvarubutiker ................................ 1 [:|

[252]

Service/jourbutik ................................ 1 Ej [mer Trafikbutik ........................................... 1 D

Gällande lagstiftning ger butiker med anställda rätt att ha öppet dagligen mellan klockan 05.00 och 24. 00. medan butiker där enbart ägaren arbetar får ha öppet dygnet runt.

Vad anser Ni om denna ordning?

Mycket bra -—-> Gåtill fråga 13 Ganska bra --—-> Gå till fråga 13 inte speciellt bra ——> Gå till fråga 14 Inte alls bra ——> Gå till fråga 14 Ingen åsikt ——> Gå till fråga 15

Varför anser Nl att det är bra att behålla ordningen med oreglerade affärstider?

Fiera alternativ får fyllas i.

[261] En reglering vore svår att kontrollera

En reglering kan inte tillämpas lika för alla butiker

Konsumenterna ska själva få bestämma när de vill handla ——-> Gå tillfråga 15 Långt öppethållande leder till lägre priser

Affärerna ska själva få bestämma när de vill ha öppet

Annat skäl

Varför anser Nl att en reglering som begränsar öppethållandet bör Införas?

Flera alternativ får anges. [2071 1 [:] Ger bättre personalbemanningibutikerna

2 [] Det finns inget behov hos konsumenterna att handla på söndagar och sena kvällar

:i I:] Handelsanställda ska inte behöva arbeta på obekväma tider 4 [:] Söndagsöppet leder till att mindre butiker slås ut

5 D Kortare öppethållande Iedertill lägre priser

Religiösa skäl

Det minskar risken för rån och överfall på butikspersonalen

Annat skäl

Nu följer ett antal påståenden runt affärstider. Dessa har ibland förekommit i debatten.

Vi är intresserade av att veta hur Ni ställer Er till dessa påståenden.

Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar leder till att fler butiksrån begås!

Instämmer helt

.;

DDDDDD

Instämmer delvis

Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån

Tar helt avstånd ifrån Har ingen uppfattning

Anser Nl att det är mest nackdelar eller mest fördelar med att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar?

E', &

Enbart nackdelar

.-

Övervägande nackdelar men även vissa fördelar Lika mycket för- och nackdelar

Övervägande fördelar men även vissa nackdelar Enbart fördelar

DDDDDD

OUÖON

Har ingen uppfattning

Affärerna bör, med hänsyn tagen till gällande arbetarskyddeiagstlftnlng, kunna bestämma sitt öppethållande slilval

Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån 5 Tar helt avstånd ifrån (; [] Har ingen uppfattning

Konsumenterna bör kunna handla när de elilva villl

Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån e C] Har ingen uppfattning

Hur tror Nl att konkurrensen mellan butiker skulle påverkas om affärstiderna reglerades?

.. i! sr !

Konkurrensen skulle öka mycket Konkurrensen skulle öka lite Konkurrensen påverkas inte Konkurrensen skulle minska lite Konkurrensen skulle minska mycket

aus-un

DDDDDD

Har ingen uppfattning

Affirstiderna bör regleras genom lagstiftningl

rasa; 1 D Instämmer helt Instämmer delvis 2 : Varken instämmer eller tar avstånd ifrån 4 Tar delvis avstånd ifrån

5 Tar helt avstånd ifrån

6 Har ingen uppfattning

Affärstlderna bör bestämmas genom avtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer!

?

Instämmer helt

_a

Instämmer delvis

»

DDDDDD

Varken instämmer eller tar avstånd ifrån

(al

Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Har ingen uppfattning

Qolå

Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar gör att Inköpen kan fördelas jämnare ! familjen!

[2521

1 [] Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken instämmer eller tar avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Har ingen uppfattning

DDDDD

23 Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar ger mera tid för konsumenterna att kunna jämföra och välja mellan olika butikers erbjudanden!

[2831

1 |:] Instämmer helt 1 2 Instämmer delvis

Varken instämmer eller tar avstånd ifrån

U

! Tar delvis avstånd ifrån ] Tar helt avstånd ifrån ; i I !

DDBDD

aura

Har ingen uppfattning

24 Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar leder till högre priser!

[2841 1 |:] Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån

Tar helt avstånd ifrån

Har ingen uppfattning

DDDDD

Tack för Er medverkan!

SHB iiiillilill EiNiIiIIIIiIIllN

Affärstider Butikschefer

Du har svaren om affärernas öppethållande

Du är en av cirka 1 000 personer med erfarenhet från detaljhandeln som har blivit utvald att vara med i den här undersökningen om affärstider.

Detta innebär att Du nu har fått en unik möjlighet att beskriva din arbetssituation och dina åsikter om affärernas öppettider.

Statistiska centralbyrån gör denna undersökning på uppdrag av 1989 års affärstidsutredning. Syftet är att undersöka olika gruppers inställning till och beroende av öppettiderna inom detaljhandeln.

Vi ber Dig att fylla i svaren så fort som möjligt. Sedan postar Du svaren i det portofria svarskuvertet.

När vi fått Ditt ifyllda formulär noterar vi att Du har svarat och förstör sedan namn- och identifikationsuppgifter. Svaren dataregistreras och sammanställs sedan i tabeller. Din medverkan är frivillig, men för att undersökningens resultat ska bli användbart är det viktigt att alla som har blivit utvalda svarar.

Svaren från Dig kan inte ersättas med svaren från någon annan.

Om Du har några frågor om undersökningen eller det är något Du vill meddela är Du välkommen att ringa till

Calle Löwenberg, tel 08—783 42 83 Hans Näsholm, tel 019-17 66 73

Vänligen

Calle Löwenberg Undersökningsiedare

Först skulle vi vilja ställa några frågor om Dig och Ditt arbete samt vilka arbetstider Du har.

Är Du man eller kvinna?

(0!)

1 I:] Kvinna

2[:| Man

Vilket år är Du född?

(02) 19 |_|_J

Vilken är normalt Dln totala arbetstid?

Räkna med allt avlönat arbete alltså även extraknäck och bisysslor samt oavlönat arbete inom familjeföretag.

(04) 1 D Heltid 35 timmar eller mer

2 [:| Deltid 20—34 timmar 3 [I Deltid 1—19timmar

Har Du för närvarande flera arbeten?

roa) 1 l:] Ja. jag har flera arbeten

: [] Nej, jag har ett arbete ---—-> Gå tillfråga 7

Var arbetar Du då?

(om 1 D Iannan butik

2 [] Med någon annan typ av arbete

Vilken omfattning har det arbetet?

(07) 1 [] Heltid 35 timmariveckan eller mer

2 [:| Deltid 20—34 timmar 3 [] Deltid 1—19timmar

Vilken bransch tillhör den butik Du huvudsakligen arbetar i? (B)

D

Livsmedelsdetalihandeln Kioskhandeln

N

Varuhushandeln

U

Möbelvaruhandeln

&

Blomsterhandeln

Ul

Konfektions- och ekiperingshandeln Skohandeln Drivmedelsdetaljhandeln

*

DDWHWWHD

Järnhandeln Radio- och "FV-handeln Musik- och Ieksakshandeln

ON

åäö

Annan bransch, nämligen:

Besvaras endast av dem som arbetar i livsmedels-, kiosk- eller varuhushandeln. ! vilken av följande butikstyper arbetar Du huvudsakligen ?

Stormarknad

..

Varuhus

M

Livsmedelsbutik (Konsum,Vivo, ICA. Favör etc) Servicebutik/Jourbutik (Servus, ICAdour, Minilivs etc) Kiosk

Annan butikstyp D D 3D D D D

OOIÖ

Vilka öppettider har för närvarande butiken Du arbetar !?

Om butiken är stängd viss dag görs ingen markering. (to—52)

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Om Du tänker Dig de senaste 12 månaderna. Hur ofta hade butiken Du arbetar i söndagsöppet?

lngen söndag

1-5 söndagar

6-15 söndagar

16-30 söndagar

I stort sett varje söndag (flera än 30) Vet inte

3

11 i vilken grad har Du som butikschef möjlighet att bestämma öppethållandet ! den butik Du arbetar !?

(54)

1 [] Helt och hållet Delvis

Inte alls

Besvaras av dem som kan påverka öppethållandet.

12 Varför har Nl valt att ha det öppethållande som Ni har?

.a

Det är företagets/föreningens policy Konkurrenssituationen

0

Det är ekonomiskt mest lönsamt

DDDDE

;. Annan orsak ..........................................................................................................................

13 Ligger butiken i ett köpcentrum?

(56)

18 Ja :E] Nej

14 Ligger butiken centralt eller i utkanten av en tätort med minst 200 invånare?

(57) 1 |:] Centralt läge i tätort : [:] I utkanten av tätort 3 E] Ligger ejitätort

15 Arbetar Du på rullande schema, dvs varierar Dina arbetstider från vecka till vecka?

3 [] Vet inte

16 Arbetar Du ! regel på normal tid eller på obekväm tid? Med obekväm tid avses arbete på vardagar efter klockan 18.15 eller efter klockan 12 på lördagar eller hela söndagar.

(59) 1 D Jag arbetar endast normal tid 2 [:| Jag arbetar både på normal och obekväm arbetstid 3 IZI Jag arbetar endast på obekväm arbetstid

Besvaras av dem som arbetar på obekväma tider.

Vilka tider arbetar Du? Flera alternativ får anges.

(80)

1 D Mellan klockan 18.15 och 20.00 på vardagar (en 1 [:] Efter klockan 20 på vardagar (52? 1 D Efter klockan 12 på lördagar

(93)

1 |:] På söndagar

Varför arbetar Du på dessa tider? Flera altemativ får anges.

Vill inte arbeta mer/vill vara ledig Kan inte ordna barnpassning Kan endast få dessa arbetstider Högre lön på dessa dagar Studerar övriga dagar

Inga särskilda orsaker

Övrigt. Beskriv: ................................................................................................................

det att Du arbetar ensam på kvällar?

Ja

Nej

20 någon gång under det senaste året känt dig otrygg " har arbetat?

Ja. på grund av sena kvällar

Ja, på grund av ensamarbete

Ja, på grund av att omgivningen runt butiken är hotfull Ja, på grund av otrevliga kunder

Ja. på grund av otäck väg till/frän arbetsplatsen

Annan orsak, nämligen ......................................................................................................... Nej, har aldrig känt mig otrygg

Besvaras av dem som kände sig otrygga. 21 Händer det ofta att Du känner Dig otrygg när Du arbetar?

Ja, ofta Ja, ibland

Nej, sällan

22 Är Du nöjd med Dina arbetstider eller skulle Du vilja arbeta mer eller mindre?

1 [] Mer 2 [:| Mindre 3 |:] Lika mycket men andra tider 4 [] Bra som det är

Besvaras av dem som vill ändra på sina arbetstider. 23 Vilka tider skulle Du vilja arbeta mer, mindre eller inte alls? Ange för varje tidpunkt om Du skulle vilja arbeta mer, mindre eller inte alls.

Mer Mindre Inte alls

(75!

Vardagar dagtid ................ 1 |:] 2 [:] : [:]

Vardagar (76) mellan kl 18.15 och 20.00 . 1[] 2 I] 3 [] (77) Vardagar efter kl 20.00 ...... 1 D 2 D 3 [:l Lördagar (78) mellan kl12.00 och 15.00 . 1|:| : E] 3 D (79) Lördagar efter kl 15.00 ...... 1 |:] 2 D 3 E] (50)

Söndagar .........................

Ange hur Du vanligen brukar förflytta Dig till och från arbetet! Om Du färdas på olika sätt ange det färdsätt med vilket Du tillryggalägger den längsta sträckan.

Till arbetet Från arbetet

(31) (52) Gå .......................................................... 1 D 1 D Åka buss eller annat kollektivt färdmedel 2 |:] 2 |:] Åka bil .................................................... 3 D 3 D Cykla, åka moped eller motorcykel ............ 4 |:] 4 []

Annat nämligen ........................................ 5 [:|

25 Tycker Du att Dina arbetstider medför något eller några problem av följande slag som

Ange för varje område om det är problem.

- svårigheter med barnpassning ................... - svårigheter att umgås med familj och vänner - svårt att detta i fritidsaktiviteter .....................

- att buss och tågtider passar dåligt vid resor till och från arbetet .....................................

- obehagligt att ta sig hem från arbetet på sena kvällar ...............................................

ze Är Du medlem ! något fackförbund?

(59)

Ja, i Handels

Ja, i HTF

Ja, i annat fackförbund Nej

Nu skulle vi vilja ställa ett par frågor till Dig om Dina åsikter om affärernas öppettider.

27 När tycker Du att butiker ! allmänhet ska stänga?

Före 18.00 18.00 19.00

Måndagar ............................. Tisdagar ............................... Onsdagar ............................. Torsdagar .............................

(94) Fredagar ............................... 1 [:]

Före 13.00

(en Lördagar ............................... 1 [:l

Hur ofta tycker Du att butiker I allmänhet skall vara öppna på söndagar?

Varje söndag 2 l:] Varannan söndag

3 E] Cirka en söndag/månad 4 [] Enstaka söndagar/år Aldrig öppna på söndagar

När tycker Du att butiker i samma bransch som Du huvudsakligen arbetar i ska stänga?

Före Efter 18.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.00 Måndagar ............................. 13 =D aE] 48 $U 1; [:| 78 Tisdagar ............................... 18 al:] :D 45 s|:| s |:] "ID Onsdagar ............................. då z|:| aD 4|:] SD a I:] 1|:| (100)

Torsdagar ............................. 1C] 2D :'D al:! al:] 0 D 7|:|

Fredagar ...............................

Lördagar ...............................

Hur ofta tycker Du att butiker i samma bransch som Du huvudsakligen arbetar i skall vara öppna på söndagar?

Varje söndag 2 [:] Varannan söndag 3 [] Cirka en söndag/månad 4 D Enstaka söndagar/år Aldrig öppna på söndagar

Kryssa för alla de tider då du som butikschef anser det viktigt att konsumenterna kan köpa dessa varor: Flera markeringar får göra—*.. Vardagar mel- Vardagar efter Lördagar efter Söndag Ian kl 1820 kl 20.00 kl 15.00

(104) (105) (1061 (107) Livsmedel och dagligvaror ............. 1 D (108)

Bröd och konditorivaror ................. 1 [:l Möbler ......................................... 1 D Kläder och skor ............................ 1 [__] Järn- och byggvaror ...................... 1 |:]

Radio och TV ............................... 1 []

Blommor ...................................... 1 |:] 032) Tidningar, tobak och godis ............ 1 |:]

När anser Du som butikschef att det är viktigt för konsumenterna att kunna besöka följande butikstyper?

F lera alternativ får anges för varje butikstyp.

Vardagar mel- Vardagar efter Lördagar efter Ian kl 18-20 kl 20.00 kl 15.00

(136) 1136)

Stormarknader ............................. 1

Varuhus ...................................... 1

Dagligvarubutiker ......................... 1

Service/jourbutiker ......................

Trafikbutiker ................................

Gällande lagstiftning ger butiker med anställda rätt att ha öppet dagligen mellan klockan 05.00 och 24. 00. medan butiker där enbart ägaren arbetar får ha öppet dygnet runt.

Vad anser Du om denna ordning?

Mycket bra --—> Gå till fråga 34 Ganska bra --—> Gå till fråga 34 Inte speciellt bra --—-> Gå till fråga 35 4 Inte alls bra --—-> Gå till fråga 35 5 E] Ingen åsikt --—> Gå till fråga 36

Varför anser Du att det är bra att behålla nuvarande lagstiftning om affärstider? Flera alternativ får fyllas i.

nån 1 |:] En lagstiftning vore svår att kontrollera (158)

1 [:| En lagstiftning kan inte tillämpas lika för alla butiker (159! 1 [:] Konsumenterna ska själva få bestämma när de vill handla (iso) [:| Långt öppethållande leder till lägre priser

(161)

D Affärerna ska själva få bestämma när de vill ha öppet (162) |:] Annat skäl

Varför anser Du att en lagstiftning som begränsar öppethållandet bör införas?

F lera alternativ får anges. usel 1 E] Ger bättre personalbemanning i butikerna (164)

Det finns inget behov hos konsumenterna att handla på söndagar och sena kvällar

Handelsanställda ska inte behöva arbeta på obekväma tider Söndagsöppet leder till att mindre butiker slås ut

Kortare öppethållande leder till lägre priser

Religiösa skäl

Det minskar risken för rån och överfall på butikspersonalen

Annat skäl

10

Nu följer ett antal påståenden runt affärstider. Dessa har ibland förekommit i debatten.

Vi är intresserade av att veta hur Du ställer Dig till dessa påståenden.

36 Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar leder till att fler butiksrån begås!

(171)

1 [] Instämmer helt Instämmer delvis Valken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Har ingen uppfattning

37 Anser Du att det är mest nackdelar eller mest fördelar med att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar?

(172) 1 |:! Enbart nackdelar

Övervägande nackdelar men även vissa fördelar

Lika mycket för- och nackdelar

Enbart fördelar

: III : I:! 4 [:] Övervägande fördelar men även vissa nackdelar 5 I:! e l:] Har ingen uppfattning

38 Affärerna bör kunna bestämma sitt öppethållande själva! (Med hänsyn tagen till gällande arbetarskyddslagstittning.)

(173) 1 D Instämmer helt

2 [] Instämmer delvis 3 [:] Varken instämmer ellertar avstånd ifrån 4 [:| Tar delvis avstånd ifrån 5 lj Tar helt avstånd ifrån s D Har ingen uppfattning

39 Konsumenterna bör kunna handla när de själva vi!!!

(174)

1 [___] Instämmer helt 2 |:] Instämmer delvis : [j Varken instämmer eller tar avstånd ifrån 4 [] Tar delvis avstånd ifrån 5 E] Tar helt avstånd ifrån s D Har ingen uppfattning

..._____._.L__ . .Ä -

11

40 Hur tror Du att konkurrensen mellan butiker skulle påverkas om affärstiderna reglerades? (175) 1 CI Konkurrensen skulle öka mycket 2 [] Konkurrensen skulle öka lite :i E] Konkurrensen påverkas inte ! 4 E] Konkurrensen skulle minska lite ,!' 5 I:] Konkurrensen skulle minska mycket i s [] Har ingen uppfattning I > 41 Affärstiderna bör regleras genom lagstiftning! ! mel I 1 [j Instämmer helt 3 2 [I Instämmer delvis j 3 D Varken instämmer ellertar avstånd ifrån l 4 [:l Tar delvis avstånd ifrån l 5 I:] Tar helt avstånd ifrån e [] Har ingen uppfattning 42 Affärstiderna bör bestämmas genom avtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer! (177) 1 [:] Instämmer helt 2 |:] lnstärnmer delvis 3 l:] Varken instämmer eller tar avstånd ifrån 4 [] Tar delvis avstånd ifrån 5 D Tar helt avstånd ifrån 6 D Har ingen uppfattning 43 Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar

gör att Inköpen kan fördelas jämnare I familjen!

our-u»

DDDDD

(176)

El

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån

Tar helt avstånd ifrån

Har ingen uppfattning

12

Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar ger mera tid för konsumenterna att kunna jämföra och välja mellan olika butikers erbjudanden!

Instämmer helt

Instämmer delvis

___»

Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Har ingen uppfattning

Att affärerna är öppna sent på kvällar, lördagar och söndagar leder till högre priser!

Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Har ingen uppfattning

Nu skulle vi slutligen vilja ställa några frågor om Ditt hushåll.

46 Hur många personer är ni i Ditt hushåll?

i Personer som är tillfälligt på sjukhus räknas till hushållet. Värnpliktiga och sådana som i veckopendlar räknas till hushållet om de tillbringat minst 2 nätter där under veckan. , Inneboende räknas inte. Räkna med Dig själv. i I

(1901 IZI En person nämligen jag själv. Enpersonshushåll är härmed klara. Tack för Din medverkan.

Vi är ......... st vuxna (dvs 18 år och äldre) och (181-194) .......... st barn i åldem 0 - 6 år .......... st barn i åldern 7 - 12 år

.......... st barn i åldern 13 — 17 år

Besvaras av dem som har barn 0-6 år i hushållet. Var är barnen ! åldern 0-6 år under dagtid?

(195) 1 |:] Hemma 2 |:] Kommunal barnomsorg :! |:] Annan barnomsorg

48 Besvaras av dem som har barn 7-12 år ! hushållet.

Var är barnen 7-12 år efter skolans slut under dagtid?

(190)

1 [] Hemma 2 |:] Kommunal barnomsorg : [:| Annan barnomsorg

49 Förvärvsarbetar normalt någon/några av de andra i Ditt hushåll?

1 D Ja, en person arbetar heltid, 35 timmar eller mer 2 I:] Ja, en person arbetar deltid, 20-34 timmar 3 [:| Ja, en person arbetar deltid, 1-19 timmar 4 l:] Nej, ingen av dessa förvärvsarbetar

Kryssa även i här om det finns ytterligare personer som arbetar

Ja, en person 2 D Ja, två personer 3 D Ja, tre personer 4 [3 Nej, ingen studerar

1 |:] Kryssa även i här om det finns ytterligare personer som studerar

Tack för Din medverkan!

Tabellbilaga till konsumentundersökningen

TABELL 1 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), INKUPSVANOR. 1990—08-03 (RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 11 AVSTÅND TILL NÄRMASTE DAGLIVARUBUTIK FRÅGA 12 HANDLAR OFTAST I DEN "NÄRMASTE" BUTIKEN

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

0—250 M 963398 683618 6516 1653533 CA 500 M 1089350 831992 18350 1939692 CA l KM 607049 437346 1706 1046101 CA 2 KM 229403 173657 403060 CA 3 KM 123217 131306 2868 257391 CA 4—10 KM 259632 226096 3167 488895 > 10 KM 55281 52683 4191 112155 VET INTE 299 8945 1824 11068 UPPGIFT SAKNAS 12757 12279 18758 43794

SUMMA 3340385 2557923 57381 5955690 JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

0—250 M 28.8 26.7 11.4 27.8 CA 500 M 32.5 32.6 CA.1 KM 17.1 17.6 CA 2 KM . . CA 3 KM

CA 4—10 KM

> 10 KM

VET INTE UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

N m

.

QQGQIHMNN =

N)

3 5 5 7. 3 2 0 = _.

0—250 M

CA 500 M

CA 1 KM CA 2 KM CA 3 KM

CA 4—10 KM >'10 KM

VET INTE UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

0—250 M

CA 500 M

CA 1 KM CA 2 KM CA 3 KM

CA 4—10 KM

> 10 KM

VET INTE UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

REGION 3 JA

59815 58416 32587 17241 12597 25194 7932 299 598

214679

REGION 3 JA

NN— DNNGOr—hdn B r—r—lnntn—lnoo D

"I G u-r

NEJ

30932 30334 23338 5640 7235 13035 9626 299 1196

121635

NEJ

NN—C u-t OQNOGNQNG B MQOCHBNGH =

= a-l

UPPG SAKN

299 996 299

2551 4146 UPPG SAKN

INC N ONDGDNDQM '—

9 He 00

F.

51A

90747 89049 56921 22881 19832 38528 17559 598 4345

340460

REGION 4 JA

48243 60855 46541 19409

8312 31938 18753

933 234984

REGION 4 JA

NN—a ... WOQWDQGGQ Q omoasnnae 0 G

D r-l

NEJ

18296 31648 21315 9552 6279 18324 10690 306 919

117329

UFFO SAKN

710

1322 306 2338 UFFO SAKN

ei n

DQWQGQUDH G "| ||! r-l

& O O u-4

SiÅ

66538 92503 68566 28960 14592 50262 30765 306 2158

354651

SIA

".NFO Fl ”"WNHNNHW D QQDQOOGGO G

= "4

SUMMA

1653533 1939692 1046101 403060 257391 488895 112155 11068 43794 5955690 SUMMA

TABELL 1 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), (RADER)

INKUPSVANOR.

FRÅGA 11 AVSTAND TILL NÄRMASTE DAGLIVARUBUTIK

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

REGION 1 JA

0—250 M 379967 CA 500 M 322764 CA 1 KM 181690 CA 2 KM 68721 CA 3 KM 28542 CA 4—10 KM 37105 > 10 KM 7313 VET INTE UPPGIFT SAKNAS 5489

SUMMA 1031593

REGION 1 JA

0—250 M

CA 500 M

CA 1 KM CA 2 KM CA 3 KM

CA 4—10 KM

) 10 KM

VET INTE UPPGIFT SAKNAS

””Whan—Dm Q *OHNWNWO = = Mne-1

SUMMA

D I.!

NEJ

308396 297887 201130 65630 24303 50430 1824 5472 7296 962367

NEJ

(KOLUMNER) REGION

1990—08—03

FRAGA 12 HANDLAR OFTAST I DEN "NÄRMASTE" BUTIKEN

(OBJEKT) SAMTLIGA

REGION 2 UPPG SAKN SiA JA

3648 692011 475373 15183 635833 647315 382820 346231 134352 124032 52845 73765 87535 165394 - 9137 21283 1824 7296 ' 7296 20081 5737

27951 2021911 1859130

REGION 2 UPPG SAKN SiA JA

MN? HMOQDGQIDr—i O Fun »oso—or—eou-iom o MQNOCQH O = Natt:-| # r-4 in

006 N

= "I G H

NEJ

325995 472123 191563 92835 93489 144307 30543 2868 2868

1356592

NEJ

Nha-l H CQQWWGNDD D GQHQO'OMNN O

D "I

UFPG SAKN 2868 2868 2868 2868 2868 8605

22947

UPPG SAKN

NN r-u-l

NNN Firar-4

minnen—linnen 0

ha Nta H

SIA

804236 1122306 537794 216867 170122 312570 54695 2868 17210

3238668

SiA

Nm.-1 ”FORDON!—Hin O QVOOMOHQQ G

G H

TABELL 2 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), INKöPSVANOR. (RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 13 HUR OFTA HANDLAR HUSHÅLLET DAGLIGVAROR HUSHÅLLSTYP FRÅGA 12 HANDLAR OFTAST I DEN "NÄRMASTE" BUTIKEN

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

1990—08—03

1 3 5

> UPPG SAK

SUMMA

(

ENSAMST UTAN BARN

ENSAMST MED BARN

JA

7470 283194 176705

46153 39597 299

553417

ENSAMST UTAN JA

NEJ

20000 201567 139077 15039

4692

11535

391910

BARN NEJ

ln")

r-IQIHQNO D lnHlnMI-QN D

10

UPPG SAKN UPPG SAKN

SxA

27470 484760 315782 61192 44289 11834

945327

SxÅ

mm

ramar-nun = NHWWNTIH Q

JA

21434 30632

6036 16228

74329

ENSAMST MED BARN

JA

NEJ

1824 33196 38814 2757 13333

89924 NEJ

2.0 36.9 43.2

3. 14.8

100.0

UPPG SAKN UFPG SAKN

SiA

1824 54630 69446 8793 29561

164253

SiA

HMMVQG D

HMNIH” MQ r-l

100.

1 1 2 3 4 5 _ 6 > 7 UPPG SAKN SUMMA

1 3 5

1 2 r. 6 7 N

) UPPG SAK SUMMA

TVÅ VUXNA UTAN BARN JA NEJ

7604 21936 365461 322135 387510 245892

73379 47959 32289 7819 299 1824

866542 647565

TVÅ VUXNA UTAN BARN NEJ

NTF)

QNOVNW O WOW!—HQ O

O F!

UPPG SAKN

306 3474 2868

4692 11340 UPPG SAKN

SiA

29847 691069 636271 121338 40108

6815

1525448

SIA

Q&T QMNGWQ : dewND =

C H

TVÅ VUXNA MED BARN

30911 245947 437785 177112 45692

937447

TVÅ VUXNA MED BARN

NEJ

29704 298646 279413 48094 16033

299

672189

UPPG SAKN 2868 4692 11535 996 3175

23267

UPPG SAKN

SrÅ

60615 547462 721890 236741

62721

3474

1632903

SrÅ

mer.-4

thnWN = MMQQMQ O

G H

(

Hun-n

1 2 — 4 6 > 7 uppe SAKN SUMMA

V 1 1 2 3 — 4 5 — 6 7 N ) UPPG SAK SUMMA

ENSAMST PENSIONÄR

JA

12026 81593 43913 5946 3665

147144

ENSAMST PENSIONÄR

NEJ

1824 41039 24354

67217

NEJ

NHO WN) NHNDDD =

100.

UPPG SAKN

710 710

UPPG SAKN

StA

13850 123341 68268 5946 3665

215071

SAMBO PENSIONÄR

JA

10520 147232 136242 11531

9626

315150

SAMBO PENSIONÅR

NEJ

11706 103752 71721 31660 658

219496

UPPG SAKN 2833 3526 6359 UPPG SAKN

einen:

55.5 100.0

SrA

22225 253817 207963 43191 10284

3526

541006

( ih

NTM

.

HQQGDN D osanna.-io D

G _

1 1 2 3 4 5 — 6 > 7 UPPG SAKN SUMMA

1 1 2 3 4 5 - 6 > 7 UPPG SAKN SUMMA

UVRIGA JA

12245 122915 212886 88768

9543

446356 UVRIGA

NEJ

4246 223646 202729

25343 13658

469621

UPPG SAKN 1824 1824

12057 15705

UPPG SAKN

S:A

16490 348385 417439 114110 23201 12057

931683

StA

ner.-i

1 8 7 4 4 8 2.2 2 5 1 3 0 0 0 "1

172322 2503464 2437058 591310 213829

37707

5955690 SUMMA

QQ

060000 5 NNO0VQD O

D F!

TABELL 3 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). INKÖPSVANOR. 1990—08—03 (RADER) (KOLUMNER) FR 14 AFFÄRER SOM HUSHÅLLET HANDLAR DAGLIGVAROR I REGION

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

OFTAST I SAMMA 632882 1243981 163336 159050 2199249 2 AFFÄRER 561031 1100813 87737 110807 1860388 3 AFFÄRER 530769 589359 59035 63475 1242638 4 AFFÄRER 93042 169310 16940 13312 292604 > 4 AFFÄRER 180458 76436 10264 5221 272379 UPPGIFT SAKNAS 23729 58768 3149 2785 88431

SUMMA 2021911 3238668 340460 354651 5955690

REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

OFTAST I SAMMA 31.3 38.4 48.0 44.8 36.9 2 AFFÄRER 27.7 34.0 25.8 31.2 31.2 3 AFFÄRER 26.3 18.2 17.3 17.9 20.9 4 AFFÄRER 4 > 4 AFFÄRER 8. UPPGIFT SAKNAS 1

0

SUMMA

TABELL 4 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). INKÖPSVANOR. 1990—08—03 (RADER) (KOLUMNER) FR 14 AFFÄRER SOM HUSHÅLLET HANDLAR DAGLIGVAROR I FR 59 TYP AV BOSTADSOMRÅDE

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

TÄTORT TÄTORT TÄTORT MINDRE ORT UPPGIFT SUMMA FLERFAMHUS BLANDAD FAMHUS 1—2 FAMHUS LANDSBYGD SAKNAS

OFTAST I SAMMA 401718 552209 531954 362288 336710 14371 2199249 2 AFFÄRER 374950 511046 486251 271406 195393 21342 1860388 3 AFFÄRER 297008 354123 310414 148067 124691 8335 1242638 4 AFFÄRER 114923 50908 80030 10109 36634 - 292604 > 4 AFFÄRER 113316 91947 33184 14689 17113 2130 272379 UPPGIFT SAKNAS 16945 21364 13655 7909 13632 14926 88431

SUMMA 1318861 1581599 1455487 814467 724173 61103 5955690

TÄTORT TÄTORT TÄTORT MINDRE ORT UPPGIFT SUMMA FLERFAMHUS BLANDAD 1-2 FAMHUS 1—2 FAMHUS LANDSBYGD SAKNAS

OFTAST I SAMMA 23.5 2 AFFÄRER 34.9 3 AFFÄRER 13.6 4 AFFÄRER 0 > 4 AFFÄRER 3.5 UPPGIFT SAKNAS 24.4

SUMMA 100.0

TABELL AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), INKOPSVANOR. 1990—08-03

(RADER) (KOLUMNER) FR 15 HUVUDORSAKERNA TILL ATT HANDLA I SAMMA AFFÄR FRÅGA 13 HUR OFTA HANDLAR HUSHÅLLET DAGLIGVAROR

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL HANDLAR OFTAST I SAMMA BUTIK ( ALT 1 PA FR 14)

1 — 2 3 — 4 5 6 > 7 UPPG SAKN SUMMA

NÄRA TILL BOSTADEN 542638 433926 174980 69315 1258089 FINNS BARA EN AFFÄR 149214 130747 14525 25939 326083 NÄRA TILL ARBETET 115486 110958 16957 7666 253190 NÄRA TILL DAGHEMMET 3175 3426 — — 6600 NÄRA TILL OVR BUTIKER 124712 71826 26557 5689 238181 LAGA PRISER 191936 80190 21405 658 301520 BRA UPPETHÄLLANDE 120481 57795 30263 19096 228554 FÖRMÅNLIGA EXTRAPRISER 134078 89709 4079 11535 260644 BRA KVALITE PA FÄRSKVAR 232405 193029 52217 15699 519254 VÄLSORTERAD PA LIVSMED 441083 272644 89862 16500 843992 VÄLSORTERAD PÅ öVR VAR 143619 129611 8039 16201 313514 ANNAN ANLEDNING 191207 163048 66581 7010 454432 UPPGIFT SAKNAS 7880 3169 1824 13179

SAMTLIGA 1038180 750153 236023 86734 2199249 1 - 2 3 — 4 5 6 UPPG SAKN SUMMA

H V

NÄRA TILL BOSTADEN FINNS BARA EN AFFÄR NÄRA TILL ARBETET

NÄRA TILL DAGHEMMET NÄRA TILL UVR BUTIKER LAGA PRISER

BRA öPPETHÅLLANDE FöRMÅNLIGA EXTRAPRISER BRA KVALITE PA FÄRSKVAR VÄLSORTERAD PA LIVSMED VÄLSORTERAD PÅ öVR VAR ANNAN ANLEDNING UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

lx N ln x?

. .

. Ino-IH . .

QDOQQWHQNHGO

I-l

. .

rio-INV)

QQQMONNDNVOMN NNVO0GNNIHNDN

l-I HN”—|

NmeQr—QOOQMBWQ N H N NVHGOMGHWQWOOO Inu-OH u-tu-h-lu-tNM—IN = QGQOOQODQODOQD HNNom—ceorsu-n-IVNQD

eo »ooNneoo—eoeo O NHF-(HH #*Oh HONHNQMQDO

H G H G H

nv—unomwo—emwcnc cHoNeo—INNNMGOGQ HH u—H—(HHNWHH 0

H

NQQDNMDHQHNNWQ N*ON QQHVONQGOQ NNNHM G

H

TABELL (RADER) 6 a AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). FRÅGA 16 BRUKAR BESÖKA SERVICEBUTIK

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

ALDRIG VARDAG VARDAG VARDAG LÖRDAG LÖRDAG SÖNDAG

EL MKT SÄLLAN DAGTID

MELLAN 18—20 EFTER 20 DAGTID

EFTER 15

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

ALDRIG VARDAG VARDAG VARDAG LÖRDAG LÖRDAG SÖNDAG

EL MKT SÄLLAN DAGTID

MELLAN 18—20 EFTER 20 DAGTID

EFTER 15

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

REGION 1

943553 218326 252250 330529 146493 355441 432708 344164 2021911

REGION 1

46.7 10.8 12.5 16.3 7.2 17.6 21.4 17.0 100.0

INKÖPSVANOR.

REGION 2

1584501 417717 285510 211287 263153 346990 608086 615777 3238668

REGION 2 48.9

N I.! (bwin—15090 ”OQQQIMD

.

FCH—IQ H

(KOLUMNER) REGION

(OBJEKT) SAMTLIGA

REGION 3

206267 35119 35374 16840 17897 26207 39641 52458 340460

REGION 3

*OI-IH OWVOWNOVD DDDlenlsv-Olho

HHC l-l

REGION 4

195177 33972 31523 12629 18282 24464 34294 70823 354651

REGION 4

In ln ONDOONONOQ osann—oven

. .

ND v-I

SUMMA

2929499 705135 604658 571285 445825 753102 1114729 1083222 5955690

1990-08-03

TABELL 6b (RADER)

AFFÄRSTIDER (KONSUMENT),

FRÅGA 16 BRUKAR BESÖKA TRAFIKBUTIK

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

ALDRIG EL MKT SÄLLAN VARDAG DAGTID VARDAG MELLAN 18—20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

ALDRIG EL MKT SÄLLAN VARDAG DAGTID VARDAG MELLAN 18—20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

REGION 1

1258412 86303 98395 145176 63806 143352 174969 479748 2021911

REGION 1

NWONNHNNG N 0

.

s'rx'rr—Mr—cono ND H

INKÖPSVANOR.

REGION 2

2064168 126993 84033 111708 50621 135506 191209 827969 3238668

REGION 2

V) 30 NOW€0NOQD MNMHQIHMD

Ne H

(KOLUMNER) REGION

(OBJEKT) SAMTLIGA

REGION 3

216850 11561 18256 17100

7534 25132 35456 69141

340460

REGION 3

M 50 NQQDNQQMG MIDWNINOQÖ

HND H

REGION 4

188443 26271 24324 23642 20648 35920 57209 73844 354651

REGION 4 53.1

€0NQHHQD NW'OIDD'OQD

FCI-IND I-I

SUMMA

3727873 251128 225007 297626 142609 339910 458842 1450701 5955690

SUMMA

62.6 4.2

1990—08—03

TABELL 6 c AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). INKÖPSVANOR. 1990-08—03

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 16 BRUKAR BESÖKA KONSUM.ICA,FAVÖR,VIVO ETC REGION

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

ALDRIG EL MKT SÄLLAN 136785 229545 13892 19215 399437 VARDAG DAGTID 1333302 2360264 259325 285733 4238624 VARDAG MELLAN 18—20 677578 635067 79400 48705 1440750 VARDAG EFTER 20 77148 51827 12655 4316 145946 LÖRDAG DAGTID 630814 669672 93215 83621 1477322 LÖRDAG EFTER 15 199338 174156 23299 13018 409811 SÖNDAG 420514 406151 47573 31411 905649 UPPGIFT SAKNAS 107633 243389 12915 21161 385098 SAMTLIGA 2021911 3238668 340460 354651 5955690

REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA ALDRIG EL MKT SÄLLAN 6.8 7.1 4.1 VARDAG DAGTID 65.9 72.9 76.2 VARDAG MELLAN 18—20 33.5 19.6 23.3 VARDAG EFTER 20 3.8 1.6 3.7 LÖRDAG DAGTID 31.2 20.7 27.4 LÖRDAG EFTER 15 9.9 6.8

5.4

SÖNDAG 20.8 12.5 14.0 7.5 0.0

6.7 71.2 24.2 2.5 24.8 6.9 15.2 6.5

100.0

”H

UPPGIFT SAKNAS 5.3 3.8 SAMTLIGA 100.0 10 100.0

QWNNQNOQQ MDMHQWQOG

.

0 H

TABELL 6d AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), INKÖPSVANOR.

(RADER)

FRÅGA 16 BRUKAR BESÖKA STORMARKNAD

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

ALDRIG EL MKT SÄLLAN VARDAG DAGTID

VARDAG MELLAN 18—20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID

LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

ALDRIG EL MKT SÄLLAN VARDAG DAGTID VARDAG MELLAN 18—20 VARDAG EFTER 20

LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

REGION 1

930214 335618 268007 17007 376789 80204 198729 306467 2021911

REGION 1 46.0

50 _! HFI WWQODQND Maceo—fauna

HG l-I

REGION 2

1293673 798354 312176

2868 479326 126901 300900 570696

3238668

REGION 2

(KOLUMNER) REGION

(OBJEKT) SAMTLIGA

REGION 3

214839 24594 6577 299 17598 4683 9826 81038 340460

REGION 3

HNOHNQOwo ") WO

N—lono-INWG ND _

REGION 4

219908 17863 4316 4038 17989 3398 6182 99824 354651

REGION 4 62.0

. .

In.-u-unu-u-looa DNHHGNHD

Na u-c

SUMMA

2658634 1176430 591077 24213 891702 215186 515637 1058025 5955690

1990-08—03

TABELL 6 & AFFÄRSTIDER (KONSUMENT); INKÖPSVANOR. 1990—08-03

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 16 BRUKAR BESÖKA VARUHUS REGION

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

ALDRIG EL MKT SÄLLAN 802227 1205907 131567 168365 2308066 VARDAG DAGTID 560005 1041443 105256 77703 1784407 VARDAG MELLAN 18—20 173870 170279 28200 9231 381580 VARDAG EFTER 20 26127 12678 299 3105 42210 LÖRDAG DAGTID 397493 459405 64573 37915 959386 LÖRDAG EFTER 15 87500 72560 7096 4010 171166 SÖNDAG 196905 195937 18277 8633 419752 UPPGIFT SAKNAS 299256 651310 54391 81766 1086722 SAMTLIGA 2021911 3238668 340460 354651 5955690

REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

ALDRIG EL MKT SÄLLAN 39.7 37.2 38.6 47.5 38.8 VARDAG DAGTID 27.7 30.9 21.9 30.0 VARDAG MELLAN 18—20 8 6 6.4 VARDAG EFTER 20 1 3 . LÖRDAG DAGTID 19 7 LÖRDAG EFTER 15 4.3 9 7 4 8 0 0

N n

H NMQNNo—co

mGVNQGD Pl Pl

SÖNDAG UPPGIFT SAKNAS 1 SAMTLIGA 10

.

NHODNG nun—eau OCDNDWO

QWNNQD HD

H

HD

J-I

ND

_!

TABELL 7 & AFFÄRSTIDER (KGCSIMENT). IMÖPSVAMJR.

|RADER)

FRÅGA 16 BRUKAR BESÖKA SERVICEBUTIK

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

ALDRIG EL MKT SÄLLAN VARDAG DAGTID VARDAG MELLAN 18-20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

ALDRIG EL MKT SÄLLAN VARDAG DAGTID

VARDAG MELLAN 18—20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID

LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

ENSAMST

463704 103828 141913 187845 147975 232884 275211 133715 1021742

ENSAMST

45.4 10.2 13.9 18.4 14.5 22.8 26.9 13.1 100.0

TVÅ VUXNA

157532? 332213 331570 306480 185097 377465 582730 445313 3053880

TVÅ VUXNA 51.6 10.9 10.9 10.0 6.1 12.4 19.1 14.6 100.0

IKOLUNER) HUSHÅLLSTYP

lOBJEKT) SAMTLIGA

PENSIONÄR

445538 193238 29471 11523 49420 40111 100143 294044 959182

PENSIONAR

46.4 20.1 3.1 1.2

NNQINQ 100000 HMD

48.3

OzhothG

NeHe—HDCD . . . . . . . . Flt-CND

FI

annu

2929499 705135 604658 571285 445825 753102 1114729 1083222 5955690

&]?M

1990-08-23

TABELL 7 ä AFFÄRSTIDER (KWENT), IMÖPSVAMR. 1990-08-23

[RADER] (KOLWERI FRÅGA 16 BRLKAR BESMA SERVICEBUTIK HUSHÅLLSTYP

ICELLER) ((BJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAFBT ENSAMST EPBAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAM UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0—6 PENSICNÄR PENSIWÄR SAMTLIGA ALDRIG EL MKT SÄLLAN 375963 87741 28573 705057 870270 511132 548783 120697 324841 2929499 VARDAG DAGTID 77991 25837 20365 119867 212346 143961 166150 81695 111543 705135 VARDAG MELLAN 18—20 101741 40171 33788 145425 186145 111059 146970 10199 19272 604658 VARDAG EFTER 20 160136 27709 22718 161622 144858 77156 111409 8766 2757 571285 LÖRDAG DAGTID 111438 36537 32591 62126 122971 90362 125075 15299 34120 445825 LÖRDAG EFTER 15 186656 46228 36238 167967 209499 119767 172233 15708 24404 753102 SÖNDAG 227437 47774 36545 231156 351574 219862 275801 39898 60245 1114729 UPPGIFT SAKNAS 122981 10734 3175 280982 164331 93311 101184 85819 208225 1083222 SAMTLIGA 860552 161190 76111 1419626 1634255 964929 1076036 299845 659336 5955690 ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAPBD UTAN BARN MED BARN UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 M BARN 0-6 PENSIINÄR PENSICNÅR SAMTLIGA

ALDRIG EL ”(T SÄLLAN 43.7 49.7 53.3 51.0 40.3 49.3 49.2 VARDAG DAGTID 9.1 8.4 13.0 15.4 11.8 VARDAG MELLAN 18-20 11.8 10.2 13.7 10.2 VARDAG EFTER 20 18.6 11.4 10.4 .

LÖRDAG DAGTID 12.9 4.4 11.6 LÖRDAG EFTER 15 21.7 11.8 16.0 SÖNDAG 26.4 16.3 25.6 UPPGIFT SAKNAS 14.3 19.8 103.

vi nå

Is N

. 0 H NQOHNMOO

OOQNhI—IOG . H H

P( QOMOMHD

FIN Ohhh-COD

......

SAMTLIGA 100.0 100 . 0

H

GOMDQQQI—D "Nl-|D

....... NOMMDHD MD mummmno NNO ....... AQONNDO .*?.

71 H

TABELL 7 b AFFÄRSTIDER (KWENT) . IFKÖPSVAMJR. 1990—08-23

| RADER ) (KDLUNER ) FRÅGA 16 BRIKAR BESMA TRAFIKBUTIK HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (mJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST TVÅ WA PENSIONÄR SMA

ALDRIG EL "(T SÄLLAN 670945 2015231 495125 3727873 VARDAG DAGTID 40058 124051 64450 251128 VARDAG MELLAN 18-20 60934 129524 6919 225007 VARDAG EFTER 20 105899 143146 2077 297626 LÖRDAG DAGTID 39084 83478 7356 142609 LÖRDAG EFTER 15 73772 187319 20633 339910 SÖNDAG 103576 257012 25399 458842 UPPGIFT SAKNAS 183978 637868 370447 1450701 SAMTLIGA 1021742 3053880 959182 5955690

ENSAMST

; |—

PENSIONÄR

%

ALDRIG EL "(T SÄLLAN VARDAG DAGTID VARDAG MELLAN 18-20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

o .; m »» macen.—unna nn »

ONOQQNNQD NQMIHNIHNQO FI DOOMOHO nunnor—oo Oh!—NQNOOD . . . . . . . . OODDNNDO QHNNNHQOQ . . . . . . . . . OQQVNOOOD . . . . . . . . MOQMNOOD

NO NO MD H ND H HHC H

Pl Pl

TABELL 7 b- AFFÄRSTIDER (KCNSLMENTI, IMÖPSVAMJR.

(RADER) FRÅGA 16 BRUKAR BESÖKA TRAFIKBUTIK

1990-08-23

(KOLWERI HUSHÅLLSTYP

(CELLER) UPPRÅKNAT ANTAL

ALDRIG EL MKT SÄLLAN VARDAG DAGTID VARDAG MELLAN 18-20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

ALDRIG VARDAG VARDAG VARDAG LÖRDAG LÖRDAG

EL MKT SÄLLAN DAGTID MELLAN 18-20 EFTER 20 DAGTID EFTER 15

SÖNDAG UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

ENSAMST UTAN BARN

557214 26112 44858 100163 25445 57264 82467 168364 860552

ENSAMST UTAN BARN

64.8

.

H

3 5 1 3 6 9 9 0 QNOONOOO

.......

HO Fl

ENSAMST MED BARN

113731 13946 16076

5737 13639 16508 21109 15614

161190

ENSAMST MED BARN

70.6

NDOWNHNO FI ODMOOMOD HH C H

(CBJEKT ) SAMTLIGA

ENSAMST M BARN 0-6

58065 13639 13946 2868 13639 13639 14245 933 76111

ENSAMST M BARN 0-6

TVÅ VUXNA UTAN BARN

873503 57987 46898 57885 28348 67580 107307 373544

1419626

TVÅ VUXNA UTAN BARN 61.5

HMHOOOMQ UMQNQNQO

......-

wo H

TVÅ VUXNA MED BARN

1141728 66064 82626 85261 55130

119739 149705 264325 1634255

TVÅ VUXNA MED BARN 69.9

OMMMNOOQ

.......

OHNQMNND

FIG H

TVÅ VUXNA M BARN 0-6

694073 47116 55407 59790 23454 71259 88846 118611 964929

TVÅ VUXNA M BARN 0—6

h

äe'uiécån'oic—So'

OONNQQNMO

HD l-l

SAMTLIGA M BARN 0-6

778356 60756 69353 63263 37093 85504 106564 124542

1076036

SAMTLIGA M BARN 0—6

'— MOQOQOOOO NQOMI—O—ID "9.

ENSAMST PENSIDNÅR

159645 5193 4535 658 1667 14649 3034 117387 299845

ENSAMST PENSIONÄR

53.2

th—DOOHO HHOOQHOO ms

SAMTLIGA

3727873 251128 225007 297626 142609 339910 458842 1450701 5955690

SAMTLIGA 62.6

o' m

NQOQNNQO emma-unna: DDQNDOQQD O—DOOGMQD

ND H MQ l-l

TABELL 7C AFFÄRSTIDER (KGBLHENT). IMÖPSVAMR. 1990-08-23

(RADER) (KOLLRNER) FRÅGA 16 BRLKAR BESMA Km;ICApFAVÖR.VIVO ETC HUSHÅLLSTYP

(CELLER) lmJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST TVÅ VUXNA PENSIL'NÅR

ALDRIG EL "(T SÅLLAN 71592 184933 82170 399437 VARDAG DAGTID 654628 2176152 787710 4238624 VARDAG MELLAN 18-20 398326 761789 69388 1440750 VARDAG EFTER 20 71679 50327 6942 145946 LÖRDAG DAGTID 297474 792692 173570 1477322 LÖRDAG EFTER 15 105463 244432 24517 409811 SÖNDAG 213726 509787 86776 905649 UPPGIFT SAKNAS 41977 154638 80064 385098 SAMTLIGA 1021742 3053880 959182 5955690

ENSAMST TVÅ WMA PEFBICNÅR

ALDRIG EL "(T SÄLLAN 7.0 VARDAG DAGTID 64.1 VARDAG MELLAN 18-20 39.0 VARDAG EFTER 20 7.0 LÖRDAG DAGTID 29.1 LÖRDAG EFTER 15 10.3 SÖNDAG 20.9 UPPGIFT SAKNAS 4.1 SAMTLIGA 100.0

?

' NN 0 NN

NNNWQONIDD OHQNSOMOG H MOONOQDD . . . . . . . . NNHMMOHO

N OHNNHODMO . . . . . OHQHOOOMD N H

O P(

Piu-ID

"|

. . . . . . . QNNDONOQO H G

H HMOOQONHO G H

TABELL 7 C' AFFÄRSTIDER "((NSLMENT). IMÖPSVAMDR.

lRADER)

FRÅGA 16 BRWAR BESWA Kw ; ICA . FAVÖR ,VIVD ETC

(CELLERJ UPPRÄKNAT ANTAL

ALDRIG EL "(T SÄLLAN VARDAG DAGTID VARDAG MELLAN 18—20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

ENSAMST MED BARN

11535 137361 36487 13931 55557 19981 52336 3042 161190

ENSAMST MED BARN

(KOLUNERI HUSHÅLLSTYP

(OBJEKT) SAMTLIGA

ENSAMST TVÅ VUXNA M BARN 0—6 UTAN BARN

— 75789 74288 945550 22237 379978 13333 20926 43005 337907 19369 111775 35829 169385 - 95559 76111 1419626

ENSAMST M BARN 0—6

TVÅ VUXNA UTAN BARN

TVÅ VUXNA MED BARN

109144 1230601 381811 29401 454785 132658 340402 59079 1634255

TVÅ VUXNA MED BARN

1990-08-23

TVÅ VUXNA M BARN 0—6

75685 749958 204554 24239 284719 86112 zazsaa 30702 964929

TVÅ VUXNA M BARN 0—6

SAMTLIGA M BARN 0-6

75685 843933 244236 37623 344871 105787 291880 33869

1076036

SAMTLIGA M BARN 0—6

SAMTLIGA

. 399437 4238624 1440750 145946 1477322 409811 905649 385098 5955690

SAMTLIGA

ALDRIG EL MKT SÄLLAN 7.2 0 VARDAG DAGTID 97.6 VARDAG MELLAN 18-20 29.2

NN gå må .

NN

NN

NN

ON

ce

VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

N

NORAD—Dina H Oh!—000000

0 H

17.5 56.5 25.4 47.1 0 100.0

WOOHMNHGO N H menmen—aha

........

0 H OWMHNQOMO N N

...-....

NMQQQHQOG

0 H hhHNQDmMO N N

........

DhNIhlllOu-CNO

0 H hONMNO—NMO M N oehmnonno

0 H QOCONMOOO . . . . . un ost.-n:o

H räv-tg N

OFIQNQOIÖQQ N H ooo—chosen NNNIDOO—Nlnc & H

........ QHHHNNO

G H

TABELL 7 d AFFÄRSTIDER (KWENT). MÖPSVAPDR. 1990-08-23

(RADER) (KOLUNER ) FRÅGA 16 BRLKAR BESNA STORMARKNAD HUSHÅLLSTYP

(CELLER) ((BJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST TVÅ VUXNA PENSIL'NÅR ÖVRIGA SMA

ALDRIG EL "(T SÄLLAN 568382 1296304 458825 335123 2658634 VARDAG DAGTID 166754 629368 198368 181940 1176430 VARDAG MELLAN 18-20 69660 395922 9155 116340 591077 VARDAG EFTER 20 14292 5041 - 4880 24213 LÖRDAG DAGTID 169591 466463 59914 195735 891702 LÖRDAG EFTER 15 22828 156393 13333 22632 215186 SWDAG 93784 327643 24598 69612 515637 UPPGIFT SAKNAS 135245 448318 287960 186502 1058025 SAMTLIGA 1021742 3053880 959182 920886 5955690

TVÅ VLDNA PENSIWÄR ÖVRIGA

ALDRIG EL ”(T SÄLLAN 42.4 47.8 36.4 VARDAG DAGTID 19.8 VARDAG MELLAN 18-20 1 . VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID 2 LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS

SAMTLIGA

%

O N 0

. O N

OQO—QOONQO . . . . . . . . . 000 M ND

SH = wHD

H NDONQOOO . . . . . . mommoeo H H HHS

TABELL 7 d' AFFÄRSTIDER (KCNSLHENTI; MÖPSVAMR. 1990-08-23

(RADER) (KDLUNER) FRÅGA 16 BRLKAR BESMA STORMARKNAD HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (WJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAPBO M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0-6 PENSICNÅR PENSICNÅR SAMTLIGA

ALDRIG EL ”(T SÄLLAN 49286 607204 689099 350946 419494 161314 297511 2658634 VARDAG DAGTID 20003 258169 371200 268167 292862 48681 149687 1176430 VARDAG MELLAN 18-20 - 172962 222960 137796 139620 - 9155 591077 VARDAG EFTER 20 - — 5041 4108 4108 — - 24213 LÖRDAG DAGTID 4692 229071 237391 153781 161648 710 59204 891702 LÖRDAG EFTER 15 81561 74831 31786 31786 13333 215186 SÖNDAG 1824 148113 179530 102958 104782 6942 17657 515637 UPPGIFT SAKNAS 2130 251948 196371 120566 130562 92806 195153 1058025 SAMTLIGA 76111 1419626 1634255 9649 29 1076036 299845 659336 5955690

ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAPBO M BARN 0-6 UTAN BARN M BARN 0-6 M BARN 0-6 PENSICNÅR PENSIWÅR SAMTLIGA

64.8 42.8 36.4 39.0 53.8 44.6 26.3 18.2 12.2 0 16.1 5.7 10.4 17.7 100.0

E ä 3 :

ALDRIG EL ”(T SÄLLAN VARDAG DAGTID VARDAG MELLAN 18-20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

[HN QN pio— mm

'0 H & N O N N

. 0 H NGDNQMGO

QDQOQNQD

H ...

. .

H H H

HQmeHNHO H

6

1. 6. 2. 7. 4. 0.

0 QHO—NO

1 10

NDQDDNHO G H

....... oommoho

H no

H "neooouoa .....

_ ouuoo wo

H

0 dåd

mo

H

...... mammouo ao

H

eédåééo HHg

TABELL 7 e AFFÄRSTIDER (KCNSIMENTI. IMÖPSVANJR. 1990-08—23

(RADER) (KOLUNER) FRÅGA 16 BRLKAR BESMA VARUHUS HlSNALLSTYP

(CELLER) (MJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST TVÅ WA PENSIGIÅR ÖVRIGA SINA

ALDRIG EL ”(T SÄLLAN 468168 1147177 351258 341463 2308066 VARDAG DAGTID 265739 923965 326369 268334 1784407 VARDAG MELLAN 18-20 113966 185630 18237 63748 381580 VARDAG EFTER 20 14591 15789 6942 4887 42210 LÖRDAG DAGTID 209491 527344 86718 135833 959386 LÖRDAG EFTER 15 74115 80085 4185 12781 171166 SÖNDAG 111808 226262 19756 61926 419752 UPPGIFT SAKNAS 119180 515663 255373 196506 1086722 SAMTLIGA 1021742 3053880 959182 920886 5955690

ENSAMST TVÅ WMA PENSICNÅR ÖVRIGA

ALDRIG EL "(T SÄLLAN 45.8 37.6 36.6 VARDAG DAGTID 26.0 VARDAG MELLAN 18—20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

Hos MN

mm 6 m & M MHmMO—CO—G oouoenoo ..] H

N—fl-ÖMOND

H N

ODQNHOONO . . . . . . . . . H OOOOONNOO H HO

H HHOIÖOQNMO

...... ooo—gnu mo

_ Äooouoo wo

_ ...... OONNNOQ HO

H ...... none—o ung

TABELL 7 e AFFÄRSTIDER (KWENT), MÖPSVAMR. 1990-08—23

(RADER) (KOLU'NER) FRÅGA 16 BMAR BESQXA VARUHLB HLSHÅLLSTYP

(CELLER) (CBJEKTI UPPRÅKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVÅ WMA TVÅ VUXNA TVÅ VINNA SAMTLIGA ENSAMST SMD UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0-6 PENSITNÅR PENSIWÅR SAMTLIGA ALDRIG EL "(T SÄLLAN 390666 77501 45784 521424 625754 381681 443560 103364 247894 2308066 VARDAG DAGTID 216350 49389 19042 405057 518908 291633 322016 99222 227147 1784407 VARDAG MELLAN 18-20 94590 19376 16201 100271 85359 49753 69129 3665 14571 381580 VARDAG EFTER 20 14591 - - 8340 7449 4692 4692 - 6942 42210 LÖRDAG DAGTID 170678 38812 22794 229172 298173 169512 195481 24899 61819 959386 LÖRDAG EFTER 15 60169 13946 13333 29195 50890 28437 41770 2868 1316 171166 SÖNDAG 88959 22850 19376 104072 122190 53226 72602 4692 15064 419752 UPPGIFT SAKNAS 101755 17425 5298 271109 244555 155059 167610 82950 172423 1086722 SAMTLIGA 860552 161190 76111 1419626 1634255 964929 1076036 299845 659336 5955690 ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVÅ WA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAM UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 PENSIGIÅR PENSICNÄR SAMTLIGA

ALDRIG EL ”(T SÄLLAN 45.4 60.2 36.7 38.3 37.6 38.8 VARDAG DAGTID 25. 1 25. 0

VARDAG MELLAN 18-20 1 . 21.3

å en

OOODMQIDO 0 N H M H MHGHHMHD & M QNlnNHanO 6 m n MNHQNMND

VARDAG EFTER 20

LÖRDAG DAGTID 29 . 9 LÖRDAG EFTER 15 17.5 SÖNDAG 25.5 UPPGIFT SAKNAS 7.0 SAMTLIGA 100 . 0

GQNHOOND ODONNDD . . . . . . . NHO—GNQG NOQQND—NOD H mumoo—m—o . . . . . . . . amaze—"non . . . . . . mount—me . . - . . . BOONNDO H

HD H NO H HO H HD H HO H HO H

TABELL 8 & AFFÄRSTIDER (KWENT). MÖPSVANJR. 1990-08—23

| RADER ) IKOLM'NER ) FRÅGA 16 BRLKAR BESTKA SERVICEBU'TIK SYSSELSÄTTNINSSGRAD

lCELLER) (MJEKTJ UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

ALLA MINST EN SLMA HELTID DELTID UPPG SAKN

ALDRIG EL "(T SÄLLAN 1425140 1473909 30449 2929499 VARDAG DAGTID 260800 424807 19527 705135 VARDAG MELLAN 18-20 408299 188186 8173 604658 VARDAG EFTER 20 396197 156738 18350 571285 LÖRDAG DAGTID 211444 203304 31077 445825 LÖRDAG EFTER 15 461311 273126 18664 753102 SÖNDAG 627825 454010 32894 1114729 UPPGIFT SAKNAS 410159 640226 32837 1083222 SAMTLIGA 2865619 2971048 119023 5955690

ALLA MINST EN sumn HELTID DELTID UPPG SAKN ALDRIG EL ”(T SÄLLAN 49.7 49.6 25.6 VARDAG DAGT ID 9 . 1 16 . 4 VARDAG MELLAN 18-20 14. 2 6 . 9 VARDAG EFTER 20 13 .8 15.4 LÖRDAG DAGTID 7.4 26.1 LÖRDAG EFTER 15 16 . 1 15. 7 SÖNDAG 21 . 9 27 . 6 UPPGIFT SAKNAS 14.3 27.6 SAMTLIGA 100 . 0 100 . 0

o' H

QHH MMMQNMIDD NQNOMQNNO OHDONNQQU HHHU ameo—Inna HNO

H H

TABELL 8 b AFFÄRSTIDER (KWENT). MÖPSVAMDR. 1990-08—23

( RADER ) (KOLUNERI FRÅGA 16 BRLKAR BESMA TRAFIKBUTIK SYSSELSÄTTNIMSGRAD

(CELLER) leEKT) UPPRAKNAT ANTAL SAMTLIGA

ALLA MINST EN STINA HELTID DELTID UPPG SAKN

ALDRIG EL "(T SÄLLAN 1934797 1749936 43141 3727873 VARDAG DAGTID 109089 136547 5492 251128 VARDAG MELLAN 18-20 134979 75318 14710 225007 VARDAG EFTER 20 185246 95108 17272 297626 LÖRDAG DAGTID 61716 68753 12140 142609 LÖRDAG EFTER 15 199374 128702 11834 339910 SÖNDAG 241799 201108 15934 458842 UPPGIFT SAKNAS 522576 876546 51579 1450701 SAMTLIGA 2865619 2971048 119023 5955690

ALLA MINST EN SUHA HELTID DELTID UPPG SAKN ALDRIG EL "(T SÄLLAN 67.5 36.2 VARDAG DAGTID 4. 6 VARDAG MELLAN 18-20 12 .4 VARDAG EFTER 20 14.5 LÖRDAG DAGT 10 10 . 2 LÖRDAG EFTER 15 9.9 SÖNDAG 13 .4 UPPGIFT SAKNAS 43 . 3 SAMTLIGA 100 . 0

ONODQNNQD. serum—msec OOWNMMQWD

MQ”

aQNMNQ

& 7 5 2 0 (, 2 0 No 000

ND ONNOQO "&

H H

TABELL 8C AFFÄRSTIDER thNSlMENT). IMÖPSVAPDR. 1990-08-23

(RADER) IKDLUNERI FRÅGA 16 BRIKAR BESMA KCNSLH.ICA,FAVÖR;VIVO ETC SYSSELSÄTTNIFBSGRAD

(CELLERl (MJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SAMTLIGA

ALLA MINST EN SLMA HELTID DELTID UPPG SAKN

ALDRIG EL ”(T SÄLLAN 159258 233356 6823 399437 VARDAG DAGTID 1813657 2353897 71070 4238624 VARDAG MELLAN 18—20 1035463 389075 16212 1440750 VARDAG EFTER 20 117715 27932 299 145946 LÖRDAG DAGTID 794406 660919 21997 1477322 LÖRDAG EFTER 15 270201 139311 299 409811 SMDAG 488051 401657 15942 905649 UPPGIFT SAKNAS 153066 197244 34788 385098 SAMTLIGA 2865619 2971048 119023 5955690

ALLA MINST EN SLMA HELTID DELTID UPPG SAKN

ALDRIG EL MKT SÄLLAN 5.6 VARDAG DAGTID 63.3 VARDAG MELLAN 18-20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

INN IHH hNNmoONmD

. . . . . . . . . H

mo—mogomo—o

HHBQGMO

OQNONMQ

M N H 0

OHQNQQMOQ N 0

H INN-DMIDMQNU

...-.... HNG

H

H

TABELL 8 d AFFÄRSTIDER (KCNSLHENT) . IFKÖPSVAN'JR. 1990-08—23

(RADER) (KOLUNER) FRÅGA 16 BRLKAR BESUKA STORMARKNAD SYSSELSÄTTNIPGSGRAD

(CELLER) (CBJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SAMTLIGA

ALLA MINST EN SUHA HELTID DE LT ID UPPG SAKN

ALDRIG EL MKT SÄLLAN 1288980 1351771 17883 2658634 VARDAG DAGTID 458021 681734 36675 1176430 VARDAG MELLAN 18—20 418841 171930 306 591077 VARDAG EFTER 20 22674 1538 - 24213 LÖRDAG DAGTID 490548 364787 36368 891702 LÖRDAG EFTER 15 132560 82626 - 215186 SÖNDAG 336304 177509 1824 515637 UPPGIFT SAKNAS 422740 593090 42195 1058025 SAMTLIGA 2865619 2971048 119023 5955690

ALLA MINST EN STINA HELTID UPPG SAKN ALDRIG EL ”(T SÄLLAN 45.0 15.0 VARDAG DAGTID 16.0 VARDAG MELLAN 18-20 14.6 VARDAG EFTER 20 - LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15

3

GOO—QDONQC . . . . . . . . . 0 M H H M

UPPGI FT SAKNAS SAMTLIGA

OD—OMMOND DMOODUHMO O O runo

somm; :

HO H MO H

TABELL 8 & AFFÄRSTIDER (KMENT). INLÖPSVANJR. 1990-08-23

(RADER) (KOLUNER) FRÅGA 16 BRLKAR BESMA VARUHLB SYSSELSÄTTNINBSGRAD

(CELLER) (CBJEKT) UPPRAKNAT ANTAL SAMTLIGA

ALLA MUST EN SUHA HELTID DELTID UPPG SAKN

ALDRIG EL ”(T SÄLLAN 1138913 1119098 50056 2308066 VARDAG DAGTID 754626 1014483 15299 1784407 VARDAG MELLAN 18-20 284979 90558 6043 381580 VARDAG EFTER 20 31620 10590 - 42210 LÖRDAG DAGTID 555885 392913 10588 959386 LÖRDAG EFTER 15 109854 61311 - 171166 SÖNDAG 289828 127056 2868 419752 UPPGIFT SAKNAS 430640 611325 44757 1086722 SAMTLIGA 2865619 2971048 119023 5955690

ALLA MINST EN HELT ID DE LTID WRG SAKN

ALDRIG EL "(T SÄLLAN 39.7 37.7 42.1 VARDAG DAGTID VARDAG MELLAN 18-20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGT ID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS

%

MM 'D N

& M MOHQOHDG

HDQNHMOO OOONHODNO oooogwsoa noooewo momueoo

H oå£$6ä6

Fl HHC

HG H NO H

SAMT LIGA

H

TABELL 9 & (RADER)

AFFÄRSTIDER (KONSUMENT).

FRÅGA 16 BRUKAR BESÖKA SERVICEBUTIK

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

ALDRIG EL MKT SÄLLAN VARDAG DAGTID VARDAG MELLAN 18—20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

ALDRIG EL MKT SÄLLAN VARDAG DAGTID VARDAG MELLAN 18-20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

TÄTORT FLERFAMHUS 563698 238208 186463 230140 164888 259908 323838 180040 1318861 TÄTDRT FLERFAMHUS

42.7 18.1 14.1 17.4 12.5 19.7 24.6 13.7 100.0

INKÖPSVANDR.

TÅTDRT BLANDAD 774488 222818 171907 176399 135931 198679 289067 226682 1581599 TÅTDRT BLANDAD

49.0 14.1 10.9

(KDLUMNE

R)

FR 59 TYP AV BOSTADSOMRÅDE

(OBJEKT) SAMTLIGA

TÅTDRT FAMHUS 709095 144769 151130 86276 96734 154435 268437 307425 1455487 TÄTORT 1—2 FAMHUS

48.7 9.9 1 .

MINDRE DRT 1—2 FAMHUS

462637 42097 35502 29530 31411 73640 103231 197501 814467

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

56.8

.

NQQDONND MQMMONCQ HNQ

H

LANDSBYGD

406355 49648 50452 41047 10345 59065 122783 140015 724173

LANDSBYGD

1990—08—03

UPPGIFT SAKNAS

13226 7595 9204 7894 6516 7372 7372 31559

61103

UPPGIFT SAKNAS

»oo—o—y—u—awo HNInNONN—do Nr-n-u-u-n-n—uno

H

SUMMA

2929499 705135 604658 571285 445825 753102 1114729 1083222 5955690

SUMMA

NnN—cm—or—No OHOONNQQD s'r—u-I HHHQ H

TABELL 9b (RADER)

AFFÄRSTIDER (KONSUMENT).

FRÅGA 16 BRUKAR BESÖKA TRAFIKBUTIK

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

ALDRIG EL MKT SÄLLAN VARDAG DAGTID

VARDAG MELLAN 18—20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID

LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

ALDRIG EL MKT SÄLLAN VARDAG DAGTID

VARDAG MELLAN 18—20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID

LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

TÅTORT FLERFAMHUS 836354 66681 57795 68454 32589

112678 142463

277802

1318861

TÄTORT FLERFAMHUS

63.4

51 44 52 2.5 as ca 11 nu

HNG H

INKÖPSVANOR.

TÄTORT BLANDAD

1045242 37975 53778 97003 28764 67185 99207

354681

1581599

TÅTORT BLANDAD

66.1

QQHQNWVG NWQHVONO ND

H

(KOLUMNE

R)

FR 59 TYP AV BOSTADSOMRÅDE

(OBJEKT) SAMTLIGA

TÅTORT FAMHUS 916404 65202 55386 53371 18834 53988 84137 365658

1455487

TÅTORT 1—2 FAMHUS

63.0

MOI—MNNHQ

enn—mmmo NO H

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

486526 27635 25372 19540 27300 36103 59384 237309 814467

MINDRE ORT 1-2 FAMHUS

0 In

NQHVNTVMHQ WMNMQI—OD

No H

LANDSBYGD

423646 50579 30254 55312 32999 66009 69704 179028 724173

LANDSBYGD

58.5 7.0

1990—08—03

UPPGIFT SAKNAS

19702 3056 2422 3947 2123 3947 3947 36223 61103

UPPGIFT SAKNAS

32.2 5.0

SUMMA

3727873 251128 225007 297626 142609 339910 458842

1450701

5955690

SUMMA

NO WNQDQNNQQ NQMMNIHINVD

No .-1

TABELL 9C (RADER)

FRÅGA 16 BRUKAR BESÖKA KONSUM.ICA.FAVÖR.VIVO ETC

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

ALDRIG EL MKT SÄLLAN VARDAG DAGTID

VARDAG MELLAN 18—20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID

LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

ALDRIG EL MKT SÅLLAN VARDAG DAGTID VARDAG MELLAN 18—20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

TÄTORT FLERFAMHUS 111182 837803 462827 49936 395140 120818 292013 59238 1318861 TÄTORT FLERFAMHUS

8.4 63.5 35.1 3.8 30.0 9.2 22.1 4.5

100.0

TÅTORT BLANDAD

116937 1107411 389405 37232 390111 111675 265498 104365 1581599 TÄTORT BLANDAD

QDQVNHQOD NQQNWNWOQ INN N

.

.

HD H

AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). INKÖPSVANOR.

(KOLUMNER) FR 59 TYP AV BOSTADSOMRÅDE

(OBJEKT) SAMTLIGA

TÅTORT 1—2 FAMHUS

102058 1051995 344927 38073 367655 109536 196270 99029 1455487 TÄTORT 1—2 FAMHUS

DnB—OMIHIHQD NNMNWNMQQ INN N

.

HD H

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

15742 688511 133615

8250 182592

43133 78791 47840 814467

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

”H OMVDQMNOD "e.o.-canaan: G H

LANDSBYGD

46704 527374 102595

6677 136972

18572 68824 49592 724173

LANDSBYGD

1990-08—03

UPPGIFT SAKNAS

6815 25530 7380 5778 4851 6077 4253 25033 61103

UPPGIFT SAKNAS

11.2 41.8

HmGOBOG

SUMMA

399437 4238624 1440750 145946 1477322 409811 905649 385098 5955690

SUMMA

NNNIGQONIHQ OHVNQOVIQD NN N

.

HD H

TABELL 9d

(RADER) FRÅGA 16 BRUKAR BESÖKA STORMARKNAD

(CELLER) UPPRÅKNAT ANTAL

AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). INKÖPSVANOR.

1990—08—03

(KOLUMNER) FR 59 TYP AV BOSTADSOMRÅDE

(OBJEKT) SAMTLIGA

ALDRIG EL MKT SÄLLAN VARDAG DAGTID

VARDAG MELLAN 18—20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID

LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

ALDRIG EL MKT SÄLLAN VARDAG DAGTID VARDAG MELLAN 18—20 VARDAG EFTER 20 LÖRDAG DAGTID LÖRDAG EFTER 15 SÖNDAG

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

TÅTORT FLERFAMHUS 672172 234579 132772 14404 179723 41771 103776 198229 1318861 TÄTORT FLERFAMHUS TÄTORT BLANDAD 588815 327275 176698 3098 289841 112792 200668 279322 1581599 TÄTORT BLANDAD

37.2 20.7 11.2 0.2 18.3 7.1 12.7 17.7 100.0

TÅTORT 1—2 FAMHUS 654294 321956 178136 3648 257626 25473 139394 209040 1455487 TÅTORT 1—2 FAMHUS

45.0 22.1 12.2

1 .

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

399483 115587 28845

81205 20886 41063 203851 814467

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

Dix? QH H DNWOOWOOQ ") QNIHIHD NO

H

LANDSBYGD

330386 168392 70979 1239 79361 10617 27088 130427 724173

LANDSBYGD

45.6 23.3

UPPGIFT SAKNAS

13484 8639 3648 1824 3947 3648 3648 37156 61103

UPPGIFT SAKNAS

22.1

NT H HQQIÅODQO OWOWOQQ

soc H

SUMMA

2658634 1176430 591077 24213 891702 215186 515637 1058025 5955690

SUMMA

NTH WDDQDWBQG QDOOVIMQND H HG H

TABELL (RADER)

9e AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). INKÖPSVANOR.

FRÅGA 16 BRUKAR BESÖKA VARUHUS

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

ALDRIG VARDAG VARDAG VARDAG LÖRDAG LÖRDAG SÖNDAG

EL MKT SÄLLAN DAGTID

MELLAN 18—20 EFTER 20 DAGTID

EFTER 15

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

ALDRIG VARDAG VARDAG VARDAG LÖRDAG LÖRDAG SÖNDAG

EL MKT SÄLLAN DAGTID

MELLAN 18—20 EFTER 20 DAGTID

EFTER 15

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

TÅTORT FLERFAMHUS 496213 407181 111320 24867 247267 80775 156699 176727 1318861 TÅTORT FLERFAMHUS

37.6 30.9 8.4

TÅTDRT BLANDAD 568480 497925 154489 10632 309691 42391 121262 262897 1581599 TÅTORT BLANDAD

(KOLUMNE

R)

FR 59 TYP AV BOSTADSOMRÅDE

(OBJEKT) SAMTLIGA

TÅTORT FAMHUS 516607 480023 65883 1824 218041 30232 82951 301531 1455487 TÄTORT 1—2 FAMHUS

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

340653 210343 25613

98558 8449 33489 183008 814467

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

41.8 25.8

LANDSBYGD

378185 175544 16297 933 78441 5364 21396 126797 724173

LANDSBYGD

1990—08—03

UPPGIFT SAKNAS

7929 13390 7978 3954 7390 3954 3954 35761 61103

UPPGIFT SAKNAS

13.0

SUMMA

2308066 1784407 381580 42210 959386 171166 419752 1086722 5955690

SUMMA

coach.—400519 WOWQWNNQD MN) H

HO H

TABELL 10 & AFFÄRSTIDER lKGJSlMENT). IMÖPSVAWR. 1990—10-25

IRADER) lKDLlI'NER) FR 18 DAG NÄR HUVUDDELEN AV HUSHÅLLETS IN(ÖP SKER HUSHÅLLSTYP

(CELLERI IWJEKT) VIKTAT MED ANTAL SVAR PÅ FRÅGA 18 SAMTLIGA

ENSAMST TVÅ VUXNA PENSIONÅR SAMA MÅNDAG 78159 277331 84031 522147 TISDAG 37243 150543 78636 308099 ONSDAG 37484 173596 62775 332141 TORSDAG 133934 493997 184415 934179 FREDAG 267694 1090570 312077 1952386 LÖRDAG 76747 349772 77117 603846 SÖNDAG 21179 52905 5382 96678

VET INTE 369300 465161 154747 1206204 UPPGIFT SAKNAS - - - -

SLWA 1021741 3053874 959180 5955679 TVÅ WMA PENSIONÅR

%

MÅNDAG

TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

VET INTE UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

. . ODOONQOO

HM HONNNWNNO O

9 (, 5 1 16 2 35

11 1 5

DNQNQHOMO O OmmmNOHG

HMH DmMNOO—O—OO D

. . . . . . OQOMOGHM

HMH QNlannD—OHO D . . . . . . . .

.......

N N ... H M

D D ... O G H O 0 H

TABELL 10 [) AFFÄRSTIDER (KQISWENT); IFKÖPSVAMJR. 1990—10-25

(RADER) (KOLUNERD FR 18 DAG NÄR HUVUDDELEN AV HUSHÅLLETS IM(ÖP SKER HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (OBJEKT) VIKTAT MED ANTAL SVAR PÅ FRÅGA 18 SAMTLIGA

ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAND UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0-6 PENSIONÅR PENSICNÄR SAMTLIGA MÅNDAG 61984 16175 4762 120110 157220 80128 88644 27734 56297 522147 TISDAG 34301 2942 1905 71221 79322 38931 43225 15460 63176 308099 ONSDAG 32347 5137 3328 69235 104360 64803 69714 19415 43360 332141 TORSDAG 103860 30074 18048 221861 272135 170178 189680 40716 143699 934179 FREDAG 195126 72568 27759 531986 558584 321972 357634 94949 217128 1952386 LÖRDAG 71056 5691 2419 156825 192947 121757 125509 26878 50239 603846 SÖNDAG 18649 2530 2270 20533 32372 15385 17698 1266 4116 96678 VET INTE 343228 26072 15622 227851 237311 151772 183928 73428 81319 1206204 UPPGIFT SAKNAS - — — - - _ _ _ _ _

SWA 860551 161190 76111 1419623 1634251 964927 1076033 299845 659335 5955679

ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAFBO UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0—6 PENSIWÅR PENSIWÅR SAMTLIGA

MÅNDAG 7 . 2 10 . 0 T ISDAG 1 . 8 ONSDAG

TORSDAG

FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

VET INTE UPPGIFT SAKNAS

SMA 100 .

8.8

HN

moooooomo o ....... QOWDHNNDN NM NDMONNQHQ o OQQNMHHN HMH MDNOQOONO o ........ QQONMNHM HMH ooehumomo o ........ ocoocnue HM" mmehmuomo o ........ ONQM'OMMD um ...... Mmmm—o HQ H éäådéd£

N "!

mmMNOHD HMH N

H H H H

0 2 8 6 1 7 7 8 3 1 2 6 9 3 0 0 0 0 G 0 H D 0 H

100 . O 0 H G G H

100.

TABELL IOC AFFÄRSTIDER (KCNSWENTI. MÖPSVAMJR. 1990-10—25

(RADER) (KOLWNER) FR 18 DAG NÅR HUVUDDELEN AV HUSHÅLLETS IM(ÖP SKER FRÅGA 3-4 SYSSELSÅTTNIWOSEI-KOD

(CELLER) (WJEKT) VIKTAT MED ANTAL SVAR PÅ FRÅGA 18 SAMTLIGA

FÖRETAGARE SUHA 11412 21022 33-60 .DRDBRLKARE STUDERANDE PENSIONÄR ÖVRIGA

MÅNDAG 109824 69530 180962 21443 27223 84031 29133 522147 TISDAG 49710 27451 94177 19971 9975 78636 28179 308099 ONSDAG 80637 29201 96510 10479 21786 62775 30754 332141 TORSDAG 216767 92429 323409 48952 24047 184415 44160 934179 FREDAG 401688 255043 619253 129704 101295 312077 133326 1952386 LÖRDAG 122537 53214 267652 30898 30445 77117 21983 603846 SÖNDAG 27410 6642 33081 10123 14039 5382 96678 VET INTE 192925 253235 317662 100402 95812 154747 9151? 1206204 UPPGIFT SAKNAS - - - - - - - -

SUPHA 1201498 786746 1932706 371974 324621 959180 378953 5955679

FÖRETAGARE SlMMA ÖVRIGA

33 -60 STUDERANDE %. %

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

VET INTE UPPGIFT SAKNAS

SMA

ddädééäd

HMI-. hééådå

HM onoauooo

HM QHNQNQMMD o amohgoea QOONOQNQO 9

an—

QNONQHOMO O

N NQHP—NOOHO D

Q' N

H

N

H

0 0 H 0 C ,.q 0 0 H 0 G H G G H

TABELL 11 AFFÄRSTIDER KONSUMENTDELEN — FRÅGA 17 1990—08—06

(RADER) (KOLUMNER) POS 98 SAMT UPPGIFT OM ANTAL SOM MARKERAT TID HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST . ENSAMST . SAMBO SAMBO ENSAMST . SAMBO SUMMA UTAN BARN MED BARN UTAN BARN MED BARN PENSIONÄR PENSIONÄR ÖVRIGA

VET EJ 12733 299 35687 21497 10607 54795 135617 EJ REGELB 549757 80301 713761 688727 127196 232729 398303 2790774 TID FINNS 352401 83040 733571 902309 87217 276790 445795 2881123 UPPG.SAKNAS 30437 613 42429 20370 658 20879 32790 148176

SUMMA 945327 164253 1525448 1632903 215071 541006 931683 5955690

ENSAMST . ENSAMST . SAMBO SAMBO ENSAMST . SAMBO SUMMA UTAN BARN MED BARN UTAN BARN MED BARN PENSIONÄR PENSIONÄR ÖVRIGA

VET EJ 1.3 0.2 2.3 1.3 0 2.0 5.9 2.3 EJ REGELB 58.2 48.9 46.8 42.2 59.1 43.0 42.8 46.9 TID FINNS 37.3 50.6 48.1 55.3 40.6 51.2 47.8 48.4

UPPG.SAKNAS 3.2 0.4 2.8 1.2 0.3 3.9 3.5 2.5 SUMMA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

TABELL 15 AFFÄRSTIDER (KCNSLHENT). IMÖPSVAN'JR. 1990-08—23

(RADER) (KOLUNER) FR 19 BUTIKSTYP DÅR HUVUDDELEN AV MATIPKÖPEN SKER REGICN

(CELLER) ((BJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGIW 1 REGICN 2 REGICN 3 REGICN 4 SUHA

STORMARKNAD 270391 443740 3747 3495 721373 VARUHUS 68130 248053 25173 25591 366947 LIVSMEDELBUTIK 1465742 2205923 284156 293362 4249183 SERVICEBUTIK 86320 87098 8729 10874 193021 TRAF IKBUT IK - 2868 897 5556 9321 UPPGIFT SAKNAS 131327 250986 17758 15774 415845 SIM1A 2021911 3238668 340460 354651 5955690

REGICN 1 REGION 2 REGIW 3 REGIW 4 SM

STORMARKNAD 13 . 4 13 . 7 1 . 1 VARUHUS 3 . 4 6

H

LIVSMEDELBU'TIK 7 SERVICEBUTIK

TRAFIKBUT IK

UPPGIFT SAKNAS

's 0

HNMNNO D NOHMON O ONNHOQ O HNNMHQ O QMOMN O NMNDII') D FHI—HIN D . . . . NOR-IGN D WMO") O NQ 0 O

SLIHA 10

0 H G ...

TABELL 17 AFFÄRSTIDER (KMENT), IMÖPSVAPDR.

(RADER) (KOLUNER) FR 19 BUTIKSTYP DÄR HUVUDDELEN AV MATINKÖPEN SKER FR 57 TILLGÅNG TILL BIL

1990-08—23

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

STORMARKNAD VARUHUS LIVSMEDELBUTIK SERVICEBUTIK TRAFIKBUTIK UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

STORMARKNAD VARUHUS LIVSMEDELBUTIK SERVICEBUTIK TRAFIKBUTIK UPPGIFT SAKNAS

910”

JA

697577 327777 3667950 89430 8388 367995

5159116

( a...... HFN MOHHON 0 mQHNNH o

0 H

NEJ 23796 38864 563809 103592 20260 750321 NEJ 3.2 5.2 75.1 13.8 0 2.7

100.0

((BJEKT ) SAMTLIGA

uppe sum 30; 17423

935 27569

46252 UPPG SAKN

057—000 0 M

.. 078 N00 Ill 0 H

SLIIiA

721373 366947 4249183 193021 9321 415845

5955690

;”

HNMNNO 0 . . . . . . NOHMON 0

0 H

TABELL 21 AFFÄRSTIDER (KWENT). IMÖPSVAMJR. 1990-08—23

(RADER) (KOLUNER) FR 22 ÄNDRAT PÅ SWDAGAR I STORMARKNADER FR 22 ÄNDRAT PÅ SWDAGAR I STORMARKNADER

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SERVICEN ÄNDRAD I STORMRKN PÅ SÖN (ALT 1 PÅ FR 21)

SÄMRE BÄTTRE VET EJ UPPG SAKN SLMA

TILLGÅNGEN PA PERSCNAL 832748 14856 116625 113302 1077532 PERSONALENS RUTIN 494358 13349 254558 315267 1077532 FRAWOMLIGHET I BUTIKEN 141500 321454 237012 377566 1077532 FÅRSKVARUSORTIMENTET 655345 6733 198514 216940 1077532 BEMAPNIMBEN AV DISKARNA 750963 26153 116061 184354 1077532 Sll'HA 2874914 382546 922770 1207428 5387658

SÅMRE BÄTTRE VET EJ UPPG SAKN SINA TILLGÅWEN PÅ PERSCNAL 77.3 1.4 10.8 10.5 100.0 PERSONALENS RUTIN 45.9 23.6 29.3 100.0 FRAPKCNLIGHET I BUTIKEN 13.1 2 22.0 35.0 100.0 FÅRSKVARUSORTIMENTET 60 . 8 18 .4 20 . 1 100 . 0 BEMAWINGEN AV DISKARNA 69.7 10.8 17.1 100.0

SUHA 53.4

NDOQ H FCC—DN '—

17.1 22.4 100.0

TABELL 25 AFFÄRSTIDER (KWENT). IMÖPSVAMJR. 1990-08—23

(RADER) (KOLLWER) FR 24 ÅNDRAT PÅ SWDAGAR I LIVSMEDELSBUTIKER FR 24 ÄNDRAT PÅ SWDAGAR I LIVSMEDELSBUTIKER

(CELLER) ((DJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SERVICEN ÄNDRAD I LIVSBUTI PÅ SW (ALT 1 PÅ FR 23)

SÄMRE VIT EJ WRG SAKN SOMA

TILLGÅMEN PÅ PERSGIAL 1385167 214344 251248 1866660 PERSONALENS RUTIN 674252 634472 533154 1866660 FRAMKOMLIGHET I BUTIKEN 152210 546221 573237 1866660 FARSKVARUSDRTIMENTET 1259446 252672 342560 1866660 BEMAPNINGEN AV DISKARNA 1392943 172059 293331 1866660 SINA 4864018 1819768 1993530 9333301

SÄMRE VET EJ UPPG SAKN S(MA

TILLGÅNGEN PÅ PERSGIAL 74.2 11.5 13.5 100.0 PERSONALENS RUTIN 36.1 34.0 28.6 100.0 FRAHGMLIGHET I BUTIKEN 8.2 29.3 30.7 100.0 FÅRSKVARUSORTIMENTET 67.5 13.5 18.4 100.0 BEMAPNIPGEN AV DISKARNA 74 . 6 9 . 2 15 . 7 100 . 0

SUHA 52.1 19.5 21.4 100.0

TABELL 27 AFFÅRSTIDER (KWENT). MÖPSVAMJR. 1990-08—24

(RADER) (KOLWER) FRÅGA 26 NÅR BRlKAR W I HUSHÅLLET GÅ I "(HELBUTI HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (CBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST sm UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 M BARN 0—6 PENSICNÅR [19151me SAMTLIGA

VARDAGAR FÖRE KL 15 71370 0090 306 115720 92103 09921 50227 30000 63503 444325 vnnonsnn KL 15-20 09957 6516 1520 53119 97910 35309 37173 - _ 270055 VARDAGAR EFTER 20 306 - - 3907 13359 1295 1295 _ 306 20375 Lononcnn rune KL 15 120350 25716 6823 299650 402236 235001 246915 10199 05572 1111579 LÖRDAGAR EFTER 15 11375 - - 61410 05253 25500 25500 6902 11535 171057 sunnncnn 30579 0991 1520 192939 164365 82446 56090 - 2019. 500252 INGEN SPECIELL 523075 117763 55657 501970 1020305 625927 697910 196931 462034 3696913 var INTE 99376 16507 13639 59639 55123 51571 55576 01905 59906 404037 UPPGIFT SAKNAS 39500 3066 3167 03302 13325 6309 9523 23225 05721 213666 SAMTLIGA 560552 161190 76111 1019626 1634255 960929 1076036 299545 659336 5955690

ENSAIBT ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST sgmo UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0—6 PENSIONÅR PENSIONÄR SAMTLIGA

VARDAGAR FÖRE KL 18 VARDAGAR KL 18-20 VARDAGAR EFTER 20 LÖRDAGAR FÖRE KL 15 LÖRDAGAR EFTER 15 SÖNDAGAR

INGEN SPECIELL

VET INTE

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

NO—MHMOMNHO OGQOOHNQQÖ hMHOQGD—MOO

10.0 10.4

mmmr—o—enowo

N

N

N 00000QHON0

H

H N

m0000HHQND

. H 0 'D HO 0H ("00700 QI!) QH") maoomoomwo

»0

MN m.fl—o 'DH lä.-| PNH wc.-|

.050055555 9512052029 WMOQNQQMOD 6355050055 DN 0 NMBQD NO 98 MMDND Om QHQOHQG

.....

0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H NQDQNQNOMD 0 H

ooonnuneo NHMDONO

# OOQMONDND

10

0 H 0 H

TABELL 29 AFFÄRSTIDER (KCNSIMENT); MÖPSVAMJR. 1990-08-24

( RADER ) (KDLWER) FRÅGA 28 NÄR BRUKAR DU SHOPPA KLÄDER HUSHÅLLSTYP

(CELLER) ((BJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST ENSAMST TVA VUXNA TVÅ VlDOIA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST smo UTAN BARN M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 M BARN 0—6 PENSIONÄR PENSIONÄR SAMTLIGA VARDAGAR FÖRE KL 18 203846 25614 442815 516165 279204 314509 VARDAGAR KL 18—20 105786 78497 38669 14235 14235 115223 zoågåå låggågz VARDAGAR EFTER 20 306 — 1824 5778 2130 2130 - - 8215 LÖRDAGAR FÖRE KL 15 269693 13604 443448 422829 225024 241356 7331 50291 1459633 LÖRDAGAR EFTER 15 11980 — 20627 38163 22228 22228 - _ 77737 SÖNDAGAR 35677 1824 51703 85477 38200 40024 _ 5489 214305 INGEN SPECIELL 320113 45506 556895 778104 498614 567907 146832 374007 2634384 VET INTE 41652 306 58749 30414 18698 19311 26458 47198 273421 UPPGIFT SAKNAS 22130 299 30777 15636 12767 13372 957 13442 107550 SAMTLIGA 860552 76111 1419626 1634255 964929 1076036 299845 659336 5955690 ENSAMST TVA VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAMBO " BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN H BARN 0-6 M BARN 0-6 PENSIONÄR PENSIONÄR

33.7 31.2 31.6 28.9

å & D %

VARDAGAR FÖRE KL 18 VARDAGAR KL 18—20 VARDAGAR EFTER 20 LÖRDAGAR FÖRE KL 15 LÖRDAGAR EFTER 15 SÖNDAGAR

INGEN SPECIELL

VET INTE

UPPGIFT SAKNAS SAMTLIGA

0 M

0: N macen—mcco

NMNQHNQQNO

38.5

DODODONNOG 0 M

. H N N N M H N

G»? QOGOOOQMO N

ln H 9— HHCDD ln OMQHNQOD

»? M ln ln

Hmm—ouwoo HM? x?

MHNMONHNG

GOD—OQOQQO 5 0 1 1 3 9 4 2 0

HQNNMNHHg H mNMMDho—MQ HDMNQHHHg H occ—mu—oo—oo . . . NOmthHI-Cg H

. . . . .

'— (UD—OOO

0 H

HHQNQNO

'" 3

G H

G '— DONND ln

C H

xTI-IO 0 H

G H OOOD D H

TABELL 30 a AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.1 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ MÅNDAGAR REGION

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

1990—07—31

FÖRE 18

18 19 20 21 22 EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

FÖRE 18

18 19 20 21 22 EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

REGION 1

78485 606387 397563 551792 168331 86285 63789 69278

2021911 REGION 1

REGION 2

92180 1428251 752250 653064 159657 62946 11473 78847

3238668 REGION 2

REGION 3

31134 140297 70454 62084 19531 3288 5381 8291

340460 REGION 3

REGION 4

33353 176189 72262 37984 15888 4331 1629 13017

354651 REGION 4

SUMMA

235152 2351123 1292530 1304924 363407 156850

82272

169433

5955690 SUMMA

TABELL 30 b AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—07—31

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.2 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PA TISDAGAR REGION

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

FÖRE 18 73013 95048 30795 33353 232210

18 625218 1462671 147272 178931 2414092

19 391517 729303 65312 69185 1255318 20 548719 632985 60091 38026 1279821 21 162859 156789 17538 13409 350595

22 74750 60078 3288 4024 142140 EFTER 22 61965 11473 5381 2868 81687 UPPGIFT SAKNAS 83870 90320 10783 14855 199827

SUMMA 2021911 3238668 340460 354651 5955690 REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

3.9 40.5 21.1 21.5

FÖRE 18

18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

Inu-IH SYN—| &TIHIHNQHQN O DDODVIHOQ = 2 9 5 2 2 5 9 5 4.8 1 9 0 4 2 8 0 0 G I-( G H

TABELL 30 C AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.3 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ ONSDAGAR REGION

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGION 1 REGION 2 REGION 3

FÖRE 18 82724 89311 30436 18 610052 1465539 146116 19 386028 717830 65233 20 549968 647327 60191 21 161018 153921 19730 22 76574 62946 3288 EFTER 22 73500 11473 5381 UPPGIFT SAKNAS 82046 90320 10085

SUMMA 2021911 3238668 340460

REGION 1 REGION 2 REGION 3

FÖRE 18

18 19 20 21 22 EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

8 9 42 9 19 2 17 7 5.8 1 0 1 6 3 0 0 0

...

O F.

.

REGION 4

34286 179864 69199 38624 13409 4024 1629 13615

354651 REGION 4

Inu—|

. . .

r—huuhw—unw = owzoowhqow> c

0 H

SUMMA

236758 2401571 1238290 1296111 348078 146833

91983

196066

5955690

1990—07—31

TABELL 30 d AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—07—31

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.4 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PA TORSDAGAR REGION

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

FÖRE 18 57830 72102 29240 31808 190979 18 459267 1143159 134098 171483 1908008 19 431038 845281 70714 75019 1422052 20 658715 801248 68621 40573 1569158 21 194475 206402 19929 15261 436067 22 76574 62946 3288 4957 147766 EFTER 22 63789 11473 5381 1629 82272 UPPGIFT SAKNAS 80222 96057 9188 13922 199389

SUMMA 2021911 3238668 340460 354651 5955690

REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

FÖRE 18 2.9 2.2 8.6 9.0 3 2 18 22.7 35.3 39.4 48.4

19 21 3 26.1 2 20 ' 32 6 24.7 1

21 9 6 . 22 3.8 3 2 4 0 0 0

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS SUMMA 10

sro—er:: Q onan D

_ -_. __ _. ___ ”m_s.—__

TABELL 30 e AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—07—31

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.5 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ FREDAGAR REGION

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

FÖRE 18 57813 67373 24756 27826 177768 18 362424 720099 92024 102274 1276821

19 472470 1013740 91362 119014 1696585

20 644884 997277 83471 66234 1791866 21 193884 227685 27702 15539 464810

22 127595 104963 6078 6795 245431 EFTER 22 86268 20078 7175 1935 115455 UPPGIFT SAKNAS 76574 87452 7893 15035 186953

SUMMA 2021911 3238668 340460 354651 5955690

REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

FÖRE 18 2.9 2.1 7.3 7.8 3.0 18 17.9 22.2 27.0 28 8 21 4 19 23.4 31.3 26.8 33.6 28.5 %? 31.9 30.8 24.5 18.7 3

22 EFTER 22

UPPGIFT SAKNAS SUMMA 10

som-'no Q DON?" O

TABELL 30 f AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—07—31

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.6 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PA LURDAGAR REGION

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

FÖRE 13 72996 201412 23699 34708 332815

13 209847 732095 72869 102290 1117101 14 335636 599273 66492 63263 1064664 15 372251 658499 65254 67402 1163407

16 338503 198347 31150 18738 586739 17 165324 302105 31669 19046 518144 EFTER 17 444733 416616 36851 31398 929598 UPPGIFT SAKNAS 82620 130319 12477 17805 243221

SUMMA 2021911 3238668 340460 354651 5955690 REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

FÖRE 13 3.6 6.2 7.0 9.8 5.6 13 10.4 22.6 21.4 28.8 18.8 14 16.6 18.5 19.5 17.8 17.9 15 18.4 20.3 19.2 19.0 19.5 16 16.7

6 1

17 8.2 9 3

EFTER 17 22.0 12.9 4 0

0 0

.

UPPGIFT SAKNAS 4.1 SUMMA 100.0 10

r—IWQVN o Cho—Ol') 0 H

TABELL 31a (RADER)

AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET

FRÅGA 29.1 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PA MANDAGAR

(CELLER)

UPPRÄKNAT ANTAL

FÖRE 18

18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

FÖRE 18 18 19 20 21

22 EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

TÄTORT FLERFAMHUS

34644 385824 266612 345962 158984 52069 37065 37702

1318861

TÄTORT FLERFAMHUS

TÄTORT BLANDAD

49911 587870 381834 390897 62249 58839 19993 30005

1581599

TÄTORT BLANDAD

AV FRIA AFFÄR

STIDER

(KOLUMNER) FR 59 TYP AV BOSTADSOMRÅDE

(OBJEKT) SAMTLIGA

TÄTORT 1—2 FAMHUS

47280 644619 319365 313662 76381

7003

17612 29565

1455487

TÄTORT 1—2 FAMHUS

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

57193 408421 184351 115072 17042

5604 1901 24883

814467

MINDRE ORT 1-2 FAMHUS

LANDSBYGD

37796 309941 136643 130094 48750 30468

5701

24781

724173

LANDSBYGD

1990—07—31

UPPGIFT SAKNAS

8327 14448 3725 9237 2868 22498 61103

UPPGIFT SAKNAS

13.6 23.6 6.1 15.1 0 4.7 0 36.8

100.0

SUMMA

235152 2351123 1292530 1304924 363407 156850

82272

169433

5955690 SUMMA

"NN vunnen-hoven => mo—n—noN—ON o

0 H

TABELL 31b AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—07-31

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.2 NÅR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ TISDAGAR FR 59 TYP AV BOSTADSOMRÅDE

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

TÄTORT TÅTORT TÄTORT MINDRE ORT UPPGIFT SUMMA FLERFAMHUS BLANDAD FAMHUS 1—2 FAMHUS LANDSBYGD SAKNAS

FÖRE 18 29172 49612 49849 56802 38447 8327 232210 18 407709 595998 661533 423464 314886 10501 2414092 19 251425 379567 318465 167930 133908 4024 1255318 20 338304 396878 298244 113705 123453 9237 1279821 21 158984 57298 65788 20708 47817 - 350595 22 52069 48822 7003 3780 30468 — 142140 EFTER 22 35241 19993 17919 1901 6634 - 81687 UPPGIFT SAKNAS 45957 33431 36686 26178 28560 29015 199827

SUMMA 1318861 1581599 1455487 814467 724173 61103 5955690

TÅTORT TÄTORT TXTORT MINDRE ORT UPPGIFT SUMMA FLERFAMHUS BLANDAD 1—2 FAMHUS 1—2 FAMHUS LANDSBYGD SAKNAS

FÖRE 18 3.4 18 45.5 19 21.9 20 20.5 21

22 EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

NTNN

.

.

anamoecc : mo—u—Hth-ln =

C H

TABELL 31C (RADER)

FRÅGA 29.3 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ ONSDAGAR

(CELLER)

UPPRÄKNAT ANTAL

FÖRE 18

18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

FÖRE 18

18 19 20 21 22 EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

TÄTORT FLERFAMHUS

26690 402237 255731 340434 157940 54937 35241 45651

1318861

TÄTORT FLERFAMHUS

TÄTORT BLANDAD

48087 594174 370404 395133 60717 48822 31528 32733

1581599

TÄTORT BLANDAD

AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER

(KOLUMNER) FR 59 TYP AV BOSTADSOMRÅDE

(OBJEKT) SAMTLIGA

TÄTORT 1—2 FAMHUS

58815 651548 314792 304469 64562

8827

17612 34862

1455487

TÄTORT 1—2 FAMHUS

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

53627 427664 167859 117349 17042

3780 1901 25245

814467

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

LANDSBYGD

39388 313623 127305 131312 47817 30468

5701

28560

724173

LANDSBYGD

1990—07—31

UPPGIFT SAKNAS

10151 12325 2200 7413

29015 61103

UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

236758 2401571 1238290 1296111 348078 146833

91983

196066

5955690 SUMMA

UNN oncooommmm : VOQHmN—On D

G H

TABELL 31d AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—07—31

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.4 NÅR SKA BUTIKER STÅNGA PÅ TORSDAGAR FR 59 TYP AV BOSTADSOMRÅDE

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

TÄTORT TÄTORT TÄTORT MINDRE ORT UPPGIFT SUMMA FLERFAMHUS BLANDAD FAMHUS 1—2 FAMHUS LANDSBYGD SAKNAS

FÖRE 18 16979 41446 39420 49228 35579 8327 190979 18 324790 469341 487689 359507 257523 9158 1908008 19 279630 430119 362405 189084 156046 4769 1422052 20 381424 457188 408248 155609 156854 9835 1569158

21 182772 79388 93855 30412 49641 436067 22 53892 51690 7003 3780 31401 — 147766 EFTER 22 37065 19993 17612 1901 5701 — 82272 UPPGIFT SAKNAS 42309 32434 39256 24946 31429 29015 199389

SUMMA 1318861 1581599 1455487 814467 724173 61103 5955690

TÄTORT TÄTORT TÅTORT MINDRE ORT UPPGIFT SUMMA FLERFAMHUS BLANDAD 1—2 FAMHUS 1-2 FAMHUS LANDSBYGD SAKNAS

FÖRE 18 1.3 2.6 2.7 6.0 4.9 13.6 18 24.6 29.7 33.5 44.1 35.6 15.0 19 21.2 27.2 24.9 23.2 21.5 7. 20 28.9 28.9 28.0 1 21 13.9 22

(. EFTER 22 2 3 0

MNN NOON'HOIHQ'V) O 'ONV'MD'NN—H') O

UPPGIFT SAKNAS SUMMA 10

NTIHNI— : OOP-CN C

97070" 0 Innu-IN O

G H

&_Q_L_HI.._ ” w "_ ___N_2_____________—_________________________._______________________________—_—————————————-————J

TABELL 31 e (RADER)

AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET

FRÅGA 29.5 NÅR SKA BUTIKER STÅNGA PÅ FREDAGAR

(CELLER)

UPPRÄKNAT ANTAL

FÖRE 18 18

19 20 21 22

EFTER 22

UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

FÖRE 18

18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

TÄTORT FLERFAMHUS

13877 254682 283364 414096 160463 106197 45704 40478

1318861

TÄTORT FLERFAMHUS

TÅTORT BLANDAD

48285 318858 486748 475492 107095 73731 39247 32143

1581599

TÄTORT BLANDAD

1—2

AV FRIA AFFÄRSTIDER

(KOLUMNER)

FR 59 TYP AV BOSTADSOMRÅDE

(OBJEKT) SAMTLIGA

TÄTORT MINDRE ORT FAMHUS 1—2 FAMHUS 29484 50565 327668 190868 485106 253729 419909 249387 113814 27729 17779 13790

22902 1901

38824 26497

1455487 814467

TÄTORT MINDRE ORT 1-2 FAMHUS 1-2 FAMHUS

LANDSBYGD

26403 182315 174750 221716 55710 31066

5701

26513

724173

LANDSBYGD

1990—07—31

UPPGIFT SAKNAS

9155 2429 12887 11266 2868 22498 61103

UPPGIFT SAKNAS

15.0 4.0 21.1 18.4 0 4.7 0 36.8

100.0

SUMMA

177768 1276821 1696585 1791866 464810 245431 115455 186953

5955690 SUMMA

NN")

.

OCh—IQHOH O Munchen-nn D

G H

TABELL 31 f AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-07-31

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.6 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ LÖRDAGAR FR 59 TYP AV BOSTADSOMRÅDE

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

TÄTORT TÅTORT TÅTORT MINDRE ORT UPPGIFT SUMMA FLERFAMHUS BLANDAD FAMHUS 1-2 FAMHUS LANDSBYGD SAKNAS

FÖRE 13 17825 82736 56852 122342 49395 3665 332815 13 201838 249456 274244 198614 177565 15385 1117101 14 185354 276682 315455 133584 153282 306 1064664 15 235229 312290 327753 179993 99426 8716 1163407 16 163052 183303 144450 48361 43328 4246 586739 17 145600 154648 100438 48992 65047 3418 518144 EFTER 17 334270 260599 188098 41490 101974 3167 929598 UPPGIFT SAKNAS 35693 61884 48195 41091 34158 22200 243221

SUMMA 1318861 1581599 1455487 814467 724173 61103 5955690

TÅTORT TÄTORT TÅTORT MINDRE ORT UPPGIFT SUMMA

FLERFAMHUS BLANDAD 1-2 FAMHUS 1-2 FAMHUS LANDSBYGD SAKNAS

FÖRE 13 1.4 6.0 13 15.3 25.2

14 . 0.5 15 1 . 16 17 EFTER 17 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

. .

unNNOo-ih = ONT—”090098? D wnochs—a—c => Vini—000550 = NNH FCI-QH -

HHHH F.

H I.!

NQMNWQMO CD Minho—_COQM D

G H G H G H

TABELL 33 a AFFÄRSTIDER (KmENTl. BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—27

(RADER) (KOLWER ) FRÅGA 29.1 NAR SKA BUTIKER STANGA PA MÅNDAGAR HUSHÅLLSTYP

(CELLER) [OBJEKT] UPPRAKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST IVA VUXNA PENSIONÄR SUMMA

FÖRE 18 31480 110366 59681 235152 18 271326 1194944 527755 2351123

19 224776 700538 160216 1292530 20 272487 724723 102375 1304924 21 105715 179920 41674 363407

22 55518 68833 3665 156850

EFTER 22 44250 27595 710 82272 UPPGIFT SAKNAS 16192 46960 63106 169433

SUMMA 1021742 3053880 959182 5955690 ENSAMST TVÅ VUXNA PENSIONAR

6.2 55.0

%

FÖRE 18

18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

MN N

. 0 H OHOho—MO—In G

NNMQHQ 0 . 0— M N MNN N H OMNOHOQD Q . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

MOHHONHN o MOHHN B

09900 9 mmucn D NMMHQ C

91?”

C H 0 H G H 0 H

. .

TABELL 33 & AFFÄRSTIDER lKDSlMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08-27

! RADER ) IKOLLRNER ) FRAGA 29.1 NÄR SKA BUTIKER STANSA PA MANOAGAR HUSHÅLLSTYP

(CELLER) ((BJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVA VUXNA TVA VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SMO UTAN BARN MEO BARN M BARN O-6 UTAN BARN MEO BARN M BARN O-6 M BARN 0-6 PENSIWÄR PEBBIINAR SAMTLIGA

FÖRE 18 27401 4079 299 65198 45168 21448 21747 15401 44280 235152 18 218890 52436 27584 681034 513911 253955 281539 159308 368447 2351123 19 180264 44511 19886 260191 440347 295919 315805 27884 132332 '92530 20 221415 51073 24542 242973 481750 274213 298755 30091 72284 -:"4924 21 99790 5924 3801 84142 95778 75737 79539 22099 19575 363407 22 55518 - - 42015 26818 23950 23950 3665 - 156850 EFTER 22 41082 3167 - 23830 3765 3167 3167 710 - 82272 UPPGIFT SAKNAS 16192 - — 20243 26717 16540 16540 40687 22419 159433

SLNM 860552 161190 76111 1419626 1634255 964929 1041041 299845 659336 :. : _56 90

EPSAMST ENSAMST ENSAMST TVA VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAFBO UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0—6 PENSIONAR PETBICNAR SAnnLIGA

FÖRE 18 3 2 2 5 0.4 2.2 2.1 5.1 6.7 3.9 18 25.4 32.5 36.2 53.1 55.9 39.5

19 20.9 27.6 26.1 9.3 20.1 21.7 20 25.7 31 11. 21 11.6 3 3-

2

'=';

MINQ'CIHMN O DMNOMMO O NMN OOQNNDH NMN MNN HH N N M

22 6

EFTER 22 4 1

O

OQOMOONO o OOMHO—ONQ G

UPPGIFT SAKNAS SLMA 10

3. 100.

NHODmHDH D

NOQNNOH O OhmMHH O

0 O O O O

O ..q 0 0 H G H G H

. . 2 _ _2__.*M.W_.m.am_m___———__—__—__—__J

TABELL 33 b (RADER)

AF FARST IDER (KWENT ) . BEHOVET

FRÅGA 29.2 NÄR SKA BUTIKER STANGA PÅ TISDAGAR

(CELLER)

UPPRÅKNAT ANTAL

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

22 EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

ENSAMST

27227 276262 217179 282994 103722 45500 44250 24608

1021742 ENSAMST 2.7

TVÅ VUXNA

111326 1234372 677678 700058 177501 67009 27595 58342

3053880 TVÅ VUXNA 3.6

40.4 22.2 2

DONG—0 Q NIHNOH O

AV FRIA AFFÄRSTIDER

(KOLLWER ) HUSHÅLLSTYP

( (BJEKT ) SAMTLIGA

PENSIONAR

60033 536053 153100 99506 38009

3665 710 68105

959182 PENSIONAR 6.3

55.9 16.0

ÖVRIGA

33624 367404 207361 197262 31363 25966

9133

48772

920886 ÖVRIGA

M h&m—94700!" D

O—NH VINN

MNHIn O

0 H

SUMMA

232210 2414092 1255318 1279821 350595 142140

81687

199827

5955690

%

MDHHKINHM G CNN OMHMOQ'CQ 0

C H

1990—08—27

TABELL 33 b- AFFÄRSTIDER (KDNSLMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08-27

(RADER) IKDLLRNERI FRÅGA 29.2 NÄR SKA BUTIKER STADGA PA TISDAGAR HUSHÅLLSTYP

(CELLER) IMJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAFST ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAl'BO UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 M BARN 0-6 PENSIWAR PENSITNÅR SAMTLIGA

FÖRE 18 23447 3780 - 64807 46519 22792 22792 15401 44631 232210 18 222830 53432 27584 691086 543286 267731 295315 169777 366277 2414092 19 170796 46383 22754 254784 422894 293176 315930 17416 135685 1255318 20 234790 48204 21673 227933 472125 261836 283510 30091 69415 1279821 21 97797 5924 3801 87501 90000 73607 77408 22099 15910 350595 22 45500 - - 40191 26818 23950 23950 3665 - 142140 EFTER 22 41082 3167 - 23830 3765 3167 3167 710 - 81687 UPPGIFT SAKNAS 24309 299 299 29495 28847 18670 18969 40687 27418 199827

SINA 860552 161190 76111 1419626 1634255 9649 29 1041041 299845 659336 5955690 ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST smo UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0—6 PENSIONAR PENSICNÄR SAMTLIGA

FÖRE 18 2.7 2.3 0 2.8 2.4 18 25.9 33.1 36.2 33.2 27.7 19 19.8 28.8 29.9 25.9 30.4 20 27.3 2 28.5 2 27.1 21 1 5.0

1 22 5 0 EFTER 22 " 2 0

M Q 0

HOQDQNNO O '?

m

c:.-3 QNN »o-c mo um

H NMN HH

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

amana—6.7.1- G

Olin—UND D

0 UPPGIFT SAKNAS

0.4 SINA 10 100.0

H

OFO—HNQNH D ONOQN o HInNHM O ln'DIOOV—HOM D NCMNQMMD O NQONNNOH G

OMMO D NNDH D nm.-con O

.

NOONHN :: OM No 9

0 H G H 0 H 0 H .

__ _ . . _. . ._ ”&_ 2.224.» ___/2..-- ..... .. .. 45-4-. ,. m.m.—_._w*_—_—_—.—1

TABELL 33 C AFFÄRSTIDER (R(NSLHENTI. BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08—27

(RADER) (KOLWERJ FRÅGA 29.3 NAR SKA BUTIKER STATSA PÅ GSDAGAR HUSHÅLLSTYP

(CELLER) ((BJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST TVÅ VLDCNA PENSICNÅR ÖVRIGA SINA

FÖRE 18 24665 120126 59681 32287 236758 18 272614 1218683 539367 370907 2401571 19 218390 667783 150445 201672 1238290 20 275331 720550 99200 201029 1296111 21 105845 174733 38009 29491 348078 22 57036 68833 3665 17299 146833 EFTER 22 44250 27595 710 19429 91983 UPPGIFT SAKNAS 23612 55578 68105 48772 196066

SINA 1021742 3053880 959182 920886 5955690 ENSAFBT TVÅ VUXNA PEPSICNAR ÖVRIGA

FÖRE 18 2.4 3.9 6.2 3.5 18 26.7 39.9 40.3

å

u; H

NNMDQHH O . H NN d' . H N 0— H H NN 0 lnH

HMHNl-h D

QNN

22 5

EFTER 22 4 2

0

. . . . . . . . . . OONMOQ O . . . . .

UPPGIFT SAKNAS

OMQQDWIQM O. QODHIÅNHM D OONO—HM 0 000074 0 MmNDH Q

MA 10

D ..q 0 H G H 0 H

TABELL 50 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—07—31

(RADER) (KOLUMNER) FR 31 ANGELÅGET ATT BUTIKER ÅR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR HUVUDDELEN AV INKÖP PÅ SÖNDAGAR

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

LIVSMEDEL MÖBLER KLÅDER SAMTLIGA

MKT ANGELÅGET 114083 115692 59010 210354 GANSKA ANGELÄGET 106287 102402 79069 225095 INTE SPECIELLT 25356 168013 53836 212938 INTE ALLS ANGELÄGET 306 24360 3865 25663 INGEN UPPFATTNING 6516 3648 8340

UPPGIFT SAKNAS 2437 7867 306 9997 SUMMA 248469 424850 199734 692387 LIVSMEDEL SAMTLIGA

MKT ANGELÄGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

TABELL 33C' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—27

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.3 NÅR SKA BUTIKER STÅNGA PÅ ONSDAGAR HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVA VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAMBO UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 M BARN 0—6 PENSIONAR PENSIONAR SAMTLIGA

FÖRE 18 23753 912 - 74518 45607 20363 20363 14743 44938 236758 18 214490 58125 27584 673369 545314 270579 298163 169777 369590 2401571

19 172007 46383 22754 249346 418437 288198 310952 18074 132371 1238290 20 228951 46380 21673 247200 473350 264579 286253 30091 69109 1296111

21 99920 5924 3801 84135 90598 75730 79531 22099 15910 348078

22 57036 - - 40191 28642 23950 23950 3665 - 146833 EFTER 22 41082 3167 23830 3765 3167 3167 710 - 91983 UPPGIFT SAKNAS 23313 299 299 27037 28541 18364 18663 40687 27418 196066

SUMMA 860552 161190 76111 1419626 1634255 964929 1041041 299845 659336 5955690

ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0-6 PENSIONÅR SAMTLIGA

FÖRE 18 2.8 5.2 2.8 18 24.9 47.4 33.4 19 20.0 20 26.6 21 1 22

EFTER 22

d' OMGOOUNOM 0

n

's H

ui N OQODNO D

OOIOQNB o MNN

66 ceuN omen

HlnNHM 0 H

NNN

NNN N

. . . . . HOOQQWMO D

. . . . .

. . . . .

H CNC—IIIGQD

UPPGIFT SAKNAS 91!”

H NQONNNDH o OOOOQNNO O coeur—nom O OOOMOMMQ G . NQONNNDH D NKINHH D OUH-(OH D

0 H 0 H G H 0 H G H G H

TABELL 50 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—07—31

(RADER) (KOLUMNER) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER ÄR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR HUVUDDELEN AV INKÖP PÅ SÖNDAGAR

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

LIVSMEDEL MÖBLER KLÄDER SAMTLIGA

MKT ANGELÄGET 114083 115692 59010 210354 GANSKA ANGELÄGET 106287 102402 79069 225095 INTE SPECIELLT 25356 168013 53836 212938 INTE ALLS ANGELÄGET 306 24360 3865 25663 INGEN UPPFATTNING 6516 3648 8340 UPPGIFT SAKNAS 2437 7867 306 9997 SUMMA 248469 424850 199734 692387

LIVSMEDEL MÖBLER KLÄDER SAMTLIGA

MKT ANGELÄGET 27.2 GANSKA ANGELÄGET

INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET

INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

TABELL 33C' AFFÄRSTIDER (KWENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08-27

(RADER) (KOLLMNER) FRÅGA 29.3 NÄR SKA BUTIKER STÅTKSA PÅ (NSDAGAR HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (MJEKT) UPPRAKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST EPSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAPBO UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 M BARN 0—6 PENSIONAR PENSIWAR SAMTLIGA

FÖRE 18 23753 912 — 74518 45607 20363 20363 14743 44938 236758 18 214490 58125 27584 673369 545314 270579 298163 169777 369590 2401571 19 172007 46383 22754 249346 418437 288198 310952 18074 132371 1238290 20 228951 46380 21673 247200 473350 264579 286253 30091 69109 1296111 21 99920 5924 3801 84135 90598 75730 79531 22099 15910 348078 22 57036 - - 40191 28642 23950 23950 3665 146833 EFTER 22 41082 3167 - 23830 3765 3167 3167 710 91983 UPPGIFT SAKNAS 23313 299 299 27037 28541 18364 18663 40687 27418 196066

SLWA 860552 161190 76111 1419626 1634255 964929 1041041 299845 659336 5955690

ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAPBO UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0-6 PENSIONAT! PENSICNÄR

FÖRE 18 2.8 0 5.2 2.8 18 24.9 36.2 47.4 33.4

19 20.0 29.9 20 26.6 28.5

21 5.0

22 0

EFTER 22 0

.

OODDQNNO 0

m # H & N coon—o =

_|

NNN

NNN oomour— O

N H

....... ..... .....

UPPGIFT SAKNAS 0 ,(p SUNA 100. 0

H NOD—NNNOH D

HmNHM o 0 H eocen—om g _

ocomommo : NOONNNOH o Hooenmmo : amnon &

o _

nmuuu o

o n 0 H 0 H

TABELL ;; d (RADER)

AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET

FRÅGA 29.4 NÅR SKA BUTIKER STÅNGA PÅ TORSDAGAR

(CELLER)

UPPRÅKNAT ANTAL

FÖRE 18

18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

ENSAMST

10568 183391 245475 339795 126284 47324 46074 22832

1021742 ENSAMST

TVÅ VUXNA

100118 931339 773896 870982 225823 67009 27595 57117

3053880 TVÅ VUXNA

3.3 30.5

u? N

mnemo—o— O N

.....

QNNDH D

D ...

AV FRIA AFFÄRSTIDER

(KOLUFNER) HUSHÅLLSTYP

((BJEKT ) SAMTLIGA

PENS ICNÅR ÖVRIGA 56813 23481 487034 306244 178060 224621 117691 240689 44543 39418 3665 29767 710 7894 70667 48772

959182 920886 PENSIONÅR ÖVRIGA

”hdn OQOMWQHQ o WOQNQDDN O

G H

SllliA

190979 1908008 1422052 1569158 436067 147766

82272

199389

5955690 SJIM

NGOMMIAQM D . . . . . . . . MNM—ONNHM D MNN 0 H

1990-08—27

TABELL

(RADER) FRAGA 29.4 NAR SKA BUTIKER STANGA PA TORSDAGAR

(CELLER) UPPRÅKNAT ANTAL

33 d. AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER

(KOLLWER ) HUSHÅLLSTYP

[OBJEKT]

1990-08-27

FÖRE 18 18 19 20 21

22 EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

FÖRE 18 18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUPPM

ENSAMST UTAN BARN

9350 132840 195290 290248 120061

47324 42906 22533

860552

ENSAMST MED BARN

1218 50551 50184 49548 6223 3167 299

161190

SAMTLIGA

ENSAMST M BARN 0—6

306 26345 23687 21673

3801

29; 76111

TVA VUXNA UTAN BARN

59203 555242 323100 297745 92053 40191 23830 28263

1419626

TVÅ VUXNA MED BARN

40915 376097 450796 573238 133770 26818

3765

28855

1634255

TVA VUXNA MED BARN

2.5 23.0 27.6 3

.....

HNONw O

5 8 1 0 1 0

TVA VUXNA M BARN 0-6

18100 210873 281913 308758 99798 23950

3167

18371

964929

TVA VUXNA M BARN 0-6

SAMTLIGA M BARN 0-6

18406 237217 305600 330432 103600 23950

3167

18670

1041041

SAMTLIGA M BARN 0-6

ENSAMST PENSIONAR

14743 156687 27636 33618 22099 3665 710 40687

299845

ENSAMST PENSIONÄR

ln

...... H

OMNNQNNO G H QNo—HNHQM O

0 H

SAMBO PENSIONÄR 42069 330346 150424 84074 22444 29935

659336

SAMBO PENSIONÄR

SAMTLIGA

190979 1908008 1422052 1569158 436067 147766

82272

199389

5955690

SAMTLIGA

3.2 32.0

M N QMMIHQ'M O N Ohhh-IM O

G H

TABELL 339 AFFÄRSTIDER (KCNSWENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—27

(RADER) (KOLUNER) FRAGA 29.5 NÄR SKA BUTIKER STMA PA FREDAGAR HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (CBJEKT) UPPRAKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST TVA VUXNA PENSIWÄR SAMA

FÖRE 18 12823 71039 52535 177768 18 131252 616939 343827 1276821 19 255262 928557 250904 1696585 20 350524 958122 187254 1791866 21 116994 260365 55150 464810 22 83559 126065 3972 245431 EFTER 22 51364 41232 710 115455 UPPGIFT SAKNAS 19964 51562 64831 186953

SUHA 1021742 3053880 959182 5955690 EISAMST TVA VUXNA PEPSIWÄR

%

FÖRE 18 2.3 5.5 18 20.2 35.8 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

0 M 6 N oem—ch : NNM NmNQHO 0 H M

. . . . . . . . . . . . . . .

MHDONQHM D pmm—fm D Dd'thOHOH Q HOQHH O

.

040000 0 NMMNIII O

SLINA

G H 0 H G H G H

TABELL 33 e" AFFÄRSTIDER (KWENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08-27

(RADER) (KOLUNERI FRÅGA 29.5 NÄR SKA BUTIKER STÅNGA PA FREDAGAR HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (mJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST ENSAMST E'SAMST TVA VUXNA TVA VUXNA TVA VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAIBO UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0-6 PENSICNÄR PENSICNÄR SAMTLIGA

FÖRE 18 11613 1210 - 38325 32714 21722 21722 10779 41756 177768 18 102241 29011 14266 363220 253718 157667 171933 102336 241490 1276821 19 215077 40185 11697 430258 498299 290089 301786 60869 190035 1696585 20 279560 70965 39532 352264 605858 320241 359772 56887 130367 1791866 21 106377 10617 7449 114348 146017 97284 104734 25764 29386 464810 22 80691 2868 2868 58906 67158 56695 59564 3972 - 245431 EFTER 22 48196 3167 - 37168 4064 3466 3466 710 115455 UPPGIFT SAKNAS 16797 3167 299 25136 26425 17766 18065 38528 26303 186953

SlH1A 860552 161190 76111 1419626 1634255 964929 1041041 299845 659336 5955690

ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVA VINNA TVA VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAPBO UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0—6 PENSICNÄR PENSICNÄR SAMTLIGA

FÖRE 18 1.3 2.7 2.0 2.3 2.1 3.6 6.3 3.0 19 25.6 15.5 16.3 16.5 34.1 36.6 21.4 19 30.1 29.0 20.3 28.8 28.5 20 33.2 34.6 1 21 22

EFTER 22

UPPGIFT SAKNAS

. 0 M 006 HN

O N'! MQHHOQ O

ui "THOHNO o 3

M

N

HH") ....-..

OOMNOO ..... .....

..... ....... HNMH

o—OHQN 0 H

GBQODODQ Q ”WHOM & O QOODOOOO D OGIIIQG'OD O HmNNGmN O

OHNN O

.

QQQNH : NOQOH O . DIN—THN! G HQHOH Q

SUMA

0 H 0

. O 0 H 0 H G H 0 H G H 0 H

TABELL 33f AFFÄRSTIDER (KDNSWENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08-27

(RADER) IKOLUNER] FRÅGA 29.6 NÄR SKA BUTIKER STMA PA LÖRDAGAR HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST TVA VUXNA PENSImAR ÖVRIGA SINA

FÖRE 13 40708 141846 80702 69558 332815 13 142798 561330 251299 161675 1117101 14 126063 587599 193237 157765 1064664 15 188915 577563 181288 215641 1163407 16 117693 342327 67409 59311 586739 17 88758 272925 34096 122366 518144 EFTER 17 290598 461151 96313 81535 929598 UPPGIFT SAKNAS 26210 109139 54837 53035 243221

SMA 1021742 3053880 959182 920886 5955690 ENSAMST TVÅ VUXNA PENSIGIAR ÖVRIGA SINA

FÖRE 13 4.0 4.6 8.4 7.6 13 14.0 18.4 26.2 17.6 14 12.3 19.2 20.1 17.1

15 18.9 18.9 23.4 16 1

17 EFTER 17 UPPGIFT SAKNAS

SLIMA 10

HH

mono—osa HHH annan 0 N oav—mo—r—o—oo ........

mum—cw D

me 6 H onan o omom :

G H

TABELL 33f' AFFÄRSTIDER (KWENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08—27

(RADER) (KOMMER) FRÅGA 29.6 NÅR SKA BUTIKER STMA PÅ LÖRDAGAR HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAND UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0—6 M BARN 0-6 PENSIWÅR PENSICNÅR SAMTLIGA

FÖRE 13 36003 4706 605 88314 53533 16546 17151 10066 70636 332815 13 116480 26317 2868 291488 269842 136422 139291 83028 168270 1117101

14 103276 22786 10534 295661 291938 192410 202945 31740 161497 1064664 15 165872 23043 5492 193781 383783 202969 208461 68761 112527 1163407

16 113669 4024 996 149913 192413 124919 125916 16755 50655 586739 17 49532 39225 33489 99910 173014 97512 131001 13651 20444 518144 EFTER 17 251939 38660 21827 241266 219885 160810 182637 39850 56463 929598 UPPGIFT SAKNAS 23781 2429 299 59293 49846 33341 33639 35995 18843 243221

SLMA 860552 161190 76111 1419626 1634255 9649 29 1041041 299845 659336 5955690 ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAM UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0-6 PENSICNÅR PETSICNÅR SAMTLIGA

FÖRE 13 4.2 2.9 6.2 3.3 1.7 1.6 3.4 10.7 5.6 13 13.5 16.3 20.5 16.5 14.1 13.4 27.7 25.5 18.8

14 12.0 14.1 20.8 17.9 19.9 19.5 10.6 24.5

15 19.3 14.3 13.7 23.5 21.0 20.0 22

16 13 2 2.5 6 11.8 12.9 12.1 5 17 5 8 24.3 0 10.6 10.1 12.6 4 EFTER 17 29 3 24.0 0 13.5 16.7 17.5 13 2 8 2 12

0 0 0 0

. '— H CMM H

OmOh—OH Q . . . . . H

NHS

H OQONMONQ O N

UPPGIFT SAKNAS 1.5 3.1 3.5 3.2 S(MA 10

GOQID»? 0 H 0

H

HNHOO D

000

100.0

0 H

100.0 100.0 100.0 10

TABELL 33 a" AFFÄRSTIDER (KWENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08—27

(RADER) (KOLWER) FRÅGA 29.1 NÅR SKA BUTIKER STÅNGA PÅ MÅNDAGAR SYSSELSÄTTNINGSGRAD

(CELLER) ((BJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SAMTLIGA

ALLA MINST EN SMA HELTID DELTID UPPG SAKN

FÖRE 18 104233 123621 7298 235152 18 966450 1359919 24755 2351123

19 633215 630397 28918 1292530 20 734731 554737 15456 1304924

21 178297 170408 14703 363407

22 123180 33671 - 156850

EFTER 22 56396 12516 13359 82272 UPPGIFT SAKNAS 69119 85780 14535 169433

SLIMA 2865619 2971048 119023 59556 90

AL LA MINST EN SLIHA HELTID DELTID UPPG SAKN

FÖRE 18 3.6 4.2 6.1 18 33.7 45.8 20.8 19 21.2 24.3 20 13.0 21 - 12.4

7 7

22 1 0 4 11.2 9 0

N N MNN HONMQQ D

N

.....

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS 12.2

SOMA

MO—HHONHN O anno—0.10 Q WOQNN O

0 H

100.0

G "(

TABELL 33 b" AFFÄRSTIDER (KCNSlMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08—27

(RADER) (KOLLINER) FRÅGA 29.2 NÅR SKA BUTIKER STMA PÅ TISDAGAR SYSSELSÄTTNIMSGRAD

(CELLER) ((BJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

ALLA MINST EN S(IHA HELTID DE LTID UPPG SAKN

FÖRE 18 100585 126151 5474 232210

18 996433 1393203 24456 2414092 19 624155 605412 25751 1255318 20 729211 535154 15456 1279821 21 169763 166130 14703 350595

22 110294 31847 - 142140

EFTER 22 55812 12516 13359 81687 UPPGIFT SAKNAS 79367 100636 19825 199827

SUHA 2865619 2971048 119023 5955690

ALLA MINST EN SLIMA HELTID DE LTID UPPG SAKN

FÖRE 18 3.5 4.2 4.6 18 34.8 46.9 20.5 19 20.4 21.6 20 1 13.0 21 12.4

22 0 EFTER 22 11.2 16.7

100.0

CNN Ånn NN

.....

UPPGIFT SAKNAS SWM

OQO—OOO O

MDHHl-DNHM G mm.-(N D

0 H OMHIHOQCQ O

G H

TABELL 33 C" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08—27

(RADER) (KDLUNER ) FRÅGA 29.3 NÅR SKA BUTIKER STÅNGA PÅ ONSDAGAR SYSSELSÄTTNINGSGRAD

(CELLER) (OBJEKT) UPPRAKNAT ANTAL SAMTLIGA

ALLA MINST EN SUHA HELTID DELTID UPPG SAKN

FÖRE 18 108667 122617 5474 236758 18 980472 1399512 21587 2401571

19 612639 597033 28619 1238290 20 740487 540167 15456 1296111 21 166647 166728 14703 348078

22 114986 31847 - 146833

EFTER 22 66108 12516 13359 91983 UPPGIFT SAKNAS 75613 100628 19825 196066

2865619 2971048 119023 5955690

ALLA MINST EN HELTID DELTID UPPG SAKN

3.8 4.6 34.2 18.1 24.0 13.0 12.4

0 11.2 16.7

100.0

%

CNN H NN

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

........

5 5 r. 2 2 0 QQGOMO G

9 H QODHMNHM D

.

DMQOQMMM D

G H

TABELL 33 duAFFÅRSTIDER (KCNSIMEN'T). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08-27

(RADER) (KOLIRNER) FRÅGA 29.4 NAR SKA BUTIKER STÅNGA PA TORSDAGAR SYSSELSÄTTNIPBSGRAD

(CELLER) (MJEKT) UPPRÅKNAT ANTAL SAMTLIGA

ALLA MINST EN SINA HELTID DELTID UPPG SAKN

FÖRE 18 77083 108423 5474 190979 18 709120 1181993 16895 1908008 19 698337 692527 31188 1422052 20 905056 646523 17579 1569158 21 227649 193716 14703 436067 22 115919 31847 - 147766 EFTER 22 56396 12516 13359 82272 UPPGIFT SAKNAS 76060 103504 19825 199389

SINA 2865619 2971048 119023 5955690

ALLA MIIBT EN SINA HELTID DELTID UPPG SAKN

FÖRE 18 2.7 3.6 4.6 18 24.7 39.8 14.2

2 2

19 20 21 22 EFTER 22

UPPGIFT SAKNAS SIR'HA

a' N

QOODON 0

3.3 26.2 ' 14.8 12.4

0

11.2 16.7

100.0

VINN M MNMONNHM D . . . . . NGO—MMUIQM D HNQNN G

G H 0 H

TABELL 33 &" AFFÄRSTIDER (KCNSIMEN'T), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08-27

(RADER) (KDLII'NER) FRÅGA 29.5 NÅR SKA BUTIKER STAMA PA FREDAGAR SYSSELSÄTTNIMBSGRAD

(CELLER) (WEKT) UPPRAKNAT ANTAL SAMTLIGA

ALLA MINST EN SINA HELTID DELTID UPPG SAKN

53257 121384 3127 177768

534245 735537 7038 1276821 714381 942883 39321 1696585

1012152 757160 22555 1791866

227376 225899 11535 464810

169296 73267 2868 245431

EFTER 22 84589 17507 13359 115455 UPPGIFT SAKNAS 70323 97411 19219 186953

SINA 2865619 2971048 119023 5955690

ALLA MINST EN HELTID DELTID UPPG

FÖRE 18 1 . 9 4. 1 18 18.6 19 20 21

22 EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SII'HA

% %

& N

ohm—omen O »? N Ä nu anooom o OQIDHOHQH O ........ NNM OODONQNH D ........ MH Ihr—NGM D ..... M

HH

2 5 3 8 9 2 1 6 0 MHOQNQHM D (nr—Innu D

0 H 0 H 0 H G H

TABELL 33f" AFFÄRSTIDER (KGISIMENTI. BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08-27

(RADER) (KDLIMNER ) FRÅGA 29.6 NÅR SKA BUTIKER STÅIGA PA LÖRDAGAR SYSSELSÄTTNINäSGRAD

(CELLER) (mJEKT) UPPRAKNAT ANTAL SAMTLIGA

ALLA MINST EN SINA HELTID DELT ID UPPG SAKN

FÖRE 13 149401 179048 4366 332815 13 404692 689198 23212 1117101 14 479085 562534 23045 1064664 15 531927 613395 18085 1163407 16 327876 258258 605 586739 17 311984 203731 2429 518144 EFTER 17 561805 342600 25193 929598 UPPGIFT SAKNAS 98849 122285 22088 243221

2865619 2971048 119023 5955690

ALLA SIIHA HELTID UPPG SAKN

5.2 3.7 14.1 19.5 16.7 19.4 18.6 15.2 11.4 0.5 10.9 2.0 EFTER 17 19.6 21. 2 UPPGIFT SAKNAS 3.4 18.6

SINA 100 . 0 100 . 0

HHH H 5 8 7 9 9 8 5 4 0 OQOmO—NOH D

0 H

TABELL 34a' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08-16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.1 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ MÅNDAGAR FRÅGA 8 FLEXTID

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 41938 84584 1602 128124

18 358008 1054456 20418 1432882

19 258504 677515 3341 939360 20 273680 677294 1808 952782 21 67705 173732 5737 247173

22 61609 69291 — 130900

EFTER 22 19875 33320 1824 ,55019 UPPGIFT SAKNAS 17391 28165 6342 51898

SUMMA 1098710 2798358 41071 3938139

NEJ UPPG SAKN SUMMA FÖRE 18 66.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

.

18 73.6 19 72.1 20 71.1 21 70.3 22 52.9 EFTER 22 60.6

UPPGIFT SAKNAS 54.3 SUMMA 71.1

. .

WQQNWQMN : HHQQN MN H

|-|

UPPG SAKN

FÖRE 18 3.9 18 49.7 19 20 21 22 EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

TABELL 34b' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.2 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ TISDAGAR FRÅGA 8 FLEXTID

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 42982 84193 1602 128777 18 367130 1095640 18594 1481364 19 253114 652962 5464 911540 20 277739 659009 1509 938258 21 64884 165565 5737 236186 22 50074 66117 — 116191 EFTER 22 19875 34253 1824 55952 UPPGIFT SAKNAS 22911 40620 6342 69872

SUMMA 1098710 2798358 41071 3938139

JA ULPG SAKN SUMMA FÖRE 18 33.4 100.0 18 24.8 100.0 19 27.8 100.0 20 29.6 100.0 21 27.5 100.0 22 43.1 100.0 EFTER 22 35.5 100.0 UPPGIFT SAKNAS 32.8 100.0

SUMMA 100.0 SUMMA

3.3 37.6 23.1 23.8

. .

1 2 1 3 0 6 0.2 2 4 0 3 3 9 1 0 H

FÖRE 18

18 19 20 21

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

MNN

.

GNNHHOVNIH Q Mannva-h-l D

0 H

TABELL 34C AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.3 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PA ONSDAGAR FRÅGA 8 FLEXTID

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 39368 94232 1602 135202 18 371441 1080180 18594 1470214

19 253942 640702 5464 900107 20 266204 676533 1509 944247

21 63359 168286 5737 237381

22 51898 66117 118015

EFTER 22 31411 33320 1824 66554 UPPGIFT SAKNAS 21087 38989 6342 66418

SUMMA 1098710 2798358 41071 3938139

JA UPPG SAKN

FÖRE 18 29.1 18 25.3

19 28.2 20 28.2 21 26.7 22 44.0

EFTER 22 47.2

UPPGIFT SAKNAS 31.7 SUMMA 27.9

NWWNQONWI D

FÖRE 18

18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

z ::

HHOON Na H :: nmmmw en 6 m cr.-| I—l

mannen:—Ter 0

HD H

TABELL 34d' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.4 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ TORSDAGAR FRÅGA 8 FLEXTID

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 34189 60712 1602 96503 18 267569 820167 15120 1102857 19 290856 743259 8339 1042454 20 320037 823098 2107 1145242 21 91848 209792 5737 307376 22 52942 67050 119992 EFTER 22 21699 33320 1824 56843 UPPGIFT SAKNAS 19569 40961 6342 66872

SUMMA 1098710 2798358 41071 3938139 JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 35.4 62.9 1.7 100.0 18 24.3 74.4 100.0 19 27.9 71.3 100.0 20 27.9 71.9 100.0 21 29.9 68.3 100.0 22 44.1 55.9 100.0 EFTER 22 38.2 58.6 100.0 UPPGIFT SAKNAS 29 .3 61 .3 100. 0

SUMMA 71.1 1.0 100.0

UPPG SAKN

FÖRE 18 3.9 18 36.8 19 20.3 20 5.1 21 14.0 22 ' 0 EFTER 22 4.4 UPPGIFT SAKNAS 15.4

SUMMA 100.0

TABELL 346" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER

(RADER) FRÅGA 29.5 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ FREDAGAR

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

JA NEJ

FÖRE 18 18327 54169 18 181480 509431 19 317181 891217 20 385794 893976 21 73209 252301 22 53714 126251 EFTER 22 47171 35443 UPPGIFT SAKNAS 21832 35571

SUMMA 1098710 2798358

JA NEJ FÖRE 18 25.1 74.1

18 26.2 73.4 19 25.8 72.6 20 30.0 69.6 21 22.3 76.8 22 29.4 69.1 EFTER 22 54.0 40.6 UPPGIFT SAKNAS 35.9 58.4

SUMMA 27.9 71.1

FÖRE 18

18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

(KOLUMNER)

FRÅGA 8 FLEXTID

(OBJEKT) ANSTÄLLDA

UPPG SAKN 605 2728 19590 4245 2868 2868 4692 3474 41071 UPPG SAKN

0.8 1.0 UPPG SAKN

QH H

WONMGOQWI G HWNONNHM D

D I.!

SUMMA 73102 693640 1227988 1284015 328378 182833 87306 60877

3938139 SUMMA

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 SUMMA

1.9 17.6 31.2 32.6

1990-08-16

TABELL 34f' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.6 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ LÖRDAGAR FRÅGA 8 FLEXTID

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 13 30332 161575 605 192512 13 146039 512038 5910 663986 14 178790 532136 1210 712136 15 189090 582763 13688 785540 16 204606 255881 2429 462917 17 147945 203211 2728 353885 EFTER 17 175062 468138 8158 651359 UPPGIFT SAKNAS 26846 82616 6342 115805

SUMMA 1098710 2798358 41071 3938139 JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 13 15.8 83.9 100.0 13 22.0 77.1 100.0 14 25.1 74.7 100.0 15 24.1 74.2 100.0 16 44.2 55.3 100.0 17 41.8 57.4 100.0 EFTER 17 26.9 71.9 100.0 UPPGIFT SAKNAS 23.2 71.3 100.0

SUMMA 27.9 71.1 100.0 JA SUMMA

4.9 16.9 18.1 19.9 11.8 9.0 16.5 2.9

100.0

MONNMQMIH canaan—nn

: ! 4 U!

FÖRE 13

13 14 15

16 17 EFTER 17 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

.... .. HM

MQOMOODQ Q HQNMIHWOIH G FCI-I O

P(

TABELL 34 a" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.1 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ MÅNDAGAR FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PÅ HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 15516 111611 996 128124

18 365512 1055716 11654 1432882

19 252671 685478 1210 939360 20 283782 666133 2868 952782 21 69941 174364 2868 247173

22 42606 88294 130900

EFTER 22 22381 30814 1824 55019 UPPGIFT SAKNAS 20577 28153 3167 51898

SUMMA 1072986 2840563 24589 3938139

JA NEJ UPPG SAKN

FÖRE 18 12.1 87.1 18 25.5 73.7 19 26.9 73.0 20 29.8 69.9 21 28.3 70.5 22 32.5 67.5 EFTER 22 40.7 56.0

UPPGIFT SAKNAS 39.7 54.2 SUMMA 72.1

”QI—IMNCVh—l QOOOH MQ

NEJ

FÖRE 18

18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

&?

.

VINN QONNOVO = u-h-c o—Nu-nnH—u-co D WNQMWMHH 0

HD H G H

TABELL 34 b” AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08-16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.2 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ TISDAGAR FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID FÅ HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 14818 112962 996 128777 18 369077 1100633 11654 1481364

19 253415 654046 4079 911540

20 279719 658539 938258

21 64837 168481 2868 236186

22 39738 76453 — 116191

EFTER 22 22381 31747 1824 55952 UPPGIFT SAKNAS 29002 37704 3167 69872

SUMMA 1072986 2840563 24589 3938139

JA UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 11.5

18 24.9 19 27.8 20 29.8 21 27.5 22 34.2

EFTER 22 40.0 UPPGIFT SAKNAS 41.5

SUMMA

cocoa-amana sc OOO u—l 800 O

UPPG SAKN

FÖRE 18 4.1 18 47.4 19 16.6 20 0 21 11.7 22 0 EFTER 22 7.4 UPPGIFT SAKNAS 12.9

SUMMA 100.0

TABELL 34 C" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.3 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ ONSDAGAR FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PÅ HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 14818 119387 996 135202 18 370296 1090089 9830 1470214 19 246410 647794 5903 900107 20 283382 660865 944247 21 66959 167554 2868 237381 22 28203 89812 ' 118015 EFTER 22 33917 30814 1824 66554 UPPGIFT SAKNAS 29002 34249 3167 66418

SUMMA 1072986 2840563 24589 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA FÖRE 18 11.0 88.3 100.0 18 25.2 74.1 100.0 19 27.4 72.0 100.0 20 30.0 70.0 100.0 21 28.2 70.6 100.0 22 23.9 76.1 100.0

EFTER 22 51.0 46.3 100.0 UPPGI FT SAKNAS 43.7 51 .6 100 . 0

SUMMA 27.2 72.1 100.0 NEJ

.

INNNONQ'NQ DOG l-l NN?

W =

FÖRE 18 18

19 20 21 22

EFTER 22

UPPGI FT SAKNAS SUMMA

”NN

NQQWONHN D VWNMmM—h—l D

D I..

TABELL 34 d" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT); BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.4 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ TORSDAGAR FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PÅ HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 16037 79470 996 96503 18 283104 810967 8786 1102857 19 274107 761699 6648 1042454 20 329573 815370 299 1145242 21 78300 226208 2868 307376 22 39738 80254 119992 EFTER 22 22381 32638 1824 56843 UPPGIFT SAKNAS 29747 33957 3167 66872

SUMMA 1072986 2840563 24589 3938139 JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 16.6 82.3 100.0 18 25.7 73.5 100.0 19 26.3 73.1 100.0 20 28.8 71.2 100.0 21 25.5 73.6 100.0 22 33.1 66.9 100.0 EFTER 22 39.4 57.4 100.0 UPPGIFT SAKNAS 44.5 50.8 100.0

SUMMA 27.2 72.1 100.0 JA

OQWDOONN 50

FÖRE 18

18 19 20 21

22 EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

HNQNNOQG =

NN") "DN.-|

1 0 0 0 3 t. 0 A (. 5 7 1 1 7 2 0

HD I-I

memnmnnuo Q HOMONMNN =

= "I

TABELL 34 e" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.5 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ FREDAGAR FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PÅ HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA FÖRE 18 16196 56906 - 73102

18 185732 503215 4692 693640 19 324222 894598 9169 1227988

20 338700 945315 1284015 21 96961 228549 2868 328378

22 53201 126764 2868 182833

EFTER 22 41776 43706 1824 87306 UPPGIFT SAKNAS 16199 41511 3167 60877

SUMMA 1072986 2840563 24589 3938139

NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 77.8 100.0 18 72.5 19 72.9 20 73.6 21 69.6

22 69.3 EFTER 22 50.1

UPPGIFT SAKNAS 68.2 SUMMA 72.1 0.6

QNNDQOHN

QD QHNln

UPPG SAKN

FÖRE 18

18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

DHVÖONNQD 0 GB FOU—INN D FCM Fil-| H D

F!

TABELL 34f" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.6 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ LÖRDAGAR FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PÅ HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 13 50334 142178 — 192512 13 195269 468105 613 663986

14 203250 506017 2868 712136 15 215739 561850 7951 785540 16 118521 342571 1824 462917

17 92784 258233 2868 353885

EFTER 17 167613 481316 2429 651359 UPPGIFT SAKNAS 29476 80293 6036 115805

SUMMA 1072986 2840563 24589 3938139

JA UPPG SAKN SUMMA FÖRE 13 26.1 100.0 13 29.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 SUMMA

.

14 28.5 15 27.5 16 25.6 17 26.2 EFTER 17 25.7 UPPGIFT SAKNAS 25.5

DHQOQQQN DOI-0909!!!

SUMMA 27.2

JA

FÖRE 13 4.7 13 18.2 14 18.9 15 20.1 16 11.0 17 8.6 EFTER 17 15. UPPGIFT SAKNAS 2.7

SUMMA 100.0

O z - M Q 4 (n

.

Fly-IHH Fl

.

DOHOQDIÅO O QuowOH-IONON =

. G H

910thth & NHNNHOU = HN, Fl N 9

H

TABELL 34 a' ' ' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08—16 (RADER) , (KOLUMNER) FRÅGA 29.1 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ MÅNDAGAR FRÅGA 7 ARBETAR PÅ RULLANDE SCHEMA

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 21411 104719 1993 128124 18 362370 1058559 11953 1432882 19 306834 631323 1203 939360 20 278989 671671 2123 952782 21 73650 170655 2868 247173 22 55082 75818 — 130900 EFTER 22 22389 30806 1824 55019 UPPGIFT SAKNAS 22108 26921 2868 51898

SUMMA 1142832 2770474 24833 3938139

JA NEJ UPPG SAKN FÖRE 18 16.7 81.7 18 25.3 73.9 19 32.7 67.2 20 29.3 70.5 21 29.8 69.0 22 42.1 57.9 EFTER 22 40.7 56.0

UPPGIFT SAKNAS 42.6 51.9

OCP-INNGVHH

HDCD-_l nun

SUMMA 29.0 70.3 0.6 UPPG SAKN

8 8 r, 8. 1 7 1 0

FÖRE 18

18 19 20 21

22 EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

N? ....

OHQWQGWO = "i C H

TABELL 34b' " AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08-16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.2 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ TISDAGAR FRÅGA 7 ARBETAR PÅ RULLANDE SCHEMA

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄL LDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 21710 106070 996 128777 18 371107 1098304 11953 1481364 19 309577 600460 1502 911540 20 282525 655733 — 938258 21 67133 166184 2868 236186 22 38854 77336 - 116191 EFTER 22 22389 31739 1824 55952 UPPGIFT SAKNAS 29536 34648 5689 69872

SUMMA 1142832 2770474 24833 3938139 JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 16.9 82.4 100.0 18 25.1 74.1 100.0 19 34.0 65.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100 . 0 SUMMA

3.3 37.6 23.1 23.8

.

20 30.1 69.9 21 28.4 70.4

22 33.4 66 .6 EFTER 22 40.0 56.7 UPPGIFT SAKNAS 42.3 49.6

QQNGNOWH O

SUMMA 29.0 70.3 JA

FÖRE 18 1.9 18 32.5 19 27.1 20 24.7 21 . 22

EFTER 22

UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

NT I'll OHOOWGMO O

N

z OQO H 70” D ( UNO H NN D

D I.!

TABELL sac' ' '

(RADER)

AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET

FRÅGA 29.3 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ ONSDAGAR

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

FÖRE 18

18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

FÖRE 18

18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

FÖRE 18

18 19

20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

JA

21404 369763 296231 283863 69256 38854 33924 29536

1142832 JA

15.8 25.2 32.9 30.1 29.2 32.9 51.0 44.5 29.0

NEJ

112802 1090322 600550 660384 165257 79160 30806 31193

2770474 NEJ

83.4 74.2 66.7 69.9 69.6 67.1 46.3 47.0 70.3 NEJ

AV FRIA AFFÄRSTIDER

(KOLUMNER) FRÅGA 7 ARBETAR PÅ RULLANDE SCHEMA

(OBJEKT) ANSTÄLLDA

UPPG SAKN SUMMA 996 135202 10129 1470214 3326 900107 — 944247 2868 237381 118015 1824 66554 5689 66418

24833 3938139 UPPG SAKN SUMMA

NFQGNDNQ DDD v—l N”

O

. O G H 0 O

UPPG SAKN SUMMA 4.0 3.4

40. 37.3

13.3 22.9

11.6 6 0

0 3 0

7.3 1.7 22. 1 7 100.0 100 0

1990—08-16

TABELL 34d"' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.4 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ TORSDAGAR FRÅGA 7 ARBETAR PÅ RULLANDE SCHEMA

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 18 19281 76226 996 96503 18 305749 788023 9085 1102857

19 298445 739938 4071 1042454 20 348586 796357 299 1145242

21 79992 224516 2868 307376

22 38854 81137 119992

EFTER 22 22389 32630 1824 56843 UPPGIFT SAKNAS 29536 31647 5689 66872

SUMMA 1142832 2770474 24833 3938139

JA UPPG SAKN SUMMA FÖRE 18 20.0 100.0

18 27.7 19 28.6 20 30.4 21 26.0 22 32.4

EFTER 22 39.4 UPPGIFT SAKNAS 44.2

SUMMA

DCQOOGNM WD

FÖRE 18

18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

.

Phu.-u

.

N

.

1 0 0 0 3 8 0 A 4. 6 6 1 1 7 2 0

DWQNODMON =

G H

TABELL 34 e"'AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.5 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ FREDAGAR FRÅGA 7 ARBETAR PÅ RULLANDE SCHEMA

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA FÖRE 18 23180 49922 - 73102

18 165326 525187 3127 693640

19 379993 835973 12022 1227988

20 347020 936696 299 1284015

21 98782 227772 1824 328378 22 68712 111253 2868 182833 EFTER 22 37099 48384 1824 87306 UPPGIFT SAKNAS 22721 35288 2868 60877

SUMMA 1142832 2770474 24833 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA FÖRE 18 31.7 68.3 100.0 18 23.8 75.7 19 30.9 68.1 20 27.0 73.0 21 30.1 69.4 22 37.6 60.8 EFTER 22 42.5 55.4 UPPGIFT SAKNAS 37.3 58.0

SUMMA 70.3 0.6

ameo—cowar— Gl-l OHNQ

NEJ UPPG SAKN

FÖRE 18

18 19 20 21 22

EFTER 22 UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

.

HN?

Hmm ”ONQNONM : HOQWQQHH D GWVNMWMW = NQHNHhv—l = "C H G

H = _

TABELL 34 f' ' 'AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 29.6 NÄR SKA BUTIKER STÄNGA PÅ LÖRDAGAR FRÅGA47 ARBETAR PÅ RULLANDE SCHEMA

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA FÖRE 13 48321 144191 - 192512 13 176812 486263 912 663986 14 240088 471136 912 712136 15 248069 527264 10207 785540 16 146485 312485 3947 462917 17 108906 244979 — 353885 EFTER 17 143431 505805 2123 651359 UPPGIFT SAKNAS 30720 78352 6733 115805

SUMMA 1142832 2770474 24833 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 13 25.1 74.9 13 26.6 73.2

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

14 33.7 66.2 15 31.6 67.1 16 31.6 67.5 17 30.8 69.2 EFTER 17 22.0 77.7 100.0 UPPGIFT SAKNAS 26 .5 67 .7 100.0

SUMMA 29.0 70.3 0.6 100.0 JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

FÖRE 13 4.2 5.2 4.9 13 15.5 17.6 16.9 14 21.0 17.0 18.1 15 21.7 19.0 19.9 16 12.8 11.3 11.8 17 9.5 8.8 9.0 EFTER 17 12. 18.3 16.5 UPPGIFT SAKNAS 2.7 2.8 2.9

SUMMA 100.0 100.0 100.0

.

al—IHMOGVOW GO!-QQ om

UH N

DNBHOGIHH D HMI-lm ”N O

G H

TABELL 35 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—07—31

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 30 SKA BUTIKER VARA ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR REGION

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

VARJE 873373 949235 92736 82341 1997685 VARANNAN 75982 180129 13633 11904 281648 1 PER MÅN 143993 190201 17858 9425 361477 ENSTAKA PER ÅR 176303 366466 30473 34751 607993

ALDRIG 681714 1473790 178067 208044 2541615 UPPGIFT SAKNAS 70545 78847 7694 8186 165272 SUMMA 2021911 3238668 340460 354651 5955690 REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 SUMMA

VARJE 43.2 29.3 27.2 23.2 33.5 VARANNAN . 5.6 4.0 3.4 4.7

1 PER MÅN . . . . ENSTAKA PER ÅR ALDRIG

UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

TABELL 36

(RADER) FRÅGA 30 SKA BUTIKER VARA ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR

(CELLER). UPPRÄKNAT ANTAL

AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER

(KOLUMNER) FR 59 TYP AV BOSTADSOMRÅDE

(OBJEKT) SAMTLIGA

1990—07—31

VARJE

VARANNAN

1 PER MÅN ENSTAKA PER ÅR ALDRIG

UPPGIFT SAKNAS

SUMMA VARJE

VARANNAN

1 PER MÅN ENSTAKA PER ÅR ALDRIG

UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

TÄTORT FLERFAMHUS 607059 92944 50329 137427 417141 13961

1318861

TÄTORT FLERFAMHUS

46.0 7.0

1 3

TÄTORT BLANDAD 599999 70455 128616 120436 634716 27377

1581599

TÄTORT BLANDAD

37.9 4.5

TÄTORT FAMHUS 408428 83414 105688 194169 623036 40754

1455487

TÄTORT 1—2 FAMHUS

28.1 5.7

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

159125 21176 31894 71684 484698 45889 814467

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

19.5 2.6

LANDSBYGD

209883 12664 44950 79286 360364 17027 724173

LANDSBYGD

29.0 1.7

UPPGIFT SAKNAS

13191 996

4991 21660 20264

61103

UPPGIFT SAKNAS

21.6 1.6 0 8.2 35.4 33.2

100.0

SUMMA

1997685 281648 361477 607993 2541615 165272 5955690 SUMMA

PO HV Ulkl-INN” Q WVWONN D

G H

TABELL 373 AFFÄRSTIDER (KWENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08—27

(RADER) IKOLWNER) FRÅGA 30 SKA BUTIKER VARA ÖPPNA PÅ SWDAGAR HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST TVÅ VUXNA PENSIINÅR SINA VARJE 534817 969933 208929 1997685 VARAmAN 30499 168777 46541 281648 1 PER MÅN 42525 213227 17537 361477 ENSTAKA PER ÅR 97823 295682 90976 607993

ALDRIG 304084 1347993 544380

UP PGI FT SAKNAS SINA

VARJE VARANNAN 11994 1021742 ENSAMST

& nu

58268 50818 3053880 959182 TVÅ VUXNA PENSICNÄR

21.8 4.9

2541615 165272 5955690

;.

1 PER MÅN ENSTAKA PER ÅR ALDRIG

UPPGIFT SAKNAS

HQ

SINA

. MQOONN O MONODN O

MNHNNQ D . . . . . . meo—on O

N

:: H G Fl

TABELL 37b AFFÄRSTIDER leslMEN'T), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08-27

[RADER] (KOLUMNER) FRÅGA 30 SKA BUTIKER VARA ÖPPNA PÅ SWDAGAR HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VLMNA SAMTLIGA ENSAMST SAM UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0—6 PENSICNÄR PENSICNAR SAMTLIGA

VARJE 451649 83168 41676 431664 538269 344941 386618 84578 124351 1997685 VARAWAN 28675 1824 - 92615 76162 53416 53416 22327 24214 281648 1 PER MAN 33662 8863 3127 90905 122322 41388 44515 3526 14010 361477 ENSTAKA PER ÅR 79967 17857 7860 144767 150915 78359 86219 12678 78297 607993 ALDRIG 254606 49478 23449 632753 715239 434134 457583 159876 384505 2541615 UPPGIFT SAKNAS 11994 — - 26920 31348 12691 12691 16860 33959 165272

StlHA 860552 161190 76111 1419626 1634255 964929 1041041 299845 659336 5955690 ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST SAM UTAN BARN M BARN 0—6 UTAN BARN M BARN 0-6 PENSIWÄR PENSIL'NÄR SAMTLIGA

VARJE 52.5 54.8 30.4 28.2 33.5 VARAPNAN 3.3 0 6.5 7.4 4.7 1 PER MÅN . 4. 1 ENSTAKA PER ÅR . 10.3 ALDRIG . 30.8 UPPGIFT SAKNAS . 0

SM 100.0

N "I HHMMDN O MQOS

1 (.

I 100 .

TABELL 37 C AFFÄRSTIDER (KWENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08-27

(RADER) (KOLWER) FRÅGA 30 SKA BUTIKER VARA ÖPPNA PÅ SWDAGAR SYSSELSÄTTNIMSGRAD

(CELLER) (CBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

ALLA MINST EN SOMA HELTID DELT ID UPPG SAKN

VARJE 1163953 800200 33533 1997685 VARAINAN 124773 156278 598 281648 1 PER MÅN 189000 157319 15157 361477 ENSTAKA PER ÅR 286207 302398 19388 607993 ALDRIG 1044431 1460468 36717 2541615 UPPGIFT SAKNAS 57256 94385 13630 165272

SUHA 2865619 2971048 119023 5955690

ALLA MINST EN STINA HELTID DELTID UPPG SAKN

VARJE 40 . 6 26 .9 28. 2 VARAMIAN 4.4 5.3 0.5 1 PER MÅN 12 . 7

ENSTAKA psn ÅR I 16 . 3

M HQ

1 ALDRIG 4 30 . 8 UPPGIFT SAKNAS 11 . 5 MQOQNN D mhn-(NNO O

sum 100.0

0 H

TABELL 37' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 30 SKA BUTIKER VARA ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR FRÅGA 8 FLEXTID

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARJE 433819 992078 9551 1435448 VARANNAN 50024 147064 2422 199510 1 PER MÅN 131620 164207 _ 295826 ENSTAKA PER ÅR 117569 285590 12385 415543 ALDRIG 348267 1156491 13547 1518304 UPPGIFT SAKNAS 17410 52929 3167 73507

SUMMA 1098710 2798358 41071 3938139 JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARJE 69.1 0.7 100.0 VARANNAN 73.7 100.0 1 PER MÅN 55.5 100.0 ENSTAKA PER ÅR 68.7 100.0

ALDRIG 76.2 100.0 UPPGIFT SAKNAS 72.0 100.0

SUMMA 71.1 1.0 100.0 NEJ UPPG SAKN VARJE 35.5 23.3 VARANNAN 5.3 5.9 1 PER MÅN .9 0 ENSTAKA PER ÅR .2 30.2 ALDRIG .3 33.0 UPPGI FT SAKNAS . 9 7 . 7 SUMMA .0 100.0

TABELL 37" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 30 SKA BUTIKER VARA ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PÅ HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARJE 420688 1009455 5305 1435448 VARANNAN 34274 163114 2123 199510 1 PER MÅN 49196 246630 — 295826 ENSTAKA PER ÅR 95174 316895 3474 415543 ALDRIG 454343 1053142 10819 1518304 UPPGIFT SAKNAS 19311 51327 2868 73507

SUMMA 1072986 2840563 24589 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARJE 29.3 70.3 0.4 100.0 VARANNAN 17.2 81.8 100.0

1 PER MÅN 16.6 83.4 100.0 ENSTAKA PER ÅR 22.9 76.3 100.0

ALDRIG 29.9 69.4 100.0 UPPGIFT SAKNAS 26.3 69.8 100.0

SUMMA 27.2 72.1 0.6 100.0 NEJ UPPG SAKN 35.5 21.6 5.7 8.6

0 14.1 44.0 11.7

100.0

( 5

VARJE

VARANNAN

1 PER MÅN ENSTAKA PER ÅR ALDRIG

UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

") NT NNNDOV)” D OMVQNH G

G |.)

TABELL 37 "' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FRÅGA 30 SKA BUTIKER VARA ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR FRÅGA 7 ARBETAR PÅ RULLANDE SCHEMA

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARJE 420567 1013057 1824 1435448 VARANNAN 56038 141349 2123 199510 1 PER MÅN 55166 240661 - 295826 ENSTAKA PER ÅR 101998 306897 6648 415543 ALDRIG 491480 1018276 8549 1518304 UPPGIFT SAKNAS 17584 50234 5689 73507

SUMMA 1142832 2770474 24833 3938139 JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARJE 29.3 70.6 100.0 VARANNAN 28.1 70.8 100.0 1 PER MÅN 18.6 81.4 100.0 ENSTAKA PER ÅR 24.5 73.9 100.0 ALDRIG 32.4 67.1 100.0 UPPGIFT SAKNAS 23.9 68.3 100.0 SUMMA 29.0 70.3 100.0

JA NEJ SUMMA

VARJE 36.6 36.4 VARANNAN 5.1 5.1 1 PER MÅN . ENSTAKA PER ÅR ALDRIG

UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

HHGQWN W nunnan-:o—

Ol—I HON = ( NW ND QN NMN

TABELL 39 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER (RADER)

FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER ÄR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

MKT ANGELÄGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

MKT ANGELÄGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET

INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

REGION 1

371253 352655 382884 128845 43169 61391

1340197 REGION 1

REGION 2

280009 493864 643961 256068 51827 39148

1764878 REGION 2

15.9 28.0 36.5 14.5 2.9 2.2

100.0

(KOLUMNER) REGION

(OBJEKT) SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

REGION 3 REGION 4 SUMMA

23676 19480 694420 48491 35183 930193 59373 50428 1136647 22701 28051 435665 1854 8117 104966 6299 5346 112184

162393 146607 3414075 REGION 3 REGION 4

14.6 13.3 29.9 24.0 36.6 34.4 14.0 19.1 1.1 5.5 3.9 3.6

100.0 100.0

1990—07-31

TABELL 40

(RADER) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER ÄR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER

(KOLUMNER) FR 59 TYP AV BOSTADSOMRÅDE

(OBJEKT) SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

1990-07—31

MKT ANGELÄGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

MKT ANGELÄGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

TÄTORT FLERFAMHUS 246084 249756 290901 73070 30288 11619 901719 TÄTORT FLERFAMHUS TÄTORT BLANDAD 211422 264145 338002 70162 38504 24647 946883 TÄTORT BLANDAD TÄTORT 1—2 FAMHUS 114853 190773 320259 154524 21691 30352 832452 TÄTORT 1—2 FAMHUS

13.8 22.9 38.5 18.6 2.6 3.6

100.0

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

41321 105416 96277 71705 5656 9395

329769

MINDRE ORT 1—2 FAMHUS

12.5 32.0 29.2 21.7 1.7 2.8

100.0

LANDSBYGD

77273 113335 84691 64081 7589 16840

363809

LANDSBYGD

21.2 31.2 23.3 17.6 2.1 4.6

100.0

UPPGIFT SAKNAS

3466 6767 6516 2123 1239 19331

39443

UPPGIFT SAKNAS

8.8 17.2 16.5 5.4 3.1 49.0

100.0

SUMMA

694420 930193 1136647 435665 104966 112184

3414075 SUMMA

_

TABELL 40 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08-16

(RADER) (KOLUMNER) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER ÄR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR FRÅGA 8 FLEXTID

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA SOM SKA SVARA PÅ FR 31

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

MKT ANGELÄGET 108363 403370 6043 517776 GANSKA ANGELÄGET 225980 432266 4552 662798 INTE SPECIELLT 260689 540533 5298 806520 INTE ALLS ANGELÄGET 102507 203563 6342 312412 INGEN UPPFATTNING 43964 24728 299 68991 UPPGIFT SAKNAS 8938 37407 4991 51336

SUMMA 750443 1641867 27525 2419834

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

MKT ANGELÄGET 20.9 77.9 1.2 100.0 GANSKA ANGELÄGET 34.1 65.2 100.0 INTE SPECIELLT 32.3 67.0 100.0 INTE ALLS ANGELÄGET 32.8 65.2 100.0 INGEN UPPFATTNING 63.7 35.8 100.0 UPPGIFT SAKNAS 17.4 72.9 100.0

SUMMA 31.0 67.9 1.1 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

MKT ANGELÄGET 14.4 24.6 22.0 21.4

GANSKA ANGELÄGET 30.1 26.3 16.5 27.4

INTE SPECIELLT 34.7 32.9 19.2 33.3 INTE ALLS ANGELÄGET 13.7 12.4 23.0 12.9 INGEN UPPFATTNING 5.9 1.5 1.1 2.9

UPPGIFT SAKNAS 1.2 2.3 18.1 2.1 0.0 SUMMA 10 100.0 100.0 100.0

TABELL 40" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER ÄR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PÅ HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA SOM SKA SVARA PÅ FR 31

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

MKT ANGELÄGET 160302 354605 2868 517776 GANSKA ANGELÄGET 163280 495564 3954 662798 INTE SPECIELLT 167738 635002 3780 806520 INTE ALLS ANGELÄGET 80162 231951 299 312412 INGEN UPPFATTNING 21268 47723 68991 UPPGIFT SAKNAS 25892 22576 2868 51336

SUMMA 618643 1787421 13770 2419834 JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

MKT ANGELÄGET 31.0 68.5 0.6 100.0 GANSKA ANGELÄGET 24.6 74.8 100.0 INTE SPECIELLT 20.8 78.7 100.0 INTE ALLS ANGELÄGET 25.7 74.2 100.0

INGEN UPPFATTNING 30.8 69.2 100.0 UPPGIFT SAKNAS 50.4 44.0 100.0

SUMMA 25.6 73.9 0.6 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

MKT ANGELÄGET 19.8 20.8 21.4 GANSKA ANGELÄGET 28.7 27.4 INTE SPECIELLT 27.5 33.3 INTE ALLS ANGELÄGET 2.2 12.9 INGEN UPPFATTNING 0 2. UPPGIFT SAKNAS 20.8 2. 0.

SUMMA 100.0 10

TABELL 40 "' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08-16

(RADER) (KOLUMNER) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER ÄR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR FRÅGA 7 ARBETAR PÅ RULLANDE SCHEMA

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA SOM SKA SVARA PÅ FR 31

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

MKT ANGELÄGET 146489 371287 — 517776 GANSKA ANGELÄGET 163396 495448 3954 662798 INTE SPECIELLT 176237 626809 3474 806520 INTE ALLS ANGELÄGET 91078 217170 4164 312412 INGEN UPPFATTNING 44313 24678 - 68991 UPPGIFT SAKNAS 29839 16805 4692 51336

SUMMA 651352 1752198 16284 2419834

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

MKT ANGELÄGET 28.3 71.7 100.0 GANSKA ANGELÄGET 24.7 74.8 100.0 INTE SPECIELLT 21.9 77.7 100.0 INTE ALLS ANGELÄGET 29.2 69.5 100.0 INGEN UPPFATTNING 64.2 35.8 100.0 UPPGIFT SAKNAS 58.1 32.7 100.0

SUMMA 26.9 72.4 0.7 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

MKT ANGELÄGET 21.2 0 21.4 GANSKA ANGELÄGET 28.3 24.3 27.4 INTE SPECIELLT 35.8 21.3 33.3 INTE ALLS ANGELÄGET 12.4 25.6 12.9 INGEN UPPFATTNING 1.4 0 2.9 UPPGIFT SAKNAS 1.0 28.8 2.1

SUMMA 100.0 100.0 100.0

TABELL 41 a AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—07—31

(RADER) (KOLUMNER) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER ÄR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR KÖÄLDER

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

MÄN 18—24 25-34 35—44 45—54 55—64 65—74 SxA

MKT ANGELÄGET 107529 102105 93583 55062 13658 11654 383590 GANSKA ANGELÄGET 105863 171535 71365 67420 40886 47768 504837 INTE SPECIELLT 87260 129331 118547 98325 77205 53133 563801 INTE ALLS ANGELÄGET 37098 12392 56571 40886 30123 26297 203367 INGEN UPPFATTNING 7428 6529 17146 - 2479 9864 43446 UPPGIFT SAKNAS 2130 8340 15234 16386 20188 5339 67617

SUMMA 347308 430232 372447 278079 184538 154056 1766659

MÄN 18—24 25—34 45—54 55-64

MKT ANGELÄGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

19.8 7.4 24.2 22.2 35.4 41.8 14.7 16.3

0 1.3 5.9 10.9

100.0 100.0

"”Nu-I Cthulhu-440 D HQWDND D

G H

MKT ANGELÄGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

MKT ANGELÄGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

KVINNOR 18—24

95598 127111 95214 7227 5737 5778

336665 KVINNOR

25—34

63235 74824 89800 34390 3481 7561

273291

25—34

35-44 29834 83818 176298 57949 3801 10381

362082

35—44

23.1 48.7 16.0 1.0 2.9

100.0

45-54 70021 68239 96745 44275 34253

7561

321093

45—54

55—64 24393 43314 80234 65289 6349 9760

229339

55—64

65—74 27748 28049 34554 23168 7899 3526

124945

65—74

22.2 22.4 27.7 18.5 6.3 2.8

100.0

_SlA

310830 425355 572846 232298 61520 44567

1647415

694420 930193 1136647 435665 104966 112184

3414075 SUMMA

TABELL 41b AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—07—31

(RADER) (KOLUMNER) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER ÄR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR ÅLDER

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

18—24 25-34 35-44 45—54 55—64 65—74 SUMMA

MKT ANGELÄGET 203127 165340 123417 125083 38051 39402 694420 GANSKA ANGELÄGET 232974 246360 155184 135659 84200 75817 930193 INTE SPECIELLT 182474 219131 294845 195070 157440 87687 1136647 INTE ALLS ANGELÄGET 44325 46781 114520 85161 95412 49466 435665 INGEN UPPFATTNING 13164 10010 20948 34253 8828 17763 104966 UPPGIFT SAKNAS 7908 15901 25615 23947 29947 8866 112184

SUMMA 683973 703523 734529 599172 413877 279001 3414075 18—24 35—44 45—54 55—64 65—74 SUMMA

MKT ANGELÄGET 29.7 16.8 20.9 9.2 14.1

GANSKA ANGELÄGET 34.1 21.1 22.6 20.3 27.2

INTE SPECIELLT 26.7 40.1 32.6 38.0 31.4

INTE ALLS ANGELÄGET 6 15.6 14.2 23.1 17.7

5. 2.1 6.4 3.5 4. 7.2 3.2 0.

100.0 10 100.0 100.0

UPPGIFT SAKNAS SUMMA 10

.5 INGEN UPPFATTNING .? 2.9 .0

TABELL 42 a AFFÄRSTIDER (KWENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08-27

(RADER) (KOLUNER ) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER AR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (mJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

ENSAIBT TVÅ VUXNA PENSIGIAR ÖVRIGA SLIHA ”(T ANGELÄGET 215615 326400 62915 89489 694420 GANSKA ANGELÄGET 222094 468287 100358 139454 930193 INTE SPECIELLT 166508 651488 130725 187925 1136647 INTE ALLS ANGELÄGET 62349 195441 76416 101460 435665 INGEN UPPFATTNITG 28069 35923 22310 18664 104966 UPPGIFT SAKNAS 23024 28348 22077 38734 112184

SLIMA 717659 1705887 414801 575728 3414075

TVÅ WA PENSICNÅR ÖVRIGA

”(T ANGELÄGET 19 . 1 15.5 GANSKA ANGELÄGET 27 .5 24. 2 INTE SPECIELLT 32.6 INTE ALLS ANGELÄGET 17.6 INGEN UPPFATTNIM; 3 . 2 UPPGIFT SAKNAS 6.7 % NNMFI

DNMNMM D MNMOHMO ......

sumtx 100 . 0

G H

TABELL 42b AFFÄRSTIDER (KWENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08-27

(RADER) (KOLWER) FR 31 MELÄGET ATT BUTIKER ÅR ÖPPNA PÅ SMAGAR HUSHÅLLSTYP

(CELLER) (WJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

ENSAI'ST ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0-6 PENSIONÄR SAMTLIGA "(T ATBELÅGET 182253 33362 21827 142115 184285 125012 146839 33274 694420 GANSKA ANGELÄGET 193488 28606 19849 201795 266492 174508 194358 43562 930193 INTE SPECIELLT 147655 18853 4470 305736 345752 173757 178227 22851 1136647 INTE ALLS AWELAGET 47966 14383 6516 90366 105074 51287 57804 20489 435665 INGEN UPPFATTNIM; 24895 3175 - 25585 10338 4108 4108 6942 104966 UPPGIFT SAKNAS 9691 13333 - 21275 7074 2123 2123 12851 112184

sunu 605947 111712 52662 786872 919015 530795 583458 139969 3414075

ENSAMST ENSAMST ENSAMST TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA TVÅ VUXNA SAMTLIGA ENSAMST UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 UTAN BARN MED BARN M BARN 0-6 M BARN 0-6 PENSICNÄR SAMTLIGA

”(T AmELÅGET 30.1 29.9 18.1 20.1 23.6 25.2 23.8 20.3 GANSKA ANGELÄGET 31.9 25.6 25.6 29.0 32.9 33.3 31.1 27.2 INTE SPECIELLT 24.4 16.9 38.9 37.6 3 16.3 33.3 INTE ALLS ANGELÄGET 9 12.9 11.5 11.4 14.6 12.8 INGEN UPPFATTNIM; 1 2.8 3.3 1.1 5.0 3.1 UPPGIFT SAKNAS 6 11.9 2.7 0.8 9.2 3.3 SIM 10 .O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

TABELL 431

(RADER! FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER AR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

"(T AWELÅGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

9)?”

”(T ANGELÄGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

TVA VUXNA UTAN BARN ALLA HELTID

99250 102958 205150 39582

8472

13220

468632

MINST EN DELTID

39691 98538 100586 47916 17113 2429

306273

TVÅ VUXNA UTAN BARN ALLA HELTID

NNO

HNMOl—IN O NDDQOQ O

G H

MINST EN DELTID

DNQQOD Q . . . . . . muwmmo O HMMH C H

(KOLUMNER)

HUSHÅLLSTYP SYSSELSÄTTNINGSGRAD

[OBJEKT]

SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

uppe SAKN 3175

299

asså 5625 11967

AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER

1990-08—27

TVA VUXNA MED BARN

S:A

142115 201795 305736 90366 25585 21275 786872

ALLA HELTID

93802 114139 149099 64691

7164 3947

432841

MINST EN DELTID

90483 152353 188786 40085

3175 3127

478009

TVÅ VUXNA MED BARN

SzA

HNMH Oman-CMA! O MOD—MMV— O

0 H

ALLA HELTID

...... NNMH

HOQQHO & . NQQONQ O

0 PC

MINST EN DELTID

OO—lhsfhh Q CAD—OOO 0 utan 0 H

UPPG SAKN 7867 299

184285 266492 345752 105074 10338 7074 919015

( (I)

...... NNMH

OONHHG D HO—OQHQ O

0 FI

326400 468287 651488 195441 35923 28348

1705887 SLII1A

TABELL 4311 AFFÄRSTIDER (KWENTI, BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER

(RADER) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER ÅR ÖPPNA PA SWDAGAR

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

"(T AmELAGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNIm UPPGIFT SAKNAS

SLINA

"(T AWELAGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNIIB UPPGIFT SAKNAS

SUHA

TVÅ VUXNA M BARN 0—6 ALLA MINST EN HELTID DELTID

40752 84260 67900 106608 75881 97876 37030 14257 933 3175 2123 -

224621 306175 TVÅ VlDCNA M BARN 0-6

ALLA MINST EN HELTID

0670000 0 HMMH HNOWQO G

G H

IKOLWERI HUSHÅLLSTYP SYSSELSÄTTNImGRAD

((BJEKT) SKA SVARA PA FRÅGA 31

$:A

UPPG SAKN

125012 174508 173757 51287 4108 2123 530795

$:A

NMM

.....-

MNNO—OO O OOP—NOG 0

0 FI

125012 174508 173757 51287 4108 2123

530795 MA

...... NMM

MNNODO o OONNQQ D

D F!

1990-08—27

TABELL 43111 AFFÄRSTIDER (KWENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08—27

(RADER) (KOLWERI FR 31 MELÅGET ATT BUTIKER ÅR DPPNA PÅ SWDAGAR HUSHÅLLSTYP

SYSSELSÄTTNIMSGRAD

(CELLER) (MJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SKA SVARA PA FRÅGA 31

SAMTLIGA M BARN 0—6 ALLA MINST EN $:A HELTID DELTID UPPG SAKN

”(T AmELÅGET 56954 89885 GANSKA ANGELÄGET 72593 121765 INTE SPECIELLT 78750 99477 INTE ALLS ANGELÄGET 37030 20773 IMSEN UPPFATTNIM; 933 3175 UPPGIFT SAKNAS 2123 -

146839 146839 194358 194358 178227 178227 57804 57804 4108 4108 2123 2123 SLM 248383 335075 583458 583458

SAMTLIGA M BARN 0—6 SWM ALLA MINST EN $:A HELTID DELTID

"(T AmELAGET 22.9 GANSKA ANGELÄGET 29 . 2 INTE SPECIELLT 31.7

NMM NMM

INTE ALLS AM'SELÅGET 14.9 INGEN UPPFATTNIM; 0.4 UPPGIFT SAKNAS 0.9

"(MOD—GO D NMMONQ G "(MOD—DD O NMmOhQ G

SINA 100 . 0

0 H 0 H

TABELL 43 IV AFFÄRSTIDER (KWENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08-27

(RADER) (KOLUNER ) FR 31 ANSELÅGET ATT BUTIKER ÅR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR HUSHÅLLSTYP SYSSELSÄTTNIIGSGRAD

(CELLER) (MJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

ENSAMST TVA VUXNA PENSICNÅR ALLA $:A ALLA MINST EN HELTID HELTID DELTID UPPG SAKN "(T MELÅGET 158752 215615 193052 130173 3175 326400 GANSKA ANGELÄGET 171240 222094 217097 250891 299 468287 INTE SPECIELLT 133412 166508 354248 289373 7867 651488 INTE ALLS AWELAGET 35462 62349 104272 88001 3167 195441 INGEN UPPFATTNIM; 22458 28069 15636 20288 35923 UPPGIFT SAKNAS 9691 23024 17167 5556 5625 28348 SOMA 531015 717659 901473 784282 20133 1705887 TVÅ VWNA

$:A ALLA HELTID

"(T ANGELÄGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNIm UPPGIFT SAKNAS

SINA

. . . . . . NNMH MMN

. . . . . NOQOO Mel-IH MNHH

. .

0 2 (. 4 3 8 0 OOONON :: . . . . . . . ONOHND O QHMONO— 0 . HQOHHH (: DONNON G ODMOMM D G H CMI—MDC Q . H DQOMNQ % H 0 H G H

MINST EN 43 V UPPG SAKN nanm

”(T ANGELÄGET 27597 89489 694420 GANSKA ANGELÄGET 37670 139454 930193

INTE SPECIELLT 60303 187925 1136647 INTE ALLS ANGELÄGET 22666 101460 435665 INGEN UPPFATTNING 4999 18664 104966 UPPGIFT SAKNAS 6969 38734 112184 SINA 160203 575728 3414075

SLIHA

! (» MINST EN S : A DELTID

(D .JH ...1.- (_| ||] :

"(T AmELAGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNITG UPPGIFT SAKNAS

SMA

17.2 23.5 37.6 14.1 3.1 4.3

100.0

ONMNMM (: NNMH ONMMIIIN O mna—amn (: HNNN unmeem (: une—mmm HNMH

MNMQHM D

0 H G H 0 0 H

TABELL 45 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—07—31

(RADER) (KOLUMNER) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER ÄR öPPNA PÅ SÖNDAGAR FRÅGA 13 HUR OFTA/VECKA HANDL HUSHÅLLET DAGLIGVAR

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

1 — 2 3 - 4 5 — 6 > 7 UPPG SAKN SUMMA

MKT ANGELÄGET 230954 254807 121151 77823 - 694420 GANSKA ANGELÄGET 395509 329409 116570 64931 - 930193 INTE SPECIELLT 467995 475246 109979 28386 15009 1136647 INTE ALLS ANGELÄGET 210989 188198 27715 3167 299 435665 INGEN UPPFATTNING 45927 50350 1239 — - 104966 UPPGIFT SAKNAS 43080 46229 2123 20446 112184

SUMMA 1394454 1344240 378777 174306 35753 3414075

1-2 3—4 >7 UPPG SAKN MKT ANGELÄGET 16.6 19.0 44.6 0 GANSKA ANGELÄGET 28.4 24.5 37.3 0 INTE SPECIELLT 33.6 35.4 16.3 42.0 INTE ALLS ANGELÄGET 15. 14.0 1.8 0.8 INGEN UPPFATTNING 0 0

3 3. UPPGIFT SAKNAS 3. 3. 0 57.2 0 0.

SUMMA 10 . 10 100.0

TABELL 46

(RADER) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER ÅR UPPNA PÅ SÖNDAGAR

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER

(KOLUMNER) FR 55 HUSHÅLLETS INKOMST FÖRE SKATT

(OBJEKT) SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

1990—07—31

MKT ANGELÄGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

MKT ANGELÄGET

GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

— 8000 KR

96197 71233 57175 13151 12153

2788

252697

— 8000 KR

8001— 12000 KR 91625 161723 144464 43169 25796 16513

483290

8001— 12000 KR

12001— 17000 KR 154669 252162 265072 77139 16018 30716 795776 12001— 17000 KR 17001— 23000 KR 122320 189451 260955 85104 5378 10739 673945 17001— 23000 KR

18.1 28.1 38.7 12.6 0.8 1.6

100.0

23001-

178586 223114 353099 160038 39704 26551

981092

UPPGIFT SAKNAS

51023 32510 55884 57064

5917 24876

227275

UPPGIFT SAKNAS

22.5 14.3 24.6 25.1

2.6 10.9

100.0

SUMMA

694420 930193 1136647 435665 104966 112184

3414075 SUMMA

20.3 27.2 33.3 12.8 3.1 3.3

100.0

TABELL 48 (RADER) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER AR ÖPPNA PA SÖNDAGAR

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

”('|' ANGELÄGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

gj?”

MKT ANGELÄGET GANSKA ANGELÄGET INTE SPECIELLT

INTE ALLS ANGELÄGET INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

iju

11+12

147802 155444 233996 95437 8959 10296 651935

11012

22.7 23.8 35.9 14.6 1.4 1.6

100.0

21022

123324 170578 134131 66448 16875 23762 535118

AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER

(KOLWER)

FRÅGA 3-4 SYSSELSÄTTNINGOSEI-KDD

(OBJEKT) SKA SVARA PÅ FRÅGA

FÖRETAGARE 33—60 .DRleMARE

246650 23851 334952 28298 436569 51942 147061 17285 40289 2757 15454 17245

1220974 141378

FÖRETAGARE 33-60 JJRIBRLKARE

20.2 16.9 27.4 20.0 35.8 36.7 12.0 12.2 3.3 2.0 1.3 12.2

100.0 100.0

31

STUDERANDE

51105 91716 91714 3954 4999 7296

250784

STUDERANDE

1990-08-27

PENSIONAR

62915 100358 130725 76416 22310 22077

414801

PENSIONÅR

15.2 24.2 31.5 18.4 5.4 5.3

100.0

QJQM

694420 930193 1136647 435665 104966 112184

3414075 910"

TABELL 49 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—07—31

(RADER) (KOLUMNER) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER ÅR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR FR 56 UTBILDNING

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

FOLK—.REAL— 2 ÅR GYMN. 3—4 ÅRS UNIVERSITET UPPGIFT SUMMA GRUNDSKOLA YRKESUTB GYMNASIE HÖGSKOLA SAKNAS

MKT ANGELÄGET 160443 220710 162055 131514 19698 694420 GANSKA ANGELÄGET 215338 319071 212444 168194 15147 930193 INTE SPECIELLT 427155 248805 174596 205043 81048 1136647 INTE ALLS ANGELÄGET 204979 112810 42072 50678 25126 435665 INGEN UPPFATTNING 61213 22033 20488 - 1232 104966 UPPGIFT SAKNAS 42276 17510 4552 24568 23278 112184 SUMMA 1111404 940939 616206 579996 165529 3414075

FOLK-.REAL— 2 ÅR GYMN. 3-4 ÅRS UNIVERSITET UPPGIFT SUMMA GRUNDSKOLA YRKESUTB GYMNASIE HÖGSKOLA SAKNAS

MKT ANGELÄGET 14.4 23.5 22.7 11.9 20.3 GANSKA ANGELÄGET 19.4 33.9 29.0 9.2 27.2 INTE SPECIELLT 38.4 26.4 35.4 49.0 33.3 INTE ALLS ANGELÄGET 18.4 12.0 8.7 15.2 12.8

INGEN UPPFATTNING 5.5 2. 0 0.7 3.1 UPPGIFT SAKNAS 3.8 1. 4.2 14.1 3.3 0.

SUMMA 100.0 10 100.0 100.0 100.0

TABELL 50 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—07—31

(RADER) (KOLUMNER) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER ÄR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR HUVUDDELEN AV INKÖP PÅ SÖNDAGAR

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

LIVSMEDEL MÖBLER KLÄDER SAMTLIGA

MKT ANGELÄGET 114083 115692 59010 210354 GANSKA ANGELÄGET 106287 102402 79069 225095 INTE SPECIELLT 25356 168013 53836 212938 INTE ALLS ANGELÄGET 306 24360 3865 25663 INGEN UPPFATTNING 6516 3648 8340 UPPGIFT SAKNAS 2437 7867 306 9997 SUMMA 248469 424850 199734 692387 LIVSMEDEL MÖBLER SAMTLIGA

MKT ANGELÄGET 27.2 GANSKA ANGELÄGET 24.1 INTE SPECIELLT 39.5 INTE ALLS ANGELÄGET

INGEN UPPFATTNING UPPGIFT SAKNAS

SUMMA

TABELL 51 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-07-31

(RADER) (KOLUMNER) FR 31 ANGELÄGET ATT BUTIKER ÅR ÖPPNA PÅ SÖNDAGAR HUVUDDELEN AV INKÖP EJ PÅ SÖNDAGAR

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SKA SVARA PÅ FRÅGA 31

LIVSMEDEL MÖBLER KLÅDER SAMTLIGA

MKT ANGELÄGET 580337 578727 635409 484066 GANSKA ANGELÄGET 823906 827791 851124 705098 INTE SPECIELLT 1111291 968634 1082811 923709 INTE ALLS ANGELÄGET 435359 411305 431800 410002 INGEN UPPFATTNING 104966 98450 101319 96626 UPPGIFT SAKNAS 109747 104317 111878 102187

SUMMA 3165606 2989225 3214341 2721688 LIVSMEDEL MÖBLER KLÄDER SAMTLIGA

MKT ANGELÄGET 18.3 19.4 19.8 17.8 GANSKA ANGELÄGET 26.0 27.7 25.9 INTE SPECIELLT 35.1 32.4 33.9

INTE ALLS ANGELÄGET 13.8 13.8 ' 15.1

INGEN UPPFATTNING 3.3 3. 3.6

UPPGIFT SAKNAS 3.5 3. 3.8 0. SUMMA 100.0 10 100.0

TABELL 52 & AFFÄRSTIDER (KWENTM BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-09—13

(RADER) ( KOLUNER) FR 35.1 VIKTIGT ATT HA ÖPPET:LIVSMEDEL, DAGLIVARDR REGION

(CELLER) (CBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGICN 1 REGIW 2 REGIW 3 REGICN 4 SINA

VARDAGAR KL 18-20 1278908 1954528 181924 176755 3592114 VARDAGAR EFTER 20 400434 254967 32186 25008 712594 LÖRDAGAR EFTER 15 553648 579914 58634 47159 1239355 SÖNDAGAR 640070 653876 61943 54232 1410121 999 (INGEN MARKERIPG) 508433 1099126 129081 154186 1890825 SAMTLIGA 2021911 3238668 340460 354651 5955690

REGICN 1 REGI!!! 2 REGIW 3 REGIGI 4 SLWA

VARDAGAR KL 18-20 63.3 60.3 53.4 49.8 60.3 VARDAGAR EFTER 20 19.8 7.9 9.5 7.1 12.0 LÖRDAGAR EFTER 15 27.4 17.9 17.2 13.3 20.8 SÖNDAGAR 31.7 20.2 18.2 15.3 23.7 999 (INGEN MARKERITG) 25.1 33.9 37.9 43.5 31.7 SAMTLIGA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

TABELL 52 b AFFÄRSTIDER (KWENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—09-13

(RADER) (KDLLINER) FR 35.8 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: TImyTMAKJåODIS REGICN

(CELLER) (CBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGIW 1 REGIW 2 REGICN 3 REGIW 4 SINA

VARDAGAR KL 18-20 810274 1188944 118025 119532 2236776 VARDAGAR EFTER 20 431525 543123 54289 60094 1089031 LÖRDAGAR EFTER 15 588303 864941 84143 92229 1629616 SÖNDAGAR 645524 1038285 84841 97896 1866546 999 (INGEN MARKERIFG) 884059 1485629 165994 180025 2715707 SAMTLIGA 2021911 3238668 340460 354651 5955690

REGIW 1 REGIm 2 REGIW 3 REGIW 4 SMA

VARDAGAR KL 18-20 40.1 36.7 34.7 33.7 37.6 VARDAGAR EFTER 20 21.3 16.8 15.9 16.9 18.3 LÖRDAGAR EFTER 15 29.1 26.7 24.7 26.0 27.4 SÖNDAGAR 31.9 32.1 24.9 27.6 31.3 999 (INGEN MARKERIm) 43.7 45.9 48.8 50.8 45.6 SAMTLIGA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

TABELL 52 C (RADER)

AFFÄRSTIDER (KGISLMENTI, BEHOVET

FR 35.2 VIKTIGT ATT ((A ÖPPET: BRÖD: KWDITORI

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

VARDAGAR KL 18-20 VARDAGAR EFTER 20 LÖRDAGAR EFTER 15 SÖNDAGAR

999 (INGEN MARKERIPG) SAMTLIGA

VARDAGAR KL 18-20 VARDAGAR EFTER 20 LÖRDAGAR EFTER 15 SÖNDAGAR

999 (INGEN MARKERIM?) SAMTLIGA

REGICN 1

908672 196856 282616 322137 952812 2021911

REGION 1

44.9 9.7 14.0 15.9 47.1 100.0

REGIW 2

1113477 127254 276146 276801 1931768 3238668

REGION 2

34.4 3.9

AV FRIA AFFÄRSTIDER

(KOLUFNER) REGIIN

((DJEKT) SAMTLIGA

REGIW 3 REGIGI 4

115495 107487 15943 9260 36033 22807 28021 16639 207827 232990 340460 354651

REGIW 3 REGIm 4 33 . 9

4.7 1

6 10

SLINA

2245130 349313 617603 643599 3325397 5955690

;.

500009 hmoomo ...-ung

1990-09-13

TABELL 5Z1 AFFÄRSTIDER (KMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-09-13

(RADER) (KOLWNER) FR 35.4 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: KLADER OCH SKOR REGIQI

(CELLER) ((BJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGIW 1 REGICN 2 REGIIN 3 REGIW 4 SLINA

VARDAGAR KL 18-20 760317 823304 89285 76552 1749458 VARDAGAR EFTER 20 145176 57209 9865 2158 214409 LÖRDAGAR EFTER 15 328723 213147 23079 15107 580056 SÖNDAGAR 292310 127909 10961 4609 435789 999 (INGEN MARKERM) 1032547 2275785 233378 268255 3809965 SAMTLIGA 2021911 3238668 340460 354651 5955690

REGICN 1 REGIEN 2 REGICN 3 REGICN 4

VARDAGAR KL 18-20 37.6 25.4 26.2 21.6 VARDAGAR EFTER 20 7.2 1.8 2.9 0.6 LÖRDAGAR EFTER 15 16.3 SÖNDAGAR 14.5 999 (INGEN MARKERIPG) 51.1 7 SAMTLIGA 100.0 10

;.

Oci—MOD . . . . . . OMONQD

. . . . . . . . .

00 H

TABELL 529 AFFÄRSTIDER (KCNSLMENT); BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-09-13

(RADER) (KOLU'NER) FR 35.7 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: BLMKJR REGIGI

(CELLER) ((BJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGICN .1. REGIW 2 REGICN 3 REGIW 4 SUHA

VARDAGAR KL 18-20 670486 795171 87274 72819 1625749 VARDAGAR EFTER 20 117292 51630 8869 5876 183667 LÖRDAGAR EFTER 15 311226 325197 33344 22555 692321 SÖNDAGAR 439514 498187 43587 23780 1005068 999 (INGEN MARKERM) 1100372 2093100 220621 260545 3674639 SAMTLIGA 2021911 3238668 340460 354651 5955690

REGIW 1 REGItN 2 REGIGI 3 REGICN 4 SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 33.2 24.6 20.5 VARDAGAR EFTER 20 5.8 1.6 1.7 LÖRDAGAR EFTER 15 15.4 10.0 . SÖNDAGAR 21 .7 15.4 . 999 (INGEN MARKERING) 54.4 64.6 . SAMTLIGA 100 .0 100.0 .

NiF-CODING . . . . . . NMHQHO N HHOg

TABELL 52 *F (RADER)

AFFÄRSTIDER (KCNSWENT). BEHOVET

FR 35.3 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: MQELAFFARER

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

VARDAGAR KL 18-20 VARDAGAR EFTER 20 LÖRDAGAR EFTER 15 SÖNDAGAR

999 (INGEN MARKERIME) SAMTLIGA

VARDAGAR KL 18-20 VARDAGAR EFTER 20 LÖRDAGAR EFTER 15 SÖNDAGAR

999 (INGEN MARKERIMS) SAMTLIGA

REGIW 1

689232 89916 264951 397493 1058590 2021911

REGIGI 1

34.1 4.4 13.1 19.7 52.4 100.0

REGIW 2

752604 46745 184163 200823 2323184 3238668

REGIW 2

23.2 1.4

7 10

AV FRIA AFFÄRSTIDER

(KDLUNER) REGICN

((BJEKT ) SAMT LIGA REGIW 3 REGIW 4

86097 69646 8271 3704 22481 13046 13751 8298 234872 270734 340460 354651

REGIGI 3 REGIW 4

25.3 19.6 2.4 1.0

6 10

SWA

1597579 148635 484641 620365 3887380 5955690

SINA

ONQOIÖO N om.-nemo HOO H

1990—09—13

TABELL 52q AFFÄRSTIDER (KWENT); BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-09-13

(RADER) (KOLWER) FR 35.5 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: JÅRN— OCH BYGGVAROR REGIW

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGIW 1 REGIW 2 REGIW 3 REGIGI 4 SU'HA

VARDAGAR KL 18-20 632757 709840 84243 66374 1493214 VARDAGAR EFTER 20 92331 24806 7274 3704 128116 LÖRDAGAR EFTER 15 241814 116790 13552 10539 382695 SÖNDAGAR 223624 84033 9965 5235 322857 999 (INGEN MARKERINH 1181354 2445449 243662 277208 4147674 SAMTLIGA 2021911 3238668 340460 354651 5955690

REGION 1 REGIW 2 REGIW 3 REGIW 4

VARDAGAR KL 18-20 31.3 21.9 24.7 18.7 VARDAGAR EFTER 20 4.6 0.8 2.1 1.0 LÖRDAGAR EFTER 15 12 . 0 SÖNDAGAR 11 . 1 999 (INGEN MARKERIm) 58 .4 7 7 SAMTLIGA 100. 0 10 10

% IGN—01000 N

......

HNQQ—OD

00 H

TABELL 52h AFFÄRSTIDER (KGSIMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-09—13

(RADER) (KOLWER) FR 35.6 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: RADIO OCH TV REGICN

(CELLER) (mJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL SAMTLIGA

REGIW 1 REGIIN 2 REGION 3 REGIIN 4 SINA

VARDAGAR KL 18—20 602373 696704 81154 63381 1443611 VARDAGAR EFTER 20 88683 11473 5481 3495 109132 LÖRDAGAR EFTER 15 179257 91983 12655 8006 291902 SÖNDAGAR 216919 50621 5680 4331 277551 999 (INGEN MARKEle 1273111 2472927 248744 282861 4277644 SAMTLIGA 2021911 3238668 340460 354651 5955690

REGIW 1 REGICN 2 REGIW 3 REGIW 4 SINA

VARDAGAR KL 18—20 29.8 21.5 23.8 17.9 VARDAGAR EFTER 20 4.4 0.4 1.6 1.0 LÖRDAGAR EFTER 15 . SÖNDAGAR 1 . 999 (INGEN MARKERING) 6 .

0 .

N NQONQO crutch-lo

SAMTLIGA

(NO

7 10 H

TABELL 52a' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.1 VIKTIGT ATT HA ÖPPETILIVSMEDEL. DAGLIVAROR FRÅGA 8 FLEXTID

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 794043 1810662 22998 2627704 VARDAGAR EFTER 20 162282 376199 4692 543173 LÖRDAGAR EFTER 15 250015 625925 9842 885782 SÖNDAGAR 287461 704087 11375 1002922 SAMTLIGA 1098710 2798358 41071 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 30.2 68.9 100.0 VARDAGAR EFTER 20 29.9 69.3 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 28.2 70.7 100.0 SÖNDAGAR 28.7 70.2 100.0 SAMTLIGA 27.9 71.1 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 72.3 64.7 56.0 66.7 VARDAGAR EFTER 20 14.8 13.4 11.4 13.8 LÖRDAGAR EFTER 15 22.8 22.4 24.0 22.5 SÖNDAGAR 26.2 25.2 27.7 25.5 SAMTLIGA 100.0 100.0 100.0 100.0

TABELL 52b' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.8 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: TIDN.TOBAK.GODIS FRÅGA 8 FLEXTID

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 528901 1101314 11060 1641275 VARDAGAR EFTER 20 254856 528855 5305 789016 LÖRDAGAR EFTER 15 353570 805913 13017 1172500 SÖNDAGAR 372146 927623 16199 1315968 SAMTLIGA 1098710 2798358 41071 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 32.2 67.1 0.7 100.0 VARDAGAR EFTER 20 32.3 67.0 .7 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 30.2 68.7 .1 100.0 SÖNDAGAR 28.3 70.5 .2 100.0 SAMTLIGA 27.9 71.1 1.0 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 39.4 26.9 41.7 VARDAGAR EFTER 20 18.9 12.9 20.0 LÖRDAGAR EFTER 15 28.8 31.7 29.8 SÖNDAGAR 33.1 39.4 33.4 SAMTLIGA 100.0 100.0 100.0

TABELL 52Cf AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET

(RADER) FR 35.2 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: BRÖD. KONDITORI

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

JA NEJ

VARDAGAR KL 18-20 549463 1116971 VARDAGAR EFTER 20 98458 153773 LÖRDAGAR EFTER 15 173316 263137 SÖNDAGAR 141111 287660 SAMTLIGA 1098710 2798358

JA NEJ

VARDAGAR KL 18-20 66.6 VARDAGAR EFTER 20 60.5 LÖRDAGAR EFTER 15 59.6 SÖNDAGAR 66.2 SAMTLIGA 71.1

NEJ

VARDAGAR KL 18—20 39.9 VARDAGAR EFTER 20 5.5 LÖRDAGAR EFTER 15

SÖNDAGAR 1 SAMTLIGA 10

.4 .3 .0

AV FRIA AFFÄRSTIDER

(KOLUMNER)

FRÅGA 8 FLEXTID

(OBJEKT) ANSTÄLLDA

UPPG SAKN

11507 1824 4692 5771 41071

UPPG SAKN 0.7

1. UPPG SAKN

28.0 4.4 11.4 14.1 100.0

SUMMA

1677940 254055 441145 434542 3938139

SUMMA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1990—08—16

TABELL 52d' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.4 VIKTIGT ATT HA ÖPPET! KLÄDER OCH SKOR FRÅGA 8 FLEXTID

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 473483 883514 904 1357901 VARDAGAR EFTER 20 79007 85527 — 164534 LÖRDAGAR EFTER 15 133021 261701 6823 401544 SÖNDAGAR 113207 199575 1824 314606 SAMTLIGA 1098710 2798358 41071 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 34.9 65.1 0.1 100.0 VARDAGAR EFTER 20 48.0 52.0 0 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 33.1 65.2 1.7 100.0 SÖNDAGAR 36.0 63.4 0.6 100.0 SAMTLIGA 27.9 71.1 1.0 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 31.6 2.2 34.5 VARDAGAR EFTER 20 3.1 0 4.2 LÖRDAGAR EFTER 15 9.4 16.6 10.2 SÖNDAGAR 7.1 4.4 8.0

SAMTLIGA 100.0 100.0 100.0

TABELL 52 e" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08-16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.7 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: BLOMMOR FRÅGA 8 FLEXTID

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 436281 757617 9376 1203274 VARDAGAR EFTER 20 75958 57784 2868 136610 LÖRDAGAR EFTER 15 182956 294290 7121 484367 SÖNDAGAR 233800 430503 4253 668557 SAMTLIGA 1098710 2798358 41071 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 36.3 63.0 100.0 VARDAGAR EFTER 20 55.6 42.3 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 37.8 60.8 100.0 SÖNDAGAR 35.0 64.4 100.0 SAMTLIGA 27.9 71.1 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 27.1 22.8 30.6 VARDAGAR EFTER 20 2.1 7.0 3.5 LÖRDAGAR EFTER 15 10.5 17.3 12.3 SÖNDAGAR 15.4 10.4 17.0 SAMTLIGA 100.0 100.0 100.0

TABELL 52 f" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08—16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.3 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: MÖBELAFFÄRER FRÅGA 8 FLEXTID

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 427886 790456 1203 1219544 VARDAGAR EFTER 20 47323 67930 — 115253 LÖRDAGAR EFTER 15 148022 230939 4991 383952 SÖNDAGAR 168059 287285 455344 SAMTLIGA 1098710 2798358 41071 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 35.1 64.8 0.1 100.0 VARDAGAR EFTER 20 41.1 58.9 0 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 38.6 60.1 1.3 100.0 SÖNDAGAR 36.9 63.1 0 100.0

SAMTLIGA 27.9 71.1 1.0 100.0

JA NEJ UPPG SAKN

VARDAGAR KL 18-20 38.9 2.9 VARDAGAR EFTER 20 4.3 0 LÖRDAGAR EFTER 15 13.5 12.2 SÖNDAGAR 15.3 0 SAMTLIGA 100.0 100.0

TABELL 5204 AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990-08-16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.5 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: JÄRN- OCH BYGGVAROR FRÅGA 8 FLEXTID

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 418651 698526 904 1118082 VARDAGAR EFTER 20 38078 65896 - 103974 LÖRDAGAR EFTER 15 115325 181829 4991 302146 SÖNDAGAR 100064 128952 229016 SAMTLIGA 1098710 2798358 41071 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 37.4 62.5 0.1 100.0 VARDAGAR EFTER 20 36.6 63.4 0 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 38.2 60.2 1.7 100.0 SÖNDAGAR 43.7 56.3 0 100.0 SAMTLIGA 27.9 71.1 1.0 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 VARDAGAR EFTER 20 LÖRDAGAR EFTER 15

SÖNDAGAR

SAMTLIGA 1

nunna.-:o ”MODO y,

2.2 28.4

0 2.6 12.2 7 7 0 5.8 100.0 100 0

oem—oa IONWQQ H G

TABELL Säf AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.6 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: RADIO OCH TV FRÅGA 8 FLEXTID

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 399488 694092 904 1094484 VARDAGAR EFTER 20 60406 33119 — 93525 LÖRDAGAR EFTER 15 99953 121202 6043 227198 SÖNDAGAR 83789 105137 188925 SAMTLIGA 1098710 2798358 41071 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 36.5 63.4 0.1 100.0 VARDAGAR EFTER 20 64.6 35.4 0 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 44.0 53.3 2.7 100.0 SÖNDAGAR 44.4 55.6 0 100.0 SAMTLIGA 27.9 71.1 1.0 100.0

JA UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 2.2 27.8 VARDAGAR EFTER 20 0 2.4 LÖRDAGAR EFTER 15 14.7 5.8 SÖNDAGAR , 0 4.8 SAMTLIGA 100.0 100.0

TABELL 52 a” AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.1 VIKTIGT ATT HA ÖPPETxLIVSMEDEL. DAGLIVAROR FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PA HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 705778 1908156 13770 2627704 VARDAGAR EFTER 20 152775 385400 4999 543173 LÖRDAGAR EFTER 15 243174 634442 8166 885782 SÖNDAGAR 292493 703607 6823 1002922 SAMTLIGA 1072986 2840563 24589 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 26.9 72.6 0.5 100.0 VARDAGAR EFTER 20 28.1 7 0 9 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 27.5 7 0.9 100.0 SÖNDAGAR 29.2 7 0 7 100.0 SAMTLIGA 27.2 7 0.6 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

OWNH

FCI-IGN

VARDAGAR KL 18—20 65.8 67.2 56.0 66.7 VARDAGAR EFTER 20 14.2 13.6 20.3 13.8 LÖRDAGAR EFTER 15 22.7 22.3 33.2 22.5 SÖNDAGAR 27.3 24.8 27.7 25.5 SAMTLIGA 100.0 100.0 100.0 100.0

TABELL 52 b" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT). BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.8 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: TIDN,TOBAK,GODIS FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PA HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 387707 1248271 5298 1641275 VARDAGAR EFTER 20 197036 589850 2130 789016 LÖRDAGAR EFTER 15 314674 852529 5298 1172500 SÖNDAGAR 327813 983156 4999 1315968 SAMTLIGA 1072986 2840563 24589 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 23.6 76.1 100.0 VARDAGAR EFTER 20 25.0 74.8 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 26.8 72.7 100.0 SÖNDAGAR 24.9 74.7 100.0 SAMTLIGA 27.2 72.1 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 43.9 21.5 41.7 VARDAGAR EFTER 20 20.8 8.7 20.0 LÖRDAGAR EFTER 15 30.0 21.5 29.8 SÖNDAGAR 34.6 20.3 33.4 SAMTLIGA 100.0 100.0 100.0

TABELL

(RADER) FR 35.2 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: BRÖD, KONDITORI

(CELLER) UPPRÄKNAT ANTAL

52 c"

JA NEJ

472974 1194671

64243 187988 101242 338079 111595 319299 1072986 2840563

JA NEJ 28.2 71.2 25.3 74.0 22.9 76.6 25.7 73.5 27.2 72.1 JA NEJ

44.1 42.1

VARDAGAR KL 18-20 VARDAGAR EFTER 20 LÖRDAGAR EFTER 15 SÖNDAGAR SAMTLIGA VARDAGAR KL l8*20 VARDAGAR EFTER 20 LÖRDAGAR EFTER 15 SÖNDAGAR SAMTLIGA VARDAGAR KL 18-20

VARDAGAR EFTER 20 6.0 6.6 11.9 11.2

100.0

LÖRDAGAR EFTER 15 9.4 SÖNDAGAR 10.4 SAMTLIGA 100.0

AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER

(KOLUMNER) FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PA HELG

(OBJEKT) ANSTÄLLDA

UPPG SAKN

10296 1824 1824 3648 24589

UPPG SAKN

SUMMA

1677940 254055 441145 434542 3938139

SUMMA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 SUMMA

42.6 6.5 11.2 11.0 100.0

QNQNW

.

UPPG $ K

: Q'

DQOOD ( HNNVD

antenn: HD H

1990-08-16

TABELL 52 d" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.4 VIKTIGT ATT HA ÖPPETl KLÄDER OCH SKOR FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PA HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 343657 1010165 4079 1357901 VARDAGAR EFTER 20 21379 143155 164534 LÖRDAGAR EFTER 15 78359 320316 2868 401544 SÖNDAGAR 63256 251350 314606 SAMTLIGA 1072986 2840563 24589 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 25.3 74.4 0.3 100.0 VARDAGAR EFTER 20 13.0 87.0 0 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 19.5 79.8 0.7 100.0 SÖNDAGAR 20.1 79.9 0 100.0 SAMTLIGA 27.2 72.1 0.6 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 35.6 16.6 34.5 VARDAGAR EFTER 20 5.0 0 4.2 LÖRDAGAR EFTER 15 11.3 11.7 10.2 SÖNDAGAR 8.8 0 8.0

SAMTLIGA 100.0 100.0 100.0

TABELL 529" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.7 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: BLOMMOR FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PÅ HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 321894 877601 3780 1203274 VARDAGAR EFTER 20 33110 100632 2868 136610 LÖRDAGAR EFTER 15 113524 366151 4692 484367 SÖNDAGAR 149752 515937 2868 668557 SAMTLIGA 1072986 2840563 24589 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 26.8 72.9 100.0 VARDAGAR EFTER 20 24.2 73.7 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 23.4 75.6 100.0 SÖNDAGAR 22.4 77.2 100.0 SAMTLIGA 27.2 72.1 100.0

JA NEJ UPPG SUMMA

S 30.9 1 3 5 1 1 1 0

.

DOI-1030

VARDAGAR KL 18—20 VARDAGAR EFTER 20 LÖRDAGAR EFTER 15

SÖNDAGAR

SAMTLIGA 1

30.6 3.5 12.3 17.0 100.0

1219 18.2 100.0 1

. .

& VNHr—D DNI-IDG ( IfM-(Orla

Bruce: QMDQD V') u-u-to

TABELL 52f" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08-16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.3 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: MÖBELAFFÄRER FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PÅ HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 304318 910849 4378 1219544 VARDAGAR EFTER 20 23009 92244 115253

LÖRDAGAR EFTER 15 71455 309629 2868 383952 SÖNDAGAR 81313 374032 455344 SAMTLIGA 1072986 2840563 24589 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 25.0 74.7 0.4 100.0 VARDAGAR EFTER 20 20.0 80.0 0 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 18.6 80.6 0.7 100.0 SÖNDAGAR 17.9 82.1 0 100.0 SAMTLIGA 27.2 72.1 0.6 100.0

JA NEJ UPPG SAKN

VARDAGAR KL 18—20 32.1 17.8 VARDAGAR EFTER 20 3.2 0 LÖRDAGAR EFTER 15 10.9 11.7 SÖNDAGAR 13.2 0

SAMTLIGA 100.0 100.0

TABELL 52g" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.5 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: JÄRN— OCH BYGGVAROR FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PÅ HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 279165 834531 4385 1118082 VARDAGAR EFTER 20 12142 91832 — 103974 LÖRDAGAR EFTER 15 41624 257355 3167 302146 SÖNDAGAR 38685 190331 229016 SAMTLIGA 1072986 2840563 24589 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA 74.6 0.4 100.0 88.3 0 100.0 85.2 1.0 100.0 83.1 0 100.0 72.1 0.6 100.0

NEJ UPPG SAKN SUMMA 29.4 17.8 28.4 3.2 0 2.6 9.1 12.9 7.7 6.7 0 5.8

100.0 100.0 100.0

VARDAGAR KL 18—20 VARDAGAR EFTER 20 LÖRDAGAR EFTER 15 SÖNDAGAR SAMTLIGA

.

MHMWN NHHl-IN

VARDAGAR KL 18—20 VARDAGAR EFTER 20 LÖRDAGAR EFTER 15 SÖNDAGAR SAMTLIGA

N

O 7 8 9 2 JA 0 1 9 6 O

mamma

5 "I

TABELL 52 h" AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.6 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: RADIO OCH TV FRÅGA 10 ORDINARIE ARBETSTID PÅ HELG

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 269946 820458 4079 1094484 VARDAGAR EFTER 20 12142 81383 — 93525 LÖRDAGAR EFTER 15 38651 185678 2868 227198 SÖNDAGAR 33946 154980 - 188925 SAMTLIGA 1072986 2840563 24589 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 24.7 75.0 0.4 100.0 VARDAGAR EFTER 20 13.0 87.0 0 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 17.0 81.7 1.3 100.0 SÖNDAGAR 18.0 82.0 0 100.0 SAMTLIGA 27.2 72.1 0.6 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 28.9 16.6 27.8 VARDAGAR EFTER 20 2.9 0 2.4 LÖRDAGAR EFTER 15 6.5 11.7 5.8 SÖNDAGAR 5.5 0 4.8

SAMTLIGA 100.0 100.0 100.0

TABELL 523"' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.1 VIKTIGT ATT HA ÖPPETzLIVSMEDEL. DAGLIVAROR FRÅGA 7 ARBETAR PÅ RULLANDE SCHEMA

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 727416 1885968 14320 2627704 VARDAGAR EFTER 20 187389 350785 4999 543173 LÖRDAGAR EFTER 15 264739 615746 5298 885782 SÖNDAGAR 310021 689253 3648 1002922 SAMTLIGA 1142832 2770474 24833 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 27.7 71.8 0.5 100.0 VARDAGAR EFTER 20 34.5 64.6 0 9 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 29.9 69.5 0.6 100.0 SÖNDAGAR 30.9 68.7 0 4 100.0 SAMTLIGA 29.0 70.3 0.6 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 63.7 68.1 57.7 66.7 VARDAGAR EFTER 20 16.4 12.7 20.1 13.8 LÖRDAGAR EFTER 15 23.2 22.2 21.3 22.5 SÖNDAGAR 27.1 24.9 14.7 25.5 SAMTLIGA 100.0 100.0 100.0 100.0

TABELL 52b"' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08-16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.8 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: TIDN,TOBAK,GODIS FRÅGA 7 ARBETAR PÅ RULLANDE SCHEMA

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 423663 1210721 6892 1641275 VARDAGAR EFTER 20 220502 566690 1824 789016 LÖRDAGAR EFTER 15 319390 847506 5604 1172500 SÖNDAGAR 329272 981697 4999 1315968 SAMTLIGA 1142832 2770474 24833 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 25.8 73.8 100.0 VARDAGAR EFTER 20 27.9 71.8 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 27.2 72.3 100.0 SÖNDAGAR 25.0 74.6 100.0

SAMTLIGA 29.0 70.3 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 37.1 43.7 27.8 41.7 VARDAGAR EFTER 20 19.3 20.5 7.3 20.0 LÖRDAGAR EFTER 15 27.9 30.6 22.6 29.8 SÖNDAGAR 28.8 35.4 20.1 33.4 SAMTLIGA 100.0 100.0 100.0 100.0

TABELL 52 c"'AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08-16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.2 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: BRÖD, KONDITORI FRÅGA 7 ARBETAR PÅ RULLANDE SCHEMA

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 494551 1174673 8716 1677940 VARDAGAR EFTER 20 71357 180874 1824 254055 LÖRDAGAR EFTER 15 102069 337252 1824 441145 SÖNDAGAR 120003 310891 3648 434542 SAMTLIGA 1142832 2770474 24833 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 29.5 0.5 100.0 VARDAGAR EFTER 20 28.1 0 7 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 23.1 0.4 100.0 SÖNDAGAR 27.6 0 8 100.0 SAMTLIGA 29.0 0.6 100.0

JA SUMMA

DNQIHM

BNI—hh

VARDAGAR KL 18—20 VARDAGAR EFTER 20 LÖRDAGAR EFTER 15

SÖNDAGAR

SAMTLIGA 1

Q' U'

.

VlnNNQ

2 M =: (n 0 n. n. = 1 IH annor-:= : N—oNu-co

Fil-|D l—I

NoName "30000 HD

TABELL 52 d"'AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08-16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.4 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: KLÄDER OCH SKOR FRÅGA 7 ARBETAR PÅ RULLANDE SCHEMA

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 387618 968682 1602 1357901 VARDAGAR EFTER 20 16548 147986 - 164534

LÖRDAGAR EFTER 15 97579 301096 2868 401544 SÖNDAGAR 65387 249219 - 314606 SAMTLIGA 1142832 2770474 24833 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 28.5 71.3 0.1 100.0 VARDAGAR EFTER 20 10.1 89.9 0 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 24.3 75.0 0.7 100.0 SÖNDAGAR 20.8 79.2 0 100.0 SAMTLIGA 29.0 70.3 0.6 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 35.0 6.4 34.5 VARDAGAR EFTER 20 5.3 0 4.2 LÖRDAGAR EFTER 15 10.9 11.6 10.2 SÖNDAGAR 9.0 0 8.0

SAMTLIGA 100.0 100.0 100.0

TABELL 52é"' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET AV FRIA AFFÄRSTIDER 1990—08—16

(RADER) (KOLUMNER) FR 35.7 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: BLOMMOR FRÅGA 7 ARBETAR PÅ RULLANDE SCHEMA

(CELLER) (OBJEKT) UPPRÄKNAT ANTAL ANSTÄLLDA

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18—20 340250 856431 6593 1203274 VARDAGAR EFTER 20 27735 106007 2868 136610 LÖRDAGAR EFTER 15 115527 364148 4692 484367 SÖNDAGAR 143540 523193 1824 668557 SAMTLIGA 1142832 2770474 24833 3938139

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 28.3 71.2 100.0 VARDAGAR EFTER 20 20.3 77.6 100.0 LÖRDAGAR EFTER 15 23.9 75.2 100.0 SÖNDAGAR 21.5 78.3 100.0 SAMTLIGA 29.0 70.3 100.0

JA NEJ UPPG SAKN SUMMA

VARDAGAR KL 18-20 30.9 26.5 30.6 VARDAGAR EFTER 20 3.8 11.6 3.5 LÖRDAGAR EFTER 15 13.1 18.9 12.3 SÖNDAGAR 18.9 7.3 17.0

SAMTLIGA 100.0 100.0 100.0

TABELL

(RADER)

SZf"' AFFÄRSTIDER (KONSUMENT), BEHOVET

FR 35.3 VIKTIGT ATT HA ÖPPET: MÖBELAFFÄRER

(CELLER)

UPPRÄKNAT ANTAL

VARDAGAR VARDAGAR LÖRDAGAR SÖNDAGAR SAMTLIGA VARDAGAR VARDAGAR LÖRDAGAR SÖNDAGAR SAMTLIGA VARDAGAR VARDAGAR LÖRDAGAR SÖNDAGAR SAMTLIGA

KL 18—20 EFTER 20 EFTER 15 KL 18—20 EFTER 20 EFTER 15 KL 18—20 EFTER 20 EFTER 15

JA

336584 17592 83457 95397

1142832

JA

27.6 15.3 21.7 21.0 29.0

JA

N :nlnnno OHNWG

NEJ

881060 97661 297627 359947 2770474

NEJ

72.2 84.7 77.5 79.0 70.3