SOU 1994:138

Rapport från Klimatdelegationen : årsrapport från Klimatdelegationen

1 . SLUTSATSER ......................................... 1

2. KLIMATETS FÖRÄNDRINGAR OCH EFFEKTERNA I NATUREN

2.1 Klimatförändringar globalt ............................... 7 2.2 Klimatförändringar i Norden ............................ 11 2.3 Effekter av en klimatförändring globalt och i Norden ............. 15 2.4 Slutsatser ........................................ 17

3. DRIVKRAFTER OCH ÅTGÄRDSSTRATEGIER

3.1 Översikt över utsläpp och åtgärder i ett globalt perspektiv .......... 19 3.2 Måldiskussion ..................................... 23 3.3 Nyckelfrågor för en minskning av koldioxidutsläppen ............. 26 3.4 Skogens roll i Sveriges koldioxidbudget ..................... 27 3.5 Biobränsle som resurs ................................ 29

3.6 Samhällsekonomiska aspekter på drivkrafter för en ökad energianvändning 35

3.7 Livsstil och konsumtionsmönster .......................... 39 3.8 Studier över omställningen av energi- och trafiksystemen ........... 44 3.9 Internationella aspekter på Sveriges strategi ................... 48 3.10 Styrmedel ........................................ 50 3.11 Slutsatser ........................................ 52

44. SVENSK KLIMATRELATERAD FORSKNING 4.1 Översikt över svensk klimatrelaterad forskning ................. 56

4.2 Några sammanfattande synpunkter ......................... 60

15. REDOGÖRELSE FÖR KLIMATDELEGATIONENS VERKSAMHET ...... 62

! lh I

lifligt-["*E'iiliihålmilmi '..ih

”_| , ”|. .- ! , MW WWW! mat..;

. I'w— _ .. . __ ggr-%;, - ri ["*-,- ,jl'! . där?!

1' ..".l

' * ll avlämnatnsä

'Till 1" ..

.' ..W dallrar”?!

'allcrcms-imrwami rJ .

, . . Warsawa UL;

1. INVENTERING AV SVENSK KLIMATRELATERAD FORSKNING

2. SKOGENS ROLL I SVERIGES KOLDIOXIDBUDGET Hillevi Eriksson, Sveriges Iantbruksuniversitet

3. ANVÄNDNING AV BIOBRÄNSLE FÖR ATT MINSKA UTSLÄPPEN AV KOLDIOXID I SVERIGE Leif Gustavsson, Pål Börjesson, Bengt Johansson, Per Svenningsson och Thomas B Johansson, Institutionen för miljö- och energisystem, Lunds universitet

4. EN SAMFUNNSGKONOMISK ANALYSE AV DRIVEKRAFTER FOR GKET ENERGIBRUK I INDUSTRI- OG UTVIKLINGSLAND Stein Hansen, Nordic Consulting Group A.S.

5 . LIVSSTIL OCH KONSUMTIONSMÖNSTER - DRIVKRAFTER OCH MOTKRAFI'ER I ENERGIANVANDNING Anna-Lisa Lindén, Sociologiska Institutionen, Lunds universitet

6. SYNTES AV STUDIER ÖVER OMSTÄLLNINGEN AV ENERGI- OCH TRANSPORTSYSTEMEN I SVERIGE Peter Steen och Jonas Åkerman, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier, Stockholms universitet och Foa

7. KOMMENTARER TILL TRE KONSULTRAPPORTER GJORDA PÅ UPPDRAG AV DELEGATIONEN FOR KLIMATFRÅGOR av Arne Kaijser, Institutionen för teknikhistoria, KTH

Beträffande klimatets förändringar vet vi med säkerhet 1. att jordens medeltemperatur ökat med ca 0,5”C sedan början av 1900-talet

2. att de naturliga variationerna av jordens medeltemperatur under de senaste århundradena (0,5-1”) är av samma storleksordning som den beräknade temperaturförhöjning som de hittillsvarande utsläppen av växthusgaser förorsakat

3. att atmosfärens halt av koldioxid och flera andra växthusgaser fortsätter att öka som ett resultat av utsläpp orsakade av människan

4. att en ökning av atmosfärens halt av koldioxid och andra växthusgaser leder till en global temperaturhöjning

5. att en global temperaturhöjning åtföljs av regionala förändringar av temperatur och nederbörd, som kan vara både mindre eller större än de globala förändringarna.

Vi bedömer med relativt god säkerhet

6. att en fördubbling av atmosfärens koldioxidkoncentration, eller en motsvarande sammanlagd förändring av de olika växthusgasema, skulle medföra en ökning av jordens medeltemperatur med 1,5 - 4,5”C

7. att det finns en fördröjning på några årtionden mellan en sådan förhöjning av atmosfärens koncentration av växthusgaser och den ökning av jordens medeltemperatur som detta ger upphov till

8. att en uppvärmning förväntas ske snabbare över de stora kontinenterna än till havs och likaså mer på högre breddgrader än i tropiska och subtropiska områden.

Med större osäkerhet bedömer vi

9. att ett varmare globalt klimat skulle för Sveriges del troligen innebära mildare vintrar med ökad nederbörd samt varmare somrar

10. att om koldioxidhalten betydligt mer än fördubblas, är det inte uteslutet att Golfströmmen på längre sikt kan komma att förändras, med mer dramatiska klimatförändringar som följd

11. att på 10-20% av landarealen på jorden skulle nuvarande ekosystem ersättas med andra ekosystem, om en klimatförändring motsvarande en fördubbling av luftens koldioxid skulle inträffa

12. att känsliga ekosystem i Sverige för en klimatföränding är skogen, fjällområdet och Ostersjön. Hur en förändring påverkar skogs- och jordbruket är osäkert, men skogsbruket har på grund av långa omloppstider svårt att anpassa sig till snabba förändringar.

Utsläppen av koldioxid ger idag det dominerande bidraget till den ökande växthuseffekten. De främsta källorna är användningen av fossila bränslen (80%) och skogsavverkning i tropikerna (20%). I-ländemas bidrag till utsläppen av kolidoxid från fossila bränslen är idag 65% medan u— ländemas andel ökat till uppemot 35% (för ett tiotal år sedan var den ca 25%). Ökningen av fossilbränsleanvändningen sker idag till 80-90% i u-länderna.

Sveriges situation kännetecknas av, jämfört med andra i-länder, låga koldioxidutsläpp. Detta beror framför allt på att vår elproduktion till den helt övervägande delen sker med vattenkraft och kärnkraft. I de flesta andra länder används huvudsakligen fossila bränslen, kol, olja och naturgas. Det är idag endast inom transportsektorn som koldioxidutsläppen ökar, inom industri, bostäder och service har utsläppen de senaste 20 åren successivt minskat.

Det är ännu för tidigt att uttala sig om vilken framtida nivå av koldioxidkoncentration i atmosfären som kan accepteras utan att allvarliga störningar uppstår. Detta beror på de regionala klimatförändringar som kan förväntas och vilka effekter dessa kan ha på ekosystem, livsmedelsproduktion m.m. Utifrån de beräkningar som utförts inom IPCC kan dock några slutsatser dras:

. För att stabilisera koldioxidhalten i atmosfären, även på en så hög nivå som 750 ppmv, motsvarande nästan en tredubbling av den förindustriella nivån, så krävs att de globala koldioxidutsläppen så småningom väsentligt understiger 1990 års nivå. IPCC:s referensscenario för framtida utsläpp (IS92a) leder till en ständig ökning av koncentrationen.

. Om de globala utsläppen omedelbart kunde stabiliseras på dagens nivå skulle halten i atmosfären ändå fortsätta att öka i ett par hundra år.

. En stabilisering av nuvarande koncentration, 360 ppmv, synes i praktiken omöjlig inom överskådlig tid. För att stabilisera koncentrationen på 450 ppmv krävs kraftfulla åtgärder. Inte ens IPCC-scenariet med de lägsta utsläppen (IS92c) som förutsätter låg befolkningstillväxt, låg ekonomisk tillväxt och kraftfulla åtgärder för att begränsa användningen av fossila bränslen räcker utan resulterar i en nivå mellan 450 och 550 ppmv.

. Det är de ackumulerade utsläppen som är avgörande för på vilken nivå koldioxidkoncentrationen kan stabiliseras. Detta innebär att om utsläppen fortsätter öka under en period, så måste minskningen därefter bli i motsvarande grad större, för att ett uppsatt mål för stabilisering skall kunna nås.

De olika målen för koncentrationer i atmosfären och de utsläppsprofiler som leder dit motsvarar olika alternativa mål för en samhällsomställning. En sådan omställning innebär i samtliga fall en långsiktig radikal minskning av användningen av fossila bränslen. En omfattande minskning av koldioxidutsläppen måste innebära såväl energibesparingar som en övergång till förnyelsebara energikällor.

Koldioxidutsläppen per capita i i-länderna är ca sex gånger så stora som i u-länderna. Ökningen av utsläppen framöver kommer enligt samstämmiga prognoser nästan enbart att ske i u- ländema. Detta innebär att den centrala uppgiften kan sammanfattas i två frågeställningar:

- Hur skall u-länderna kunna utvecklas ekonomiskt utan att utsläppen av växthusgaser ökar alltför snabbt och alltför mycket?

Omställningen av stora system som transport— och energisystem tar tid liksom förändringar av attityder och konsumtionsmönster. Sverige är dessutom beroende av den internationella utvecklingen. För att kunna utforma en långsiktig strategi krävs både forskning och en politisk ladministrativ process, i vilken medverkan från såväl näringsliv som allmänhet är avgörande. Klimatdelegationen har som ett bidrag till att intensifiera en sådan process valt att belysa ett antal centrala punkter. Utifrån dessa kunskapsöversikter och utifrån diskussionen kring dessa kan följande slutsatser och frågeställningar lyftas fram.

1. I Sverige utgör skogen en stor råvarupotential för produktion av biobränsle som kan ersätta fossila bränslen. Skogens funktion som sänka för koldioxid, dvs. upptaget av kol i biomassan, är om än av viss betydelse dock sekundär.

2. Användning av energiskog från åkermark och skogsbränsle ger störst koldioxidreduktion och uppvisar också lägre kostnader än energigrödor och utnyttjande av spannmål för energiändamål.

3. Störst koldioxidreduktion fås då biobränslen ersätter kol och eldningsolja. Biobränslepotentialen räcker dock i princip till en betydande minskning även av bensinanvändningen. En viktig frågeställning är hur denna resurs skall kunna komma till användning. Vilka investeringar krävs och hur ser kostnadsbilden ut? Vilka styrmedel behöver införas? Vilka konflikter finns med annan användning av biomassan? Vilka andra miljöproblem kan uppstå? Vilken FoU behöver förstärkas, kan Sverige hitta nischer för svensk industri i teknikutvecklingen?

4. Studien om biobränsleanvändningen påvisar också den stora tekniska potential som finns för energieffektiviseringar. Resultaten tyder på att det är tekniskt möjligt, genom användning av biobränsle och kommersiellt tillgänglig teknik för minskning av energianvändningen, att kraftigt reducera koldioxidutsläppen. Viktiga frågeställningar är vilka kostnader som uppstår och vilka hinder som finns för att denna tekniska potential skall kunna realiseras samt hur de kan övervinnas.

5 . Denna tekniska potential är i princip tillräckligt stor för att koldioxidutsläppen skulle kunna reduceras även vid en kärnkraftavveckling. Om kärnkraften behålls blir potentialen för koldioxidreduktion större.

6. I OECD-ländema har energieffektiviteten ökat kraftigt sedan oljekrisen 1973. Energiförbrukningen ökar dock fortfarande, men nu betydligt långsammare än den ekonomiska tillväxten. Skillnaderna mellan OECD-länder är dock betydande. Japan som haft ont om råvaror och höga energipriser har bara hälften så stor energiförbrukning per capita eller per BNP—enhet som USA. En viktig frågeställning är hur energieffektiviseringar skulle kunna genomföras utan att den realinkomstölming som följer av ökad effektivitet ger upphov till ökad energikonsumtion.

7. I u-länderna ökar energiförbrukningen snabbt. Genom att man hittills följt i-länderna i spåren är ekonomisk tillväxt med industrialisering och urbanisering kopplad till en snabbt

10.

11.

12.

13.

ökande energianvändning. U-ländema har samtidigt en betydligt lägre energieffektivitet än OECD-ländema, vilket ger stora möjligheter till energibesparingar. Frågan är hur u- ländema skall kunna bryta mönstret och ta genvägar i utvecklingen genom att hoppa över de mest energikrävande och miljöförstörande stegen i industrialiseringsprocessen. Viktiga punkter är utvecklandet av institutioner och den tekniska och administrativa kompetensen. Prissättningen av energi liksom finansiering och investeringspolitik är också centrala faktorer. Biståndets roll i uppbyggnaden av stora energiproduktionsanläggningar och tung industri bör analyseras i detta sammanhang.

Utvecklingen av det moderna konsumtionssamhället är avgörande för den ökande energiförbrukningen. Konsumtionsmönster och människors beteenden kan ses som en funktion dels av värderingar och attityder, dels av vilka handlingsmöjligheter som står till buds. Det är väsentligt att diskutera hur attityder och beteenden kan påverkas, särskilt hur individer och hushåll kan bidra till större förändringar i beteendet i miljövänlig riktning. Ett viktigt område är transporterna och den allt större andelen fritidsresor.

Transportområdet är av central betydelse för de framtida utsläppen av koldioxid, såväl person— som godstransporter. Den väsentliga frågan är hur vi skall kunna vända trenden av stadigt ökande utsläpp och samtidigt tillgodose olika behov som transporterna fyller. Diskussionen måste omfatta möjligheter till förändringar som rör transportapparatens uppbyggnad och infrastrukturinvesteringama, ny fordonsteknik, alternativa bränslen, förändrade mönster för godstransporter och förändrade beteenden hos människor.

Spridning av livsstil och konsumtionsmönster från i-land till u-land är en avgörande faktor för u-ländemas ökande energianvändning. Detta innebär att en förändring rimligen måste ske i i-länderna. Följande frågeställningar är väsentliga i sammanhanget. Kan vi hitta tekniska lösningar och system som kan introduceras i i-ländema och samtidigt få en bred spridning i u-länderna? Kan vi förändra vår livsstil och vårt beteende i i-länderna i en riktning som snabbt kan anammas av u-länderna? Vilka aktiva insatser kan göras för att sprida energisnåla beteenden och teknik genom t.ex. biståndets utformning? Kan urbaniseringen i u-ländema ta andra former genom en decentraliserad ekonomisk utveckling av landsbygden?

Det finns relativt få studier om hur man kan nå mer långtgående miljömål. De övergripande studier som finns har i huvudsak ett tekniskt eller ekonomiskt perspektiv. De tekniska studierna leder oftast till att man ofullständigt analyserar de sociotekniska förutsättningama för att den nya teknik som föreslås skall accepteras av olika aktörer. De ekonomiska leder i många fall till att man tar människors preferenser för givna, vilket leder till en onödig begränsning av vilka framtida samhällsformer man ser som möjliga. En fortsatt diskussion utifrån de olika utgångspunkterna är nödvändig.

Kunskaperna om icke-marginella förändringsprocesser i samhället är ofullständig. Det gäller bl.a. individers beteendemönster och livsstilar, aktörer och socioekonomiska systems betydelse, utvecklingen av teknologi och den fysiska samhällsstrukturens utbyggnad.

Koldioxidavgifter är det ekonomiska styrmedel som diskuterats mest. Många studier visar att vid ökande koldioxidskatt och därmed större koldioxidminskning stiger kostnaden i form av reduktioner i BNP kraftigt. Resultaten är dock bl.a. starkt beroende av hur intäkterna används. Hur intäkterna kan användas för att hålla de samhällsekonomiska kostnaderna nere och samtidigt vinna andra fördelar är en väsentlig frågeställning. Kan en

14. Generella ekonomiska styrmedel som koldioxidavgifter kan behöva kompletteras med andra styrmedel. En väsentlig faktor som styr den framtida utvecldingen är den fysiska planeringen, bebyggelseplanering och investeringar i infrastruktur. Exempel på andra viktiga styrmedel är energimärkning, utbildning av nyckelgrupper, normer för energieffektivitet, bidrag och förmånliga län samt förändringar av marknadsregler och andra institutionella förhållanden. Utformningen av styrmedel och frågor om vilken mix som är optimal är ett viktigt område för en framtida diskussion.

Den översiktliga beskrivning som ges i kapitel 4 av klimatrelaterad forskning i Sverige och den mer detaljerade kartläggningen i Bilaga 1 ger en bas för att formulera en rad frågor, som är viktiga för utformningen av en policy för svensk klimatrelaterad forskning. Några preliminära synpunkter ges nedan, men skall tills vidare främst uppfattas som frågeställningar som bör penetreras vidare inför Klimatdelegationens rapport 1995:

0 Befarade klimatförändringar på grund av växande utsläpp av växthusgaser i atmosfären har lett till en ganska kraftig ökning av resurserna för klimatrelaterad forskning sedan slutet av 1980-talet.

0 De flesta forskningsråd, fonder och andra myndigheter som svarar för resursfördelningen till forskarna avsätter medel för miljörelaterad forskning och en betydande del härav är stöd för klimatrelaterad forskning. Samordningen mellan dessa myndigheter är dock ganska svag. Bilden av de svenska forskningsinsatsema är i så måtto splittrad.

O Anslagen från grundforskningsråden är relativt sett begränsad. Klimatforskningens karaktär av mer målinriktad och tillämpad forskning kan vara en orsak till detta. Därigenom är kunskaperna om den internationella forskningsfronten kanske inte tillräckligt etablerad i det svenska forskarsamhället.

0 Den svenska forskningen kring effekter av en klimatförändring och Sveriges sårbarhet är ganska outvecldad, jämfört med till exempel försumingsforskningen.

O Såväl nationellt som internationellt har det varit svårt att etablera ett nära samarbete mellan forskare inom de naturvetenskapliga, tekniska och socio-ekonomiska ämnesområdena. Detta börjar nu växa fram, men övergripande systemforskning som tar sig än de nyckelfrågor vi ställs inför är ännu i sin linda i Sverige.

0 Teknisk forskning, särskilt energiforskningen, har relativt stora anslag, inte minst gäller detta forskning och utveckling kring bioenergi. På detta område uppmärksammas svenska insatser internationellt.

Frågor som aktualiseras är:

0 En utvärdering av svensk klimatrelaterad forskning bör göras. Därvid aktualiseras bland annat vilken roll den Miljöstrategiska stiftelsen (Mistra) kan spela för den ldimatrelaterade forskningen.

0 I vilken omfattning skall svenska satsningar ske inom den grundläggande klimatforskningen och hur skall denna på bästa sätt knyta samman svenska institutioner

Hur skall svensk forskning angående konsekvenser av en klimatförändring för det svenska samhället byggas upp så att den kan svara mot svenska (eller nordiska) behov och samtidigt bygga på de bilder av en klimatförändring som den grundläggande forskningen presenterar? Detta avser i synnerhet osäkerheter och betydelsen av klimatets naturliga variabilitet. Vilka känslighetsanalyser är särskilt viktiga? Vilka samverkansformer är lämpliga? Vilka prioriteringar bör göras mot bakgrund av en internationell arbetsfördelning?

De terrestra ekosystemens gensvar på en klimatförändring är givetvis av stor betydelse för att bedöma konsekvenserna av en klimatförändring. Dessa ekosystem spelar också en viktig roll för utbytet av växthusgaser mellan atmosfär och land. Hur bygger vi ut vår kunskap på detta område på ett mer systematiskt sätt?

Hur intensifieras forskning angående behovet och uppbyggnaden av framtida energisystem och trafiksystem, som kan krävas, om mer långtgående begränsningar av användningen av fossila bränslen aktualiseras?

Krävs särskilda initiativ i frågan om insatser och organisation av tvärvetenskaplig forskning med ett betydande inslag av samhällsforskare för att en övergripande analys av centrala svenska problem skall kunna genomföras? Hur kan sådana initiativ bygga på den internationella forskningens resultat?

Många länder (bl.a. Nederländerna, Tyskland, Kanada, Japan, vissa u-länder) har byggt särskilda forskningsinstitut för analys av frågor om hållbar utveckling. Bör vi göra så också i Sverige?

2. Klimatets förändringar och effekter i naturen

2.1. Klimatförändringar globalt

Medeltemperaturen på jorden har ökat med ca 0,5”C sedan början av 1900-talet, men denna förändring har inte varit jämn (se figur 2.1) och har också varit olika på olika delar av jorden. Nederbördens större variabilitet i tid och rum medför att det i allmänhet är svårt att fastställa om några systematiska förändringar skett på global skala under detta århundrade. Under de sista trettio åren har dock nederbörden minskat i norra Afrika.

Figur 2.1 Den globala medeltemperaturens förändring 1861—1993.

Global Lond ond SST overoges 1861—1993

0.4

1 .o .o .o N O N

ANOMALY IN DEGREES C

I .0 »

—O.6r— j

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Källa: Hadley Centre

Klimatets variationer från år till år är betydande, störst inom de inre delarna av de nordliga kontinenterna (årets medeltemperatur varierar med två till fyra grader), minst till havs i tropiska områden (i allmänhet mindre än en halv grad). I Sverige är årsmedeltemperaturens variation från ett år till ett annat typiskt ca en grad. Regionalt förekommer variationer på tidsskalan av decennier på någon grad.

Markanta regionala klimatvariationer har varit mest uppmärksammade inom tropiska områden, där återkommande torka vållat allvarliga avbräck i livsmedelsförsörjningen, framför allt i Afrika. Även om dessa variationer sannolikt framför allt är naturliga, så kan en pågående antropogen förändring av nederbördsklimatet i Afrika inte uteslutas. Den växande befolkningen

och dess ökande behov av livsmedel har exempelvis inneburit ökad växtodling och djurhållning inom marginella områden, vilket i samband med längre torrperioder i sin tur medfört markförstöring och inom vissa områden ökenspridning. Dessa förändringar kan alltså inte entydigt förknippas med en eventuell pågående klimatförändring som är förorsakad av människan. De visar å andra sidan hur allvarliga konsekvenserna kan bli inom känsliga områden i många u-länder.

Modellstudier av framtida klimatförändringar

På grund av det globala klimatsystemets komplexitet är det inte möjligt att med hjälp av endast kvalitativa resonemang säga något om framtida klimatförändringar på grund av att människan förstärker växthuseffekten. Under de senaste ca tjugo åren har klimatforskama byggt globala modeller för att mer systematiskt kunna ge en kvantitativ bild av de troliga konsekvenserna. Man kan givetvis ifrågasätta tillförlitligheten av sådana beräkningar eftersom modellerna inte kunnat verifieras med hjälpav redan inträffade förändringar. Å andra sidan kan modellerna räkna fram det nuvarande klimatets fördelning över jorden i god överensstämmelse med observerade förhållanden och även återge variationer mellan sommar och vinter med ca 10%

noggrannhet.

Det finns idag ett trettiotal forskargrupper i världen som har konstruerat modeller under skiftande antaganden om hur de fundamentala fysikaliska processemas roll skall beskrivas kvantitativt på bästa sätt. En syntes av dessa visar att jordytans medeltemperatur skulle öka med 1,5 - 4,5”C, om luftens halt av koldioxid skulle bli dubbelt så stor som för ca 150 år sedan, då industrialiseringen började och jordens befolkning ännu inte var en miljard. Osäkerheten beror framför allt på svårigheten att ta hänsyn till molnens roll och att med någorlunda säkerhet kunna förutse eventuella förändringar av havets cirkulation. Det skall emellertid understrykas att ingen enda beräkning givit värden som är mindre än 1,5 grader. Ett varmare klimat är således sannolikt, men det är ännu svårt att säga precist hur snabbt det kommer att bli varmare och hur stor uppvärmningen kan bli, särskilt är den regionala fördelningen osäker.

I figur 2.2 visas osäkerheten i den uppskattade temperaturökningen för ett scenario för framtida utsläpp, IPCC:s referensscenario från utvärderingen 1992. Den avkylande effekt som utsläppen av svavel ger över delar av jorden genom bildningen av aerosolpartildar har inte tagits hänsyn till. Inte heller har effekten av minskningen av ozonhaltema tagits med i denna beräkning.

Hög klimat- känslighet

.b

(») Bästa klimat- känslighet

N Låg klimat- känslighet

Förändring av global medeltemperatur (”C)

...»

0

1990 2010 2030 2050 2070 2090 År

Källa: IPCC Supplementary Report 1992

Förändringar i jordens värmebalans

Den direkta förändringen av jordens värmebalans på grund av ökande mängder växthusgaser i atmosfären beräknas idag motsvara effekten av en ökning av mängden koldioxid i luften med 45—50%, varav 28 procentenheter beror på ökningen av koldioxidmängden från ca 280 till 358 miljondelar. Detta innebär enligt klimatmodellema en potentiell ökning av jordens medeltemperatur med 0,7 - 2,2”C. Denna förändring motverkas emellertid till en del av utsläpp av svaveldioxid, som ombildas till sulfatpartiklar, vilka ökar reflexionen av den inkommande solstrålningen. Denna avkylande effekt förekommer främst på norra halvklotet. Också minskningen av ozon i stratosfären på grund av utsläppen av CFC-gaser motverkar uppvärmningen. Beräkningar av dessa effekter är ännu mycket osäkra och uppskattas motsvara 10 a 80% av den beräknade uppvärmningen på grund av ökande mängder växthusgaser.

Den observerade globala förändringen av jordens temperatur är mindre än den som angivits ovan.

I figur 2.3 visas uppskattningar av den förändring i strålningsbalansen som förändringar av växthusgaser, aerosoler och solinstrålningens variabilitet givit upphov till. I figuren anges osäkerhetsintervall och säkerheten i bedömningen.

En ny jämvikt kan emellertid inte etableras omedelbart, eftersom uppvärmningen av haven tar

tid. Modellberäkningar visar att detta innebär en eftersläpning av den observerade uppvärmningen jämfört med en beräknad jämviktstemperatur med ca 40% av temperaturökningen, motsvarande ca 30 års fördröjning. Vi kan därför vänta oss att en global förändring kan ha inträffat tills i dag på 0,3 - 1,0"C. Den naturliga variabiliteten av jordens medeltemperatur, som uppskattats för det senaste årtusendet, är dock en halv till en grad. Denna kan därför till en avsevärd del ännu dölja de förändringar som människan kan ha förorsakat.

Figur 2.3 Olika faktorers inverkan på förändringen av strålningsbalansen från 1850 till idag enligt IPCC 1994.

Direkt växthuseffekt

CFC (freoner mm) D ikväveoxid Metan

Koldioxid Troposfäriska Sol-

. 4 aerosoler strål- Indirekt växthuseffekt (partiklar) ningen

Direkt Indirekt

Tro os- Stratos- färgskt

färlskt ozon

Förändringar i strålningsbalansen (Wm-2)

ozon —1,5 *. Hög Låg Låg Låg My_cket Mycket Konndens intervall lag låg —2,5

Källa: IPCC 1994 report on Radiative Forcing of Climate Change

Regionala förändringar

Ett flertal klimatmodeller har i dag använts för att beräkna den successiva förändring av den regionala fördelningen av klimatet som kan väntas om mängden växthusgaser fortsätter att öka, exempelvis motsvarande en ökning av koldioxidens koncentration med ca 1% per år. Dessa scenarier måste emellertid användas med försiktighet. Två identiska experiment med en och samma modell men med något olika utgångstillstånd ger i viss mån olika resultat, eftersom vädersystemen och därför även den regionala fördelningen av en klimatförändring till en viss (okänd) del är slumpmässig. Olika modeller ger olika resultat, delvis på grund av att det just finns en sådan slumpmässig komponent, men även på grund av att de fysikaliska processerna är modellerade på olika sätt i olika modeller.

Den naturliga variabiliteten av klimatet på tidsskalor av år till decennier kan eventuellt också komma att förändras en del när klimatet blir varmare, även om inga modellexperiment har visat att det troligen skulle inträffa. Den regionala variabiliteten kan uppskattas till 1-30 för en viss månad jämförd över ett decennium. Beräknade förändringar inom en region (exempelvis Sverige, se nedan) skall därför ses som exempel på möjliga scenarier, men får inte uppfattas som prognoser. Väntade effekter av en framtida klimatförändring bör därför så långt som är möjligt uttryckas i form av en riskanalys. Få sådana analyser har utförts hittills.

Några allmänna drag av beräknade framtida regionala klimatförändringar är gemensamma för flertalet klimatmodeller:

* En uppvärmning sker snabbare över de stora kontinenterna än till havs och likaså på högre breddgrader än i tropiska och subtropiska områden.

* Nederbörden väntas öka på höga nordliga breddgrader under vintern.

* Ingen eller endast måttlig ökning av nederbörden väntas över kontinenterna, vilket troligen innebär minskad vattentillgång i marken på grund av en samtidigt högre temperatur och därmed ökad avdunstning.

* En uttorkning sommartid kan förväntas i Medelhavsområdet och i inre Nordamerika.

2.2. Klimatförändringar i Norden

Norden täcker ett stort område och ett flertal klimatzoner. Klimatet får sin karaktär av polarfronten som avgränsar kall arktisk luft från varm tropikluft samt av Nordens geografiska läge i kanten av en stor kontinent under inflytande av Nordatlanten och dess strömmar. De lokala variationerna är stora, speciellt i fjälltrakterna. Detta ger Norden ett mycket varierande klimat, vilket gör det svårt att kortfattat beskriva det senaste århundradets klimatutveckling annat än översiktligt.

I Figur 2.4 visas en sammanställning av årsnederbörd och årsmedeltemperatur från Falun. I stora drag kan man sammanfatta de senaste 130 åren med stigande temperatur från mitten av 1800-talet till slutet av 1930—talet. Därefter sjönk temperaturen fram till början av 1960-talet då en ny uppgång tog vid. Dessa tendenser är relativt representativa för större delen av Norden men variationerna är stora, särskilt i norr (Alexandersson och Eriksson, 1989).

Speciellt betydelsefull för årsmedeltemperaturen är sekvensen av mildra vintrar 1988-1993. Denna liknar förhållandena i slutet av 1930-talet och är kopplad till kraftig lågtrycksaktivitet och hög frekvens av västvindar. Vintern 1993-94 uppvisade dock åter temperaturförhållanden mer typiska för 1900-talet.

Den areella medeltemperaturen över hela Sverige var ca +l,8”C under perioden 1961-1990. Skillnaden mellan det varmaste (1990) och det kallaste året (1985) i perioden är ungefär 3,8”C, dvs. av ungefär samma storlek som de klimatförändringar som diskuteras för närvarande för det kommande århundradet.

Nederbördens variationer är betydligt mer svårtolkade än lufttemperaturen. Här är osäkerhetema i mätningarna större och de lokala variationerna så stora att mätserien i Falun endast kan anses

fjällen.

Klimatets variationer återspeglas i vattenföringen i vattendragen. Av speciellt intresse är extrem nederbörd som påverkar risken för översvämningar. Trots problem med höga flöden under 1980- och 1990-talen visar analyser (Vedin och Eriksson, 1988; Lindström, 1993) ingen statistiskt säker ökning av frekvensen av extrema regn och extrema flöden.

En sammanställning av årsflödena i samtliga vattendrag som rinner till Östersjön, Öresund, Bälten och Kattegatt under perioden 1920—1990 redovisas i Figur 2.5. Drygt hälften av detta vatten kommer från de nordiska länderna, ca 35% från Sverige. Som synes är variationerna mellan är stora men det finns en tydlig uppgång under 1980-talet. Denna uppgång hänför sig till ökad tillrinning vintertid och är kopplad till de milda vintrarna.

Nederbörd, mm FALUN 1000

800

600 _. -'.l' " '

. illlilillu

ll l'i'l "llir'iillllilii

llllllllllllllll111111lllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllll|||lllllll|lllllllllllllllllllllllll

400

2000

0 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 År Temperatur, oC .FALUN

8

h i.u! Iliiliili'iiiliii 11 . ." ini”!

.| J" | 4 lllllllllllllllllllIEE rllllI-i'll'i-l_IllililllllIg-ll-l-IUIIIIIIIIIIlr_:I'llll'illl

1860 | 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 ' År

20000

15000

13000

m3/s

5 000

0

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Källa: Bergström och Carlsson, 1993.

Tänkbara klimatförändringar i Norden under den kommande Q-årsmrigen

De beräkningar av framtida klimatförändringar som redovisas av IPCC (1992), under förutsättningen att inga motåtgärder sätts in, tyder på en höjning av den globala medeltemperaturen på ca 1-20C till 2050 jämfört med dagens nivå (1990) utöver den höjning på ca 0,5”C som redan inträffat under de sista hundra åren. Motsvarande siffror för år 2100 är 1,5- 40C. Dessa uppskattningar är baserade på sammankopplade modeller för atmosfären och haven, när utsläppen antas komma att öka i enlighet med IPCC-seenariet "92a" (IPCC 1992). En motverkande effekt av sulfatpartiklar är ej medtagen i denna beräkning. Även om dessa beräkningar är osäkra representerar de ändå de bästa uppskattningar som kan göras under de givna förutsättningama. Att uppvärmningen släpar efter växthusgasemas ökande koncentration innebär emellertid att temperaturen skulle fortsätta att öka med ytterligare 50-100%, även om ökningen av växthusgasema i luften skulle hejdas helt vid en viss tidpunkt.

Beräkningar av det framtida klimatet inom specifika regioner, t.ex. Norden, är ännu osäkrare än när det gäller den globala medeltemperaturen. Modellemas rumsliga upplösning och deras förmåga att beräkna detaljer i väderskeendena är ännu inte tillräckligt god. Detta visas bland annat av att olika klimatmodeller uppvisar markant olika klimatförändringar inom specifika områden, även om de beskriver de globala förändringarna på ett likartat sätt.

Tre av de mest väldokumenterade klimatmodellema har använts för att beräkna de möjliga regionala förändringar av temperatur och nederbörd som är att vänta under de närmaste sextio åren (IPCC 1994). Förändringar av sommartemperaturen i Sverige uppvisar i dessa modeller ett konsistent mönster med en uppvärmning med i genomsnitt 0,5-10C till år 2020 och med upp till 20C till 2050. Förändringarna av vintenemperaturen tycks vara mer osäkra: i genomsnitt från +/- 0 till +3"C fram till år 2020 och från +1 till +40C (i Norrland) till år 2050. Den nuvarande variationen från ett år till ett annat beräknas inte komma att förändms nämnvärt.

Förändringar i nederbörd för Sverige i sin helhet fram till år 2020 ligger enligt dessa beräkningar i stort sett inom intervallet +/- 10% men med troligen större variationer lokalt. Fram till år 2050 visar alla modeller en ökning av vintemederbörden med upp till +20%. Sommamederbörden uppvisar stora variationer mellan modellerna och mellan de tidsperioder dessa har tillämpats på.

De förändringar som angivits ovan avser medelvärden under ca tio år, dvs. flera somrar respektive flera vintrar. Variationerna kring ett sådant medelvärde skulle i framtiden vara ungefär som idag. När det gäller konsekvenserna av klimatförändringar är det viktigt att veta hur förekomsten av extrema väderleksförhållanden kommer att förändras, dvs. förekomsten av sträng kyla, värmeböljor, torka, stora nederbördsmängder, stormar, etc. kan komma att förändras. Som en första approximation kan man anta att dessa förändras i motsvarande grad, dvs. om medeltemperaturen ökar med exempelvis +2”C, så skulle de högsta temperaturerna troligen öka ungefär lika mycket.

De beskrivna ldimatscenariema visar inga dramatiska omsvängningar av klimatet i den nordeuropeiska regionen. Om havsströmmama i Nordatlanten skulle komma att förändras, en möjlighet som på sikt inte kan uteslutas, skulle betydligt större förändringar kunna inträffai Nordeuropa.

2.3. Effekter av en klimatförändring globalt och i Norden

På grund av osäkerheten om de regionala förändringarna av klimatet är det svårt att mer precist ange troliga effekter på naturen och därmed på jordens länder av en klimatförändring. Några principiella slutsatser kan ändå dras, vilka kan exemplifieras av konsekvenserna av den klimatförändring som skulle inträffa vid en fördubbling av mängden koldioxid i luften (eller en motsvarande förändring av ett antal olika växthusgaser).

0 En vattenståndshöjning om ca en halv meter skulle påverka levnadsförhållandena inom en kustzon runt om i världen där för närvarande ca 100 miljoner människor är bosatta och skulle innebära avsevärda folkomflyttningar. Särskilt hotade är ett antal ö—lånder i Stilla Havet och Indiska Oceanen, inom deltaområden (i exempelvis Kina, Thailand, Vietnam, Bangladesh, Pakistan) och vissa delar av ett antal miljonstäder i u-länderna (exempelvis Shanghai, Jakarta, Bangkok, Calcutta, Madras, Bombay, Karachi, Lagos, Rio, Buenos Aires). Även vissa I-länder skulle vara hotade (Nederländerna, delar av den amerikanska ostkusten och Florida), men tillgång på kapital för investeringar i skyddsanordningar skulle ännu för ganska lång tid kunna hejda allvarligare konsekvenser.

0 10—20% av jordens landareal skulle vara lämpligare för andra ekosystem än de vi påträffar där i dag, men det är svårt att mer precist förutse var förändringar framför allt skulle inträffa. En trolig förändring av ekosystemens fördelning vore att de förskjuts några hundratal kilometer mot polartrakterna.

0 Det är troligt att de boreala skogarna så småningom skulle etableras inom de södra tundraområdena. De subtropiska torrområdena (15—30 graders bredd) skulle å andra sidan likaså troligen förskjutas mot högre breddgrader med negativa konsekvenser för

0 Det är inte troligt att den totala produktiviteten inom jordens landområden till en början skulle minska påtagligt (kanske t.o.m. tvärtom, eftersom en högre koldioxidmängd i luften stimulerar till ökad fotosyntes), men de regionala förändringama skulle troligen vara till skada för många länder, men samtidigt kanske till båtnad för andra. Skogsbrukets omställningsförmåga är mycket mer begränsad än jordbrukets, på grund av skogarnas långa tillväxt, i synnerhet på tempererade och höga breddgrader.

0 Det finns risker för att ett antal tropiska sjukdomar kan komma att spridas till tempererade latituder i en varmare värld.

Konsekvenser för Sverige ogh Norden

Det är idag mycket svårt att säga något om de framtida effekterna i Sverige och Norden av en förhöjd växthuseffekt, eftersom osäkerheten om regionala klimatförändringar är så stor. Hur Sverige skulle drabbas är därför svårt att bedöma. Några känsliga ekosystem kan dock identifieras och risken för negativ påverkan kan belysas. Nedanstående sammanfattning bygger till stor del på den genomgång som gjorts av Naturvårdsverket. I förutsättningama ingick en ökning av såväl temperatur som nederbörd både sommar och vinter. Senare resultat tyder på att temperaturerna ökar, men att nederbörden snarast minskar sommartid, se ovan. En förändring av Golfströmmen med ett kallare klimat, vilket är potentiell en risk, men sannolikt på lång sikt, skulle ge helt andra effekter än de nedan beskrivna.

En vattenståndshöjning på ca en halv meter skulle påverka stränder och kustzoner i framför allt södra Sverige. I norra Sverige kompenseras en höjning av havsnivån av den pågående landhöjningen. I samband med stormar kan erosion av stränderna och översvämningar med saltvatteninträngning i våtmarker och brunnar etc. bli vanligare. Ekologiska störningar på växt- och djursamhällen i strandzonen är sannolika.

En ändrad fördelning och artsammansättning hos marina organismer skulle sannolikt följa på en förhöjd havsvattentemperatur. Förändringar i nederbörd, vindar och vattencirkulation påverkar förutom ytvattnets cirkulationsmönster och omblandningen med djupare vattenskikt även salthalten. Transporten av miljögifter och närsalter kan också komma att förändras.

Särskilt utsatt är Östersjön. En förändring av Östersjöns vattenbalans kan få allvarlig konsekvenser för de marina ekosystemen. En förändring av vattentemperaturen skulle sannolikt förändra artsammansättningen. En förändring av nederbörd och stormfrekvens skulle förändra tillförseln av syrerikt, salt havsvatten från Atlanten. Detta skulle få konsekvenser för Östersjöns vattenkvalitet och kunna förändra t.ex. torskens möjligheter till reproduktion. Likaså är Östersjön känslig för en ökad föroreningsbelastning såväl av närsalter som av miljögifter. Förhöjd vintertemperatur medför större tillrinning vintertid och eftersom koncentrationen av exempelvis nitrat är högre under vintern än under sommaren kan den sammanlagda effekten bli en betydande ökning av föroreningsbelastningen.

Ett annat särskilt känsligt område är fjällkedjan och de nordliga ekosystemen. Dessa kännetecknas av långsam tillväxt, långa generationstider, oregelbunden reproduktion och har därför svårt att klara snabba anpassningar. Fjällen tillhör de områden där tidiga effekter av en klimatförändring kan förväntas. Preliminära resultat visar på att vegetationstillväxten inledningsvis kommer att öka med ökande temperatur och koldioxidhalt. Trädgränsen kan förväntas expandera uppåt på tidigare kalfjällsområden, vilket kan hota arktiskt-alpina växtarter.

Jämfört med jordbruket, som har fler arter än vad skogsbruket arbetar med och kortare omloppstider, kommer skogsbruket att få svårare att anpassa sig till klimatförändringar. Förhöjd temperatur och nederbörd kan resultera i en allmänt förbättrad skogstillväxt. En ökad temperatur kan emellertid även få negativa följder. Mildare och blåsigare vintrar medför ökad risk för stormfällning. Tallens förmåga till självföryngring kan också minska eftersom denna process kräver kalla vintrar. Även granen förväntas växa sämre i ett mildare och maritimt vinterklimat. Ökad temperatur ökar också risken för angrepp av insekter, svampar och andra skadegörare. Modellexperiment visar en möjlig förskjutning i artsammansättning i skogsbestånden mot ökat lövträdsinslag i stora delar av landet och minskad grandominans i södra Sverige.

Förutom de ovan beskrivna direkta effekterna för Sverige kommer den indirekta påverkan. De globala förändringar som riskeras, beskrivna i början av detta kapitel, kan leda till storskaliga förändringar av förutsättningama för befolkningen i olika delar av världen vad gäller livsmedelsproduktion och andra möjligheter till uppehälle och boende. Sådana störningar skulle sannolikt leda till både folkomflyttningar och störningar i världshandeln. En sådan global storskalig förändring skulle inte att lämna Sverige opåverkat.

2.4. Slutsatser

Beträffande klimatets förändringar vet vi med säkerhet 1. att jordens medeltemperatur ökat med ca 0,50C sedan början av 1900-talet

2. att de naturliga variationerna av jordens medeltemperatur under de senaste århundradena (0,5—1”) är av samma storleksordning som den beräknade temperaturförhöjning som de hittillsvarande utsläppen av växthusgaser förorsakat

3. att atmosfärens halt av koldioxid och flera andra växthusgaser fortsätter att öka som ett resultat av utsläpp orsakade av människan

4. att en ökning av atmosfärens halt av koldioxid och andra växthusgaser leder till en global temperaturhöjning

5. att en global temperaturhöjning åtföljs av regionala förändringar av temperatur och nederbörd, som kan vara både mindre eller större än de globala förändringarna.

Vi bedömer med relativt god säkerhet

6. att en fördubbling av atmosfärens koldioxidkoncentration, eller en motsvarande sammanlagd förändring av de olika växthusgasema, skulle medföra en ökning av jordens medeltemperatur med 1,5 - 4,50C

7. att det finns en fördröjning på några årtionden mellan en sådan förhöjning av atmosfärens koncentration av växthusgaser och den ökning av jordens medeltemperatur som detta ger upphov till

8. att en uppvärmning förväntas ske snabbare över de stora kontinenterna än till havs och likaså mer på högre breddgrader än i tropiska och subtropiska områden.

9.

10.

11.

12.

att ett varmare globalt klimat skulle för Sveriges del troligen innebära mildare vintrar med ökad nederbörd samt varmare somrar

att om koldioxidhalten betydligt mer än fördubblas, är det inte uteslutet att Golfströmmen på längre sikt kan komma att förändras, med mer dramatiska klimatförändringar som följd

att på 10-20% av landarealen på jorden skulle nuvarande ekosystem ersättas med andra ekosystem, om en klimatförändring motsvarande en fördubbling av luftens koldioxid skulle inträffa

att känsliga ekosystem 1 Sverige för en klimatförändring är skogen, fjällområdet och Östersjön. Hur en förändring påverkar skogs- och jordbruket är osäkert, men skogsbruket har på grund av långa omloppstider svårt att anpassa sig till snabba förändringar.

3.1. Översikt över utsläpp och åtgärder i ett globalt perspektiv

Eventuella svenska åtgärder för att hejda en klimatförändring måste ses i ett internationellt perspektiv. En kort översikt av den internationella situationen är därför viktig.

Klimatkonventionen föreskriver inga bindande åtgärder för de länder som ansluter sig till konventionen. Artikel 2 definierar konventionens målsättning att stabilisera växthusgasemas koncentration i atmosfären, men det kommer troligen att ta viss tid innan man kan komma överens om de nivåer som inte skall få överskridas. Artikel 4.2 (a) framhåller önskvärdheten av att i-ländemas utsläpp av växthusgaser vid sekelskiftet inte överstiger 1990 års utsläpp, men betonar samtidigt vikten av att upprätthålla en kraftig och uthållig utveckling och att i-ländema visar vägen genom att tidigt initiera åtgärder. U-ländema har inga förpliktelser, men i-ländema uppmanas assistera dem tekniskt och ekonomiskt för att också de så småningom skall kunna bidra till att uppfylla konventionens målsättning.

Det är viktigt att betona att konventionen föreskriver åtgärdsprogram som beaktar samtliga växthusgaser och man ska sträva efter kostnadsoptimering. Åtgärder som samtidigt har andra positiva effekter skall prioriteras. Vidare uttrycks en önskan om att i-ländernas utsläpp år 2000 inte skall överskrida 1990 års utsläpp med avseende på deras samlade växthuseffekt, men detta år tills vidare inte ett bindande krav. I denna beräkning skall hänsyn tas till de olika gasemas skilda uppehållstider i atmosfären. Det är tveksamt om flertalet i-länder kommer att kunna uppfylla målsättningen att stabilisera utsläppen på detta sätt, även om de flesta ställt sig positiva till den. Några länder, bland annat Danmark, Kanada, Nederländerna och Tysldand avser dock att gå vidare och att minska sina utsläpp i början av 2000-talet.

De globala utsläppen

Människans utsläpp av koldioxid ger det största bidraget till den pågående förstärkningen av den naturliga växthuseffekten, 55—65%. Ett medelvärde för stömingen av atmosfärens koldioxidbudget under 1980—talet sammanfattas i tabell 3.1. Felmarginalen anger 95% tillförlitlighet.

Det ospecificerade upptaget (tidigare kallad "the missing sink"), beräknad som en differens i tabellen, beror troligen framför allt på ökad tillväxt på grund av högre koldioxidhalt i atmosfären och gödning av de naturliga ekosystemen på grund av utsläppen av kväveoxider samt kan till en del också vara en effekt av ett successivt varmare klimat under 1900-talet.

Under en rad år har skogarna på tempererade och höga breddgrader ackumulerat kol i den reservoar som skogens virkesinnehåll utgör. Även om osäkerheten i uppskattningarna av denna tillväxt är betydande är den med all sannolikhet positiv. Troligen sker också en nettoackumulation av kol i torvmark, sjöarnas och kustzonens sediment, medan vi vet föga om vad som händer i skogsmarken i detta avseende. Den svenska skogens roll i kolbudgeten beskrivs närmare i avsnitt 3.4.

miljarder ton kol lår Koldioxidkällor Förbränning av fossila bränslen, cement-tillverkning 5,5 +/- 0,5 Nettoemissioner från förändringar i markanvändningen i tropikerna 1,6 +/- 1,0

Totala antropogena emissioner 7,1 +/— 1,1

Fördelning mellan kolcykelns reservoarer Ökning i atmosfären 3,2 +/- 0,2 Ökning i havet (modellberäkningar) 2,0 +/- 0,8 Upptag i tempererade och boreala skogar 0,5 +/- 0,5 Ökning i det terrestra systemet, beräknad som en differens 1,4 +/- 1,5

(koldioxidgödsling, kvävegödsling, klimateffekter)

___—___—_____-————_—-————

Källa: IPCC 1994

Människans utsläpp av metan, årligen ca 375 miljoner ton jämfört med naturliga utsläpp på ca 160 miljoner ton, kommer framför allt från kreaturshållning (ca 25%), risodling (ca 15%), förbränning av biomassa, framför allt i u-länderna (ca 10%), förmultning av avfall (ca 25%), läckage vid naturgasutvinning (ca 10%), från kolgruvor (ca 10%) och från olje- och kolanvändning (ca S%). Svenska utsläpp utöver dem som förekommer naturligen, årligen ca 0,4 miljoner ton, kommer huvudsakligen från avfallshantering, djurhållning och gödselhantering. De utgör sammanlagt ca 1,3 promille av världens utsläpp, vilket också är ungefär lika med Sveriges andel av världens befolkning.

De globala utsläppen av dikväveoxid kommer huvudsakligen från jordbruket (ca 40%), industrin (ca 35 %), biomasseförbränning (ca 15%) och djurhållning (ca 10%). Utsläppen i Sverige är likartade, men därtill spelar människans indirekta påverkan av ekosystemen (skogsdikning, avverkning, eutrofrering och deposition av luftföroreningar) en betydande roll. Vår kunskap om de totala svenska utsläppen är osäker.

Förbudet mot att använda CFC—gaser på grund av deras effekter på ozonskiktet, som träder i kraft successivt under 1990-talet, bidrar på lång sikt också till att minska den förhöjda växthuseffekten. Utsläppen har nu minskat så pass att halterna nära jordytan inte längre ökar. I stratosfären kommer dock halterna att fortsätta att öka till i slutet av 1990-talet, för att sedan börja minska. Den långa uppehållstiden i atmosfären innebär emellertid att det kommer att ta mer än 100 år innan halterna är tillbaka på naturliga nivåer.

CFC— och de i mindre grad ozonnedbrytande HCFC-gaserna kommer successivt att ersättas med bl.a. HPC-gaser som inte påverkar ozonskiktet. De är emellertid alla växthusgaser. För närvarande finns inte några internationella restriktioner vad gäller HPC-gaser. Det finns anledning att fråga sig om inte också utsläpp av dessa gaser bör begränsas.

Samtliga hittills nämnda gaser utom koldioxid sönderdelas i atmosfären i ett komplext samspel mellan solens ultravioletta strålning och en stor mängd andra föroreningar i atmosfären.

Från slutet av andra världskriget fram till 1973 ökade utsläppen av koldioxid på grund av användning av fossila bränslen med drygt 4% per år, se figur 3.1. De två oljekrisema 1973 och 1980/81 minskade ökningstakten under decenniet 1973 - 1983 till endast ca 0,5% per år, medan den har varit ca 2% under det sista decenniet. Det är emellertid viktigt att understryka att i-länderna även efter 1983 ökat utsläppen med endast drygt 0,5% per år medan u-ländemas takt vuxit till 3 — 6% per år. Under det sista decenniet har de senare ökat sin andel av fossilbränsleanvändningen i världen från drygt 25% för ett decennium sedan till över 35% idag. Ökningen beror idag till 80 å 90% på den fortsatta snabba ökningen i vissa u-länder, framför allt i Kina och i Sydostasien. De totala utsläppen från fossila bränslen och cementtillverkning var 1992 ca 6,1 miljarder ton kol (C) per år. Ändå kommer det troligen att dröja ytterligare ett par årtionden innan u-ländemas utsläpp kommer att överstiga OECD-ländernas. På grund av den snabba befolkningsökningen i u-länderna har dock utsläppen per capita där under det sista decenniet endast ökat från ca 12% till ca 16% av per capita utsläppen i i-ländema.

Figur 3.1 Utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen 1860-1993 ___—___—

Koldioxidutsläpp 2:a Oljekrisen (mlljarder ton kol/år)

1:a Oljekrisen

2:a Världs- 1za Depres-krlget Världs- sion kriget U-Iändernas utsläpp

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

___—___— Källa: Hotet om klimatförändring, Bolin 1993

Det är uppenbart i ett längre perspektiv att växthuseffekten kommer att fortsätta förstärkas om inte den globala användningen av fossila bränslen minskar drastiskt. Den springande punkten kom mer att vara hur snabbt detta kan ske utan att de ekonomiska förutsättningama för en stabil och hållbar utveckling äventyras. Det framgår av pågående forskning och utvärderingar, att en första åtgärd gäller hushållning med energi. Enighet råder internationellt om att potentialen härför är stor, inte endast genom att u-ländemas vidare tillväxt ännu många gånger baseras på ineffektiva anläggningar. Också i i—ländema finns mycket goda möjligheter till ökad effektivisering, trots att produktiviteten per använd energienhet redan är betydligt högre där än i u-läriderna. I praktiskt taget samtliga OECD-länder ges effektiv energianvändning högsta prioritet. Trots att det finns mer effektiva anläggningar än de som i dag är i bruk, som också kan bli billigare i drift, går omställningen ändå långsamt.

Sveriges utsläpp

De svenska utsläppen på grund av användning av fossila bränslen och cementtillverkning är f.n. (1992) ca 17 miljoner ton kol (dvs. ca 62 miljoner ton koldioxid). Detta utgör ca 0,25 promille av die totala utsläppen i världen och motsvarar per capita ca två gånger medelvärdet av utsläippen per capita för hela världen och mer än sex gånger genomsnittet för u-länderna, men endast ca 70% av OECD-ländemas per capita utsläpp.

De svenska utsläppen av koldioxid har minskat med ungefär en tredjedel sedan 1970-talet. Detta beror framför allt på utbyggnaden av kärnkraften. Åtgärder för energieffektivisering har också bidragit liksom en omstrukturering av industrin från råvaruproducerande basindustri mot mer förätdlande industri. Sveriges koldioxidutsläpp från fossila bränslen är därför låga jämfört med andra l-länder, 7,3 kg per capita jämfört med 11,4 kg i genomsnitt för I—ländema. U-ländemas utsläpp är dock betydligt lägre, 1,1 kg koldioxid per capita. Det bör observeras att Sveriges ener'giförbpikning per capita inte är lika låg vid en jämförelse med andra I-länder.

Den svenska energistrukturen skiljer sig från de flesta andra i—länder bl.a. genom att vi inte har någon fossilbränslebaserad elproduktion av betydelse utan elproduktion sker med kärnkraft och vattenkraft, ungefar hälften av varje. I andra I-länder riktar sig de kortsiktiga åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen i första hand mot elproduktionen där effektiviseringar och konwertering från kol till gas ger relativt stora utsläppsreduktioner. Ett av de problem Sverige står inför på kort och medellång sikt, dvs de närmaste 15-20 åren är hur el-försörjningen skall kunma tryggas utan att användningen av fossila bränslen ökar. Problemet blir än allvarligare vid en avveckling av kärnkraften. Den enda framkomliga vägen på sikt är kraftfulla åtgärder i form av biesparingar och effektiviseringar i kombination med introduktion av förnyelsebara energikällor där biobränslen verkar ha den största potentialen på kort och medellång sikt. Detta gäller inte bara elanvändningen utan också uppvärmning och industrins energianvändning.

Den. enda sektor som för närvarande ökar sina utsläpp är transportsektorn. Det stadigt ökande trafiikarbetet äter upp de vinster som gjorts i form av bränslesnålare forden etc. Detta beror på den ökande privatbilismen och den ökande rörligheten i allmänhet med t.ex. affärsflygets expansion. Det bör uppmärksammas att vad gäller bilens användning så är det enbart ca 25% som. hänför sig till arbetsresor, resten är resor på fritiden. En annan orsak är den ökande godstrafiken, där vägtransportema haft den största tillväxten. Ett trendbrott för transportsektoms utsläpp och rejäla minskningar på sikt är nödvändiga för att klara klimatmålen.

De zantropogena utsläppen av andra växthusgaser än koldioxid bedöms med nuvarande kunskap varar förhållandevis små i Sverige. De mest aktuella åtgärderna är att utvinna metan ur avfaillsdeponier och att begränsa utsläppen av stabila fluorföreningar.

Olika mål för klimatarbetet har diskuterats i politiska sammanhang, både mer långsiktiga målsättningar som konkreta kortsiktiga utsläppsmål.

De mål som direkt rör atmosfärssystemets önskade utveckling är huvudsakligen av två slag. Fför det första på vilken nivå koncentrationen av växthusgaser i atmosfären bör stabiliseras för att undvika allvarliga effekter. För det andra vilken hastighet i förändringen som kan accepteras. Klimatkonventionen formulerar i Artikel 2 målen på följande sätt.

Slutmålet för denna konvention och varje hithörande legal handling som partskonferensen kan komma att anta år att uppnå, i överensstämmelse med de relevanta föresknjiema i konventionen, att atmosfärens koncentration av växthusgaser stabiliseras på en nivå som skulle: förhindra farlig antropogen störning i klimatsystemet. En sådan nivå bör vara uppnådd inom een tidsram som är tillräcklig för att tillåta ekosystem att anpassa sig naturligt till en klimanöra'ndn'ng, att säkerställa att livsmedelsproduktion inte hotas och att möjliggöra för ekonomisk utveckling att fortgå på ett hållbart sätt.

Inom IPCC pågår en process som syftar till att belysa frågan om vilka stabiliseringsnivåer som är nödvändiga för att förhindra farliga störningar. Detta kommer naturligtvis att bli mycket svårt och facit kommer vi inte att få förrän i efterhand. De nivåer som tidigare diskuterats inom IPCC och som härrör från Stockholm Environment Institute är en maximal förändringshastighezt på 0,1” per årtionde och en maximal temperaturökning på 1-2” över förindustriell nivå. För attt klara detta torde krävas globala utsläppsminskningar med minst 50-60% till år 2050. Utifrån detta formulerade riksdagen bl.a. följande utgångspunkter för den svenska klimatpolitiken (Propp 1992/93:179, Åtgärder mot ldimatpåverkan m.m.

En utgångspunkt i det internationella klimatarbetet har varit att begränsa klimayördndringar tilll vad naturen tål. Jag har uppskattat att detta innebär att ökningen av den globala medeltemperaturen inte bör överstiga 0,1” per decennium eller 2” sedan industrialismens börjam. För att stabilisera koldioxidhalten i atmosfären och för att motverka allvarliga effekter bör enligt min mening de globala utsläppen av koldioxid minska med 50-80% inom en 50-årsperiodi. Dessa angivna nivåer bör läggas till grund för den svenska klimatpolitiken.

Det utsläppsmål som anges i klimatkonventionen, utan att vara bindande för länderna, är en stabilisering av I-ländemas utsläpp av växthusgaser på 1990 års nivå till sekelskiftet, med hänsyn taget till tidigare åtgärder, sänkor och gemensamma åtgärder med andra länder ("joint implementaton"). Det kortsiktiga målet som Sverige, EU och flera andra länder bundit upp sig för är en stabilisering av koldioxidutsläppen till år 2000. Sveriges riksdag beslutade 1993 om bl.a. följande mål:

En nationell strategi bör vara att koldioxidutsläppen från fossila bränslen stabiliseras i enlighett med klimatkonventionen till 1990 års nivå år 2000, för att därefter minska.

Satsningar från svensk sida på att utveckla sänkor bör ses som kompletterande åtgärder till huvudstrategin att minska utsläppen av koldioxid.

Åtgärdsprogram för att minska utsläppen av växthusgaser skall utgöra en integrerad del av det framtida samhällsbyggandet och i arbetet med att miljöanpassa olika samhöllsaktiviteter. Klimataspektema bör beaktas ingående inför energi- och transportsystemens framtida utbyggnad, bostädernas och arbetsplatsernas lokalisering och utformning och bli en drivkraft för den tekniska utvecklingen.

IPCC:s diskussion om stabilisering av kpldioxidhaltema

I artikel 2 i ldimatkonventionen som relaterades ovan sägs bl.a. att målet är att atmosfärens koncentration av växthusgaser skall stabiliseras på en nivå som inte ger upphov till farliga störningar av klimatsystemet. Vilken nivå en sådan koncentration bör ligga på har ännu inte analyserats inom IPCC, det kommer att göras till nästa utvärdering som skall vara färdig sommaren 1995.

IPCC har därför konstruerat ett antal olika koncentrationsprofiler med olika slutnivåer, från 350 ppmv (dagens nivå) till 750 ppmv, se figur 3.2. Utifrån dessa koncentrationsprofiler har man beräknat hur profrlema för de antropogena utsläppen för koldioxid skall se ut för att stabilisera koncentrationen på olika nivåer, se figur 3.3 Detta illustrerar hur snart och hur snabbt utsläppen måste minska för att klara en viss stabiliseringsnivå.

Nivån 550 ppmv motsvarar ungefär en fördubbling av den förindustriella halten. I figurerna har också lagts in de tidigare IPCC-scenariema IS92a, c och e, där 3 är det s.k. referensscenariet.

Av profilerna kan man utläsa att i samtliga fall även vid en stabilisering på nivån 750 ppmv så krävs att utsläppen så småningom väsentligt understiger 1990 års nivå. Scenariema IS92a och e leder inte till stabilisering på någon av de beskrivna nivåerna. Scenario c som antog låg befolkningsökning, låg ekonomisk tillväxt och kraftfulla begränsningar av fossilbränsleanvändningen hamnar mellan 450 och 550 ppmv i slutlig koncentration.

Det bör också påpekas att utsläppsprofilema i figur 3.3 år en av flera möjliga val av profiler. Det är de ackumulerade utsläppen som avgör den slutliga nivån. Detta innebär att om utsläppen t.ex. börjar vända nedåt senare så måste de också sedan minska snabbare. Som exempel kan tas en stabilisering på 450 ppmv. Utsläppsprofilen innebär en minskning av de globala utsläppen till 2050 med ca 25% jämfört med 1990, men förutsätter då att utsläppen börjar minska redan kring år 2000. Om utsläppen fortsätter att öka till säg år 2010 måste reduktionen jämfört med 1990 bli större är 2050.

Det är ännu för tidigt att uttala sig om vilken nivå som kan accepteras utan att allvarliga störningar uppstår. En utvärdering måste göras av vilka klimatförändringar globalt och regionalt som blir följden av olika nivåer. Sedan skall dessa klimatförändringar också värderas utifrån vilka effekter de har på ekosystem och mänsldiga aktiviteter. Det står dock ldart att det i praktiken synes vara omöjligt att klara en stabilisering på nuvarande nivå, dvs ca 360 ppmv inom överskådlig tid. Det bör också sägas att 750 ppmv, nästan en tredubbling av den förindustriella nivån verkar vara mycket högt, liksom även 650 ppmv.

I dessa profiler har ingen diskussion förts om hur fort en förändring kan ske utan att allvarliga störningar uppstår på grund av att ekosystem och mänsklig verksamhet inte hinner anpassa sig.

800

Oi

Ut

Fördubbling av förindustriell nivå

.b.

C02 (ppmv)

U) (Ylll/SnnM) unsucquäuiuwns ed unna/sec] N

o,..a

1950 2000 2050' 2100 2150 2200 2250 Källa: IPCC 1994

Figur 3.3 Illustration av antropogena emissioner av koldioxid som leder till

stabilisering vid koncentrationeri atmosfären på 350, 450, 550, 650 och 750 ppmv. Emissionerna för IPCC-scenariema IS92a, c och e visas streckade i figuren.

20 18

Anlropogcna koldioxidutsläpp, ruiljnrdcr ton kol/år

1900 2,30 2100 2200 2 '" Källa: IPCC 1994

Innan de långsiltiga målen kan fastställas mer i detalj måste IPCC:s utvärdering avvaktas. Det finns dock idag inget som tyder på någon mer omvälvande omvärdering av tidigare bedömningar. [etta innebär att för att tillämpa försiktighetsprincipen och avvärja risken för allvarliga stömiigar bör utsläppen långsiktigt skäras ned drastiskt. I-länderna står idag för ca 2/3 av koldoxiditsläppen från fossila bränslen medan U-ländema står för 80-90% av utsläppsökninger. Det är därför rimligt att anta att minskningar av utsläppen huvudsakligen måste ske i i-läidema. För u-länderna är frågan hur ökningen skall kunna dämpas. Detta förändras inte a' att det samtidigt är väsentligt att hejda skogsawerkningen i tropikerna och minska utsläppet av andra växthusgaser.

3.3. Nyckelfrågor för en minskning av koldioxidutsläppen

Profilema i figrrema ovan illustrerar några olika alternativa mål för en samhällsomställning. En sådan omställniig innebär i samtliga fall en långsiktig radikal minskning av användningen av fossila bränslen Detta kan ske dels genom en ökad användning av andra energikällor och till en del genom en ninskad energiförbrukning. En omfattande minskning av koldioxidutsläppen måste med störta sannolikhet innehålla såväl energibesparingar som övergång till förnyelsebara energikällor. Fir att genomföra detta krävs förändringar av de grundläggande samhällssystem som rör energi- transport- och konsumtionsmönster.

En sådan omstälning är naturligtvis inte lätt att genomföra. Det finns ett antal hinder som måste identifieras. Vitare måste en analys göras för att identifiera effektiva åtgärder och lämpliga styrmedel. En ippskattning av konsekvenser och kostnader av effektiva åtgärder är ett viktigt element i en såtan analys.

Några viktiga hnder som måste övervinnas är följande:

1. Hotbilden måste tydliggöras och en riskbedömning göras för att politiker, allmänhet och beslutsfatare skall vara beredda att fatta de långtgående beslut som krävs.

2. Sverige ä' beroende av den internationella utvecklingen på klimatområdet. Intematioialiseringen har gjort att vårt omvärldsberoende ökat vilket sätter gränser för de omställniigar ett enskilt land ensamt kan göra.

3. Omställnirgen av stora system som transport- och energisystem tar tid om kostnaderna skall håll-.s nere. Förändringar av attityder och konsumtionsmönster är likaså långsamma processer Det finns en inneboende tröghet i samhällsutvecklingen som gör en förändring till en mtdosam process.

4. Det finnsåtminstone på kort sikt en konflikt med andra samhällsintressen som ekonomisk tillväxt, räringslivets konkurrenskraft och den ökade rörligheten för såväl gods som individer.

5. Utvecklirgen mot fria marknader inom t.ex. energiområdet, minskad styrning av bebyggeleplanering, bolagiseringar av statliga verk etc har gjort att statens direkta styrmöjli;heter har minskat. Detta utgör ett hinder om inte andra styrmedel som skatter och avgifer kan ersätta/komplettera statliga regleringar som instrument för en

samhällsunställning.

Hur dessa hinder skall övervinnas är en viktig fråga vid utformningen av en klimatstrategi. Det kommer att krävas både forskning och en politisk/administrativ process för att finna lösningar. Medverkan från näringslivet är en viktig del i en sådan process. Klimatdelegationen har som ett bidrag till en sådan process valt att belysa ett antal viktiga frågor. Det är naturligtvis inte en fullständig lista utan skall ses som en inledning. Delegationen återkommer till dessa frågor.

För att ge en kunskapsöversikt och stoff till diskussion har ett antal underlagsrapporter tagits fram. Slutsatserna av dessa och diskussionen kring dem sammanfattas kortfattat i avsnitt 3.4- 3.8. De frågeställningar vi inledningsvis behandlar är följande.

a) Skogens roll i Sveriges koldioxidbudget. Hur mycket koldioxid binds i skogen, nu och i framtiden? Vilka skillnader i koldioxid ger olika alternativ för användning av skogsråvara? Se avsnitt 3.4.

b) Biobränsle som resurs. Erättningen av fossila bränslen med biobränsle är en kärnfråga i Sveriges omställning till ett samhälle med mindre koldioxidutsläpp. Hur skall vi använda biobränsleresursen på ett optimalt sätt? Se avsnitt 3.5.

0) Vilka drivkrafter ligger bakom i-världens utveckling mot konsumtionssamhälle och en hög energiförbrukning? Vilka nyckelfaktorer kan identifieras mot bakgrund av de möjligheter som finns att påverka utvecklingen? Hur ser spridningsprocessema inom i-länder med olika socioekonomisk struktur ut? Se avsnitt 3.6 och 3.7.

(1) Den livsstil som etableras och den teknik som utvecklas i något av de tre blocken, Väst— Europa, USA och Japan påverkar resten av världen. Hur ser spridningsprocessema från i- land till u-land ut? Finns det möjlighet för u-länderna att ta genvägar och gå direkt på nya energisnåla system? Se avsnitt 3.6 och 3.7.

e) Det finns ett stort antal studier och forskningsprogram för energi- och trafiksystemen var för sig. Vilken räckvidd har dessa studier? Tar de hänsyn till helheten? Vilka studier och vilken forskning behövs för att beskriva en sådan genomgripande omställning som krävs för att klara de långsiktiga klimatmålen? Se avsnitt 3.8.

3.4. Skogens roll i Sveriges koldioxidbudget

Detta kapitel bygger på rapporten Skogens roll i Sveriges koldioxidbudget av Hillevi Eriksson.

Sveriges emission av koldioxid från fossila bränslen uppskattas för närvarande till ca 17 miljoner ton kol per år och har ökat långsamt sedan slutet av 1980-talet (Callander et al. 1988). Samtidigt sker för närvarande en lagerökning i form av skogsbiomassa som under de senaste decennierna i genomsnitt har varit ca 9 (7-11) miljoner ton kol per år (Eriksson, 1991). Lagerökningen beror på att inte hela skogstillväxten (drygt 95 miljoner skogskubikmeter (m3sk per år) tas ut i årliga avverkningar (65 miljoner m3sk per år). Det sker också en lagerökning i form av torv, sjösediment och troligen också i skogsmarkens organiska material, vilka kan uppskattas till ca 1 miljon ton kol per år.

Förbränning av biobränsle ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären eftersom lika mycket binds då exempelvis ett träd växer upp igen efter avverkning. Skogen bidrar i dag på två sätt till att minska Sveriges nettoemissioner av koldioxid. Den ökar sitt lager av kol i form

av biomassa och den producerar bioenergi som kan ersätta fossila bränslen. Ca 60 TWh energi produceras för närvarande årligen av restprodukter från skogsbruket (ca 16% av Sveriges energiförbrukning). Om vi i stället skulle använda olja till denna energiproduktion skulle Sveriges nettoemissioner öka med ca 6 miljoner ton kol per år. Hur kan Sverige bäst använda skogen för att i framtiden ytterligare kunna minska nettoerrrissionema av koldioxid?

La r"knin ller ökad användnin vved " 1?

Varje kombination av skötsel och awerkningsgrad ger så småningom ett visst genomsnittslager av kol i skogen. Detta inställer sig som en jämvikt mellan ppptag av koldioxid vid växternas fotosyntes för uppbyggnad av biomassa, och utflöde av koldioxid från nedbrytningsorganismer, dj ur och till viss del från växterna själva. En förändring i skötsel kanske ökar omsättningen, exempelvis utflöde per kg kol som är lagrat i systemet. Då minskar lagret tills dess en ny jämvikt inställer sig mellan upptag och utflöde. Också deposition av olika ämnen, exempelvis föroreningar liksom förändringar av klimat och koldioxidhalti luften, påverkar kollagrets storlek.

Ju mindre avverkning desto större lagerökning, men mindre avverkning ger också mindre bioenergi. För varje kg kol som vi lagrar i skogen förlorar vi mer än ett kg kol som i form av bioenergi skulle ha kunnat ersätta fossila bränslen. En del av den producerade biomassan i skogen, särskilt grenar, dör och bryts ner och koldioxiden hamnar i luften utan att vi kunnat använda energin.

Lagret i skogen har vidare en övre gräns och när det är "fullt" får man inte längre något bidrag till sänkningen av nettoemissionema av koldioxid. Om man då vill öka awerkningarna för att kunna ersätta fossilbränslen med biobränslen, minskar lagret ner till den nivå som bestäms av den nya avverkningsnivån, dvs samma lager som vi här om vi direkt skulle välja denna i dag. Att lagret har en övre gräns beror på att den högsta genomsnittliga tillväxten upprätthålls om skogen avverkas när medeltillväxten kulminerar. Låter man den bli äldre minskar medeltillväxten. Dessutom ökar självgallringen när gallringar hoppas över och ytterområden med längre tranportsträckor lämnas. Nettotillväxten kommer så småningom att motsvara uttaget.

Skogsindustriproduktionen och kolets kretslopp

Vad som redovisats ovan innebär att den pågående upplagringen av kol i skogen är temporär och kan pågå endast ytterligare några decennier. Ökade möjligheter till avsättning av skogsprodukter internationellt skulle öka avverkningen och därmed omgående minska lageruppbyggnaden. Trä och papper har en begränsad livslängd och kolet återförs vid nedbrytningen till luften i form av koldioxid och i någon mån i form av metan. Större delen av detta sker i avfallsdeponier runt om i världen.

Hälften av det virke som transporteras in till skogsindustriema används till energiproduktion. Om skogsindustrin byggs ut skulle denna energiproduktion kunna effektiviseras och andelen som går till kommuner eller andra industrier (t.ex. metanolfabriker) kunna öka.

Metan har börjat tas i anspråk för energiproduktion, vilket minskar behovet av fossilbränslen. De minskade utsläppen av metan fördröjer metanuppbyggnaden i atmosfären. Det vore dock effektivare ur energisynpunkt att bränna mer avfall direkt. Det ställer krav på minskad konarminering med miljöfarliga ämnen. Att öka lagren i byggnader och andra träprodukter så attt det får någon betydelse är inte rimligt av utrymmesskäl.

Lagerökning i skogsbiomassa skall inte gynnas på ett sådant sätt att det minskar eller håller tillbaka en ökning av biobränsleanvändningen, förutsatt att biobränslen verkligen används till att ersätta eller hindra en ökning av fossila bränslen, på grund av att:

- en ökning av biobränsleanvändningen medför att sänkan (lagerökningen) i skogen minskar under en övergångsperiod. Den ersättning av fossila bränslen som kan åstadkommas sänker emellertid nettoemissionema av koldioxid i högre grad än lagerökningen kunde ha gjort under denna period;

- när lagret är fullt upphör skogens biomassa att fungera som sänka för koldioxid

- om awerkningsnivån i ett lageraltemativ höjs efter det att lagemivån nått sitt maximum sänks lagret igen

- en lagerökning är osäker (den kan t.ex. brinna upp, gå röta i eller ätas upp av insekter) och den är svår att uppskatta jämfört med uteblivna koldioxidemissioner från fossilförbränning.

Det kan därför inte rekommenderas att man ger sänkor som lagerökningar i biomassa samma värde som uteblivna emissioner från fossileldning i åtgärdssammanhang. En strategi som går ut på att gynna lageruppbyggnaden i skogen för att vinna tid och ge ny energiteknik möjlighet att utvecldas är mot bakgrund av ovanstående tveksam.

Åtgärder som kan vidtas för att säkerställa eller öka lagret av kol i skogen utan att påverka produktionen av biobränslen negativt är att:

- markbereda och hyggesdika så försiktigt som möjligt med bibehållen god föryngring och näringsomsättning (fläckmarkberedning oftare än harv);

- öka ansträngningarna att minska den sura depositionen;

- återföra vedaska regelmässigt i områden där helträdsawerkning praktiseras.

3 .5 Biobränsle som resurs

Flera utredningar och studier har behandlat biobränsle som en möjlighet att ersätta fossila bränslen och minska koldioxidutsläpen. Senast lade Jordbruksverket, Nutek och Skogsstyrelsen fram en rapport i slutet av 1993, Jord- och skogsbruket som resurs i klimatarbetet. Klimatdelegationen framförde i yttrandet över rapporten sammanfattningsvis följande:

- Ersättningen av fossila bränslen med biobränslen, framför allt skogsrdvara och energiskog, är den viktigaste resursen i jord- och skogsbrukets klimatarbete, samtidigt bör skogens roll som sänka för koldioxid upprätthållas.

- Markens kolbalans och efektema av olika jord- och skogsbruksmetoder på denna bör klarläggas genom ytterligare forskning.

- FoU-satsningar är mycket viktiga inom såväl energi- som transportsektorn. FoU- satsningarna måste gå hand i hand med beslut om styrmedel om de skall ge resultat.

Angående den tredje punkten om en analys av möjliga användningsområden poängterades följande:

Vi delar utredningens slutsats att den mest efektiva åtgärden för att minska emissionerna av koldioxid är att ersätta kolanvändningen för värmeproduktion med trädbränslen och att även ersättningen av olja är effektiv ur koldioxidsynpunkt. Vi vill dock tillägga att detta avser det korta perspektivet. För att kunna bedöma jord— och skogsbruket som resurs i klimatarbetet och kunna utforma en strategi måste ett mer långsiktigt perspektiv anläggas. Framför allt måste en bedömning utifrån biobränslenas användningsområden göras. Biobränslen kan användas för att producera el, värme, fasta och flytande drivmedel.

För att föra diskussionen vidare om hur biobränsleresursen bäst skall användas och om hur en långsiktig strategi skulle kunna se ut har vi lagt ut uppdrag till Thomas B Johansson och Institutionen för miljö- och energisystem i Lund. Rapporten Användning av biobränslen för att minska utsläppen av koldioxid i Sverige av Leif Gustavsson, Pål Börjesson, Bengt Johansson, Per Svenningsson och Thomas B Johansson ligger till grund för sammanfattningen nedan.

Resursbasen för en framtida ökad biobränsleproduktion finns både i skogen och i jordbruksmarken. Från skogen tas idag ut energi i form av flis för förbränning i värmeverk och industri. Dessutom används biomassa som energiråvara vid pappersmassaindustrins förbränning av avlutar. 60 TWh, 16% av Sveriges energianvändning, kommer idag (1990) från trädbränslen och lutar, ca hälften från varje. Det finns en stor potential i ett ökat utnyttjande av avverkningsrester. Om även stamved skulle användas ökar potentialen kraftigt, detta lo'äver dock en avvägning gentemot andra användningsområden, som pappers- och massatillverkning etc.

Inom jordbruket ligger potentialen i en övergång till odling av energigrödor, energiskog (Salix), rörflen, lusern m.m. En annan möjlighet är ett utnyttjande för energiändamål av de grödor som odlas idag, t.ex. framställning av etanol eller metanol av vete eller ersättning av dieselolja med drivmedel framställt av raps. Vid dagens odlingsförhållanden erhålles enligt beräkningarna i rapporten ungefär dubbelt så högt energiutbyte för Salix jämfört med raps och vete och ungefär 30% högre energiutbyte än för lusern.

En ökning av uttaget av biobränsle med 125 TWh till år 2015 bedöms vara principiellt möjligt. Då är inget uttag av stamved från skogen inkluderat. Potentialberäkningarna i rapporten bygger på dagens kunskap om hur tekniska, biologiska och ekologiska förutsättningar för hur bioenergiproduktion kan utvecklas till å 2015, samt på att en åkerareal om 800 000 ha tas i anspråk för energiskog och energigrödor. Det bör påpekas att detta är en stor potential och huruvida den kan tas i anspråk beror på bland annat jord- och skogsbrukets utveckling och på hur kostnadsbilden kommer att se ut.

Lägst energikostnader vid dagens produktionsförhållanden erhålles för awerkningsrester och

Beträffande användningen av biobränslet finns två huvudområden, antingen som energiråvara i el- och värmeproduktionen eller som drivmedel i första hand etanol eller metanol som ersättning för bensin. Vid en jämförelse mellan olika råvaror för framställning av drivmedel är etanol och metanol ur Salix och skogsbränsle effektivast, dvs ger största koldioxidreduktionen. Metanol ger ett större utbyte per enhet tillförd biomassa än etanol.

Skogsbränsle och Salix ger således såväl största koldioxidreduktionen som lägsta kostnaden vid ersättning av fossila bränslen. Frågan är då vilket som är den effektivaste användningen av denna resurs. Av rapporten framgår att användande av Salix för att ersätta kol och olja vid produktion av el och värme ger större koldioxidreduktion än tillverkning av drivmedel och ersättning av bensin och diesel. Detsamma gäller awerkningsrester från skogen.

Av figur 3.4 framgår att kostnaderna i allmänhet är lägre vid användning av biomassa för el- och värmeproduktion än för drivmedel.

Figur 3.4 Kostnad för koldioxidreduktion vid ersättning av fossila bränslen med Salix

SEK/kg coz 0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Bensin Diesel Kol Olja Naturgas

e————>(————>

Drivmedel El och värme

Kostnad för koldion'dredukn'on vid ersättning av fossila drivmedel med metonolfrdn salix samt fossila bränslen för el- och värmeproduktion med salix. Det grdfdltet beskriver varia- tion mellan olika typer av anläggningar och anläggningstorlekar. Värdena baseras på upp- skattningar om odlingsförhållanden för år 2015. Samtliga värdenför elproduktion fi'ån bio- massa baseras pd förgasade biobränslen och kombicykelteknik.

Potentialen för att sänka kostnaderna för produktion av biomassa och likaså för att öka energiutbytet för energigrödor är stor. En fortsatt teknikutveckling kan också komma att medföra att biobränslen utnyttjas väsentligt mer effektivt i framtiden. Detta innebär att potentialen för att minska fossila bränslen är större än då man utgår från dagens tekniknivå. På samma sätt kommer kostnaden sannolikt att bli mindre efterhand som tekniken utvecklas.

Bland de tekniker som medför effektivitetsvinster kan nämnas bränsleceller, som kan utnyttjas för både el- och värmeproduktion och transporter, samt ytterligare förfinade gasturbiner för elproduktion Vidare kan en utveckling av kompakta och energieffektiva batterier komma att innebära ett genombrott för batteridrivna elfordon, vilka kan utnyttja effektivt producerad elektricitet från biobränsle. Vätgas är det lämpligaste bränslet för utnyttjande av bräslecellsteknik. En lovande teknik för att underlätta användningen av vätgas är att producera denna genom omvandling av metanol i fordonet. Metanol kan därmed vara ett långsiktigt intressant val av drivmedel. Förutom att det är effektivare jämfört med andra biobränslebaserade drivmedel kan ett användande av metanol också underlätta en framtida

övergång till vätgasteknik.

I figur 3.5, hämtad från den relaterade rapporten, redovisas olika alternativ för att använda en biobränsleresurs motsvarande 125 TWh för att ersätta fossila bränslen vilket enligt biobränslekommissionen skulle kunna vara tillgängligt år 2015. Figuren visar att ersättning av kol och olja ger de största reduktionerna av koldioxid per enhet biobränsle. Figuren visar också att det med detta mått är effektivt att även ersätta en stor del av bensinanvändningen med biomassa. Den totala reduktionen av koldioxid blir en minskning med 31 Mton/år jämfört med de 56 Mton/år som år 1992 släpptes ut från användningen av fossila bränslen. Detta motsvarar system A i figur 3.5.

Figur 3.5 Reduktion av koldioxidutsläpp per enhet biomassa och potential för reduktion

kg C02/MWh 400

Olja (via värmepump) £: G

asol

300

200

100

o 50 100 150 TWh/åf

Figur 3 Reduktion av koldioxidutsläpp per enhet använd biomassa (kg C 02/MWh) för olika alterna- tiv att ersätta fossila bränslen redovisad mot den mängd biomassa ( TWh/år) som kan använ- dasför de olika sätten att ersätta fossila bränslen. Redovisningen baseras på 1992 års fossil- bränsleonvdndning och en ökad biobränsleanvändning på 125 TWh/år jämfört med 1992. Arecn under kurvan ger möjlig koldioxidreduktion per år som funktion av ökad användning av biomassan. Redaktionen per enhet biomassa är grova medelvärden beräknade utifrån värden för olika anläggningar. Kol, olja, gasol och naturgas ersätts av direkt förbränning av bio- massa. Alternativet olja (via värmepump) innebdr att oljeanvändning i mindre anläggningar ersätts av värmepumpar som utnyttjar el hån biomassebaserade kondensanläggningar. Bensin ersä:ts av biomassebaserad metanol i lätta vdgfordon.

I rapporten redovisas tre framtidsbilder för energisystemets utveckling för att visa på de tekniska möjligheterna att reducera koldioxidutsläppen genom ett ökat utnyttjande av biobränsle. Framtidsbildema visar inte hur vi skall nå dit utan skall ses som en illustration till vad man skulle kunna uppnå utifrån en teknisk bedömning. Det finns ett antal svårbemästrade hinder som måste övervinnas.

Utvecklingen av energisystem beror av komplicerade samband mellan bl.a. tillgänglighet och priser för olika tekniker och energikällor, ekonomisk tillväxt och olika politiska åtgärder för att förändra energisystemet. Vid bedömningar av hur energisystem kan utvecklas utgår man oftast från implicita eller explicita antaganden om hur energianvändningen kommer att utvecklas. Flera studier har visat att energianvändningen och särskilt elanvändningen kan minska även vid en kraftig ekonomisk tillväxt om kommersiellt tillgänglig teknik skulle utnyttjas fullt ut.

De tre systemen för år 2015 är baserade på 1992 års energianvändning och energisystem och modifierade enligt följande:

System A: Ökat utnyttjande av biobränslen med 125 TWh/år. System B: Ökat utnyttjande av biobränslen med 125 TWh/år; kärnkraften awecklad. System C: Ökat utnyttjande av biobränslen med 125 TWh/år; kärnkraften avvecklad; elanvändningen minskad med 30% och övrig energianvändning med 10%.

I system A och B antas att effekterna av en effektiviserad energianvändning motsvaras av en ökad energitjänstmängd, medan i system C dessutom stora insatser gjorts för att effektivisera energianvändningen eller alternativt att energitjänstutvecklingen varit måttlig.

Figur 3.6 Koldioxidutsläpp från fossilbränsleanvändning 1992 och i tre fall för det svenska energi- och transportsystemet kring år 2015 (se text)

________———————-————————

kton C02/år 60000

40000

20000

1992 System A System B System C

Resultaten från de starkt förenklade framtidsbildema, se figur 3.6, tyder på att det är tekniskt möjligt att kraftigt reducera koldioxidutsläppen också vid en kämkraftsaweckling. Såväl energieffektiv samproduktion av el och värme som effektivisering av slutlig energianvändning är av stor betydelse för att uppnå ett sådant reslutat. Hur de här beskrivna tekniska möjligheterna skall realiseras är ett av de viktigaste områden för den framtida diskussionen. Rapporten har inte redovisat kostnader för detta och inte heller analyserat de hinder som finns.

Diskussion

Den rapport som sammanfattats ovan ger en överblick över potential och kostnader för produktion och utnyttjande av biobränsle. Slutsatserna är att energiskog på åkermark och awerkningsrester från skogsbruket ger störst reduktion och också uppvisar de lägsta kostnaderna. Effektivast för att minska koldioxidutsläppen är att först ersätta kol och olja. Vid en användning av en potential på 125 TWh biobränsle utgör dock ersättning av bensin med metanol ungefär halva potentialen. Den totala reduktionen blir en minskning av koldioxidutsläppen från fossila bränslen med drygt 50%. Rapporten visar också i målbildema den stora tekniska potential som finns för energieffektivisering. Med de förutsättningar som görs om bl.a. energianvändningens utveckling, kan exempelvis kärnkraften avvecklas utan att koldioxidutsläppen ökar och om stora insatser görs för energieffektivisering kan utsläppen samtidigt kraftigt minska.

Om kärnkraften behålls skulle den tekniska potentialen för energieffektivisering och biobränslepotentialen kunna användas för en än större koldioxidreduktion. Eftersom elproduktionen i Sverige idag till absolut största delen sker med vattenkraft och kärnkraft leder dock inte en effektivare elanvändning idag till minskade koldioxidutsläpp.

Denna studie illustrerar den stora tekniska potential som ligger i biobränsleresursen och också i besparingspotentialen. Studier som utgår från dagens utveckling och gör prognoser framåt i tiden, framför allt makro-ekonomiska modeller, ger helt andra resultat. Ett mer fördjupat resonemang om kostnader och investeringspolitik måste föras för att överbrygga skillnaden mellan tekniska potentialer och mer ekonomiskt baserade prognoser. T.ex. kan begränsningar i möjligheterna till nyinvesteringar begränsa den takt i vilken även lönsamma investeringar kan göras. Det finns också en tendens att energibesparingar äts upp av en ökad energikonsumtion. Jämför resonemanget om tekniska besparingspotentialer i avsnitt 3.6. Det krävs därför kraftfulla aktiva insatser om denna tekniska potential skall kunna omsättas i praktiken. Utformningen av sådana insatser och lämpliga styrmedel är en viktig fråga för framtida diskussioner.

Delegationen vill öppna för en bred och fördjupad diskussion av de möjligheter som biobränsleanvändningen kan skapa för utformningen av ett framtida energisystem i Sverige. Frågorna behöver diskuteras i olika kretsar för att lägga en långsiktig och hålle grund för biobränsleanvändning. Följande frågeställningar kan vara en utgångspunkt för en sådan diskussion.

- Vilka åtgärder behöver vidtas och vilka styrmedel behöver införas för att biobränslepotentialen skall kunna utnyttjas? Hur skall aktörer motiveras för en ökad biobränsleanvändnin g?

- Hur ser kostnadsbilden ut? Hur mycket kan vi genom ekonomiska styrmedel awika från den europeiska/internationella utvecklingen?

- Vilka konflikter finns med annan användning av biomassan inom jord- och skogsbruket och hur skall detta lösas?

- Vilka kopplingar finns till andra miljöfrågor, biologisk mångfald, skogen och jordbruket som kolsänka, näringsläckage, försurning, bekämpningsmedelsanvändning? Hur löses eventuella konflikter?

- Sverige liksom andra delar av Nordeuropa har tillsammans med bl.a delar av Nordamerika och Ryssland en stor biobränslepotential i skogen medan andra länder saknar detta. Hur kan vi samarbeta och hur kan teknik och system få en vidare spridning?

- Inom vilka teknikområden är vi beroende av vad omvärlden gör och inom vilka kan Sverige driva en egen utveckling? Detta gäller t.ex fordonsteknik, metanolframställning, förgasningsteknik m.m.

- Vilken strategisk FoU bör förstärkas för att biobränslepotentialen skall kunna utnyttjas?

3.6. Samhällsekonomiska aspekter på drivkrafter för en ökad energianvändning

För att kunna genomföra effektiva åtgärder mot växthuseffekten måste en analys göras om vilka faktorer som egentligen driver i-världens utveckling mot en ökad konsumtion och en hög energiförbrukning. En utgångspunkt är att beskriva hur trenderna ser ut idag. Inom vilka områden ökar energiförbrukningen? Vilka skillnader och likheter finns mellan olika länder? Varför har USA en mycket högre energiförbrukning än Japan per capita och per BNP-enhet? En identifiering av de kritiska faktorerna kan ligga till grund för en diskussion om lämpliga åtgärder och styrmedel.

Hur ser trenderna ut i u-länderna? Är de desamma som i-länderna, bara tidsförskjutna eller följer de ett annat mönster? Hur skall en nödvändig ekonomisk utveckling kunna ske utan att den driver fram en oacceptabel klimatförändring?

För utvecklingen av en strategi måste bl.a. följande frågeställningar analyseras. Vilka möjligheter finns att påverka utvecklingen mot ett lågenergiscenario? Kan vi bryta sambandet mellan BNP-utveckling och energianvändning? Det finns en stor effektiviseringspotential. Hur kan vi realisera den och hur undviker vi att den exempelvis äts upp av nya konsumtionsvaror och ökat resande?

Rapporten En samfunnsokonomisk analyse av drivkrafter for oket energibruk i industri- och urviklingsland av Stein Hansen belyser kunskapsläget.

Rapporten En samånnsokonomisk analyse av drivkraåer tor akg energibruk i industd— och utviklingsland

Den ökade energianvändningen i OECD-ländema härrör idag i ökande grad från tjänster och fritidsaktiviteter medan andelen som används till att producera traditionella basvaror minskar. Transporternas del av energiförbrukningen ökar också.

Energieffektiviteten i OECD-ländema ökade snabbt efter oljekrisen 1973 och denna utveckling fortsatte framemot slutet av 80-talet. Detta innebar ett trendbrott i och med att den ekonomiska tillväxten under denna period inte följdes av en lika stor ökning i energianvändningen. Utvecklingen mellan 1973 och 1990 kännetecknades bl.a. av följande:

- nya bostäder har blivt 30-75 % mer energieffektiva - nya elektriska hushållsapparater har blivit 20—40% mer energieffektiva - nya amerikanska bilar har blivit 60% mer bränsleeffektiva - nya flygplan har förbättrat energieffektiviteten med 40—70%

Trots detta fortsätter dock i-ländernas energiförbrukning att öka om än nu endast långsamt. OECD—ländemas energiförbrukning har ökat från från 3,2 miljarder toe (ton oljeekvivalenter) 1970 till drygt 4 miljarder toe 1990, ca 1% per år. Effektiviseringsvinstema har ätits upp av en ökad konsumtion och av ett ökat resande.

Det finns dock stora skillnader mellan utvecklingen i olika länder och mellan olika sektorer inom länderna. I tabell 3.2 visas utvecklingen i USA, Väst-Tyskland och Japan inom olika sektorer.

Tabell 3.2 Procentuell förändring i energiförbrukningen från 1973 till 1988 för viktiga sektorer i USA, Japan och Väst-Tyskland

Väst-Tyskland

Industri - 6 % 0 % - 7 % 11 76 56 40 33 17 14 89 18 36 82 25

Tabellen illustrerar vilka sektorer som står för ökningen i energiförbrukning. Genomgående är ökningen av transporterna, dvs resor och varutransporter, och den ökade energiförbrukningen i tjänstesektorn. Industrins energiförbrukning ökar inte i något land. Skillnadema i utveckling mellan länderna beror till stor del på olika utgångspunkter. Japan började 1973 på en genomgående låg konsumtionsnivånivå och USA på en hög. Japan, som inte själv har några råvaror eller energiresurser och som alltid har prissatt energi efter världsmarknadspriset, har också den lägsta energiförbrukningen per capita och per BNP-enhet. USA å andra sidan som är rikt på råvaror och har OECD:s lägsta bensinpriser, hamnar på den andra ändan av skalan vid en jämförelse, med mer än dubbelt så hög årlig energiförbrukning per capita som Japan. Väst- Tyskland (och även Sverige) ligger mellan dessa två länder.

Resor

Varutransporter

Boende

Tjänster

I U-ländema fortsätter energiförbrukningen stadigt att växa, det är svårt att spåra några effekter av de två oljekrisema sedan 1973. U—ländema är emellertid ingen homogen grupp. Några år råvaru— och energiexportörer, andra är energiimportörer och beroende av en mycket ensidig och för konjunktursvängningar utsatt exportbas. Befolkningstillväxten är störst i de fattigaste

länderna, framför allt i Afrika (med de mest labila politiska regimerna). Den ekonomiska tillväxten är mycket ojämnt fördelad på de olika U-landsregionema med Ostasien och Sydostasien som "tillväxttigrar", och det subsahariska Afrika som den kontinent där den ekonomiska utvecklingen knappast kan hålla jämna steg med befolkningstillväxten.

Den ekonomiska strukturen ändrar sig snabbt i U-ländema, mycket snabbare än i OECD- länderna. Utvecklingen har kännetecknats av ett ökat befolkningstryck, en snabbt ökande urbanisering och en industrialisering. Både urbaniseringen och industrialiseringen är steg i riktning mot mer energiintensiva ekonomier. Biltätheten, det ökande resandet och antalet hushållsmaskiner (kylskåp, frysar, tvättmaskiner, TV-apparater etc) ökar i en ofta mycket hög takt och bidrar till att öka den privata energiförbrukningen. Industrin omstruktureras för att möta energiefterfrågan ute och hemma, och detta påverkar återigen energiförbrukningen i industrin. Ett genomgående drag är den snabba elektrifieringen både i städer och på landsbygden. Energianvändningen är därför kopplad till industrialiserings— och urbaniseringsgrad. Den ökade energianvändningen har en mer direkt koppling till ekonomisk tillväxt i u-länderna än i i—länderna.

Energiintensiteten, dvs energiförbrukningen per BNP-enhet, är generellt mycket högre i U- länderna än i I-länderna. Detta förklaras delvis av näringslivets sammansättning och skillnader i förbrukningsmönster. En närmare undersökning visar dock att energiintensiteten också är flera gånger högre i Kina eller Ryssland än vad den är i t.ex. Japan eller Tyskland räknat branschvis. Detsamma gäller för olika transportmedel och räknat per kvadratmeter boyta. Det är med andra ord stora skillnader i effektivitet räknat aktivitet för aktivitet vilket beror på skillnader i teknologisk kunskap och val av teknologi. Länder med dålig kreditvärdighet saknar dessutom möjligheter att skaffa utländska investeringar i nya och energieffektiva processer.

I figur 3.7 visas en schematisk bild av energiintensitetens utveckling i några i-länder och i u- ländema. Frågan är om u—ländema kan ta några genvägar och hoppa över alla de fel som OECD-länderna har genomlevt i sin utveckling. Det finns dock litet historiskt material som visar att det skulle vara möjligt att hoppa över de smutsiga stegen i en industrialiseringsprocess. Detta hänger mycket samman med den ekonomiska politik som har förts med favorisering av tung industri och energislösande processer. U-länderna har här fört samma politik som de rika länderna på detta område. Denna politik har lett till en akut brist på institutioner, fackkompetens, teknisk utrustning drift— och underhållsrutiner etc., vilket krävs för att ny energisnål teknologi skall kunna tas emot.

Så gott som all tillväxt i den globala energiförbrukningen kommer i framtiden att ligga i U- ländema. Samtidigt finns stora möjligheter till energibesparingar i just U—ländema. Sådana besparingar skulle kunna genomföras om man lyckas lösa de problem som nämnts ovan. En kostnadsorienterad prissättning av energi är också ett viktigt element i varje strategi som skall lyckas genomföra sådana reformer. Storleken på dessa energibesparingar och tillhörande reduktioner av föroreningsskador kan uppskattas i pengar och uppgår till mer än vad U-ländema totalt mottar i bistånd. De avgörande frågorna är därför hur en sådan strategi skall se ut. Hur kan i-länderna tillhandahålla teknik? Hur kan u—länderna bygga upp sina institutioner och sin tekniska och administrativa kompetens så att man kan ta emot och använda teknik på ett effektivt sätt?

Energiintensitet

Storbritannien

USA

X Utvecklings- Västtyskland Frankrike X

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040

Källa: Scientific American (sept 1990)

Hur ser den optimala vägen mot det moderna lågenergisamhället ut? Med hjälp av sofistikerade makroekonomiska modeller av olika samhällen och av samspelet länderna emellan, försöker forskarna kartlägga sambanden mellan reduktioner av koldioxidutsläppen och reduktioner i BNP.

Tillgängliga studier från olika länder visar att marginalkostnadema för reduktioner av utsläppen har varit stigande. Många studier visar att den erforderliga koldioxidavgiften och kostnaden i form av minskad BNP stiger kraftigt vid ökande reduktionsgrader. Resultaten år dock starkt beroende av förutsättningama, t.ex så är det avgörande hur intäkterna av koldioxidavgiften används. Om intäkterna används till att reducera arbetsgivaravgiften istället för att reducera budgetunderskottet eller inkomstskatten blir den samhällsekonomiska kostnaden enligt en studie av USA:s naturvårdsverk (EPA) betydligt lägre. BNP—förlustema reduceras också betydligt om man räknar in vinster i form av förbättrad hälsa mm som följer av utsläppsreduktioner, eftersom utsläppen av svavel och andra hälso- och miljöfarliga ämnen minskar i takt med koldioxidutsläppen. Dessa kompenserande vinster räknas vanligtvis inte in i modellresultaten, men finns som tilläggsresultat, bl.a. i de norska modellberäkningarna.

En väsentlig fråga är om vi kan ta genvägar i den tekniska utvecklingen genom insatser för utveckling och introduktion av ny teknik. Frågan återstår hur man kan förhindra att besparingarna leder till ökad konsumtion och ökad energianvändning. Energin blir i realiteten billigare när man behöver mindre av den för att utföra samma aktivitet som tidigare. Ja, energin har inte bara blivit billigare, realintäkterna har också ökat som en följd av åtgärderna, eftersom energikostnadema per producerad enhet har blivit lägre. Detta aktualiserar frågan hur man

Diskussion

I rapporten som refereras ovan läggs stor vikt vid energiintensiteten som mått. Detta kan kritiseras. Särskilt vad gäller u-länderna är det en i vissa avseenden godtycklig parameter. Energiintensiteten är kvoten mellan energianvändningen och BNP och BNP är ofta svår att riktigt mäta i u-länderna eftersom en stor del av ekonomin ligger utanför det marknadsekonomiska systemet. Med detta i åtanke är dock diskussionen som förs i rapporten om den ekonomiska utvecklingen och kopplingen till energianvändningen värdefull. Möjligheten till energieffektiviseringar i u-länderna är stora, men hindren år också stora. Rapporten pekar här på vikten av att skapa adekvata institutioner, styrmedel, fackkompetens, teknisk utrustning och rutiner för drift och underhåll. Detta är ett långsiktigt arbete.

Diskussionen om vilka ekonomiska faktorer som påverkat energiutvecklingen måste föras vidare. Rapporten besvarar egentligen inte frågan om vilka drivkrafterna för energiutvecklingen är. För u—ländema pekar rapporten ut urbaniseringen och industrialiseringen som viktiga faktorer och befolkningsökningen som en pådrivande kraft. Rapporten pekar på att en teknisk potential för energieffektiviseringar när den omsätts i praktiken ofta leder till att vinsten reduceras och i vissa fall helt omintetgörs av en ökad energikonsumtion. Det beror på att fler energikrävande varor som TV, kylskåp, tvättmaskiner (ofta också med högre kapacitet) och tjänster som bilresor efterfrågas när inkomsten ökar. Det påpekas också i rapporten att effektiviseringsåtgärder måste gå hand i hand med andra typer av åtgärder som förhindrar en sådan utveckling. Hur detta skall åstadkommas är ett väsentligt problem. Skattehöjningar på bränslen och drivmedel kan vara politiskt mycket svårt att genomföra.

Vid uppskattningen av kostnader används koldioxidskatt som enda styrmedel, vilket är vanligt i makroekonomiska modeller. Det kan dock hävdas att andra åtgärder och styrmedel också bör vidtas för att största effekten skall uppnås. Sådana styrmedel är lagstifming, institutionella åtgärder etc. Vid beräkningar där koldioxidskatt är enda styrmedlet kan därför kostnaden komma att överskattas. En framtida diskussion om vilka kombinationer om styrmedel som är bäst är angelägen.

Det är väsentligt att de frågor som väcks här diskuteras vidlare och kan bidra till en strategi för hur nuvarande utveckling med ökad energianvändning i i-länderna kan brytas och vändas till en minskning. För u-länderna är den centrala frågan hur en förhöjd levnadsstandard, drägliga levnadsförhållanden och en ekonomisk utveckling skall kunma åstadkommas utan att koldioxidutsläppen ökar alltför mycket och alltför snabbt. Rapporten bör tjäna som underlag för en sådan diskussion.

3 .7 Livsstil och konsumtionsmönster

Livssstil etableras och teknik utvecklas till övervägande delen i något av de tre blocken, Väst- Europa, USA och Japan. Utvecklingen följer dock till stor del samma mönster i resten av världen, t.ex. så har samma trafikproblem uppstått i megastädema i Sydostasien och Latinamerika. Såväl u-länder som Östeuropa tenderar att anamma samma konsumtionsmönster och teknik som de tre industrialiserade blocken även om detta innebär ökade miljöproblem och ökad energiförbrukning. Utvecklingen i t.ex. Sverige kan därför inte ses i ett enbart nationellt

Föregående avsnitt beskrev drivkrafter och energiutveckling ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I detta avsnitt behandlas samma fråga på grupp och individnivå samt mellan länder, ur ett sociologiskt perspektiv. Spridningen av livsstilar och konsumtionsmönster med betydelse för energianvändningen står i fokus. Detta gäller såväl spridningen inom länder som mellan i- länder och u-länder.

Dessa frågor har på delegationens uppdrag analyserats i en rapport av Anna-Lisa Lindén, Livsstil och konsumtionsmönster - drivkrafter och matkrafrer i energianvändning. Rapporten sammanfattas i nedanstående avsnitt.

Rapporten Livsstil och konsumtionsmönsggr — driv/(roger och motkraåer i emrgignvämining

Utvecklingen av det moderna konsumtionssamhället som vi ser idag i i-världen och i vissa delar av u-ländemas storstäder är en av de viktigaste faktorerna för den ökande globala energianvändningen. För utveckling av ett konsumtionssamhälle krävs ett antal grundläggande förutsättningar. En alldeles avgörande sådan faktor är en urbanisering, dvs en inflyttning till städerna. Med en växande stadsbefolkning följer att en allt större andel av hushållen kommer att lämna en självhushållnings- eller bytesekonomi till förmån för en penningekonomi.

En andra förutsättning för ett konsumtionssamhälle är att det finns en grupp individer som kan bli konsumenter. Denna grupp bör dessutom vara en tydlig och synlig samhällsgrupp så att de kan bli förebilder och stilbildare för andra samhällsgrupper. Denna grupp kan vara en ekonomiskt priviligierad överklass, en kulturell grupp, åldersgrupp, etnisk grupp, män eller kvinnor. I rapporten analyseras spridningsprocesser mellan flera av dessa grupper.

För att illustrera utvecklingen mot ett konsumtionssamhälle och den därmed ökade energiförbrukningen i i—ländema har bilen valts som exempel. En viktig förutsättning för uppkomsten av massbilismen är befolkningstillväxten i städerna. När bilismen utvecklades i Europas länder vid sekelskiftet låg urbaniseringsgraden kring 30%, dvs ca en tredjedel av befolkningen bodde i tätorter. För Sveriges del låg denna andel på ca 20%.

Utvecklingen kan illustreras av den ökade rörligheten, se tabell 3.3. Den dagliga genomsnittliga förflyttningen med fordon har ökat från 40 meter till 40 000 meter per dygn på 130 år. Ökningen har varit störst de sista 50 åren i takt med bilismens utveckling. Personbilen svarar idag för ca 65% av persontransporterna.

Bilen har ökat människors handlingsfrihet och geografiska räckvidd. Bilen borde leda till en effektivisering av hushållens resande som innebär att man sparar tid för andra ändamål. Svenska undersökningar har dock visat att man istället väljer att behålla restiden och öka reslängden, genom att t.ex. byta bostad, byta arbetsplats, byta inköpsställe eller ändra fritidsvanor. Man övergår från ett lokalt bundet beteendemönster till ett geografiskt flexibelt beteendemönster. Den del av resandet som ökar snabbast är fritidsresandet, det står idag för över hälften av reselängden i Sverige.

En slutsats rapporten drar av analysen av bilar och förändrade transportmönster är att tidsvinster och effektivitetsvinster på ett slag av konsumtion ersätts med annan konsumtion som hör till fritidens vanor och behov. Detta tycks vara ett generellt drag för många slag av konsumtion.

Källa: Vilhelmsson 1988

Spridning av konsumtionsmönster och livsstilar från i-land till g-land

I tabell 3.4 presenteras folkmängd, urbaniseringsgrad och BNP per capita i världsdelar/regioner. Man kan konstatera att Afrika och Asien båda har den lägsta urbansieringsgraden och den högsta folkmängden bland världsdelama. Variationen mellan länderna inom världsdelama är mycket stor.

Det kan konstateras att urbaniseringsprocessen i stort sett är avslutad i västvärlden. Alltsedan 50-talet har inflyttningen till städerna däremot varit kraftig i u-länderna. Antalet människor som kommer att flytta in till städerna är många gånger större än det någonsin varit. Enligt av FN gjorda beräkningar räknar man med att inom en femtioårsperiod bor 75% av världens befolkning i städer, vilket kan jämföras med dagens 43%. I ett konsumtionsperspektiv kan man därför konstatera att mängden potentiella konsumenter kommer att mångfaldigas, vilket ger underlag för en mycket stor varumarknad.

En annan förutsättning för konsumtionssamhället är en utveckling där allt flera människor kan delta på marknaden. I ett land behövs inte bara en inkomstutveckling utan också en inkomstspridning som gör det möjligt för allt flera att konsumera varor och tjänster. I så kallade nic-länder (Newly Industrialised Countries), Sydkorea, Taiwan, Thailand m.fl., har dessa båda faktorer spelat stor roll för den ekonomiska utvecklingen. Man måste sammanfattningsvis konstatera att de flesta länder under utveckling har en mycket stor befolkning, en mycket ung befolkning och en konsumtionsinriktning som bär tydliga tecken på att ha i-ländemas konsumtionsinriktning och konsumtionsnivå som förebild. Det finns här ett tydligt problem. Den många gånger ohejdade konsumtionsutveckling, med stor energiförbrukning och miljöförstöring i spåren, som dominerat och fortfarande dominerar i i-ländema tenderar att spridas till u-länderna. Detta sker samtidigt som man i i-länderna, åtminstone på sina håll, kommit tillrätta med de värsta avarterna och börjat ta de första stegen för att ändra inriktning.

En förändring av konsumtionsinriktning och livsstil i västvärldens i-länder skulle genom spridning via media på ett effektivt sätt leda till en global kursändring om samtidigt en

Tabell 3.4 Urbaniseringsgrad och BNP per capita i olika världsdelar/regioner, 1990.

Världsdel/ region

Afrika

Befolkning Urbaniseringsgrad BNP per capita miljoner % USD 677 29 610

Asien Nordamerika Latinamerika Europa USSR

Oceanien

Källa: Population Reference Bureau, 1991.

Grundläggande för människors attityder och beteende är den kunskap man har om en företeelse. Det är dock inte så enkelt att bara man kan sprida rätt kunskap på ett effektivt sätt så kan man ändra människors beteende i en miljövänlig riktning. Det är lättare att förstärka redan existerande attittyder, beteenden, handlingsmönster och livsstilar genom att tillföra kunskap än att ändra dem. Enbart information och utbildning för att få till stånd en mera miljöanpassad konsumtion och livsstil är en process som tar lång tid innan den leder till resultat.

Varje samhälle har normer för hur människor bör och inte bör uppträda. T.ex. finns i det "det svenska levnadssättet" en respekt för naturen som kan avläsas i att det i Sverige är ovanligt att kasta skräp i naturen. Normstyrning av konsumtionsvanor kan vara en modell att arbeta med för att få människor i ett samhälle att ändra attityder och beteende. Förutsättningama är emellertid att de beteenden man vill uppmana till har en förankring i samhället, dvs att de har varit vanliga och finns kvar hos grupper av människor. Motkraftema ökar ju större omställning av handlingar och vardagsliv förändringen kräver.

Styrning av människors beteende sker genom regler och lagar där ett avvikande beteende leder till någon form av sanktion. För att få en samhällelig effekt måste sanktionema uppfattas som tillräckligt kännbara för ett stort antal människor för att de skall leda till att beteendet ändras. Även ekonomiska styrmedel måste vara utformade så att de uppfattas som betydelsefulla för ett stort antal människor för att leda till att konsumtion av en vara uteblir eller ersätts med alternativ konsumtion. Drivkrafter och motkrafter när det gäller regelstyming och ekonomiska styrmedel är därför nära förbundna med å ena sidan sanktionemas kännbarhet, å andra sidan tillgången på alternativa konsumtionsmöjligheter.

Samhällsplanering i vid mening har stor betydelse för hushållens konsumtionsbeslut. I de fall där samhälleliga alternativa transporter saknas har argument, normer, regler eller ekonomiska styrmedel för att avstå från den egna bilen svårt att leda till beteendeförändringar. Hushållen är

i allmänhet beredda till avsevärda uppoffringar för att bibehålla en uppnådd välfärdsnivå. Möjligheten att åstadkomma förändringar i komplicerade handlingsmönster hänger samman med de möjliga alternativ som finns tillgängliga och att passformen mellan konsumtionsaltemativen och hushållets behov är rimligt stor.

Diskussion

Den diskussion som förs i rapporten om konsumtionssamhället och spridningsprocesser bygger på en analys av bilismens framväxt. Bilismen är å ena sidan en mycket viktig företeelse och trafiken står för en stor del av energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Å andra sidan är bilismen en speciell företeelse och resultaten kan inte utan vidare översättas till andra konsumtionsområden. En djupare analys bör därför göras även inom andra områden som vitvaror, elartiklar etc.

I rapporten betonas urbaniseringens betydelse för framväxten av bilismen och av konsumtionssamhället i stort. Det omvända förhållandet bör också diskuteras, dvs bilismens och trafikplaneringens betydelse för bebyggelseutvecldingen. Jämvägama betydde mycket för hur bebyggelsen kom att gestalta sig under slutet av 1800—talet. Idag är uppbyggandet av infrastruktur och storstädernas trafikapparater av stor betydelse för hur den framtida bebyggelsen kommer att se ut. Exempel på detta är Öresundsbron och Dennispaketen.

Skillnaderna i utveckling mellan Europa och USA bör framhållas. Städerna är till viss del olika uppbyggda, det är framför allt i USA vi har utvecklingen med stora utglesade förortsområden. Detta hänger också samman med bilismens utveckling, i USA finns betydligt fler hushåll med flera bilar. I Europa finns en tradition av mer samhällsplanering och bättre utbyggd kollektivtrafik.

En diskussion om ovanstående faktorer bör föras med syfte att hitta vägar mot ett mindre transportintensivt samhälle.

Andra punkter för diskussion framöver är följande: - Vilka förändringar eller åtgärder kan leda till en förändring av det individuella beteendet?

- Kan fritidsresandet ges former som inte innebär en hög energiförbrukning och stora utsläpp av växthusgaser?

- Hur kan vardagsbehovet av bilåkande minskas? - Bilen bör jämföras med andra tekniska system för transporter.

Det stora dilemmat framöver är hur vi skall påverka utvecklingen så att u-länderna inte gör om samma misstag som i-världen med utveckling av ett energislösande konsumtionssamhälle när de får till stånd en ekonomisk utveckling. Analysen av spridningsprocessema från i- till u-land i rapporten fokuserar problemet på utvecklingen i i-världen. Dvs vi måste välja konsumtionsmönster och livsstilar som kan tjäna som förebilder för övriga delar av världen. Som ett led i en sådan process bör ansträngningar göras att hitta tekniska lösningar och system som kan introduceras i i-länderna och samtidigt underlätta introduktionen i u-länderna. Detta skulle innebära att nya energi- och resurssnåla varor och processer kommer in på ett tidigt stadium. Hur vi skall kunna påverka livsstilar och konsumtionsmönster i tillräcklig grad är en utmaning för framtiden.

3.8. Studier Över omställningen av energi- och transportsystemen

Det finns ett stort antal studier och forskningsprogram för energi- och traliksystemen var för sig. Ofta är det olika kompetens och olika myndigheter och forskare som hanterar energi— respektive trafikfrågor. Detta leder till att det är svårt att få en heltäckande bild av hur en omställning för att begränsa koldioxidutsläppen på längre sikt ser ut. Hur ser ett samhälle med en mycket begränsad användning av fossila bränslen ut? Hur påverkar t.ex. en storskalig introduktion av elbilar Sveriges totala el och energisituation. Användningen av biobränsle antingen till produktion av drivmedel eller till produktion av el- och värme är en annan sådan fråga som har tagits upp i avsnitt 3.5 ovan. Det är väsentligt att belysa hur trendbrott skall kunna åstadkommas. Dvs. vilka systemskiften behöver göras och hur påverkar detta helhetsbilden. Det finns därför behov av att få en övergripande bild av möjligheter till och effekter av en omställning av energi- och trafiksystemen på lång sikt. Det är brist på sådana integrerade långsiktiga studier.

Som en inledning och för att få en översikt över vad som behöver göras krävs en översikt och utvärdering av de studier som gjorts. En sådan sammanställning och analys har på vårt uppdrag gjorts av Peter Steen och Jonas Åkerman i rapporten Syntes av studier över omställningen av energi- och transportsystemen i Sverige.

Ra orten mes av studier över omställnin e av n r i- tr art ' v

Vi har strukturerat forskningsinsatser och studier av systemkaraktär med hänsyn till deras tidsperspektiv och hur stora förändringar de behandlar. Den ena axeln i figur 3.8 är kopplad till frågan om de studerade systemen ligger i linje med vad som kan betraktas som hållbar utveckling eller ej. Gråzonen avspeglar den osäkerhet eller ovisshet som finns om hur man de- finierar hållbar utveckling inom ett område. Värderingsskillnader ingår också i gråzonen.

På den andra axeln kan studier beskrivas i termer av behandlat tidsperspektiv. På många områden representeras dagsläget av en punkt som ligger under gråzonen, dvs läget motsvarar svaret nej på frågan om det innebär en hållbar utveckling.

En indelning har gjorts i fyra typer, vilka kan karaktäriseras som: - riktningsstudier (typ A), - kortsiktiga studier (typ B), - framskrivningsstudier (typ C) och - framtidsbildsstudier (typ D).

Hållbar utveckling?

5. Alternativa lösningar och visioner O O O

”Ulid Framtid lid

Riktningsstudier, typ A. Diskuterar åtgärder som förhoppnimgsvis leder i riktning mot en hållbar utveckling. Exempel utgör studier där ekonomiska styrmedel tillämpas och där deras effekt kan vara relativt okänd. Man vet således inte om de kommer att: lösa ett miljöproblem eller inte, däremot förefaller det troligt att åtgärderna leder till en förbättring.

Kortsiktiga studier, typ B: Behandlar utvecklingar i ett relativt konsiktigt perspektiv, inom ungefär ett decennium. Dessa kan relateras till konkreta miljömål, Om miljöproblemet har en större dignitet kan dessa konkreta mål endast ses som etappimål.

Framskrivningsstudier, typ C: Behandlar vägar på längre sikt genom framskrivningar från dagens situation. Leder en viss, antagen utveckling till en hållbar nivå? Ofta blir svaret nej. Skälet till detta kan vara att man vid framskrivningen av en utveckling gjort antaganden baserat på vad som i dag anses vara rimliga eller acceptabla förändm'ngar. Dessa restriktioner leder till att möjligheterna att nå mer långtgående miljömål är begränsade. Speciellt brukar efterfrågan på olika slags energirelaterade tjänster tas för given och utgöra extrapolationer. De vägar som skisseras blir smärre variationer av ett "business as usual"-sccenario. De pålagda restriktionerna kan även sammanhänga med individers föreställningsvärldar' eller synsätt, vilka kan vara omedvetna.

Framtidsbildsstudier, typ D: Utgår normativt från att samhället skall nå t.ex. ett hållbart tillstånd och diskuterar vägar att nå det. Denna kategori av :studier formulerar framtidsbilder. Dessa brukar utgå från ett "backcasting"-perspektiv, dvs att man utgår från ett mål och baklänges arbetar sig fram till dagens situation. Valet av framtida tillstånd är explicit normativt genom att man utgår från någon situation där t.ex. koldioxidutsläppen är på en hållbar nivå. Man kan då formulera scenarier eller framtidsbilder för att beskriva hur ett sådant samhälle

Det bör påpekas att beteckningarna på de olika typerna av studier avspeglar utnyttjade angreppssätt, samtidigt som studiernas resultat är inplacerade i figuren 1. Det måste inte vara så att framskrivningsstudier hamnar i område C i figuren och att framtidsbildsstudier ligger i område D. Vår erfarenhet är dock att så oftast är fallet. Det förefaller bero på att en hållbar utveckling innebär icke-marginella förändringar och att dessa är svåra att belysa genom framskrivningsstudier.

De flesta studier som gjorts hittills är av karaktären riktningsstudier (typ A) eller kortsiktiga studier (typ B) och de är avgränsade, både vad gäller berörda kunskapsområden och miljömål. De kan bidra med delkunskaper. En brist hos dem är att de i mycket liten utsträckning behandlar de synergieffekter som troligen uppstår då flera olika styrmedel kombineras. I synnerhet som det på goda grunder kan antas att många olika åtgärder i praktiken måste till för att få tillräcklig effekt. Dessutom behandlar de flesta av riktningsstudiema relativt små förändringar. Det är inte alls självklart att mekanismerna blir desamma då icke-marginella förändringar blir aktuella. Olika tröskeleffekter kan då uppträda. Dessa studiers resultat ligger inte i närheten av vad som skulle kunna kallas ett hållbart tillstånd. Det är också oklart om de skulle duga som inledande steg i en utveckling för att nå ett sådant mål.

Beträffande långsiktiga studier av typ D - framtidsbildsstudier - och typ C - framskrivningsstudier kan två olika perspektiv urskiljas. De förstnämnda har ofta en tekniskt— naturvetenskaplig utgångspunkt. De andra har främst ett nationalekonomiskt perspektiv.

Tidigare genomfördes framtidsbildsstudier inom energiområdet vid sekretariatet för framtidsstudier och vid centrum för tvärvetenskapliga studier av människans villkor, vid Göteborgs universitet. För närvarande pågår vid centrum för tvärvetenskap ett projekt om bilen och dess roll i samhället. Energiframtidsstudier har under lång tid bedrivits vid Institutionen för miljö— och energisystem vid Lunds universitet (IMES) och försvarets forskningsanstalt (Foa). Inom Institutet för framtidsstudier utförs en studie av hållbar utveckling av de nya nätverkens samhälle.

De studier som vi funnit mest relevanta för en omställning av energi- och transportsystemen år: Kan transportsektorn klara miljömålen? (Johansson, 1993), Miljö och energi i Norden- energiscenarier för år 2010. (Nordiske Seminar- og Arbejdsrapponer, 1992), Ett miljöanpassat energisystem (Statens energiverk och Statens naturvårdsverk, 1989), Ett miljöanpassat transportsystem (T ransportforskningsberedningen, 1990), Robust energy systems - Strategies for CO2 Emission Control (Larsson, 1992), samt Sverige 2010 - Två framtidsbilder av transporter och miljö (Boverket m fl, 1992). Ingen av dem har dock integrerat kunskaper från olika områden på ett sådant sätt att det går att formulera en strategi för hur klimatfrågan kan lösas.

Diskussionen om hur ett framtida hållbara tillstånd skall kunna nås bör delas i två delar, underlag för framtida tillstånd och för förändringsprocesser, dvs vägar att nå framtida tillstånd. Kunskapsläget kan sammanfattas med figur 2. Kunskaper om förändringsprocesser finns i viss utsträckning, t.ex. i studier av typ A och B. Dock är de intervall inom vilka förändringar be- handlas ofta för snäva för att ge underlag för att nå mer långtgående miljömål.

_ Efterfrågan på Tillförsel Energj- . energirelaterade effektlwtet tjänster

Framtida tillstånd

relativt dåligt

Föröndringsprocesser

Lösningar på klimatfrågan kommer att innebära relativt stora förändringar (vilket inte nödvändigtvis behöver innebära stora uppoffringar). För att finna goda alternativ behövs samordnade insatser på många olika områden. Det handlar om analyser av möjligheter på många olika plan och kombinationer av dem. Det kan gälla ett annat utnyttjande av befintliga system eller utveckling av ny teknik och nya system. Institutioner och aktörer och deras systemkulturer behöver då beaktas. En förståelse för förändringsmekanismer i samhället, t.ex. effekter av styrmedel eller kunskaper om individers beteendemönster och livsstilar kan ge nya alternativ. Forskningsinsatser som syftar till synteser av kunskaperna på olika viktiga områden behövs också.

Det finns relativt få studier om hur man kan nå mer långtgående miljömål. De flesta studier tar upp delfrågor och/eller har begränsade mål. De studier som ligger närmast att beskriva vad hållbara tillstånd kan innebära är framtidsbilder (typ D i den klassificering som utnyttjats). Det finns även andra långsiktiga studier men de är mer en prognos av vad som kommer att hända, givet vissa antagna åtgärder och händelser, än en beskrivning av vad som behövs och hur vägen dit kan se ut. De kan karaktäriseras som framskrivningsstudier (av typ C) och ger begränsade kunskaper vad gäller mer omfattande omställningsmål.

De övergripande studier (av typ C och D) som finns har i huvudsak ett tekniskt eller ekonomiskt perspektiv. De tekniska leder oftast till att man inte analyserar de sociotekniska förutsättningama för att den nya teknik man föreslår ska accepteras av olika aktörer (energitjänstproducenter, konsumenter etc). Risken är här att man inte ser några begränsningar - annat än tekniska vad gäller vilka framtida tillstånd som är möjliga. De ekonomiska leder i många fall till att man tar människors preferenser för givna. Detta innebär en onödig begränsning av vilka tillstånd man ser som möjliga, eftersom man inte tar hänsyn till att om omgivningen - i vid mening - är annorlunda, så kan också preferensema vara helt annorlunda utan att de grundläggande behoven och värderingarna ändrats.

Kunskaperna om icke-marginella förändringsprocesser i samhället är ofullständig. Det gäller bl.a. individers beteendemönster och livsstilar, aktörer och sociotekniska systems betydelse samt utveckling av teknologi.

Många samhällsområden behöver bli berörda och därför är det viktigt ha en helhetssyn så att sambanden mellan olika områden beaktas. Det går då även att identifiera synergieffekter, vilka kan föreligga mellan åtgärder på olika områden.

Rapportens slutsats är att det behövs en övergripande systemsyn för att delkunskapema inom olika områden skall betyda något för att lösa klimatfrågan. Detta gäller både vid formuleringen av intressanta framtida tillstånd och för analyser av hur förändringarna skall komma till stånd.

Diskussion

Den ovan relaterade rapporten gör framför allt en strukturering av utförda studier. För att göra en syntes krävs ett betydligt mer omfattande arbete. Det är en viktig uppgift att framöver initiera den typ av framtidsbildsstudier som rapporten refererar till.

Ett ämne för diskussion är förhållandet mellan framskrivningsstudier och framtidsbildsstudier. Framskrivningsstudiema har ju den styrkan att de blir mer operativa, de ger en vägledning till de första stegen i en förändringsprocess eftersom de utgår från dagens situation. Samtidigt finns svagheten som betonas i rapporten att de har svårt att peka på icke-marginella förändringar och tenderar att bli statiska. Hos framtidsbildsstudiema finns risken att de pekar ut en vision som är svår att koppla till dagens verklighet och därför inte ger tillräcklig vägledning för handlande.

En viktig faktor är därför kopplingen mellan nuvarande tillstånd och målbilden. Vägen dit och själva förändringsprocessen är ett viktigt ämne för en fortsatt diskussion. Några element i en sådan förändringsprocess är följande:

- villkor för teknikutveckling - ekonomiska styrmedel - individens beteendemönster och livsstil - den fysiska samhällsstrukturens förändring

Det finns vidare ett behov av att problematisera utifrån rapporten. Vad är det egentligen som gör att det är svårt att genomföra de nödvändiga förändringarna? Vilka hinder och motkrafter finns i samhället? Trögheten i systemet bör beskrivas tydligare.

3.9. Internationella aspekter på Sveriges strategi

Nedan beskrivs kortfattat vilka strategier som EU, USA och Japan har i klimatfrågan.

EU:s ministerråd beslutade 1990 att koldioxidutsläppen skall stabiliseras på 1990 års nivå till år 2000. Våren 1992 lade EU—kommissionen fram ett förslag till strategi för att genomföra detta genom att minska efterfrågan, öka energieffektiviteten och införa andra energikällor. Strategin innebar först och främst införandet av en energi/koldioxidskatt samt dessutom skattelättnader för biobränslebaserade drivmedel, ett energihushållningsprogram (SAVE) och ett program för att främja förnyelsebara energikällor (ALTENER). Man har dock inte kunnat enas om genomförandet av en energi/koldioxidskatt. Inför Rio—konferensen 1992 villkorades detta med att också USA och Japan skulle införa en sådan skatt. Inom transportområdet är politiken liksom

Vad gäller forskning och utveckling satsar EU stora summor på grundläggande klimatforskning (Global Change-forskning) inom det 4:e ramforskningsprogrammet. I det s.k. Thermtie- programmet satsar EU 6,3 miljarder kr inom följande fyra områden: rationell energianvändning inom industrier, byggnader och transporter; förnyelsebara energikällor som bioenergi och avfall, solenergi, vindkraft och geotermisk energi; fasta bränslen som inkluderar miljövänlig kolanvändning; olja och gas.

I USA offentliggjorde president Clinton hösten 1993 sin Climate Change Action Plan. Den är utarbetad för att reducera nettoutsläppen av växthusgaser tillbaka till 1990 års nivå till år 2000. I planen antas emissionerna av koldioxid från fossilbränslen öka under denna tid. Detta skall dock uppvägas av skogsvårdsåtgärder som ger koldioxidsänkor samt av minskade meitanutsläpp. I planen framhålls också att det behövs ytterligare åtgärder för att hålla emissionerna på 1990 års nivå efter år 2000. Planen bygger mycket på frivillighet och är inte tvingande. Det är därför osäkert om den kommer att klara målet. Det ursprungliga förslaget om att införa en energiskatt röstades ner i kongressen.

Planen innebär inget fundamentalt skifte i USA:s energipolitik från ett fossilbaserat system till alternativa energikällor. Visserligen premieras förnyelsebara energikällor och naturgas i en rad av åtgärdsprogrammen, men inte tillräckligt för att man skall våga tala om ett systemskifte. I energidepartementets forskningsbudget tick områdena energieffektivitet och förnyelsebara energikällor kraftigt höjda anslag medan kol och kärnkraft fick sänkta.

USA:s långsiktiga strategi planeras att presenteras i en plan före 1994 års slut. Administrationen vill inrikta långtidspolicyn mot att se till att en ständig ström av förbättrad miljövänlig och effektiv teknik finns tillgänglig på marknaden. Forskning och utveckling av sådan teknik identifieras också som ett viktigt område i ett längre perspektiv. Några forskningsområden som särskilt bör pioriteras är: bioenergisystem, avancerade gasturbinsystem, vätgassystem och förnyelsebara energikällor som vindkraft, solceller och geotermisk energi.

I Japans aktionsprogram för att hejda växthuseffekten från 1990 åtog sig Japans regering att stabilisera koldioxidutsläppen per capita fr.o.m. år 2000. Ansträngningar skall också göras för att stabilisera de totala koldioxidutsläppen genom utvecklandet av ny teknik bl.a. teknologi för att använda sol, vätgas och andra nya energikällor liksom teknik för att fånga in och fixera koldioxid. Utsläppen av metan, dikväveoxid och andra växthusgaser skall inte öka. Aktionsprogrammet täcker perioden 1990-2010, det innehåller en lista som inkluderar de flesta områden i samhällslivet.

Japans industri och handelsdepartement (MITI) startade 1993 ett omfattande forsknings - och utvecklingsprogram för energi- och miljöteknik, The New Sunshine Program. Målsättningen är att främja utvecklingen av ny teknologi för att skapa en hållbar tillväxt samtidigt som man löser energi— och miljöfrågor.

Sammanfattningsvis kan konstateras att varken EU eller USA har någon egentlig strategi för att långsiktigt hejda växthuseffekten. Den japanska strategin är teknikorienterad, man inriktar sig på att genom utvecklingen av ny teknologi lösa problemen och samtidigt ligga i frontlinjen på strategiskt viktiga områden.

Bl.a. följande förutsättningar är avgörande för Sveriges agerande i klimatfrågan.

1. Den internationella handeln. Genom intemationaliseringen av handeln kan inte ett enskilt land som Sverige genomföra alla ovanstående förändringar enskilt utan är för vissa beroende av andra länders agerande.

2. Kostnaderna för att genomföra de mål som skissats ovan är kraftigt beroende på under vilka förutsättningar och på vilket sätt de genomförs. Bland annat är den ekonomiska politikens utformning avgörande för huruvida man lyckas nå målen.

3. För att de globala målen skall kunna nås är det nödvändigt men inte tillräckligt att genomföra förändringar i OECD—ländema. Etableringen av ny teknik och strukturella förändringar måste också spridas till U-ländema och Öst-statema. Detta kan göras genom aktiva insatser men också genom att man vid utveckling av ny teknik har den globala marknaden i åtanke.

4. Utveckling av nya system och ny teknik måste till stor del ske internationellt. Sverige bör satsa på vissa områden där vi har ett kunnande och naturliga förutsättningar och där sätta in utvecklingsresurser. Exempel på sådana strategiskt viktiga områden är biobränslen, energisnåla byggnader och transportteknik/transportsystem.

3.10. Styrmedel

Energiskatter och koldioxidskatter är viktiga,,

Generella ekonomiska styrmedel som koldioxidskatt eller överförbara utsläppsrätter för koldioxid har diskuterats intensivt både internationellt och i Sverige. Sådana ekonomiska styrmedel ger incitament till kostnadseffektiva utsläppsreduktioner och innebär en stark stimulans till teknisk utveckling. Dessa fördelar är särskilt påtagliga när det är fråga om att påverka många olika slags aktörer vars åtgärdsmöjligheter och åtgärdskostnader skiftar väsentligt.

De analyser som gjorts med globala ekonomiska modeller pekar mot att skatten på fossila bränslen måste höjas väsentligt för att koldioxidutsläppen skall kunna minskas på lång sikt. Det första steg som skulle behöva tas i många länder är att slopa subventioner och prissätta el och värme på ett sätt som speglar de direkta kostnaderna för att tillhandahålla energin. Man får räkna med att energipriserna får höjas stegvis för att omställningskostnadema inte skall bli för stora.

Energi- och koldioxidskatter bidrar till statens inkomster. Om dessa skatter höjs kan andra skatter sänkas. Under senare tid har möjligheterna till en sådan skatteväxling kommit att diskuteras i många länder. Den idé som förts fram är att höja skatten på energi och naturresurser och att minska den på i första hand arbetskraft för att därigenom minska belastningen på miljön. Många av skatteväxlingens förespråkare hoppas även kunna öka sysselsättningen genom en sådan omläggning.

Energi- och transportmarknadema kännetecknas i vissa avseenden av bristande konkurrens och av institutionella förhållanden som snedvrider prissignalema till dem som använder bränsle och drivmedel. Investeringar i energisparande uteblir därför ofta trots att de kan vara mer lönsamma än investeringar i ny produktionsskapacitet. De förklaringar som oftast brukar nämnas är:

- Hushållen - och i viss mån även den lätta industrin och serviceföretagen - har dåliga kunskaper om möjligheterna att spara energi. Kostnaden för varje enskilt hushåll för att informera sig kan vara hög, i tid och direkta utlägg.

- Hushåll, industriföretag och energiproducenter har olika möjligheter att låna och mycket olika avkastningskrav på sina investeringar. Energiproducenter har traditionellt haft lägre avkastningskrav på sina investeringar än t.ex. industriföretag. En del av skillnaden beror på att investeringarna är olika riskabla. Det förklarar dock inte hela differensen. Många undersökningar tyder därtill på att hushållen har krav på mycket snabb återbetalning av investeringar i energieffektivisering.

För att en konsument skall vara motiverad att spara energi måste sparandet vidare kunna sänka hans energikostnader. Så är inte alltid fallet. I hyreshus debiteras värmekostnaden ibland som en del av hyran oberoende av hur mycket som konsumeras av den enskilde hyresgästen. Taxor för el och värme återspeglar inte alltid producenternas kostnader på ett rättvisande sätt. Skattereglema för tjänstebilar och arbetsresor snedvrider prissignalema till dem som använder drivmedel. På grund av dessa omständigheter måste man räkna med ett stort inslag av mera direkta åtgärder som komplement till de generella ekonomiska styrmedlen.

Att förse hushåll och företag med lämplig information eller på annat sätt underlätta beslut om energieffektivisering kan t.ex. vara ett verksamt styrmedel. Energimårkning kan utnyttjas för många typer av hushållsapparater och kontorsapparater liksom för t.ex. bilar och villapannor. Utbildning av nyckelgrupper, konsulthjälp för att kartlägga energisparmöjligheter och kampanjer är andra sätt att föra över information.

Nörmer för energieffektivitet för t.ex. fordon, byggnader och apparater ger en starkare styrning än enbart information. Sådana normer kan aktualiseras också när det bedöms svårt från fördelningssynpunkt att höja vissa energipriser.

Bidrag och förmånliga lån för energieffektivisering och utnyttjande av förnybara energislag är exempel på styrmedel som kan utnyttjas för att undanröja effekterna av skillnader i avkastningskrav. De olika stöd till energisparande som prövats i Sverige och andra länder har i praktiken även haft fördelningspolitiska syften.

Både i USA och Västeuropa har man börjat avreglera elmarknadema och söka former för att öka konkurrensen. Sådana förändringar av marknadsregler ööh andra institutiönella förhållanden kan vara positiva eller negativa från klimatsynpunkt. En ökad konkurrens och en integration av olika elnät kan minska kostnaderna och därmed sänka elpriserna. Detta bidrar till ökad elanvändning och därmed till ökade utsläpp. Förändringar kan samtidigt göra det lättare för nya aktörer att etablera sig och underlätta gemensam produktion av el och värme.

Planeringen av nya industri- och bostadsområden liksom av investeringarna i vägar, järnvägar, hamnar och liknande kan bidra till ökade eller minskade växthusgasutsläpp beroende på hur de utformas. De principer som styr den fysiska planeringen mh investeringsplaneringen är mot

Metoderna i 'ordbruk sko sbruk och nd närin ar h"v r a sas

Parallellt med att främja energieffektivisering och utnyttjande av förnybara emergislag behöver man säkra skogens och jordbrukets förmåga att binda kol och motverka utsläpp av andra växthusgaser än koldioxid.

Det är viktigt att

behålla skogsmarken så intakt som möjligt

- motverka försurning och skogsskador

- begränsa risken för ökade utsläpp vid införande av nya metoder och åtgärder i skogsbruket.

Inom jordbruket är det viktigt att fullfölja halveringen av kväveutsläppen till vatten och begränsa avgången av ammoniak. Dessa åtgärder kan med lämplig utformning även minska avgången av dikväveoxid och metan.

Skogsbruks- och jordbruksmetodema kommer att behöva förändras av många skäl. Det finns starka ekonomiska skäl att på sikt eliminera överskotten av olika jordbruksprodukter i Västeuropa. Den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet måste värnas. Styrmedlen gentemot skogsbruket och jordbruket måste ta hänsyn till alla dessa aspekter och riktas in på uthållighet.

De antropogena utsläppen av andra växthusgaser än koldioxid bedöms med nuvarande kunskap vara förhållandevis små i Sverige. De viktigaste åtgärderna är att utvinna metan ur avfallsdeponier och att begränsa utsläppen av stabila fluorföreningar. Naturvårdsverket har nyligen förslagit en generell föreskrift i miljöskyddslagen med krav på deponigasuttag. På längre sikt bör man enligt verket sträva efter att minska mängden lätt nedbrytbart organiskt avfall som deponeras och möjliggöra en utvecklad källsortering och avancerad behandling av organiskt avfall.

3. l l Slutsatser

Utsläppen av koldioxid ger idag det dominerande bidraget till den ökande växthuseffekten. De främsta källorna är användningen av fossila bränslen (80%) och skogsavverkning i tropikerna (20%). I-ländemas bidrag till utsläppen av kolidoxid från fossila bränslen är idag 65% medan u- ländemas andel ökat till uppemot 35% (för ett tiotal år sedan var den ca 25 %). Ökningen av fossilbränsleanvändningen sker idag till 80-90% i u-ländema.

Sveriges situation kännetecknas av, jämfört med andra i-länder, låga koldioxidutsläpp. Detta beror framför allt på att vår elproduktion till den helt övervägande delen sker med vattenkraft och kärnkraft. I de flesta andra länder används huvudsakligen fossila bränslen, kol, olja och naturgas. Det är idag endast inom transportsektorn som koldioxidutsläppen ökar, inom industri, bostäder och service har utsläppen de senaste 20 åren successivt minskat.

Det är ännu för tidigt att uttala sig om vilken framtida nivå av koldioxidkoncentration i atmosfären som kan accepteras utan att allvarliga störningar uppstår. Detta beror på de regionala klimatförändringar som kan förväntas och vilka effekter dessa kan ha på ekosystem, livsmedelsproduktion m.m. Utifrån de beräkningar som utförts inom IPCC kan dock några slutsatser dras:

. För att stabilisera koldioxidhalten i atmosfären, även på en så hög nivå som 750 ppmv, motsvarande nästan en tredubbling av den förindustriella nivån, så krävs att de globala koldioxidutsläppen så småningom väsentligt understiger 1990 års nivå. IPCC:s referensscenario för framtida utsläpp (ISQZa) leder till en ständig ökning av koncentrationen.

. Om de globala utsläppen omedelbart kunde stabiliseras på dagens nivå skulle halten i atmosfären ändå fortsätta att öka i ett par hundra år och så småningom närma sig en fördubbling av den förindustriella koncentrationen, ca 550 ppmv.

. En stabilisering av nuvarande koncentration, 360 ppmv, synes i praktiken omöjlig inom överskådlig tid. För att stabilisera koncentrationen på 450 ppmv krävs kraftfulla åtgärder. Inte ens IPCC—scenariet med de lägsta utsläppen (IS92c) som förutsätter låg befolkningstillväxt, låg ekonomisk tillväxt och kraftfulla åtgärder för att begränsa användningen av fossila bränslen räcker utan resulterar i en nivå mellan 450 och 550 ppmv.

. Det är de ackumulerade utsläppen som är avgörande för på vilken nivå koldioxidkoncentrationen kan stabiliseras. Detta innebär att om utsläppen fortsätter öka under en period, så måste minskningen därefter bli i motsvarande grad större, för att ett uppsatt mål för stabilisering skall kunna nås.

De olika målen för koncentrationer i atmosfären och de utsläppsprofiler som leder dit motsvarar olika alternativa mål för en samhällsomställning. En sådan omställning innebär i samtliga fall en långsiktig radikal minskning av användningen av fossila bränslen. En omfattande minskning av koldioxidutsläppen måste innebära såväl energibesparingar som en övergång till förnyelsebara energikällor.

Koldioxidutsläppen per capita i i-länderna är ca sex gånger så stora som i u-länderna. Ökningen av utsläppen framöver kommer enligt samstämmiga prognoser nästan enbart att ske i u- ländema. Detta innebär att den centrala uppgiften kan sammanfattas i två frågeställningar:

- Hur skall i-länderna kunna ställa om sina samhällen så att användningen av fossila bränslen radikalt minskar?

- Hur skall u-länderna kunna utvecklas ekonomiskt utan att utsläppen av växthusgaser ökar alltför snabbt och alltför mycket?

Omställningen av stora system som transport- och energissystem tar tid liksom förändringar av attityder och konsumtionsmönster. Sverige är dessutom beroende av den internationella utvecklingen. För att kunna utforma en långsiktig strategi krävs både forskning och en politisk ladministrativ process, i vilken medverkan från såväl näringsliv som allmänhet är avgörande. Klimatdelegationen har som ett bidrag till att intensifiera en sådan process valt att belysa ett antal centrala punkter. Utifrån dessa kunskapsöversikter och utifrån diskussionen kring dessa kan följande slutsatser och frågeställningar lyftas fram.

I Sverige utgör skogen en stor råvarupotential för produktion av biobränsle som kan ersätta fossila bränslen. Skogens funktion som sänka för koldioxid, dvs upptaget av kol i biomassan, är om än av viss betydelse dock sekundär.

Användning av energiskog från åkerka och skogsbränsle ger störst koldioxidreduktion och uppvisar också lägre kostnader än energigrödor och utnyttjande av spannmål för energiändamål.

Störst koldioxidreduktion fås då biobränslen ersätter kol och eldningsolja. Biobränslepotentialen räcker dock i princip till en betydande minskning även av bensinanvändningen. En viktig frågeställning är hur denna resurs skall kunna komma till användning. Vilka investeringar krävs och hur ser kostnadsbilden ut? Vilka styrmedel behöver införas? Vilka konflikter finns med annan användning av biomassan? Vilka andra miljöproblem kan uppstå? Vilken FoU behöver förstärkas, kan Sverige hitta nischer för svensk industri i teknikutvecklingen?

Studien om biobränsleanvändningen påvisar också den stora tekniska potential som finns för energieffektiviseringar. Resultaten tyder på att det är tekniskt möjligt, genom användning av biobränsle och kommersiellt tillgänglig teknik för minskning av energianvändningen, att kraftigt reducera koldioxidutsläppen. Viktiga frågeställningar är vilka kostnader som uppstår och vilka hinder som finns för att denna tekniska potential skall kunna realiseras samt hur de kan övervinnas.

Denna tekniska potential är i princip tillräckligt stor för att koldioxidutsläppen skulle kunna reduceras även vid en kärnkraftavveckling. Om kärnkraften behålls blir potentialen för koldioxidreduktion större.

I OECD-länderna har energieffektiviteten ökat kraftigt sedan oljekrisen 1973. Energiförbrukningen ökar dock fortfarande, men nu betydligt långsammare än den ekonomiska tillväxten. Skillnaderna mellan OECD-länder är dock betydande. Japan som haft ont om råvaror och höga energipriser har bara hälften så stor energiförbrukning per capita eller per BNP-enhet som USA. En viktig frågeställning är hur energieffektiviseringar skulle kunna genomföras utan att den realinkomstökning som följer av ökad effektivitet ger upphov till ökad energikonsumtion.

I u-länderna ökar energiförbrukningen snabbt. Genom att man hittills följt i-länderna i spåren är ekonomisk tillväxt med industrialisering och urbanisering kopplad till en snabbt ökande energianvändning. U—länderna har samtidigt en betydligt lägre energieffektivitet än OECD-länderna, vilket ger stora möjligheter till energibesparingar. Frågan är hur u- länderna skall kunna bryta mönstret och ta genvägar i utvecklingen genom att hoppa över de mest energikrävande och miljöförstörande stegen i industrialiseringsprocessen. Viktiga punkter är utvecklandet av institutioner och den tekniska och administrativa kompetensen. Prissättningen av energi liksom finansiering och investeringspolitik är också centrala faktorer. Biståndets roll i uppbyggnaden av stora energiproduktionsanläggningar och tung industri bör analyseras i detta sammanhang.

Utvecklingen av det moderna konsumtionssamhället är avgörande för den ökande energiförbrukningen. Konsumtionsmönster och människors beteenden kan ses som en funktion dels av värderingar och attityder, dels av vilka handlingsmöjligheter som står till buds. Det är väsentligt att diskutera hur attityder och beteenden kan påverkas, särskilt hur

10.

ll.

12.

13.

14.

Transportområdet är av central betydelse för de framtida utsläppen av koldioxid, såväl person- som godstransporter. Den väsentliga frågan är hur vi skall kunna vända trenden av stadigt ökande utsläpp och samtidigt tillgodose olika behov som transporterna fyller. Diskussionen måste omfatta möjligheter till förändringar som rör transportapparatens uppbyggnad och infrastrukturinvesteringama, ny fordonstelmik, alternativa bränslen, förändrade mönster för godstransporter och förändrade beteenden hos människor.

Spridning av livsstil och konsumtionsmönster från i-land till u-land är en avgörande faktor för u-ländemas ökande energianvändning. Detta innebär att en förändring rimligen måste ske i i-länderna. Följande frågeställningar är väsentliga i sammanhanget. Kan vi hitta tekniska lösningar och system som kan introduceras i i-ländema och samtidigt få en bred spridning i u-låndema? Kan vi förändra vår livsstil och vårt beteende i i-länderna i en riktning som snabbt kan anammas av u-länderna? Vilka aktiva insatser kan göras för att sprida energisnåla beteenden och teknik genom t.ex. biståndets utformning? Kan urbaniseringen i u-länderna ta andra former genom en decentraliserad ekonomisk utveckling av landsbygden?

Det finns relativt få studier om hur man kan nå mer långtgående miljömål. De övergripande studier som finns har i huvudsak ett tekniskt eller ekonomiskt perspektiv. De tekniska studierna leder oftast till att man ofullständigt analyserar de sociotekniska förutsättningama för att den nya teknik som föreslås skall accepteras av olika aktörer. De ekonomiska leder i många fall till att man tar människors preferenser för givna, vilket leder till en onödig begränsning av vilka framtida samhällsformer man ser som möjliga. En fortsatt diskussion utifrån de olika utgångspunkterna är nödvändig.

Kunskaperna om icke-marginella förändringsprocesser i samhället är ofullständig. Det gäller bl.a. individers beteendemönster och livsstilar, aktörer och socioekonomiska systems betydelse, utvecklingen av teknologi och den fysiska samhällsstrukturens utbyggnad.

Koldioxidavgifter är det ekonomiska styrmedel som diskuterats mest. Många studier visar att vid ökande koldioxidskatt och därmed större koldioxidminskning stiger kostnaden i form av reduktioner i BNP kraftigt. Resultaten är dock bl.a. starkt beroende av hur intäkterna används. Hur intäkterna kan användas för att hålla de samhällsekonomiska kostnaderna nere och samtidigt vinna andra fördelar är en väsentlig frågeställning. Kan en skatteväxling där höjda koldioxidskatter och andra ekonomiska styrmedel ersätter t.ex. arbetsgivaravgifter ge sådana fördelar?

Generella ekonomiska styrmedel som koldioxidavgifter kan behöva kompletteras med andra styrmedel. En väsentlig faktor som styr den framtida utvecklingen är den fysiska planeringen, bebyggelseplanering och investeringar i infrastruktur. Exempel på andra viktiga styrmedel är energimärkning, utbildning av nyckelgrupper, normer för energieffektivitet, bidrag och förmånliga lån samt förändringar av marknadsregler och andra institutionella förhållanden. Utformningen av styrmedel och frågor om vilken mix som är optimal är ett viktigt område för en framtida diskussion.

-' .'.' IT'iii ], . " f.1 'Afnhlli l.' Thrill-= # rill ** . _ "* 'Ji' vi_'*-”*'£1:|",, %' _ 5,5... , t *. ' ' .ifniillttnaml ». n:ttithieittlel

*,nrmiriöi Iam

_ -.- ,, .,,.. ,. lylrtliipairt' rä

"rl' ...i-lliL .::-". I ' WII'IIi'; . i! . ' -'I: . -" . (al.,. 1r_. måldatum-3.— 31 lght—flippat. til-wu;

i], ' ':er _: ; få???" i' *_*,_j

'- I

!!1 -. 't-"_'L ' il till'. t . -

4. Svensk klimatrelaterad forskning

4.1. Översikt över svensk klimatrelaterad forskning

Klimatdelegationen har kartlagt svensk klimatrelaterad forskning. Resultatet är sammanfattat i Bilaga 1.

Att med utgångspunkt i denna sammanställning utforma ett förslag till policy kräver emellertid en mer ingående analys. Klimatrelaterad forskning är inte en ldart avgränsad del av svensk forskning. Den innefattar såväl satsningar som är klart inriktade mot problem och frågeställningar av direkt praktisk och politisk betydelse, som grundläggande naturvetenskaplig forskning (inom meteorologi, oceanografi, terrestrisk och marin ekologi m.fl. vetenskapsområden), skogs- och jordbruksforskning, teknisk forskning och utveckling (framför allt gällande energi, byggnadsverksamhet och transporter) samt samhällsforslming. Dessa senare områden har stor betydelse för frågeställningar som aktualiserats av farhågorna om framtida klimatförändringar, men bör endast till en del ses som klimatforskning. På grund av den klimatrelaterade forskningens karaktär kan ekonomiska sammanställningar av den pågående forskningens omfattning lätt bli missvisande, eftersom definitionen av vad som skall irmefattas inte är entydig. I tabell 4.1 redovisas anslagen till huvuddelama av den klimatrelaterade forskningen.

Tabell 4.1 Anslag till klimatrelaterad forskning i Sverige 1993/94.

_m- _”

Klimatdelegationen avser att genomföra en sådan mer ingående analys av svensk klimatrelaterad forskning under det kommande året och presentera den i 1995 års rapport till regeringar.

Klimattörändringar

Forskning om hur klimatsystemet reagerar på förändringar i omsättningen av växthusgaser mellan luft, hav och de terrestra systemen och förändringar i jordens strålningsbalans är grundläggande för en bedömning av klimatproblemet. Det är viktigt att öka kunskapen om förväntade eller möjliga förändringar av temperatur, nederbörd, havsnivå, stormfrekvens m.m. Noggranna analyser av pågående förändringar av klimatet på jorden, liksom utvärderingar av förändringar av klimatet under och efter den sista istiden är också av central betydelse. Forslming laing dessa problem bedrivs till stor del inom ramen för de internationella forskningsprogram om globala miljöförändringar som benämnts "Global Environmental Change".

Den naturvetenskapliga forskningen samordnas genom "Intemational Geosphere Biosphene Program, IGB " och "World Climate Research Programme, WCRP". Det förra omfattar biologiska och kemiska processer, medan WCRP är fokuserat på det fysikaliska samspelet mellan atmosfär, hav och land. I Sverige samordnas forskningen genom Vetenskapsakademiens Svenska Nationalkommitté för IGBP och WCRP. Finansiering sker framför allt genom NFR, SNV , SJFR och NUTEK.

Forskningen bedrivs huvudsakligen vid universitet och högskolor samt vid Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), som har ansvar för klimatdata.

Källor och sänkor för växthusgaser

Naturvårdsverket finansierar forskningsinsatser laing konsekvenser av klimatförändringar på nordliga ekosystem. Forslmingsprogrammet Förändrat klimat och UV-B—strålning har följande delområden:

- Avgång och upptag av växthusgaser - Effekter av globala klimatförändringar på nordliga landekosystem - Effekter av ökad UV—B—strålning på nordliga ekosystem

Forskning om flöden av växthusgaser med tonvikten på hur mänskliga aktiviteter påverkar dessa bedrivs inom NUTEKzs program Bioenergi/klimat, Skogsekosystem och inom projektområdet Brörtrleteknik.

Effekter av klimatförändringar

Inom SNVs FoU-program Förändrat klimat och UV-B—strålning prioriteras studier av globala miljöförändringars effekter på växtsamhällen och populationer i

- Fjällområdet — Skogsmiljön

SJFRs stöd inom detta område avser påverkan på - Jordbruk - Skogsbruk.

Enem'fögkning

Förbränning av fossila bränslen och därav följande utsläpp av koldioxid ger det största bidraget till utsläpp av växthusgaser. Forskning och teknisk utveckling är därför avgörande för att minska användningen av fossila bränslen och för att få fram alternativ inom framför allt energi och traiikområdena. En drastisk minskning av användningen av fossila bränslen innebär en genomgripande förändring av bland annat konsumtions— och produktionsmönster, liksom en omfattande förändring av transportsystemet. För att kunna välja strategier för sådana åtgärder måste möjligheterna att optimera dessa system belysas. Följande områden har bedömts som väsentliga

besparingar/effektivisering — biobränslen

- övriga tömyelsebara energikällor.

NUTEKzs forskning med relevans för klimatfrågan utgörs till övervägande delen av s.k. åtgärdsforskning. Energiforslmingsprogrammet och den energirelaterade transportforslmingen är i stor utsträclming motiverad av miljöskäl och då inte minst av klimatfrågan och strävan att minska emissionen av koldioxid genom minskad användning av fossila bränslet. NUTIX finansierar också forskning som gäller kartläggning av källor och sänkor för växthusgaser inom ramen för bioenergiforskningen. Dessutom finansieras forskning och teknisk utveckling som gäller ersättning av freoner och andra ozonnedbrytande ämnen som i många fall även fungerar som växthusgaser.

Energiforskningen bedrivs idag dels rnom ramen för olika forskningsprogram med definierad inriktning, dels inom olika projektområden med en vidare inriktning. NUTEK stöder även ett antal sammanhållna utvecklingsprograrn på energiområdet med stöd från energitelmikfmden. I dessa program svarar näringslivet för 60% av finansieringen och NUTEK för 40% via energitelmild'onden. Flera av dessa program bedörrrs ha relevans för klimatfrågan.

Utöver FoU stöder NUTEK även telmiskt utvecklingsarbete på energiområdet framför allt genom energiteknikfonden. NUTEK genomför även särskilda program på området effektivare energianvändning och administrerar olika typer av introduktionsstöd för ny energiteknik.

Biobränslekommissionen, som tillsattes 1991 som ett resultat av trepartiöverenskommelsen om energipolitiken, initierade ett program som syftar till att få till stånd en ökad biobränsleanvändning för elproduktion. Detta program som nu kallas FABEL (Främjande av biobränsle-el) startade 1992, är femårigt och har en total budget på 625 Mkr. Programmet omfattar främst stöd till projeld som skall demonstrera tekniker för produktion med hög verkningsgrad, vilka kan bli kommersith tillämpade r slutet av 1990-talet. Ett krav på de nya teknikema ar att de också skall uppvisa goda miljöegenskaper 1 andra avseenden. Även teknisk demonstration inom övriga delen av biobränslekedjan kan få stöd. Ett villkor för detta är att den demonstrerade tekniken kan komma till användning vid en omfattande produktion av el med hjälp av biobränslen.

Sverige deltar i ett stort antal internationella samarbetsprojekt. Det sker inom ramen för olika EU- projekt som Environmentprogrammet, Joule, Drive, Brite-Eu—Ram, A*IR, etc. och IFAs Greenhouse Gas R&D Program. Det senare har till uppgift att klargöra förutsätmingarna för avskiljning, hantering och lagring/deponering av koldioxid från fossileldade förbränningsanläggningar. Av intresse är också programmet GREENTIE (Greenhouse Gases Technology Information Exchange) som syftar till att sprida kunskap internationellt om energitekniker och system (specith till icke-OECD-länder) som kan minska emissionen av klimatpåverkande gaser.

Byggforslmingsrådets verksamhet definieras på följande sätt:

Fam/(ning, utveckling och experiment kring förändringen och uäbrmningen av den byggda miljön med hjälp av planering, byggande och förvaltning. Ansvarsområdet omfattar också energihushållning och energite/mik.

Insatserna gäller tre projektområden: — Bebyggelse och infrastruktur

- FJrergieffektiva byggnader - Ny energiteknik.

Transmrtforskning

Fossila bränslen är den dominerande energikällan också inom transportområdet. Det är därför viktigt att prioritera FoU för att förbättra motoremas effektivitet och att få fram nya alternativa energikällor. Minskad användning av fossila bränslen kan innebära storskaliga förändringar av transportsystement. Studier av möjligheterna att optimera trafilsystemet är därför av intresse. Nyckelormåden inom transportforskningen är därför

- infrastruldurfrågor - ny fordonsteknik - altemativa bränslen

Kommunikationsforskningsberedningen, KFB har ett övergripande ansvar för transportforskning i Sverige. Det gäller bland annat forskning rörande kommunikationemas betydelse för miljön. Kopplingen till ldimatets påverkan berörs därvid ofta som en del i ett större perspektiv i relevanta projekt. KFB stöder vidare utveckling och demonstration av användning av motoralkoholer och biogas samt el- och hybridfordon.

KFB har för närvarande två demonstrationsprogram som har till syfte att introducera användningen av alternativa drivmedel och därigenom minska koldioxidutsläppen, samt ett för att öka användningen av kollektivtransporter.

NUTEK svarar inom ramen för insatsområdet energitelmik för forskning och utveckling rörande motorer och drivsystem. Syftet är att utveckla effektivare miljövänliga motorer och att skapa ökad kunskap om förbättring av alternativa drivmedel. Det särskilda Etanolutvecklingsprogrammet, som är planerat för en treårsperiod, syftar till att utveckla ny teknik för framställning av etanol ur cellulosarika råvaror.

Byggfgr'slmingsrådet stöder bland annat forskning rörande förändring och utformning av den byggda miljön med kopplingar till planläggning av transportapparaten och markanvändningen.

Samhällsvetenskaplig klimatforskning

Samhällsvetenskaplig och humanistisk miljöforskning har etablerat sig på allvar under de senaste två deoenniema. Det gäller inom exempelvis nationalekonomi, statskunskap, sociologi, kulturgeografi, psykologi och historia. Miljöfrågomas komplexa karaktär har stimulerat till viktiga tvärvetenskapliga ansatser, som humanekologi vid Göteborgs universitet, Temaforskningen vid Linköpings universitet, ekonomi-ekologi vid Stockholm Environment Institute, Stockholms universitet och Beijerinstitutet vid Vetenskapsakadernin.

Huvudfinansiärer av socioekonomisk och humanistisk miljöforskning är APR, BFR, FRN, HSFR, KFB, NUTEK, RJ, SAREC, SJFR och SNV. Det totalt riktade stödet till denna typ av forskning är fortfarande litet. Den klimatrelaterade samhällsvetenskapliga miljöforskningen uppskattas för närvarande få ett stöd på ca 10 miljoner kronor. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) bör i framtiden också kunna ge avsevärt stöd till forskning av detta slag.

Samhällsvetenskapemas uppgift är framför allt att identifiera och bearbeta frågor som ligger i gränssnittet mot naturvetenskapema. Hur förhåller sig samhället till sina resurser? Vilken insikt och vilket medvetande finns bland människor rörande miljön? Hur fungerar politiska och andra

samhälleliga institutioner när det gäller att påverka samhället i bärkratiig riktning?

Det behövs därför mötesplatser mellan forskare från de "två kulturema" kring konkreta problemområden. Det är önskvärt att i form av arbetsseminarier skapa möjligheter till interaktion.

4.2. Några sammanfattande synpunkter

Den översiktliga beskrivning som givits ovan av klimatrelaterad forskning i Sverige och den mer detaljerade kartläggningen i Bilaga 1 ger en bas för att formulera en rad frågor, som är viktiga för utformningen av en policy för svensk klimatrelaterad forskning. Några preliminära synpunkter ges nedan, men skall tills vidare främst uppfattas som frågeställningar som bör penetreras vidare inför IGimatdelegationens rapport 1995:

0

Befarade klimatförändringar på grund av växande utsläpp av växthusgaser i atmosfären har lett till en ganska kraftig ökning av resurserna för klimatrelaterad forskning sedan slutet av 1980-talet.

De flesta forskningsråd, fonder och andra myndigheter som svarar för resursfördelningen till forskama avsätter medel för miljörelaterad forskning och en betydande del härav är stöd för klimatrelaterad forskning. Samordningen mellan dessa myndigheter är dock ganska svag. Bilden av de svenska forslmingsinsatsema är i så måtto splittrad.

Anslagen från grundforskningsråden är relativt sett begränsad. Klimatforskningens karaktär av mer målinriktad och tillämpad forskning kan vara en orsak till detta. Därigenom är kunskapenra om den internationella forskningsfronten kanske inte tillräckligt etablerad i det svenska forskarsamhället.

Den svenska forskningen kring effekter av en klimatförändring och Sveriges sårbarhet är ganska outvecklad, jämfört med till exempel försumingsforskningen.

Såväl nationeut som internationellt har det varit svårt att etablera ett nära samarbete mellan forskare inom de naturvetenskapliga, tekniska och socioekonomiska ämnesområdena. Detta börjar nu växa fram, men övergripande systemforskning som tar sig an de nyckelfrågor vi ställs inför är ännu i sin linda i Sverige.

Teknisk forskning, särskilt energiforskningen, har relativt stora anslag, inte minst gäller detta forskning och utveckling kring bioenergi. På detta område uppmärksammas svenska insatser intemationellt.

Frågor som aktualiseras är:

0

En utvärdering av svensk klimatrelaterad forskning bör göras. Därvid aktualiseras bland annat vilken roll den Miljöstrategiska stiftelsen (Mistra) kan spela för den klimatrelaterade forskningen.

I vilken omfattning skall svenska satsningar ske inom den grundläggande klimatforskningen och hur skall denna på bästa sätt knyta samman svenska institutioner med den internationella utvecklingen?

Hur skall svensk forskning angående konsekvenser av en klimatförändring för de svenska samhället byggas upp så att den kan svara mot svenska (eller nordiska) behov och samtidigt bygga på de bilder av en klimatförändring som den grundläggande forskningen pesenterar? Detta avser i synnerhet osäkerheter och betydelsen av ldirnatets naturliga variabilitet. Vilka känslighetsanalyser är särskilt viktiga? Vilka samverkansformer är lämpliga? Villa prioriteringar bör göras mot bakgrund av en intemationell arbetsfördelning?

De ttenestra ekosystemens gensvar på en klimatförändring är givetvis av stor betjdelse för att bedöma konsekvensema av en klimatförändring. Dessa ekosystem spelar också en viktig roll för utbytet av växthusgaser mellan atmosfär och land. Hur bygger vi ut vår kunskap på detta område på ett mer systematiskt sätt?

Hur intensifieras forskning angående behovet och uppbyggnaden av framtida energisystem och trafiksystem, som kan krävas, om mer långtgående begränsningar av användiingen av fossila bränslen aktualiseras?

Krävs särsldlda initiativ i frågan om insatser och organisation av tvärvetenskaplig forskning med ett betydande inslag av samhällsforskare för att en övergripande analys av centrala svenska problem skall kunna genomföras? Hur kan sådana initiativ bygga på den internationella forskningens resultat?

Många länder (bl.a. Nederländerna, Tyskland, Kanada, Japan, vissa u-länder) har byggt särskilda forskningsinstitut för analys av frågor om hållbar utveckling. Bör vi göra så också i Sverige?

5. Redogörelse för klimatdelegationens verksamhet

Regeringen beslutade 1993-07—01 att i enlighet med förslaget i propositionen Åtgärder mot klimatpåverkan m.m. (1992/93:179, bet. 1992/93zJoU19, rskr. 1992/93:361) utse en delegation för klimatfrågor. I propositionen framhålls bl.a. vikten av ökade forskningsinsatser kring konsekvenserna av klimatförändringar. Vidare understryks också vikten av att en samhällsrelaterad klimatforskning stöds och utvecldas. Det gäller inte minst samhällsekonomiska analyser och värderingar av effekter av klimatförändringar och nödvändiga motåtgärder. Mot den bakgrunden förordades att en vetenskaplig samrådsgrupp skulle försöka samordna klimatrelaterade forskningsinsatser. Riksdagen godkände senare vad regeringar anfört i propositionen.

Delegationen har enligt direktiven följande uppgifter.

A. Delegationen skall samordna den svenska klimatrelaterade forskningen. Detta irmefattar den naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och ekonorrriska forskningen samt de tekniska utvecklingsprogram som kan anses vara av väsentlig betydelse för utvecklingen inom klimatområdet. Delegationen skall också sprida information om och följa upp de svenska forskningsresultaten internationellt.

B. Delegationen skall ge råd till regeringen hur forsknings och utvecklingsresultaten bör utnyttjas inför nationella beslut och inför internationella överläggningar i klimatfrågorna. Vidare skall delegationen följa upp utvecklingen, föreslå ändringar av inriktningen av forsknings- och utvecklingsprogrammen och uppmärksamma regeringen på andra frågor inom klimatområdet. Detta bör ske genom en årlig rapport till regeringen.

C. Delegationen skall ansvara för svenska insatser i IPQC och samordningen av granskningen av delrapportema.

D. Delegationen skall vara remissorgan i vikn'gare frågor som gäller klimatområdet. E. Delegationen skall svara för en sammanhållen rapportering om klimatforskning.

Delegationen som består av elva ledamöter utsågs slutligt 1993-10-27. Till sin hjälp har delegationen en sekreterare.

Hittils har delegationen haft sex sammanträden, det första ägde nrm 93-11-24. En plan för arbetet lämnades in i december samma år. Planen innehöll följande punkter:

1. Delegationen tar fram en årlig rapport till regeringen med följande innehåll: lA. Inventering av klimatrelaterad forskning och utveckling i Sverige lB Sammanfattning av kunskapsläget i Sverige i ett intemationth perspektiv lC Förslag till prioriteringar av FoU-insatser 1D Utvärdering av hotbild och åtgärdsstrategier med råd och förslag

2. Delegationen ser till att svenska erfarenheter avspeglas i IPCC-utvärderingen och att IPCC— utvärderingen granskas av svenska forskare och organ.

3. Delegationen ordnar seminarier etc. kring nyckelfrågor för att sammanfatta kunskapsläget och utforma underlag till förslag till insatser.

4. Delegationen svarar på remisser som kommer in.

5. Delegationen svarar för rapporteringen om klimatforskning i rapporten till Klimatkonventionen enligt särskilt regeringsuppdrag samt bidra till övriga delar av rapporten som ligger inom delegationens ansvarsområde.

Arbetet med årsrapporten har varit en av delegationens viktigaste uppgifter hittills. I samband med detta arbete har en inventering av svensk ldimatrelaterad forskning genomförts, se bilaga 1. Vrdare har en översikt av kunskapssläget påbörjats vilket presenteras i denna rapport. Klimatdelegationen återkommer i nästa års rapport med ytterligare aterial bl.a. mer konkreta förslag och prioriteringar. Som underlag för kunskapssammanställningen och för en påbörjad utvärdering av klimatproblematiken har fem konsultrapporter tagits fram. Dessa avses publiceras som underlagsrapporter till årsrapporten. Rapporterna är följande:

- Användning av biobränslen för att minska utsläppen av koldioxid i Sverige av Leif Gustavsson, Pål Börjesson, Bengt Johansson, Per Svenningsson och Thomas B Johansson, Institutionen för miljö- och energisystem, Lunds universitet.

- En sarnfittutrakonomrsk analyse av drivkrafter for oket energibruk i industri- og utviklimgsland av Stein Hansen, Nordic Consulting Group A.S.

- Livsstil och konsumtionsmönster - drivkrafter och motkrafter i energianvändning av Anna-Lisa Lindén, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

- Syntes av studier över omställningen av energi- och transportsystemen i Sverige av Peter Steen och Jonas Åkerman, Forskningsgruppen för miljösnategiska studier, Stockholms univers/Foa.

- Skogens mil i Sveriges koldioxidbudget av Hillevi Eriksson, Sveriges lantbruksuniversitet.

Delegationen har dessutom varit en av bidragsgivarna till en rapport som gjorts av Sveriges tekniska attachékontor i Washington.

- USA:s åtgärder mot växthusajekten av Per Sundell.

Dem andra tunga delen av delegationens verksamhet är samordning av Sveriges insatser i IPCC. Sex svenska forskare har deltagit som "Lead authors". Delegationen har organiserat granskningen av de delar av IPCC-utvärderingen som skickats ut hittills.

Ett öppet seminarium om Klimatförändringent grunder anordnades i juni 1994. Ytterligare seminarier planeras under hösten och vintern.

Delegationen har tillsammans med Naturvårdsverket, Nutek och DPU lämnat underlag till regeringen angående Sveriges rapport till Klimatkonventionen.

Klimatdelegationen

Inventering av svensk klimatrelaterad forskning

Underlagsrapport till klimatdelegationens rapport 1994

": |r. '.',j'ttiärl. =

'_r ||rj|n fr,!t

', »” hihi-h tlf"

|||.' J.

'|. (|| Finmw

?” ',? i'll” 't

titt., -,_-

r:-

t ELiI'J'håw-O'G1h int.?" ?i—ihlL,lll|'.|.f

tl (”|

"np. ' || IIH||

Översikt Över svensk klimatrelaterad forskning

Den svenska riksdagen har behandlat frågan om forskning och utveckling som ett led i fortsatta åtgärder mot klimatförändringar. I regeringens proposition om forskning och utveckling (prop 1992/93: 171) betonas vikten av ökade forskningsinsatser kring konsekvenserna av klimat— förändringar för de nordiska ekosystemen. Större vikt skall läggas på forskningstillämpning. Vidare understryks också vikten av att en samhällsrelaterad klimatforskning stöds och utvecklas. Det gäller inte minst ekonomiska analyser och värderingar av effekter av klimatförändringar och

erforderliga motåtgärder.

1. Naturvetenskaplig klimatrelaterad forskning

Den naturvetenskapliga forskningen om globala miljöförändringar (Global Change) samordnas genom två internationella program International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) och World Climate Research Programme (WCRP). IGBP är framför allt inriktat mot de biologiska och kemiska processerna medan WCRP är fokuserat på fysikaliska processer relaterade till klimatförändringar. I Sverige samordnas forskningen genom den Svenska Nationalkommitten för IGBP och WCRP. Finansieringen sker framför allt via Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR), Statens naturvårdsverk (SNV), Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR) och Näringslivs— och teknikutvecklingsverket (NUTEK). Forskning bedrivs huvudsakligen vid universiteten samt vid Sveriges Meterorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) som har ansvar för klimatdata.

I tabell 1 visas fördelningen av medel till den naturvetenskapliga klimatforskningen i Sverige. Projekten har så långt möjligt fördelats ut på de olika områdena inom IGBP och WCRP. Till detta kommer de anslag som förmedlas genom Nordiska ministerrådet och genom EU:s Environment—program. Ca 10 miljoner har fördelats senaste året till projekt med svensk med- verkan i Nordiska ministerrådets Klimatforskningsprogram. Till projekt med svensk medverkan inom Environment-programmet har ca 7 miljoner gått till studier av effekter av en klimat- förändring och ca 3 miljoner till studier av källor och sänkor för växthusgaser.

NFR Nutek SJFR SNV

Global atmosfarskemi, lGAC

Globala flöden i haven, JGOFS

Utbyte mellan land och hav i kustzoner, LOICZ

Biosfären i den hydro- logiska cykeln, BAHC &

Globala förändringar - markekosystem,GCTE

Historiska globala föränd- ringar, PAGES

Globala klimatforsknings—

Cirkulation i världshaven, WOCE

Stratosfärsprocesser - klimat, SPARC

Övrigt

IGBP-relaterad forskning

Sverige har inom IGAC (The International Global Atmospheric Chemistry Project) särskilt betonat projekt som har samband med utbytet av växthusgaser och andra spårgaser mellan bios— fären och atmosfären. Studierna avser ekosystem både på nordliga breddgrader och i tropikerna.

Svenskt deltagande spelar en central roll i det europeiska projektet GLOMAC (Global Modeling of Atmospheric Chemistry). En klimatmodell utgör kärnan och i denna är kemiska ämnen och kemiska omvandlingsprocesser inkluderade. Det svenska bidraget är fokuserat kring simulering— ar av den globala svavelcykeln och särskilt aerosolbildning från antropogena svavelutsläpp och aerosolpartiklarnas påverkan på klimatet.

Inom JGOFS (Joint Global Ocean Flux Study) samarbetar svenska forskare med med forskare

från andra nordiska länder. Det pågående nordiska projektet om studier av utbytet av CO2 mellan atmosfären och Norska havet är relaterat till JGOFS. Svenska forskare arbetar med en högupplösande regional atmosfärsmodell för denna region. En mätstation på Spetsbergen ger högkvalitativa mätningar av CO2 och andras atmosfärskomponenter.

Svenska forskare har under de senaste decennierna ägnat stort intresse åt integrerade ekologiska och hydrologiska studier i Östersjön. Denna forskning har kunnat användas inom LOICZ (Land— Ocean Interactions in the Coastal Zone). Särskilda studier har utförts av omsättningen av organiskt kol i kustzonen och kustzonens funktion som näringskälla, liksom om de biologiska återkopplingsmekanismerna i Östersjön.

Inom BAHC (Biosphere Aspects of the Hydrological Cycle) deltar Sverige med ett projekt NOPEX (Northern Hemisphere Climate Processes Landsurface Experiment). Projektet syftar till att öka förståelsen för de hydrologiska och meteorologiska förhållanden som styr utbytespro— cesserna av energi, vatten och kol i gränsytan mark-vegetation-atmosfär.

Inom GCTE (Global Change and Terrestrial Ecosystems) ger svensk forskning avsevärda bidrag inom två av de fokuserade områdena. Det första är "Ekosystems fysiologi" där fältex- periment på den boreala skogens ekosystem utförs. Dessa studier kompletteras av studier av spårgaser och av hydrologiska studier inom BAHC.

Det andra prioriterade området för svenska forskningsinsatser inom GCTE är modellering av strukturförändringar hos ekosystem på regional, kontinental och global nivå som resultat av klimatförändringar. Denna forskning har etablerat nära samband med den paleoklimatologiska forskningen inom PAGES (Past Global Changes) och är särskilt inriktad på ett globalt an— greppssätt för att utveckla dynamiska modeller som syftar till att bestämma de klimatiska förhållanden som sätter gränser för jordens biota både idag och i det förflutna.

De svenska aktiviteterna inom PAGES fokuseras på förändringar de senaste 20 000 åren. Svenska forskningsinsatser görs även i Arktis och Antarktis genom den svenska Polarforsknings— kommittén.

WCRP-relaterad forskning

Svenska forskningsprioriteringar inom WCRP-relaterad forskning finns beskrivna i ett nytt förslag A Proposal for Strengthening Climate Modelling in Sweden (KVA, Documenta Nr 59, 1994). Nedan följer en beskrivning av de viktigaste svenska klimatelaterade forskningsinsatsema inom ramen för WCRP.

GEWEX (the Global Energy and Water Cycle Experiment) är en kombination av faltexperiment och teoretisk modellbildning, som är inriktat på att studera hydrologi- och energiutbyten i klimatsystemet.

Ett program inom GEWEX som är av särskilt svenskt intresse är BALTEX (the Baltic Sea Experiment). De viktigaste vetenskapliga målen för BALTEX är att bestämma de olika mekanismer som bestämmer variabiliteten hos flödena av energi och vatten över tid och rum inom Östersjöns tillrinningsområde och att koppla dem till atmosfärens och havens globala cirkulationssystem.BALTEX som är tänkt att genomföras gemensamt av Östersjöländerna håller nu på att avsluta planeringsfasen. Sverige har en viktig roll i genomförandet av projektet och en särskild svensk kommitte har satts upp.

NOCLIMP (Nordic Climate Modeling Project) är ett samnordiskt projekt finansierat av Nordiska ministerrådet. Projektet har relevans för GEWEX eftersom en av målsättningarna är att studera känsligheten hos stora klimatmodeller, GCMs (General Circulation Models) för fuktighet—moln—strålningsprocesser. Inverkan av dessa processer på lågfrekvent atmosfärisk variabilitet undersöks också. En storskalig global modell används av svenska forskare i detta arbete. Denna senare uppgift ligger inom målsättningen för WCRP-projektet CLIVAR (Climate Predictability and Variability).

Inom CLIVAR faller även arbetet med att samla in och analysera data. Databaser med meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska data är nödvändiga för att förstå variationer i klimatsystemet. SMHI arbetar med att skapa sådana databaser. På samma sätt är insamlandet av paleoklimatiska data väsentliga för att förstå klimatets variationer i ett längre tidsperspektiv.

Ett tredje större WCRP—projekt vid sidan av GEWEX och CLIVAR är WOCE (World Ocean Circulation Experiment). Svenska insatser sker här i nordiskt samarbete som koncentreras på utbytet av yt- och djupvatten i Nordatlanten över ryggen mellan Grönland och Skottland.

Nyligen har ett förslag lagts fram om att skapa en svensk kapacitet för klimatmodellering. (KVA Documenta nr 59, 1994; L. Bengtsson: Förslag till Handlingsprogram för SMHI, SMHI, 1994) Fullständiga klimatmodeller (GCM) finns bara på ett fåtal platser i världen. Tanken är inte att skapa en helt egen modell utan att samarbeta med något utländskt modelleringscentrum.

Källor och sänkor för växthusgaser

Naturvårdsverket finansierar forskningsinsatser kring konsekvenser av klimatförändringar på nordliga ekosystem. Forskningsprogrammet Förändrat klimat och UV—B—strålning har följande delområden på sitt program: - Avgång och upptag av växthusgaser - Effekter av globala klimatförändringar på nordliga landekosystem - Effekter av ökad UV-B—strålning på nordliga ekosystem

Prioriterade frågor är hur klimatförändringar påverkar nedbrytning och omsättning av organiskt material samt hur kväve reglerar kolomsättningen. För olika framtida klimatscenarier simuleras förändringen av vattenbalansen samt markklimatet hos barrskogsekosystem. Likaså görs försök att uppskatta kvävemineralisering och nitrifikationens klimatberoende. Försök görs också att genom processstudier förklara reglering av emission av NQO från skogsmark. Av stor betydelse för framtida strategiska markanvändningsbeslut är kunskap om hur flödet av växthusgaser från organogena åkerjordar påverkas av förändrad markanvändning. Studier av hur man kan minska NZO emissionen från stallgödsel genomförs också.

Särskilda insatser görs för att uppskatta metanflödet från svenska våtmarker med syfte att förutsäga hur nedbrytningen av organiskt material i myrar kommer att påverkas av en klimat- förändring samt ökade belastningar av svavel och kväve.

Forskning om flöden av växthusgaser med tonvikten på hur mänskliga aktiviteter påverkar dessa bedrivs inom Nutekzs program Bioenergi/klimat, Skogsekosystem och inom projektområdet Bränsleteknik, se nedan under 2.1.

Effekter av klimatförändringar

Inom SNVs FoU-program Förändrat klimat och UV-B—strålning prioriteras studier av effekter av

globala miljöförändringar på växtsamhällen och populationer i fjäll området. Vid Abisko Naturvetenskapliga Station, Lappland, bedrivs studier av effekterna av ökad temperatur, förhöjd CO,-halt samt ökad UV-B-strålning på arktisk hedvegetation. Resultaten kommer att erbjuda framtida möjligheter att förutsäga effekterna av en samtida förhöjd temperatur och CO,-halt samt möjliga återkopplingar till atmosfären. Utvalda växtarters reproduktion följs under en flerårsperiod inom försök med experimentella klimatförändringar. Studien är en fördjupning av ITEX (The International Tundra Experiment) inom vilket en klimatförändring avseende förhöjd temperatur simuleras med hjälp av "open-top Chambers" och sex utvalda cirkumpolära arter studeras.

Som grund för uppskattningar av hur stora effekterna av en klimatförändring kan bli på skogen behövs en ökad förståelse för hur fort naturlig skog anpassar sig till klimatförändringar. Denna process studeras genom modellsimulering av naturliga löv-, bland- och barrskogens rumsliga dynamik. Paleodata används för att validera modellresultaten.

Underlag till en modell avseende klimatbetingad utbredningsdynamik för den boreala barrsko- gens nordgräns hämtas in genom studier av olika marginala trädpopulationers ålderstrukturer. Dessa data jämförs med de oberoende klimatrekonstruktioner som framkommit genom års- ringsstudier.

En stor satsning har gjorts på studier av effekter av förhöjd CO2 halt, förhöjd temperatur samt ändrad näringstillförsel på skogen. Modeller har också utvecklats där biosfärens reaktion på förhöjd CO2 halt i atmosfären simuleras.

I Östersjön pågår ett omfattande projekt vad gäller torskreproduktion och dess beroende av miljön, bl.a förändringar i klimatet.

2. Teknisk och samhällsvetenskaplig klimatrelaterad forskning

Den svenska klimatrelaterade tekniska och samhällsvetenskapliga forskningen är integrerad med de sedan länge pågående satsningarna inom energi— och transportområdet. Dessa satsningar har vid sidan av klimataspekten även andra mål som ökad energieffektivitet, minskat oljeberoende, minskade utsläpp av försurande och toxiska ämnen etc. Nedan beskrivs de viktigaste FoU- insatserna inom energi och transportområdena med särskild betoning på de områden som har mer direkta klimataspekter. Vid sidan av dessa satsningar pågår även forskning och utveckling inom kraftindustrin, transportindustrin etc. Stödet till tekniskt utvecklingsarbete, introduktions- stöd för ny energiteknik och olika typer av demonstrationsprogram för ny teknik redovisas i kapitel 3 ovan.

2.1 Energiforskning

Forskning vid NUTEK med relevans för klimatfrågan

Närings— och teknikutvecklingsverkets (NUTEKzs) forskning med relevans för klimatfrågan utgörs till övervägande delen av s.k. åtgärdsforskning.

Inom området kartläggning av källor och sänkor för växthusgaser finansierar NUTEK forskning

framför allt med anknytning till området energianknuten markanvändning. Inom projektområdet Bränsleteknik finansieras forskning som gäller metanflöden från torvmarker och hur nettoemis- sionen av klimatpåverkande gaser påverkas av dikning, torvtäkt och torvförbränning.

I forskningsprogrammet Bioenergi/klimat som startat innevarande år kartläggs flödet av koldioxid till och från skogsmark vid olika skogsskötselintensitet. En övergripande målsättning för programmet är också att ta fram systemlösningar för hur en ökad biobränsleanvändning kan utnyttjas på det mest kostnadseffektiva sättet ur samhällsekonomisk synpunkt för att minska nettoemissionema av klimatpåverkande gaser.

Emissioner från avfallsdeponier är den viktigaste antropogena källan i Sverige för metanemis- sioner till atmosfären. NUTEK har sedan 1988 tillsammans med avfallsbranschen finansierat ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram som syftar till att på ett optimalt sätt utforma deponeringsceller och gasinsamlingssystem för att utvinna bildad deponigas (metan) för energiändamål.

Energiforskningsprogrammet är i huvudsak inriktat mot förnybara energislag och en stor del av forskningsprogrammet rör insatser som syftar till att användningen av fossila bränslen skall minska. I det följande presenteras ett urval av de forskningsprogram och projektområden som presenteras i tabell 2 nedan.

Forskningsprogrammet Allmänna energisystemstudier(AES) har som en av sina uppgifter att stödja forskning för anpassning av energisystemet till ökade krav på miljö- och klimathänsyn. Forskningen inom området inriktas huvudsakligen på frågor som rör omställningen till ett energisystem med ökade inslag av uthålliga och inhemska energikällor, t ex hur ny energiteknik kan introduceras, vilka hinder som finns och hur de kan undanröjas. Vidare studeras verkningar av olika styrmedel. Den tekniska optimeringsmodellen MARKAL har utvecklats för att utifrån miljörestriktioner kunna vägleda beslutsfattare om lämpligaste energimix under givna för— hållanden. MARKAL—modellen har vidareutvecklats med en makroekonomisk tillväxtmodell MACRO.

Forskningen inom bränsleteknikområdet inriktas bland annat på hur biobränslen kan produceras på ett uthålligt och miljöanpassat sätt. I programmet skogsekosystem studeras miljökonsekven- serna av bränsleuttag ur skogen och vilka kompensationsåtgärder som kan krävas i form av vitaliseringsgödsling eller återföring av biobränsleaska. Inom programmen Förbränning/för- gasning, Småskalig förbränning av biobränslen och projekten inom projektområdet Förbränning och förgasning dominerar insatser kring användningen av biobränslen. Forskningsinsatserna inom projektområdet Kraft/värmetillförsel är i stor utsträckning inriktad mot förnybara energislag samt mot utveckling av tekniker och processer som innebär att värme och el kan produceras med hög verkningsgrad samtidigt som utsläppen av föroreningar begränsas effektivt. Verksamheten omfattar FoU rörande kraftvärmeprocesser anpassade för biobränsle, avancerade cykler för kombinerad värme- och elproduktion, vindkraft, solvärme, solceller, bränsleceller, fjärrvärme, värmepumpar och geotermi.

Forskningen inom projektområdet energiintensiv industri rör i huvudsak energieffektivisering inom järn- och stålindustrin, papper- och pappersmassaindustrin, kemiindustrin samt livsmedels— industrin.

Sverige deltar i ett stort antal internationella forskningssamarbeten på de områden som presenterats ovan, dels inom ramen för olika EU-program som Joule, Drive, Brite-EuRam, AIR

etc, dels inom ramen för IEAs forskningssamarbete på energiområdet. Bland IEA-projekten kan specifikt nämnas IEAs Greenhouse Gas R&D Programmet som har till uppgift att klargöra förutsättningama för avskiljning, hantering och lagring/deponering av koldioxid från fossilelda- de förbränningsanläggningar, samt programmet GREENTIE (Greenhouse Gases Technology Information Exchange) som syftar till att sprida kunskap internationellt, speciellt till icke- OECD-länder, om energitekniker och -system som kan minska emissionen av klimatpåverkande gaser.

Tabell 2 Nutek:s anslag till energiforskning 1993/94, Mkr.

program: strömningsteknik allmänna energisystemstudier kraftelektronik

energirelaterad materialutveckling bränsleceller/solceller förbränning/förgasning

termisk elproduktion Värmeteknik vindkraft vattenkraft/miljöeffekter energiskogsodling skogsekosystem

systemstudier - bioenergi skogsbränsleteknik bioenergi/klimat

småskalig förbränning

_

,....

ON

,—

projektområden: energirelaterade basteknologier 8 kraft/värmetillförsel 8 energiintensiv industri 13 bränsleteknik 10 industriforskning 15

Summa 141

Byggforskningsrådets FoU

Byggforskningsrådets (BFst) verksamhetsomräde definieras på följande sätt: "Forskning, utveckling och experiment kring förändringen och utformningen av den byggda miljön med hjälp av planering, byggande och förvaltning. Ansvarsområdet omfattar också forsk- ning, utveckling och experiment kn'ng energihushållning och ny energiteknik för bebyggelsen

På lång sikt kan förändringar i bebyggelse och transportstruktur få betydande effekter. Kommu—

ner och regioner kan genom en strategisk planering av bebyggelse och trafiksystem medverka till minskad energianvändning. BFR har tillsammans med Kommunikationsforskningsbered— ningen och Kommunförbundet byggt upp forskarmiljöer kring sambanden mellan bebyggelse och infrastruktur. Bl a har en modell för bebyggelseplanering med hänsyn till energi, trans- porter och miljöbelastning utvecklats liksom en kunskapsöversikt om ekologiska utgångspunkter för planering och byggande.

I experimentbyggnadsprojekt har visats att det idag finns teknik för att sänka energianvänd- ningen i direktvärmda småhus med upp till 50% med bibehållet eller t.o.m. förbättrat inomhus- klimat, i stort sett samma förhållanden gäller flerbostadshus.

Solvärmeforskningen har varit inriktad mot stora system för produktion av värme med hjälp av solfångare. Sverige är idag världsledande inom detta område. Solvärmetekniken är dock ännu inte, annat än i gynnsamma undanstagsfall, ekonomiskt konkurrenskraftig på marknaden. Framsteg har också gjorts vad gäller utvecklingen av simuleringsprogram som möjliggör tillförlitligare dimensionering av stora solfångarfalt.

FoU—insatserna och ett tidigare omfattande experimentbyggande ledde till att Sverige länge låg i frontlinjen vad beträffar stora och medelstora värmepumpsystem. Idag är värmepumpforsk— ningen utpräglat långsiktig och bedrivs i huvudsak inom ramprogram vid höskoleinstitutioner. Den är främst inriktad mot nya köldmedier och effektivare system. Sverige har dock fortfarande en ledande roll inom IEA och är "operating agent" inom flera annex.

Även inom energilagringsområdet intar Sverige en internationellt sett ledande ställning. Vissa tekniker är redan konkurrenskraftiga, t.ex. korttidslager av olika slag, ståltankar och vissa akviferlager. Andra står på tröskeln till kommersiell introduktion t.ex. akviferlager, borr— hålslager och groplager.

Tabell 3 BFR:s anslag till energiforskning 1993/94, Mkr.

Program totalt varav energi FoU Energiforskning 25 25 solvärme värmepumpar energilager energisystem energieffektiva byggnader/ installationer information och dokumentation

Byggforskning 1. Byggforskning 167 8 bebyggelse och infrastruktur energieffektiva byggnader information och dokumentation

2. Experimentbyggande 10 5 3. Bygg och fastighetsforskning 9 2 Summa 211 40

KFBs insatser för klimatrelaterad forskning.

Kommunikationsforskningsberedningens insatser vad gäller klimatrelaterad forskning begränsas till transportrelaterade forskningsfrågor. KFB har flera program som berör energi— och miljöfrågor, både vad gäller forskning, utveckling och demonstration. Kopplingen till klimatets påverkan berörs oftast som en del i ett större perspektiv i dessa projekt.

KFB har ett särskilt forskningsprogram för energirelaterad transportforskning. För 1993/94 uppgick anslaget till 5,5 miljoner kr. Syftet med denna forskning är dels att minska miljöp- roblemen i form av skadliga luftemissioner och koldioxid, dels att effektivisera energianvänd- ningen samt att studera styrmedel för att övergå till biobaserade drivmedel.

Inom KFBs ordinarie forskningsanslag finansieras projekt som går till grundläggande kunskap- suppbyggande forskning vid universitet och högskolor. Exempel på sådan forskning är temapro— grammen "Människan och transportmedlen" och "Bilismen och samhället" vilka båda syftar till att studera livsstilar och beteenden som har betydelse för transporter och miljön.

Nuteks insatser för klimatrelaterad transportforskning

Nutek svarar inom ramen för insatsområdet energiteknik för forskning och utveckling rörande motorer och drivsystem. Syftet med insatserna är att uveckla effektivare miljövänligare motorer och skapa ökad kunskap om förbränning av alternativa drivmedel. Inom ramen för programmet El och hybridfordon stöds bl & utveckling av batterier.

Inom den energirelaterade transportforskningen bör även programmet för El- och elhybrid— fordon nämnas, liksom det särskilda program som skapats inom energiteknikfonden för Miljöanpassade fordon. Detta program avses innefatta utveckling av fordon, motorer och drivsystem samt drift med biobaserade drivmedel, elhybridsystem m m. Projekt inom program- met genomförs i samverkan mellen fordonsindustri, underleverantörer och där så är ändamåls- enligt med trafikföretag.

Det särskilda Etanolutvecklingsprogrammet är planerat för en treårsperiod och syftar till att utveckla ny teknik för framställning av etanol ur cellulosarika råvaror. Programmet är ett komplement till det sedan tidigare pågående forskningsprogrammet alternativa drivmedel. Genom det nya programmet kan intensiteten i utvecklingsarbetet höjas och målet är att de nya teknikerna skall kunna börja tillämpas för kommersiell framställning av etanol ur cellulosarika råvaror och därmed leda till att fossila bränslen kan börja ersättas inom transportsektorn i större skala.

#—

Program: motorrelaterad förbränning 10 el och hybridfordon 8 etanolutveckling 15 alternativa drivmedel 4 miljöanpassade fordon 15

Summa 52

2.3 Samhällsvetenskaplig klimatforskning

Samhällsvetenskaplig och humanistisk miljöforskning har etablerat sig på allvar under 1970— och 1980-talen. Inom t ex nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi, kulturgeografi, psykologi och historia har miljöinriktade studier blivit tämligen etablerade delområden. Det totala riktade stödet till samhällsforskning inom miljöområdet är fortfarande relativt litet.

För den samhällsvetenskapliga forskningen rörande de globala miljöförändringarna finns Human Dimensions of Global Environmental Change Programme (HDP). Enligt beräkningar inom Svenska Human Dimensionskommittén uppgick under b.å. 1993/94 det sammanlagda stödet till socioekonomisk miljöforskning till ca 40 Mkr. Den största enskilda finansiären var Forskningsrådsnämnden (FRN). Stödet till direkt klimatrelaterad samhällsvetenskaplig miljö— forskning uppskattades till ca 10 Mkr.

1 januari 1994 tillkom Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) vilken beräknas inom något år utdela ca 250 Mkr/år till forskning för en miljöanpassad samhällsutveckling. Från MISTRA:s sida har uttryckts en ambition att stärka även den samhällsvetenskapliga miljö- forskningen. Hur dessa insatser kommer att utformas är ännu ej beslutat.

Endast ett fåtal forskningsprojekt/forskargrupper inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen tar uttryckligen upp frågor t ex om hur växthuseffekten kan för- hindras. Av direkt relevans för klimatproblematiken är t.ex. den huvudsakligen statsvetenska- pliga forskning som fokuserar på institutionernas roll i implementeringen av miljöpolitiska beslut, liksom de analyser som görs av det internationella miljöförhandlingssystemets funktion (governance-studier). Andra viktiga projekt har tagit upp människors val av energislag för bostadsuppvärmning eller urbaniseringens och infrastruktursatsningarnas miljöeffekter.

Inom området miljöekonomi och ekonomiska styrmedel görs förutom de insatser som beskrivits ovan under energiforskning även satsningar av bl.a. naturvårdsverket. Frågor som studeras är effektiviteten hos olika styrmedel och de kostnader det medför för samhället.

Klimatdelegationen

Skogens roll i Sveriges koldioxidbudget

av

Hillevi Eriksson

Underlagsrapport till klimatdelegationens rapport 1994

”lr .w- ”t'.

Hi .

"&an

Skogens roll i Sveriges koldioxidbudget

av Hillevi Eriksson Institutionen för skoglig marklära Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Inledning

Halterna av ett antal växthusgaser ökar i atmosfären. Det kommer med stor sannolikhet att få till följd att den globala medeltemperaturen kommer att öka och klimatet ändras över stora regioner på ett svårförutsägbart sätt. För vidare beskrivning av det s.k. växthusproblemet, se SNV (1991 och 1992).

Man räknar med att den hittillsvarande ökningen i global växthuseffekt sedan 1750 till ca 35% beror på förbränningen av fossila bränslen, som har släppt ut geologiskt bundet kol som koldioxid i atmosfären. Avskogning kan ha bidragit med ca 25%. Av ökningen under 80-talet står fossilt kol för ca 45%.

Sveriges emission av koldioxid från fossila bränslen uppskattades till i storleksordning 15 Tg COz-C (Tg C) per år för ett genomsnittligt år i slutet på åttiotalet (Calander et al, 1988). Emissioner från kalkstensförbränning adderade 0,8 Tg C per år. Samtidigt sker det för närvarande en lagerökning i skogsbiomassa som under det senaste decennierna i genomsnitt har varit ca 9 (7-11) Tg C per år (Eriksson, 1991). Lagerökningen beror på att inte hela skogstillväxten (drygt 95 miljoner skogskubikmeter (mask) per år) tas ut i de årliga avverkningama (65 miljoner m3sk per år). Det sker också lagerökningar i torv, sjösediment och troligtvis också i skogsmarkens organiska material. För den minerogena skogsmarkens organiska material finns en mycket osäker uppskattning att det sker en ökning på ca 1 Tg C per år. Det finns opublicerade forskningsresultat som indikerar att den kan vara högre än så.

För att koldioxidhalten i atmosfären ska stabiliseras på en nivå mellan 400 och 500 ppmv måste de globala COz-emissionema från fossil förbränning under de närmaste årtiondena minska med minst 60%, från 5,4 till 2,2 Pg C per år. 2,2 Pg C per år motsvarar idag ca 0,4 ton C per capita och år. Det irmebär att Sverige på sikt behöver minska sina emissioner från fossil förbränning med 80% (från 1,9 till 0,4 ton C per capita och år).

Skogen bidrar idag på två sätt till att minska Sveriges nettoemissioner av koldioxid. Den ökar sitt lager av kol i biomassa (se ovan) och den producerar bioenergi som bl a ersätter fossil energi. Årligen produceras ca 63 TWh energi av restprodukter från skogsbruket (ca 15% av Sveriges energiförbrukning). Om vi istället använde fossila bränslen till den energiproduktionen skulle Sveriges nettoemissioner vara 5—6 Tg C större per år. Hur kan Sverige bäst använda skogen för att ytterligare minska nettoemissionema av koldioxid?

Lagerökning eller ökad användning av vedbränsle?

Varje kombination av skötsel och awerkningsnivå ger ett visst genomsnittslager av kol i den svenska skogen. Det inställer sig med tiden en jämvikt mellan upptag av koldioxid till växternas fotosyntes som producerar kolhydrater och andra kolrika föreningar för biomassauppbyggnaden, och utandning av koldioxid från nedbrytningsorganismer och djur och till viss del från växterna själva. En förändring i skötsel, t ex kraftigare markberedning, kanske ökar omsättningen (utandningen per kg C lagrat i systemet). Då minskar lagret tills dess att en ny jämvikt inställt sig med det totala upptaget (utandning per kg lager * lager = upptag). Förutom skötsel och awerkningsnivå påverkar också depositionen av olika ämnen, klimatet och COz-halten i luften kollagrets storlek.

Alla val av skötsel/avverkningsnivå med ett genomsnittslager som är större än det lager vi har för närvarande ger därmed en lagerökning under en tid, upp till den nya nivån. Ju mindre avverkning desto större lagerökning förutsatt att skogsbränder bekämpas på samma nivå som tidigare. I boreala skogsekosystem som inte brandskyddas av människor är det de naturliga skogsbrändema som bestämmer jämviktslagret. Men mindre avverkning ger också mindre bioenergi. För varje kg kol som vi lagrar i skogen förlorar vi mer än ett kg kol som i form av bioenergi hade kunnat ersätta fossila bränslen (se exempel). En del av den producerade biomassan i skogen, särskilt den i grenar, dör och bryts ner och koldioxiden hamnar i luften utan att energin har använts av oss.

Lagret har dessutom en övre gräns och när det är "fullt" har man inte längre något bidrag till sänkningen av nettoemissionema av koldioxid. Den gränsen nås när tillväxtsänkningen på grund av förlängda omloppstider och den ökade självgallringen tillsammans gör att nettotillväxten motsvarar uttaget. Om man då skulle vilja öka avverkningama för att ersätta fossila bränslen, kommer lagret åter att minska till den storlek som bestäms av den nya awerknings- nivån. Dvs samma lager som vi när om vi väljer den awerkningsnivån idag och ersätter mer fossila bränslen direkt. Den högsta genomsnittliga tillväxten upprätthålls om skogen avverkas när medeltillväxten kulminerar. När skogen blir äldre minskar medeltillväxten. Självgallringen ökar då gallringar hoppas över och ytterområden som ger långa transporter lämnas. I verkligheten idag är det en kombination av dessa tre som i huvudsak bestäms av ekonomiska avvägningar. T ex. har gränsen för ett ekonomiskt skogsbruk flyttat österut i norra Norrland. Vägar och annan infrastruktur kan komma att avvecklas.

Om energisortimentet förbättrar sitt konkurrensläge kommer ökningen i awerkningsaktivitet framförallt att ske i form av att man tar ut hela trädet (stam och grenar) istället för enbart stammen i ökad omfattning, samt mer gallring och tidigarelagd slutavverkning av sämre skötta, många gånger rötskadade bestånd med lägre kvalité. Båda dessa alternativ minskar den naturliga avgången och självgallringen (när trängda träd dör). Ju äldre ett träd

blir desto större är risken att det hinner drabbas av röta och andra kalamiteter. Granrötan är utbredd, speciellt i södra Sverige.

Räkneexempel

Den årliga tillväxten är för närvarande ca 95 miljoner m3sk i den svenska skogen. Nuvarande avverkning är ca 65 miljoner mask varav huvuddelen enbart stamvedsavverkning. Om man tänker sig att t ex en höjd koldioxidskatt på fossila bränslen höjer avverkningen i skogen till 80 miljoner misk huvudsak- ligen avverkat enligt helträdsmetoden, skulle uttaget öka från ca 15 Tg C per år i "lageraltemativet (Lageralt)" till ca 25 Tg C per år (inkluderar grenar) i "biobränslealternativet (Bioalt.)" (Tabell 1). Den årliga lagerökningen av kol i biomassa och organiskt material under nedbrytning skulle skattningsvis minska med i genomsnitt tre till fyra Tg C i Bioalt. per år under de kommande femtio åren och därefter skulle det inte vara någon skillnad (förenklat). (I räkneexemplet används fortsättningsvis 3,5 Tg/år.)

Att inte hela skillnaden, 10 Tg C/år, ger en ökning av lagret har flera skäl. Drygt 6 Tg av ökningen i avverkning i Bioalt. består av grenar och toppar från helträdsavverkning. Grenar och toppar kan endast i lägre grad bidra till en lagerökning. Vare sig skogen blir äldre eller tätare ökar grenbiomassan i samma grad som stamveden. Grenbiomassan blir så gott som färdigvuxen redan tidigt under beståndsutvecklingen. De grenar och toppar som sitter på träd vars stammar avverkas i båda alternativen, skulle bidra till en lagerökning i än lägre grad eftersom de skulle ha brutits ned på marken i Lageralt.

Osäkrast i bedömningen av skillnaden i lager mellan alternativen är hur det markens organiska lager påverkas. Utifrån forskningsresultat där helträds- avverkning och stamvedsavverkning jämförts ifråga om effekter på marken, fann man ingen signifikant skillnad i mängd organiskt material tjugo år efter behandling (Lundkvist et al 1992). Härav dras slutsatsen att skillnaden är liten i förhållande till lagrets storlek, men den bedöms ändå kunna röra sig om upp till 0,5 Tg C per år i femtio år i exemplet ovan.

Ytterligare 10 Tg C från biomassa kan därmed ersätta ca 100 TWh från kol eller olja i Bioalt., vilket är lika med minskade emissioner på 10 respektive 8 Tg C per år. Om man tänker sig att främst olja ersätts blir vinsten under de kommande 50 åren 4,5 Tg C per år som undanhålls atmosfären (225 Tg C totalt) och alla därpå följande femtioårsperioder 8 Tg C per år (400 Tg C per år totalt) jämfört med Lageralt. A (fig 1.).

För att inte öka nettoemissionema om femtio år i Lageralt. är det därför troligt att man då väljer att öka awerkningsnivån för att kunna ersätta fossilbränslen med biobränslen. För jämförelsen tänker vi oss att man går upp till 80 miljoner m3sk helträdsavverkning per år (Lageralt B). Då kommer lagret långsamt (under ca 100 år) att minska igen, ner till den nivå som man hamnade på när man valde den awerkningsnivån från början. Om man vill kan man öka awerk-

ningsnivån ytterligare under en övergångsperiod. Det innebär i så fall att lagret minskar snabbare. Å andra sidan kan man under denna period ersätta mer fossila bränslen än Bioalt. Ju bättre man vill ta vara på den extra lagrade kvantiteten,desto snabbare måste man avverka den. Eftersom energianvändning normalt innebär långsiktiga investeringar och systemanpassningar blir det emellertid svårt att utnyttja ett sådant extra utbud effektivt för energiändamål. Här förutsätts redan att biobränsleanvändningen ökar kraftigt i detta skede. Om man lyckas använda så mycket som 50% av det extra lagret till biobränslen som ersätter olja, minskar totalsumman för extra emissioner i Lageralt. B till 330 Tg C (jfr 400 Tg C i Tabell 1).

Tabell 1. Effekt på Sveriges koldioxidemissioner av ökad användning av skogsbränslen i relation till den lagerökning som kan förväntas om man inte ökar skogsbränsleanvändningen. I Lageralt. B ökas avverkningama när lagret är "fullt" om 50 år till samma nivå som Bioalt. [Tg C/år]

Är Bioalt. Lageralt.A Lageralt. B Uttag 1-50 25 15 15 50-100 25 15 25 100—150 25 15 25 Koldioxid-sänka Extra lagerökning jfrt Bioalt. 1-50 3,5 3,5 50-100 0 -1,8 100—150 0 -1,7 Koldioxid-källa Extra emissioner från oljeeldning jfrt Bioalt.

1-50 8 8 50-100 8 0 100-150 8 0 Netto årlig extra emission 1-50 4,5 4,5 50-100 8 1,8 100-150 8 1,7 Netto total extra emission [Tg C] 1-150 1025 400

Det är svårt att räkna en lagerökning i biomassa som en säker kolsänka. Risken för att bränder och insekter ska åstadkomma skada är större i Lageralt., dels för att lagret är större (högre åldrar, mer röta, mer bränsle åt elden, mer själv- gallrad döende ved som lockar insekter, etc), dels för att skogen i genomsnitt har ett lägre värde så att motinsatsema kan bli tamare.

I period 1 pågår följaktligen en lagerökning i båda lageraltemativen, som dämpar nettoemissionema. I period 2 beräknas lagret vara fullt för lageralter- nativen. I Lageralt. B ökas avverkningama och lagret minskas. En del av lagret används till extra biobränsleproduktion jämfört med Bioalt. I period 3 är Bioalt. och Lageralt B lika. Vinstnettot under hundrafemtioårsperioden för Bioalt. blir totalt 1025 Tg C (6,8 Tg C/år) jämfört med Lageralt. A och 400 Tg C (2,7 Tg C/år) jämfört med Lageralt. B (Tabell 1).

Hur påverkar användningen av trä till timmer och massaved?

Av den stamved (bark inkluderad) som forslas till skogsindustriema blir ungefär hälften av energiinnehållet använt till energiproduktion. Man eldar bark, sågspån, restbitar, det som blir över när man har kokat pappersmassa (i lutar), etc. Ca 70% av kolet som är bundet 1 skogsindustriprodukter exporteras. Även om bara hälften av biomassan används till energiproduktion kan högre avverkning ge lägre nettoemissioner redan i ett hundraårsperspektiv jämfört med lagerökningen vid oförändrad avverkningsnivå, förutsatt att överskottsenergin ersätter fossila bränslen. Om bara konjukturema för skogsprodukter är goda är dessa biobränslen dessutom mycket billiga. Skogsindustrins energiproduktion är idag relativt ineffektiv. Den skulle kunna effektiviseras rejält, speciellt vid nyutbyggnad, och överskottsandelen som kan "exporteras" in till fjärrvärmesystem och andra industrier (t ex framtida metanolfabriker) ökas. Det är bra om energiexporterande kemisk massa kan gynnas på bekostnad av energikrävande kraftmassa.

I princip borde produkterna, när de väl tjänat ut, också kunna eldas för energiproduktion utan problem i högre grad än idag. En förutsättning för det är att kontaminationen med miljöfarliga ämnen i färger, impregneringsmedel, osv minskar. Lagret i sopstationer bryts ju också ned någon gång, ofta delvis som metan. Man gör försök med att utvinna metanet för energiproduktion, men det är normalt ett dåligt energiutnyttjande jämfört med att bränna direkt.

Trä och papper som härrör från ett uthålligt skogsbruk bidrar inte till att öka koldioxidhalten i atmosfären eftersom skogen hela tiden nybildas. Att försöka öka lagren av trä och papper i samhället så att det får någon signifikant betydelse för nettoemissionema av koldioxid låter sig knappast göras. Därtill tar skogsprodukter för mycket plats i förhållande till den kolmängd de representerar. Då är det mer betydelsefullt att alternativen till användning av trä och papper ofta är metaller och plaster. Framställning av metaller (speciellt aluminium) kräver normalt mer energi än träproduktion. Energin som sparas när

trä används kan sparas eller ersätta fossil energi. Plaster görs oftast'av olja. När färdiganvända plastprodukter bränns eller slutligen bryts ned har de bidragit till ökningen av koldixidhalten i atmosfären.

Övriga skötselåtgärders påverkan på koldioxidbalansen

Mycket tyder på att inte bara skogsbiomassan utan också mängden organiskt material under nedbrytning i marken ökar. Det beror i så fall till stor del på följande faktorer: ökningen i tillväxt (mer fömaproduktion), de senaste decenniernas kvävenedfall, ökningen i atmosfärens koldioxidhalt, den sura depositionen. Att man slutat svedja skogen, att man bekämpar skogsbränder effektivt, att gammal jordbruksmark har återbeskogats och att skogsbetet i princip är borta är också faktorer som fortfarande kan bidra till att markkolet ökar. Flera av faktoma beror också av varandra. Det är därmed mycket svårt att säga vad dagens lager av markkol representerar för skötsel/avverkningsnivå eller vad dagens skötsel/avverkningskombination skulle ge för genomsnittslager. Vi har inte heller metoder för att studera exakt hur långt tid det tar för olika delar av ett träd att brytas ned fullständigt i skogen.

En gissning, som grundar sig på bedömningar av de olika faktorernas möjliga påverkan och vikt i sammanhanget samt på de indikationer om en pågående ökning som vi har, är att lagret i skogsmarkens organiska materialet kommer att fortsätta att öka i avtagande takt under ett antal decennier framöver. Avverkningsnivån bör påverka takten och jämviktslagrets slutliga storlek (se ovan) men troligtvis inte mycket. En ökning av skörden som i exemplet ovan minskar den totala fömatillförseln till skogsmarken med 12% (från 85% till 73% av den totala produktionen av organiskt material i skogen), (beräknat från Eriksson 1991). Eftersom nedbrytningsorganismema förökar upp sig om tillgången på mat är större tar det inte 12% längre tid att bryta ned 12% mer föma. Skillnaden i lager bör därmed bli mindre än så.

I en markprofil på ca en och en halv meter finns ungefär en tredjedel av kolet i humuslagret (de översta 3-10 centimetrama i en typisk skogsjord). Det är troligtivs också det lagret vars storlek kan påverkas påtagligt på medelkorta tidsperspektiv (decennier).

Om humuslagret ärför tunt på medelgrova till grova texturer (t ex sand) är den närings- och vattenhållande kapaciteten begränsad och därmed biomassaproduktionen. Sådana marker var de där skogsbränder var mest frekventa förr. Här är kopplingen positiv mellan skogsproduktion och lagret av kol i organiskt material under nedbrytning. Ett ökat humuslager kan också ge ökad biobränsleproduktion. Antagligen räcker det att hindra nya bränder, att markbereda försiktigt efter avverkning och därmed se till att systemet inte förlorar för mycket kväve och andra näringsämnen, för att humuslagret på sådana marker ska växa sig tjockare.

På andra marker, speciellt finkomigare marker norröver som håller kvar kyla länge efter vintern, är nedbrytningshastigheten så låg att näring binds upp i tjocka humuslager. Det återspeglas i en sänkt tillväxt. För att få en lyckad föryngring och god tillväxt efter avverkning brukar man på sådana marker markbereda kraftigare för att dränera marken och exponera mineraljord så att värme och luft kommer åt att öka nedbrytningen och omsättningen av näringsämnen. Även här finns det en motsättning mellan att hålla ett stort lager å ena sidan och möjlig biomassaproduktion å den andra.

Markberedning görs också för att undvika stamgnag av snytbaggar på tallplantor. Snytbaggar har torgskräck och tycker inte om att krypa över blottlagd mineraljord.

Det gäller att optimera biomassaproduktionen på ett ur näringsbudgetsynpunkt uthålligt sätt. Tidigare markberedde skogsbolagen ofta kraftigt på de flesta marker och optimerade antagligen på det sättet föryngringsresultatet på bekostnad av näringsekonomi och långsiktig produktionsförrnåga. Forsknings- resultat från mark- och utlakningsstudier har i hög grad redan påverkat skogsbruket i det avseendet.

Ett liknande exempel utgör hyggesdikning (skyddsdikning). Efter avverkning hamnar det vatten som tidigare avdunstade från trädkronoma (direkt eller efter trädens rotupptag) i marken. Därför stiger grundvattennivån och marken blir vattenmättad i lägre partier. Om inte grundvattennivån sänks med hjälp av en gles dikning kan dessa partier vara mycket svåra att föryngra. Samtidigt avvattnas småmossar och myrstråk som redan innan avverkningen var försumpade och hade ett litet torvlager. I och med den ökade tillgången på syre börjar torven att brytas ned. Jämfört med för tio år sedan rekommenderas idag i hög grad att man spar skog i och runt försumpade partier, bl a annat för att skydda känsliga arter och bevara en mosaik av biotoper på hygget. Det kommer att bidra till att behovet av hyggesdikning minskar.

Det är viktigt att mängderna av kväve (N) och andra näringsämnen (P, K, Mg, Ca, osv) i omlopp i systemet inte minskar över tiden. I hela Sverige kan förlusterna via skörd och/eller i utlakning under hyggesfasen ensamma vara avgörande för att budgeten över omloppstiden ska bli negativ, speciellt om man skördar hela tråden. I södra halvan av Sverige är kvävedepositionen så stor att kvävet kompenseras (och ofta mer därtill), medan den sura depositionen medför ökad utlakning av K, Ca och Mg. Det kan innebära att brister på andra ämnen än kväve kommer att bli vanliga där, om inte depositionen minskar och/eller andra ämnen tillförs.

Lägre tillväxt hos plantor efter helträdsavverkning behöver inte betyda att kvävebudgeten är negativ. I och med det ökade kvävenedfallet innebär det i de flesta fall att den bara är "förbättrad" i lägre grad. Hyggesrester skapar en gynnsam miljö för kvävemineralisering. Det kan ge högre tillväxt på kort sikt hos de trädplantor som etablerats, men eftersom kvävet utnyttjas ineffektivt när

det mineraliseras så tidigt (en stor andel lakas ut) så kan denna skillnad jämnas ut med tiden. Sådan tendenser har också observerats i långliggande försök (Sinclair et al. 1991). Skogstillväxten i Sverige är normalt så starkt kvävebegränsad att en ökad kvävetillgång alltid ger ökad tillväxt.

En åtgärd som åtminstone på kort sikt skulle öka både produktionen och lagret vore att gödsla med ännu mer kväve i skogarna. En sådan åtgärd skulle emellertid förvärra de problem som dagens höga kvävenedfall redan orsakar eller är på väg att orsaka: genomgripande biotopförändringar och ökad kväveutlakning, framförallt efter avverkning, som ger förhöjda nitrathalter i grund- och ytvatten och bidrar till gödning av haven. Med ökad kväveutlakning under hyggesfasen följer också ökad utlakning av andra näringsämnen (se ovan), vilket ökar risken för mer sjukdomsliknande näringsbristtillstånd i skogen. Normal kvävebrist begränsar tillväxten, men tråden är motståndskraftiga mot torka och angrepp av svampar och insekter.

En ökande användning av skogsbiomassa till bränsle ger ökande mängder vedaska. En grundåtgärd för att kompensera förluster av bl 3 K, Ca och Mg kan bli att regelmässigt återföra vedaska till skogen (t ex en gång per omloppstid på ungefär samma marker som man helträdsavverkar) (Rosén et al 1993). I de fåtal fall i norra Sverige där kvävebudgeten befaras bli negativ bör man försöka minimera utlakningsförlustema och, om det inte räcker, kompensera med kvävegödsel.

Slutsatser

Lagerökning i skogsbiomassa ska inte gynnas på ett sådant sätt att det minskar eller håller tillbaka en ökning av biobränsleanvändningen, förutsatt att biobränslen verkligen används till att ersätta eller hindra en ökning av fossila bränslen:

- en ökning av biobränsleanvändningen medför att sänkan (lagerökningen) i skogen minskar under en övergångsperiod. Den ersättning av fossila bränslen som kan åstadkommas sänker emellertid nettoemissionema av koldioxid i högre grad än lagerökningen kunde ha gjort under denna period;

- när lagret är fullt bidrar inte lagerökningen alls till att sänka nettoemissionema;

- om avverkningsnivån i ett lageraltemativ höjs efter det att lagernivån nått sitt maximum sänks lagret igen;

- en lagerökning är osäker (den kan t ex brinna upp, gå röta i eller ätas upp av insekter) och den svår att uppskatta jämfört med uteblivna koldioxidemissioner från fossilförbränning. Det kan därför inte rekommenderas att man ger sänkor

som lagerökningar i biomassa samma värde som uteblivna emissioner ifrån fossileldning i åtgärdssammanhang.

Åtgärder som kan vidtas för att säkerställa eller öka lagret av kol i skogen utan att påverka produktionen av biobränslen negativt är att:

- markbereda och hyggesdika så försiktigt som möjligt med bibehållen god föryngring och näringsomsättning (fläckmarkberedning oftare än harv?);

- öka ansträngningarna att minska den sura depositionen;

- återföra vedaska regelmässigt i områden där helträdsavverkning praktiseras.

Referenser

Calander K., Gustavsson K., Grennfelt P. & Lövblad G. 1988. Emission av koldioxid från antropogena källor i Sverige. IVL publ. B 916. IVL, Göteborg. 15 s.

Eriksson H. 1991. Sources and sinks of carbon dioxide in Sweden. AMBIO Vol. 20 No. 3-4, 146-150.

Sinclair E., Leijon B. & Albrektson A. 1991. Ekologiska effekter av helträdsuttag - Sammanställning av fältförsök. Vattenfall FUD-rapport, Vällingby 193 s.

Lundkvist H., Olsson B., Bengtsson J., Rolff C. & Ågren G. 1991. Effekter av ökat biomassauttag på markens långsiktiga produktionsförrnåga. Inst för ekologi och miljövård, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. 74 pp.

Rosén, K. Eriksson H., Clarholm M., Lundkvist H. & Rudebeck A. 1993. Granulerad vedaska till skog på fastmark - Ekologiska effekter. NUTEK Rapport 1993:26, Stockholm. 60 s.

SNV. 1991. Rapport 4011. Växthusgasema - Utsläpp och åtgärder i ett internationellt perspektiv. Ca 190 s.

SNV. 1992. Rapport 4120. Åtgärder mot klimatförändringar. 292 s.

" »:'A,'*.*.*-ll"1årlintau.'3m*hrar & , ": "'"-..- I.:irr, lm,,zllutåli

Wild-Hr »»

Klimatdelegationen

Användning av biobränslen för att minska utsläppen av koldioxid i Sverige

av

Leif Gustavsson Pål Börjesson Bengt Johansson Per Svenningsson Thomas B Johansson

Underlagsrapport till klimatdelegationens rapport 1994

, -,..',.1., "!.

' . . _ i

”in, .-l

l, l" . .. tili-.fi '

Flt-"' '

£.” ,. |. |, '..

lli -'t."- . " lif-3.11. ll l'f. ."” m

miljö- och energisystem hägg; ijenkliiizslatetiögskola

Användning av biobränslen för att minska utsläppen av koldioxid i Sverige

Rapport till Delegationen för klimatfrågor

Augusti 1994

Leif Gustavsson

Pål Börjesson Bengt Johansson Per Svenningsson Thomas B Johansson

InnehåH

Sammanfattning 1 Inledning 2 Metod och antaganden 3 Dagens användning av fossila bränslen 4 Biobränsleproduktion idag och omkring 2015 5 Drivmedel från biomassa 6 El och värme från biomassa

7 Biobränslen och koldioxidreduktion: några framtidsbilder

Appendix A: Drivmedel - beräkningsförutsättningar Appendix B: El och värme - beräkningsförutsättningar Appendix C: Utsläppsscenarier - beräkningsförutsättningar

Sammanfattning

Det finns en omfattande potential att ersätta fossila bränslen med bioenergi i Sverige. Utnyttjas denna potential kan nettoutsläppen av koldioxid minska signifikant, vilket bidrar till att minska risken för klimatförändrin gar.

Hur effektivt biomassan kan utnyttjas för att reducera koldioxidutsläppen genom ersättning av fossila bränslen kan bedömas dels utifrån hur effektivt den fysiska resursen utnyttjas, dels hur kostnadseffektiv användningen av biomassan är. I denna studie utnyttjas följande mått för att bedöma hur effektivt biobränslen ersätter fossila bränslen:

* reducerade koldioxidutsläpp per utnyttjad yta för biomasseproduktion (kg COQ/ha, år) * reducerade koldioxidutsläpp per mängd använd biomassa (kg COz/MWh) * kostnad per enhet reducerade koldioxidutsläpp (SEK/kg C02)

Koldioxidutsläpp från hela fossilbränslekedjan, dvs inklusive utsläpp vid utvinning, om- vandling och distribution beaktas vid beräkningarna. För de biobränslebaserade teknikerna förutsätts att all insatsenergi för odling/skörd, distribution och förädling av biobränslen är baserad på bioenergi. Detta innebär att kostnads- och arealeffektiviteter kan berälmas för en koldioxidneutral energikedja. Vidare utförs alla ekonomiska beräkningar med en gemen- sam kalkylränta om 6% och exklusive skatter och avgifter. Kosmadsberäkningama baseras på dagens priser på fossila bränslen.

Biomasseproduktion

Möjlig nettoproduktion av biobränslen bestäms av tillgängliga arealer jordbruks— och skogsmark, produktivitet, behov av insatsenergi och olika restriktioner för biomasseuttag. Som mått på biomasseproduktionens energieffektivitet används i denna studie energiutby- tet d v s energiskörd per hektar och år subtraherat med energiinsatsen för odling och skörd.

För jordbruksmark erhålles vid dagens odlingsförhällanden ungefär dubbelt så högt ener- giutbyte för salix jämfört med raps och vete och ungefär 30% högre energiutbyte än för lu- sern och rörflen. Energiutbytet för de olika energigrödorna uppskattas kunna öka med 60- 80% till år 2015 genom växtförädling, förbättrad odlings- och skördetelcnik och energi- effektivisering.

Dagens uttag av avverkningsresteri skogen är relativt lågt per hektar och år men kan öka i framtiden genom att avverkningsrester tas ut två gånger per omloppstid i stället för en gång. Förutsättningen är dock att skogsmarken kompenseras för näringsförluster via tex askåterförin g. Om även stamved började utnyttjas för energiändamål skulle energiutbytet från skogsmark kunna ökas kraftigt.

Ett ökat uttag av bioenergi jämfört med idag med ca 125 TWh/år, exklusive stamved, be- dömer vi vara möjligt kring år 2015 från jord- och skogsbruket. Potentialberäkningarna bygger på dagens kunskap om hur tekniska, biologiska och ekologiska förutsättningar för hur bioenergiproduktion kan utvecklas till år 2015, samt på att en åkerareal om 800 000 ha tas i anspråk för energigrödor.

Lägst energikostnader vid dagens produktionsförhållanden erhålles för avverkningsrester och halm (110 SEK/MWh), följt av salix (140 SEK/MWh) och rörflen och lusern

(170 SEK/MWh). Kring år 2015 kan kostnaderna för biomassa ha reducerats med 20- 40% genom ökad produktivitet och mer effektiv biomasseutvinning. Störst kostnadsre— duktion förväntas för biomassa från jordbruksmark och kosmadsskillnaden mellan avverk- ningsrester och salix förväntas därför krympa.

Produktion av drivmedel, el- och värme

Drivmedel kan produceras ur såväl konventionella jordbruksgrödor som raps, spannmål och vallgrödor som ur cellulosarika råvaror som skogsbränslen och energiskog. De alter- nativ som utnyttjar cellulosarika råvaror, d v s metanol och etanol från skogsbränslen och salix, ger störst potentiell koldioxidreduktion. Drivmedelsutbytet per enhet tillförd bio- massa är högre för metanol än för etanol. Vid etanolproduktion påverkas resultatet kraftigt av hur biprodukterna utnyttjas. Kostnaderna för koldioxidreduktion blir lägst för metanol ur cellulosarika råvaror.

Etanol från vete, biogas från lusern och rapsmetylester ger lägre koldioxidreduktion per arealenhet än metanol och etanol från cellulosarika råvaror. Kostnaderna för koldioxidre- duktion är dessutom höga. Odling av raps kan dessutom av växtföljdsskäl endast utökas med ca 150 000 ha jämfört med idag, vilket motsvarar en maximal produktion av rapsme- tylester om l-l.5 TWh.

För el- och värmeproduktion utnyttjas biomassan effektivast vid samproduktion av el och värme. Om biomassa används som ersättning för fossila bränslen inom el- och värme- produktion erhålles större koldioxidreduktion per arealenhet än om biomassan används i form av drivmedel, figur 1. Störst koldioxidreduktion erhålles vid ersättning av kol följt av

ersättning av olja och naturgas. Värdena i figur 1 gäller utnyttjande av salix men samma relation mellan alternativen gäller även för skogsbränslen.

kg COZ/ha

40000

30000

20000

10000

0 Bensin Diesel Kol Olja Naturgas béb—å Drivmedel El och värme

Figur ] Koldioxidreduktion per hektar jordbruksmark vid ersättning av fossila drivmedel med metanol från salix samt fossila bränslen för el- och värmeproduktion med salix. Det grå fältet beskri- ver variation mellan olika typer av anläggningar och anläggningstorlekar. Värdena baseras på uppskattningar om odlingjörhållanden för år 2015 . Samtliga värdenför elproduktion från biomassa baseras på förgasade biobränslen och kombicykelteknik.

Kostnaderna för koldioxidreduktion är i allmänhet lägre vid användning av biomassa för el- och värmeproduktion än för drivmedel, figur 2. Kostnaderna för reduktionen varierar emellertid kraftigt mellan olika typer av anläggningar och anläggningsstorlekar. Ersättning av kol med biomassa ger lägst reduktionskostnad (0.04-0.14 SEK/kg COz), följt av olja och naturgas i stora samproduktionsanläggningar och hetvattenpannor och naturgas i me- delstora hetvattenpannor (0. 10-0.20 SEK/kg C02). Reduktionskostnaden vid ersättning av tung eldningsolja i medelstora hetvattenpannor och naturgas i kondensanläggningar är hö- gre (0.30 respektive 0.37 SEK/kg COZ), och är i nivå med den reduktionskostnad som er- hålles för drivmedel.

Värmepumpar är, även om de utnyttjar biomassebaserad kondensproducerad el, ett effek- tivt sätt att utnyttja biomassa för separat värmeproduktion, men kostnaderna är relativt höga. Beräkningarna för små vedpannor ger låga kostnader för reduktion av koldioxid vid ersättning av olja. I beräkningarna har emellertid inte drifts- och underhållskostnader in- räknats. Vedeldning fordrar, jämfört med värmepumpar och oljeeldning, relativt omfat- tande drift- och underhållsarbete. Modernare och automatiserade pannor för förädlade bio-

bränslen skulle kunna förändra dessa förhållanden men teknikläget inklusive möjligheterna att minska emissionerna från dessa mindre pannor är osäkert.

SEK/kg coz 0,5

Bensin Diesel Kol Olja Naturgas

Drivmedel El och värme

Figur 2 Kostnad för koldioxidreduktion vid ersättning av fossila drivmedel med metanol från salix samt fossila bränslen för el— och värmeproduktion med salix. Det grå fältet beskriver varia- tion mellan olika typer av anläggningar och anläggningstorlekar. Värdena baseras på upp- skattningar om odlingsförhållanden för år 2015 . Samtliga värden för elproduktion från bio— massa baseras på förgasade biobränslen och kombicykelteknik.

Teknikutveckling

En fortsatt teknikutveckling kan komma att medföra att biobränslen kan utnyttjas väsentligt mer effektivt än med de tekniker för el- och värmeproduktion och transporter som inklude- rats i beräkningarna ovan. Den antagna biobränslepotentialen skulle därmed räcka till en större mängd energitjänster och kunna bidra till ytterligare reduktion av fossilbränsle- användningen. Fortsatt utveckling av biomassetekniker kan även bidra till sänkta kostna- der, vilket skulle innebära att kosmadsskillnaden gentemot dagens fossilbaserade tekniker skulle kunna minskas ytterligare eller elimineras.

Även teknik för fossila bränslen kan komma att förbättras både vad gäller ökad effektivitet och sänkta kostnader. Tekniker för utnyttjande av biomassa har emellertid utvecklats under kortare tid än tekniker för fossila bränslen vilket kan innebära att kostnadema för bio- massebaserad teknik kan närma sig kostnaderna för fossilbaserad teknik.

Bland de tekniker som medför effektivitetsvinster kan nämnas bränsleceller, som kan ut- nyttjas för både el- och värmeproduktion och transporter, samt ytterligare förfinade gas- turbiner för elproduktion. Vidare kan en utveckling av kompakta och energieffektiva batte- rier komma att innebära ett genombrott för batteridrivna elfordon, vilka kan utnyttja ef—

fetktivt producerad elektricitet från biobränsle. Både bränslecellsdrivna och batteridrivna forrdon har en potential att mer än halvera energibehovet jämfört med ett fordon som ut- nyttjar metanol i en förbränningsmotor. Vätgas är det lämpligaste bränslet för utnyttjande av bränslecellsteknik. En lovande teknik för att underlätta användningen av vätgas i fordon är att producera denna genom omvandling av metanol i fordonet. Metanol kan därmed vara ettt långsiktigt intressant val av drivmedel som förutom de fördelar det har från effektivi- tertssynpunkt jämfört med andra biomassebaserade drivmedel kan underlätta en framtida övergång till vätgasteknik.

Potential att reducera koldioxidutsläppen Koldioxidutsläppen från fossila bränslen uppgick 1992 till 56 kton, inklusive utsläpp vid utvinning, omvandling och distribution. De viktigaste utsläppskälloma var transport- och indusnisektorema vilka svarade för 42% respektive 22% av utsläppen.

kg C02/MWh

Olja (via värmepump) 2 G

400 asol 300

200

100

o 50 100 150 1"thår

Figur 3 Reduktion av koldioxidutsläpp per enhet använd biomassa (kg COleWh) för olika alterna- tiv att ersätta fossila bränslen redovisad mot den mängd biomassa ( TWh/år) som kan använ- das för de olika sätten att ersätta fossila bränslen. Redovisningen baseras på I 992 års fossil - bränsleanvändning och en ökad biobränsleanvändning på 125 TWh/år jämfört med 1992. Arean under kurvan ger möjlig koldioxidreduktion per år som funktion av ökad användning av biomassan. Reduktionen per enhet biomassa är grova medelvärden beräknade utifrån värden för olika anläggningar. Kol, olja, gasol och naturgas ersätts av direkt förbränning av bio- massa. Alternativet olja (via vårmepump) innebär att oljeanvändning i mindre anläggningar ersätts av värmepumpar som utnyttjar elfrån biomassebaserade kondensanläggningar. Bensin ersätts av biomassebaserad metanol i lätta vägfordon.

I figur 3 redovisas olika alternativ att reducera koldioxidutsläppen genom ersättning av fossila bränslen vid ett ökat utnyttjandet av biobränslen med 125 TWh/år. Beräkningarna utgår från användningen av fossila bränslen 1992. De olika alternativen att ersätta fossila bränslen sorteras i figuren efter hur effektivt koldioxidutsläppen från fossila bränslen redu-

ceras per enhet utnyttjad biomassa (kg COy/MWh). Arean under kurvan ger total mängd reducerad koldioxid. En ökad användning av 125 TWh/år jämfört med idag skulle kunna reducera koldioxidutsläppen med ungefär 31 Mton/år.

Olika förändringar av energisystemet, förutom ett ökat utnyttjande av biobränslen, kan in- nebära att det blir mer effektivt att utnyttja biobränslena på andra sätt än vad som redovisas i figurerna. Det är således generellt mer effektivt att använda biobränslen för att producera el än för än för att producera drivmedel. Detta innebär att en strategi för minska utsläppen av koldioxid behöver baseras på hur hela det svenska energisystemet förväntas utvecklas och inte enbart på dagens koldioxidutsläpp.

Framtida energisystem med ökad biomasseanvändning Några helhetsbilder av det svenska energisystemet har formulerats för att visa på möj li g— heterna att reducera koldioxidutsläppen genom ett ökat utnyttjande av biobränsle. Utvecklingen av energisystem beror av komplicerade samband mellan bl a tillgänglighet och priser för olika tekniker och energikällor, ekonomisk tillväxt och olika politiska åtgär- der för att förändra energisystem. Vid bedömningar av hur energisystem kan utvecklas ut- går man ofta från implicita eller explicita antaganden om hur energianvändningen kommer att utvecklas. Flera studier har visat att energianvändningen och särskilt elanvändningen kan minska även vid en kraftig ekonomisk tillväxt vid utnyttjade av kommersiellt tillgäng- lig teknik.

De framtidsbilder (system) som vi har formulerat utgår från 1992 års energisystem och energianvändning men utnyttjandet av biobränslen ökas med 125 TWh/år medan energi- användningens nivå och utnyttjandet av kämkraft varieras. Resultaten från de starkt för- enklade framtidsbildema tyder på att det är möjligt att kraftigt reducera koldioxidutsläppen också vid en kärnkraftsavveckling. Såväl energieffektiv samproduktion av el och värme som effektivisering av slutlig energianvändning är av stor betydelse för att uppnå ett sådant resultat. För att kunna öka utnyttjandet av biobränslen med 125 TWh/år är det viktigt att utnyttja system för biomasseproduktion med hög produktivitet per ytenhet. Samtidigt måste markens långsiktiga produktionsförmåga bibehållas och den negativa påverkan på den lokala miljön från biomasseproduktionen hållas på en acceptabel nivå.

Det finns en omfattande potential att ersätta fossila bränslen med bioenergi i Sverige. Detta kan signifikant minska nettoutsläppen av koldioxid, och därmed bidra till att risken för klimatförändringar minskar. Biomassa kan utnyttjas för att producera el och värme samt fasta, flytande och gasformiga bränslen. Olika förädlingsvägar och användningssätt har emellertid skilda karakteristika vad avser teknisk effektivitet, kostnader och inverkan på miljön.

En stor kunskapsmassa existerar om olika tekniker för utnyttjande av bioenergi i energi- och transportsystem. Det saknas dock en övergripande bild av hur man effektivt kan an- vända biobränsleresursema för att minska nettoutsläppen av koldioxid. Syftet med före- liggande rapport är att utifrån tillgängliga studier av enskilda tekniker och produktions- metoder diskutera olika alternativ för användning av biobränslen. Resultaten sammanfattas i några helhetsbilder av det svenska energisystemet. Olika biobränslestrategier för el-, värme- och transportsektorema jämförs med avseende på arealproduktivitet och kostnader.

Vi utnyttjar följande indikatorer för att analysera hur effektivt en ökad biobränsle- användning kan reducera koldioxidemissionema (netto) när fossila bränslen ersätts:

* reducerade koldioxidutsläpp per utnyttjad yta för biomasseproduktion (kg COz/ha, år) * reducerade koldioxidutsläpp per mängd använd biomassa (kg COz/MWh) * kostnad per enhet reducerade koldioxidutsläpp (SEK/kg C02)

Indikatorema definieras utgående från alternativa fossilbränslebaserade tekniker. En kvan- tifiering av indikatorema förutsätter därför att fossilbränslealtemativen karaktäriseras med avseende på bl a emissioner och kostnader. Vid jämförelsen beaktas koldioxidutsläpp från hela fossilbränslekedjan, dvs inklusive utsläpp vid utvinning, omvandling och distribu- tion. Vid karaktäriseringen av de biobränslebaserade teknikerna baseras all insatsenergi (för odling/skörd, distribution och processer) på bioenergi. Detta innebär att kostnads- och arealeffektiviteter kan beräknas för en helt förnybar (koldioxidsneutral) energikedja. Vidare utförs alla ekonomiska beräkningar med en gemensam kalkylränta och exklusive skatter och avgifter.

De helhetsbilder av biobränsleanvändningen som formuleras avser tänkta system kring år 2015. Potentialen för biobränsleproduktionen beräknas utgående från antagna tillgängliga arealer för biobränsleproduktion samt antaganden om framtida produktivitet vid

odling/skörd. Energisystemet beskrivs på ett starkt förenklat sätt med några variationer av energianvändningen och energitillförselsystemet.

Studien begränsas till svenska förhållanden. De biobränslen som behandlas är awerk- ningsrester från skogsbruket samt några energigrödor. I analysen av olika system fokuseras på möjligheterna att reducera koldioxidutsläpp. Hur andra emissioner kan påverkas av de valda strategierna diskuteras kortfattat.

2 Metod och antaganden

I detta avsnitt redovisas den metod och de antaganden som använts vid beräkningama för biomassa, drivmedel, el- och värmeproduktion. Specifika antaganden för de olika områ- dena redovisas i respektive avsnitt.

Koldioxidutsläpp från fossilbränsleanvändnin g beräknas för hela bränslekedjan. Antagna emissionsfaktorer för fossila bränslen redovisas i tabell 2.1 där också de direkta utsläppen vid slutlig användning anges.

Tabell 2.1 Antagna koldioxidutsläpp vid användning av fossila bränslen.

Bränsle Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläppb

slutlig användningal Hela bränslekedjan kg CO2/MWh kg COQ/MWh

Bensin 261 305 Diesel 271 294 Eldningsolja 1 271 294 Eldningsolja 2-5 274 291 Gasol (propan) 234 280 Lätt- och mellanoljor 260 305 Naturgas 203 246 Kol 326 396 Koks 370 480 Stadsgas 280 360 Koksgas 216 280 Masugnsgas 370 480 3 Utsläppsfaktorer som utnyttjas av SCB.1 b Utsläpp vid utvinning, omvandling och distribution baserar sig för oljeprodukter på Ecotraffic2 där ana- lys görs av hur energianvändningen vid raffinering kan hänföras till olika typer av oljeprodukter. För kol och naturgas är dessa värden baserade på Hektor.3 För lätt och mellanoljor antas samma värden som för bensin. För koks, Stadsgas koksgas och masugnsgas antas att 25% av ursprungligt energiinnehåll förbrukas vid produktion av respektive bränsle, d v s utsläppstillägget motsvarar 30% av emissionerna vid slutlig användning.

För de biobränslebaserade teknikerna antas att insatsenergi för odling/skörd, distribution och processer baseras på bioenergi. Detta innebär att kostnads och arealeffektiviteter kan beräknas för en helt koldioxidneutral energikedja. För insatsenergi i form av el och värme antas att biprodukter från odling och produktion av energibärare används i första hand. Om biprodukterna inte räcker till antas att del av den huvudsakliga biomasseråvaran (salix, vetekäma etc) avsätts för detta el- och värmebehov. För insatsenergi i form av drivmedel antas i de fall biomassebaserade drivmedel produceras att del av detta drivmedel används. När biomassan används för el— och värmeproduktion antas att del av råvaran avgår för metanolproduktion för att täcka behovet av drivmedel.

Undvikna koldioxidutsläpp per hektar jordbruksmark beräknas för olika områden där bio- massa används för ersättning av fossila bränslen. När undvikna koldioxidemissioner be- räknas för drivmedel ingår såväl undvilma koldioxidutsläpp vid användning av drivmedlet i stället för bensin eller diesel, som undvikna utsläpp från utnyttjande av biprodukter för ersättning för olja för värmeproduktion, se principskiss figur 2.1.

Drivmedel

Drivmedel produktion

Slutlig användning i fordon

Biprodukter

Energi för gödselmedel, utsäde etc.

Ersättning av fossila bränslen

El och värme

002 reduktion

Fig. 2.1 Principskiss över energiflöden vid drivmedelsproduktion från åkergrödor.

Beräkningarna baserar sig på antaganden om storskalig användning av biomassa för el-, värme och drivmedel. Detta har framför allt betydelse för vissa drivmedel (etanol, rapsolja) där biprodukter, som foder och olika bränslen kan påverka såväl energibalans som kosma- der. Möjligheterna att avsätta t ex foderbiprodukter är begränsade vid en större produktion av dessa drivmedel (l-l.5 TWh/år4-5). I energibalanser, och beräkningar av koldioxidre- duktion och kostnader antas att endast de biprodukter som kan användas för energiändamål kan tillgodoräknas. Effekten av en hur en möjlig användning av foderbiprodukter skulle påverka kostnader och reducerad mängd koldioxid studeras emellertid i ett fall.

Samtliga investeringar har annualiserats med en realränta om 6%. Samtliga kostnader är baserade på 1993 års prisnivå, exklusive skatter, avgifter och subventioner. Antagna bränslepriser för fossila bränslen redovisas i tabell 2.2. Kostnader för biobränslen baserar sig på produktionskostnader enligt avsnitt 4.

Kostnad för koldioxidreduktion (SEK/kg COz) för olika alternativ beräknas ur:

Kostnadred = (Kostnadbio — Kostnadfossil) / C02red

där Kostnadbio är kostnaden att utnyttja energibärare (drivmedel, el och värme) från bio- massa (inkluderande kostnader för odling, produktion och användning av energibärarna), Kostnadfossil är de kostnader för fossilbränsleanvändning som undviks genom utnyttjande av denna bioenergi, och COZred är den koldioxidreduktion detta bioenergiutnyttjande leder till.

Tabell 2.2 Antagna priser gå fossila bränslen exklusive skatter och avgifter. Bränsle Bränslepriser

(exkl skatter)a

SEK/MWh

Bensin 290 Diesel 270 Eldningsolja 1 150 Eldningsolja 2-5 95 Naturgas 130 Koi 60 a Oljeprodukter baserade på IEA. Övriga kostnader baserade på L. Gustavsson och B. Johansson omräk-

nade till 1993 års prisläge. 6

För drivmedel innefattas i Kostnadbio produktions- distributions- och lagringskostnader för drivmedel, appendix A, eventuell merkostnad för användning av ett fordon som utnytt- jar biomassebaserade drivmedel jämfört med ett konventionellt fordon samt kapital- drifts och underhållskostnader för värmeproduktion med biprodukter, enligt anläggningsdata i appendix B. För användningen av biprodukterna antas ingen bränslekostnad förutom för halm, där en tillvaratagandekostnad enligt avsnitt 4 antas. Kostnadfossil innefattar såväl undviken drivmedelskostnad som eventuella undvikna kostnader för oljebaserad värme- produktion genom utnyttjande av biprodukter.

I kostnadsberäkningarna för el- och värmeproduktion ingår bränslekostnader samt kapi- tals-, drifts- och underhållskosmader enligt appendix B.

Referenser

1 Sara Ribacke, personligt meddelande, Statistiska Centralbyrån, 115 81 Stockholm 1994-05-30. 2 Ecotraffic, "Life of Fuels", Gamla Brogatan 29, 111 20 Stockholm, 1992.

3 B. Hektor, "Jordbruket och skogsbruket som resurs i klimatarbetet - effekter av olika

biobränslealtemativ på nettoemissionema av koldioxid", Sveriges lantbruksuniversitet, 750 07 Uppsala, 1993.

0. Norén, "Rapsolja för tekniska ändamål - framställning och användning", Jordbrukstekniska institutet, Box 7033, 750 07 Uppsala, 1990. 5 Å Axenbom, H. Johansson, V. Johansson, H. Rosenqvist, G. Sennblad, "Biobränsle från jord och skog. Värdering i ett marknadsperspektiv". Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7075, 750 07 Uppsala, 1992. L. Gustavsson, B. Johansson, Cogeneration: One Way to Use Biomass Efficiently, Heat Recovery Systems and CHP, Vol 14, 93—103, 1994.

I detta avsnitt sammanfattas dagens användning av fossila bränslen i Sverige. Analysen och diskussionen i kapitel 7, avseende möjligheterna att ersätta fossila bränslen med bio- bränslen, utgår bl a från dessa data.

3.1 Var och hur används fossila bränslen idag?

I tabell 3.1 redovisas all förbrukning av fossila bränslen i Sverige för energiändamål, upp- delat efter verksamheter enligt SCB.1 Förbrukning för produktion av el- och fjärrvärme redovisas särslcilt. Bunkring för utrikes sjöfart är exkluderad. Tabellen är baserad på SCB:s uppgifter och avser 1992. Det är det senaste året för vilket definitiv och konsistent statistik kunnat erhållas.

Fossilbränsleanvändningen i fjärrvärrnesystemen är av särskilt intresse vid en substitution till biobränslen. I tabell 3.2 redovisas vissa data för den svenska fjärrvärmeförsörjningen, med uppgifter bl a om fjärrvärmenätens årliga energiomsättning. Av tabellen framgår bl a att den största delen av värrneproduktionen sker i större fjärrvärmenät, vilket har betydelse bl a för möjliga investeringar i samproduktion av el och värme.

Tabell 3 .2 Producerad värme och el samt användning av fossila bränslen i större och mindre 'ärrvärme stem 1992.2 Storleksklass Producerad Producerad Fossilbränsleanvändning (TWh): el i I Wij) värme ( TWh) Kol Olja Naturgas

Levererad värme 0,3 7,2 0,2 1,6 0,3 ( 240 GWh/år (119 system) Levererad värme 3,2 29,3 7,7 2,5 2,6 > 240 GWh/år (33 system)

TOTALT 3 5 36 6 7 9 4 1 2,9

Tabell 3.1 Förbruknin av loss a bränslen för ener iandamal i Sveri 9 1992 TWh/år. Används inom/lör Stenkol, Koks Gasol Motor- Lätt-,mel- Diesel- Tunn elda-Tjock eldnu Naturgas Stadsgas Koksugns-. SIM/|A hrllnknl ol'a ol'a /1/ ol'a/2-5/ masu ns as

bensin Ianol'or

El- och fjärrvärme

- Kraftverk 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,23 0,61 0,00 0,00 0,13 1,25 - Induslr. moltryck 0,15 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,11 0,00 0,00 1.72 - Kraltvärme/vårme 4,58 0,00 0,09 0,00 0,00 0.00 0,19 2,13 2,32 0,00 0,68 9,99 - Krallvärmelel 2,21 0,00 0.31 0.00 0,00 0,00 0,14 1,22 0,73 0,00 0,85 5,47 . Värmeverk 1,29 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,44 2,22 0,57 0,00 0,12 5,08 Jordbruk, fiske 0,15 0,02 0.01 0,12 0,00 3,40 0,66 0,32 0,19 0,00 0,00 4,89 Skogsbruk 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 1.03 0,11 0,07 0,00 0,00 0,00 1,32 lnduslrl 5,18 6,85 4,86 0,01 0,09 0,17 3,90 8,63 3,00 0,15 2,64 35,48 Byggnadsverksamhet 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 1,59 1,44 0,12 0,01 0,00 0,00 3,18 Otten g verksamhet 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 3,65 1,71 0,16 0,02 0,00 5,55 Transporter 0,00 0,00 0,01 50,92 9,54 18,36 0,55 0,49 0,00 0,00 0,00 79,90 Övriga tjänster 0,01 0,00 0,09 0,05 0,00 0,00 2,51 0,47 0,80 0,05 0,00 3,48 * Hushåll 0,00 0,00 0.06 0,05 0,03 0,89 19,45 1,24 0,59 0,23 0,00 22,55

1 SUMMA 13,56 6,87 6,22 51,27 9,67 25,46 33,26 20,67 8,00 0,45 4,42 179,85 *

Tabell 3.3 Kol oxidemissioner lrän användnin av losslla bränslen | Sveri & 1992 kton/år , inklusrve utsla Emissioner iren: Stenkol, Koks Gasol Motor- Lätt-,mel- Diesel- Tunn eldn.-Tjock eldn.- Naturgas Stadsgas Koksugns-, SOMA brunkol bensin lanol'or ol'a ol'a /1/ ora/z-SI masu ns as

El- och fjärrvärme

- Kraftverk 0 - Induslr. moltryck 60 - Krattvårme/varme 1814 - Kraftvärmelel 874 - Värmeverk 509 60 385 0 512 327 3413 412 1949 55 1605

82 67 176 0 0 422 27 55 620 571 41 356 181

128 645 141

25 86 125

OOOON 00000 00000 60000 00000

Jordbruk, liske 60 7 4 37 1 1000 195 94 48 Skogsbruk 0 0 0 35 O 302 32 19 0 Industri 2051 3291 1361 3 28 49 1145 2512 739 Byggnadsvetksamhet 0 0 4 O 0 468 424 35 3 Ollen verksamhet 4 0 0 0 1072 497 40 Transporter 4 15531 2911 5403 163 142 0 Övriga tjänster 25 16 o 0 735 135 74 Hushåll 18 16 9 262 5717 362 146 0 1446 0 388 1265 12498

933 1622 24153 1010 6611

0 OOVOQODN lh

0000

PO 6000 0000

SUMMA 5370 3299 1741 15638 2949 7484 9777 6015 1969 164 2120 56525 (a) För posten 'koksugns- och masugnsgas" har emissionsfaktorn lör masugnsgas använts, då denna dominerar helt.

3.2 Koldioxidemissioner från användning av fossila bränslen

I tabell 3.3 redovisas koldioxidemissioner från fossila bränslen i Sverige 1992 enligt upp— delningen i tabell 3. 1. Utnyttjade emissionsfaktorer framgår av tabell 2.1. Faktorema är baserade på SCB:s material, men med ett tillägg för koldioxidutsläpp förknippade med ut- vinning, förädling och distribution (se vidare noter till tabell 2.1).

Alla koldioxidutsläpp enligt tabell 3.3 hänförs till den slutliga användningen av fossila bränslen. Detta innebär att koldioxidutsläpp vid användning av sekundära (omvandlade) energibärare (t ex koks, förädlade oljeprodukter) inkluderar utsläpp vid tidigare omvand- ling i t ex raffinaderier eller koksverk .

Av tabellen framgår att de största enskilda posterna är trafikens utsläpp (från bensin och diesel) samt industrins olje- och kol/koksanvändning. De samlade utsläppen från kraft- och värmeverk är av samma storleksordning som från hushållen (främst olja till uppvärmning).

Referenser

1 Statistiska centralbyrån, Årliga energibalanser 1991-1992, Statistiska meddelanden nr E 20 SM 9402, SCB-tryck, Örebro, 1994. 2 Vänneverksföreningen (VVF), "Statistik 1992”, Värmeverksföreningen, Box 1109, 111 81 Stockholm, 1993.

Produktion av biobränslen kan ske både inom jordbruket, genom odling av energi— grödor eller tillvaratagande av restprodukter vid livsmedelsproduktion och inom skogsbruket, genom uttag av t ex avverkningsrester. Detta avsnitt belyser energi- effektivitet och energiutbyte, produktionspotential och produktionskostnader för några av de biobränslen som anses kunna bli aktuella i Sveriges framtida energiförsörjning.

4.1 Energibalans och energiskörd

Ett första krav man bör ställa på produktion av bioenergi är att man får ut mer energi, i form av skördad biomassa, än den energi som sätts in vid odling eller uttag. Ett mått på produktionens energieffektivitet är energibalansen, som fås genom att energiskörden divideras med energiinsatsen. Ju högre denna kvot är, desto energieffektivare är produktionen. Om tillgången på mark är begränsad är energiutbytet per hektar också väsentligt när olika typer av biobränslen jämförs. Energiutbytet, eller nettoenergi— skörden, fås genom att energiinsatsen dras ifrån energiskörden.

I tabell 4.1 redovisas energibalans och energiutbyte vid odling/uttag av biobränslen med dagens metoder inom jord- och skogsbruket, samt i tabell 4.2 hur dessa kan komma att förändras under de kommande tjugo åren till följd av växtförädling, förbättrad odlings- /skördeteknik och energieffektivisering. Energianalysema har begränsats till att gälla till och med transport av skördad biomassa till bilväg d v s transport till förädlings- industri och därefter följande omvandlingsprocesser är ej medtagna. De energiinsatser som inkluderas i beräkningarna är drivmedel samt energibehov för utsäde, gödselmedel, kemiska bekämpningsmedel, maskiner, maskintransporter samt, vid skogsbränsleuttag kring 2015, även vedaskåterföring. Uttag av avverkningsrester antas ske en gång per omloppstid idag respektive två gånger kring 2015.

Energiåtgången vid lastbilstransport uppskattas vara 0,8 kWh per tonkilometer.1 I detta innefattas såväl driv- och smörjmedelsförbrukning som den totala energiåtgången vid tillverkningen av lastbilsekipaget (inklusive reservdelar). Vid ett transportavstånd om 50 km blir energiåtgången för transport av tex vete cirka 200 kWh per hektar och år

d v 5 mindre än 1% av energiskörden. Om transportavståndet fördubblas till 100 km blir energiåtgången drygt 1% av energiskörden. Motsvarande siffror för övriga energigrödor och hyggesrester är i samma storleksordning. Vid längre transporter blir tåg och båt aktuellt och eftersom dessa transportmedel är cirka 7 respektive 10 gånger energi— effektivare än lastbil2 kan energiåtgången förbli liten vid transporter jämfört med

energiskörden. Energiåtgången vid biomassatransport försummas därför i detta arbete medan däremot kostnaden, vilken kan vara relativt stor, beaktas.

Energiskördama avtar normalt från södra till norra Sverige, vilket påverkar framför allt energiutbytet. Vi har därför som genomsnittsområden valt Götalands norra slättbygder för odling av energigrödor(Västgöta- och Östgötaslätten) och Balansornråde 2 (Stockholms-, Uppsala-, Västmanlands-, Gävleborgs-, Kopparbergs— samt södra delen av Jämtlands län) för uttag av avverkningsrester.

Tabell 4.1 Biobränslegroduktion idag.3

Biobränsle Energiskörda Energiinsatsa (kWh/harr) Energibalans Energiutbyte (kWh/ha,!!!) drivmedel övrigt totalt (kWh/ha,år) Avverkningsrester ! 140 31 4 35 33 1 100 Salix 41900 490 1110 1600 26 40300 Rörflen 30300 800 1450 2250 14 28100 Vete (kärna) 20900 1040 2350 3390 6 17500 Vete(käma+halm) 22900 1090 2470 3560 7 19300 Raps (frö) 18300 1150 2380 3530 5 14800 Raps (frö+halm) 20300 1200 2500 3700 6 16600 Halm (vete, raps) 2000 50 120 170 12 1800 Lusem 32100 1310 520 1830 18 30300 & data över energiskörd och energiinsats avser lägre värmevärdet

Tabell 4.2. Biobränsleeroduklian omkring 2015 - ett scenario.4 Biobränsle Energiskörd Energiinsats (kWh/han:) Energibalans Energiutbyte (kWh/hur) drivmedel övrigt totalt (kWh/ha.år) Avverkningsrester 4100 87 9 96 43 4000 Salix 75000 590 730 1320 57 73700 Rörflen 47000 1060 930 1990 24 45000 Vete (kärna) 31000 800 1580 2380 13 28600 Vete (kåma+halm) 39000 940 1660 2600 15 36400 Raps (frö) 22000 930 1550 2480 9 19500 Raps (hör-halm) 30000 1070 1630 2700 11 27300 Halm (vete, raps) 8000 140 80 220 36 7800 Lusem 58000 1680 370 2050 28 56000 4. 2 Resursbasen

Enligt Biobränslekommissionen5 uppskattas 800 000 ha åkermark vara potentiellt tillgängliga för odling av energigrödor i Sverige kring sekelskiftet, eftersom denna areal inte bedöms nödvändig för att täcka det svenska livsmedelsbehovet. I tabell 4.3 redovisas den potentiella nettoenergiproduktion för olika energigrödor, idag och kring 2015, om respektive gröda antas odlas på all överskottsmark. Spannmålsarealen för livsmedelsproduktion uppskattas bli, efter anpassning till det minskade livsmedels- behovet, ca 1,1 miljoner hektar.6 En bedömning är att det möjligt att ta ut en halm- mängd som i medeltal för Sverige motsvarar 5 MWh/ha, år idag, respektive 10

MWh/ha, år kring 2015 .7 I tabell 4.3 redovisas också potentialen för uttag av avverkningsrester vilken bygger på uppskattningar gjorda av Biobränsle- kommissionen.8 Storleken av skogsbränsleuttaget har räknats ner 10% vid dagens uttag respektive upp 10% vid uttag kring 2015, med hänsyn till skogens tillväxt- förändringar,9 eftersom den potential Biobränslekommissionen anger gäller för år 2005.

Tabell 4 .3 . Energipotential för respektive biobränsle, idag och kring 2015 . Tillgänglig areal för biomasseproduktion [är energiändamål antas vara oförändrad. Biobränsle Potential med dagens Potential med antagna brukningsmetoder brukningsmetoder kring 2015 (lgh/an (lgh/år) Avverkningsrester 20.22b 5 3.65c Halm från livsmedelsprod. 6 1 1 lik ! rn 'v för rm ns användning; Salix 32 59 Rörflen 22 36 Höstvete (käma+halm) 16 29 Höstraps (frö+halm)a 2 4 Lusem 24 45 a Av växtföljdsskäl bedöms den möjliga oljeväxtarealen vara ca 285 000 hektar i Sverige.10 Idag odlas oljeväxter på ca 135 000 hektar för livsmedelsproduktion11 vilket innebär att den praktiskt möjliga oljeväxtarealen för energiändamål är ca 150 000 hektar. b Potential med dagens ekologiska restriktioner, 10% lägre biomassauttag än 2005.

Potential med kompensationsgödslin g, förändrat massavedsuttag i gallringar och förändrat kvalitetskrav av skogsindustrin, 10% högre biomassauttag än 2005.

0

4.3 Produktions- och transportkostnader

Uppgifter om produktions- och transportkostnader för respektive biobränsle har hämtats från Axenbom et al12 och justerats i detta arbete med hänsyn till de aktuella skörde- nivåema samt till 1993 års penningvärde. Produktionskostnadema varierar beroende på förutsättningama för odling/uttag varför de redovisade kostnaderna i tabell 4.4 ska ses som riktvärden. Vid följande kostnadsberäkningar antas det att transport av biomassa sker med lastbil med ett avstånd om 50 km.

I tabell 4.5 redovisas en grov uppskattning om hur produktions— och transport- kostnadema kan komma att förändras de närmaste tjugo åren. Kostnadsuppskatt- ningarna bygger på hur arbets- och maskininsatser (antal traktortimmar), drivmedels- förbrukning samt gödsel— och sprutmedelsgivor antas förändras vid framtida brukningsmetoder (kring 2015), jämfört med dagsläget”. Övriga produktionskostnader som t ex markersättning, projektering, administration och försäkringar antas vara oförändrade. Som framgår av tabell 4.5 uppskattas de framtida produktionskostnadema sjunka med mellan 20 och 40%. Studier utförda vid Sveriges Lantbruksuniversitet14

visar också på stora möjligheter att sänka produktionskostnader i framtiden. Deras bedömning är att produktionskostnadema vid spannmåls- och oljeväxtodling i det närmaste skulle kunna halveras till 1995/96, jämfört med 1989/90 års situation, genom framförallt mindre maskin— och arbetsinsats.

Tabell 4 .4 . Dagens eroduktians— och transportkostnader för respektive biobränsle. Biobränsle Produktionskostnad Transportkostnad Total kostnad onor / ha år nor / MWh nor / MWh onor / MWh Avverkningsrester 99 87 20 1 10 Salix 4 868 116 20 140 Rörflen 4 088 135 35 170 Höstvete (kärna) 7 630 365 15 380 Höstraps (frö) 8 138 447 15 460 Halm (vete, raps) 147 74 35 110 Lusem 4 283 133 35 170

Tabell 4 5 . Uggskatrade produktions- och transportkostnader för respektive biobränsle kring 2015. Biobränsle Produktionskostnad Transportkostnad Total kosmad onor / ha, är onor / MWh nor/ MWh onor / MWh Avverkningsrester 208 68 18 90 Salix 5 833 78 18 100 Rörflen 6 855 97 31 130 Höstvete (kärna) 6 855 221 13 230 Höstraps (frö) 7 324 333 13 350 Halm (vete, raps) 477 59 31 90 Lusem 5 272 91 31 120

4.4 Miljöeffekter relaterade till odling/uttag av biobränslen

Produktion av bioenergi kan, om den utförs felaktigt, medföra lokala miljöproblem som försämrad markbördighet, vattenkvalitet och biologisk mångfald. Det är därför viktigt att ekologiskt acceptabla metoder utnyttjas för biobränsleproduktion, så att inte bara den globala miljösituationen, utan även den lokala, kan förbättras vid ett ökat ut- nyttjande av bioenergi.

Den teoretiska tillgången av restprodukter som halm och awerkningsrester är stor, men av ekologiska skäl kan endast en mindre mängd tas ut för energiändamål, eftersom markens långsiktiga produktionsförrnåga kan försämras genom en alltför stor nettobort- försel av näringsämnen och organiskt material. Dagens ekologiska restriktioner inom skogsbruket15 medger ett mycket begränsat uttag av avverkningsrester från naturligt fattiga och torkkänsliga skogsmarker samt från skogsmarker hårt belastade av för- surning. Dessutom tillåts uttag endast en gång per omloppstid. Nya ekologiska restrik- tioner för skogsbränseleuttag, vilka är under utarbeming, antas medge ett större biomassauttag bl a genom att näringsförlustema kompenseras via askåterföring.

Fleråriga energigrödor som Salix och olika energigräs synes ha miljömässiga fördelar gentemot ettåriga traditionella jordbruksgrödor. Tillförseln av organiskt material till jorden är större från fleråriga grödor vilket förbättrar markstatusen. Risken för jord- packning, framförallt på lerjordar, är också mindre vid odling av fleråriga grödor, jämfört med ettåriga, eftersom t ex jordbearbetning sker mera sällan. Den lägre jordbearbetningsfrekvensen, tillsammans med att marken är bevuxen året om och att gödselgivoma normalt är lägre, medför att näringsläckaget från Salix- och energi- gräsodling är lägre än från odling av ettåriga, traditionella livsmedelsgrödor.16

Kväveförluster kan, förutom via nitratläckage, ske som emissioner av växthusgasen dikväveoxid (NZO). Risken för emissioner är större från fuktiga lerjordar än från torrare sandjordar. Man har dessutom funnit ett generellt samband mellan kvävegödselgivans storlek och emissionernas, där högre gödsel giva ger högre Ngo-emissioner.17 Eftersom kvävegödselgivoma normalt är lägre för Salix och energigräs bör risken för NZO- emissioner vara lägre från dessa grödor, jämfört med ettåriga livsmedelsgrödor. En ökad risk för Ngo-emissioner kan emellertid uppkomma om Salix odlas på fuktiga jordar vilka normalt inte brukas med övriga grödor.

En övergång från livsmedelsproduktion till energiproduktion i form av fleråriga grödor, har en viss positiv inverkan på den biologiska mångfalden, då tex markfaunan blir mer artrikls Dessutom används mindre mängd kemiska bekämpningsmedel vid odling av Salix och energi gräs, jämfört med livsmedelsgrödor, vilket bl a påverkar floran och faunan positivt. Det viktigaste för såväl åker- som skogslandskapens biologisk mång- fald är emellertid att artrika biotoper bevaras. Dessutom bör vid tillvaratagande av awerkningsrester en viss del färsk ved, och all död ved lämnas.19

10

11 12

13

14

15

16

17

18 19

P. Börjesson, "Energianalyser av biobränsleproduktion i svenskt jord- och skogst - idag och kring 2015". Manuskript, Institutionen för miljö— och energisystem, Gerdagatan 13, Lunds Universitet, 223 62 Lund 1994. D. Pimentel, Energy inputs in production agriculture. In R .C. Fluck (editor) Ehmm Wvol. 6, Elsevier, Amsterdam, 1992.

P. Börjesson, "Energianalyser av biobränsleproduktion i svenskt jord- och skogsbruk - idag och kring 2015". Manuskript, Institutionen för miljö- och energisystem, Gerdagatan 13, Lunds Universitet, 223 62 Lund,l994. P. Börjesson, "Energianalyser av biobränsleproduktion i svenskt jord- och skogsbruk - idag och kring 2015". Manuskript, Institutionen för miljö- och energisystem, Gerdagatan 13, Lunds Universitet, 223 62 Lund, 1994.

Statens Offentliga Utredningar WWW hmmm SOU 1992: 90, Allmänna förlaget, Stockholm, 1992. Statens Offentliga Utredningar, BtebzanslcnjapfzamMslutbemnkandux hiahzåmlekommissienmSOU 1992: 90, Allmänna förlaget, Stockholm, 1992.

P. Börjesson, "Energianalyser av biobränsleproduktion 1 svenskt jord- och skogsbruk - idag och kring 2015". Manuskript, Institutionen för miljö- och energisystem, Gerdagatan 13, Lunds Universitet, 223 62 Lund, 1994.

Statens Offentliga Utredningar Bmhtrmslenjaråamttdelzetankanduy. hmmm SOU 1992: 90, Allmänna förlaget, Stockholm, 1992. A. Lundström, P. Nilsson & U. Söderberg, "Avverkningsberäkningar 1992". Rapport 56 Institutionen för skogstaxering, Sveriges Lantbrulsuniversitet, 901 83 Umeå, 1993.

0. Norén, "Rapsolja för tekniska ändamål- framställning och användning", Meddelande nr 429, Jordbrukstekniska institutet, Box 7033, 750 07 Uppsala, 1990"

Statistiska Centralbyrån WWW Örebro 1993

Å. Axenbom, H. Johansson, V. Johansson, H. Rosenquist & G. Sennblad, "Biobränsle från jord och skog - värdering i ett marknadsperspektiv". Aktuellt från lantbruksuniversitetet 405/406, Allmänt, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7075, 750 07 Uppsala, 1992. P. Börjesson, "Energianalyser av biobränsleproduktion i svenskt jord- och skogsbruk - idag och kring 2015". Manuskript, Institutionen för miljö- och energisystem, Gerdagatan 13, Lunds Universitet, 223 62 Lund,l994. P. Andersson, S. Claesson & J. Ingemansson, "Vad innebär EG för svensk spannmåls- och oljeväxtodling?" Aktuellt från lantbruksuniversitetet 418, Allmänt, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7075, 750 07 Uppsala, 1993. Skogsstyrelsen, "Skogsstyrelsens författningssamling - Allmänna råd". SKSFS l986:1, Jönköping, 1986. L. Bergström & R. Johansson, Influence of fertilized short-rotation forest plantations on nitrogcn concentrations in groundwatcr. Soil Use and Managment, 8 (1) : 36—40, 1992. P.A. Okken & J. van Doom, The feasibility of energy crops to reduce C02 emissions, focused an automotive fuels in The Netherlands. Biomass and Bioenergy, 5 (2) : 121-127, 1993. F. Makeschin, Effects of energy forestry on soils. Biomass and Bioenrgy, In press, 1994. B. Enström, Personlig kommunikation, Växt- och skogsskydd i skogsbruket, Sveriges Lantbruksuniversitet, Box 7044, 750 07 Uppsala, 1994.

5 Drivmedel från biomassa

Följande drivmedel och produktionstekniker jämförs med avseende på möjlig koldioxidre- duktion genom ersättning av fossila drivmedel samt kostnaden för koldioxidreduktion: 1) rapsmetylester (RME) producerad av rapsolja från höstraps genom förestring med metanol från salix; 2) biogas från lusern ; 3) etanol från vete; 4) etanol från salix utnyttjande CASH-processen (sur hydrolys); 5) etanol från salix utnyttjande enzymatisk hydrolys samt 6) metanol från salix. Dessutom uppskattas kostnad för koldioxidreduktion för etanol— och metanolproduktion vid utnyttjande av skogsbränslen (avverkningsrester) som råvara.

Beräkningar görs dels för ersättning av bensin i lätta fordon och diesel i tunga fordon med konventionella förbränningsmotorer. RME har likartade egenskaper som diesel och analy- sen för detta bränsle begränsas till tunga fordon. De antaganden som gjorts vad gäller energieffektiviteten för olika drivmedel redovisas i tabell 5.1.

Produktivitet och råvarukostnader för bioenergi baseras på avsnitt 4. Halm från såväl raps- som veteodlin gar antas utnyttjas enligt produktivitet i tabell 4.1 och 4.2. Antaganden om energiflöden vid drivmedelsproduktion, produktions och distributionskostnader för driv- medlen samt eventuella merkostnader för fordon som använder biomassebaserade drivme- del redovisas i appendix A.

Tabell 5.1 Anlagen skillnad i energiefektivitet ( %) för fordon som använder drivmedel från biomassa i förbränningsmotor jämfört med fordon som använder fossila drivmedel. Antagandena baserade på Eriksson1,samt Mills och Ecklund.2

Drivmedel Personbil Tungt fordon Rapsmetylester - i 0 % Biogas + 15% - 15% Etanol + 15% i 0 % Metanol + 15% i 0 %

5 . 1 Resultat 5 .] .] Nettoenergiproduktion

Nettoproduktionen av drivmedel och biprodukter användbara för vänneproduktion för olika grödor, odlingsförhållanden och tekniker för drivmedelsproduktion redovisas i ta- bell 5.2.

Tabell 5.2 Nettoproduktion (M Wh/ha ) av drivmedel (D) och biprodukter som kan användas som bränsle för värmeproduktion (B) vid dagens odlingsförhållanden och uppskattningar om odlingjo'rhål- landen år 2015 . Odlingsförhållanden gäller Götalands norra slättbygder.

RME Biogas Etanol från Etanol från Etanol från Metanol lusern vete salix salix Salix CASH Enzym MWh/ha MWh/ha MWh/ha MWh/ha MWh/ha MWh/ha D Ba D B D B D B D B D B

Dagensodling 7.3 8.0 14 0 7.7 0 12 13 16 5.5 24 0 Odling2015 9.2 17 26 0 1813 1.2 22 24 28 11 44 0 a Halm och rapsexpeller. b Ökningen beror till stor del, på att en ökad mängd halm vilken kan används i stället för del av råvaran

för processenergi.

5.1.2 Reduktion av koldioxidutsläpp

Störst koldioxidreduktion per arealenhet jordbruksmark erhålles för de drivmedelskedjor som baseras på salixodling, figur 5.1-5.4. För såväl rapsmetylester och etanol från salix är möjligheterna att avsätta biprodukterna för energiändamål av avgörande betydelse för re- sultatet. Biproduktema är från rapsmetylesterkedjan ungefär lika delar halm och rapsex- peller. Biprodukter vid produktion av etanol från salix är i form av ligninbränsle. Några praktiska erfarenheter från användning av rapsexpeller som bränsle finns inte.3

Något högre koldioxidreduktion erhålles vid användning av de biomassebaserade drivmed- len i lätta fordon p g a antagen högre energieffektivitet jämfört med bensinfordon, tabell 5.1.

Effektiviteten med vilken skogsbränslen kan användas för etanol- och metanolproduktion är per mängd tillförd biomassa jämförbar med salixaltemativet. Detta innebär att reducerad mängd koldioxid per tillförd mängd skogsbränslen är ungefär lika stor vid etanol-och metanolproduktion under förutsättning att det finns avsättning för ligninbränslet från etanolproduktionen.

kg C02/ha, år Lätta fordon - dagens odlingsförhållanden

& Biprodukter er- sättande eol

. Drivmedel er- sättande bensin

Biogas Etanol Etanol Etanol Metanol från Salix Salix Salix vete CASH Enzym

Figur 5.1 Reduktion av koldioxid för olika grödor och drivmedel vilka ersätter bensin i lätta vägfordon baserade på dagens odlingjörhållanden i Götalands norra slättbygder.

kg C02/ha, år Tunga fordon - dagens odlingsförhållanden

E Biprodukter e:-

sättande eol

. Drivmedel er- sättandediesel

RME Biogas Etanol Etanol Etanol Metanol

från Salix Salix Salix vete CASH Enzym

Figur 5 .2 Reduktion av koldioxid för olika grödor och drivmedel vilka ersätter diesel i tunga vägfordon baserade på dagens odlingsförhållanden i Götalands norra slöttbygder.

kg C02/ha, år Lätta fordon - odlingsförhållanden kring år 2015 40000

30000

20000

& Biprodukter er—

sättande eol 10000

. Drivmedel er— sättande bensin

Biogas Etanol Etanol Etanol Metanol från Salix Salix Salix vete CASH Enzym

Figur 5.3 Reduktion av koldioxid för olika grödor och drivmedel vilka ersätter bensin i lätta väg/ordan baserade på uppskattade odlingsförhållanden för år 2015 i Götalands norra slättbygder.

kg C02/hä, år Tunga fordon - odlingsförhållanden kring år 2015 40000

Biprodukter er- sättande eol

. Drivmedel er- sättande bensin

RME Biogas Etanol Etanol Etanol Metanol från Salix Salix Salix vete CASH Enzym

Figur 5.4 Reduktion av koldioxid för olika grödor och drivmedel vilka ersätter diesel i tunga vägfordon baserade på uppskattade odlingsförhållanden för år 2015 i Götalands norra slättbygder.

5.1.3 Kostnad för reducerade koldioxidutsläpp

Kostnaderna för reducerade koldioxidutsläpp blir lägst för metanol, figur 5.5-5.8. Reduktionskosmaden blir lägre för lätta fordon än för tunga fordon p g a den skillnad i energieffektivitet mellan lätta alkohol- och bensinfordon som antagits, tabell 5.4. Utan denna verkningsgradsskillnad stiger kostnaden för reducerad koldioxid i personbilar till samma nivå som för tunga fordon.

I figurerna redovisas endast kostnader för etanol och metanolproduktion med salix och vete som råvara. Beräkningar har emellertid gjorts som visar att kostnadema för koldi- oxidreduktion blir ungefär 10% lägre om avverkningsrester används i stället för salix, ba- serat på dagens råvarukostnader enligt avsnitt 4. Med antaganden om framtida odlingsför- hållanden blir reduktionskostnaden endast obetydligt lägre om awerkningsrester används som råvara i stället för salix.

Förbättrade odlingsförhållanden kan ge sänkta kostnader för drivmedlen, figur 5.7-5.8. Särskilt tydligt är det för drivmedel som rapsmetylester och etanol från vete där råvaru- kostnaden dominerar. För dessa grödor har resultatet även förbättrats genom att en större mängd halm antas kunna tillvaratas, vilken bidrar med koldioxidreduktion till låg kostnad.

SEK/kg C02 Lätta fordon - dagens odlingsförhållanden

Biogas Etanol Etanol Etanol Metanol från Salix Salix Salix vete CASH Enzym

Figur 5 .5 Kostnad för reduktion av koldioxid för olika grödor och drivmedel vilka ersätter bensin i lätta vägfordon baserade på dagens odlingsförhållanden i Götalands norra Slätlbygder.

SEK/kg C02 Tunga fordon - dagens odlingsförhållanden 4

RME Biogas Etanol Etanol Etanol Metanol från Salix Salix Salix vete CASH Enzym

Figur 5.6 Kostnad för reduktion av koldioxid för olika grödor och drivmedel vilka ersätter diesel i tunga vägfordon baserade på dagens odlingsförhållanden i Götalands norra Slättbygder.

SEK/kg C02 Lätta fordon - odlingsförhållanden kring år 2015

Biogas Etanol Etanol Etanol Metanol

från Salix Salix Salix vete CASH Enzym

Figur 5. 7 Kostnad för reduktion av koldioxid för olika grödor och drivmedel vilka ersätter bensin i lätta

vägfordon baserade på uppskattade odlingsförhållanden kring år 2015 i Götalands norra Slättbygder.

SEK/kg C02 Tunga fordon - odlingsförhållanden kring år 2015

RME Biogas Etanol Etanol Etanol Metanol från Salix Salix Salix vete CASH Enzym

Figur 5.8 Kostnad för reduktion av koldioxid för olika grödor och drivmedel vilka ersätter diesel i tunga vägfordon baserade på uppskattade odling'örhällanden kring år 2015 i Götalands norra Slättbygder.

5.1.4 Alternativa beräkningar för rapsmetylester och etanol från vete

Vid en mindre produktion av etanol från vete och rapsmetylester kan det frnnas avsättning för foderbiprodukter från drivmedelsproduktionen. För att studera effekten av en sådan avsättning görs en altemativberäknin g där foderproduktema krediteras med 4 MWh per MWh rapsfrö respektive 0.1 MWh per MWh vetekäma4 för undviken energianvändning för foderproduktion. Beräkningarna görs för dagens odlingsförhållanden och användning i tunga vägfordon

Möjlig koldioxidreduktion per hektar påverkas ej om biprodukter från etanol kan användas som foder. För RME minskar koldioxidreduktionen per hektar med ca 10%. Kostnaderna för koldioxidreduktion sjunker för etanol från vete från 3.20 SEK/kg C02 till 2.0 SEK/kg C02 i tunga vägfordon. Motsvarande reduktion för rapsmetylester blir från 1.60 SEK/kg C02 till 1.0 SEK/kg C02.

5 . 2 Alternativa drivsystem

Ovan har endast möjligheterna att utnyttja biomassebaserade drivmedel i konventionella förbränningsmotorer behandlats. Eldrift baserad antingen på batterier (elproduktion sker utanför fordonet) eller på bränsleceller (elproduktion sker i fordonet) tycks ha en potential

för hög energieffektivitet vid slutlig användning jämfört med ett konventionellt bensin- fordon, tabell 5.3.

Tabell 5.3 Uppskattningar av energiefektivitet för en bensindriven personbil och uppskattningar för, framtida batteridrivna elfordon och metanoldn'vna bränslecellsfordon baserat på Ogden och Nitsch.5 Fordonstyp Energieffektivitet kWh/ km 0.78

Bensin - förbrärmingsmotor Batteridrivet elfordon (elbehov) Bränslecellsfordon - metanola metanolbehov a l bränslecellen utnyttjas vätgas vilken produceras från metanolen ombord på fordonet.

En uppskattning av möjlig koldioxidreduktion vid ersättning av bensin i en personbil med förbränningsmotor beräknas för biomassebaserad metanol utnyttjad i förbränningsmotor respektive bränslecell samt för ett batteridrivet elfordon som utnyttjar el producerad från biomassa, figur 5.9. I samtliga alternativ antas biomassan utgöra salix från jordbruksmark med uppskattad nettoproduktion år 2015. Verkningsgraden för elproduktion från biomassa antas vara 0.45 och förlustemai nätet 7%. Skillnaden mellan de olika drivsystemen är förmodligen något mindre än vad figuren indikerar då det fortfarande finns en viss potential för verkningsgradsförbättringar i drivsystem baserade på förbränningsmotor— teknik.

kg COZ/ha, år

40000

30000

20000

10000

0

Förbrännings- Bränslecell Elfordon motor, Metanol Metanol El från från salix från salix salix

Figur 5.9 Reducerade koldioxidutsläpp per odlad areal biomassa genom ersättning av bensin i lätta for-

don med förbränningsmotor. Beräkningarna baserade på uppskattningar av odlingsförhållanden år 2015 .

Skillnaden mellan de olika alternativen visar på skillnader energieffektivitet mellan olika typer av drivsystem. Användning av bränslecellfordon eller batteridrivna fordon leder till att tillgängliga biomasseresurer kan räcka till ett större transportarbete än om fordon med konventionella förbränningsmotorer används. Även fossila bränslen kan användas effek- tivt för transportändarnål genom umyttjande av bränslecellsfordon och batteridrivna el- fordon.

Utnyttjande av biomassebaserad metanol i stället för fossilbaserad metanol i ett bränslecell- fordon, eller biomassebaserad el i stället för fossilbaserad el i ett batteridrivet elfordon, le- det inte nödvändigtvis till större reduktion av koldioxid än om biomassebaserad metanol använd i förbränningsmotor ersätter bensin. Det bestäms av såväl energieffektivitet vid produktionen av metanol och el som val av fossil råvara för metanol och elproduktion.

5.3. Utsläpp av regionala och lokala luftföroreningar vid användning av drivmedel från biomassa

Förutom att bidra till en reduktion av utsläppen av koldioxid kan biomassebaserade driv- medel bidra till en reduktion av andra utsläpp som kväveoxider, svaveldioxid och kol—

väten.

De biomassebaserade drivmedlen är praktiskt taget svavelfria. Utsläppen av kväveoxider från tunga fordon kan reduceras med 30% vid etanolanvändning, 50% vid metanolan- vändning och 80% vid metangasanvändning (t ex biogas) jämfört med dagens bästa die- seloljemotor.6 För RME har något ökande kväveoxidutsläpp uppmätts.7 För lätta väg- fordon bestäms kväveoxidutsläppen av katalysatoms funktion varför effekten på fordons- emissionema av en introduktion av biomassebaserade drivmedel är osäker. Emissionema av kväveoxider från biomassebaserade drivmedel kan kraftigt överstiga utsläppen från fossilbaserade drivmedel för lätta fordon om hela drivmedelskedjan studeras och om da- gens dieselbaserade arbetsfordon används vid odling och transport.8 Om i stället biomas— sebaserade drivmedel med låga kväveoxidutsläpp utnyttjas för odling och transport, vilket förutsatts i denna studie, kan denna skillnad elimineras.9

De biomassebaserade drivmedlen ger låga utsläpp av polyaromatiska kolväten. Alko- holema ger emellertid ökade utsläpp av aldehyder vilka dock kan reduceras genom utnytt- jande av katalysatorteknik. Bensin och dieseloljedrivna fordon ger även efter katalysator utsläpp som är mer reaktiva för oxidantproduktion än avgaserna från de biomassebaserade drivmedlen. Lägst reaktivitet återfinns hos metangas.10

5 .4 Diskussion drivmedel

Störst potential för reduktion av koldioxid erhålles för drivmedel producerade ur cellulosa- haltiga råvaror. Potentialen äri samma storleksordning för såväl etanol producerad med antingen CASH-processen eller med enzymatisk hydrolys och metanol, förutsatt att bipro- dukterna vid etanolproduktion kan användas för energiändamål. Kostnaderna för koldi- oxidreduktion tycks emellertid vara lägre för metanol än för etanol beroende på högre drivmedelsutbyte och lägre produktionskostnad för detta alternativ. Kostnaderna är emel— lertid osäkra eftersom produktionstekniken för etanol eller metanol från cellulosahaltiga rå- varor fortfarande är på försöksstadiet.

Sänkta kostnader för odling och tillvaratagande av biomassekostnader kan bidra till sänkta kostnader för biomassebaserade drivmedel och därmed sänkta kostnader för undvikna koldioxidutsläpp. Av särskild betydelse kan det få för drivmedel där råvarukostnaden sva— rar för en stor andel av de totala kostnaderna.

Potentialen för koldioxidreduktion är större och kostnaderna för denna reduktion lägre då bensin ersätts i lätta fordon än då diesel ersätts i tunga fordon. Den huvudsakliga orsaken är den potential för ökad energieffektivitet i ottomotorer som antas finnas för de biomasse— baserade drivmedlen jämfört med bensin. Dessa fördelar finns inte för dieselmotorer. Potentialen att reducera utsläppen av kväveoxider tycks däremot större om alkohol eller biogas ersätter diesel i tunga fordon än om bensin ersätts i lätta vägfordon med katalysator.

Metanol tycks ha fördelar gentemot övriga biomassebaserade drivmedel vad gäller effek- tivitet att reducera koldioxidutsläpp. På längre sikt är dessutom metanol ett lämpligt bränsle för användning i bränslecelldrivna fordon. Sådana fordon har en potential för mycket låg energianvändning och låga utsläpp av luftföroreningar. Teknik för reformering av metanol till vätgas för användning i bränsleceller är under utveckling. På längre sikt kan även bio- massebaserad vätgas direkt användas för fordonsdrift. Fortfarande är tekniken för vätga- slagring i fordonen både skrymmande och kostsam.

Batteridrivna elfordon ger hög energieffektivitet såväl vid användning av biomassa som fossila bränslen för elproduktion. Batteridrivna fordon är än så länge behäftade med kort möjlig körsträcka och höga kostnader. Teknikutveckling som bl a medför batterier med högre kapacitet och sänkta kostnader fordras förmodligen för att elfordonen skall kunna få en mer omfattande användning.

I beräkningarna har låginblandningar av fordonsalkoholer inte beaktats. Dessa kan ha be- tydelse i ett introduktionsskede då en produktion av alkoholbränslen byggs upp. Den po- tential för ökad energieffektivitet och minskade emissioner som finns för renalkohol- bränslen tycks inte finnas för dessa bränslen.11 En ökad energieffektivitet vid användning av alkoholbränslen har som tidigare visats stor betydelse för de kostnader för reduktion av koldioxidutsläppen som beräknats.

Referenser

10

11

G. Eriksson, "Åtgärder för ökad användning av miljövänliga fordon. Bilagor" TFB-rapport 199227, Transponforskningsberedningen, Birger Jarls Torg 5, 111 28 Stockholm, 1992. G. A. Mills, E. E. Ecklund, Alcohols as components of transportation fuels, Ann. Rev. Energy Vol 12, 47-80, 1987.

0. Norén, "Rapsolja för tekniska ändamål - framställning och användning", Jordbrukstekniska institutet, Box 7033, 750 07 Uppsala,]990. P. Sundell, T. Ekborg, "Från åkermark till elektricitet", Vattenfall, 162 87 Vällingby, 1992. ]. M. Ogden, J. Nitsch. Solar Hydrogen, in T. B. Johansson, H. Kelly, A. K. N. Reddy, R. H. Williams, Renewgble Energy, Sources for Fugs and Elggta'ciu, Island Press Washington D. C., 1993. G. Eriksson, "Åtgärder för ökad användning av miljövänliga fordon. Bilagor" TFB-rapport 1992z7, Transportforskningsberedningen, Birger Jarls Torg 5, 111 28 Stockholm, 1992. M Devitt et al, Biofuel for transport: an investigation into the viability of rape methyl ester (RME) as an alternative to diesel fuel, International Journal of Ambient Energy, Vol 14, 195-218, 1993. Ecotraffic, "Life of Fuels", Gamla Brogatan 29, 111 20 Stockholm, 1992. B. Johansson, "Strategies for Reducing Emissions of Air Pollutants from the Swedish Transportation Sector". Manuskript, Institutionen för miljö- och energisystem, Gerdagatan 13, 223 62 Lund. G. Eriksson, "Åtgärder för ökad användning av miljövänliga fordon. Bilagor" TFB-rapport 1992z7, Transportforskningsberedningen, Birger Jarls Torg 5, 111 28 Stockholm, 1992. G. A. Mills, E. E. Ecklund, Alcohols as components of transportation fuels, Ann. Rev. Energy Vol 12, 47—80, 1987.

6. El och värme från biomassa

El och värme kan produceras från bränslen på ett flertal olika sätt. Olika metoder leder till att bränslena utnyttjas olika effektivt. Samproduktion av el och värme leder till ett bättre utnyttjande av bränslen än separat el- och värmeproduktion liksom tekniker baserade på kombicykel (ång- och gasturbin) jämfört med ångturbinanläggningar.1

Effektiviteten i biobränsleutnyttjandet ökar med cirka 30% vid övergång från separat el— och värmeproduktion till samproduktion och med ytterligare cirka 30% vid övergång från ångturbin— till kombicykelteknik. Detta gäller även om värmepumpar används för den separata värmeproduktionen. Förutom att bränslet utnyttjas bättre blir även kostnaderna lägre. Kostnadema reduceras med nästan 30% vid övergång från separat el- och värmeproduktion till samproduktion och med ytterligare cirka 15-20% vid övergång från ångturbin- till kombicykel- teknik.2 I ett val mellan olika sätt att producera el- och värme är det således fördelaktigt att utnyttja samproduktionsanläggningar baserad på teknik som ger högt elutbyte och hög total— verkningsgrad .

Den bränslebaserade el— respektive värmeproduktionen i Sverige sker i varierande skalstorlekar och i flera olika typer av anläggningar. Här genomförs beräkningar för tre anläggningsstorlekar: (i) stora anläggningar (>35 MW) för samproduktion eller separat el- och värmeproduktion, (ii) medelstora (6-8 MW) respektive (iii) små anläggningar (10-20 kW) för enbart värmeproduktion.

Osäkerheterna i beräkningarna är stora och detta gäller särskilt för kostnadsberäkningama. Utvecklingen av bränslepriser är osäker liksom kostnader för teknik under utveckling t ex biobränsleteknik baserad på kombicykel. Investeringskostnadema för de olika anläggningarna beror av lokala förhållanden och kan därför variera kraftigt. Detta gäller särskilt medelstora anläggningar som torde ha mer heterogena förutsättningar än stora anläggningar. Även för små anläggningar kan förutsättningama variera kraftigt. Kostnadsberäkningama indikerar därför vad det kan kosta att reducera utsläppen av koldioxid från fossila bränslen för några typanlägg- ningar. Tekniska prestanda för olika anläggningar är mer säker varför osäkerhetema vad gäller reduktion av koldioxid för olika anläggningar och olika bränslen är relativt små. Samtliga beräkningsförutsättningar för de olika anläggningarna finns redovisade i appendix B. Kostnad för och produktion av biobränslen är baserade på uppgifter i avsnitt 4.

Reduktionen av koldioxidemissioner vid ersättning av fossila bränslen med biomassa och kost- nader för reduktionen har beräknats med utgångspunkt från energiskogsodlingar. Energiskogsodlingar ger högst energiutbyte och lägst kosmad av analyserade energigrödor.

Kostnaden för avverkningsrester är något lägre än kostnaden för energiskog. Används avverk- ningsrester i stället för energiskog blir kostnaden för koldioxidreduktion 10—15% lägre vid dagens bränslekostnader och cirka 5% med uppskattade kostnader kring år 2015.

6.1. Stora anläggningar

I figurerna 6.1-6.4 redovisas reduktion av koldioxidemissioner och kostnader för reduktionen när biobränslen ersätter fossila bränslen i stora anläggningar. De tekniker som beaktas är het- vattenpannor, kondens— och samproduktionsanläggningar. För de fossila samproduktions- och kondensanläggningarna har förutsatts att naturgasanläggningama utnyttjar kombicykel medan kol- och oljeanläggningama utnyttjar ångturbin. Om relationen mellan el- och värmeutbyte för de olika samproduktionsanläggningama skiljer sig åt normeras kostnader och verkningsgrader så att anläggningarna producerar lika mängd värme. Den mindre mängd el som då produceras i anläggningar med ett lägre elutbyte förutsätts bli producerad i kondensanläggningar.

Stora anläggningar - dagens odlingsförhållanden kg C02/ha, år

40000

Biobränslen ersätter fossilbaserad hetvattenproduktion

Biobränslen (ångturbin) ersätter fossilbaserad kondensproduktion

Biobränslen (kombicykel) ersätter fossilbaserad kondensproduktion

&

Biobränslen (ångturbin) ersätter fossilbaserad samproduktion

El

Biobränslen (kombicykel) ersätter fossilbaserad samproduktion

Figur 6.1 Reduktion av koldioxidemissioner genom ersättning av fossila bränslen med biobränslen produce- rade på åkermark avseende dagens odlingsförhållanden i Götalands norra slättbygder.

Stora anläggningar - dagens odlingsförhållanden

SEK/kg C02 4 I 3 n n 2

[:|

Kol EOS Naturgas

Biobränslen ersätter fossilbaserad hetvattenproduktion

Biobränslen (ångturbin) ersätter fossilbaserad kondensproduktion

Biobränslen (kombicykel) ersätter fossilbaserad kondensproduktion

Biobränslen (ångturbin) ersätter fossilbaserad samproduktion

Biobränslen (kombicykel) ersätter fossilbaserad samproduktion

Figur 6.2 Kostnad för reduktion av koldioxidemissioner genom ersättning av fossila bränslen med biobräns- len producerade på åkermark avseende dagens odlingsförhållanden i Götalands norra slättbygder.

Stora anläggningar - odlingsförhållanden kring år 2015

kg C02/ha, a: 40000

30000

20000

10000

V ? å % å % #.

Biobränslen ersätter fossilbaserad hetvattenproduktion

Biobränslen (ångturbin) ersätter fossilbaserad kondensproduktion

Biobränslen (kombicykel) ersätter fossilbaserad kondensproduktion

Biobränslen (ångturbin) ersätter fossilbaserad samproduktion

Biobränslen (kombicykel) ersätter fossilbaserad samproduktion

Figur 6.3 Reduktion av koldioxidemissioner genom ersättning av fossila bränslen med biobränslen produce- rade på åkermark avseende odlingsförhållanden i Götalands norra siättbygder kring 2015 .

Stora anläggningar - odlingsförhållanden kring år 2015

SEK/kg C02 4 . Biobränslen ersätter fossilbaserad hetvattenproduktion 3 H Biobränslen (ångturbin) ersätter fossilbaserad kondensproduktion & Biobränslen (kombicykel) ersätter 2 fossilbaserad kondensproduktion

% Biobränslen (ångturbin) ersätter fossilbaserad samproduktion

El Biobränslen (kombicykel) ersätter fossilbaserad samproduktion

Kol EOS Naturgm

Figur 6.4 Kostnad för reduktion av koldioxidemissioner genom ersättning av fossila bränslen med biobräns- len producerade på åkermark avseende odlingsförhållanden i Götalands norra slättbygder kring 2015 .

6.2. Medelstora anläggningar

I figurerna 6.5-6.8 redovisas reduktionen av koldioxidemissioner och kostnader för reduk- tionen när biobränslen ersätter fossila bränslen i medelstora anläggningar.

Medelstora anläggningar - dagens odlingsförhållanden kg C02/ha, är

40000 . Biobränslen i kondensanläggningar via värmepumpar ersätter fossilbaserad 30000 hetvattenproduktion

E Biobränsleeldade hetvattenpannor ersätter fossilbaserad hetvattenproduktion

20000

10000

Figur 6.5 Reduktion av koldioxidemissioner genom ersättning av fossila bränslen med biobränslen produce- rade på åkermark avseende dagens odlingsförhållanden i Götalands norra slättbygder.

Beräkningar har genomförts dels för biobränsleeldade hetvattenpannor och dels för eldrivna värmepumpar. Elektriciteten för att driva värmepumparna förutsätts vara producerad i biobräns— leeldade kondenskraftverk (kombicykel).

Medelstora anläggningar - dagens odlingsförhållanden SEK/kg coz

4 ' Biobränslen i kondensanläggningar via

värmepumpar ersätter fossilbaserad hetvattenproduktion

& Biobränsleeldade hetvattenpannor ersätter fossilbaserad hetvattenproduktion

Kol EOS Eol Naturgas

Figur 6.6 Kostnad för reduktion av koldioxidemissioner genom ersättning av fossila bränslen med biobräns- len producerade på åkermark avseende dagens odlingsförhållanden i Götalands norra slättbygder.

Medelstora anläggningar - odlingsförhållanden kring år 2015 kg C02/ha, år

40000 . . Biobränslen i kondensanläggningar vra

värmepumpar ersätter fossilbaserad

30000 hetvattenproduktion

& Biobränsleeldade hetvattenpannor ersätter fossilbaserad hetvattenproduktion

20000

10000

Kol E05 E01 Naturgas

Figur 6.7 Reduktion av koldioxidemissioner genom ersättning av fossila bränslen med biobränslen produce— rade på åkermark avseende odlingsförhållanden i Götalands norra slättbygder kring 2015 .

Medelstora anläggningar odlingsförhållanden kring år 2015

SEK/kg coz 4 . ' Biobränslen i kondensanläggningar vra värmepumpar ersätter fossilbaserad hetvattenproduktion

N Biobränsleeldade hetvattenpannor ersätter fossilbaserad hetvattenproduktion

Kol EOS Eol Naturgas

Figur 6.8 Kostnad för reduktion av koldioxidemissioner genom ersättning av fossila bränslen med biobräns- len producerade på åkermark avseende odlingjörhållanden i Götalands norra slättbygder kring 2015 .

6 . 3 Små anläggningar

För små anläggningar redovisas i figur 6.13-6. 14 till vilken kostnad och hur effektivt biobräns- len reducerar utsläppen av koldioxid från oljeeldade pannor med hjälp av vedpannor och el- drivna värmepumpar. Vedpannorna förutsätts ersätta hela vänneproduktionen. Värmepumpama förutsätts ersätta 50% av värmelasten innebärande att oljepannor svarar för resterande 50% av lasten. Befintliga oljepannor förutsätts bli ersätta medan kosmad för skorsten inte ingår i beräkningama. Elektriciteten för att driva värmepumpama förutsätts vara producerad i . biobränsleeldade kondenskraftverk (kombicykel).

Små anläggningar kg C02/ha, är 40000 . Biobränslen i kondensanläggningar via

värmepumpar ersätter fossilbaserad värmeproduktion 30000

& Vedpannor ersätter fossilbaserad värmeproduktion

20000

10000

Idag 2015

Figur 6.13 Reduktion av koldioxidemissioner genom ersättning av fossila bränslen med biobränslen produce- rade på åkermark avseende dagens odlingjörhållanden i Götalands norra slättbygder och odlingsför- hållanden kring år 2015.

Små anläggningar SEK/kg coz

4 . Biobränslen i kondensanläggningar via

värmepumpar ersätter fossilbaserad värmeproduktion

Vedpannor ersätter fossilbaserad värmeproduktion

Idag 2015

Figur 6.14 Kostnad för reduktion av koldioxidemissioner genom ersättning av fossila bränslen med biobräns- len producerade på åkermark avseende dagens odlingsförhållanden i Götalands norra slättbygder och odlingq'örhållanden kring år 2015.

Koldioxidreduktionen blir störst, när biobränslen ersätter kol och lägst när naturgas ersätts. Kostnaderna för reduktionen blir också lägst när biobränsle ersätter kol. För stora anläggningar är det dyrast att reducera koldioxidutsläppen från naturgaseldade anläggningar. För medelstora anläggningar är kosmadsskillnaden för att reducera koldioxiden från naturgas— och oljeeldade anläggningar relativt liten. Dock är kostnaderna något lägre för lätt eldningsolja eftersom priset för den typen av olja är högre än för tung eldningsolja eller naturgas.

Värmepumpar reducerar utsläppen av koldioxid effektivare än biobränsleeldade hetvattenpannor både för små och medelstora anläggningar, men kostnaderna blir väsentligt högre. Tillgången på lämpliga värmekällor är också avgörande för möjligheterna att utnyttja värmepumpar i medelstora anläggningar.

För små anläggningar kan vedpannor till en relativt låg kostnad reducera utsläppen av koldi— oxid. En begränsande faktor för utbyggnaden av vedpannor kan dock vara de föroreningar sådana pannor orsakar.3 Arbetet med skötsel och drift av vedpannor är omfattande i förhållande till värmepumpar och oljepannor vilket också torde begränsa utnyttjandet av vedpannor. En teknikutveckling som medför bättre miljöprestanda och automatiserad eldning, t ex med pellets, kan förändra förutsättningama för att utnyttja biobränslen i små anläggningar.

Utsläpp av föroreningar som svavel— och kväveoxider från stora biobränsleeldade anläggningar kan genom effektiv förbränning och, vid behov, genom reningsteknik hållas mycket låga. En utveckling av värmepumpstekniken som leder till högre värmefaktorer och lägre kostnader än för dagens värmepumpar, skulle kunna medföra att medelstora och små fossileldade anlägg- ningar kan ersättas med värmepumpsteknik som medför effektiv koldioxidreduktion till en rimlig kostnad. Detta gäller även om elektriciteten för drift av värmepumpar produceras i bio- bränsleeldade kondensanläggningar med kombicykel.

Referenser

1 L. Gustavsson and B. Johansson, Cogeneration - One Way to Use Biomass Efficiently, Heat Recovery Systems & CHF Vol. 14, No. 2, pp 93-103, 1994. 2 Beräkningsförutsätmingar finns redovisade i appendix B. 3 NUTEK & Naturvårdsverket, "Utsläpp från småskalig vedeldning", NUTEK Teknik, Stockholm, 1993.

7. Biobränslen och koldioxidreduktion - några framtidsbilder

I detta avsnitt formuleras några helhetsbilder av det svenska energisystemet med avseende på möjligheterna att reducera koldioxidutsläppen genom ett utökat utnyttjande av biobräns- len. Resultaten från föregående avsnitt utgör en meny av möjliga tekniker och råvaror. Flera av dessa möjligheter är emellertid behäftade med stora osäkerheter vad avser tek- niska, och i synnerhet ekonomiska egenskaper. En uppskattning av potentialen att reducera koldioxidutsläppen genom ersättning av fossila bränslen görs. Dessutom formuleras några förenklade framtidsbilder där effekten av några möjliga förändringar av energisystemet studeras.

Framtidsbildema definieras med en tidshorisont om ca 20 är utifrån olika övergripande antaganden om systemen för tillförsel och användning av energi. Därefter utnyttjas bio bränslen i en viss ordningsföljd, utgående från kostnadema för koldioxidreduktion samt effektiviteten i biomasseutnyttjandet.

7.1. Hur kan biobränsleutnyttjandet prioriteras?

I avsnitt 4—6 har redovisats ekonomisk och arealmässig effektivitet för olika former av bio— bränsleutnyttjande. De viktigaste resultaten, som avser koldioxidreduktion per utnyttjad odlad mark respektive kostnader för koldioxidreduktion för olika kedjor från markat- nyttjande till energitjänst sammanfattas i figur 7.1 och 7.2.

Av tidigare avsnitt följer bl a att energiskogsodlin g har den högsta produktiviteten och de lägsta kostnaderna av de energigrödor från jordbruket som här analyserats. Avverknings- rester har ytterligare något lägre kostnader. Vidare har framgått att den högsta koldioxidre- duktionen och de lägsta kostnadema uppnås vid ersättning av kol i el- och värmeproduk- tionen, följt av ersättning av olja och naturgas. Ersättning av drivmedel för fordon har ge- nerellt en lägre effekt på koldioxidreduktionen samt högre kostnader. Osäkerheterna är dock sådana att drivmedelsersättnin g i vissa fall ekonomiskt skulle kunna konkurrera med ersättning av naturgas eller olja för el- och värmeproduktion.

Bensin Diesel Kol Olja Naturgas é—åG—é Drivmedel El och värme

Figur 7.1 Koldioxidreduktion per hektar jordbruksmark vid ersättning av fossila drivmedel med metanol resp ersättning av fossila bränslen för el- och värmeproduktion; båda fallen baserade på energiskogsodling. Det grå fältet avser varierande typer av anläggningar. Figuren baseras på uppskattningar av odlingjörhållanden för år 2015 . Elproduktion från biomassa antas ske med förgasade biobränslen i kombicykelanläggningar.

SEK/kg coz 0,5

Bensin Diesel Kol Olja Naturgas

Drivmedel El och värme

Figur 7:2 Kostnader för koldioxidreduktion vid ersättning av fossila drivmedel med metanol resp ersätt- ning av fossila bränslen för el- och värmeproduktion; båda fallen baserade på energiskogs- odling. Det grå fältet avser varierande typer av anläggningar. Figuren baseras på uppskatt- ningar av odlingsförhållanden för år 2015 . Elproduktion från biomassa antas ske med förga- sade biobränslen i kombicykelanläggningar.

I figur 7.3 redovisas olika alternativ att reducera koldioxidutsläppen genom ersättning av fossila bränslen med biobränslen vid ett ökat utnyttjande av biobränslen med 125 TWh/år, den mängd som på längre sikt enligt avsnitt 4 kan bli tillgänglig. Beräkningarna utgår från användningen av fossila bränslen 1992. I vilken omfattning de olika bränslena kan ersättas med biomassa baseras på de överväganden som görs i appendix C. De olika alternativen att ersätta fossila bränslen sorteras i figuren efter hur effektivt koldioxidutsläppen från fossila bränslen reduceras per enhet biomassa som används (kg C02/MWh). Reduktion per enhet biomassa väljs som redovisningsmått då såväl biomassa från jord- och skogsbruket antas bli utnyttjad. Ett arealmått skulle i detta fall vara missvisande.

Arean under kurvan i figur 7.3 ger koldioxidreduktion per år. Ett ökat utnyttjande av bio— massa med 125 TWh/år kan enligt figuren bidra till en reduktion av koldioxidutsläppen med ungefär ca 31 Mton/år vilket motsvarar mer än en halvering av utsläppen 1992.

kg C02/MWh

Olja (via värmepump) k G

400 asol 300

200

100

0 50 100 150 TWWåf

Figur 7.3 Reduktion av koldioxidutsläpp per enhet använd biomassa (kg C02/MWh) för olika alterna- tiv att ersätta fossila bränslen redovisad mot den mängd biomassa (TWh/år) som kan använ- dasför de olika sätten att ersätta fossila bränslen. Redovisningen baseras på I 992 års fossil- bränsleanvändning och en ökad biobränsleanvändning på 125 TWh/år jämfört med 1992. Arean under kurvan ger möjlig koldioxidreduktion per år som funktion av ökad användning av biomassan. Redaktionen per enhet biomassa är grova medelvärden beräknade utifrån värden för olika anläggningar. Kol, olja, gasol och naturgas ersätts av direkt förbränning av bio- massa. Alternativet olja (via värmepump) innebär att oljeanvändning i mindre anläggningar ersätts av värmepumpar som utnyttjar el från biomassebaserade kondensanläggningar. Bensin ersätts av biomassebaserad metanol i lätta vägfordon.

I figur 7.4 redovisas reduktion av koldioxidutsläpp genom ersättning av fossila bränslen med biomassa som funktion av ökad användning av biomassa jämfört med 1992. Figuren baseras på att fossila bränslen ersätts i ordning efter hur mycket koldioxid som kan redu—

ceras per tillförd mängd biomassa och användningen av fossila bränslen 1992, jämför fi- gur 7.3.

kton C02/år 40000

30000

20000

10000

”! Ill

0 50 100 150 TWh/år

Figur 7.4 Reducerad mängd koldioxid genom ersättning av fossila bränslen med biomassa som funktion av ökad biomasseanvändning jämfört med 1992 års användning. Ersättning förutsätts ske i samma ordning som i figur 7.3 d v 5 efter hur effektivt koldioxidutsläppen reduceras per ut- nyttjad mängd biomassa.

En redovisning av potentialen för koldioxidreduktion sanerade efter stigande reduktions- kostnader skulle vara önskvärd för att komplettera bilden. Kostnadema för koldioxid- reduktion bestäms emellertid i betydligt högre grad än koldioxidreduktionen per tillförd mängd biomassa av anläggningstyp, anläggningsstorlek och lokala förhållanden och en sådan redovisning har inte kunnat göras inom ramen för detta arbete.

Olika förändringar av energisystemet, förutom ett ökat utnyttjande av biobränslen, kan in- nebära att det blir mer effektivt att utnyttja biobränslen på andra sätt än vad som redovisas i figuren. Det är således generellt mer effektivt att använda biobränslen för att producera el än för än för att producera drivmedel. Detta innebär att en strategi för att minska utsläppen av koldioxid behöver baseras på hur hela det svenska energisystemet förväntas utvecklas och inte enbart på dagens koldioxidutsläpp.

7.3. Tre framtidsbilder för energisystemets utveckling

De alternativ för energisystemets och den slutliga energianvändningens utveckling som formuleras nedan avser en framtida situation kring 2015, dvs med en tidshorisont om ca 20 år. Denna tidshorisont medger bl a en utveckling av produktionssystemen för biobräns— len så att de motsvarar de potentialer som diskuterats i avsnitt 4. Det innebär vidare att de

tekniska systemen för energiomvandling och slutlig användning i stor utsträckning har förnyats, så att den teknik som diskuterats i avsnitt 5 och 6 kan vara i allmänt bruk.

Vi avstår från att bedöma energitjänstutvecklingen och effektiviteten i den slutliga energi- användningen. I stället formuleras tre starkt förenklade fall för energisystemet. Dessa syf- tar i första hand till att definera det energibehov som potentiellt skulle kunna täckas med biobränslen.

Hur energi- och transportsystemen kommer att utvecklas beror bl a av tillgänglighet och kostnader för olika tekniker och energibärare samt den ekonomiska tillväxten och vilka politiska åtgärder som vidtas för att förändra energisystemen. I ett flertal studier har visats att energianvändningen kan effektiviseras avsevärt genom en successiv teknisk för- nyelse.1v2-3v4 Energianvändningen, och särskilt elanvändningen, kan komma att minska även vid en kraftig ekonomisk tillväxt. Detta gäller även om enbart idag kommersiellt till- gänglig teknik antas utnyttjas. De tre systemen för år 2015 är baserade på 1992 års energi- användning och energisystem och modifieras enligt följande:

System A: Ökat utnyttjande av biobränslen med 125 TWh/år. System B: Ökat umyttjande av biobränslen med 125 TWh/år, kärnkraften avvecklad. System C: Ökat utnyttjande av biobränslen med 125 TWh/år; kämlcraften awecklad; elanvändningen minskad med 30% och övrig energianvändning med 10%.

I system A och B antas att effekterna av en effektiviserad energianvändning motsvaras av en ökad energitjänstmängd, medan i system C dessutom stora insatser gjorts för att effekti- visera energianvändningen eller alternativt att energitjänstutvecklingen har varit måttlig. I appendix C sammanfattas antagna el- och bränslebehov samt antaganden om hur el- och fjärrvärmeproduktionen skeri de olika systemen.

I samtliga system utnyttjas hela biobränslepotentialen för att ersätta fossila bränslen. Biobränslen tas i anspråk enligt följande:

' 800 000 ha jordbruksmark utnyttjas för energiskogsodling. Dessutom umyttjas hela potentialen för awerkningsrester.

' Samproduktion av el och värme utnyttjas maximalt, om elbehov föreligger utöver vattenkraft och eventuell kärnkraft. - I första hand ersätts kol, därefter olja och naturgas. En viss del av fossilbränsle

användningen undantas från ersättning. ' Fossila drivmedel ersätts i mån av biobränsletillgång.

Resulterande koldioxidutsläpp för de tre systemen jämfört med 1992 framgår av figur 7.5. Det framgår att för alternativet med kärnkraft och med oförändrad energianvändning (system A) kan en utökad biobränsleanvändnin g medföra mer än en halvering av utsläp- pen. I alternativet utan kärnkraft (system B), är utsläppen ungefär lika stora som 1992. Det är endast med en väsentlig höjning av energieffektiviteten (system C) som koldioxid- utsläppen kan minskas samtidigt som kärnkraften avvecklas. Minskningen av utsläppen blir då ca 45%.

kton C02/år 60000

1992 System A System B System C

Figur 7.5 Koldioxidutsläpp från fossilbränsleanvändning 1992 och i tre fallför det svenska energi- och transportsystemet kring år 2015 (se text),

Om en kämkraftsavveckling skall kunna kombineras med reducerade utsläpp av koldioxid är enbart ett kraftigt utökat utnyttjande av biobränslen inte tillräckligt. Därutöver måste en kombination av en effektivisering av den slutliga energianvändningen och en effektiv el- produktion utnyttjas, vilket bl a innebär en satsning på samproduktion av el och värme. Även andra förnybara energikällor som vindkraft och solenergi kan bidra till att reducera koldioxidutsläppen.

Ett umyttjande av bränslecellsteknik för transporter medför omfattande effektivitetsvinster och skulle kunna leda till att biomassan räcker till större ersättning av fossila bränslen samt att de fossila bränslen som ändå används i transportsektorn kan utnyttjas efektivare.

Effektiviteten med vilken koldioxidutsläppen kan reduceras kan bedömas dels utifrån ef- fektiviteten i markutnyttjandet, dels utifrån den ekonomiska effektiviteten. Utifrån båda dessa perspektiv tycks ersättning av kol för el- och värmeproduktion med biomassa vara det mest effektiva sättet att reducera koldioxidutsläpp. Dessa jämförelsetal ärinte de enda parametrarna som bör bestämma var biomassa skall användas. Målet att reducera lokala och regionala miljöproblem kan vara ett skäl att t ex utnyttja fordonsalkoholer i tunga for- don. Vidare kan bevarandet av ett öppet landskap i vissa delar av landet motivera ett ökat umyttjande av vallgrödor i stället för energiskog, trots en lägre nettoproduktion per yten— het.

I samtliga fall i avsnitt 7.3 har hela den uppskattade biobränslepotentialen tagits i anspråk. Detta innebär bl a att jordbruksmarken även fortsättningsvis utnyttjas för monokulturer, men en stor delav arealen upptas av energigrödor i stället för livsmedelsgrödor. Energiskog och vallgrödor har dock flera miljöfördelar jämfört med konventionella livs- medelsgrödor. Genom att utnyttja hela överskottsarealen till energiproduktion minskar möjligheterna att sänka intensiteten i livsmedelsproduktionen eller att t ex överföra åker- mark till ängs— och hagmark med hög biologisk mångfald. Utnyttjandet av awerknings- rester förutsätter ett fortsatt intensivt skogsbruk där näringsbortförseln, tillsammans med försumingen, sannolikt måste kompenseras för att inte markens långsiktiga produktions- förmåga ska äventyras. Sammanfattningsvis är det ur miljösynpunkt väsentligt att hitta produktionsmetoder som medför att lokala och regionala miljöproblem undviks i samband med biobränsleproduktion.

Av intresse vid en framtida reduktion av koldioxidutsläppen är också vindkraft, som till måttliga kostnader har en potential att ersätta fossila bränslen i elproduktion. En tänkt vindkraftsproduktion om ca 15 TWh/år skulle t ex kunna reducera fossilbränsleanvänd- ningen i kondensanläggningar med ca 30 TWh/år. Används naturgas som bränsle mot— svarar detta en koldioxidreduktion om 7400 kton/år.

En fortsatt teknikutveckling kan vidare medföra att biobränslen skulle kunna umyttjas vä— sentligt mer effektivt än med de tekniker för el- och värmeproduktion samt person- och godstransporter som vi inkluderat i våra berälmingsfall. Den antagna biobränslepotentialen skulle därmed kunna bidra till att ersätta ytterligare fossilbränsleanvändning.

Bland de tekniker som medför effektivitetsvinster kan nämnas bränsleceller, som kan ut- nyttjas för både el- och värmeproduktion och transporter, samt ytterligare förfinade gas-

turbiner för elproduktion. Vidare kan en utveckling av kompakta och energieffektiva batte- rier komma att innebära ett genombrott för batteridrivna elfordon, vilka kan utnyttja effek- tivt producerad elektricitet från biobränsle. Både bränslecellsdrivna och batteridrivna for- don har en potential att mer än halvera energibehovet jämfört med fordon som utnyttjar metanol i en förbränningsmotor. Vätgas är det lämpligaste bränslet för utnyttjande av bränslecellsteknik. En lovande teknik för att underlätta användningen av vätgas i fordon är att producera denna genom omvandling av metanol i fordonet. Metanol kan därmed vara ett långsiktigt intressant val av drivmedel som förutom de fördelar det har från effektivitets- synpunkt jämfört med andra biomassebaserade drivmedel dessutom kan underlätta en framtida övergång till vätgasteknik.

Referenser

1 J. Goldemberg, T. B. Johansson, A. K. N. Reddy & R. H. Williams, Enemy,!anajmaimblmodd. Wiley—Eastem, New Delhi, 1988.

2 B. Bodlund, E. Mills, T. Karlsson & T. B. Johansson The Challenge of Choices Technology Options for the Swedish Electricity Sector, in T. B. Johansson et al, W andeGmattcaIechmlagmMaLElamletmttam Lund Univetsity Press Lund 1989.

3 L. Brinck, L. Emborg, B. Jqu- Kristensen, E. Selvig, A. Vaittinen &O. Benestad, Miliuchmgi Mikä—W&W Nordiska Minsten'ådet, Store Strandstratde 18, DK-1255 Kobenhavn,1992.

4 L. Gustavsson, B. Johansson & H. Bälow-Hiibe, An Environmentally Benign Energy Future for Western Scania, Energy - The International Journal, Vol. 17, No. 9, pp. 809-822, 1992.

Appendix A Drivmedel -beräkningsförutsättningar

Antagna energiflöden för studerade tekniker för drivmedelsproduktion redovisas i tabell A. 1. Beräkningarna för de flesta processer baseras på produktion av drivmedel och biprodukter per ton torrsubstans tillförd biomassa. Samtliga energiflöden anges i lägre värmevärden.

Tabell A.] Antagen produktion av drivmedel och biprodukter samt behov av tillförd processenergi (el- och värme omräknat till bränsleätgäng) per enhet tillförd biomassa för de olika drivmedelsal- ternati ven.

Rapsmetyl- Biogasfrån Etanolfrån Etanolfrån Etanolb'ån Metanol fr.

ester lusern b vete c salix d salix ** salix f (RME)a CASH Enzym MWh MWh MWh MWh MWh MWh Tillförd biomassa 1 1 1 1 1 ] Tillförd processenergi 0.035 0.085 0.26 0.09 0.14 - Producerat drivmedel 0.45 0.53 0.50 0.30 0.39 0.65 Producerade bi rodukter 0.50 - 0.10 0.42 0.30 - a Tillförd biomassa är 0.96 MWh rapsfrö för rapsoljeproduktion och 0.04 MWh salix för metanolproduk- tion. Baseras på antaganden att att 110 kg metanol och 1000 kg rapsolja åtgår för produktion av 1000 kg rapsmetylester.Vidare antas att 330 ] rapsolja erhålles från 1 ton rapsfrö och att övrig energimängd finns tillgänglig för energiändamål i rapsexpellerna.1 För oljepressning antas ett elbehov på 0.25 kWh/kg rapsolja2 och att energiåtgången för omförestring antas vara 2%3 av energiinnehållet i det producerade bränslet Energivärdet i biprodukter är energiinnehåll för förbränning. b En nettoproduktion av 2.125 MWh biogas antas per tillförd ton torrsubstans.4 En energimängd mot— svarande 16% av energiinnehålleti gasen antas åtgå för gasrening och komprimering för fordonsdrift5 c Baserad på process Biostil enligt Sundell och Ekeborg.6 2.83 ton ts ger 1 kubikmeter etanol. Energiinsatser är 0.45 MWh el per kubikmeter etanol samt 2 MWh bränsle för fermentering och destillering. Vid foderproduktion åtgår stor mängd energi (1.8 MWh) per kubikmeter etanol för torkning av dranken (flytande restprodukt från processen). I huvudaltemativet antas ej foderproduktion utan att 0.2 MWh metan kan produceras ur dranken per MWh etanol.7 d Baseras på von Zivers och Zacchi.8 Observera att tillförd biomassa baseras på lägre värmevärdet vid normal fukthalt för salix (50%) 4.5 MWh/ton ts vilket är betydligt lägre än vid 0% fukthalt 5.2 MWh/ton ts. Valet av värmevärde ger för bränslen med hög fukthalt såsom salix stora skillnader. För etanolproduktion är det tillförd mängd torrsubstans snarare än energimängden vid normal fukthalt som bestämmer utbytet av etanol och ligninbränsle. Beräkningama baseras därför på tillförd ton/ts till pro- cessen Elbehov till processen är 0.14 MWh/MWh etanol. e Elbehov till processen 0.16 MWh/MWh producerad etanol. Sei övrigt not d.

Bedömning utifrån olika metanolproduktionsaltemativ i Larson och Katofsky.9 Motsvarar ungefar verkningsgrad 0.6 i högre värmevärde. Jämför i övrigt diskussion i not d.

_”

I tabell A.2 redovisas de kostnadsuppskattnin gar som gjorts för de olika drivmedlen. Samtliga odlings- och tillvaratagandekostnader baseras på avsnitt 4. För beräkningarna an- vänds kostnadema exklusive kreditering för biprodukter, där biproduktemas värde för energiändamål inkluderas genom att de används utan bränslekostnad för ersättning av olja för värmeändamål. Undantag görs för altemativfallet med kreditering av foderbiprodukter.

Tabell A.2 Antagen produktionskostnadför drivmedel. Kostnader beräknas baserade såväl på uppskatt- ningar av dagens produktions— och transportkostnaderför råvaran som på uppskattningar om produktions— och transportkostnader är 2015 enligt avsnitt 4.

Rapsmetyl- Biogastrån Etanol från Etanolfrån Etanol från

ester lusern b vete c salix d avverknings- (RME)?! rester d CASH CASH SE SEK/MWh SEK/MWh SE h SEK/MWh Dagens odlingsförhållanden Exkl. biproduktskreditering 1250 600 1100 930 870 Inkl.biMuktskreditering 700 - 740 710 650 Odlingsförhållanden år 2015 Exkl. biproduktskreditering 840 520 820 790 790 Inkl.biMuktskreditering 440 - 460 570 570

Etanol från Etanol från Metanol från Metanol från

salix d avverknings- salix * awerknings- resterd rester ** Enzym Enzym SEK/MWh SEK/MWh SEK/MWh SEK/MWh Dagens odlingsförh. Exkl. biproduktskreditering 760 720 330 310 Inkl.biproduktskreditering 640 600 - - Odlingsförhållanden år 2015 Exkl. biproduktskrediterin g 660 660 270 270 Inkl.biproduktskreditering 540 540 - - a Råvarukostnader enligt avsnitt 4. Övriga produktionskostnader för rapsolja enligt Axenbom et al.10 Kostnad för förestring uppskattas till 160 SEK/MWh baserat på 11,12 Biproduktskreditering är för eventuell användning av rapsexpellema som foder. Vid användning som bränsle blir värdet för kredite- ring lägre. b Råvarukostnader enligt avsnitt 4. Övriga produktionskostnader enligt Axenbom et al.13 Därtill ingår kostnad för rening av gasen vilken uppskattas från Dalemo till 80 SEK/MWh.14 c Råvarukostnader enligt avsnitt 4. Övriga produktionskosmader enligt Axenbom et al.15 Biproduktskreditering är för eventuell avsättning av foder. d Råvarukostnader enligt avsnitt 4. Övriga kostnader från von Sivers och Zacchi16 omräknat till 6% real- ränta. För år 2015 erhålles samma produktionskostnader för salix och och avverkningsrester även om skilda kostnader anges per MWh tillfört bränsle. Orsken är att kostnaderna per ton torrsubstans, som i beräkningarna bestämmer producerad mängd etanol och metanol, är lika för de två biobränslesonema. e Råvarukostnader enligt avsnitt 4. Övriga kostnader enligt Larson och Katofsky17 områknat till 6% re- alränta. I övrigtjfr not d.

1 tabell A.3 antas uppskattad merkostnad för ett fordon som utnyttjar biomassebaserade drivmedel samt distributions och lagringskostnader för drivmedlen. För omräkning av dessa högre investeringskostnader till kilometerkostnad antas för personbilar en livslängd av 15 år och en årlig körsträcka av 13000 km och för tunga fordon en livslängd på 12 år och enårlig körsträcka på 48 000 km. '

Tabell A.3 Antagen merkostmd vid investering för fordon som använder drivmedel från biomassa jämfört med fordon som använder fossila drivmedel samt uppskattad distributions- och lagringskost— nadfo'r de olka drivmedlen. Merkostnad för investering Drivmedel Personbil Tungt fordon Distributions och lagringskostnad SEK/fordon” SEK/fordona SEK/Mth

Rapsmetylester - 0 40 Biogas 10000 60000 100 Etanol 4000 15000 110 Metanol 4000 15000 120

a Baserat på Naturvårdsverketlg och Eriksson”. b Etanol och metanol enligt Ekström et al.20 Såväl produktion av biogas och rapsmetylester antas ske i småskaliga anläggningar med huvudsaklig avsättning på produktionsplatsen. För biogas motsvarar redovisad kosmad kostnaden för komprimering av gasen samt tankning enligt Dalemo.21 För raps- metylester har halva kosmaden för dieseldistribution enligt Ekström et al22 valts.

Referenser

1 O. Norén, "Rapsolja för tekniska ändamål - framställning och användning", Jordbrukstekniska institutet, Box 7033, 750 07 Uppsala, 1990. 2 O. Norén, "Rapsolja för tekniska ändamål - framställning och användning", Jordbrukstekniska institutet, Box 7033, 750 07 Uppsala, 1990. Ecotraffic, "Life of Fuels", Gamla Brogatan 29, 111 20 Stockholm, 1992. Å Axenbom, H. Johansson, V. Johansson, H. Rosenqvist, G. Sennblad, "Biobränsle från jord och skog. Värdering i ett marknadsperspektiv", Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7075, 750 07

Uppsala, 1992. Ecotraffic, "Life of Fuels", Gamla Brogatan 29, 111 20 Stockholm, 1992. P. Sundell, T. Ekborg, "Från åkermark till elektricitet", Vattenfall, 162 87 Vällingby, 1992. Jordbruksdepartementet, WWW, Ds Jo 1980:7, Liber Förlag, 1980. M. von Sivers, G. Zacchi, "A techno-economical comparision of three processes for the production of ethanol from wood", Department of Chemical Engineering, Lund Institute of Technology, Lund, 1993.

9 E. D. Larson, RE. Katofsky, Production of Hydrogen and Methanol via Biomass Gasifrcation, in Bridgewater A. B, WWW, Blackie Academic & Professional, London, 1994. 10 Å Axenbom, H. Johansson, V. Johansson, H. Rosenqvist, G. Sennblad, "Biobränsle från jord och skog. Värdering i ett marknadsperspektiv", Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7075, 750 07 Uppsala, 1992. 11 O. Norén, "Rapsolja för tekniska ändamål - framställning och användning", Jordbnrkstekniska institutet, Box 7033, 750 07 Uppsala, 1990. 12 M. Dalemo, "Omförestrad rapsolja. Egenskaper och framställning", Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges Lantbnrksuniversitet, 750 07 Uppsala, 1991. 13 Å Axenbom, H. Johansson, V. Johansson, H. Rosenqvist, G. Sennblad, "Biobränsle från jord och skog. Värdering i ett marknadsperspektiv", Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7075, 750 07 Uppsala, 1992. 14 M. Dalemo, M. Edström, L. Thyselius, L. Brolin, "Biogas ur vallgrödor. Teknik och ekonomi vid storskalig biogasframställning", Jordbrukstekniska institutet, Box 7033, 750 07 Uppsala, 1993. 15 Å Axenbom, H. Johansson, V. Johansson, H. Rosenqvist, G. Sennblad, "Biobränsle från jord och skog. Värdering i ett marknadsperspektiv", Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7075, 750 07 Uppsala, 1992. 16 M. von Sivers, G. Zacchi, "A techno-economical comparision of three processes for the production of ethanol from wood", Department of Chemical Engineering, Lund Institute of Technology, Lund, 1993.

lib-l

mxlONUl

17

18

19

20

21

22

E. D. Larson, R. E. Katofsky, Production of Hydrogen and Methanol via Biomass Gasiiication, in Bridgewater A. B, Willman, Blackie Academic & Professional, London, 1994. Naturvårdsverket, "Trafik och miljö", 171 85 Solna,1993. G. Eriksson, "Åtgärder för ökad användning av miljövänliga fordon" TFB-rapport 1992z7, Transportforskningsberedningen, Birger Jarls Torg 5, 111 28 Stockholm, 1992. C. Ekström, E. Ström, A. Bengtsson, Å. Brandberg, "Biobränslebaserad metanol och etanol som bränsle - översiktlig studie", Vattenfall, 162 87 Vällingby, 1991. M. Dalemo, Jordbrukstekniska institutet, Box 7033, 750 07 Uppsala, Muntlig information, 1994- 04-13. C. Ekström, E. Ström, A. Bengtsson, Å. Brandberg, "Biobränslcbaserad metanol och etanol som bränsle översiktlig studie", Vattenfall, 162 87 Vällingby, 1991.

Beräkningsförutsättningar för stora, medelstora och små anläggningar redovisas i tabeller B.1- B.3. För samtliga anläggningar har förutsatts en livslängd om 25 år. För stora och medelstora anläggningar antas att 80% av värmelasten tillgodoses med baslastproduktion med en utnyttningstid om 5500 timmar. Detta är rimliga antaganden för fjärrvärmesystem1 men för medelstora anläggningar med en mer heterogen värmelast är osäkerhetema större.

För små anläggningar förutsätts att vännebehovet är 25 MWh årligen. I fallet vedpanna täcks 100% av värmebehovet. I fallet värmepumpar förutsätts en oljepanna svara för 50% av värrnebehovet.

Kostnadema för eldistn'bution är skattade till 50 respektive 150 SEK/MWh för

högspänningsnät (220—20 kV) respektive lågspänningsnät och överföringsförlustema till 2 respektive S%.2-3

Tabell B.] Berälaiingsförulsättningarför stora anläggningar.4

Teknik Effekt Effekt Värmen El, 11 Investering F D&U R D&U Samprod MWv MWe SEK/kWe SEK/kWe SEK/MWhe Biomassa, År 94 50 0,56 0,30 15200 620 77 Biomassa, cc 35 35 0,43 0,43 12900 450 84 Naturgas, cc 51 50 0,43 0.43 7400 230 29 Olja, ÅT 94 50 0,58. 0,30 12200 430 53 Kol, ÅT 94 50 0,56 0,30 15300 700 87 Hetvattenprod SEK/ka SEK/ka SEK/MWhv Biomassa 50 _ 0,86 _ 2600 77 19 Naturgas 50 - 0,90 720 0 0 Olja 50 _ 0,88 _ 870 0 0 Kol 50 . 0,86 _ 2600 116 15 Kondensprod SEK/kWe SEK/kWe SEK/MWhe Biomassa, År _ 50 _ 0,36 13900 760 68 Biomassa, CC - 100 - 0,45 12900 450 84 Naturgas, cc _ 2*300 _ 0.50 5400 160 13 01 ja. ÅT - 2*600 _ 0,41 9000 270 26 Kol, ÅT _ 2*600 _ 0,40 11500 380 32 ÅT = Ångturbin, CC = Kombicykel, 'n = verkningsgrad, F D&U = Fast drift— och underhållskostnad, R D&U = Rörlig drift- och underhållskostnad

Teknik Effekt Värme, n Investering F D&U R D&U Hetvattenprod MW SEK/kW SEK/kW SEK/MWh Biomassa 6—8 0.87 3350 300 10 Naturgas 6-8 0,92 520 20 7 Eo4-5 6-8 0,90 520 20 7 Eol* 6-8 0,90 460 20 6 Kol 6—8 0,87 3460 300 10 Elvärmepump 6—8 2,50 3850 170 0 n = verkningsgrad, F D&U = Fast drift- och underhållskostnad, R D&U = Rörlig drift- och underhållskostnad. * Kosmadema för E01 anläggningar har bedömts vara 10% lägre än för Eo4-5 anläggningar.

Tabell B..? Beräkningafärutsättningarför små anläggningar för en och tvåbostadshus.6'7'8>9

Teknik Värme, 11 Investering F D&U R D&U Vårmeprod SEK SEK/kW SEK/MWh Vedpanna* 0,65 36000 0 0 501 0,80 20000 0 0 Elvärmepump 2,30 28000 0 0 n = verkningsgrad, F D&U = Fast drift— och underhållskostnad, R D&U = Rörlig drift- och underhållskostnad * Inklusive kostnad för ackumuleringstank.

Referenser

1 L. Gustavsson, District Heating Systems and Energy Conservation - Part II. Energy-The International Journal Vol. 14, No. 2, pp 93-103, 1994. 2 A. Pettersson, "Muntlig infomation 1994-06-28", Svenska elverksföreningen, Stockholm. 3 Statistiska centralbyrån, "Elförsörjningen och fjärrvänneförsörjningen 1990", SCB Publiceringsenheten, Orebro, 1990. L. Gustavsson and B. Johansson. Cogeneration - One Way to Use Biomass Efficiently, Hear Recovery Systems & CHP Vol. 14, No. 2, pp 93-103, 1994. 5 L. Gustavsson, "Framtida fjärrvärmesystem, En analys av utvecklingsmöjligheter med hänsyn tagen till förändringar i bebyggelsen, Fallen Eslöv och Lund", Department of Environmental and Energy Systems Studies, University of Lund, Gerdagatan 13, S—223 62 Lund, 1989. Konsumentverket, "Värmepumpar", Konsumentverket, Stockholm, 1994. Konsumentverket, "Olje- och eluppvärmning av småhus", Konsumentverket, Stockholm, 1993. Konsumentverket, "Att värma med ved", Konsumentverket, Stockholm, 1994. Konsumentverket, "Värmei småhus", Konsumentverket, Stockholm, 1991.

MOOONION

Appendix C: Utsläppsscenarier - beräkningsförut- sättningar

I detta appendix sammanfattas dels de antaganden som gjorts vid formuleringen av syste— men A-C i kapitel 7, dels vissa beräkrtingsresultat avseende utsläppen av koldioxid från fossila bränslen.

C.1 Antaganden och överväganden vid formuleringen av energisystemen

Biobränslepotentialen kring 2015 uppskattas i kapitel 4 till till ca 123—135 TWh/år, exklu- sive industrins biprodukter (vilka 1992 motsvarade ca 44 TWh/år, varav 29 TWh avlutar i massaindustrin) och dagens användning för småskalig vedeldning (motsvarade 1992 ca 11 TWh); se vidare tabell C. 1. Idag umyttjas ca 6 TWh/år av denna potential (för fjärrvärme), varför potentialen för en ökad biobränsleanvändning sätts till 125 TWh/år. Med stöd av resultaten i kapitel 4—6 antar vi att de biobränsleresurser som umyttjas är dels awerknings- rester från skogsbruket, dels flis från energiskogsodlingar. Den tillgängliga jordbruks- marken (800 000 ha) antas inte utnyttjas för produktion av andra energigrödor. Använd- ningen av industrins biprodukter samt den småskaliga vedeldningen antas inte förändras.

De tre system som formuleras antas kunna vara realiserade kring 2015. I syfte att analysera effekterna på koldioxidutsläppen av en ökad biobränsleanvändning varieras dels tillförsel- systemen (med/utan kämkraft), dels nivån på den slutliga energianvändnin gen. De tre systemen är:

A: Den slutliga energianvändningen motsvarar 1992. El produceras med kämlcraft motsvarande dagens utbyggnad (72 TWh/år).

B: Den slutliga energianvändningen motsvarar 1992. Ingen el produceras med kämkraft.

C: En ökad satsning på energieffektivisering har medfört att (1) 30% mindre el behövs för slutlig användning samt (2) all övrig energianvändning har minskat med 10%. Ingen el produceras med kämkraft.

I system B-C antas att möjligheterna till samproduktion ifjärrvärmenären utnyttjas maxi- malt (behövs ej i fall A, där nuvarande nivå på samproduktionen är tillräcklig). Detta moti- veras både av högre energiomvandlingseffektivitet och lägre kostnader jämfört med separat produktion av el och värme. Härigenom blir fjärrvännenäten signifikanta nettoexportörer av el (upp till ca 20 TWh/år), i motsats till situationen 1992 med en nettoimport av ca 5 TWh/år (till elpannor och värmepumpar). En detaljerad redovisning av de antagna system- förändringama finns i Gustavsson & Johansson.1

Vissa fossila energibärare antas inte bli ersatta med biobränslen. Koks ersätts ej (antas vara processpecifikt inom järn och stålindustrin), liksom delar av oljeanvändningen (för spets— last och processer) och delar av industrins gasol- och naturgasanvändning.

Biobränsle antas i första hand ersätta kol. 80% av tunga och lätta eldningsoljor ersätts av biobränsle i stora och mellanstora anläggningar. [enfamiljshus antas 80% av de oljeeldade fastigheterna använda värmepumpar som komplement till oljepannan. Värmepumpen antas därvid tillföra 50% av värmebehovet. 50% av gasol- och narurgasanvändningen inom in- dustrin antas vidare kunna ersättas.

Om behov finns för separat produktion av el (kondensproduktion) används biobränslen i första hand. Iden mån biobränslet ej räcker till antas att naturgas används för kondenspro- duktion.

Återstår ytterligare biomassa inom den ovan angivna potentialen antas att den används för drivmedelsproduktion. Lika andelar av diesel— respektive bensinanvändningen ersätts med biomassebaserad metanol.

I tabell C.l redovisas hur energianvändningen fördelas över sektorer i de olika fallen samt hur produktionssystemen för el och fjärrvärme utformas.

C.2 Koldioxidutsläpp - beräkningsresultat

I tabell C.2 sammanfattas användningen av fossila bränslen och resulterande koldioxid— utsläpp för 1992 samt för fallen A-C. I samtliga fall har hela biobränslepotentialen enligt ovan utnyttjats. Det framgår att för fallet med kärnkraft och med oförändrad energian- vändning (fall A) kan ett utökat biobränslebruk medföra mer än en halvering av utsläppen. I fall B, utan kämkraft, är utsläppen ungefär lika stora som 1992. Det är endast med en vä— sentlig höjning av energieffektiviteten (fall C) som koldioxidutsläppen kan minskas samti- digt som kärnkraften awecklas (en minskning av utsläppen med ca 45%).

Referenser

1 L Gustavsson & B Johansson, ”Cogeneration: one way to use biomass efficiently”, Heat Recovery Systems and CHP, Vol. 14, No 2, pp. 93—103 (1993)

Tabell 6.1 Slutli- ener—ianvåndnin- samt el- och lårrvårmo-roduktion 1992 samt lör s stemen A-C; se text TWh/år 1 9 92 A (onorglanv. som -92; klrnknft) B (onorglnnv. som -92; 0] klrnkrnlt) C (effekt/v snag/anv.; &] klmkralt) Fossila Förnybara Fjårr- EI (h) Fossil- Förnybara Fjårr- El Fossil- Förnybara Fjårr- El Fossil- Förnybara Fjårr- El vårme bränslen brånsleni vårme bränslen brånsleni vårme bränslen brånsleni värme Slutllg onorgllnvåndnlng Jordbruk mm 6,2 0,8 Industri mm 38,7 14,8 57,0

15,4 18,7 6,1 50,9 37,0 10,3 -Iåttoljor mm 10,6 9,5 Hushåll 22,5 20,9 40,4 23,0 18,8

Tjänster mm 9,0 13 2 25 6 7 6 11,9

.. ... ..........l.....................l.. ................ ..........................

SUMMAsI.anv. 156,3 37,6 120,1 91,1 104,8 33,8

EI till ijårrvårme 2 _ 38,0 Vattenkraft (l) Kärnkraft (1) Kondensei 0,0 0,0 Samprod. ind. 0,4 4,0 Flårrv/kraffv 9,4 12,0 42,0 Eir.r..r.x!.varme S:A BRÅNSLE ' 81 182 (a) Sektorsindelning (jmf tabell 3.1): Jordbruk mm = Jordbruk, fiske + skogsbruk; Industri mm inkluderar byggnadsverksamhet: Tjänster mm - off. verksamhet + övr. tjänster (b) Se vidare tabell 3.1. Data från SCB, "Årliga energibalanser 1991-1992" Statistiska Meddelanden nt E SM 9402, SCB-Tryck, Örebro, 1994. (c) lnklusive torv. Data från SCB, E 20 SM 9402 (se not (b)). (d) Energianvändningen lör transporter ges i bensinldieselekvivalenter etc. för 1992; i övriga fall ges aktuell biobränsleålgång resp bensin/dieselåtgång (9) Data för elproduktion från: Statistiska Centralbyrån, 'El- gas och fjärrvårmelörsörjningen 1992", Statistiska Meddelanden nr E 11 SM 9401, SCB-Tryck, Örebro, 1994. (i) Vatten- och kårnkraftproduktionen motsvarar normalår kring 2005 enligt: NUTEK, 'Energirapport 1993”, B 1993:6, NUTEK Förlag, Stockholm, 1993. (9) Data från SCB, E 20 SM 9402 (se not (b)). (h) Data (utom för elproduktion) från SCB, E 20 SM 9402 (se not (b)). (i) Avser primär energi. (i) Summorna lör iossilbrånslen stämmer inte exakt med tabell C.2 pga förenklade beräkningar. Observera vidare att "förnybara brånslen' inkluderar industrins samt hushållens användning,

Tabell C.2 Användnin av fossila bränslen samt resulterande koldioxidemissioner för 1992 samt lör s stemen A-C; se text

Emissioner frän: Stenkol, Koks Gasol Motor- Lätt-,mel- Diesel- Tunn eldn,—l'jock eldn. Naturgas Stadsgas Koksugns-. SUMMA brunkol bensin Ianol'or ol'a ol'a /1/ ol'a/2-5/ masu ns as

1992

(TWh/är) 13,6 6,9 6,2 51,3 9,7 25,5 33,3 20 7 8,0 0,5 4,4 179,8 ( 1741 15638 2949 7484 9777 6015 . 1969 164_ 2120 56525 System A (TWh/är) 0 6,9 2,6 21,2 9,7 10,4 11,5 9,3 2,8 0,46 4,4 79,26 (kton COZ/är) 728 6466 2959 3058 3381 2706 689 166 2112 25576

N ,. (') (') O

System B (TWh/är) , 2,6 51,3 9,7 25,5 17,8 4,2 72,1 0,46 4,4 194,96 (kton C02/är) 0 3312 728 15647 2959 7497 5233 1222 17737 166 2112 56612

01 (0 0

system c

(TWh/är) 0 6,2 2,3 37,3 8,7 18,9 16 3,8 2,5 0,4 4 100,1 kton C02/är 2976 644 2654 5557 31695

.. ||." " "' ! .nu ' ' ' '. ". " ' . ' I'.!... " .' " _ _ _.__._., . .. ____.__ _ , ,____ ._, ,, . .- __ __ _ _ . |_ '| ||| ' .,,u, |"'I ' I . . ',', .'. " ' ', ' , ', - '|j" f."! . __ l,, _l_l,,__ _” ___ __ ' || | _ ___|_ | '. |__ ,:i ." .: |'|. ".,." H , ,, " Lh, " ”I , "- l' "" ”E.,-'|' "' I.. ' ”. . .. ,, |,,,.. | |. ., .. |, |' ' ! lmw. '_rl '_h|'_ I.," .I .. | ." ” I.'"äll Inza-"I",” '. | I ” . .'." ." "" ' ' |"' -.. 5' ' '|': a:; .. .. . | " |... | || ' | _ _ .- | _" '

$'%." ",'.,,:- "___ __ ','J ,,|___ "w'å _,-',.. .

. .. . .l . " |". ... __| ..;,_,,. ,|_ _,___,I._.," , _ _||____ _ __ __ _____. |?” ______ __ | . ' I I I I || II I” . ”I ”' || !||] || . '.,, , ...-. "|: __ .___ . ,H'J. , '.. ___' . _, _ få”, __,_, , ,*'_"J_ _,_,,|:.., _ .. .,...l - ' a'.:,'_"l"|'"|,. ”h.", ' ' '- ,l|.' -.,. |_,.' _"f_,. .. ___-&_; "M_ ',_'|._','... . .. ' . ' ,, nu ' u. ..'_ ., . _. ,, ,, , ',, .- " ' .. ,, h|"-,,",i_ .:||.,,- --. |=_|g-_-_-_.l_ '. J - -'-. .,|_, || _lll |.. '|”'?pr .: ” ' . ' '|. .å'.""|'...'ll "' ' '...' ' . . .,,E .. |||-. .. -- '

, ;-,. .,'::..r- -» ,

...."- -. "_.|_|_'._ '_'-.:

,.||,_'.i".'_|.,'-, ". * .,,_'.'.'|.'-'. .,..|_..;_-l'

| | ' . ,I'_,,I|Ill & __.._,_'_E:E:__ ; ,'I.£!_'_I_ __,__,____"'E . ' .” ä...-, |' 'g'-"|, '

" H Illll'l '_'_'*_ .- ||in!" __,,_|._|||'||"

. _l_|"||' lr'_|,...

Klimatdelegationen

En samfunnszkonomisk analyse av drivkrefcer för ert energibruk i industri- og utviklingsland

av

Stein Hansen

Underlagsrapport till klimatdelegationens rapport 1994

EN SAMFUNNSGKONOMISK ANALYSE AV

DRIVKREFTER FOR OKET ENERGIBRUK

] INDUSTRI— OG UTVIKLINGSLAND

tand oecon Stein Hansan Partner, Nordic Consulting Group A.S. Oslo, Norge

Juni 1994

...om: www www när.

!

Rapport lil Deicgutianen for Klinmtfrågor, Stockholm, Sverige

| | | | '.

I. '.,|.' | ',.,',|_ 'I'F',""

'.;| ".".'|. IL,—,,, ,,,M ;'|.-'.nl 'I" "' .. .; '|' "I, ';';. ""'"'"_.'." '.'

,|| .- M"TFI,, || " ',' ' ' ' '—--" é—m'." angina-' .H.:I,r1-=l-l|,.-'r1|||lwrm?”-'.|,',.,l-|"'|

', . ., _ . := _ wlqiä! ||| ling,-ä " |”? .. ,'T'"||'||||'|.. . ;.

EN SAMFUNNSGKONOMISK ANALYSE AV DRIVKREFTER FOR OKET ENERGIBRUK

I INDUSTRI- OG UTVIKLINGSLAND

av

cand oecon Stein Hansen Partner, Nordic Consulting Group A.S. Oslo, Norge

Juni 1994

Rapport til Delegationen for Klimatfrågor, Stockholm, Sverige

SAMIVIENDRAG OG KONKLUSJONER

1.

2.

INNLEDNING TRENDER I OECD-LANDENES ENERGIBRUK

2.1. Utviklingen i grove trekk 2,2. Industriproduksjonen 2.3. Reiser 2.4. Varetransporter 2.5. Boligsektoren og husholdningers energibruk 2.6. Tjenesteytende sektorer 2.7. Samlet oversikt: Energiforbrukets utvikling og sammensetning i viktige OECD-land

TRENDER I U-LANDENES ENERGIBRUK

3.1 . Utviklingen i grove trekk 3 .2. Industriproduksjonen 3.3. Transportsektoren 3.3.1. Persontransporter 3.3.2. Varetransporter 3.4. Bolig- og husholdningssektoren 3.5. Tjenesteytende sektorer 3.6. Energiutviklingen i U-landene: Oppsummerende kommentarer

VEIEN MOT DET MODERNE LAV-ENERGISAMFUNNET

4.1. Om sammenhengen mellom BNP og energibruk 4.2. Hva kan makroekonomiske modeller fortelle oss 4.3. Hva med de teknologiske energisparepotensialene?

Side 1

14

16

16 21 25 26 28 29 30 31

32 32 35 46

Miljoets evne til å absorbere, lagre eller gjenvinne avfallsprodukter fra vårt forbruk er i ferd med å bli en tiltagende kostnad og hinder for ekonomisk vekst. En stor del av dette henger sammen med forbrenning av fossile brensler. Samtidig foregår en stadig storre andel av energibruken i U-land der både befolkningsveksten og den ekonomiska veksten er vesentlig hoyere enn i de industrialiserte OECD-landene.

Mens 90% av den globale befolkningsveksten finner sted i U-land, er det fortsatt slik at hver enkelt person i OECD-land vil fortsette å forbruke menge ganger så mye fossil energi i lopet av sitt liv enn hva gjennomsnittspersonen i et U-land vil gjore. F eks brukte gjennomsnittsamerikaneren i 1992 over 12 ganger så mye energi (målt i kg-oljeekvivalenter) som gjennomsnittskineseren, og mer enn 25 ganger så mye som gjennomsnittsinderen.

Veksten i energiettersporselen i OECD—landene stammer i okende grad fra tjenester og fritidsaktiviteter i forbruksutviklingen, mens andelen av energi som brukes til å produsere tradisjonelle nodvendighetsvarer er stadig avtakende. Produktene og tjenestene blir stadig mer komplekse; man kan kanskje oppsummere utviklingen som energiettersporselen ref1ekterer slik:

"more bytes, less bulk, more pleasure, less production "

Energieffektiviteten i OECD-landene aksellerte etter oljekrisen i 1973, og denne utviklingen fortsatte frem mot slutten av 1980-tallet. Langt på vei fant det sted et brudd i den historiske koblingen mellom energiforbruk og BNP. Utviklingen var f eks kjennetegnet av:

- Nye boliger var 30 - 75% mer energieffektive enn hva de vari 1973, Nye elektriske husholdningsapparater var blitt 20 - 40% mer energieffektive enn i 1973, Nye amerikanske biler var blitt 60% drivstoifeH'ektive enn i 1973, og - Nye Hy forbedret energieffektiviteten med 40 - 70% i forhold til 1973.

Samtidig har man observert tildels store forskjeller i energibruksmensteret og energiintensiteten totalt og for ulike sektoret mellom OECD-land med om lag samme BNP per innbygger. Således har Japan -- som ikke selv har råvarer og energiressurser, og som alltid har priset energi etter verdensmarkedets kostnader -- det laveste energiforbruket per innbygger og per enhet BNP, mens råvarerike USA —- som har OECD'S desidert laveste bensinpriser -- kommer ut på motsatt Hey i en slik komparativ oppstilling, med over dobblet så hoyt årlig energiforbruk per innbygger som Japan. Sverige plasserer seg midt i mellom disse to landene.

I U-landene fortsetter energibruken å vokse ufortradent. det er vanskelig å spore virkninger av de to oljesjokkene siden 1973. U-land er imidlertid ingen homogen gruppe land. Noen er råvare— og energieksportarer, andre er energiimportorer og avhengige av en sveert ensidig og konjunkturelt utsatt eksportbasis. Befolkningsveksten er storst i de fattigste landene med de mest labile politiske regimene. Den okonomiske veksten er svaert ujevnt fordelt på U-lands regioner med Ost-Asia og Sor-Qst—Asia som "vekst—tigrene", og Sub-Sahara Afrika som kontinentet der det rent overt1atisk kan synes som om den okonomiske utviklingen ikke kan holde tritt med befolkningsveksten.

Den ekonomiske strukturen endret seg raskt i U-landene; mye raskere enn i OECD- landene. Befolkningspresset aksellererer urbaniseringen, og industrialisering felger. Begge deler trekker i retning a vmer energiintensitive ekonomier. Biltettheten, antall varige husholdningsmaskiner (kjeleskap, frysere, vaskemaskiner, TV.-apparater, etc), og den motoriserte reiseaktiviteten (motorsykkel, bil, fly, tog, båt), eker i til dels svaert heyt tempo, og bidrar til å intensivere energibruken i det private forbruket Industrien omstruktureres for å mete endringene i ettersperselen ute og hjemme, og dette påvirker igjen energiforbruket i industrien. Et gjennomgående kjennetegn er den raske elektritiseringen både i byene og på landsbygda.

Mens sambandet mellom energibruk og BNP er blitt langt mer broket etter det ferste oljesjokket i 1973 i OECD-landene, synes det som den relativt lineaere sammenhengen og sterke positive korrelasjonen mellom disse forhold vedvarer i U-land, i alle fall i Asia, både over tid, og mellom ulike land på samme tid. Tilsvarende lineaere sammenhenger er etablert for asiatiske land mellom energibruk og urbaniseringsgrad, og energibruk og industrialiseringsgrad.

Energiintensiteten i U-land er generelt mye heyere enn i I-land. Dette skyldes dels näringslivets sammensetning og forbruksmensterforskjeller, men naermere undersekelser viser at energiintensiteten er til dels flere ganger heyere i Kina eller Russland enn hva den er f eks i Japan eller Tyskland bransje for bransje innen industrien, og likeså for ulike transportmidler og per kvadratmeter boligareal. Det er med andre ord tale om store eH'ektivitetsforskjeller aktivitet for aktivitet, som igjen skyldes forskjeller i teknologisk kunskap, valg av teknologi (som i mange tilfelle kan tilbakeferes til svaert lite rasjonell prispolitikk og manglende budsjett- og regnskaps ansvar), og for land med dårlig kredittverdighet, manglende muligheter til å anskaffe utenlandske investeringer med nye og energieffektive prosessser.

Så godt som all vekst i global energiforbruk vi] i fremtiden komme fra U-landene. Alle samlimnsekonomiens sektorer vil bidra til denne utviklingen. Samtidig er det enorme muligheter for energibesparelser i nettopp U-landene. Slike besparelser er bare mulige ved en helt annen prioritering av og holdning til effektiv drift og vedlikehold av kapitalutstyret i naeringslivet og i offentlig sektor, herunder samliinnets fysiske felles infrastruktur. Kostnasorientert prissetting av energi er et viktig element i enhver strategi for å lykkes med slike reformer. Omfanget på disse energibesparelsene og tilherende reduserte forurensningskader kan anslås i penger, og beleper seg til mer enn hva U-landene samlet mottar i bistand. Når man i tillegg tar med potensialene for fomybare energikilder for ulike stasjoneere bruksområder, skulle det vare fullt ut innen rekkevidde å bryte sambandet mellom BNP og energibruk også for U-land, i hvert fall for en viss periode.

Spersmålet er så hva vi må ofre for å komme over på veien mot det moderne lav- energisamfunnet; om vi da overhodet har noe valg. Ved hjelp av sofistikerte makroekonomiske modeller av ulike samfunn og av samspillet landene i mellom, seker forskerne å kartlegge sammenhengen mellom reduksjoner i energiforbruket -- naennere bestemt de klimaskadelige utslippene som ufravikelig felger av forbrenning av fossile brensler -- og reduksjoner i BNP.

Tilgjengelige studier fra ulike land viser at de marginale kostnadene forbundet med utslippsreduksjoner har vzert stigende. Ved innfering av avgifter på C02-utslipp oppstår både et allokeringstap og redusert produksjonspotensiale som felge av at det er komplementaritet mellom energi og kapital. Modellsimuleringer for 2020 viser f eks at hverken C02 utslipp eller BNP påvirkes dersom C02 avgiften bli på $ 19 per ton C02. err imidletid skatten til $ 55 synker C02-utslippene med 21% i forhold til i referansebanen til analysen, og BNP reduseres med 0,55%. For å få til 30% reduksjon i C02 utslippene fordres det -— ifelge modellens forutsetninger

-- en C02 skatt på $ 176 per ton C02. I så fall er det anslått at BNP vil bli 1,14% lavere enn i referansebanen. Gnskes det en halvering av C02-utslippene i 2020 i forhold til referansebanen -- og selv dette er beskjedent i forhold hva klimapanelets eksperter hevde ber gjennomfares ut i &a "fare var" prinsippet -- fordres en C02 avgift på $ 753 per ton C02, altså en sju-dobbling av avgiften i forhold til hva som kreves for å oppnå 25% reduksjon i utslippene. Den tilherende "prisen" i form av reduksjon i BNP blir på 2,85% i forhold til referansebanen, altså nesten det firedobbelte av hva som skulle til for å oppnå 25% reduksjon. Dette illustrerer klaJt at marginalkostnaden ved å redusere C02-utslippene er stigende. Imidlertid reduseres BNP-tapet ved slike tiltak i betydelig grad om man krediterer tiltaket de helsemessige og andre gevinstene som falger av slike utslippsreduksjoner, fordi SOZ utslippene og andre helse-. og naturskadelige kjemikalier reduseres i takt med C02-utslippsreduksjonene. Disse kompenserende gevinstene er vanligvis ikke regnet med i modellresultatene, men foreligger som tilleggsresultater, bl a fra de norske makroekonomiske modellberegningene.

Ganske avgjorende for hvilket nivå man vil måtte legge en C02-avgift på for å nå en global stabiliseringsmålsetting, er til hvilken kostnad og når man forventer at fomybare og ikke- forurensende energikilder vil kunne erstatte ikke-fomybare fossile brensler i stor skala. Over tid har den antatte fremtidige energiprisen der ren energi vil erstatte forurensende energi stadig blitt lavere i de ulike modellberegningene, bl a fra OECD, og dette har hatt som resultat at den anslåtte fremtidige BNP-tapet ved innfering av slike energiforbrukstiltak er blitt stadig mindre med årene.

Problemene med å få aksept for et system med intemasjonale COZ—avgitter for stabilisering av C02-utslipp, eller enda bedre; C02- konsentrasjonen, blir ikke lettere når man vet at energikildene i ulike land er ulike forrurensende, og at noen land har lagt ned mye investeringer i nettopp å gjere både produksjonsutstyret og produktene energieffektive.

Teknologiske "firsprang" eller "leap frogging" er selvsagt mulig -- i det minste i prinsippet -- men selv om det skulle la seg gjare i praksis også, så gjenstår Spersmålet om politikeme er beredt til å inndra konsumentoverskuddet og merinntektene, slik at man unngår en bomerang- eller "rebound" effekt; nemlig at folk bruker opp den sparte energen fordi den i realiteten blir billigere når man trenger mindre av den for å utfare samme aktivititet som tidligere. Ja, ikke bare er den blitt billigere; realinntektene er også gått opp som falge av tiltaket, fordi energikostandene per enhet produsert er blitt lavere. Dette viser at det er behov for en aktiv finanspolitikk i land der slike utslag forventes å inntreffe. Hvis ikke overlater man utviklingen til drivkrettene for raket energibruk.

Til slutt bor det også bemerkes at dersom man innen rimelig kort tid (f eks relativt tidlig i neste århundret) skulle bli i stand til -- teknisk og kommersielt -- å erstatte fossile brensler med fomybare kilder som ikke skader klimaet i et slikt omfang at klimagasskonsentrasjonene i atmosfären ikke eker, så bortfaller mye av argumentene mot nettopp innfering av C02-avgifter.

På den annen side, er det såvidt mange andre langsomt nedbrytbare kjemikalier og gittstoffer som utvikles og hoper seg opp i naturen i faretruende mengder selv med en stabilisering av deres utslipp, at det i seg selv kan vaere et argument for liskale tiltak for å redusere slik ressursbruk og forbrukssammensetning. Men på dette området burde det ofte vaere tilstrekkelig med nasjonale tiltak, idet det ikke lenger er vår felles atmosfaere som er truet.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkretter for eket energibruk i I-og U-land

1. INNLEDNIN G

Verdens energiforbruk ekte med over 30 % fra 1970 til 1990. Veksten var sterkest i U- landene med 4.5% i gjennomsnitt. I Östblokklandene var den gjennomsnittlige vekstraten 24%, mens den bare var 13% i OECD-landene. Således falt I-landenes andel av det globale energiforbruket fra 60% i 1970 til 48% i 1990. Til tross for den langt raskere veksten i energiforbruket i u-landene, er fortsatt forbruket per hode kun en liten prosent av hva det er i OECD-landene.

Tabell 1.1. Utviklingen i det kommersielle energiforbruket per innbygger i et utvalg land. (Kilogram olje-ekvivalenter per innbygger)

Land 1992/71- Per capita BNP i 197 1992 Ratio 1992 (US$) 3,2

1 Nigeria 40 128 India Kina Indonesia Polen Brasil Mexico Ser-Korea Vest-Tyskland Japan USA Sverige Norge Russland m.v. ........

Kilde: Verdensbanken, World Development Report 1994, tabellene 1 og 5

Tabellen viser at gjennomsnittsamerikaneren forbruket henholdsvis 33 og 13 ganger så mye kommersiell energi som gjennomsnittsindieren og gjennomsnittskineseren, mens den relativt fattige .ennomsnittspolakken forbruker nesten like mye som den 3-ganger rikere Ser- Koreaneren. Og russeren bruker mer enn det dobbelte av polakken igjen!

Tabellen viser med all tydelighet at det nesten ikke har vaert vekst i energiforbruket per capita i OECD-landene, mens per capita veksten har vart meget stor i U-landene. I tillegg har man hatt lav befolkningsvekst i OECD-området og hey befolkningsvekst i U-landene. Tabellen viser indirekte at energi-intensiteten per enhet BNP varierer betydelig fra land til land. For

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrafter for eket energibruk i I-og U-land

eksempel har Japan bare 50% heyere energiforbruk per innbygger enn Polen, samtidig som BNP per innbygger er 15 ganger heyere. Likeså er det bemerkelsesverdig at energiforbruket per innbygger er mer enn dobbelt så heyt i USA som i Japan, idet BNP per innbygger er 20% heyere i Japan sammenlignet med USA (det ber dog bemerkes at disse BNP-anslagene ikke er kjepekraftskorrigerte).

Likeledes finner man store variasjoner i energiintensiteten blant U-landene i tabellen; Indonesia har 40% heyere BNP per innbygger enn Kina, men har bare halvparten av Kina's kommersielle energiforbruk per innbygger. Brasil har nesten seks ganger heyere BNP per innbygger enn Kina, mens det kommersielle energiforbruket per innbygger bare er 10% heyere.

Bak tallene i tabell 1.1. ligger svazrt ulike samfunnsekonomiske strukturer og forutsetninger, og endringer skjer raskt. Et utvalg av disse er presenten i tabell 1.2. for å anskueliggjere spennvidden og variasjonen i energibruksmensteret og i aktiviteter forbruksmenstre som leder til ulikheter i energibruk. Inntekts- og relative prisforskjeller står selvsagt helt sentralt i denne sammenheng, men vil ikke bli dreftet naermere i denne innledningen.

Tabell 1.2. Sammenligning av energirelevante forhold i utvalgte land, 1984/5/6/7/8 data

Aktivitet/capita Vest- -Tyskland Japan per år

1 El forbuk 1 boliger; mwh

. Boligareal, m2 . Reiser; km/år . Varetrans. tonnkm/år . Biler per 1000 innb. . BNP/kgoe kommenergi 1992

Kilde: Lee Schipper and R.C. Cooper (1991), "Energy Use and Conservatin in the USSR: Patterns, Prospects and Problems, Lawrence Berkeley Laboratory, UCLA, LBL-29830

Endringstakten kommer enda ldarere frem om man f eks noterer seg at personlig mobilitet i Kina bare var 176 personkm/år i 1980, men 583 personkm per år i 1988. Fortsatt utgjer imidlertid motoriserte reiser en forsvinnende beskjeden aktivitet i forhold til i industrinasjonene.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkreher for eket energime i I-og U-land

I det felgende skal disse strukturene og trendene beskrives og drivkreftene bak dem analyseres naennere. For å forstå de underliggende prosessene er det viktig å fokusere på utviklingen i bruksmensteret og på hvorledes folk og teknologi samvirker i forsyningen av energi.

På makronivå er det vanlig å observere forholdet mellom energibruken og Bruttonasjonalproduktet (BNP), dvs energiintensiteten. Hva denne indikatoren isolert sett ikke kan vise er de underliggende:

(a) strukturelle forskyvninger mellom energiintensive og mindre energiintensive produksjons- og forbruksaktiviteter i ekonomien,

(b) endringer i produksjonsprosesser innenfor samme aktivitet over tid, slik at energiintensiteten endres,

(c) implikasjonene for energibruken av indre flyttinger mellom by og land, og dertilherende geografisk konsentrasjon eller spredning av forbruks- og produksjonsaktiviteter,

(d) demografiske endringer i befolkningen, og (e) betydningen av utviklingen i realinntekt og relative priser.

Utviklingen som observeres kan synes svaert ulik i rike og fattige land. Reflekterer dette ulike drivkrefter, eller en tidsforkyvning av de samme kreRene? Er det f eks tenkelig at u-land kan hoppe bukk over (leap frog) flere av de energi- og ressursslesende teknologiske og arealbruksstadier som de rike land har varrt gjennom, og som man nå arbeider seg bort fra? Vil vellykket infering av nye energivennlige teknologier innebaere at man tar ut energisparegevinstene i form av lavere samlet energibruk, eller vil resultatet vaere at inntektsvirkningen av lavere energiintensiteter stimulerer til ekt forbruk av andre varer og tjenester slik at det samlede energiforbruket opprettholdes eller eker til tross for at energiintensiteten i BNP synker og sambandet mellom energibruk og BNP brytes?

Hvilke styringsbehov og muligheter foreligger for å bevege verdensekonomien over fi'a nåvaerende ressursmessige utviklingsbane til en lavenergibane mer i overens-stemmelse med den baerekraft naturvitenskapen mener jorden disponerer over? Er virkemidlene tilstede, og hvis så, er det politisk vilje til å ta dem i bruk for å nå målene? Kan dette gjeres av enldetland isolert, eller fordres samordnet intemasjonale tiltak?

2. TRENDER I OECD-LANDENES ENERGIBRUK1 2.1. Utviklingen i grove trekk

Fer den ferste energikrisen inntraff i 1973 erfarte OECD-landene en jevn vekst i energiforbruket som samlet steg ha ca 3,2 milliarder tonn olje-ekvivalenter (toe) i 1970 til va 4,1 milliarder toe i 1990. USA's andel av dette forbruket utgjorde ca 50% eller ca 2 milliarder toe i 1990, Vest-Europas andel var 1,3 milliarder toe, mens Japan forbrukte ca 0,5 milliarder toe. OECD-landene erfatte en markert nedgang i energiforbruket i 1974-75 og på ny i 1980-82, begge gangene i forbindelse med kraftig eking i energiprisene og ekonomisk nedgang. Imidlertid tok energibruken seg opp igjen etter begge disse krisene, og fra 1983 -- en periode med ekonomisk vekst og synkende realpriser på energi -- til 1990 vokste OECD-landenes energietterspersel med 27% per år i gjennomsnitt. For perioden sett under ett var veksten i energiforbruket sterkest i Japan, dvs det OECD-landet som opplevde den sterkeste ekonomiske Oppgangen i store deler av denne perioden. Det er grunn til å tro at den ekonomiske veksten har vaert en viktig drivkraft i energiforbruksveksten både ved at ekt produksjonsvirksomhet har krevd ekt energiinnsats, og ved at inntekstveksten har ekt husholdningenes energietterspersel.

Tabell 2.1. Utviklingen i det komersielle energiforbruket ( målt i olje-ekvivalenter) i utvalgte OECD-land , 1971 - 1992

Per Capita (kg) BNP (US$) per kg % årlig vekst i totalt 1971 1992 1971 1992 energiforbruk 1980 - 1992

USA

Vest-Tyskland Japan Sverige Norge

Kilde: World Development Report 1994, Verdensbanken, Washington D.C. Table 5, side 171

Det er observet betydelige variasjoner i utviklingen i energiintensiteten mellom OECD- landene i denne perioden med USA og Japan som ytterpunktene. Energiintensiteten har avtatt i hele OECD-området, men bare med 12% i Sverige, i forhold til en forbedring på hele 31% i Japan. De evrige OECD-landene ligger temmelig samlet midt mellom disse to ytterpunktene. Den intuitive forklaringen kan synes å vzere ulik utvikling i energiprisene fra land til land. Det er imidlertid vanskelig å finne noen enkel aggregert sammenheng mellom energiprisutvikling og energiintensitetsutvikling for denne perioden. Sverige opplevde vekst i energiprisene etter 1980. Allikevel sank energiintensiteten der svakest. Norge og Frankrike opplevde samme fall i energiintensitetene, men energiprisene steg i Norge mens de sank i Frankrike. USA og Japan har

1 Dette og det neste kapitlet bygger i det alt vesentli ge på : Lee Schipper, Stephen Meyers, et al (1992), "World Energy: Building a Sustainable Future." Stockholm Environment Institute, Stockholm, og Torlaif Haugland, Ragnar Ottosen og Oddbjem Fredriksen (1993) "Enek-muligheter og virkemidler i Norge og intemasjonalt. " Arbeidsnotat til SAW/IEN-progrannnet, Energidata, Trondheim.

Stein Hansen: En Samfunnsekonomisk Analyse av Drivkrefter for (åket Energibruk i 1- og U-land

hatt samme energiprisutvikling, men energiintensitetene sank betydelig mer i Japan.

Utslippene av C02 varierer i takt med det fossile energiforbruket. Det er imidlertid betydelige variasjoner i den ekonomiske og sosiale strukturen landene imellom. Således spiller kjemekraft en betydelig rolle i enkelte land og vannkraft en tilsvarende rolle i andre land. Dette bidrar f eks til betydelig lavere C02-utslipp per enhet BNP i f eks Norge, Sverige og Frankrike, sammenlignet med f eks USA, Storbrittania og Tyskland. C02 utslippene i Sverige sank kraftig i ferste halvdel av 1980-årene, men sank også svakt i perioden fer og etter dette. Fra 1970 til 1990 sank C02 utslippene i Sverige fra ca 100 til ca 60 millioner tonn årlig. Tabell 2.2. viser noe av variasjonen landene imellom, og antyder samtidig at per capita utslippene er ekstremt hey i USA, men også svaatt heye i Ost-Europa, og BNP er svaert C02 intensivt i Asia.

Tabell 2.2. C02 utslipp per capita (tonn per innbygger) og per BNP enhet (tonn per US$) i noen land, 1985

Land C02 per capita C02 per BNP-enhet (tonn per innbygger) (tomt/US$)

Sverige Norge Finnland Danmark Tyskland

Frankrike Storbrittania Spania USA

Japan

EU + EFTA Ost-Europa Asia

Kilde: Naturvårdsverket Rapport 4120: Åtgerder mot klimaferendringer, 1992, tabell 5.2.

Det er derfor naturlig å gå bakenfor disse makrotallene, og studere energibruken for visse hovedkategorier av aktiviteter; industriproduksjon, reiser, varefrakt, boligforbruk, og tjenesteyting, ikke minst med tanke på hvilke tiltak som kan vaere aktuelle å sette i verk for å påvirke utviklingen mot en lavenergiscenarie. Samtidig er det viktig å få frem det ulike utviklingsmensteret i forskjellige OECD-land, i ferste rekke USA, Japan og Vest Europa, dels fordi ulike land har fert ulik energi-, pris-, og skattepolitikk, og dels fordi det er viktig å få frem hvilke akterer som man må samordne viktige energipolitiske tiltak med .

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

2.2. Industriproduksjonen

Industriens andel i OECD's energiforbruk sank kraftig i denne perioden fra 36% i 1973 til 27% i 1988. Den absolutte energibruken i industrien sank også noe i denne perioden, fra 1,15 milliarder toe til 1,09 milliarder toe, samtidig som bearbeidingverdien i industrien steg med 23% årlig,

Strukturelle endringer i industrien spilte en viktig rolle. Spesielt viktig var nedgangen i jem og stålindustriens andel av industriens bearbeidingsverdi fra 56% til 33%. Innen kjemisk industri var det en markant overgang fra energiintensive produkter som ammoniakk og klorin, til mindre energiintensive ferdigvareprodukter. Slike strukturelt bestemte reduksjoner var sacrlig viktige i USA der de ledet til en 12% nedgang i energiforbruket og Japan (-15%), og av noe mindre betydning for Europa (-8%).

Enda viktigere enn slike strukturelle endringer er de oppsiktsvekkende kraftige reduksjonene i energiintensitet innen de enkelte industribransjene. Etter korreksjon for strukturelle endringen i industrisektoren er det beregnet at energiintensiteten i gjennomsnitt sank med 32% i USA, 34% i Japan og 30% i Europa. Denne nedgangen -- som i det alt vesentlige skyldes viderefering av den langsiktige trenden med overgang til nye og mer energieffektive teknologier og prosesser, men også til en viss grad en overgang innen hver bransje til mindre energikrevende produkter —- var stor i flere energiintensive bransjer, og sterst (37%) for kjentisk industri. Men reduksjonen var betydelig også for bygningsmaterialer (32%), papir og masse industrien (27%), jem og stål (27%) , og metallindustri (26%). Innenfor lav-energibransjene var reduksjonen like stor (37%), noe som gjenspeiler overgangen til heyteknologi og heyere bearbeidingsverdi per enhet produsert i de fleste bransjer. Det er smrlig industriens bruk av olje, gass og kull som er redusert. Reduksjoner i stremforbruket er langt mer beskjedne, og endret seg svart lite i Europeiske land. Dette felger av overgangen til stadig mer bmk av elektriske prosesser, og dermed ekt energieffektivitet i sluttforbruket. Det er viktig å merke seg at reduksjonene i energiintensiteter i industrien synes å ha flatet ut fra midten på 1980-tallet, i hvert fall i USA og Vest-Tyskland. Dette gjelder saerlig for ferdigvarer, men også til en viss grad for produksjon av innsatsvarer. Dette kan ha sammenheng med at energiprisene stagnerte og sank i etter 1981.

Det er (som antydet over) imidlertid ikke enkelt å påvise noen klar slik sammenheng mellom energiintensiteter og energipriser. Det viser seg nemlig at de "strukturjusterte" energiintensitetene for industrien sank i samme tempo iden energipris stabile perioden 1960-1973 (dvs fer oljekrisen), som i 10-årsperioden etter oljekrisen då man opplevde en kraftig ekning i energiprisene. Det som stetter hypotesen om at energiprisen påvirker energiintensiteten er erfaringen at bearbeidingsverdien i industrien vokste mye raskere fer enn etter oljekrisen. Veksten i volumet på nyinvesteringer har naar sammenheng med bearbeidingsverdien, og det viktigste bidraget til reduserte energiintensiteter er nyinvesteringer. Felgelig ville man ha ventet en raskere nedgang i energiintensitetene i tiden fer oljekrisen, om det var slik at energiprisendringer ikke spilte noen rolle for industriens tilpasning. Det synes altså å foreligge indisier på at ekte energipriser etter 1973 har bidratt til å redusere energiintensiteten i industrien, selv om mesteparten av denne reduksjonen kan tilbakeferes til teknologiske fremskritt. En detaljert studie

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

av Britisk industris tilpasning til endrede energimarkedsvilkår etter 1970 tar i bruk en såkalt årgangsmodell for å kunne indentifisere den relative betydning av energiprisendringer for teknologisk omstillingz. En viktig konklusjon er at halve forbedringen i energieffektivitet i Britisk industri ville ha funnet sted uavhengig av energikrisen, av den enkle grunn at industrien under enhver omstendighet ville måtte skifte ut foreldet kapitalutstyr på denne tiden. Endrede energipriser og lenninger forklarer resten av forbedringen i energieffektivitet from til 1980, men etter 1980 overtok teknologiske fremskritt en stadig viktigere rolle som energikonserverende drivkraft, og overtok etter 1985 rollen som eneste pådrivningsfaktor for denne utviklingen. For Japan mer enn for andre OECD-land, er det grunn til å tro at reduserte energiintensiteter kan tilskrives myndighetenes aktive ENOK-politikk. Det er Spesielt for Japan at disse tiltakene i stor grad har hatt form av frivillige måltall for energieftektivitet utarbeidet i samarbeid mellom industrien og myndighetene.

For industrien kan bidraget fra ulike virkningsfaktorer til utviklingen i energiforbruket i perioden 1973-1988 sammenfattes på felgende måte for hhv USA, Japan og Vest-Tyskland, se tabell 2.3. nedenfor. Det er viktig å merke seg at de prosentvise endringene for de enkelte virkningsfaktorene ikke uten videre kan summerers.

Tabell 2.3. Den prosentvise endringen i industriens energibruk 1973-1988 i hhv USA, Japan og Vest-Tyskland som felge av tre sentrale virkningsfaktorer

Virkningsfaktor Vest-Tyskland

1. Endring i industriens bearbeidingsverdi

2. Endring i industriens struktur

3. Endring i energiintensiteten innen de enkelte bransjer

Kilde: Schipper and Meyers et al (1992), op.cit., tabell 2-1, og Richard B. Howarth, Lee Schipper, Peter A. Duerr and Steinar Strem (1991), "Manufacturing Energy Use in Eight OECD Countries" Reprint Series No 390, Department of Economics, University of Oslo.

2A. Ingham, J. Maw, and A. Ulph (1991), "Testing for Barriers to Energy Conservation -- An Application of A Vintage Model." The Energy Journal, Vol 12 No 4, pp. 41-64.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

Industrien i Sverige reduserte sin energibruk med i gjennomsnitt 1% per år i perioden 1973-87. Dette skjedde i ferste rekke ved at energiintensiteten sank med 23% per år, fordi produksjonsvolumet i indistrien steg med 1,3% per år. Den samlede reduksjonen i energiintensiteten i svensk industri på 27,2% i denne perioden skyldes ferst og fremst redusert energi-intensitet innen de enkelte bransjer. Bare en liten del av reduksjonen skyldes endret industristruktur til mer foredlete produkter. (Til sammenligning kan det vaere av interesse å notere seg at mens energiintensiteten sank med omtrent samme rate innen norske industribransjer, så endret den norske industristrukturen seg i denne Nordsje—pregete utviklingsperioden slik at den samlede energiintensiteten i norsk industri ble 21,2% heyere enn den ville blitt ved uendrer industristruktur). I samband med den reduserte energibruken i Sverige reduserte man C02 utslippene kraftig fra ca 23 million tom i 1970 til ca 10 millioner tom i 1990. Substitusjon bort fra olje til kjeme— og annen el-kraft, samt energisparetiltak er hovedforklaringen på denne kraftige reduksjonen.

2.3. Reiser

Reisers andel av det samlede energiforbruket i OECD-landene kom opp i nesten 0,9 milliarder toe og utgjorde 22% i 1988. Biltrafikken stod for nesten 90% av dette. Reisevolumet (i passasjerkilometer) ekte 40% fra 1973 til 1988. Energiforbruket på reiser ekte med 11% i USA, 56% i Vest-Tyskland, og 76% i Japan i denne perioden.

Tabell 2.4. Persontransportenes omfang og utvikling i OECD-området (eksl. flyreiser)

Land Km per person per Km per person per %-ekning 1975-85 i dag (1988) dag (2000 forecast) reisevolumet 51 55 .

USA Sveits 47 Frankrike 42 Tyskland Storbrittania Tyrkia Sverige Danmark Norge

Kilde: Åke E. Andersson (1993), "Fremtiden Energiforbrukning och Energipolitik." Foredrag på konferansen "Energi og Okonomisk Utvikling" Sundvollen Hotel, 28-29 januar 1993.

Stein Hansen: En samfimnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

Den samlede energiintensiteten for alle reiser sank med 13% i perioden, men dette dekker over store variasjoner der både strukturelle og teknologiske endringer har spilt viktige roller. Mens bilreiser stod for hele 90% av et USA-dominert OECD-reisevolum allerede i 1970, opplevde f eks Japan en kraftig vekst i bilens rolle i lepet av 1970 og 80-årene. Selv om bilene ble mer energieft'ektive, og dette bidro til at energiintensiteten for reiser sank med 18% i USA, der bilen allerede dominerte reisemarkedet, så opplevde man en svak ekning i den aggregerte energiintensiteten for Europeiske reiser, og en betydelig ekt energiintensitet forjapanske reiser, nettopp fordi bilens rolle i disse markedene fortsatt var i utvikling. Ökningen i fly- og bilreiser bidro til at energibruken på reiser steg med 21% i Japan, mens det bare skjedde en beskjeden stigning som felge av slike endringer i USA og Europa.

Etter justering for strukturelle forskyvninger mellom ulike reisemidler, fremkommer et bilde der reisenes energiintensitet ekte svakt for Europa og Japan, samtidig som den sank med 15% i USA. I USA spilte både en 30% nedgang i bilenes energibruk per kilometer, og det faktum at energieffektiviteten i flyreiser ble fordoblet (pga både nye og mer energieffektive fly og utsidng av gamle flymotorer) , en viktig rolle for denne utviklingen. Energiintensiteten for nye biler sank faktisk med 50% i gjennomsnitt fra 1973 til 1982 i USA, dels som felge av betydelige teknologiske forbedringer og dels som felge av at ettersperselen vred seg mot mindre biler. Også for fly— og bilreiser er det registren en utflating av energiintensitetene fra midten på l980-tallet.

I Japan og Europa har utviklingen for biler vaert en ganske annen. Der var bilene i utgangspunktet små, og bilbruken langt mer beskjeden enn i USA. Dermed har de energibesparende tekniske forbedringene blitt "spist opp" av overgang til sterre biler og kraftigere motorer. De siste ti årene har det vaert bare små endringer i bilenes energiintensitet både i USA, Japan og Europa. Dessuten har ekte kedannelser i trafikken bidratt til å trekke det spesifikke energiforbruket i biltrafikken opp. Og ikke minst, gjennomsnittlig kjeredistanse med bil er eket med 25-30%, samtidig som samlet reiseomfang er eket med 30% til tross for stadig nye trådlese kommunikasjonsformer som skulle kunne erstatte reiser for en rekke formål.

Det kan neppe herske tvil om at prisen på drivstoff påvirker reisevolumet, valg av transportmiddel og hva slags bil man anskaffer. Historisk har drivstoft'prisen vaert svart lav i USA sammenlignet med Europa og Japan. Det er viktig å skille mellom den kortsiktige tilpasningen med de bilene og det kollektivtilbudet man allerede har, og den langsiktige tilpasningen ved anskaffelse av nye biler. Det er derfor ikke overraskende at man i USA har valgt mer energiintensive biler, man kjerer lenger med dem, og bruker mer bil relativt til kollektivtransport enn i Europa og Japan. Over tid har dette påvirket bosettings- og arbeidsplasslokaliseringen, og langt flere er blitt bilavhengige eller "captives" i USA for sine daglige arbeidsreiser enn i det evrige OECD.

Samtidig er det klart at prisekningene på drivstoft' etter 1973 ledet til intensivering i fi'emstillingen av biler med lavere energiintensitet i USA. Denne satsingen stagnerte på 1980-tallet da energiprisene begynte å falle, og alt tydet på lave energipriser i mange år fremover.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

Tabell 2.5. Den prosentvise endringen i energibruken på reiser i perioden 1973-1988 i hhv USA, Japan og Vest-Tyskland som felge av tre sentrale virkningsfaktorer (tallene er ikke uten videre summerbare).

v.t....gsfakw. __ Ve..- Tyskt...

1. Endring i reisevolumet

2. Endring i transportmidlenes relative rolle

3. Endring i transportmidlenes respektive energiintensivitet

Kilde: Schipper and Meyers et al (1992), op. cit. table 2-1

Obligatoriske krav til bilers drivstoft'effektivitet har imidlertid vaert vel så (kanksje dobbelt) viktig som prisutviklingen for å få ned energiintensiteten i amerikanske biler. Bilene har idag et langt lavere drivstofiforbruk enn fer oljekrisen, til tross for at drivstoffprisen nå er lavere enn hva den vari 1970. De frivillige eft'ektivitetskravene som bilindustrien stilte mot i det evrige OECD gav ikke tilsvarende reduksjoner i energiintensiteten.

I Sverige har trafikkens (og da spesielt veitrafikkens) energibruk og tilherende utslipp av C02 bare tiltatt siden tidlig på 1970-tallet. Transportsektorens andel av C02-utslippene ekte fra 17% av 100 millioner tonn C02 (17 millioner tonn C02) i 1970, til 40% av 60 millioner tonn (dvs til 24 millioner tom) i 1990.

2.4. Varetransporter

Varetransporters energiforbruk ekte i samme takt som bearbeidingsverdien i industrien (23% per år) i perioden 1973-1988, og utgjorde i 1988 ca 10% av samlet sluttforbruk, dvs ca 0,4 milliarder toe, som utgjer ca halvparten så mye energy brukes på varetransporter som på reiser. Gkningen var på hele 40% i USA, 33% i Japan og bare 17% i Vest-Tyskland.

I lepet av denne tiden ble varetransportene stadig mer energiintensive pga den ekende rollen til lastebilene, eket kedannelse i byene, heyere hastighet på motorveiene, stadig lavere egenvekt på godset, og sterre andel tomme returreiser. For lastebilenes vedkommende var intensiveringen i energibruken sterkest i USA med 18% ekning fra 1973 til 1988 til tross for tekniske fremskritt og mer energieffektive motorer. Der var det de tre sistnevnte av de ovemevnte faktorene som viste seg å vaere utslagsgivende. I Japan derimot sank lastebilenes energiintensitet med 16%, mens den forble uendret i Europa. Ökningen i varetransportenes energibruk i OECD-

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

området var samlet sett sterre enn ekningen i varetransportarbeidet (19% per år for antall tonnkilometer). Denne ekte energiintensiteten var sterkest i Japan og Europa der veksten i lastebilenes relative rolle var sterkere enn i USA, til tross for at energiintensiteten per lastebil sank med hele 16%. Dermed kan man slå fast at ekningen i lastebilenes markedsandel (eventuelt i kombinasjon med de evrige effektivitetssvekkende faktorene nevnt over) har slått kraftigere ut på varetransportenes energiintensitet enn den lepende forbedringen i lastebilenes energieffektivitet. Også for varetransporter ser det ut til at energieft'ektiviseringen flatet ut midt på 1980-tallet.

Tabell 2.6. Den prosentvise endringen i energibruken på varetransporter i perioden 1973- 1988 i hhv USA, Japan og Vest Tyskland som felge av tre sentrale virkningsfaktorer (prosenttallene lar seg ikke uten videre summere)

ermngsfaktor __ Vest- -Tysk1and

.Endringi transportvolumet (tonn-kilometer)

. Endring i transportmidlenes relative rolle

. Endringer i transportmidlenes respektive energiintensitivitet

Kilde: Schipper , Meyers et al (1992), table 2-1, op.cit.

2.5. Boligsektoren og husholdningers energiforbruk

Husholdningers energiforbruk utgjorde ca 20% av det primaere energiforbruket i OECD- landene i 1988, dvs ca 0,8 milliarder toe. Dette forbruket har vokst saerlig sterkt i perioden 1973- 1990 i Japan (89% ekning). Veksten har sammenheng med den sterke veksten i privat disponibel inntekt og sterk vekst i privat forbruk og tjenesteytende virksomheter. Samtidig forsterkes denne trenden av at landet hadde relativt lavt bygningsareal per capita ved periodens begynnelse, sammenlignet med f eks USA og Sverige. I USA og Vest-Tyskland steg energiforbruket til boligforrnål med bare hhv 14% og 18%. I de evrige OECD-landene (med unntak for Norge der veksten har vart hele 54%) har derimot husholdningenes energiforbruk falt.

Nedgangen har vant sterst i Sverige med hele 20%. Dels skyldes dette svak vekst i privat disponibel inntekt og sterk vekst i oljeprisene. Men det har også spilt en rolle at Sverige i utgangspunktet hadde en relativt hey bygningsarealmengde per innbygger, og at endringer i bygningsstandarden har bidratt til å redusere denne delen av energiforbruket. Det er imidlertid verd å merke seg at nedgangen i C02-utslipp fra den svenske boligsektoren er adskillig sterre enn

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

nedgangen i sektorens energiforbruk. Bolig- og service sektorenes samlede C02-utslipp i Sverige sank fra ca 35 millioner tonn i 1970 til ca 13 millioner tonn i 1990. Det meste av denne reduksjonen fant sted mellom 1973 og 1988, og henger bl a sammen med kjemkraftsutbyggingen fra 1976 til 1984, og overgang til elektrisk kraft.

Boligsektorens energibruk står for ca 20% i OECD, hvorav oppvarrning representerer ca 60%. Overgang til mer bruk av elektrisitet til oppvarming, vamtvann og matlaging, bidro isolert sett til å redusere energiforbruket for boligforrnål i hele OECD-området. På den annen side bidro reduksjon i sterrelsen på gjennomsnittshusholdningene til ekt per capita energiforbruk for boligformål. Det samme |orde -- spesielt i Japan og Europa -- veksten i areal per capita (+25%), og i antall (+100%) og sterrelse på elektriske husholdningsapparater. Mens energibruken i boligsektoren ekte med ca 15-20% i USA og Europa i perioden 1973-1988, ekte den med nesten 90% i Japan. De strukturelle underliggende forholdene er imidlertid svacrt ulike i de ulike OECD- regionene. Mens oppvarmingsintensiteten (kJ/mZ/grad-dag) ble nesten halvett i USA, sank den 28% i Europa, og 35% i Japan. En viktig forklaring på såvidt irnponerende forbedringer er (a) mer energieffektive nybygg,, (b) installasjon av mer effektive oppvarmingssystemer i gamle boliger, og (c) etterisolering i gamle boliger. Nye boliger slipper ut 30-50% mindre varme enn ved periodens begynnelse. I denne sammenheng er det viktig å vaere klar over utgangspunktet: I USA var energiintensiviteten ved oppvarming over 4 ganger så hey som i Japan i utgangspunktet, og var fortsatt 2.5 ganger så hey i 1988.

Således sank samlet per capita energiforbruk til boligforrnål med beskjedne 15% i USA, der disse utviklingstrendene allerede var kommet langt fer 1973, mens det ekte med 10% i Europa, og hele 46% i Japan . Tilsvarende ekte forbruket av energi til varrntvann kraftigst i Japan (60%), mot 30% i Europa og liten endring i USA, hvor dette allerede var svaert utbredt i 1973.

For elektriske husholdningsapparater fant det sted en betydelig energieffektivisering. For nye kjeleskap og frysere var forbedringene i energiintensivitet szerlig store i USA, der denne ble halvert. For vaskemaskiner og oppvaskmaskiner ble energiintensiteten redusert til 2/3 av nivået tidlig på 1970 tallet, og for air-conditioning maskiner sank det spesifikke energiforbruket til 70% av hva det var ved periodens begynnelse.

Også for slike apparater gjaldt samme utvikling som for biler i Europa og i Japan. Mye av det man sparte inn i teknologiske effektivitetsfremskritt ble spist opp av ekte sterrelser, motorkraft og ulike nye fiinskjoner som ble bygget inn i maskinene. Et veiet gjennomsnitt for de sju viktigste husholdningsmaksinene viste at energiintensiteten sank med 13% i USA, 2% i Vest- Tyskland, mens den steg med hele 40% i Japan der alle slike maksiner ble veldig mye sterre i lepet av perioden.

Mens ekning i boligareal, oppvarrningsutstyr, og innehav av elektriske husholdningapparater bidro til at energiforbruket ekte med 40% i USA og ca 60% i Japan og Vest-Tyskland, bidro reduserte energiintensiteter til ca 25% reduksjon i boligenes energiforbruk i USA og Vest-Tyskland, mens det fant sted en ekning i energibruken på 21% i Japan som felge av ekte energiintensiteter for husholdningsapparater.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

Også på boligsektoren ledet ekte oljepriser etter 1973 til en gradvis overgang fra oljebasert oppvarming til elektrisk eller vedfyring i forbindelse med utskiftninger av gammelt oppvarmingsutstyr og nybygging. En tilsvarende tilbakevenden til olje har forelepig ikke funnet sted etter at oljeprisene begynte å synke på 1980-tallet.

Det er forelepig lite som tyder på at reklame, informasjon og opplysningskampanjer har hatt noen saerlig virkning på folks energibruk til bolig- og forbruksformål. Derimot har innferingen av energieEektivitetskrav og nye byggestandarder for bygninger og husholdningsmaskiner vist seg effektive, szerlig i de deler av USA der disse ble Obligatoriske. Dette har ledet til lavere energiintensiteter enn hva prisekninger alene ville frembrakt. Nettovirkningene (hva ville man gjort uansett og uten tiltaket) av ulike ENOK-tiltak er derimot mindre klare. For en rekke slike tiltak er det sannsynlig at kostnadene har oversteget nytten.

Tabell 2.7. Den prosentvise endringen i energibruken til boligformål i perioden 1973-1988 i hhv USA, Japan og Vest—Tyskland som felge av tre sentrale virkningsfaktorer (prosenttallene lar seg ikke uten videre summere)

Virkningsfaktor Vest-Tyskland

1. Endring i befolkning

2. Endringer i oppvarmet areal , - husholdningsmaksiner per innbygger og familie- medlemmer per

husholdning

. Endringer i energiintensitet for boligareal, husholdnings- maskiner, matlaging og varmtvann

Kilde: Schipper, Meyers et al (1992), table 2-1, op.cit.

2.6. Tjenesteytende sektorer

Tjenesteytende sektorer forbruker 11% av energien, dvs ca 0,45 milliarder toe, i OECD- landene. Tjenesteytende naeringer har hatt den raskeste ekonomiske veksten, men energiforbruket har vokset mye langsommere, 08% i Europa (med unntak av Norge der det har vart en betydelig nybygging av kontor- og butikklokaler) og USA, enn i Japan (39% årlig vekst). Energiforbruket

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I— og U-land

har ekt raskest i Japan med 82% i perioden 1973-88, med USA (36%) og Vest-Tyskland (25%) et godt stykke etter.

Felgelig har energiintensitetene avtatt i betydelig grad i perioden 1973-1988; 28% i USA og Europa, og 15% i Japan. Det er viktig å merke seg at denne gjennomsnittsutviklingen dekker over motsatte trender for brensel og elektrisitet i alle tre OECD-regionene. Mens brenselsintensitetene sank med 36-43%, steg elektrisitetsintensitetene med 15% i USA, 28% i Europa, og 36% i Japan, blant annet pga eket bruk av datautstyr og annet elektrisk og elektronisk kontor og betjeningsutstyr.

Innenfor tjenesteyting er det langt mindre variasjon i energiintensiteten mellom ulike tjenesteytende naringer, enn hva tilfellet er innen industrien. Felgelig vil ikke strukturelle forskyvninger mellom ulike tjenestenaeringer spille noen stor rolle for energiettersperselen. Data fra USA og Japan synes å bekrefte dette. De observerte reduksjonene i energiitensitet skyldes i ferste rekke bedre isolasjon, lavere romtemperaturer i den kalde årstiden, mer effektiv oppvarming, og mer effektiv belysning og avkjeling av bygninger og utstyr.

Tabell 2.8. Den prosentvise endringen i energibruken i tjenesteytende sektorer 1973-1988 i

hhv USA, Japan, og Vest-Tyskland som felge av tre sentrale virkningsfaktorer (tallene lar seg ikke uten videre summere)

Virkningsfaktor USA Japan Vest-Tyskland

. Endring i bearbeidelsesverdien i tjenesteytende natringer

. Endring i strukturen i den tjenesteytende sektor

. Endring i energiintensiteten for tjenesteytende nzeringer

Kilde: Schipper, Meyers, et al (1992), tabell 2-1, op.cit.

2.7. Samlet oversikt: Energiforbrukets utvikling og sammensetning i viktige OECD-land

Energiforbruket i OECD området har ekt fra ca 3,2 milliarder toe til ca 4,05 milliarder toe fra 1970 til 1990. Ökningen har imidlertid vaert ujevnt fordelt mellom ulike land og ulike sektorer innen de enkelte land. I tabell 2.9. er hovedtrekkene gjengitt for de viktigste sektorene for USA, Japan og Vest-Tyskland for perioden 1973 - 1988.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

Tabell 2.9. Den prosentvise endringen i energibruken fra 1973 til 1988 for viktige sektorer i

USA, Japan og Vest-Tyskland Vest-Tyskland

Industrien - 7% Reiser 56

Varetransporter 1 7 Boligformål 1 8 Tjenester 25

Kilde: Schipper et al (1992), op.cit.

Bak utviklingen gjengitt i tabell 2.9. ligger tildels betydelige ulikheter i utgangspunktet for sammenligningen. USA hadde vesentlig heyere inntekt per innbygger, og en langt heyere "metning" for en rekke tjenester og varige forbruksgoder, enn hva man hadde i Europa, og sarlig i forhold til Japan, langt lavere bensinpriser og mye sterre biler, boligareal, kjeleskap, osv. Når man så fikk en lengre periode med mye heyere varig vekst i Japan, er det ikke overraskende å finne en langt raskere vekst i energiforbruket på nettopp reiser, boligformål og andre tjenester; dvs for aktiviteter med hey inntektselastisitet, i Japan enn i USA og i Europa.

Modenhetsgraden i en sektor i et land vil vare avgjerende for hvor store endringer man kan forvente i energibruken. Selvsagt vil ulikheter i pris- og inntektsutviklingen også spille en viktig rolle. Japanere og Europere begynte å kjepe sterre biler ettersom de fikk bedre råd. Japans politikk med heye energipriser og svart langsiktige energieffektiviseringsprogrammer har utvilsomt vart en sterk pådriver for det lave spesifikke energiforbruket, men samtidig har den kraftige inntektsveksten bidratt til eket energiforbruk i alle tjenesteytende sektorer. Bare i industrien har den reduserte energiintensiteten og omstruktureringen mot lettere produkter vart tilstrekkelig til å oppveie energibruksvirkningen av eket omsetning av industrivarer. Japaneres boligforbruk er samtidig blitt både mer arealkrevende og energiintensivt.

Tabell 2.10. Energibrukens sektorvise fordeling i OECD-landene 1988

Energibruksektor Milliarder toe

Primamaringer Industrien Reiser Varetransporter Boligtjenester

Tjenester for evrig Ialt

Kilde: Schipper, et al (1992) op.cit.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

3. TRENDER I U-LANDENES ENERGIBRUK3 3.1. Utviklingen i grove trekk

Den samlede kommersiell energibruken i U-land ble nesten tredoblet i perioden 1970-1990 fra ca 0,8 milliarder toe til snaue 2,2 milliarder toe. U-landene i Asia representerte 51% av jordens befolkning og 22% av det globale forbruket av kommersiell energi i 1990. Anslått forbruk av ikke-kommersiell energi (biomasse, etc) utgjorde ca 20% av samlet energiforbruk. Mens biomasse tradisjonelt har utgjort en betydelig del av energiforbruket i fattige land, og ekte fra ca 0,3 milliarder toei 1970 til ca 0,5 milliarder toe i 1990 (og fortsatt er donrinerende på landsbygda de fleste steder) har kommersiell energi (kull, olje, gass, kjemekraft og vannkraft) overtatt en stadig sterre del av markedet i takt med den ekonomiske veksten, markedsorienteringen og industrialiseringen. Veksten i kommersiell energibruk har vart nesten 3 ganger raskere for U-land enn veksten i OECD-land. Det er sarlig i Asia veksten har vart hey. Dette har sammenheng med den heye ekonomiske veksten. Veksten i energibruken har vart mye lavere i Latin Amerika og Afiika. Asias andel av U-landenes energiforbruk i 1990 utgjorde 68% (hvorav Kina's andel var 31%, Midt-Östen's 11%, og resten av Asia utenom Japan, 26%). Latin Amerika's andel var 22%, mens Afrika's andel var 10%.

Tabell 3 . 1. Utviklingen i det kommersielle energiforbruket i utvalgte U-land (målt i oljeekvivalenter (oe))

Per Capita (kgoe) BNP(US$) per kgoe % årlig vekst i totalt 1971 1992 1971 1992 energiforbruk 1980 1992

Lav—inntektsland (ekskl. Kina, India)

Nigeria India

Kina Indonesia Brasil Mexico Ser-Korea

Kilde: Verdensbanken (1994), "World Development Report 1994", Tabell 5, side 170-171

3 Basert primart på bee Schipper, Stephen Meyers et al (1992), op.cit., "World Resources 1994-1995 A Guide to the Global Environment", World Resources Instititute, Chapters 4 and 9, Washington D.C., og "Energy Indicators of Developing Member Countries of ADB." Asian Development Bank, Mattila, 1992.

Stein Hansen: En samfrmnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

Kommersielt energiforbruk per innbygger i Asia's U-land ekte med 62% per år, og ble fordoblet fra 222 kg oljeekvivalenter i 1973 til 449 kgoe i 1990. Selv med 449 kgoe utgjorde forbruket bare 9% av gjennomsnittsforbruket per innbygger i OECD-landene. Det er imidlertid stor spredning rundt dette regionale forbruksgjennomsnittet. Det varierer fra over 2500 kgtoe (i 1992) i heyere middelsinntektsland i Öst-Asia , via 600 - 1500 kgtoe hos de Ser-Öst Asiatiske "Tigrene", til så lite som 20 - 200 kgoe i det folkerike Ser-Asia. Spredningen felger langt på vei Spredningen i inntekt per innbygger, og det synes å vare en stabil sammenheng mellom inntekstnivå og kommersielt energiforbruk både over tid og mellom enkelte land på samme tidspunkt. Det samme kan sies om forholdet mellom energiforbruk per innbygger og urbaniseringsgrad., mens sammenhengene er langt mer uklare hva angår energiforbrukstnivå og industrialiseringsgrad. Dette henger nok sammen med at pris- og reguleringstiltak slår mye raskere og kraftigere gjennom for energibruken i industrien, enn hva man kan forvente i urbaniseringsprosessen der bygnings- og infrastrukturrnassen har mye lengre levetid enn konkurranseutsatte industriprosesser. Disse sammenhengene for Asiatiske U-land er illustrert i figurene 3.1. - 3.5. nedenfor, alle hentet fra Asiatiske Utviklingsbanken's rapport "Energy Indicators of Developing Member Countries of ADB" (1992).

Figure 3.1. _|

Enerygy Consumption and GDP Indices 350

1973=100

300

200

150

» Effects of first oil shock 100 ' '”]

e'ueeaeeexmfs 9; tee 333330"Séååååeéåeéåååxå

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

Figure 3.2. Per Capita Energy & Electricrty Consumption vs. GDP/Capita: 1990

u - GDP/Capita

. Energy (TOUrapttaj j_J tlentrluty (kW! t/capna) OOO

5. 10.000

%

_.._.. __-______,.______._.__,_________...___,,.._. _. = = "& å

Jre 3.3. 3 s Capita Energy and Per Capita Gross Domestic Product ?. :=; ' =

& 2.000 7.5 E =

= &

. 'u v.

?T-uV'anlao 0 sin 5.0 m att c.a

__.__—__—._._—_____—___

Per Capita GDP (omstant 1980 US$1,000)

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

Hong Kong

_. _ "%%-_,

Urbamzalion falla ( %

F'gwe 3'11' Taiwan. China Per Capita Energy and Urbanization Ratios JW”... .] .!4.” . | : -- I"" ,_ å/J/l/I Korea. Rep ol

r"

Indon Sid e % Malaysra'.

Philippines Pakistan I India

]”

yanmar (

China. People's Rep ol

SH Lanka Bang adesh Nepal 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 5- Energy Consumption per cap/la (105 om Capita) Q & China. People s Rep. of å &: Taiwan. China g :. % B & JK- /. I” " ..1—1

% |. .fr XIxKorea. Hep. ol

re ." . x

_| _'_/I ' (7) Philippines Thailand ” Malaysra

'- " x ' » - - M i = ' ligg-long Kong

& *I % Pakistan ; 59 01 C & Indonesra Figure 3.5, Myanmar 54 Per Capita Energy and lndustrialization Halios Nepal

0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4

Elm/gt Consumpllon ;)B/ cap/la ( TOE per Grilla) 1 9

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrafter for eket energibruk i I- og U-land

Det er av interesse å merke seg at mens energiforbruket Asiatiske U-land steg raskere (92% per år) enn inntekten per innbygger (75% per år) i tiden mellom de to oljekrisene (1973- 79), så snudde forholdet etter energiprisekningen som fulgte den andre oljekrisen i 1979. I tiden frem til 1985 var energiforbruksveksten i regionen "bare" 53% i året til tross for en ekonomisk vekstrate på 5.5%. Da energiprisene så sank etter 1985 steg veksttakten for energiforbruket til 86% mens den ekonomiske veksttakten "bare" steg til 76%.

Primarforbruket av energi i U-land ble mer enn fordoblet mellom 1970 og 1990, og utgjorde ca 2,5 milliarder toe i 1988, inklusive ca 0,5 milliarder toe biomassebrensel. Fordelingen av dette samlede energiforbruket er grovt anslått i tabell 3.2.

Tabell 3.2. Primarforbrukets fordeling på brukersektorer i U-land, 1988

Milliarder toe %-fordeling

Industri Boligforrnål Varetransporter Reiser Andre tjenester Primamaringer Ialt

Kilde: Schipper et al (1992), op. cit.

Anslagene i tabell 3.2. er åpenbatt usikre. Dette gjelder spesielt forbruket av biomasse, der det bl a kan vare rimelig å se forbruk til bolig- og husholdningsformål i nar sammenheng med forbruket i primamaringene. I mange tilfelle er nok fordelingen mellom de to sektorene temmelig vilkårlig.

Selv om befolkningsveksten i U-landene er (langsomt) på vei nedover, tilsier ulike demografiske analyser at U-landsbefolkningen vil vare 3 milliarder sterre i 2020 enn hva den var i 1990. Samtidig vil gjennomsnittsinntekten dagens og fremtidens befolkning i disse landene eke betydelig, slik at deres samlede energietterspersel vil eke betraktelig, selv med de mest optimistiske scenarier om bedret energieffektivitet og omlegging til lette industrier og mer tjenesteytende aktivititer inn på nasjonalregnskapet.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i l- og U-land

3.2. Industriproduksjonen

Industriens energiforbruk i U-land utgjer 35-40% av samlet energiforbruk, og for disse landene sett under ett dominerer Kina, India og Brasil, med Kina alene som avtaker av ca halvparten av industriens energiforbruk i U-land. Det som kanskje er mest bemerkelsesverdig når man sammenligner utviklingen i industriens energiforbruk i U-land og I-land for perioden 1970- 90, er at den temrnelig homogene og signifikante reduksjonen i energiintensitet som er observert i I-landene, ikke uten videre gjenfinnes i U-landene. Der er det istedet en betydelig variasjon fordi det er store strukturelle utviklingsforskjeller for industrisektoren såvel som i den gjennomferte energipolitikken for ulike land. Således finner man et stort antall U-land fra de aller fattigste (Somalia, Senegal, Zaire, Nigeria, Nepal, og Bolivia) til langt rikere og raskt voksende U-land (Costa Rica, Mexico, Thailand, Tunis og Tyrkia) der energiintensiteten i nasjonalproduktet er eket signifikant i denne perioden. Samtidig har både fattige land O(ina, Kenya, Sudan og Tanzania) og langt rikere U-land (Uruguay, F ilippinene, og Chile) erfart betydelige reduksjoner i energiintensiteten.

Forklaringen på dette forvirrende utviklingsbildet må hentes fi'a ulike kilder. Det kan vare naturlig å begynne med Kina fordi det dominerer denne statistikken så kraftig. Der vokste nasjonalproduktet i faste priser med nesten 9% per år fra 1978 til 1992. I samme periode vokste energiforbruket 47% per år, dvs nesten halve veksttakten. Dette innebar en dramatisk reduksjon i energiintensiteten i Kina's nasjonalprodukt.

Figur 3.6. Energiintensiteten i Kina, 1971 -1989; Toe per US$ 1000.

2 1 I . !. l— .

&; 1 8 1' . . . ' . m 1.6 —- " ' . å ' .

1,4 ' g 1 |--» I . .. . B 1.2 ' I 0 & få” 1 T 2 9 0.8 T India & i

0,6 r - i 5 ' lndonesra _ Å . 2 0.4 T Ki 35 in : 3

0,2 .' Sou1h Korea # '

0 l-__,.l.W1..a+__.,___ _,_WW__, ,..._._.W...... ___ . . . _._____..._.. ., A_n, _.._. , . C) (:l-| (7 (D ? C) (;) U' L:) (11

Kilde: ECON Report no 303/94: "Energy Consumption in China, India, Indonesia and South Korea.", Oslo.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

Det er anslått at energiintensiteten i Kina's industrisektor sank med 45% fra 1980 til 1988, altså vesentlig raskere intensitetsforbedring enn i andre sektorer i ekonomien. Det var sarlig i de raskt voksende sektorene som bruker relativt lite energi at reduksjonen var sterkest. Tradisjonelt energiintensive sektorer erfarte også betydelig reduksjon i sitt spesifikke energiforbruk, men i langt lavere takt enn for den energiekstensive industrien. Forklaringen på denne positive utviklingen i Kina synes å vare en rask utskifting av gammelt utstyr og teknologi med moderne prosesser og teknologier, herunder bevisst satsing på energisparetiltak. Med gradvis reduksjon av kullsubsidier og tilpasning av energipriser til markedsvilkår, er det rimelig å anta at denne utviklingen vil fortsette.

For de evrige U-landene sett under ett er industriens energiintensitet eket i denne perioden. Det er imidlertid viktige unntak der energiintensiteten i industrien har sunket. Dette gjelder f eks Filippinene, Korea og Taiwan, der man har satset bevisst på energieftbktivisering bl a gjennom prisrefonner, og en industriutvikling med mindre vekt på tungindustrien. I Taiwan og Ser Korea sank f eks energiintensiteten med hhv 51% og 26% per år fra midt på 1970 til midt på 1980 tallet. Övrige unntak finner man også av helt andre årsaker. Enkelte fattige land vari så store og akutte betalingsproblemer på 1980tallet at de ikke fikk driftskreditter. de måtte trappe ned produksjonenen i industrisektoren fordi de ikke fikk tilgang til råstoffer og reservedeler. De observerte reduksjonene i energiintensiteten er således ikke et uttrykk for noen energisparende strukturell vekstdynamikk i disse tilfellene.

Figur 3.7. Energiintensiteten i Ser-Korea, 1971 » 1989; Toe per US$ 1000

UH. ' 0,35 ' 0.3 i 0.25 * Q25 0,15 :

l l O,osj () l_._-_..__._.__t. ._._.—_._.._.._,___. __._ »- .— __. -___—. 4

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988

Kilde: ECON Report no 303/94, op.cit.

Dette står i klar motsetning til utviklingen i industrien i f eks Brasil og Mexico der man ekte eller opprettholdt tilgangen på billig kraft til den konkurransebeskyttede tungindustrien, og dermed stimulerte til investeringer i kraftkrevende industri som stål- og aluminiumsverk,

Stein Hansen: En samfunnsekonornisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

petrokjemi og kunstgjedselsfabrikker. Således ekte industriens energiintensitet kraftig (med over 30%) både fordi insentivene til raskere utskifting av energikrevende prosessutstyr uteble, og fordi de lave energiprisene stimulerte til ytterligere satsing innenfor energikrevende bransjer. I denne sammenheng kan det nevnes at man i Mexico anvendte 4-7% av nasjonalproduktet ($ 7-13 milliarder) til energisubsidier til slike industrier i perioden 1980-85.

U-landene som gruppe befinner seg fortsatt i en utviklingsfase der industriproduksjonen vokser raskere enn nasjonalproducktet, mens OECD-landene har kommet over i en fase der industriens andel av najsonalproduktet er avtakende. Blandt U-landene er det imidlertid store variasjoner, som også gjenspeiler hva som vil skje med energiforbruket i tiden fremover. Veksttakten er hey i Öst Asia samtidig som det foregår en overgang til lettere og mindre energiintensiv industrielle produkter og prosesser. 1 Ser Öst Asia er bildet mer broket. På den ene side er den ekonomiske veksten hey. På den annen side utferes det fortsatt såvidt store bygge- og anleggsprosjekter at det kreves betydelige energiintensive produkter (bl a stål, aluminium, og sement). Dessuten satses det sterkt innen kjemisk industri og papir og treforedling. Det man har observert i f eks Indonesia som resultat av den ekoomiske liberaliseringen med bl a reduksjon av energisubsidier, er en kombinasjon av strukturelle endringer i industrien i retning av (a) sterkere vekst i mindre forurensende industrier, (2) mindre forurensende prosesser i alle industrier, og (3) en tiltakende ekonomisk og industriell vekst slik at samlet energiforbruk og tilherende utslipp ikke er minsket til tross for reduserte ressursintensiteter.

Figur 3.8. Energiintensiteten i Indonesia, 1971 - 1989, Toe per US$ 1000

i—--— -—-- —r—-——-r————-— » V""—'v—"—'V—'——ÅT———** %" —-o— 'v-——-r— — —.—- ——r —— »1—— —-—-- r ————1

1970 1972 |9'7-l 1976 |978 1980 1982 1984 l986 WS$

Kilde: ECON Report no 303/94, op.cit.

I Ser Asia er det utsikter til en utvikling tilsvarende den man observerte i Indonesias industri på slutten av 1980-tallet, dersom den indiske ekonomiske liberaliseringsreformen

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i 1- og U-land

gjennomferes på samme måte. 1 Ser Asia er det store potensialer for reduserte energiintensiteter innen for de enkelte industribransjer, fordi så mange gamle og ineffektive installasjoner av suboptimal sterrelse har kunnet virke takket vare offentlig beskyttelse.

På den annen side vil en liberalisering her kunne resultere i betydelig vekst slik at nettoettersperselen etter energi fra industrien kan eke raksere enn den ville gjort uten slike ekonomiske reformer. Til tross for veldig rask vekst innen data og andre heyteknologiske industrier og softwareutvikling, vil tungindustrien fortsette å prege industrien i store naj soner som India, Kina, Mexico og Brasil i lange tider fremover.

Figur 3.9. Energiintensiteten i India, 1971 - 1989; Toe per US$ 1000

& 0,56 ;

: 0.55 ;

g 0,54 ;-

: 0.53 ;

"of 0.52 ;» i; 0.51 .-

% 0,53

re 0'49 1

> 0,48 ?

3 0.47 +

LLCJ 0_45 l,_,.._.,.W.W._W, _ -—--— -—.— +—--—.— r——-—.-- # +——v—-——v 1 O N V (O no 0 N V (D (I) G) rx rx rx lx rx CD CD 00 en en as 0” C” ?- ? 92 92 9”. 93 2 92

Kilde: ECON Report 303/94, op.cit.

Mulighetene for å dempe veksten i den industrielle energiettersperselen fra disse storstatene, ligger kanskje i ferste rekke i innovasjoner og nye designs fra nettopp de heyteknologiske bedriftene disse landene er i ferd med å utvikle i stor skala. Fra slike bransjer vil det kunne komme nye strukturelle designs og prosesser som kan bidra til langt mindre materialkrav og energikrav og mer resirkulering enn hva som har vart vanlig innen f eks bygg og anlegg til nå. Bevisst og aktiv satsing på utdanning og forskning er den sikreste måte å få frem slike ressurssparende teknologier og produkter på, slik man bl a har sett det i Japan, der energiintensitetene er de laveste, bransje for bransje, og i mange tilfelle bare en brekdel av hva de tilsvarende intensitetene er i U-land og det tildligere Sovjetunionen. En kombinasjon av ekonomiske reformer der de samlede ressurskostnadene reflekteres i prisene på innsatsfaktorene, og aktiv offentlig innsats for forskning og utvikling av landets menneskelige ressursbase synes å måtte utgere sentrale elementer i en langsiktig utviklingspolitikk for å bringe frem klare brudd i industriens tradisjonelle trender til stadig å måtte forbrenne mer fossile råstoffer for å underbygge den ekonomiske veksten.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

3.3. Transportsektoren

Transportsektorens andel av det kommersielle energiforbruket varier betydelig fra land til land. Mens den er anslått til å utgjere hele 55% i Sri Lanka, er den på 22% i India, og bare vel S% i Kina, mens gjennomsnittet for U-land i Asia er på rundt 25%,i henhold til statistikken fra Asiatiske Utviklingsbanken. For alle U-land sett under ett er andelen ca 15%. Andelen har holdt seg relativt stabil siden 1973 for land som Kina og Indonesia, den har avtatt betydelig i Ser-Asia for India og Bangladesh, mens den har ekt i raskt voksende ekonomier som Ser Korea og Thailand (og i Indonesia siden 1985).

Tabell 3.3. Transportsektorens %-andel av energiforbruket i Asia, 1973 - 1990

Kina India Indonesia Ser-Korea Thailand

Bangladesh

Kilde: Asiatiske Utviklingsbanken (1992): "Energy Indicators of Developing Member Countries of ADB." Manila, Table 15.

Både Kina og India har et ekstremt lavt forbruk av energi til transportforrnål per inbygger. Det var på ca 150 kgoe per innbygger i 1990, mens f eks det i Ser Korea var på nesten det dobbelte, til tross for langt kortere transportavstander for viktige varetransporter som f eks kull og bygningsmaterialer.

Figur 3. 10. Bruk av energi til transportformål per innbygger, 1980 og 1990; kgoe/innbygger

100 150 cm in) i nm 1 |

50

i)

China lndin South Korea Indonesia

Kilde: IEA, 1992

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibnrk i I- og U-land

3 .3. 1. Persontransporter.

Energiforbruket til persontransporter utgier bare ca S% av det samlede sluttforbruket av energi i U-land, men pga mangelfull statistikk over reiseomfanget er det vanskelig å gi pålitelige anslag over volumet og utviklingen. Det er viktig å vare klar over at det stadig foregår en overgang fra ikke-motorisert til motorisert transport; dvs en overgang fi'a å bruke ikke- komrnersiell energi til kommersiell energi til reise og transport forrnål. Omfanget på personreiser eker mer enn proporsjonalt med inntektsnivået, og den motoriserte reiseaktiviteten er derfor langt mer omfattende i heyinntektsland enn i lavinntektsland. I tillegg kommer spesielle forhold som kan ha begrenset folks mobilitet og reisemuligheter i enkelte land. Dette har vart medvirkende til at reiseaktiviteten per innbygger i Kina har ekt 11% per år i gjennomsnitt i Kina i perioden etter 1973; den personlige mobiliteten ekte fra 176 personkm per innbygger per år i 1980 til 583 personkm per år per innbygger i 1988. Selv i et langt rikere land som Ser-Korea har den årlige vekstakten for reiser per innbygger vart 7% i denne perioden, og bilbruken har ekt spesielt raskt. Således ble per capita energiforbruket til transportforrnål i Ser-Korea nesten fordoblet fra 1980 til 1988.

Kollektivtransport dominerer reisemarkedet i U-land. Selv i såvidt rikt land som Ser Korea, der kollektivtransportandelen (bortsett fra flyresier) er synkende, utferte busser 60% av transportarbeidet i 1987, mens jembane stod for 24%. Personbiler (inklusive taxi) utferte 14% av transportarbeidet, og flyet resten. I Kina har jembanens andel sunket fra 70% til 53% fra 1970 til 1988, mens bussandelen har eket fra 23% til 41%. I India har veitransportens andel av persontransportene ekt fra 67% i 1970 til 77% i 1988.

I store og trangbodde storbyer -- sarlig i Asia -- er det blitt en kraftig vekst i bruken av mopeder og motorsykler, mens personbilbruken har tatt seg opp i alle land med ekonomisk vekst og rask urbanisering. Dette illustreres ved at bensinforbruket ekte med 53% per år i gjennomsnitt for perioden 1983-1987 i Asia's U-land, mens tilsvarende vekstrate var 26% i Japan, 17% i vest— Europa, og bare 0.5% i USA. Studier viser at transportettersperselen er mer inntektselastisk og samtidig mindre priselastisk i U-land enn i industriland. Blandt U-land viser det seg at ettersperselen etter reiser er desto mer prisuelastisk jo lavere inntektsnivået er, og reiseettersperselen er desto mer elastisk jo heyere inntektsnivået er. Kombinasjonen av heye inntektselastisiteter og lave priselastisiteter for bensinetterspersel viser at det skal svart kraftige bensinprisekninger til for å dempe volumeffekten på energibruken av inntektsveksten i Asia".

Det er svat vanskelig å si noe generelt om utviklingen i energiintensiteten i transportsektoren i U-land. For busser og jembane er det sannsynlig at de teknologiske gevinstene har vart svart små. Lennsomheten i offentlig transport har vart svart svak pga offentlige reguleringer av billettprisene. Dermed har selskapene ikke maktet å vedlike holde allerede nedslitte buss- og vognparker, og enda mindre fornye dem med moderne energieft'ektive kjereteyer som tilbys i markedet. I tillegg kommer at med ekende trafikkmengde og keer i og

4 Robert McRae (1994), "Gasoline Demand in Developing Countries." The Energy Journal, Vol. 15, No. 1. pp.l43-155.

Stein Hansen: En samfurrnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I— og U-land

rundt de store byene, reduseres kjerehastigheten, og drivstoffforbruket per kjerte kilometer stiger.

På samme måte vil den reduserte energibruken i nye moderne personbiler (se narmere om forbedringene som har firnnet sted i avsnitt 2.3.over) bli (kanskje mer enn) spist opp av det ekte drivstofft'orbruket som stadig mer ke- og tomgangskjering innebarer. I mange land er det dessuten en tendens til at folk ettersper stadig sterre personbiler merd sterkere motorer. I tillegg er drivstoff til motorkjereteyer kraftig subsidiert i de fleste oljeeksporterende land, og dette har ledet til betydelig heyere biltetthet og bilbruk enn i land der folk betaler betydelige drivstoffavgifter utover drivstoffenes markedspris.

Med den raske inntektsutviklingen som observeres i Asia der halve jordens befolkning bor, er det narmest uungåelig at reiser vil bli motorisert i raskt stigende grad, og det brede lag av folket vil få helt andre rekkevidder enn tidligere. Ikke bare vil de kunne seke arbeid innenfor et mye sterre pendlingsområde, og derigjennom styrke sitt inntektsgrunnlag videre, men de vil også i takt med ekende urbanisering bli mer mobile og foreta flere reiser til mer fjerntliggende området i inn- og utland. Biltettheten og motorsykkeltettheten vil fortsette å eke i alle U-land, men de vil vokse spesielt raskt i Asia både fordi inntektene der vokser raskest, og fordi biltettheten der i utgangspunktet er så mye lavere en f eks i Latin Amerika. Selv om reiselengdene ikke skulle eke (noe de imidlertid helt sikkert vil) så ligger mulighetene for ekte energiintensiteter der gjennom at folk i fi'emtiden vil ettersperre sterre biler, og med overgang til mindre husholdninger (som i OECD-landene) og flere biler per husholdninger, vil ettersperselen etter biler, motorsykler og veier eke energiforbruketi stort tempo, om ikke det gripes inn for å styre denne utviklingen mot en svakere vekst eller nullvekst. I denne forbindelse ber man også huske på at den energimengde en bil forventes å forbruke i lepet av sin levetid omstrent tilsvarer den energi som kreves for å produsere bilen. Med mye tomgangkjering i lange rushtidskeer vil selvsagt det spesifikke drivstofiforbruket for nye biler eke og den teknologiske energisparegevinsten som er bygget inn i nye biler vil raskt kunne bli spist opp og vel så det i kampen om de knappe gate- og veiarealene. Dessuten er det rimelig å anta at folks ekte krav til komfort vil koste energi: (a) luftavkjelte biler blir stadig mer vanlige i varme land, (b) folk ettersper i sterre grad automatgear, (e) de vil ha motorer, og (d) offentlige myndigheters avgasskrav vil eke energiforbruket.

Innen lufttransport har veksten i U-land vart svart hey (over 10% per år) og denne trenden ser ut til å fortsette i såvel fattige som rike land. På samme måte som for kolletivtransportselskapene på landjorda vil flyselskapenes evne til å skifte ut gamle og energiintensive fly bero på deres finansielle styrke. Skjerpet konkurranse i et market med klare stordriftsfordeler vil kunne skape problemer med å få realisert de tekniske potensialene for mer energieffektive flygninger så raskt som mulighetene foreligger.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrafter for eket energibruk i I- og U-land

3.3.2. Varetransporter

Varetransporter i U-land forbruker dobbelt så mye kommersiell energi som persontransporter. Forholdet mellom transportvolumet (tonnkm) og BNP varierer, avhengig av landets geografiske utstrekning, industriens lokalisering, primamaringenes og mineralsektorenes rolle, bosettingsstrukturen, og handelsmensteret. Varetransportintensiteten i Kinesisk ekonomi har f eks sunket siden 1980 i forbindelse med satsingen på lettere industribransjer. Fortsatt er imidlertid de gjennomsnittng varetransportavstandene i Kina svart lange sammenlignet med hva de er for tilsvarende varer i mange industrialiserte land, og dette gjelder også for en rekke varer med svart lav bearbeidingsverdi per ton, som f eks sement. I Brasil har derimot varetransportintensiteten i bruttonasjonalproductet sannsynligvis steget pga eket uttapping av mineraler og temmer fra Amazonas. 1 Ser Korea har det vart lite endring i dette forholdet.

Et gjennomgående trekk i de aller fleste land er en kraftig ekende rolle for lastebiler på bekostning av jembane, f eks 1 Ser Korea der lastebilenes andel av varetransportene har ektet fra 11% i 1970 til 48% i 1987, samtidig som kapasitetsskranker begrenset jembanens ekspansjonsmuligheter og dermed reduserte jembanens andel av dette transportmarkedet. Selv i tradisjonelle jembanenasjoner som Kina og India har lastebilenes rolle eket betydelig. I India stod veitransportene for 35% av varetransportene i 1970, og dette ekte til hele 54% i 1988. I Kina har dessuten kyst- og elvetransport opplevd en ekende rolle, ikke minst fordi kapasiteten på vei- og jembanenettet ikke er tilstrekkelig til å mete ettersperselen. I Brasil har elvetransportenes rolle tiltatt enda kraftigerei og med åpningen av Amazonas for naringsvirksomhet. Der har lastebilenes andel av transportarbeidet sunket fra 62% i 1973 til 54% i 1985.

Energiintensiteten for varetransporter har ikke nedvendigvis utviklet seg i takt med varetransportenes andel i nasjonalproduktet. Mye tyder på reduserte energiintensiteter mange steder. For jembanetransport er det observert en overgang fra kullfyrte til dieseldrevne eller elektriske lokomotiver i mange land, bl a India, og til en viss grad i Kina. Imidlertid har ikke energiintensiteten bedret seg sarlig innenfor diesel og elkraft lokomotivsegmentene i disse landene, slik at for land som allerede var diesel- eller el.baserte allerede i 1973, har energiintensiteten neppe endret seg sarlig. For lastebiler er energiintensiteten redusert som felge av overgang til (a) sterre lastebiler slik at drivstoft'forbruket per tonn-km er redusert, og (b) dieselmotorer fra bensinmotorer, med samme forbedring til felge. I hvilken grad utnyttelsen av kjereteyparken (andelen tomrne returtransporter) har bedret eller forverret seg er det vanskeligere å si noe sikkert om. IBrasil er det f eks registrert at andelen dieseldrevne lastebiler ekte fra 50% i 1973 til 85% i 1985, samtidig som andelen tunge og middelstunge lastebiler ekte fi'a 15% til 28%. Mer avgjerende for den samlede energiintensiteten i et land er fordelingen av varetransportene over tid på hhv lastebiler, jembane og skip. Her er det slik at der hvor lastebilenes andel eker på bekostning av både jembane og skip, så eker energiintensiteten i varetransporter (per tonkm) entydig, selv om det skulle gå mot bruk av sterre biler. Mer komplisert blir det når både bil og sje/elvetransport eker og jembanens andel reduseres. Et ytterligere problem med å beregne energiintensiteten i varetransporter oppstår når varesarnmensetningen endrer slik at forholdet mellom typisk vekt- og volumgods endrer seg. "Et lass er et lass", men bomull er som kjent mye lettere enn bly per volumenhet.

Stein Hansen: En samfimnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i l- og U-land

3.4. Bolig- og husholdningssektorens

Husholdningssektoren representerer ca 35% av det samlede energiforbruket (inklusive biomasse) i U-land. Det er energi til matlaging som dominerer, om man holder Korea og Kina utenom. I disse landene utgjer energi til oppvarming en betydelig del. Biomasse dominerer i Africa ser for Sahara, og på landsbygda mange steder i fattige land ellers i verden. Biomasseforbruket synes imidlertid å ha avtatt i Brasil siden 1970, og bruken av gass og parafin var allerede i 1970 vel utviklet i mange latin amerikanske land . Samtidig er det klart at elektrisitetsforbruket har eket kraftig i Asia, med de mange bygdeelektrifiseringsprogrammene der. Overgangen fra biomasse har sansynligvis bidratt til å redusere energiintensiteten i matlaging, fordi parafin og gassovner er mye mer energieffektive.

Samtidig har stremforbruket til opplysning ekt kraftig både pga mer etterspersel etter lys der de hadde innlagt strem allerede i 1970, og der de har fått innlagt strem etter 1970. Vel så viktig -- spesielt i de raskt voksende byene -- er den veldig raske veksten i anskaffelse og bruk av varige husholdningsmaskiner, i ferste rekke TV og kjeleskap, og etterhvert også vaskemaskiner iU—land. Således ekte andelen husholdninger med TV fra 11% i 1976 til 56% i 1986 i Thailand , og fra 39% i 1974 til 66% i 1988 i Brasil. For kjeleskap var den tilsvarende ekningen i Thailand S% i 1976 og 21% i 1986, mens det i Brasil var en ekning i antall husholdninger med kjeleskap fra 36% i 1974 til 63% i 1988. Tilsvarende vekstrater for slike varige elektriske forbruksgoder i hjemmet oppleves nå i Kina.

Data fra Brasil i 1986 viste at når en husholdning ferst hadde innlagt strem, så den dominerende strembruken i husholdningen kjeleskapet, som avtok nesten halvparten av husholdningens stremforbruk. Strem til oppvamting av vann utgjorde nesten 25% av elektrisitetsforbruket, mens strem til belysning tok en klar tredjeplass for TV apparatet.

Det har vart en betydelig nedgang i energiintensiteten for mange slike husholdningsmaskiner i mange land. Blandt annet sank det årlige energiforbruket på et 200-liters kjeleskap fra 672 kWh i 1980 til 240 kWh i 1987, mens energiforbruket for et 14' TV apparat sank fra 82 kWh til 60 kWh i samme perioden. 1 de fleste andre U-land var nedgangen betydelig mindre. Dette betyr imidlertid ikke uten videre at husholdningenes energiintensitet has gått ned i U-land. Det er snarere slik at energiintensiteten på elektriske husholdningsapparater har ekt, fordi folk anskaffer stadig nyere og sterre slike apparater, og de utstyres med stadig nye energikrevende egenskaper og funksjoner (f eks overgangen fra sort til farge-TV-apparater, overgang til to-ders kjeleskap, automatiske vaskemaskiner, etc.).

Ettersperselen etter husholdningsenergi vil kunne eke meget raskt i U-landene i tiden fremover av en rekke grunner diskutert over. I tillegg til de ekonomiske og inntektsmessige forhold, kommer viktige demografiske trekk som har bidratt til å eke energiforbruket i OECD -

5 I tillegg til ovemevnte referanser bygges det her også på S. Meyers, S. Tyler, H. Geller, J. Sathaye, and L. Schipper (1990), "Energy Efficiency and Household Electric Appliances in Developing and Newly Industrialized Countries." LBL-29678-UC-350, L. Berkeley Laboratory, University of California.

Stein Hansen: En samfirnnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

landene. Her er det tale om redusert fruktbarhet, eket yrkesdeltakelse blandt kvinner, etablering av stadig mindre husholdninger der husholdningenes gjennomsnittlige energietterspersel avtar, men langt mindre enn ekningen i antal] husholdninger. Det er nemlig betydelige stordriftsfordeler i energiforbruket ved store husholdninger, slik at energiforbruket per innbygger blir mye heyere i små enn i store husholdninger.

Det er stort rom for eket anskaffelse og bruk av elektriske husholdningsapparater i U-land, spesielt på landsbygda i de områder som nylig er elekrifisert eller er i ferd med å bli det. Her der det viktig å vare klar over at anskaft'elseskostnadene for slike apparater er blitt stadig billigere og koster bare en brekdel (i prosent av inntekten) av hva det kostet da disse ferst ble tilgjengelige i OECD landene. TV er etterhvert utbredt i mange land, men kjeleskap er bare utbredt i 20-25% av familiene i middelinntektsland som Thailand og Filippinene, og vesentlig mindre utbredt i folkerike land som Kina og India. Erfaring fra middel-inntektslandene har vist at inntektselastisiteten for kjeleskap er stor när landene når middelinntektsnivået. Med ekt elektrifisering vil utbredelsen av elektriske riskokere også skje raskt.

Luftavkjeling av boliger er fortsatt svart lite utbredt i U-land (1% av husholdningene i Thailand, 2% i Filippinene, og 4% i Brasil), men det har vist seg (Taiwan og nordre Mexico) at når inntektsnivået kommer over i evre-middelsskiktet, så er nettopp air conditioning en luksus folk unner seg i stadig sterre grad. Slike anlegg innstallert i boliger er meget energiintensive.

3.5. Tjenesteytende sektorer

Med rask ekonomisk vekst i store deler av Asia, blir den ekonomiske omstillingen fra primar, via sekundare til tjenesteytende sektorer rask og omfattende. En liknende omstilling observeres i andre U-lands regioner også, men i et mye langsommere tempo. Det man spesielt observerer i de hurtigvoksende storbyene i U-land, er nye store og heye private kontorbygg, offentlige bygg og hoteller. Dette er bygninger der det kreves behagelig inneklima, dvs at det skal installeres luftkjeleanlegg, som fordrer betydelige mengder elektrisk strem. Vekstraten for energi i dette markedet er anslått til over 10% per år. Det er anslått at energibehovet til service sektoren iU-land krever ca S% av det samlede energiforbruket i slike land sett under ett. Slike bygninger vil dessuten vare utstyrt med mye elektrisk og elektronisk utstyr som er avhengig av stabile og ikke altfor heye temperaturer. Tar man med at arealkravene fra slike tjenesteytende naringer har ekt og vil fortsette og eke, så ser man et raskt ekende fremtidig energiforbruk fra denne sektoren selv om det forventes mye energieffektivisering og gjenbruk. Det ber også tas med i denne sammenheng at alle tekniske effektivitetsgevinster som resulterer i reduserte energiintensiteter, har samme ekonomiske virkninger som en inntektsekning og prisreduksjon. De frigjorte ressursene blir ikke lagt på is. De blir tatt i bruk av de som nyter godt av innsparingen. Det er sannsynlig at de innsparte ressursene blir anvendt på andre aktiviteter (som kan vare like energikrevende) slik at sluttregningen blir noe nar den samme, men med et heyere totalt aktivitets (og forhåpentlig nytte-)nivå. Skal man vri forbruket bort fra energiintensive aktivivteter, må disse bli signifikant dyrere for brukeme, også etter at teknologiske fremskritt er tatt i bruk.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

3.6. Energiutviklingen i U-landene -- Oppsummerende kommentarer

Mens energiintensiteten har sunket tildels betydelig i OECD landene de siden Annen Verdenskrig, har den ekt jevnt og trutt i U-landene. Bare i tiden etter oljekrisen i 1973 har energiintensiteten i U-landene ekt med ca 10%, samtidig som indeksen for OECD-landene viser en kraftig reduksjon, se figur 3.11.

Figur 3.11. Utviklingen i energiintensitet i I-land og U-land, 1972 - 1988

_— U-tand

Kilde: ECON 1993

Forklaringen på denne "bakvendte" utvildingen i U-landene kan oppsummereres med referanse til felgende faktorer:

- Sterk befolkningsvekst - Overgang fra tradisjonelle til kommersielle energiprodukter - Urbanisering og industrialisering (se figurene 3.4. og 3.5.) - Lave (subsidierte) energipriser - Markedsimperfeksjoner

- Institusjonelle problemer ("policy failures") - Manglende kunnskap og tilgang på kapital og teknologi

Stein Hansen: En samfirnnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

4. VEIEN MOT DET MODERNE LAVENERGISAMFUNNET 4.1. Om sammenhengen mellom BNP og energibruk6

Den store usikkerheten omkring de langsiktige og irreversible milje- og velstandskonsekvensene av fortsatt opphopning av antropogene klimagasser i atmosfaren, er bakgrunnen intemasjonale konvensjoner bygget på "fere var" prinsippet; dvs at å holde igjen på slike aktiviteter som bidrar sarlig sterkt til denne opphopningen betraktes som en forsikring mot fiemtidige skadevirkninger som -- dersom de skulle inntreffe -- det ville vare svart vanskelig, om overhodet mulig, å behandle eller kompensere for.

Dersom det var en utbredt oppfatning at det ikke ville koste noe å legge om levevaner og forbruk slik at tempoet i opphopningen av klimagasser ble redusert til det naturvitenskapen anser for miljemessig forsvarlig, så ville det vel ikke vare interessant å analysere mulighetene for og konsekvensene av å bryte sammenhengen mellom BNP og energiforbruk. Det er imidlertid en utbredt oppfatning -- bygget på beregninger utfert med en rekke omfattende ekonomiske globale analysemodeller at det vil koste verdenssamfiinnet å stabilisere eller redusere energiforbruket. Dermed oppstår det tvister om hvorvidt det er verdt å betale en viss forsikringspremie for å redusere sannsynligheten for i utgangspunktet svart usikre begivenheter på den globale milje- og klimaarena. Saken blir ikke enklere når rettferdighetshensyn og Spersmålet om betalingsansvar trekkes inn ved konkretiseringen av avtaler om gjennomferingen av en politikk for å nå slike klimastabiliserende mål.

Det synes som om sammenhengen mellom BNP og energiforbruk er svart stabil og fastlåst. Ser man f eks på indekser for globalt eller regionale energiforbruk og BNP over tid, f eks fra den ferste energikrisen i 1973 og frem til 1990, så finner man en sterk positiv korrelasjon. Likevel er det av interesse å merke seg at korrelasjonen reduseres betraktelig om man bryter opp denne perioden i kortere intervaller ut i fra spesielle energipolitiske begivenheter på verdensarenaen. Det viser seg at i perioder med stigende energipriser og forventninger om fortsatt prisstigning, så satses det tildels kraftig på utvikling av prosesser og teknologier som er mindre energiavhengige. Dermed brytes BNP-energiforbruk sammenhengen, i alle fall for en kortere tid. Tilsvarende har det vist seg at i perioder med synkende realpriser på energi, kombinert med forventninger om fortsatt lave energipriser, så satses det langt mindre i naringslivet på slik energisparende utvikling. Ser man på en kombinasjon av tverrsnitt og tidsseriedata over energiforbruk per innbygger og BNP per innbygger i et sterre utvalg land, timer man igjen samme stabile og sterke korrelasjon. .

6Dette avsnittet bygger spesielt på : Stein Hansen (1991) ,"Energy,Environment and Economic Growth; A Developing Country Perspective." EED Report 1991/1 , Fridtjof Nansen Institute, Oslo, Asian Development Bank (1992), op.cit.part one., Lee Schipper et al (1992), op.cit., Torleif Haugland et al (1993), op.cit., Torleif Haugland, Öystein Olsen and Kjell Roland (1990), "Stabilizing C02 Emissions by Carbon Taxes - A Viable Option?" EED Report 1990/1 1, Fridtjof Nansen Institute, Oslo, samt en hel serie med spesialartikler om dette tema fra The Energy Journal i perioden 1991-94, (Vol.12 No 4, Vol 13 Nol, Vol 14 Nol og 2, og Vol 15 No 1).

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

Figur 4.1. Energiintensitet over tid: Et typisk forlep

Ser man imidlertid på utviklingsforlepet i industriland, har det vart vanlig å anta at energiforbruket felger den ekonomiske utviklingen i henhold til en logistiks kurve. Dette innebarer en systematisk endring i energiintensiteten over tid. I den pre-industrielle utviklingsfasen foregår det ekstensiv vekst i primarnaringene, og denne baseres på fomybare biomasse som energikilde. I denne utviklingsfasen eker bruken av kommersielle energiforrner langsommere enn veksten i BNP. Produktivitetsveksten er beskjeden i denne utviklingsfasen.

Stein Hansen: En samfiinnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i l- og U-land

Den industrielle utviklingsfasen som felger etter denne ekstensive perioden, er derimot kjennetegnet ved intensiv ekonomisk vekst hvor kapitalintensiteten i produksjonen tiltar og fordrer ekte leveranser av kommersiell energi. Samtidig eker urbaniseringsprosessen, og dette krever også sterre tilgang til kommersielle energiformer for å betjene transport- og husholdningsettersperselen. I denne perioden eker energiintensiteten, dvs at elastisiteten av energiforbruk mhp BNP er sterre enn 1. Så felger en utvilding der industrialiseringen blir stadig mindre energiintensiv, dvs mot lettere industrier og mot mindre energiintensive prosesser i de tunge industriene. Samtidig blir forbruket mer energiintensivt ettersom realinntekten eker. Det er imidlertid en utbredt oppfatning at reduksjonen i energiintensitet i produksjonen mer enn oppveier eket energiintensitet i forbruket, slik at samlet sett går energiintensiteten i samfiinnet ned. Dermed skulle det felge at sammenhengen mellom BNP og energiforbruk er mer kompleks enn de enkle lineare sammenhengene som empiriske data fra asiatiske U-land de siste 20 årene skulle tyde på.

Den innledende miljebekymringen er knyttet til utslipp som felger av forbruket av ikke- fomybare fossile brensler. det således ikke det samlede energiforbruket som ferst og fremst er til bekymring, men snarere en avhengighet mellom ekonomisk vekst (målt ved BNP) og tilgangen på fossile brensler til en stabil pris.

Erfaringen har vist oss at innovasjon og teknologiske fremskritt har bidratt til at nye reserver er oppdaget, og kostnadene ved utvinning, transport og fremstilling av nedvendige petroleumsprodukter er er holdt i sjakk eller redusert til tross for stadig ekende globalt forbruk av disse ressursene. Fossile brensler er således billigere idag enn noen gang, og trusselen om at vi ikke har tilgjengelig noen tilsvarende billige fomybare alternative energiforrner for de samme anvendelsesområdene synes ikke å bli tatt sarlig alvorlig, om forsknings- og utviklingsbudsjettene til slike aktiviteter er en indikasjon på slike prioriteringer.

Det er bare i fattige U-land at knapphet på fossile brensler synes å bli oppfattet som et hinder for ekonomisk vekst til tross for lave intemasjonale olje, gass, og kullpriser. Bakgrunnen for dette tilsynelatende paradokset er imidlertid at det ikke egentlig er fossile brensler som er limitasjonsfaktoren, men snarere tilgangen på infrastrukturkapasitet til utvinning, overfering og videreforedling av slike energiformer, og dernest til transport av produktene til brukerne. Det er mao knapphet på politisk stabilitet, organisasjons- og institusjonell produktivitet, samt kapital og utdannet arbeidskraft som er flaskehalsene i denne utviklingen idag. det er typisk at Kina har overflod på kull, men avstanden fra kullgruvene til industribyene der folket bor er stor, transportsystemet er underdimensjonert i forhold til den raskt voksende ettersperselen, og elektrisitetsforsyningen er ineffektiv og upålitelig og påferer derigjennom produsentene og forbrukeme betydelige merkostnader.

De dramatiske prisendringene man har hatt på energimarkedet flere ganger siden 1973 har avstedkommet påstander om energiprisenes avgjerende rolle for velstandsutviklingen. Det har imidlertid vist seg at energiimporterende land har hatt en vel så bra velstandsutvikling siden 1973 som det man har observert i energieksporterende land. Det kan altså synes som om det er lettere å tilpasse seg som bruker enn som leverander. Imidlertid er det store variasjoner i tilpasningsevnen blandt brukerlandene også. En rekke land i Serest- og Öst-Asia viste evne til raskt å tilpasse sine

Stein Hansen: En samfimnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i 1- og U-land

ekonomier til ekte energipriser, og å opprettholde den ekonomiske veksten med vekt på endrede livsvilkår. Tilsvarende tilpasning har ikke funnet sted i Afrika og Latin Amerika.

Denne variasjonen i tilpasning av den evrige ekonomien til endrede Vilkår på energimarkedet er blitt analysert i en rekke makroekonomiske modeller. På kort sikt kan man analysere med å beskrive ekonomien på et svart aggregert nivå der man har delt inn ekonomien slik at energi er innsatsfaktor i produksjonen og forbrukes av husholdningene. Energi produseres ved hjelp av kapital og kapitalens effektivitet ekes jevnlig over tiden. Alt annet enn energi fremstilles ved hjelp av kapital, arbeidskraft og energi, og disse innsatsfaktorene kan erstatte hverandre i produksjonsprosessene. Hvor mye energi husholdningene forbruker beror på energiprisen i forhold til prisen på "makrovaren" de forbruker til alt annet. Samlede utgifter til forbruk er i modellen spesifisert slik at stadige forbedringer i energieffektivitet tas hensyn til i realdisponible midler. Om man i en slik beskrivelse av storsamfirnnet velger en vekstrate for tilgangen på energi, så får man frem hvorledes all annen vekst i samfimnet avhenger av energiveksten. Modellen inneholder en energiskatt som planleggeren har til rådighet sammen med forutsetninger om bl a kapitaltilgang, tilbud av arbeidakraft, og tekniske fremskritt for å styre den ekonomiske utviklingen. Ved å anvende modellen på data for året umiddelbart etter den ferste energikrisen (da energiprisene steg til det mangedobbelte i lepet av 1974), kunne det vises at en kraftig reduksjon i energibrukveksten knapt ville påvirke den ekonomiske utviklingen. Årsaken var at veksten i kapital var bestemt uavhengig av det som skjedde på energimarkedet, og når energiettersperselen avtar pga ekte energipriser, vil kapitalen bli etterspurt i vareproduksjonen i stedet, og dermed erstatte energi som vekststimulerende produksjonsfaktor7.

I ettertid kan det se ut som omfanget og graden av slike substitusjonsmuligheter varierer betydelig mellom ulike land, og at dette kan forklare et stykke på vei hvorfor forskjellige land i svart ulik grad lykkes i å tilpasse seg de kraftige energiprisendringene i tiden etter 1973.

4.2. Hva kan makroekonomiske modeller fortelle oss?

Sarnmenhengen mellom BNP og energiforbruk er kommet i sekelyset i senere år nettopp fordi man ensker å få en bedre forståelse av det makroekonomiske samspillet og aweininger som oppstår når man skal vurdere "fere var" baserte strategier opp mot "business as usual" strategier for ekonomisk utvikling. Ved hjelp av computerbaserte likevektsmodeller med et langsiktig tidsperspektiv innferes tiltak som tar sikte på å dempe energibruken og dermed de tilherende klirnagassutslippene. Modellene brukes til å studere mulige ekonomiske, sosiale og miljemessige konsekvenser av ulike omfang på slike inngrep. Spesielt har man vart opptatt av om den ekonomiske BNP veksten kan opprettholdes samtidig som produksjon og forbruk legges om i en slik grad at utslippene fra fossilt energiforbruk stabiliseres eller reduseres. En rekke slike modeller foreligger, og resultatene fra bruken av noen av disse modellene skal kort gjengis i det felgende.

7FR. Fersund (1977), "Ökonomisk vekst og Energivekst." Ekonomisk Debatt 7: 1977, Stockholm

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

Anslagene på hvilke energiavgifter som vil vare nedvendige for å stabilisere verdens C02 utslipp varierer sterkt”. Klimautvalget foretok beregninger i 1991, og baserte seg på studier som anslår nedvendig avgift til ca NOK 1500 per ton C02 i 1992-priser. Reduksjonen av global BNP som felge av en slik avgift ble beregnet til ca 7%. Senere beregninger har kommet til lavere avgifter (NOK 400-600) og mindre reduksjoner i de ekonomiske konsekvensene (0.2 - 2% reduksjon i globalt BNP), men forutsetningene varierer betydelig mellom de enkelte studiene og resultatene, som er ment å vare illustrasjoner snarere enn prognoser, er selvsagt svart usikre. Avgjerende for hva det vil koste å stabilisere eller redusere den fossile energibruken er i ferste rekke hva man i analysen forutsetter om:

- Substitusjonselastisiten; dvs hvor lett (billig) eller vanskelig (kostbart) det vil vare å frikoble fossil energibruk fi'a ekonomisk vekst, altså potensialet for å erstatte fossil energi med arbeidskraft og kapital når prisen på fossil energi stiger,

- Kalkulasjonsrenten, dvs hvorledes nåtidige kostnader og inntekter aweies mot de fremtidige,

- Omfanget på årlige autonome (dvs energiprisuavhengige) eHektivitetsforbedringer i ulike produksjons- og forbruksprosesser. Kostnadene ved å legge om til en lavenergiscenario beror fundamentalt på hvilken årlig proesentvis vekst man forutsetter i slike effektivitetsforbedringer.

- Hva vil "backstop" teknologien koste; dvs hva det antas å ville det koste på enhver tid å tai bruk alternativet til fossile brensler i et omfang som muliggjer stabilisering, eventuelt en spesifisert reduksjon i utslippene av C02. Hvor mye heyere denne kostnaden er enn dagens petroleumspriser beror helt på til hvilken pris man mener å kunne levere alternativ energi i nedvendige mengder til de produksjons- og forbruksaktiviteter som vil fordre slike energiforsyninger. Desto sterre optimisme, jo billigere blir det å stabilisere C02 utslippene.

Ved Stanford Universitetet i California har man lenge arbeidet med globale vekstmodeller fokusert på konsekvensene av å innfere miljerrestriksjoner på energiforbruket. I en av flere slike scenarier9 forutsettes det at alle industrialiserte land (inkludert den tidligere Östblokken) stabiliserer sine utslipp på 1990 nivå innen år 2000, og dernest gradvis reduserer utslippene med 20% innen år 2020 og holder dem på dette nivået deretter. for Kina og resten av verden tillates utslippene å fordobles i samme perioden slik at globale utslipp stabiliseres i 2030 på et nivå som er 15% over 1990 nivået.

8Se "Stortingsmelding nr 4, Langtidsprogrammet 1994-1997", Finans- og Tolldepartementet, pp. 353-360

9 A. 5. Manne and R. G. Richels (1990), "Global C02 Emission Reductions -- The Impact of Rising Energy Costs." Electric Power Reserach Institute.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i l- og U-land

I dette soenariet antas en substitusjonselastisitet (elasticity of price induced substitution) på 0.4 for OECD-området og 0.3 for resten av verden. videre antas den årlige autonome (energiprisuavhengige) eEektivitetsforbedringen å bli 05% for OECD—området, 1% for Kina, og 0.25% for resten av verden. Dette er langt mer pessimistiske forutsetninger enn hva mange andre -- bl a OECD --legger til grunn i sine referansebaner.

Mot denne bakgrunn timer man at f eks USA vil oppleve veksthemmende virkninger av energibegrensningene i 2030 i form av ca 3% tap av BNP. I det evrige OECD-området inntreffer veksttapet allerede i 2010 men begrenset til 1-2% tap av BNP. Tapet blir sterre i den tidligere Östblokken med ca 4% &a 2030, pga de strengere tilpasningsforutsetningene. Kina vil imidlertid bli rammet hardest i denne studien. Der vi] den ekonomiske veksten bli dempet som felge av slike tiltak allerede fi'a 2010, dvs fer stabiliseringskravet inntreffer, og mot slutten av det 21. århundret vil tapet overskrice 10% av Kina's BNP.

Våren 19921a OECD til grunn i en global COZ-stabiliseringsstudie studie at OECD land skal redusere sine samlede utslipp med 20% frem til 2010, mens enkelte regioner utenfor OECD tillates å eke sine utslipp med 50%. For tiden etter 2010 ble det forutsatt at alle land skulle stabilisere sine utslipp på 2010 nivå. Det ble beregnet at en nedvendig avgift for at OECD-landene skulle tilpasse seg ville måtte vare NOK 190 per tonn C02, mens avgiften for verden som helhet ville måtte vare NOK 260 per tonn C02. BNP ble anslått til å måtte gå ned med 1% i OECD i år 2050 i forhold til en situasjon uten en slik avgift, mens tilsvarende nivåsenkning for verden samlet ble anslått til ca 15%. Disse globale rammene er bl a lagt til grunn i det norske Langtidsprogrammets beregninger av virkningene av en globalt stabiliserende C02 avgift for norsk ekonomi (se diskusjon nedenfor).

I andre beregninger med denne GREEN-modellen til OECD tar man opp Spersmålet om utslippsreduksjoner begrenset til visse regioner (f eks OECD-området) vil lede til at andre regioner som ikke er underlagt slike begrensninger "overtar" disse utslippene slik at den globale netto-effekten forsvinner. For det ferste kan man tenke seg en slik effekt dersom energiintensiv industri rett og slett flytter ut fra det området der begrensninger er innfert til regionen uten slike begrensninger. For det andre kan det tenkes at ettersperselen etter fossile brensler synker når slike begrensninger innferes. Dermed vil energiprisene bli presset nedover. Så lenge man beholder fysiske utslippsreguleringer i en region, er det rimelig å anta at energiettersperselen vil eke i regioner som ikke er underlagt fysiske restriksjoner, fordi energiprisene vil synke (om ikke spesielle energiskatter innferes eller ekes i de ikke bererte regionene).

Analysene av slike mulige utviklingsforlep med GREEN-modellen viser at den geografiske fordelingen av energiintensiv industri påvirkes svart lite av slike tiltak. Frykten for "industriemigrasjon" til "forurensningsparadis" i U-land synes ubegrunnet. Modellberegningene tyder på at en fysisk begrensning av utslippene i OECD faktisk vil ha den tilsiktede globale virkning med svart små lekkasjeproblemer i form av ekte utslipp fra fiitatte regioner i U-land.

Felles for disse modellene og de fleste andre som benyttes til slike beregninger er at de bygger på modellering av adferd og muligheter for substitusjon på bekostning av en detaljert

Stein Hansen: En samfirnnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

sektor og regioninndeling, og modellering av teknologisk fremgang. Teknologisk fremgang er i alle modellene relativt summarisk behandlet ved at man antar en konstant forbedring av energieffektiviteten i alle år. F elsomhetsanalyser foretatt på OECD's GREEN-modell viste f eks at C02-skatten måtte fordobles for å oppnå samme reduksjon i utslipp når endringen i energieffektivitet reduseres fra 1% per år (som er grunnlaget for referansebanen over) til 05% per år. Videre er det slik at parameter estimatene som er brukt i disse modellene ikke uten videre kan brukes til å si noe om hva som vil skje når energiprisene blir mye heyere enn det grunnlaget parameterverdiene er estimert på. Det antas f eks i OECDs og de norske beregningene at realprisen på petroleum forblir uendret fi'em til 2030 i referansebanen. Felsomhetsanalyser på virkningene av en partiell fysisk restriksjon på OECD-landenes C02 utslipp, tyder imidlertid på at konklusjonene fra basisalternativet beskrevet over er svart robustelo.

Mens likevektsmodellene er middels aggregerte, og legger vekt på helheten i ekonomien og på å avbilde virkningene av endringer etter at tilpasning har fiinnet sted gjennom de ekonomiske mekanismene som modellen omfatter, legger krysslepsmodeller (input-output) vekt på vekt på en detaljert beskrivelse av samspillet mellom de ulike sektorene i ekonomien. Adferdsmekanismer og substitusjonsforhold er ikke sarlig godt representert, istedet vektlegges en detaljert teknologirepresentasjon i produksjon og forbruk. Det er imidlertid mulig å representere substitusjon et stykke på vei i slike modeller gjennom pålagte endringer i innsatskoeflisienter i henhold til kunnskap om teknologiske endringer, og det ligger i modellens natur at den tar hensyn til alle indirekte virkninger av ekte sluttleveringer. Således kan man ved hjelp av modellen studere f eks de energimessige virkningene av alternative utviklingsbaner for teknologiske fremskritt.

"Verdensmodellen" -- opprinnelig utviklet av professor W. Leontieff for FN på 1970-tallet -- er en global krysslepsmodell for samspillet mellom naturressurser og ekonomien”. Det er foretatt sammenligninger av utslippsnivåene for C02 beregnet med denne og med de ulike globale generelle likevektsmodellene. Mens utslippene i referansebanen ligger på omtrent samme nivå eller noe lavere enn i de generelle likevektsanalysene, viser det seg at den prosentvise reduksjonen i utslippene i de alternative scenariene er lavere i "Verdensmodellen" enn i de generelle likevektsmodellene. Noe av grunnen til dette må antas å vare "Verdensmodellens" mangel på substitusjon mellom innsatsfaktorene, og mangelen på produsent- og forbrukerreaksjon på endringer i relative priser.

Verden er inndelt i 16 regioner i denne krysslepsmodellen. Med de teknologiendringer som forutsettes i krysslepskoeftisientene over tid, viser referansebanen at det fossile energiforbruket vil eke slik at C02 utslippene globalt vil eke med 73% fra 1990 til 2020, men bare med 15% i OECD-landene. Det er av interesse å merke seg at en simulering av Brundtland Kommisjonens referansemodell for å avhjelpe fattigdommen i U-land, vil innebare en ekning i C02 utslippene

10

Naturvårdsverket Rapport 4120 (1992), "Åtgerder mot klimatferendringar. " Stockholm

11 Se 0. Bjerkholt, T. Johnsen, og K. Thonstad (1993), "Muligheter for en Barekraftig Utvikling -- Analyser på World Model." Sosialekonomen nr 3, 1993, pp. 30-38.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

på 88%. Beregningene viser altså med all tydelighet hvilke globale miljekonflikter Brundtland Kommisjonens strategi for avvikling av fattigdom medferer.

Det synes ikke spesielt vanskelig og heller ikke sarlig kostbart for OECD-landene å stabilisere sitt fossile energiforbruk og dermed sine C02 utslipp i henhold til scenarier fra denne modellen. Dette kan oppnås med en reduksjon på 05% per år i den ekonomiske veksten. Selv en 10% reduksjon i det fossile energiforbruket i 2020 sammenlignet med 1990 i de rike landene synes å kunne vare en realistisk målsetting.

For U-landene derimot vil det vare en sterk vekst i det fossile energiforbruket og C02 utslippene i alle de utprevede scenariene. Referansebanen innenbarer f eks en tredobbling av det fossile energiforbruket frem til 2020, og selv i det mest drastiske kutt-scenariet vil U-landenes fossile energiforbruk (og C02 utslipp) eke med 133%. Det er altså den relativt heye BNP veksten, industrialiseringen, og elektrifiseringen med tilherende erhvervelse av elektriske husholdningsmaskiner som driver denne energiettersperselen i U-landene narmest uansett scenarium for verdensekonomien.

Det er imidlertid verd å merke seg at til tross for disse dramatiske utjevningstendensene i det fossile energiforbruket mellom Nord og Ser, så vil fortsatt C02-utslippene per innbygger i NIC-landene bare vare ca en tredjedel av hva de vil vare i OECD-landene i 2020, mens utslippsnivået per innbygger i andre U-land vil vare ca en femtedel av OECD- innbyggerens.

Alle modellberegningene -- enten de er krysslepsbaserte eller likevektsanalyser -- konkluderer med at en stabilisering eller måtelig reduksjon av det fossile energiforbruket og dertilherende C02-utslipp i de rike landene kan oppnås til moderat kostnad i form av redusert vekst i disse landene. Det er også bred enighet mellom de ulike modellene om at kraftige reduksjoner i energiforbruket i de rike landene vil medfere betydelige direkte ekonomiske kostnader i form av redusert vekst og krevende omstillinger. Dersom det siste skulle vise seg nedvendig ut i fra advarsler fra klimaeksperter og ekologer, kan det imidlertid vise seg at det på sikt ikke er noe alternativ til nettopp slik redusert fossilt energiforbruk i de rike landene, og da er det temmelig meningslest å omtale slike scenarier som kostbare.

Den siste globale virkningsoversikten som refereres her er derfor eksplisitt fokusert på usikkerheten omkring forutsetninger og anslag i slike modellberegninger”. Det gjennomferes en intervjuundersekelse blandt eksperter som arbeider med disse Trade-off spersmålene, og basert på deres erfaringer og utsagn beregnes usikkerheten rundt kritiske analyseparametre, og sannsynlighetsfordelingen for utfall av spesiell interesse for beslutningstakere. Analysen antyder et vidt sperm i mulige globale stabiliseringskostnader, fra en årlig prislapp så lavt som 02% av BNP til så heyt som 68%. Sannsynlighetsfordelingen er imidlertid meget skjev idet forventede stabiliseringskostnader ligger på ca 15% av globalt BNP.

”A.S. Manne and R. G. Richels (1994), "The Costs of Stabilizing Global C02 Emissions: A Probabilistic Analysis Based on Expert J udgements." The Energy Journal, Vol 15 No 1.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

I tillegg til de globale virkningsanalysene foreligger det en rekke landspesifikke studier av hva C02 stabiliering vil koste. Det er av spesiell interesse å se på USA fordi USA har svart lave bensinpriser, et stort forbruk per innbygger av fossile brensler og en meget vanskelig politisk situasjon mht innfering av tiltak som vil stabilisere C02 utslippene. Videre er Japan av interesse fordi landet er avhengig av energiimport, har utviklet de minst energiintensive prosesser innenfor de fleste sektorer, og er en ekonomisk drivkraft intemasjonalt som USA er det. Demest er det av interesse å studere Norge, fordi Norge er OECD-land, betydelig petroleumseksporter, og har et helt spesielt energiforbruk idet all elektrisitetsforsyning er vannkraftbasert. Felgelig er Norges muligheter til å redusere bruken av petroleumsprodukter langt mer begrenset enn hva de er i land som også baserer mye av elektrisitetsforsyningen på fossile brensler. Til slutt vil vi se på U- alndskonsekvenser av stabiliseringsmål. U-land har i utgangspunktet mye lavere energiforbruk per innbygger, og vil gjerne vare mer sårbare for pålegg om energireduksjoner enn hva OECD-land er.

Den ferste av disse analysene som skal presenteres her, ble utfert på oppdrag av USA's Environmental Protection Agency (EPA)”. Ved hjelp av en likevektsmodell for USA's ekonomi fokuserte man på ulike samfunnsekonomiske konsekvenser av å innfere en bensinavgift som ville vare stor nok til å stabilisere C02-utslippene i USA fra lette kjereteyer over en 20-års periode. En politisk viktig side ved denne analysen var at man eksplisitt studerte virkningene av alternative måter å anvende de betydelige skatteinntektene fra slike bensinavgiftsekninger på. Tre ulike anvendelser fikk spesiell fokus i analysen:

- Reduksjon i det statlige budsjettunderskuddet, - Reduksjon i inntekstskatten til personer og bedrifter, og - Reduksjon i arbeidsgiveravgifter.

Analysen viste at hvert av disse anvendelsesaltemativene ville gi markert ulike samfunnsekonomiske utfall. Den nedvendige bensinavgiftsekningen for å stabilisere C02 utslippene er betydelig sammenlignet med en "business as usual" utvikling. For eksempel er det tale om mer enn en tredobling i år 2000, og en seksdobling i år 2010. Likevel er dette beskjedne belep sammenlignet med bensinavgiftene i Europa.

Dersom avgiftsinntektene ble anvendt til a redusere offentlige budsjettunderskudd, ville virkningen på kort og mellomlang sikt (frem mot 2005) vare et betydelig inntektsveksttap. Dette skyldes dels eket inflasjon, dels redusert privat disponibel inntekt. På lengre sikt, derimot, synes den bedrede budsjettbalansen å ville stimulere nasjonal sparing og derigjennom redusere samfirnnets kapitalkostnader. Felgelig spår modellen at BNP-veksten vil bli heyere enn i "business as usual" utviklingen etter år 2008.

Om man i stedet anvendte avgiftsprovenyet til å redusere inntektsskattene, så viser analysen at vekstpotensialet i USA blir permanent svekket. Årsaken er at pengepolitikken må

13R. E. Brinner, M. G. Shelby, J. M. Yanchar and A. Cristofaro (1991), "Optimizing Tax Strategies to Reduce Greenhouse Gases without Cunailing Growth." The Energy Journal, Vol 12 No 4, pp. 1 -l4.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

strammes inn for å dempe inflasjonsvirkningene. Disse forsterkes når både bensinprisen går opp og disponibel inntekt eker. Det er lite som tyder på at reduksjon i personskatter vil lede til reduserte lenninger og dempet inflasjonspress. Rentenivået stiger, og samlet får man samme omfang på det ekonomiske tilbakeslaget i tiden frem til år 2000 som man ville fått om man reduserte budsjettunderskuddet. Imidlertid viser det seg at ved å redusere inntektsskatten så opprettholdes det lavere nivået på BNP også etter år 2000. Årsaken er at sammensetningen av BNP vris bort tta investeringer, og over tid lider kapitalakkumulasjonen under dette. Dermed svekkes vekststimulansen i ekonomien.

Bildet blir et helt annet om bensinavgiftene benyttes til å redusere arbeidsgiveravgiften. Dette er det samme som å redusere naringslivets kostnader ved å ta i bruk arbeidskraft. Arbeidsgiveravgiften er i utgangspunktet omfattende nok til at den kan brukes til å "resirkulere" avgiftsinntektene fra ekte bensinavgifter. Det viser seg at virkningene av en slik tiltakspakke er overveiende positive. Ved siden av de miljemessige gevinstene ved redusert bensinforbruk (det er jo ikke bare C02 forbruket som reduseres), viser det seg at det nesten ikke blir noe reduksjon i den ekonomiske veksten frem mot år 2000. På lengre sikt (etter år 2000) synes en slik politikk å ville stimulere ekonomisk vekst i USA. Utfallet av en slik politikk vil vare ekte priser på bensin- intensive varer, og reduserte priser på tjenester og arbeidsintensive varer. Sammensetningen i forbruket vris bort fra bensinintensive aktiviteter. Inflasjonsvirkningen er minimal, likeså vridningen av BNP mellom husholdninger og naringsliv.

Neddiskonterte verdier (med 3% kalulasjonsrente) i de ulike utviklingsstrategiene viser at kostnadene ved å stabilisere C02-utslippene fra lette kjereteyer når bensinavgiftene neytraliseres ved hjelp av reduserte inntekstskatter blir på US$ 192/tonn C02 redusert, mens denne kostnaden reduseres til US$ 131/tonn C02 redusert dersom man i stedet reduserer budsjettunderskuddet. Bruker man av avgiftsekningen til å redusere arbeidsgiveravgiften, vil man derimot tjene US$ 30/ton C02 redusert ifelge denne analysen.

De makroekonomiske kostnadene ved å stabilisere C02 utslipp i Japan på 1990 nivå er beregnet ved hjelp av en omfattende langtidslikevektsmodell for Japans ekonomi”. Det påhviler analysen en rekke avgjerende forutsetninger om kunnskaper om fremtiden (herunder "backstop" teknologiers pris og tilgjengelighet), om konkurranse i ekonomien, effektiv tilpasning av ekonomien til endrede rammevilkår, etc. Gitt at man aksepterer disse som grunnlag for et beregningsresultat, så er konklusjonen bl a at de makroekonomiske kostnadene ved slik stabilisering at er mindre enn 05% av BNP de neste 50 årene. Det vises også at en C02 skatt er det mest effektive virkemidlet for å få til en slik stabilisering.

Den norske regjeringens langtidsprogram for perioden 1994-1997 inneholder også beregninger av hva en C02 skatt vil innebare i form av redusert BNP og privat forbruk i fremtiden. Her er det også lagt til grunn beregninger med den flersektorielle MSG-modellen som Finansdepartementet har benyttet og videreutviklet de siste 30 årene for konkrete

1QN. Goto and T. Sawa (1993), "An Analysis of the Macro—Economic Costs of Various C02 Emission Control Policies in Japan." The Energy Journal, Vol 14 No 1, pp.83-1 10.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

planleggingsoppgaver. I utgangspunktet benytter den norske regeringen et såkalt "basisaltemativ" for å fremskrive ekonomien til år 2030. Enkelt fortalt ligger det inne betydelige energi- og miljekonserverende tiltak i forutsetningene bak dette alternativet. Man ender opp med et energiforbruk der C02 utslippene eker med 4 millioner tom i forhold til 1989-nivået på ca 34 millioner term, som det er en erklart politisk målsetting ikke å overskride.

Det såkalte C02 alternativet er beregninger utfert med samme model, men hvor man innferer en C02 avgift på NOK 260/tom C02, uten at andre norske skatte- og avgiftsregler endres, I motsetning til den amerikanske analysen av å stabilisere C02 utslippene fra lette kjereteyer, pålegges det i den norske analysen ingen andre skatte- eller inntekstmessige restriksjoner som skal neytralisere avgiftseffekten. Man reduserer imidlertid volumet på offentlig konsum for å opprettholde den offentlige budsjettbalansen, fordi det offentlige vil tape skatte- og avgiftsinntekter med en slik utviklingsbane der bl a norske olje- og gassinntekterinntekter vil bli mindre. Samtidig med at slike avgifter innferes i Norge gjeres det omfattende forutsetninger om tilsvarende tiltak intemasjonalt idet Norge som olje og gassprodusent må tilpasse seg endrede intemasjonale olje- , gass og kullpriser når slike avgifter innferes globalt. Disse forutsetningene bygger på OECDs GREEN modell og forutsetningene i refreansebanen der, se over.

Sammenlignet med basisalternativet vil det for Norge bli 09% lavere BNP i år 2030, men nedgangen i netto realdisponibel inntekt blir på vel 2%. For Norge er det sarlig nedgangen i petroleumsinntektene som vi] virke negativt, ikke virkningene på produksjonen av den intemasjonale C02 avgiften. Reallennen i Norge må ned 15% i forhold til "basisalternativet" for å oppnå tilstrekkelig bedring i den kostnadsmessige konkurranseevnen. Likevel blir reduksjonen i petroleumsforbruket i Norge med disse tiltakene bare 3% i forhold til basisalternativet. Nedgangen i C02 utslipp blir på S% eller 2 millioner tonn i forhold til basisalternativet i 2030, fordi Norge allerede i utgangspunktet har en hey C02 avgift sammenlignet med andre land. Dette er imidlertid ikke nok til å oppfylle Stortingets C 02 målsetting, og viser hvor vanskelig det er for et land der vannkraft dominerer stasjonar energiforsyning, å foreta alle COZ-tilpasninger på transportsektoren alene.

Nå kan det sies at mens "basisalternativet" innebarer at forbruket til gjennomsnittsnordmannen fordobles i 2030 i forhold til 1990, så vil "C02 alternativet" innebare tap av en sterrelsesorden som innebarer at denne doblingen blir ca ett år forsinket. Slik sett er kanskje ikke prislappen på en slik "fere var" forsikring spesielt hey. Dessuten er det ikke tatt med i regnestykket at reduserte forurensninger som felger av tiltak for å redusere C02 utslipp også har en betydelig milje— og helsemessig verdi. Om man tar dette med i regnestykket (dette har Statistisk Sentralbyrå forsekt å gjere i en separat beregning) så reduseres nettokostnadene ved C02 restriksjonene betraktelig.

Den samme modell-pakken har også vart benyttet til å beregne marginalkostnaden ved reduserte C02-utslipp for Norge. Denne viser seg --ikke spesielt overraskende -- å vare stigende, og dette resultatet stemmer overens med hva som er erfart med tilsvarende studier for andre land. Med gitte forutsetninger om bl a "backstop" teknologiens pris, viser beregningene med den norske modellen at en C02-avgift på $101 per tonn C02 vil redusere C02-utslippene

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

med 25% i forhold til en bestemt referansebane, med tilherende BNP-reduksjon på 0,78%. Önskes imidlertid en halvering av C02-utslippene, kreves en C02-avgift på hele $ 753 per tonn C02. Om dette gjennomferes blir den beregnede BNP-reduksjonen på 2,85% i forhold til referansebanen.

Figur 4.2. MSG-beregnede reduksjoner i utslipp av C02 og BNP-reduksjoner i 2020 for 3 Norge. Prosentvise avvik i forhold til referansebanen.

2,5 '

N

BNP red. 'en

O ' _.__—_L____.i.____l__._____._.._

O 1 0 20 30 40 50 60 002 red.

Kilde: Hans Terje Mysen (1993), "Klimakostnadsfunskjonen". Rapport til SAMMEN- programmets forskerseminar 16 november 1993, Norges Forskningsråd, Oslo.

Konsekvensene ved global C02-stabilisering for U-land kan avleses fra beregninger med globale modeller, der det fokuseres på hvor store energiavgiftsekninger U-land må ha for å stabilisere sine C02 utslipp, eller hva det vil koste disse landene i form av tapt BNP-vekst å stabilisere eller begrense sitt fossile energiforbruk, se f eks resultatene fra "Verdensmodellen" og "Manne - Richels modellen" beskrevet over. Med disse kan man gjere ulike forutsetninger om fordelingen av byrdene ved stabilisering mellom rike og fattige land, slik det bl a ble gjort i de OECD-beregningene som ble referert over.

Dramatikken kommer tydelig frem i modellberegninger utfert på den globale likevektsmodellen ECON-ENERGY”. To alternative scenarier analyseres. Den ene forutsetter global stabilisering på 1987 nivå av fossilt energibruk og C02 utslipp . Den andre forutsetter

15 T. Haugland et al (1990), op.cit.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

regional stabilisering, f eks at alle regioner i verden hver for seg gjer som OECD landene og setter seg som mål å stabilisere sine C02 utslipp på et 1987-90 nivå. Med global stabilisering menes felles tiltak i form av en globalt lik C02-avgift. For at denne skal beserge stabilisering på 1987 nivå, må avgiften (i faste priser) stige eksponensielt over tid fra US$ 30 per tonn C02 1 år 2000, via US$ 70 i år 2010, og til US$ 360 i år 2025, så lenge det forutsettes vedvarende ekonomisk vekst, befolkningsvekst, og gradvis overgang til elektrisitet i folkerike U-land. Det synes åpenbart at slike avgifter alene ikke kan lese de politiske problemene som vil oppstå om dette stabiliseringsmålet skal nås.

Scenariet som baserer seg på at global stabilisering av COZ-uslipp skal skje via regional stabilisering innenfor modellens 9 regioner utelukkende ved hjelp av regionale C02 avgifter viser enda klarere hvor hardt de i utgangspunktet fattigste landene ville bli rammet om dette ble lesningen på milje/vekst dilemmaet. Tabell 4.1. viser hvorledes slike regionale C02 avgifter vil måtte vokse ulike raskt over tid for å nå stabiliseringsmålet, gitt at landene opprettholder sine ekonomiske vekstrater som de ville vart uten slike avgifter (en kombinasjon som selvsagt ikke er realistisk). det beregningene egentlig viser er at desto sterre avgift som må til, jo mer av den ekonomiske veksten må regionen eller landet betale med for å oppnå stabilisering.

Tabell 4.1. C02-avgifter som er nedvendige innenfor hver region dersom global C02- stabilisering på 1987 nivå skal nås via stabilisering av utslippene innenfor hver region. (US$/tonn C02)

USA EU Rest of OECD Tidl. USSR Tidl Öst-Europa Kina India Brasil Övrige Verden

Kilde: T. Haugland et al (1990), tabell 4, p. 20

De store forskjellene reflekterer store strukturelle ulikheter mellom ulike regioner hva angår energikilder og muligheter for substitusjon/redusert forbruk. En ekning av kullavgiftene med hhv 40 ganger dagens priseri Kina og 90 ganger dagens priser i India, når USA bare trenger en 6-dobbling, viser med all tydelighet at dette ikke er noen politisk realistisk vei for å nå stabiliseringsmålet. Men viktigere er det at beregningene understreker hvor fomiidabelt vanskelig det er å oppnå global stabilisering dersom ikke OECD-landene satser på drastisk reduksjon i sitt fossile energiforbruk. Det er lite som tyder på at en politikk som går noe sarlig videre enn en

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i I- og U-land

regional stabilisering innen OECD vil vare på dagsorden med det ferste, fordi beslutningstakere er mye mer fokusert på å stabilisere utslipp enn å stabilisere konsentrasjonene i atmosfaren av let de slipper ut.

Tilsammen viser denne gjennomgangen at mens det ikke er "fritt frem" å redusere bruken av fossile energiformer, så er det ikke lenger noe som tilsier at en viss reduksjon i bruken av fossile brensler vil lede til en proposjonal reduksjon i BNP. Snarere er det slik at ulike lanc -- avhengig av naringsstruktur og landets ekonontiske og sosiale tilpasningskapasitet -- vil kunne evne betydelige endringer i sitt energiforbruk uten at dette vil medfere vesentlige ekonomiske konsekvenser. Denne konklusjonen synes spesielt gyldig for OECD landene, og sarlig ders>m man eksplisitt medregner gevinstene for milje og helse ved at andre utslipp ( herunder TSP, NOx og SOZ) også gjerne reduseres når C02 utslippene reduseres. Dette har man hittil lagt liten vekt på i de nevnte modellberegningene.

Imidlertid vil det også vare en rekke U-land som i utgangspunktet har innrettet seg slik -- ekonomisk, organisatorisk og teknisk -- at de vil kunne spare inn betydelig på sine energiregninger uten at det overhodet ber gå utover det ekonomiske vekstpotensialet, kanskje snarere tvert imot. Her vil såkalte struktur- og sektortilpasningsprogrammer med fokus på ekonomiske, institutsjonelle og organisatoriske reformer i tilknytning til forvaltning av ressurser som energi, jord og vann vare av avgjerende betydning. Idag sleses det bort mange hundretills flere milliarder kroner gjennom ineffektive prissubsidier på energi, kunstgjedsel og kunrtig vanning enn hva U-landene tilsammen mottar i bistandm. Verdensbanken har anslått at U-landene tilsarnmen subsidierer energiforbruket med US$ 150 milliarder hvert år, og av dette går US$ '.00 milliarder med til å holde prisen på elektrisitet nede. Denne politikken ikke barer undergraver U- landenes offentlige budsjetter -- som i utgangspunktet er meget trange -— men den hemmer også den ekonomiske veksten ved at effektive investeringer forhindres. Blandt annet motvirker slik energiprispolitikk investorenes interesse for og lyst til å investere i energieffektive prosesser og renere teknologier. Dette gjelder både for industrien generelt og for kraftverk spesielt. De: er anslått at U-landene med slik politikk forbruker 20% mer elektrisitet enn hva de ville forbrukt Jm prisene hadde gjenspeilet de sanne langtidsmarginale kostnadene ved stremforsyning.

Ved gjennomfering av ekonomiske reformer for å endre utviklingen i en mer barekratig retning er det imidlertid viktig å serge for overgangsordninger og gradvis tilpasning slik at ikke sarlig utsatte folkegrupper kommer ut som tapere i tilpasningsprosessen. Imidlertid er materiell levestandard og energiforbruk per hode i U-landene i utgangspunktet meget lavt sammenlignet med hva effektiv energibruk på levestandardnivået i de rike landene. Derfor synes det som om -- selv med de mest effektive prisreformer og teknologioverferinger -- presset for å oppnå eket forbruk av varer og tjenester -- og dermed mer energi -- vare enormt, og i realiteten uungåelig i U-landene.

16 Stein Hansen (1993), "The Evolution of Environmental Concems in Economywide Policies ind Adjustment Lending: Experience from the Energy Sector." EED Report 1993/ 1 1 , The Fridtjof Nansen Institute, Oslo, p.20.

Stein Hansen: En samfunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i l- og U-land

4.3. Hva med de teknologiske energisparepotensialene?

Til stadighet presenteres det studier som viser hvilke enorrne potensialer det er for å redusere det globale energiforbruket. Slike studier skiller seg markert fra de helhetlige ekonomiske modellene som er dreftet i forrige avsnitt. Det vanlige utgangspunktet for analysene av hva potensielle teknologiske forbedringer kan medfere er en detaljert sammenligning -- sektor for sektor, produktgruppe for produktgruppe -- av energiintensitetene i de prosesser og produkter som er i bruk idag, og -- varierende fra studie til studie -- de mest effektive som finnes kommersielt tilgjengelige, eventuelt projeksjoner over hva man forventer av de beste energiintensiteter for ulike produkter og prosesser på ulike tidspunkt i fremtiden”.

Slike studier viser uten unntak at det er enorrne potensialer for å redusere energiintensitetene i prosessene og produktene i alle samfunnets sektorer. Dette gjelder både rike og fattige land. Selv i Japan som allerede idag er det teknologisk mest avanserte samfimnet med de laveste energiintensitetene i omtrent alle sektorer råder stor teknologisk optimisme med hensyn til utviklingen av såkalte "backstops" og for ytterligere kraftige reduksjoner i energiintensitetene i hele samfunnet. For eksempel hevder det japanske MITI at deres nye langtidsforpliktende forskningsprogram "Sunshine" som ble lansert i april 1993 og som strekker seg frem til år 2020, vil innebare investeringer som vil lede til at Japans energibruk i år 2030 vil bli redusert med en tredjedel i forhold til dagens nivå, og at miljevirkningene vil bli halvert.

Dette programmet forutsetter er komersielt gjennombrudd for moderne solenergi i form av bl a solceller i utstrakt bruk. Det er viktig å understreke at dersom det skulle komme et kommersielt levedyktig gjennombrudd for solenergi som substitutt for fossil energi på viktige anvendelsesområder (i ferste rekke for stasjonar energibruk), så vil en vesentlig del av det som idag utler klimastrusselen kunne forsvinne. Imidlertid skal solcellepaneler og tilbeher produseres, transporteres og utplasseres, og dette vil kreve betydelig innsats av bl a naturressurser i form av malmer og mineraler og råvarer, og ikke minst av deponikapasitet for lagring av utbrukte batterier og annet i utstyr med tilherende langsomt nedbrytbare materialer som må kasseres etter bruk. Selv om man således muligens kan se frem mot en utvikling der den fossile brensels entropi trussel reduseres, så blir ikke uten videre andre alvorlige miljeproblemer av entropikarakter redusert eller eliminert i denne sammenheng. det kan faktisk vise seg å vare tvert om.

Allerede idagier C02-utslippene per innbygger i Japan en tredjedel av hva de eri USA,

Det er mange eksempler på slike studier. Her skal refereres til noen av dem som er sarlig ofte

lagt til grunn i den intemasjonale debatten om slike spersmål: (l) Jose Goldemberg, Thomas B. Johansson, Amulya K. Reddy, and Robert H.Williams (1988) "Energy for a Sustainable World." Wiley Eastern Ltd., New Dehli, (2) "America's Energy Choices - Investing in a Strong Economy and a Clean Environment." A joint report by Alliance to Save Enery, American Council for an Energy Efficient Economy, Natural Resources Defense Fund, and Union of Concemed Scientists. Published by Union of Concemed Scientists, Mass. 1991, (3) S. Meyers, S. Tyler, H.Geller, J. Sathaye, and L. Schipper (1990), "Energy Efficiency and Household Electric Appliances in Developing and Newly Industrialized Countries." LBL—29678, UC—350, Lawrence Berkeley Laboratory, Applied Science Division. og (4) Lee Schipper et al (1992) op.cit.

Stein Hansen: En smifunnsekonomisk analyse av drivkrefter for eket energibruk i l- og U-land

samtidig som energiprisene i Japan er dobbelt så heye som i USA. Som kjent er BNP-per innbygger allerede heyere i Japan enn i USA, selv om dette oHisielle valutakursbaserte forholdet ikke gjenspeiler den reelle kjepekraften i de to nasjonene". Mot en slik bakgrunn burde potensialet i USA vare betydelig sterre, mens det evrige OECD burde kunne ligge et sted midt imellom. For U-landene kan det synes som om det skulle vare teknologisk mulig å "froskehoppe (leapfrog)" over alle de feil som OECD-landene har gjennomlevd i sin industrialiserings- og lokaliseringsutvikling, Det er imidlertid lite historisk materiale som understetter at det er enkelt å hoppe over de "skitne" trinnene i en industrialiseringsprosess. Dette henger nok mye sammen med den ekonomiske politkken som er fart med favorisering av tungindustri og energislesende prosesser. U-landene har hittil fort samme politikk som de rike landene på dette området. Denne politikken har resultert i en akutt mangel på adekvate institusjoner, faglig kompetanse, teknisk utstyr og drihsbudsjetter til kontroller og vedlikehold, slik at de i praksis vil ta lang tid å bygge opp den samlede kapasitet som må vare på plass for at nye teknikker og teknologier skal kunne tas i bruk og utnyttes på en effektiv måte. Det må derfor satses på en sytematisk og bevisst oppbygning av faglig kompetanse, teknisk utstyr og institusjoner med myndighet til å gjennomfare de direktiver og lover som eksisterer på papiret.

Det som imidlertid kanskje er mest oversett i slike teknologioptimisme studier er de ekonomiske tilbakevirkningene fra energi- og ressursinnsparingene i de enkelte ekonomiske aktivitetene og prosessene i samfunnet. I de fleste partielle og sektorbaserte studier fokuseres det på "med uten" sammenligninger; gjerne en form for komparativ statikk eller komparativ dynamikk, der man ikke tar med i betraktningene at teknologiske fremskritt kan ha betydelige pris og inntektsvirkninger i ekonomien, det som ofte refereres til som "rebound" i den ekonomiske litteraturen.

I korthet går "rebound" tanken ut på at innfering av energibesparende tiltak faktisk kan rake snarere enn redusere det endelige sluttforbruket av energi når ekonomien omsider ha: fått tilpasset seg den nye likevekstsituasjonen der alle produkter og prosesser er tilgjengelige med lavere energikostnader enn for de teknologiske nyvinningene ble tatt i bmk. Det er helt enkelt slik at de besparelser en forbruker gjer på ett området vil &igjere inntekt til forbruk på et annet område, og det er ingen garanti for at dette andre forbruket som vil eke som felge ax den realinntektsekningen energibesparingen resulterer i, ikke er mer energikrevende enn forbruket man sparte inn på opprinnelig. Det er således tale om både pris- og inntektsvirkninger av teknologiske fremskritt, og disse blir systematisk oversett i de teknologioptimistiske studiene”.

Den brutale virkelighet er at slike ekonomiske "rebound" virkninger av teknologiske energisparende fremskritt meget vel kan stoppes og kontrolleres med ekonomisk poltiske mottiltak i form av inntekst-, forbruks- og energiskatter, eller med direkte regulerende inngrep, men dette fordrer politisk vilje og evne.

18 Oddvar Lind og Steinar Tessem (1994), "Rapport fra en Pressereise til Kina og Japan", Publikasjon nr 874 - 1994, Norges Energiverkforbund, Oslo, pp.4-5.

1 9 Harry D. Saunders (1992), "The Khazzoom-Brookes Postulate and Neoclassical Growth. " The Energy Journal, 1992, Vol. 13, no 4, pp.]3l-l48.

Klimatdelegationen

Livsstil och konsumtionsmönster Drivkratter och motkrafter i energianvändning

av

Anna-Lisa Lindén

Underlagsrapport till klimatdelegationens rapport 1994

Anna-Lisa Lindén

LIVSSTIL OCH KONSUMTIONSMÖNSTER DRIVKRAFTER OCH MOTKRAFTER I ENERGIANVANDNING

- i-världen som trendsättare

Augusti 1994 Sociologiska institutionen Lunds universitet

INN EHÅLLSFÖRTECKNING

1 Inledning 2

2 Konsumtionsmönster och livsstilar i i-världen 4 2.1 Samhälle, individ och handling 4 2.2 Konsumtion och spridningsprocesser 7 2.2.1 Vertikala spridningsprocesser: Inkomstförhållanden och bilismens utveckling 8 2.2.2 Horisontella spridningsprocesser: Mannen, kvinnan och bilen 12 2.2.3 Spridningsprocesser mellan generationer 16 2.3 Urbanismen och de demografiska förutsättningama 18 2.4 Välfärdsexpansion och konsumtion 21 2.5 Information, teknologi och konsumtion 25 2.6 I-världens länder som trendsättare 26 3 Transnationell spridning av konsumtionsmönster och livsstil 30 3.1 Den urbana situationen 30 3.2 De demografiska förutsättningama 33 3.3 De pedagogiska förebilderna 35 3.4 U-världens konsumtionsförutsätmingar 39 4 Drivkrafter och motkrafter i konsumtionens utveckling 4] 4.1 Konsumtionsamhällets förutsättningar 41 4.2 Kunskapsstyming och konsumtion 42 4.3 Normstyrning och konsumtion 43 4.4 Tvångsstyming och konsumtion 43 4.5 Konsumtion i ett del- eller helhetsperspektiv 44 4.6 Den omöjliga paradoxen: Utveckling, konsumtion och livsstil 45

5 Litteratur 46

1 INLEDNING

Den yttersta länken bakom all form av samhällsutveckling är den enskilda människan, som mot bakgrund av sina värderingar och attityder fattar beslut om att handla på ett visst sätt och inte ett annat. I detta avsnitt kommer fokus för analysen av drivkrafter bakom konsumtion som leder till ökad energianvändning vara relationen mellan samhälleliga förutsättningar ovh individers attityder, beteende och hela livsstilar, antingen som enskilda individer eller som medlemmar i sociala grupper eller klasser.

Det andra kapitlet kommer att presentera de utgångspunkter och ramar som används i analysen av konsumtionsmönster och spridningsprocesser. Utgångspunkten är socio- logisk teori och resultat från ett bredare fält av samhällsvetenskaplig forskning. I avsnittet behandlas - betydelsen av industrialisering och befolkningstillväxt i städer som drivkrafter bakom konsumtionsmönster. - konsumtion, ett av flera tecken som markerar tillhörighet till klasser eller sociala grupper. Konsumtionens betydelse för människor i urbana samhällen behandlas i detta perspektiv. - skillnader mellan generationer när det gäller attityder till natur och miljö och den betydelse det har för konsumtionens inriktning. - välfärdsexpansion, hushållens ekonomi och förändringar i konsumtion. - spridningsprocesser och informationsteknologins roll i dessa sammanhang när det gäller konsumtion och livssstil.

De empiriska resultat som presenteras rör sig kring konsumtion som direkt påverkar energiförbrukningen i samhället och som i sina konsekvenser har en tydlig påverkan på klimat, nämligen bilen, bilismen och resandet. I de allra flesta fall kommer attityder och beteenden som hänger samman med bil, bilism samt resande att användas i resonemangen. Fokus i analysen ligger i att peka på drivkrafter bakom konsumtionens utveckling. Att använda en konsumtionssfär som exempel leder till att analysen blir tydligare. Man skall emellertid inte tolka detta så att det inte existerar kunskap om annan konsumtion inom samhällsforskningen. Så är inte fallet. Däremot finns det mycket forskning kring olika aspekter av bil och bilsirn som är möjliga att använda, bygga vidare på och komplettera med tillgänglig statistik, vilket gör det särskilt gynnsamt for analysens skull att använda detta exempel. I några enstaka fall kommer annan konsumtion att behandlas för att förtydliga eller ytterligare underbygga resonemanget. De empiriska analyserna bygger på bearbetning av skilda statistiska material, uppgifter från statistiska databaser eller forskningsrapporter. Forskning som behandlar individuella drivkrafter bakom konsumtion med miljöpåverkan är emellertid inte något stort forskningsfält varför de perspektiv och resonemang som framförs här representerar några betydelsefulla infallsvinklar på problemområdet. Kunskaps-

luckorna är många och ibland stora när det gäller miljöforskning kring individers beteenden och miljöpåverkan, vilket redan inledningsvis förtjänar att påpekas. I hela kapitel två behandlas förhållanden i den industrialiserade världens länder, oftast svenska och amerikanska förhållanden.

Det tredje kapitlet behandlar transnationcll spridning av konsumtionsmönster och livsstilar. Den huvudsakliga spridningsriktningen som behandlas som behandlas går från industrialiserade länder till utvecklingsländer. Tre grupper av drivkrafter i sprid— ningsprocessema disponerar analysen nämligen

- den urbana situationen, - de demografiska förutsättningama, - de pedagogiska förebilderna.

Även i det tredje kapitlet kommer den empiriska analysen att i möjligaste mån behandla samma typ av konsumtion som i föregående kapitel, dvs bil, bilism och resande.

Det sista, fjärde kapitlet kommer att sammanfatta analysen av samhälleliga förutsättningar och konsurntionsutveckling genom en diskussion av drivkrafter och motkrafter i konsumtionsutveckling.

2 KONSUMTIONSMÖNSTER OCH LIVSSTILAR l I-VÄRLDEN

Människors konsumtionsvanor som företeelse förknippas oftast med den moderna människan i det industrialiserade samhället. Uppmärksamhet på konsumtionens funktion som identitetsskapande handling och som en markör av klasstillhörighet har i sociologisk forskning emellertid sina rötter i analyser av förindustriella samhällen. Mycket av denna forskning har stor giltighet även i dag. Det är därför nödvändigt att börja med att dra upp det historiska perspektivet på förhållandet mellan konsumtion och livsstil för förståelsen av dagens konsumtionsmönster. I detta perspektiv behandlas betydelsen av befolkningstillväxten i städerna under industrialiseringen, spridning av konsumtionsvanor och livsstil mellan sociala grupper, skillnader mellan generationer i konsumtion och livsstil samt sambanden mellan konsumtion, inkomst och välfärdsexpansion. Enskilda individer kan inte enbart av sig själva vare sig utveckla eller ändra konsumtionsmönster. Varje individ i vilket samhälle man än studerar ingår i ett komplex av relationer med andra människor eller grupper som förmedlar kunskap och värderingar om skilda företeelser som underlag för enskilda människors attityder, beteende, handlingsmönster och hela livsstil.

2.1 Samhälle, individ och handling

Människor i ett samhälle kan inte betraktas som helt privata och enskilda individer. På många olika sätt ingår varje människa i ett nät av sociala relationer. Dessa relationer kan vara långvariga och intima som inom familjen, släkten eller den nära vän- och bekantsskapskretsen. De kan vara sekundära och gälla mera avgränsade aspekter av värderingar, attityder och handlingar som exempelvis de relationer man har med arbetskamrater, förenings- eller organisationskamrater. Det gemensamma för dessa relationer är att de går att härleda till namngivna fysiska personer. Därutöver ingår alla människor i ett större eller mindre antal mera anonyma relationer som påverkar både attityder och handlingsmönster hos den enskilde. Genom sådana relationer påverkas man av de värderingar, moden och trender som är aktuella i samhället vid olika tidpunkter (figur 2.1). De handlingar en människa genomför påverkas således i många led av de intryck och den kunskap som förmedlas via de relationsnät hon ingår i. Ju större samstämmighet som uttrycks av många normsändare i detta relationsnät, desto större är sannolikheten att den enskilda individens beteende sker i överenstämmelse med de värderingar och beteenden som betraktas som önskvärda i samhället eller ändras så att överensstämrnelsen ökar.

Attityder

Samhälls- Sociala Personliga - kunskap värderingar( normer värderingar ( -käns|or > Faktisk

och - handlings handling värdesystem beredskap

Figur 2.1 Förhållandet mellan samhällsvärderingar, personliga värderingar, attityd och handling (Lindén 1994)

Människor utsätts emellertid för många olika budskap. Ofta är dessa motstridiga. Människor under korstryck mottar ovilligt ny information och har en tendens att inte ändra sitt beteende, utan snarare behålla det gamla invanda beteendemönstret. Sådana exempel finns det gott om i samhället runt oss.

Exempel: Bil, bilism och individuellt resande.

I den industraliserade delen av världen har en viktig komponent i värderingen av utveckling varit teknisk utveckling. Generellt sett har nästan all teknisk utveckling i sina inledande skeden betraktats som något positivt och tecken på framsteg. I enstaka fall, som exempelvis när det gäller kärnenergi, har negativa konsekvenser lett till en mera försiktig hållning till utvecklingstakt och användningsområden. I forskningen kring förhållandet mellan samhälle - teknik - människa ägnade William F Ogbum uppmärksamhet åt bilismens utveckling i USA (Ogbum 1957). Han menade att all teknisk utveckling åtföljs av negativa konsekvenser som först när man i samhället upplever dem som negativa försöker göra något åt dem genom att påverka enskilda människors sätt att använda och utnyttja den erbjudna tekniken. Den tekniska utvecklingen i sig blir i dessa faser inte ifrågasatt. I den kända teorin om den kulturella eftersläpningen formulerade han sin tes att "kulturell eftersläpning inträffar när en av två samvarierande faktorer förändras tidigare eller snabbare än den andra faktorn. På så sätt blir passformen mellan faktorerna sämre än tidigare (Ogbum 1957)." Den första åtgärden blir att åstadkomma bättre passform mellan de båda faktorerna i den tekniska utvecklingen. Först senare kommer åtgärder som syftar att påverka människors beteende in i bilden, oftast först när de negativa konsekvenserna övergått från att vara ett enstaka problem som sällan inträffar till att bli ett "massproblem" som ofta inträffar. När människors vanemässiga handlingar redan är ordentligt cementerade försöker man med information, ändringar av normer, lagar eller sanktioner - kulturell påverkan - ändra handlingsmönster, menar Ogbum.

"An illustration is the lag in the construction of highways for automobile traffic. The two parts of culture were in good adjustment in, say, 1910, when the automobile was slow and the highways were narrow country roads with curves and bends over which had been laid a hard surface. The automobile travelled at not a great speed and could take the turns without much trouble and danger. It was essentially for local transportation. But as time went on, this first part, the automobile, which is called the "independent variable" underwent many changes, particularly the engine, which developed speed capable for sixty, seventy, eighty miles an hour, with brakes that could stop the car relatively quickly. But the narrow highways with sharp bends did not change as soon as did the automobile. On these roads the driver must slow up or have accidents. A decade or more later we are building a few broad highways with no sharp curves, which will make the automobile a vehicle for longdistance travel. The old highways, the dependent variable, are not adapted to the new automobiles, so that there is a maladjustrnent between the highways and the automobile. The adjustment, as measured by speeds, was better on the new express highways. Since the adjustment is made by the dependent variable, it is that part of culture which adapts is called "adaptive culture" (Ogbum 1957)".

När tekniken att utveckla starkare motorer i nästa skede ytterligare förbättras är det inte längre möjligt att enbart förbättra vägstandarden för att undvika olyckor. Väg- standarden blir en mellankommande variabel, medan människors sätt att köra bilen blir den beroende variablen (Lindén 1994). Människors trafikkultur både när det gäller attityder och beteende blir mål för information och påverkan. Samhällets besked till enskilda människor blev inte från början budskap som innebar att de borde vara restriktiva med att skaffa bil eller budskap om att använda redan befintliga kollektiva transportsystem, som exempelvis järnväg eller båt. Budskapet var i stället att människor måste med information och tvångsåtgärder, som exempelvis hastig- hetsbegränsningar, trafikregler, bilbältesanvändning, vägskatter, trafikförbud etc. lära sig hantera den nya transporttekniken så att olyckor kan undvikas. Förhållandet mellan människa, samhälle och bil är ett exempel bland många på de dubbla budskap människor är utsatta för. Samtidigt som olika former av restriktioner läggs på medborgarnas sätt att använda den egna bilen som transportmedel förutsätter man genom planeringen av samhället att transporter kan lösas på individuell nivå. Arbetsplatser, stormarknader och servicecentra förläggs till lägen som förutsätter ett trafiksystem med stora parkeringsytor, planskilda korsningar och flera körfiler.

Det finns en tendens att samhällsproblem som följd av en teknisk utveckling, exempelvis bilen, leder till att problemlösningen koncenteräs på att ytterligare förbättra den gamla tekniken, exempelvis bättre motorer, katalysatorer, miljöanpassade tillverkningsmaterial, och att förse tekniken - bilen - med komplement som minskar de individuella olägenheterna av trängsel, exempelvis motorvägar, flera parkeringar, gröna snabbfiler (Lowe 1994). Det gemensamma för detta sätt att hantera teknisk utveckling är att de för med sig ökat teknikberoende, dvs ökar beroendet av enskilda transportlösningar och bilberoende. Det beteende som redan blivit väl etablerade vanehändlingar förstärks och intresset för att söka andra lösningar på det individuella transportbehovet minskar.

Budskapet som skapar korstryck när det gäller bil och transporter, så som det beskrivits i exemplet ovan, är "Du behöver bil, du får använda bilen, men bara inom regelnässiga gränser och helst bör Du använda kollektivtraf' ". Tämligen entydigt visar ;ocial- psykologisk forskning att - människor under korstryck är svåra att nå med nya budskap.

- om ett nytt budskap uppfattas leder det mera sällan till ändring av redan Väl in- arbetade vanehandlingar. - individer under korstryck nås lättast av nya budskap om det gamla beteendet upplevs alltmera negativt och förslag till alternativa lösningar erbjuds.

2.2 Konsumtion och spridningsprocesser

All konsumtion av varor omges av ett antal handlingar om hur man bör och skall använda varan som sådan. Ju mera socialt åtråvärd, dyrbar och personligt be- tydelsefullt konsumtionsobjektet är, ju flera föreställningar och handlingar är det omgivet av. Bil som konsumtionsobjekt ger upphov till hela handlingsmönster förknippade med bil, resande och transporter, exempelvis vilka resor man använder bilen till. Bilens komfortnivå anpassas till de föreställningar om transportbehov man har. Bilens utseende, storlek och prestanda anpassas till den betydelse bilen har för den personliga identiteten eller familjens arnbitionsnivå. Bilen som konsumtionsobjeket ger upphov till hela sammanhängande handlingsmönster som kan utgöra en hel livsstil. Andra konsumtionsobjekt som har mindre betydelse, exempelvis val av tandkräm, kan tillsammans med annan konsumtion ingå i hela handlingsmönster, exempelvis hälsobeteende, men inte ensam ge upphov till en hel livsstil. Livsstil innebär ett komplex av handlingar som bildar en sammanhängande helhet. Grunden för dessa handlingsmönster finns i individens värderingar och attityder och synbara uttryck i den konsumtion och de handlingar som omger den (Lindén 1994).

Konsumtionens funktion är inte enbart att tillfredsställa individuella behov. Konsumtionen kan också markera status och vara synbara tecken på status- eller grupptillhörighet. Max Weber skiljer mellan klass och statusgrupp (Weber 1922). En klass är sammansatt av ett antal individer med samma materiella levnadsvillkor. Klasser är knutna till ekonomisk position i ett samhälle. Genom sin konsumtion kan klasser visa sin ekonomiska konsumtionsförmåga. Status i ett samhälle bygger på auktoritet. Statusgrupper går ofta att hänföra till yrkeskategorier. Status kan uttryckas både genom materiell och immateriell konsumtion. Det är stil och smak i valet av konsumtion som skiljer den ena statusgruppen från den andra. Samtidigt som man genom sin konsumtion och sina intressen kan visa statustillhörighet verkar status- grupper som trendsättare för andra grupper i alla former av konsumtion. Statusgrupper visar inte bara sin konsumtionsförrnåga, utan även de värderingar och handlings- mönster som anger hur konsumtionen som sådan kan användas och kompletteras, dvs livsstil. Konsumtion inom klasser, däremot, har som syfte att i första hand markera ekonomisk position.

Torstein Veblen har i flera numera klassiska analyser visat på konsumtionens funktion i samhället (Veblen 1899). Konsumtionen inom gruppen har funktionen att skapa samhörighet och vi-känsla och samtidigt markera distans till andra samhällsgrupper. I det förindustriella samhället underströk aristokratin sin samhällsposition framför allt i valet av fritidskonsumtion, exempelvis genom jakter. Kännetecknande för industri- sarnhället är emellertid att konsumtion av både varor och kultur genom stigande lev- nadsnivå anammas och tas över av andra individer och samhällsgrupper. Konsum- tionen ger upphov till moden och trender som sprids från den ena gruppen till den andra (Bourdieu 1974/ 1984). Den konsumtion som har en särskilt markerande och sammanhållande funktion blir mera betydelsefull än annan konsumtion. När den konsumtion som förknippas med status hos en grupp tas över av andra grupper överges den och ersättes med annan konsumtion.

I teorin om konsumtion och livsstil, menade Veblen, att spridningen av en konsum- tionskultur pågår inom en begränsad tidrymd, som en del av mera långsiktiga för- ändringsprocesser (Veblen 1899). Han menade att spridningen från en samhällsgrupp till en annan har en spridningsriktning uppifrån och ner i samhällshierarkin. I det feodala samhället, där möjligheten till kommersiell konsumtion var ytterst begränsad, hade fritidens nöjen en betydelsefull funktion för att visa gemenskap och samman- hållning inom gruppen och samtidigt markera makt, status och distans i förhållande till andra samhällsgrupper. Ett annat exempel, som är möjligt att följa ända fram till nutid, är rökning. Bruket att röka tillhörde på 1700-talet överklassens, framför allt männens, njutningar. Bruket har därefter spritts till alla samhällsklasser och båda könen. I modern tid har bruket att sluta röka framför allt skett bland välutbildade och i materiellt avseende resursstarka samhällsgrupper.

Det är emellertid inte bara konsumtion och vertikala spridningsprocesser Veblens teorier lämpar sig för att studera. Även andra grupper kan vara intressanta att analysera när det gäller spridning av konsumtionsmönster och livsstil. I detta sammanhang skall tre typer av processer analyseras närmare - vertikala spridningsprocesser efter variablen inkomst, - horisontella spridningsprocesser efter variabeln kön, - generationsbundna spridningsprocesser efter variabeln ålder. De tre typerna av spridningsprocesser kommer alla att handla om bil, bilism, resande och därmed anknutna beteenden.

2.2.1 Vertikala spridningsprocesser: Inkomstförhållanden och bilismens utveck- ling

Bilens födelseår brukar anges till år 1885 då tekniska lösningar på bilens problem presenterades av Daimler och Benz (Tengström i991). Året därpå förseddes kon- struktionen med en vagn, som gjorde det möjligt att använda den för transporter av skilda slag. Drivmedel var antingen elektricitet, ånga eller bensin. Så småningom segrade den bensindrivna explosionsmotom som drivkraft.

Under bilens första tillverkningsepok fram till 1908 tillverkades bilen hantverksmässigt av ett mycket stort antal tillverkare i europeiska länder, Tyskland, Italien och England. Under denna epok låg USA efter Europa både i biltillverkning och bilinnehav. Att bilismen först utvecklades i Europa har man velat förklara med att här fanns ett tätare och bättre vägnät (Tengström 1991). Flera av vägarna hade hygglig ytstandard, vilket bland annat hänger samman med den befolkningsexpansion i städerna industrialismen förde med sig i europeiska länder. Redan före bilens intåg hade man blivit beroende av att kunna transportera både varor och människor till och från städerna. Under bilens första utvecklingsepok blev den dock inte betydelsefull som transportmedel. Bilen var lyxkonsumtion för en välbärgad minoritet. Den användes som fritidsnöje för åkturer eller till och med som "sport" i tävlingar. Torstein Veblens analyser av fritids- konsumtionens betydelse för ekonomiskt resursstarka grupper gäller även bilens introduktion för en bredare allmänhet. Bilismen utvecklades senare i USA, vilket hänger samman med ett på den tiden sämre och glesare vägnät samt större avstånd mellan orter på stora delar av kontinenten. Bilen var helt enkelt inte kraftfull nog att kunna användas som transportmedel med de förutsättningar som fanns där.

Biltillverkningens andra epok sträckte sig över nära fyrtio år från 1908 till 1945. Bilens möjligheter som transportmedel gjorde att den utvecklades både för varutransporter och persontransporter. Genom införande av löpande bandtillverkning av Henry Ford var målsättningen att kunna tillverka många bilar till ett lågt pris för en stor kundkrets. I USA fanns vid sekelskiftet bara några tusen personbilar (Tengström 1991). Nästan lika många fanns enbart i Sverige vid samma tid. Massbilismens tid gjorde sitt intåg i USA. År 1910 fanns nästan en halv miljon bilar, är 1920 hade siffran stigit till drygt 8 miljoner. Europa och i synnerhet Sverige började halka efter i utvecklingen av massbilismen, vilken inträffade först efter andra världskriget med någon tids- förskjutning mellan länder (tabell 2.1). Under krigsåren minskade till och med antalet bilar både i Europa och i Sverige. År 1950 fanns i Europa cirka 5 miljoner bilar.

Tabell 2.1 Antalet personbilar i USA , Europa och Sverige 1900-1945.

År USA Europa varav Sverige 1900 ca 2.000 ca 10.000 ca 1.000 1920 8.000.000 300.000 6.000 1940 27.000.000 8.000.000 34.646

Under biltillverkningens tredje epok, 1945-1973, började även europeiska biltillverkare att tillägna sig de amerikanska tillverkningsmetodema. Massbilismen i Europa var inledd. Under perioden ökade antalet personbilar från 50 miljoner 1950 till 220 miljoner drygt tjugo år senare (Tengström 1991). Man tog fram bilmodeller som skulle vara folkbilar, Volkswagen, vara billiga och möjliga att köpa för allt flera människor. Genom en ny befolkningsexpansion i städerna ökade den presumptiva kundkretsen. Stadsnäringama, både tjänste- och varuproduktionssektom, fick dessutom en ut-

veckling med stigande löner. Stadsbefolkningen, i synnerhet, fick mera pengar att röra sig med. I hushållsekonomiema ökade utrymmet för konsumtion, vilken framför allt gick till bättre boende och fritidskonsumtion. Den egna bilen hörde definitivt hit. Även svenska biltillverkare, både Volvo och SAAB, gick in för linjen att ta fram familjebilar.

Flera faktorer kom att vara särskilt betydelsefulla förutsättningar för utveckling av massbilismen nämligen - ett redan befintligt vägnät, - en redan påbörjad urbanisering med en tämligen stor andel av befolkningen bosatta i tätorter, ökande inkomster och relativt sett sjunkande priser på bilar.

På detta sätt finns det fysiska förutsättningar att ändra en gammal transportstruktur till en ny. Samtidigt finns en presumptiv kundkrets samlad till tämligen väl avgränsade geografiska sammanhang. Urbaniseringen hänger samman med industrialiseringen i västvärlden. Både varu- och senare tjänsteproduktion koncentrerades till urbana om- råden. Med detta följde att stadsbefolkningen fick både sin försörjning och konsumtion baserad på en renodlad penningekonomi. När hushållens inkomster stiger skapas utrymme för konsumtion. Utvecklingen av bilismen och särskilt privatbilismen sker parallellt med förbättrade inkomster. Förutsättningama för bilismen ökar om förbättrade inkomster kommer en stor andel andel av hushållen tillgodo. Antalet presumptiva konsumenter ökar. Med samma resonemang skulle man finna att i länder där inkomstutvecklingen varit gynnsam för en liten del av befolkningen, så som det varit i de flesta östländer, får för få presumptiva konsumenter med tillräcklig köpkraft för att utveckling av massbilism skall bli möjlig.

Inkomstutveckling och inkomstspridning är betydelsefulla variabler för andelen köpta bilar. 1 den vertikala spridningsprocessen innebär detta att ekonomiskt resursstarka blir tidiga bilkonsumenter medan bilinnehavet under en tämligen begränsad tidsperiod sprider sig även till andra inkomstskikt. Dessa grupper blir trendsättare för bilismen i Veblens mening. Produktionen av "folkbilen" gjorde denna process möjlig. Fort- farande fanns dock länge skillnader i bilkonsumtion mellan inkomstklasser kvar. Dessa skillnader hade dock mera att göra med teknisk prestanda, storlek och mängden lyx- utrustning på bilen att göra.

Med dessa variabler i minnet skall utvecklingen av personbilsinnehavet i Sverige ana- lyseras under en sjuttioårsperiod. Senare kommer andra spridningsprocesser än de vertikala att analyseras närmare. I exemplet behandlas sambanden mellan variablerna i kvantitativa termer, dvs utveckling av mängden personbilar. Däremot finns för när- varande inga empiriska möjligheter att analysera skillnader i teknisk prestanda, storlek, lyxutrustning eller andra kvaliteter på bilen i relation till konsumentgruppens ekono- miska resursstyrka eller sociala status.

Redan efter första världskriget fanns ett omfattande vägnät i Sverige. Fram till år 1990 har vägnätet utanför tätorterna ökat med femtio procent (tabell 2.2). En av för- utsättningama för bilismens utveckling, vägar, fanns redan, även om vägstandarden var långt ifrån dagens standard. Den tidens bilar var inte heller gjorda för snabba och långa

transporter. Så länge antalet bilar var någorlunda få räckte vägstandarden till för hygglig framkomlighet. Situationen var densamma i Sverige som den var i USA under tiotalet, så som William Ogbum beskrivit den. Den andra förutsättningen var en redan pågående urbanisering. Redan under de sista decennierna på 1800-talet ökade stads- och tätortsbefolkningen i Sverige. Vid sekelskiftet bodde cirka tjugo procent av befolkningen i tätorter. År 1920 hade denna andel ökat till 44 procent (tabell 2.2). Urbaniseringsprocessen hade vid den tiden just avslutat sin första intensiva fas. Den andra förutsättningen, dvs en urbanisering som ökade behovet av ett transporter för både varu- och persontransporter fanns. Däremot var befolkningens inkomster både små och osäkra (tabell 2.2). Långa perioder av lågkonjunktur och hög arbetslöshet ända fram till andra världskrigets utbrott ledde till att särskilt stadsbefolkningens försörjningsläge var besvärligt. Fattigdomsproblematiken var utbredd (Lindén 1994b). Det dröjer ända fram till 50-talet innan inkomsterna börjar stiga för folk i allmänhet så att det ger utslag i utvecklingen av medelinkomstema i landet. Vid ungefär samma tidpunkt börjar antalet bilar att öka. År 1955 finns 87 bilar per 1.000 invånare. Ökningen av antalet personbilar ligger helt och hållet på tiden efter andra världskriget. Under mellankrigstiden låg andelen personbilar i det närmaste konstant kring 2 bilar per 1.000 invånare (tabell 2.2).

Tabell 2.2 Tätortsutveckling, inkomstutveckling, andel personbilar per 1000 invånare, vägnätets utveckling och standard i Sverige.

År Inkomst Andel Person- Vägnätet i Andel Index tätortsbe- bilar/ km (enbart belagda 1) folkning 2) 1000 inv. landsväg) vägytor % 1920 1 44 .. 65.276 1925 1 45 l 69.025 1930 2 47 2 72.203 1935 2 49 2 82.845 1940 2 57 ] 83.851 1945 3 59 8 88.959 .. 1950 4 64 36 90.409 6 1955 6 66 87 91.237 9 1960 8 73 159 93.481 14 1965 13 77 231 96.750 22 1970 15 81 283 98.050 27 1975 29 83 336 97.412 31 1980 45 83.1 347 97.614 59 1985 63 83.3 377 98.418 68 1990 100 83,5 420 98.173 71

1) Index beräknat på medelinkomsten år 1990 utan beaktande av inflationseffekter. 2) Som tätort räknas samhällen med mera än 200 invånare.

Fram till mitten av sjuttiotalet mångfaldigades antalet personbilar till 336 per 1.000 invånare år 1975 (tabell 2.2). Ökningen av antalet personbilar sammanfaller med en förbättring av vägstandarden. Vid mitten av sjuttiotalet här en tredjedel av vägnätet belagda vägytor och med den förbättringen följde också bredare vägbanor och rätning av kurvor. Även i Sverige anpassades vägnätet till den ökande bilparken, precis som i USA, även om det sker flera decennier senare (Ogbum 1957). Vägnätets längd var däremot i stort sett redan utbyggt till den längd det fortfarande har. Bilsamhället, med en bil per hushåll, utvecklades under drygt två decennier i Sverige. Sannolikt har utvecklingen både varit lika snabb och lika intensiv i andra europeiska länder. Skillnaderna ligger snarare i att tidpunktema för utvecklingen kan vara något förskjutna. Särskilt gäller detta för utvecklingen i de forna östländema, där inkomstutvecklingen varit sådan att folk i allmänhet haft låga inkomster och små möjligheter att köpa egna bilar. Dessutom har den officiella politiken varit negativt inställd till privatbilism och först under senare decennier tillåtit en produktionsökning inom personbilstillverkningen.

Biltillverkningens fjärde epok, dvs tiden efter 1973, kännetecknas i Sverige av stigande medelinkomster, dämpad urbaniseringstakt, avmattning i ökningen av antalet bilar per 1.000 invånare, men kraftigt förbättrad vägstandard (tabell 2.2). Brottet med den tidigare utvecklingen, inte bara i Sverige utan även i andra länder, hänger samman med oljekrisen 1973. Redan tidigare hade Ralph Nader (1965) riktat kritik mot biltillverkarna och pekat på både tekniska brister och de miljöfarliga bilavgasema. Bilen karaktäriserade han som en tidsinställd bomb. Oljekrisen förde med sig att Naders kritik blev bättre hörd och tillsammans med oljekrisens verkningar blev detta katalysatorer för att utvecklingen av bilsamhället fick ett trendbrott. Bilförsäljningen minskade. Den prognostiserade utvecklingen uteblev och ökningstakten långsammare. Vidare blev nytillverkade bilar generellt sett mindre, lättare och försedda med ny teknik som var både mera energisnål och "säkrare" ur olyckssynpunkt (Tengström 1991). Den minskade energianvändningen för privatbilismen uteblev emellertid. Olika förklaringar till varför det blev så skall behandlas i avsnitt 2.4 Välfärdsexpansion och konsumtion.

Sarmnanfattningsvis kan man konstatera att utvecklingen av privatbilismen och därmed energiförbrukningen för detta ändamål kräver åtminstone två viktiga förutsättningar nämligen ett redan befintligt vägnät och en relativt hög urbaniseringsgrad. Vidare kan man notera tre väsentliga mellankommande faktorer som driver på utvecklingen av bilsamhället nämligen en positiv syn på utvecklingen som leder till att vägnätet rustas upp till en standard som underlättar nyttjandet av bilen och en inkomstutveckling över "alla" inkomstgrupper, vilket ökar skaran presumptiva konsumenter allt längre ner i samhällets inkomsthierarki samtidigt sompriset på bilar hålls ner. Samtliga dessa faktorer kännetecknar de av i-världens länder där bilsamhället utvecklats mot massbilism.

2.2.2 Horisontella spridningsprocesser: Mannen, kvinnan och bilen

Ända fram till tiden efter andra världskriget här bilen varit mannens konsum- tionsobjekt. När Ogbum analyserade bilismens utveckling i USA så är det praktiskt

taget uteslutande männens värderingar, konsumtion och beteende som analyseras. Veblens analyser av vertikala spridningsprocesser av moden, trender och konsumtion behandlar även den männens fritid och lyxkonsumtion. I den klassiska analysen saknades intresse för horisontella spridningsprocesser. Teoriernas generalitet gör det emellertid möjligt att studera även horisontella spridningsprocesser när det gäller konsumtion och livssstil. Dessa spridningsprocesser sker från en grupp till en annan som befinner sig på samma samhälleliga position när det gäller status. Spridnings- processen kan gälla bilinnehav, bilanvändning och transportanknutna beteenden som förs över från män till kvinnor i ett samhälle. Andra exempel kan gälla spridning av konsumtionsmönster mellan etniska grupper. Så exempelvis vet man att det tar olika lång tid för immigranter med olika nationellt ursprung att "försvenskas" i sin bostads- och boendekonsumtion (Lindén 1989). Både tiden i det nya landet och boende— erfarenheten från hemlandet spelar stor roll för hur fort övertagandet av ett svenskt boendemönster går. Den horisontella spridningsprocessen går i detta fall från majori- tetsgruppen till minoritetsgruppen. Irnmigrantemas konsumtion och livsstil kan i sin tur vara en del i en horisontell spridningsprocess till landsmän i det gamla hemlandet och på så sätt utgöra ett led i en transnationell spridningsprocess (se kapitel 3).

I detta avsnitt skall det empiriska exemplet på horisontella spridningsprocesser emellertid handla om bil- och transportkonsumtion bland män och kvinnor. År 1960 var 34,3 procent av alla svenska män registrerade som ägare till en personbil (Statistisk årsbok 1966). Av alla gifta och sammanboende män var 41.5 procent ägare till en personbil. Samma år var 24 procent av Sveriges kvinnor personbilsägare, därav 1.9 procent av de gifta och sammanboende kvinnorna. Även bland ensamstående var skillanden mellan män och kvinnor stor. 23.3 procent av de ogifta männen och 3.1 procent av de ogifta kvinnorna var registrerade som personbilsägare. Fortfarande, år 1985, har ensamstående ett väsentligt lägre bilinnehav än sammanboende, oavsett ålder. Ungefär hälften av alla ensamstående har inte bil (Vilhelmsson 1990). Kvinnor har fortfarande bil i långt mindre utsträckning än män. Äldre i alla hushållskategorier har bil i mindre utsträckning än yngre.

Man kan inte påstå att skillnaden mellan mäns och kvinnors bilkonsumtion enbart beror på att hushållets enda bil är registrerad på mannen. Halva befolkningen, dvs alla kvinnor och i synnerhet alla ensamstående kvinnor borde utgöra en stor presumptiv kundkrets för biltillverkarna. Denna hushållskategori har dessutom i likhet med hushåll bestående av ensamstående män, ökat sin hushållsandel under senare decennier, fram- för allt bland unga och bland de allra äldsta.

Kvinnors förvärvsintensitet har stigit kraftigt från år 1960 och framåt (figur 2.2). Sedan slutet av sjuttiotalet ligger kvinnors förvärvsintensitet mellan 85 och 90 procent inom sin åldersgrupp i åldersintervallet 25 till 54 år. För kvinnor i åldern 55-64 år har för- värvsintensiteten stigit under motsvarande period, men ligger cirka 20 procent lägre än för de yngre kvinnorna. Under sextio- och sjuttiotalet när utvecklingen av bilismen gick som snabbast förväntade prognosmakama att utvecklingen när det gäller hushållens bilinnehav skulle gå i samma riktning som i USA, där minst två bilar per hushåll hade blivit något av standard (figur 2. 3). Kvinnorna förväntades ta över männens konsumtionsmönster. Denna utveckling blev emellertid inte alls så kraftfull i

Sverige. Oljekrisen var en bidragande orsak till att kraften i denna utveckling blev svagare än vad man förutspått (figur 2.3), Den avrnattade ökningen av bilkonsumtionen i Sverige från mitten av sjuttiotalet stod framför allt de hushåll för som fortfarande inte hade egen bil, dvs framför allt de mycket unga hushållen.

Fuvlweutomnde,mäoner

1970 1975 1980 1985 1990

Figur 2.2 Arbetsmarknaden 1970-1990. Antalet förvärvsarbetande kvinnor och män. Källa: Statistisk årsbok 1993.

16 l 4 LO 0.8 06 : SÄQÄRJGE OA 02 00

Figur 2.3 Biltätheten i USA och Sverige under efterkrigstiden. Antalet personbilar per hushåll. Källa: Vilhelmsson 1990.

Personbil/hmmm

l945 1950 l955 l960 WGS l970 1975 l980 l985 1990

Man kan dock inte helt bortse från betydelsen av tvåbilsinnehav i hushållen. År 1985 hade 20 procent av de svenska hushållen två bilar (Vilhelmsson 1990). Andelen hushåll med två bilar ökade med 3 procent mellan åren 1978 till 1985. Framför allt är det unga sammanboende, både med och utan barn, som har två bilar, medan det fortfarande är mycket mera ovanligt bland äldre hushåll. Genom utländska under- sökningar, bl a i Storbritannien och Nederländerna, vet man att tvåbilshushållet tillhör de resursstarka hushållen, dvs de har höga hushållsinkomster, ofta på grund av två för- värvsarbetande, de tillhör åldersgruppema yngre och medelålders och är oftare ett bamhushåll (Goodwin 1988).

I Sverige har det alltsedan år 1960 utfärdats cirka 25 körkort per 1.000 invånare och år. Variationen mellan år har legat mellan 21 och 31 utfärdade körkort (tabell 2.3). Av dessa nya körkort svarade kvinnorna under sextiotalet för knappt vart fjärde. Under sjuttiotalet när utökningen av personbilsparken var som störst i landet (jfr. tabell 2.2) ökade kvinnorna sin andel av nytagna körkort till 42 procent av befolkningen åren 1970 och 1975. Den utvecklingen dämpades därefter dock något. Kvinnors andel av nytagna körkort sjönk till 38 procent under åttiotalet och låg år 1990 och de första åren på nittiotalet på cirka 30 procent, dvs cirka vart tredje nytaget körkort tillhörde en kvinna.

Tabell 2.3 Andel utfärdade körkort per 1.000 av befolkningen över 18 år.

År Andel körkort varav kvinnor % 1955 31.3 ? 1960 24.2 24 1965 30.8 3 1 1970 25.6 42 1975 24.4 42 1980 24.0 38 1985 28.0 38 1990 22.6 29

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kvinnor har en tendens att "ta över" samma bilvanor som män. Andelen kvinnor som tar körkort har ökat under de senaste trettiofem åren. I synnerhet gäller detta under sjuttiotalet när personbilsinnehavet expanderade som mest. Därefter har andelen nytagna körkort som varje år tillhör en kvinna stabiliserats vid vart tredje. Tvåbilsinnehavet i hushållen har visserligen inte utvecklats efter de förväntningar som fanns vid början av sjuttiotalet. Det som emellertid klart pekar på horisontella spridningsmönster mellan män och kvinnor är att tvåbilsinnehavet framför allt ökat bland unga sammanboende med barn och två förvärvsarbetande. De unga och medelålders kvinnornas ökade förvärvsintensitet för med sig samma behov av rörlighet som för män, i särskilt hög grad gäller det barnfamiljer. Detta skulle tyda på att tvåbilsinnehavet i samhället kommer att öka ju

högre förvärvsintensitet kvinnor har, ju bättre inkomster de har och ju längre under familjecykeln man har hemmaboende barn i hushållet. Sverige har både den högsta nativiteten och högsta antalet bam/kvinna (2.3) för närvarande, vilket bör leda till en förlängning av perioden med hemmaboende barn i hushållet, med förlängd hög nivå på hushållsmedlemmamas transportbehov.

2.2.3 Spridningsprocesser mellan generationer

Det biologiska faktum att människor lever i ett samhälle under en begränsad tidrymd leder till en social stratifiering i generationer. Den sociala grupptillhörighet man får genom sin ålder är tillskriven, dvs ingen kan någonsin själv påverka att man hamnar i en generationsgnrpp och inte i en annan. Den tyske sociologen Karl Mannheim har intresserat sig för generationemas funktion både som konsumenter, stilbildare och trendsättare. Han jämför generationstillhörigheten med att tillhöra en social klass (Mannheim 1928). Som människa blir man lokaliserad till den samhällssituation och omvärldssituation som gäller för den generation man tillhör. Gemensamt med sina generationskamrater har man upplevelser av samma tidsanda och samma forrnativa händelser. Så menar Mannheim exempelvis att den generation som växte upp under första världskriget både har en annorlunda världsuppfattrring och en annan syn på levnadsnivå, välfärd och konsumtion än de generationer som växte upp senare.

Mannheim menar att de formativa händelser man upplevt under sina första tjugofem levnadsår kommer att vara stilbildande för sättet att värdera, utveckla attityder till olika företeelser, handlingsmönster och livsstil. Dessa kommer att fungera som jäm— förelsetandard för hur händelser, handlingar och livsstil värderas även senare i livet. Generationstillhörighet är något som går utöver att tillhöra en åldersgrupp. Gene- rationer omspänner längre tidsepoker, medan åldersgrupper är mera av artificiella in- delningar, menar han (Mannheim 1928). Efter de första tjugofem åren påverkas handlingsmönster och livsstil mera av vilken fas i livscykeln man befinner sig, men det innehåll man ger dessa faser i olika avseenden faller på något sätt alltid tillbaka på de upplevelser man har bakom sig som ung.

I en generationsanalys av uppväxtförhållanden och dagens boendeförhållanden bland de tre generationerna tjugotalister, trettiotalister och fyrtiotalister fann man betydande skillnader både i valet av lägenhetsstorlek, upplåtelseform och hustyp inte bara i det boende dessa generationer har i dag utan också i deras planer för sin boendesituation som pensionärer (Lindén 1994b). Sambanden var helt entydiga. Fyrtiotalistema är välfärdens generation, vilka redan från bamsben fått uppleva expanderande hus- hållsekonomi, ökat konsumtionsutrymme och hög boendestandard tänkte sig att även som framtida pensionärer behålla sitt stora och rymliga boende. Tjugotalisema är uppvuxna vid en tidpunkt då Sverige fortfarande var ett u-land i Europa när det gällde inkomster, social trygghet och bostadsstandard. Förbättrad levnadsnivå och ökande välfärd fick de uppleva först efter andra världskriget när de hade eget hushåll. Deras boendekarriär skiljer sig betydligt från fyrtiotalisternas. De har mindre lägenheter, oftare hyresrättslägenheter och en tendens till nedtrappning av sina boendeambitioner som pensionärshushåll. Trettiotalistema utgör en mellangeneration, som dock generellt

sett ligger närmare fyrtiotalistema än tjugotalistema i sina boendeambitioner. De unga årens formativa händelser har en mycket tydlig betydelse för hur de tre generationerna värderar sin nuvarande boendesituation och hur de tänker ordna sin boendesituation under senare faser av livscykeln.

I detta sammanhang skall skillnader mellan generationer när det gäller några aspekter på bil och bilism analyseras i ett generationsperspektiv. Om man använder Karl Mannheirrrs generationsteori som utgångspunkt för analysen så borde varje ny generation öka sitt körkortsinnnehav, bilinnehav och resande eftersom varje ny generation som ung upplevt skilda nivåer av bilsamhället. De korrrrner dessutom att i stor utsträckning bibehålla de handlingsmönster som de grundlade som unga långt upp raren.

De som fötts före andra världskriget, dvs de som nu är femtio år eller äldre, har vuxit upp när bilen var få hushåll förunnat att äga. Bilen var de välsituerade hushållens transportmöjlighet. De som fötts efter andra världskriget fram till 1960, dvs de som nu är mellan trettiofem och femtio år, har upplevt bilsamhället i sin linda. De som fötts under sextio- och halva sjuttiotalet, dvs de som nu är mellan tjugo och trettiofem år har vuxit upp när bilsamhället var under kraftig utveckling. På detta sätt kan tre generationer identifieras som motsvarar de epoker i bilismens utveckling som presenterades i avsnitt 2.2.1 och tabell 2.2.

Analyserar man andelen körkortsinnehavare bland de unga, 18—24 år, finner man att andelen körkortsinnehavare låg på 73 procent år 1980, dvs bland dem som föddes 1955 till 1962. 1 sextiotalsgenerationen, födda 1960 till 1967, hade 76 procent körkort (tabell 2.4). I den generation som föddes 1965 till 1972 hade 73 procent körkort. Den allra senaste generationen unga avviker från den antagna utvecklingen, vilket sannolikt hänger samman med ökande arbetslöshet och vikande inkomstutveckling denna unga generation fått erfara vid mitten av åttiotalet. Samtidigt kan man notera att varje generations andel körkortsinnehavare leder till att andelen körtkortsinnehavare ökar kraftigt inte bara i medelåldersgruppen utan också bland pensionärer (tabell 2.4).

Tabell 2.4 Andelen körkortsinnehavare inom respektive åldersgrupp åren 1980, 1985 och 1990. Procent.

Åldersgrupp År 1980 1985 1990

18-24 73 76 73 25-65 61 86 89 65- 26 35 43

Generationseffekten verkar här med automatik. Den färdighet man förvärvat som ung tar man med sig till nästa åldersfas i livet, vilket stämmer väl överens med genera-

tionsteorins förutsägelser. Tillväxten i bilinnehav i skilda generationer visar samma mönster. Bilinnehavet ökar kraftigt bland medelålders (Vilhelmsson 1990). De behåller dessutom i allt större utsträckning sin bil när de går in i pensionsåldern, vilket för med sig att andelen unga pensionärer med bil ökar. Bland de unga sammanboende hushållen (25-44 år) ligger bilinnehavet högt, över 90 procent, under åren 1978 till 1985. Däremot minskar bilinnehavet bland de riktigt unga under samma period, vilket sannolikt hänger samman med arbetslösheten bland unga under samma period. Nedgången är parallell med minskningen av andelen körkortinnehavare i den generationen.

Förutom skillnader mellan generationer kan man även notera skillnader i bilinnehav som hänger samman med faser i livscykeln (Vilhelmsson 1990). Unga som flyttar samman ökar sina ekonomiska resurser och behov och samtidigt ökar benägenheten att skaffa bil. För de unga bamhushållen förstärks detta handlingsmönster. Bilinnehavet minskar i hushåll som splittras och blir ensamstående. Detsarrrrna gäller bland de allra äldsta hushållen. På detta sätt kan man se att även faser i livscykeln påverkar behovet av rörlighet och transportrnöjlighet som ger utslag i bilinnehav.

Genom generationsanalysen kan man emellertid konstatera att varje generation i stor utsträckning förblir trogen sina konsumtionsvanor, bilinnehavet, under många år av livet. Unga generationer och deras konsumtionsinriktning kommer därför att ha betydligt större påverkan hur bilinnehavet utvecklas i framtiden. Skulle det exempelvis inte vara så att det är arbetsmarknaden och inkomstförhållandena som lett till lägre körkortsinnehav och bilinnehav bland de yngre år 1990 utan värderingsförändringar i attityden till bil och bilism så kan man misstänka att bättre ekonomi för dessa unga inte leder till en återhämtning av andelen bilinnehavare i åldersgruppen. Även inter- nationella undersökningar pekar emellertid i samma generella riktning som de svenska resultaten. Hushållets ekonomi tillsammans nred hushållsstorlek har mycket stor betydelse för bilinnehavet (Goodwin 1988). Detta gäller alla åldersgrupper oavsett på vilken nivå bilinnehavet ligger. De konsumtionsmönster varje generation har tenderar de att behålla under livscykeln, därför blir de unga generationemas handlingsmönster mera betydelsefullt för en framtida utveckling än de äldre generationeras handlings— mönster i dessa avseenden.

2.3 Urbanismen och de demografiska förutsättningama

I ett tidigare avsnitt har befolkningstillväxten i städer behandlats som en viktig förutsättning, inte bara för bilismens utveckling, utan för tillkomsten av moden och trender som bland annat visar sig i konsumtion och livsstil. Det kan vara på sin plats att lite närmare beskriva de egenskaper som ger urbanismen denna funktion i samhället.

En av sociologins klassiker menade att det finns två fundamentala skillnader mellan rurala och urbana samhällen som båda handlar om sociala relationer mellan människor. (1887). Det rurala samhället bygger på gemenskapsrelationer som släktskap och familjeband. Varje individ föds in i en grupp, ett relationsnät och ett socialt samman- hang. Eftersom antalet medborgare i ett småsamhälle i allmänhet är litet ger detta en

överblick över hur makt och auktoritet är fördelad mellan grupper av medborgare. Som enskild medlem föds man in på en nivå i en redan existerande samhällshierarki. Få extra markörer, genom exempelvis konsumtion, behövs för att markera individens plats i samhällsorganisationen. Relationer mellan människor är förankrade i traditioner och känslor.

Genom industrialiseringen förändrades de grundläggande förutsättningama för människors position och relationer i samhället, menade Tönnies (1887). Koncentrationen av produktionen till städer och tätorter förde med sig en befolkningstillväxt i städerna. De grundläggande relationerna mellan människor förändrades från släktsskapsrelationer till utbytesrelationer baserade på ett behovs- och nyttotänkande. Medborgarnas sociala relationer och position måste bygga på prestationer och social grupptillhörighet. Konsumtion och livsstil blir ett medel att inför andra markera sin sociala grupptillhörighet, antingen det gäller tillhörighet till yrkesgrupper, ekonomisk status, ideologiska rörelser eller modegrupper. Befolk- ningstillväxten i städerna skapar sina egna förutsättningar för massrörelser och konsumism.

Mycket folk, ökad produktion och ökad konsumtion är grundläggande förutsättningar för urbana samhällen, menar Sirnmel (1904). Förändringar i moden och trender är viktiga förutsättningar för både industri och människor. Människor är utsatta för så många olika budskap som syftar till att skapa ett kontinuerligt behov av förändring, att de egentligen borde bli både blasé och socialt alienerade, menar han. Det blir viktigt att vara förankrad i ett socialt sammanhang. När släktskap och familjeband är uppluckrade tas den funktionen över av andra grupper och organisationer. En del av dessa grupper är varaktiga och väl organiserade som exempelvis religiösa rörelser, politiska partier, yrkessammanslutningar och fackföreningar. Andra är mera tillfälliga till sin natur och ibland mycket lösligt sammansatta. De är mera utsatta för fluktuationer i moden och trender. Sådana sociala grupper kan ha en fritidsaktivitet gemensam, vara upp byggda kring modetrender (hippies, yuppies, Hells Angles etc). Gemensamt för dem är att de mer eller mindre uttalat är förenade kring konsumtion och livsstil.

Mångfalden budskap skapar frihet för människor att välja, men också ett tvång att ta ställning och markera identitet och tillhörighet till något sammanhang. Med urbanismen följer ett ökat intresse och ökad nyfikenhet att ta till sig och uppleva nya saker. Behovet att identifiera sig med grupper ökar. Många människor på ett geografiskt begränsat område både ökar anonymiteten mellan människor och behovet att markera sin ställning genom synbara tecken. Livet i samhället kommer att innehålla skilda sfärer för människor nämligen, den privata sfären inom den allra innersta kärnan av familjen, grannskapssfären som innehåller vänner, grannar och bekanta och den offentliga sfären som innehåller allt övrigt samhällsliv (Lofland 1989).

I avsnittet 2.2.1 påpekades befolkningstillväxten i städer som viktig förutsättning för utveckling av bilismen. Europa låg vid sekelskiftet före USA när det gällde stadsutveckling genom att framför allt ha många städer inom tämligen korta geografiska avstånd. Generellt sett kan urbanismen som förutsättning för utveckling av ett konsumtionssamhälle sammanfattas enligt följande

- många människor geografiskt koncentrerade, - människors behov av markera sin personlighet och sociala grupptillhörighet när de anonyma sociala relationerna ökar, - mänsklig öppenhet och nyfikenhet på nya intryck.

Hur långt framskriden måste urbaniseringen vara för att utvecklingen av ett bilsamhälle skall inledas? Finns det en urbaniseringsgräns där trängsel och negativa upplevelser av trafik och bilism vänder bilinnehavet i negativ riktning? I detta sammanhang diskuteras enbart bilinnehav som i sin förlängning ger ökad energianvändning och miljöpåverkan. De båda senare konsekvenserna lämnas dock utanför analysen.

När bilismen utvecklades i Europas länder vid sekelskiftet låg urbarriseringsgraden kring 30 procent, dvs cirka en tredjedel av landets befolkning bodde i tätorter. För Sveriges de] låg denna andel på cirka 20 procent. Tätort definieras som samhälle med minst 200 invånare. Befolkningens storlek och spridning över antal tätorter har en betydelse i detta sammanhang. Förutom urbaniseringsgrad krävs att det råder en viss koncentration av befolkningen till ett antal städer. Något tydligt mått på den aspekten av urbaniseringsgrad kan inte anges. Därtill krävs att den ökande andel folk som bor i städer och har sin ekonomi baserad på en penningekonomi. Det måste finnas förut- sättningar för att kunna delta på marknaden. Det kan till och med vara så att ur- baniseringsgraden är liten i ett folkrikt land, men koncentrerad till få mycket stora urbana områden, så som det är i exempelvis Thailand.

Tabell 2.5 Urbaniseringsgrad i världsdelar och några av de mest urbaniserade länderna i Europa, 1990.

Världsdel/land Urbaniseringsgrad %

Afrika 29 Asien 3 1 Nordamerika 74 Latinamerika 70 Europa 74 Belgien 95 Spanien 91 Island 90 Tyskland 90 Nederländerna 89 Storbrittannien 87 Danmark 85 Malta 85 Sverige 83 F.d.Sovjeunionen 66 Oceanien 71

Källa: Population Reference Bureau, 1991. Anm. I kapitel 3.1 presenteras och diskuteras urbaniseringen i andra världsdelar.

Urbaniseringsgraden i många världsdelar ligger generellt sett högt, mellan 66 och 74 procent år 1990 (tabell 2.5). Enbart Afrika och Asien ligger på mycket låg urbaniseringsgrad, 29 respektive 31 procent. Variationerna mellan länder inom världsdelar kan emellertid vara stor. 1 Europa varierar urbaniseringsgraden mellan 95 och 30 procent, Belgien respektive Portugal.

Förutom urbaniseringsgrad och koncentration av befolkningen för flyttningar från landsbygd till stad med sig andra egenskaper som ändrar befolkningsstrukturen. All frivillig nrigration, både emigration och flyttning från landsbygd till stad, genomförs av tämligen unga människor. Utflyttningsområdena får en ändrad befolknings— sammansättning med tonvikt på äldre. Städer och invandrarländer får en föryngring av sin befolkningssammansättning. Det har stor betydelse för utvecklingen av konsum- tionssamhället. I föregående avsnitt diskuterades skillnader mellan generationer och bilinnehav. Där konstaterades att yngre människor, särskilt sarrunanboende hushåll med eller utan barn, hade mycket högt bilinnehav och tenderar att öka sitt bilinnehav. Bland äldre generationer ökade bilinnehavet genom att man behöll sina tidigare grundlagda vanor och hade bilen kvar längre upp i åren. Däremot kunde man inte konstatera ett expanderande bilinnehav bland äldre hushåll (Vilhelmsson 1990). Samma förhållanden har man kunnat konstatera när det gäller annan konsumtion. Yngre åldersgrupper är generellt sett mera benägna att öka sin konsumtion. Med en övervikt av yngre människor i städer skulle det få konsekvensen att bilinnehavet per hushåll ligger högre i städer än på landsbygd.

För många länder betraktas urbaniseringsprocessen som i stort sett avslutad (Whitelegg 1993). Så är det för många länder i Europa som ligger på över 80 procents ur- baniseringsgrad. Varje tillväxt av städerna innebär att befolkningen sprids över allt större geografiska områden genom utglesning av bebyggelsen. Städerna blir i sina periferier villastäder med låg befolkningstäthet. Detta ställer stora krav på hushållen att kunna lösa sina transportbehov. Å andra sidan blir även bebyggelsen på landsbygden utglesad och kräver småskaliga och oftast privata transportlösningar för att kunna möta hushållens transportbehov. Urbaniseringsgraden har nått ett läge där både stads- och landsbygdsbefolkning blir extremt beroende av bilen, samtidigt som befolk- ningsunderlaget, trots en urban befolkningskoncentration, glesas ut för att göra kollektiva transportlösningar effektiva (Lowe 1992). Den "spontana" migrationen till städer skapar ofta denna typ av problem, vilka kan mildras med förutseende och strikt planering av både bebyggelse, verksamheters lokalisering och kommunikationsnät.

2.4 Välfärdsexpansion och konsumtion

Under alla tider har människor haft ett behov av att förflytta sig inte bara till fots utan även med fordon när de egna fötterna inte orkat eller när avstånden varit för långa. På hundratrettio år har har den dagliga förflyttningen med fordon ökat från 40 meter till 40.000 meter, dvs tiotusenfaldigats (tabell 2.6). Den ökade genomsnittliga transportsträckan har ökat mest under de senaste femtio åren i takt med bilsamhällets utveckling. Transporttekniken betyder mycket för den möjliga längden på

förflyttningen. Transporttekniken betyder också mycket för tidsåtgången för rör- ligheten. Med variablerna tid, reslängd och rörlighetens ändamål skall de senaste decenniernas resvanor analyseras närmare.

Tabell 2.6 Den vuxna befolkningens genomsnittliga reslängd per dag med fordon i Sverige. 1850 - 1980.

Tidpunkt Reslängd i meter 1850 40 1870 200 1890 350 1910 900 1930 3.000 1960 20.000 1980 40.000

Källa: Vilhelmsson 1988.

Av möjliga sätt att resa och förflytta sig svarar personbilen för över hälften av alla resor under ett dygn, 53. 7 procent (tabell 2. 7). Kollektivtrafiken inklusive flyg svarar för 11 procent. Även när det gäller genomsnittlig reslängd svarar personbilen för de längsta resorna och den största andelen av reslängden under ett dygn. Transportrådets bedömning är att cirka 80 procent av persontransportarbetet i landet sker med personbil (Vilhelmsson 1990). Bilen ger varje person i landet en genomsnittlig rörlighet på cirka tre mil om dygnet. Alla andra typer av transporter tillsammans svarar för en mil, vilket motsvarar den genomsnittliga rörligheten per dygn totalt sett år 1950. Vilka drivkrafter ligger bakom expansionen av rörligheten?

Bilen har ökat människors handlingsfrihet och geografiska räckvidd. Med bil förflyttar man sig 4 gånger fortare än med exempelvis cykel. Bilen borde leda till en effektivisering av hushållens resande som innebär att man sparar tid för andra ändamål. I princip har hushåll som skaffar bil två renodlade möjligheter att använda bilen till dagliga aktiviteter och rutiner, menar Vilhelmsson (1990). Det ena alternativet innebär att man bibehåller oförändrad reslängd, vilket ökar tiden för andra sysslor. Det andra alternativet innebär att man bibehåller restiden och ökar reslängden. Svenska undersökningar visar att man oftare väljer det andra alternativet. Marr ökar reslängden genom exempelvis att byta bostad, byta arbetsplats, byta inköpsställe eller ändra fritidsvanor. Man övergår från ett lokalt bundet beteendemönster till ett geografiskt flexibelt beteendemönster. Samtidigt har man expanderat sin valfrihet och sina konsumtionsmöjligheter när det gäller val av bostad, val av fritidssysselsättning, val av boendemiljö, eller val av annan konsumtion. Man har expanderat sin välfärdspotential. Undersökningar som gäller amerikanska förhållanden visar att reslängden i kilometer på arbetsresor ökade med 16 procent mellan åren 1969 och 1990 (Lowe 1994). Fritids- och nöjesresoma ökade med 137 procent under samma tid. Tendensen är snarare att

ökningen har varit mera måttlig i Sverige än i andra länder, vilket kan hänga sanrrnan med skillnader mellan länder i milkostrrader för bilen, dvs kostnader för inköp, underhåll, drivmedel, skatter och avgifter.

Tabell 2.7 Befolkningens färdsätt år 1984/85. Genomsnittlig reslängd med respektive färdmedel samt färdsättets andel av den totala reslängden och resfrekvensen. Avser alla inrikes resor utförda av vuxna i åldersgruppen 15-84 år.

Färdsätt Reslängd Resfrekvens kni/dygn andel% andel av alla resor % Fots 0.8 1.9 23.0 Cykel 0.8 1.9 10.7 Personbil 1) 27.5 65.9 53.7 Kollektivt 2) 7.9 18.9 10.8 Flyg 2.4 5.8 0.2 Ovrigt 2.2 5.5 1.5 Summa 41.7 100 100

l) Förare eller passagerare. 2) Avser buss och spårbunden trafik. Källa: Vilhelmsson 1990.

Samma inriktning på hushållens konsumtion har man funnit vid införandet av annan effektiviserande eller tidsbesparande teknik. Så har exempelvis tvättmaskin i hushållet inte inneburit att man använder mindre tid för tvätt än förr. Man tvättar i stället oftare, har mera käder och många olika material som kräver tvättseparering (Hagberg 1987). Bättre isolering av bostäder vid ombyggnader, effektivare och energisnålare upp- värmningsteknik, vilket i Sverige subventionerades genom förmånliga lån efter oljekrisen, ledde till att man samtidigt ökade bostadsytan genom att bygga till extra bostadsyta. Energispareffekten uteblev genom att hushållen i stället ökade sin boendevälfärd med större bostadsyta. Andra exempel som pekar i samma riktning talar för att effektivisering i tid eller pengar används i motsvarande grad till att öka valfriheten och höja välfärden framför allt med konsumtion och aktiviteter som ligger på fritid (Lowe 1994). Detta är inte ett svenskt fenomen utan undersökningar från andra länder pekar i samma riktning.

Om man jämför resvanoma mellan bilanvändare och icke bilanvändare finner man att båda kategorierna gör lika många resor per dygn och använder lika mycket tid på sina resor, men reser olika långt (Vilhelmsson 1990). Bilresenärema reser ungefär dubbelt så långt i kilometer per dygn jämfört med icke bilanvändare. I båda kategorierna är det de unga och medelålders som har längsta restiden och resvägen, vilket stämmer med de analyser om skillnader i bilinnehav och rörlighet som diskuterats i tidigare avsnitt.

Undersöker man rörlighetens fördelning på ärendetyper firmer man att fritidsresoma svarar den största andelen resor, största andelen reslängd och den högsta andel restid (tabell 2.8). Arbetsresor och serviceresor, dvs inköp, sjuk- och hälsovård, svarar för resten av resfrekvensen i lika stor utsträckning. Arbetsresor tar dock större andel av reslängden och restiden i anspråk än serviceresoma. I USA användes år 1990 56 procent av reslängden till fritidsresor, 32 procent till arbetsresor och 12 procent till serviceresor. Resvanoma har samma riktning som i Sverige, men en större andel av resomas längd ligger på fritidsresor.

Tabell 2.8 Rörlighetens fördelning på ärendetypema arbete, service och fritid i Sverige 1984/85.

Ärendetyp Resfrekvens Reslängd Restid

andel resor % andel % andel % Arbete 23.6 33.1 28.8 Service 25.4 14.2 18.0 Fritid 51.0 52.7 53.2 Summa % 100.0 100.0 100.0 Källa: Vilhelmsson 1990.

Både i det allmärma medvetandet och i samhällelig planering är det arbetsresoma som styr föreställningama om vad som bör ändras när det gäller rörlighetens omfattning, drivkrafter och påverkbarhet. Arbetsresoma svarar för en knapp fjärdedel av res- frekvensen och en tredjedel av resomas längd. Långt större andel av resandet ligger på fritidens resande. Arbetsresoma är dock mera synliga i samhället. De sker vid kon- centrerade tidpunkter, till geografiskt koncentrerade mål och då i stor omfattning (Lindén 1994). Arbetsresoma skapar trängsel, koncentrerad miljöpåverkan och koncentrerade olycksrisker, vilket gör det motiverat att hålla dem under kontroll. En betydligt större och mycket mera okontrollerbar resfrekvens gäller fritidens resor, vilka bara i begränsad utsträckning kan styras av samhälleliga beslut och planering. Möjligen kan man skönja lägre resandefrekvenser när kostnaden för resandet ökar antingen genom högre kostnader för bilanvändningen eller genom försämrad hushållsekonomi. Vid den senaste lågkonjunkturen gick bilanvändningen, mätt genom bensin- förbrukning, i landet ner. Vilka typer av transporter och vilka restyper när det gäller personbilsresenärer det drabbade är dock oklart.

En slutsats man kan dra av analysen av bilar och förändrade transportmönster är dock att tidsvinster och effektivitetsvinster på ett slag av konsumtion, ersätts med annan konsumtion som ofta hör till fritidens vanor och behov. De vunna fördelarna har på tämligen kort tid ersatts av andra handlingsmönster, vilka förändrar både tidsvinster och effektivitetsvinster till ett nollsummespel. Detta tycks vara ett generellt drag för många slag av konsumtion. Individer och hushåll väljer valfrihet och välfärdsexpansion före både individuella och kollektiva sparbeting.

2.5 Information, teknologi och konsumtion

Information och spridning av kunskap spelar stor roll för att både skapa och ändra beteendemönster i ett samhälle. Den uråldriga metoden att ge information är det talade ordet förmedlat man och man emellan. Den personliga kommunikationen ger utryrrrrne för frågor, ifrågasättanden och tillrättalägganden och leder till väl grundade åsikter attityder eller handlingar. Informationsspridning av detta slag har emellertid begränsad räckvidd och är en ineffektiv metod om man vill nå många människor med samma budskap. Inom beteendevetenskaper och kommunikationsforskning har informations- spridning och deras effektivitet varit föremål för forskning i decennier (McQuail 1987). I detta sammanhang kan bara några få mycket generella principer om informa- tionsförrnedling behandlas.

I allmänhet har man funnit att reklam, information och upplysningskampanjer, åtminstone på kort sikt har varit tämligen ineffektiva för att åstadkomma attityd- eller beteendeförändringar. Andra styrmedel, exempelvis lagar, normer, avgifter etc, har åtminstone på kort sikt visat sig vara mera effektiva. Man skall då hålla i minnet att man oftast varit ute efter att ändra attityder eller beteenden som varit komplexa eller väl inarbetade. Ju enklare och ju mera avgränsade effekter ett attitydobjekt har och den beteendeförändring man föreslår har, desto lättare är det att få en förändring till stånd (Ajzen, F ishbein 1980). Det är enklare att få männsikor att byta tvättmedel än att sluta använda bilen till arbetet. Även om båda handlingarna kan vara väl inarbetade handlingsmönster så har tvättrnedelsbeteendet mindre effekter på andra beteenden i vardagslivet än att sluta använda bilen.

Information, reklam eller upplysningskampanjer kan däremot vara mera effektiva för att förstärka beteenden som redan finns eller beteenden som en stor del av befolkningen redan har. Det är med andra ord teoretiskt sett enklare att få människor att använda och skaffa bil än att få dem att avstå. Individen är mera angelägen att ta emot information som stämmer med den kunskap och de attityder man redan har. Inom attitydkomplexet har individen en strävan att söka samstämmighet mellan kunskap, känslor och handlingsberedskap, dvs balans i attitydkomplexet (Lindén 1994). Man måste skilja mellan handlingsberedskap, dvs det individen säger sig vilja göra, som är en del av attityden och det individen sedan faktiskt genomför. Skillnaden mellan åsikt och faktisk handling innebär oftast att man har större ambitioner än vad som sedan blir genomfört. Skillnaden mellan ord och handling är störst vid komplexa attitydobjekt, exempelvis sänka hastigheten för att minska skadeverkningar på miljön, och mindre vid enklare attitydobjekt, exempelvis returnera tomglas och burkar (Lindén 1994).

Det måste finnas en mottaglighet för information hos den publik man vill nå. Den mottagligheten kan bestå i att man redan har erfarenhet och intresse för den fråga informationen gäller. Positiva erfarenheter och positivt intresse ökar mottagligheten för mera information. Det kan emellertid vara så att mottagaren har negativa erfarenheter av bil, bilism och bilköande. Också negativa erfarenheter kan öka mottagligheten för nya argument. Syftet är då att finna ytterligare information som stärker den negativa

inställningen till bil och bilism. Även i denna situationen är målsättningen att finna en balanspunkt mellan kunskap, känsla och handlingsberedskap i attitydkomplexet (Festinger 1957). För att förena oförenlig information och argument kring ett fenomen kan individen använda sig av olika sätt att förändra definitionen av fenomenet så att åtminstone kortsiktig balans kan uppnås inom attitydens komponenter och överensstämmelse med det egna beteendet (Lindén 1994). Om man som sändare i sådana sammanhang är ute efter att ändra resvanor så bör informationen innehålla konkreta förslag till andra ressätt. Man måste med andra ord känna sin målgrupp väl så att de alternativa transportförslagen faktiskt passar mottagarens resbehov och omvärldssituation. Ju bättre passform mellan information och mottagare ju större är sannolikheten att budskapet uppmärksammas, övervägs och eventuellt leder till beteendeförändring (Ajzen, Fishbein 1980).

Det medium man använder för budskapet är viktigt. Generellt sett kan man påstå att personlig information oftast är mest effektiv. Budskap som formuleras i bilder uppmärksammas och noteras mera, generellt sett, än det tryckta ordet eller muntlig massinforrnation. Efter TV:ns intåg i hemmen använder människor i genomsnitt 80 minuter per dygn för TV-tittande. Nästan all denna tid har tagits från tidningsläsning, radiolyssnande och mellanmänskliga samtal (Höjer, Nowak 1990). Under 90-talet har videon kommit till som komplement till TV med både underhållning och reklam. Det lättkönsumerade budskapet både innehållsmässigt och mediarnässigt vinner ofta mest uppmärksamhet (McQuail 1987). Man skall emellertid hålla i minnet att effektiviteten hos ett medium som inforrnationspridare hänger samman med hur kvalificerad mottagare man vänder sig till. Ju bättre kunskap och ju mera välutbildad en mottagare är desto mera kvalificerat budskap behövs för att det överhuvudtaget skall upp- märksammas. Om budskapet har som mål att ändra en väl förankrad attityd eller väl inarbetade handlingsmönster som omfattas av många i samhället ju tydligare förslag till alternativ och deras konsekvenser måste finnas med i budskapet.

Många handlingar som syftar till att skona miljön bygger på komplex kunskap. Målet är ofta att ändra väl inarbetade vanehandlingar till ett nytt beteendemönster. Ofta kan den enskilda individen inte heller själv avläsa effekten av sitt ändrade beteende. Effekterna av beteendeförändringen kan ligga långt fram i tiden och förutsätta att många människor ändrar sitt beteende eller båda delarna. Lösningen på miljöproblemen kan uttryckas som fyra dilemman (Gärling 1993). 1: Individen föredrar nyttan före kostnadema av ett beteende, 2: Individen föredrar kortsiktiga effekter framför långsiktiga, 3: Individen föredrar att avläsa effekterna lokalt framför globalt och långt borta, 4: Individerna föredrar egen nytta framför kollektiv nytta. Dessa fyra punkter skulle kunna sammanfattas som cost-benefit dilemma, tidsperspektivets dilemma, rumsligt dilemma och socialt dilenrrna.

2.5 I-världens länder som trendsättare

I detta kapitel har diskussionen om drivkrafter bakom konsumtion och konsumtionsmönster varit koncentrerad till förhållanden i i-världens länder med en tyngdpunkt på Sverige och andra industrialiserade västländer inklusive USA. Det

empiriska materialet i analyserna har gällt bilen, bilismen samt utveckling och förändring av resvanor. Syftet med att välja detta empiriska exempel hänger samman med att diskussionen i första hand här bör handla om beteende och konsumtion som i sin förlängning ökar energiförbrukningen och därmed ger en tydlig klimatpåverkan. I de empiriska analyserna har ofta ett långt tidsperspektiv behandlats, nämligen tiden från bilismens tidiga år fram till dagens bilsamhälle. Det longitudinella perspektivet är av särskild betydelse och syftar till att öka förståelsen för drivkrafter och motkrafter i ett utvecklingsperspektiv. Med kunskap om i-världen kan man senare analysera förutsättningar, drivkrafter och motkrafter i nie-länder och u-länder. De teoretiska instrument som använts som referensram för analyserna har hämtats från sam- hällsvetenskaplig och i syrmerhet sociologisk och socialpsykologisk teori. Perspektivet har varit att förstå hur individuella handlingar och livsstilar har samband med samhälleliga förutsättningar och processer.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att människor i ett samhälle ofta är utsatta för korstryck, dvs motstridiga budskap om vad som är önskvärt beteende. När det gäller bilen skulle man förenklat kunna uttrycka det så att "Människor fostras till att inse att de behöver en bil - de får gärna använda bilen, men bara inom de gränser lagar och regler föreskriver - helst bör man inte använda bilen alls - ta kollektivtrafik i stället!" Socialpsykologisk forskning visar tämligen entydigt att människor under korstryck är svåra att nå med nya budskap. Om de uppfattar budskapet leder det mera sällan till ändring av väl inarbetade attityder och vanor. Människor under korstryck nås lättast av nya budskap om det gamla beteendet upplevs alltmera negativt och budskapet ger förslag till nya alternativa lösningar.

I alla samhällen har konsumtionsvanor sina spridningsvägar och spridningsprocesser. Tre typer av sådana spridningsprocesser är vertikala, horisontella och mellan generationer. I avsnittet om vertikala spridningsprocesser när det gäller bil och bilism behandlades spridningen mellan sociala grupper som klasser och statusgrupper. Här kan man konstatera att ekonomiskt resursstarka grupper i ett samhälle ofta fungerar som förebilder och trendsättare genom sin konsumtion och sin livsstil för andra grupper. Spridningsprocesser uppifrån och ner i samhällshierarkin är med andra ord vanliga. Ju flera människor som kan delta på marknaden, dvs har inkomster där utrymmet för konsumtion ökar, ju snabbare har bilismen utvecklats. Både inkomstnivå och inkomstspridning är viktiga komponenter. Dessutom visar de flesta undersökningar som gäller bil och bilism att utvecklingen av massbilism även kräver några grundläggande samhälleliga förutsättningar, nämligen ett redan befintligt vägnät som sedan kan rustas upp och en viss urbaniseringsgrad, dvs en tämligen stor andel människor bosatta i städer.

Även horisontella spridningsprocesser är väsentliga i spridningen av konsum- tionsmönster. I analysen behandlades relationerna mellan mannen, kvinnan och bilen. Man kan konstatera att mannen i hushållet oftast är registrerad som ägare till bilen. Däremot finner man att i yngre hushåll med två förvärvsarbetande har både körkortsinnehavet och tillgången till två bilar ökat, trots allmänt vikande expansion av bilinnehavet. Tvåbilshushållet är betydligt vanligare bland yngre sammanboende hushåll än bland äldre hushåll. Kvinnors förvärvsverksamhet är även betydligt högre i

de yngre åldersgrupperna. Man kan tolka det så att hushållets ekonomi, hushållsstorlek och transportbehov spelar stor roll för tvåbilsinnehavet. Samtidigt kan man förutse att tvåbilsinnehvet i dessa hushållstyper kommer att öka. Det finns även andra grupper där horisontella spridningsprocesser kan vara intressanta att studera närmare. Sådana grupper gäller exempelvis förhållandet mellan majoritetsbefolkningens konsumtion och immigranters. Även här finns det resultat från andra konsumtionsområden, exempelvis bostadskonsumtion, som visar att horisontella spridningsprocesser är utbredda. Irnmigrantgrupper kommer även i sin tur att utgöra förebilder i konsumtion och livsstil, för landsmän i respektive hemländer. Sannolikt förekommer på denna nivå en betydande transnationell spridning av både konsumtion och livsstil.

Den tredje typen av spridningsprocesser handlar om spridning mellan generationer. Här kan man konstatera att värderingar, attityder, beteenden och livsstil grundläggs i unga år. Redan i tjugofemårsåldem finns dessa så väl integrerade inom personen att de utgör jämförelsestandard för individens sätt att vara och leva resten av livet. På många konsumtionsområden kan man notera betydande skillnader mellan konsumtionsvanor, konsumtionens nivå och innehåll mellan generationer, exempelvis när det gäller boende. Dessa skillander gäller även bil och transporter. Man kan inte förvänta sig att bilinnehav eller transportmönster korrrrner att öka eller förändras bland åldrande människor genom att alltflera skaffar sin första bil. Däremot kommer alltflera åldrande människor att i framtiden behålla de bil- och transportvanor de utvecklat som unga. På detta sätt kommer varje ny åldrande generation att ha större andel bilar än den närmast föregående. Konsumtionsmönstret fylls på underifrån i åldersgruppema, medan det däremot inte finns anledning att anta att konsumtionsmönster utökas bland dem som redan är "halvgamla" eller gamla.

Urbanisering och urbaniseringsgrad är en viktig förutsättning för både individers och hushålls konsumtionsökning. Urbaniseringsgraden anger hur stor andel av befolkningen som bor i städer. En koncentration av många människor på ett geografiskt begränsat område ökar förutsättningama för att sända ut information och att som individ möta många olika vanor och livssstilar. Varje individ har ett grundläggande behov av att signalera sin grupptillhörighet inför andra. Både konsumtionens nivå och konsumtionens innehåll har dessa funktioner. Ju mera folkrik urban miljö man lever i, desto mera anonym är individen i massan, vilket ökar behovet av att markera sin grupptillhörighet och identitet. Många länder har inte så hög urbaniseringsgrad nationellt sett, men tillräckligt stor befolkning för att ett begränsat antal stora städer finns. I länder av denna typ kan man finna samma konsumtionsförhållanden hos den urbana befolkningen som i länder med nationellt sett hög urbaniseringsgrad. Däremot är skillnaderna mellan konsumtionens nivå och inriktning ofta betydligt större mellan stadsbefolkning och landsbygdsbefolkning än i generellt sett urbaniserade länder.

Ytterligare en aspekt på urbanisering gäller de demografiska förutsättningama. Städernas befolkning är i allmänhet yngre än landsbygdens. Mot bakgrund av de resultat de horisontella och vertikala spridningsprocessema visat på kan man påstå att urbaniserade områden inte bara har en större skara yngre konsumenter utan också en befolkning som har en tydlig tendens att utvidga sin konsumtion, exempelvis genom att i högre grad ha bil.

Med bilen har möjligheten att förflytta sig ökat. Valfriheten i resmål har ökat. Samtidigt har möjligheten att göra tidsvinster ökat. Forskning från många olika konsumtionsområden visar emellertid att både enskilda individer och hushåll har en tendens att ersätta "intjänad" nytta i tid, resväg eller pengar med annan konsumtion. Den utökade konsumtionspotentialen när det gäller biltransporter används till att öka resvägen, exempelvis byta bostad, eller öka mängden andra transporter, exempelvis fritidsresoma. Fritiden står för över hälften av antalet resor, reslängden och restiden. Arbetsresoma för cirka hälften så mycket. Ofta inriktar man sig i miljöförbättrande åtgärder just på arbetsresoma som den stora boven i detta drama, vilket bara är sant om man vill komma åt koncentrerad trafik till väl identifierbara mål vid mycket avgränsade tider på dygnet.

Den sista aspekten i avsnittet har behandlat betydelsen av information, budskapets utformning och teknikens betydelse för att påverka och ändra irridividers attityder och beteenden. All socialpsykologisk forskning och kommunikationsforskning visar att mottagarens egenskaper och omvärldssituation liksom utformningen av budskapet och valet av medium är viktiga komponenter i sammanhanget. Generellt sett kan man emellertid notera att lättkönsumerade budskap, oftast bilden, gärna massbilden, har största chansen att uppmärksammas. Om det bildmässiga budskapet dessutom omges av för mottagaren uppskattade förebilder ökar effektiviteten hos budskapet.

3 TRANSNATIONELL SPRIDNING AV KONSUMTIONSMÖNSTER OCH LIVSSTIL

I detta kapitel kommer fokus vara förutsättningar och konsumtion i u-världens länder och nyligen industrialiserade länder. Samhällsvetenskaplig forskning med bil, bilism och transporter som forsknirrgsobjekt, på det sätt som kunnat redovisas och analyseras i föregående kapitel, finns inte i tillnärmelsevis samma utsträckning. Det empiriska materialet kommer därför med nödvändighet att lida av många brister. Här har den statistik och de spridda material kring bilism och transporter som varit möjliga att nå blivit det enda möjliga materialet. Däremot kommer samma struktur och uppläggning av analysen kring förutsättningar och drivkrafter som användes i i-landsanalysen att tillämpas.

Kapitlet inleds med en analys av den urbana situtationen i världsdelar och länder utanför i-världen. I det andra avsnittet behandlas de demografiska förutsättningama. Det tredje avsnittet behandlar välfärdsexpansion och hushållens ekonomi. Det sista analyserande avsnittet behandlar de pedagogiska förebilderna för konsumtion och teknologins roll i informationsfönnedlingen.

3.1 Den urbana situationen

I analysen av förutsättningar för utvecklingen av ett bilsamhälle i i-världens länder visade sig urbaniseringsgraden vara av stor betydelse. Många av i-världens länder befinner sig i slutet av urbaniseringsprocessen. Inflyttningen till städerna har mattats av och i flera länder helt planat ut. Urbaniseringsgraden är i sig inte bara ett mått på hur stor andel av befolkningen i ett land som är bosatt i städer, utan även en indirekt indikator på hur stor andel av befolkningen som inte längre omfattas av jord- brukarsamhällets ekonomi, vilken innehåller en större eller mindre grad av själv- hushållning. Stadsbefolknirrgen är i i—världens länder nästan helt och hållet hänvisade till en penningekonomi och rollen som konsument på en marknad. Detta gäller även 11- ländemas stadsbefolkning, om än i mindre och varierande grad.

Det är emellertid inte bara urbaniseringsgraden som är av intresse i analysen av de urbana förutsättningama för konsumtionens drivkrafter i u-länder. I ännu högre grad än när det gäller i-världens länder är befolkningens storlek betydelsefull. Ett land med låg urbaniseringsgrad och stor befolkning kan mycket väl ha en eller flera mycket stora städer där urbarrismens livsform och livsstil är lika utvecklad som i i-länder. Lands- bygden kan däremot vara mycket underutvecklad, med ett försörjningssystem som vilar på självhushållning och bytesekonomi, dvs informell ekonomi. Bara undantagsvis,

Tabell 3.1 Befolkning och urbaniseringsgrad i världsdelar och ett urval länder. 1991

Region/land Befolkning Urbaniseringsgrad BNP per capita milj. % USD

Afrika 677.0 29 610 - nordafrika 1460 43 1,100 Algeriet 26.0 48 2,170 Egypten 54.5 45 630 Libyien 4.4 70 5,410 Sudan 25.9 20 420 - Västafrika 211 21 330 Gambia 0.9 22 230 Liberia 2.7 44 450 Nigeria 1225 16 250 - östafrika 2040 19 230 Etiopien 53.2 12 120 Kenya 25.2 22 380 Rwanda 7.5 7 310 Somalia 7.7 35 170 Tanzania 26.9 20 120 Zambia 8.4 47 390 - mellersta Afrika 70.0 38 490 Angola 8.5 26 620 Kongo 2.3 41 930 södra Afrika 46.0 58 2,310 Asien 3,155.0 31 1,580 -västra Asien 1340 61 2,840 Irak 17.1 73 _ Israel 4.9 90 9,750 Libanon 3.4 80 - Turkiet 58.5 60 1.360 - södra Asien 1,206.0 26 330 Bangladesh ] 16.6 14 180 Indien 8592 27 350 Pakistan ] 17.5 28 370 - södra Asien 4450 29 - Indonesien 1814 31 490 Thailand 58.8 18 1,170 Vietnam 67.6 20 - - östra Asien 1,369.0 34 2,720 Kina 1,1513 26 360 Japan 1238 77 23,730 Nordamerika 2800 74 20.900 Latinamerika 4510 70 1,990 - centralamerika ] 16.0 64 1,760 Costa Rica 3.1 45 1,790 Mexico 85.7 71 1,990 Nicaragua 3.9 57 830 - Karibien 34.0 58 - - sydamerika 3020 74 2,080 Argentina 32. 7 86 2,160 Chile 13.4 84 1,770 Colombia 33.6 681 1,190 Uruguay 3.1 89 2,620 Europa 5020 74 12.920 USSR 2920 66 - Oceanien 27.0 71 11,280 Australien 17.5 85 14,440 Nya Zeeland 3.5 84 11,800 Salomonöarna 0.3 9 570

Anm. I tabellen redovisas världsdelar och regioner samt ett urval länder. Urvalet länder representerar inom regionen folkrika länder med hög eller låg urbaniseringsgrad och/eller BNP per capita. Källa: Population Reference Bureau 1991.

exempelvis Portugal, kan man i västvärlden finna exempel på länder av detta slag. Mot denna bakgrund kommer data om både befolkningens storlek och urbaniseringsgrad att vara betydelsefulla variabler i analysen.

I tabell 3.1 presenteras folkmängd, urbaniseringsgrad och BNP per capita i världsdelar, regioner inom världsdelar och ett urval länder inom regionerna. Man kan konstatera att Afrika och Asien både har den lägsta urbaniseringsgraden och den högsta folkmängden bland världsdelama. Man kan emellertid också notera att inom samtliga världsdelar är variationerna mellan länder stor i dessa båda avseenden. Om man använder BNP per capita som ett ekonomiskt mått på ett lands utvecklingsnivå finner man att Aliika ligger i särklass lägst bland världsdelama. Även i detta avseende är variationerna mellan länder inom världsdelar stor. Även om tabellen presenterar ett urval länder kan man emellertid konstatera en tendens till att ju högre urbaniseringsgrad ett land har desto högre ligger BNP per capita. Det finns emellertid undantag från den situationen, exempelvis Nicaragua. Däremot kan man inte frrrna några entydiga samband mellan befolkningens storlek i ett land, urbaniseringsgrad och BNP per capita, dvs både länder med stor och liten folkmängd kan ligga högt eller lågt på de båda övriga variablerna. Undersöker man förhållandet mellan dessa tre variabler för världens alla länder finner man att befolkningen är nära fyra gånger större i världens mindre utvecklade länder, ubarriseringsgraden 34 procent och BNP per capita 750 USD jämfört med 73 procent respektive 16,990 USD i världens mera utvecklade länder (tabell 3.2).

Tabell 3.2 Folkmängd, urbaniseringsgrad och BNP per capita i världens mer och mindre utvecklade länder.

Länder Befolkning Urbaniseringsgra BNP per capita

milj. % USD Mera utvecklade 1,219 73 16,990 Mindre utvecklade 4,165 34 750 Samtliga länder 5,384 43 3,760

Källa: Population Reference Bureau 1991.

Världens mindre utvecklade länder ligger i alldeles dominerande omfattning i Afrika. Därefter kommer Asien, ett mindre antal länder i Latinamerika samt något enstaka land i Oceanien. Urbaniseringsprocessen i mindre utvecklade länder är snabb och omfattande. Om man som en indikator på detta jämför i vilken kategori världens tio största städer låg 1950, 1980 och idag finner man att u-ländemas och nic-länderrras städer ökar och i-världens städer minskar bland de tio största för respektive år (tabell 3.3). Man kan även konstatera att de i-landsstäder som fortfarande finns med bland världens tio största städer stadigt glider allt längre ner på rangordningsskalan. Den urbarriseringsprocess som sträckt sig över 150 år i västvärlden ser ut att kunna genomföras på en tredjedel av den tiden i u-världens länder.

Tabell 3.3 Världens tio största städer fördelade på i—länder, nic—länder och u-länder åren 1950, 1980, 1990.

Kategori År 1950 1980 1990

I-länder 7 3 3 Nic-länder 1 4 3 U-länder 2 3 4

Källa: Lowe 1992.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att urbaniseringsprocessen i stort sett är avslutad i västvärlden. Alltsedan femtiotalet har urbaniseringsprocessen däremot varit kraftig i u-länder. Många av de länder som redan då hade en omfattande inflyttning till städerna återfinns i dag bland de länder som betraktas som mera utvecklade eller så kallade nie-länder. Processen är emellertid densamma även i mindre utvecklade länder. Urbaniseringsprocessen har visserligen korrrrrrit igång senare, men visar ännu så länge upp samma drag som den de nuvarande nic-ländema befinner sig nritt i. En betydelsefull skillnad förtjänar dock att särskilt påpekas. Antalet människor som kommer att flytta till städerna är många gånger större än vad det någonsin varit. De 11- länder som nu genomgår denna urbarriseringsprocess hör till de allra folkrikaste delarna av världen. Enligt av FN gjorda beräkningar menar man att inom en femtioårsperiod bor 75 procent av världens befolkning i städer, vilket kan jämföras med dagens 43 procent. I ett konsumtionsperspektiv kan man därför konstatera att mängden potentiella konsumenter kommer att mångfaldigas, vilket ger underlag för en mycket stor varumarknad.

3.2 De demografiska förutsättningama

I analysen av de demografiska förutsättningama för konsumtionens utveckling i i- världens länder kunde konstateras att människor som flyttar från landsbygd till städer eller emigrerar från sitt land är genomsnittligt yngre än den befolkning som väljer att stanna kvar. Detta är ett generellt mönster för all migration som är "frivillig", dvs inte är påtvingad genom exempelvis krig. Precis dessa kännetecken har migrationen i Sverige och alla västvärldens länder haft. Även i nic-ländema har man konstaterat detsamma. Det finns inga särskilda skäl att anta att rnigrationsmönstret skulle bli armorlunda i u-världens länder. Snarare skulle man kunna peka på att migrationen skulle kunna vara mycket mera intensiv och omfattande i vissa u-länder, särskilt länder som tämligen regelbundet utsätts för missväxt och svältkatastrofer.

Några ytterligare skilhiader mellan de demografiska förutsättningama i i-länder och 11- länder förtjänar att analyseras. U-världens länder, dvs länder med låg urbani- seringsgrad och låg BNP per capita är oftare länder med höga födelsetal, hög späd- barnsdödlighet och snabb befolkningstillväxt. Sambanden mellan dessa variabler är

tämligen hög, varför enskilda länder inte presenteras i dataanlysen. I stället används samma indelning i mer och mindre utvecklade länder som användes i tabell 3.2 som underlag för den analyserande diskussionen.

Tabell 3.4 Demografisk beskrivning av mera och mindre utvecklade länder 1991.

Länder Befolkning Födelsetal Dödlighet Tid för Späd- Förväntad Befolkn. rrrilj. perl.000 perl.000 befolkn.- bams- livslängd ålder

dubblering dödl. -15/65+ Mera utveckl. 1,219 14 9 137 14 74 21/12 Mindre utveckl. 4,165 30 9 33 75 62 36/4 Samtliga länder 5,384 27 9 40 68 65 33/6

Källa: Population Reference Bureau 1991.

Inledningsvis bör man påpeka att skillnader mellan länder, både de mera och de rrrindre utvecklade, kan vara tämligen stora på enstaka av de presenterade variablerna. Om man dock diskuterar situationen utifrån den indelning som här gjorts kan man konstatera att de mindre utvecklade länderna har dubbelt så höga födelsetal, samma dödlighet, fem gånger så hög spädbarnsdödlighet, cirka 10 år kortare förväntad livslängd och mer än fyra gånger så snabb dubbleringstid av folkmängden som mer utvecklade länder (tabell 3.4). Mot demra bakgrund skulle man kunna få förestälhringen att det är folkökningen som är den viktigaste faktom i framtiden för att skapa en större potential konsumenter och ökad konsumtion i dessa länder. Folkökningen kan emellertid bara svara för en mindre del av framtidens konsumtionsökning visar beräkningar gjorda i sirnu- leringsmodeller (Holm 1994). Resultaten av modellerna visar i stället att konsum- tionsökningen blir mycket större när folkökningen är mera måttlig. Det finns större utrymme för ekonomisk expansion, vilken även kommer hushållen tillgodo så att de kan öka sin konsumtion och på så sätt bidra till ökad energianvändning och klimatpåverkan.

Dessa resultat kan tolkas så att det är negativt för målsättningen att minska energianvändingen per capita att samtidigt genom skilda slag av fanrilje- planeringsåtgärder få u-ländemas kvinnor att skaffa färre barn. Med utgångspunkt i annan forskning kan denna bilden nyanseras. Genom information och spridning av modern preventivmedelsteknik kan man konstatera att fertilitetsmönstren i vissa u- länder håller på att förändras. I Indien har man kunnat konstatera en nedgång i födelsetalen som är högre i vissa regioner än i andra (Kishor 1994). I Kenya använder kvinnor i mycket större utsträckning modern preventivrnedelsteknink nu än tidigare (Egerö, Mburugu 1994). Detta har fört med sig att tidsintervallen mellan barnen ökar. Det finns utrymme för färre barn under en kvinnas fertila period. Den moderna familjeplaneringen i Kenya hänger samman med att kvinnors arbete och arbetsförtjänst har blivit alltmera betydelsfull för familjens försörjning. Här finns ett direkt samband mellan arbete, inkomst och försörjning. I en undersökning om farniljemas sätt att

diskutera farniljeplanering och &amtid fann man att många familjer fiivilligt planerar för färre barn för att kunna ge barnen ett bättre utgångsläge när det gäller utbildning och arbete (Das Gupta 1994). Föräldrarna förväntar sig att barnens inkomster och konsumtionsmöjligheter också skall falla tillbaka på föräldrarna. Den starka farniljesarrrmanlrållningen påbjuder barnen att sörja för föräldrarnas väl och ve. Färe barn med bättre arbeten och bättre inkomster bidrar inte bara till att öka barnens välfärd och konsumtionsmöjlighet utan även föräldrarnas situation. Fanriljeplanering blir samtidigt en planering för välfärd och konsumtion.

Färre barn, tillsammans med modern hälsovård, ökar överlevnadschansema och minskar spädbarnsdödligheten. Även om födelsetalen minskar så kommer initialt sett inte folkökningen att plana ut. Färre barn ger större överlevnadsmöjligheter och ett längre liv. En del av folkökningen kommer att hänga samman med ökande medel- livslängd, vilket innebär att många år framöver kommer andelen unga människor i u- världens länder vara betydligt mycket högre än i i-världen (tabell 3.4).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att u-världens länder kommer ha en stor och förhållandevis ung befolkning. Modem preventivmedelstelcrrik och färre barn komner att föra med sig bättre hälsoläge och överlevnadschanser, vilket ger ökande befolkning genom en allt större andel åldrande befolkning. Mot bakgrund av vad vi vet om bilinnehav, och transporter i i-länder kan vi förutse att andelen potentiella konsumenter kommer att öka kraftigt i u-länderna, vilket föregående avsnitt visade. Dessa potentiella konsumenter kommer dessutom att bestå av en mycket stor andel unga människor, vilka kommer att höja sin konsumtionsnivå och dessutom behålla sina km- sumtionsvanor när de åldras. Sannolikheten är stor att man med urbanismens utveckling och de demografiska förutsättningama i ålderstruktur kommer att kuma förvänta ett kraftigt ökat bilinnehav bland unga människor och ett ökat bilinnehav bland åldrande generationer i framtiden, dvs det mönster som kunnat konstateras ii- världens länder. Med kunskap om förändringari transportefterfrågan och förändring av transportstrukturen mot alltmera personbilstransporter i några av Asiens nie-länder och u-länder vet man att denna utveckling redan är på väg (Hansen 1994). Man lär beräknat att fram till år 2000 kommer ökningen av andelen personbilar ligga högst i den industrialiserade västvärlden, inklusive USA. Därefter kommer ökningen av bilinnehavet i forna östeuropa, på tredje plats kommer nic-ländema och därefter u- länder (Pemberton 1988). Dessa länder kommer att få en större ökning av bilinnehavet först efter år 2000. Med den raskare urbaniseringstakt och demografiska förändr'ng nio-länder och u-länder genomgår jämfört med västvärlden kan man våga påstå itt ökningen av det samlade bilinnehavet i världens länder kommer att gå mycket snabbt

3.3 De pedagogiska förebilderna

Under denna rubrik skall tre skilda typer av förebilder behandlas. Den första handar om välfärdsexpansion och i-länder som trendsättare. Den andra handlar om utvecklirg och sättet att mäta utvecklingsnivå. Den tredje aspekten handlar om massmedia srm inforrnationsförmedlare.

I analysen av i-världens länder visades att insparad restid, reslängd och och därmed sammanhängande minskande reskosmader ledde till att dessa besparingar användes till att öka reslängd och resefrekvens och till bibehållen transporttid. Denna tendens att ökade resurser i tid eller pengar ersätts med att trappa upp konsumtionen finns även inom andra konsumtionssektorer än transporter. På annan plats i denna bok visar Stein Hansen hur ökad efterfrågan hänger samman med förhållanden mellan resurser och inkomster. Han menar att i Asien har det visat sig att efterfrågan på resor är mera priselastisk ju lägre inkomsnivån är och reseefterfrågan är mera elastisk vid högre inkomstrrivåer. Kombinationen av höga inkomstelasticiteter och låga priselasticiteter för exempelvis bensinefterfrågan visar att det skall till mycket kraftiga prishöjningar för att dämpa efterfrågan och därmed volymeffekten på energiförbrukning för transporter. Även om man inte kan generalisera denna undersökning, som gäller Asien, till alla u-länder ger den dock en uppfattning om tänkbara tendenser även i 11- länder. Man skulle kunna tolka det så att det i nic- och u-länder finns en mycket stor grupp potentiella konsumenter som är beredda till stora andra uppoffringar i konsumtion för att bibehålla eller till och med öka sin nivå på transportefterfrågan.

Från i-världens länder kan man dra erfarenheter av parallella situationer. I perioder av lågkonjunktur, i exempelvis Sverige, tenderar hushållen att något minska sin resfrekvens, sin reslängd och undantagsvis avregistrera sin bil under en kortare tid för att spara kostnader för drivmedel. Det mera radikala alternativet att sälja bilen är emellertid sällsynt. En uppnådd välfärdsnivå, när det gäller transporter, kan man minska något men inte helt avstå från. Detta beteende stämmer väl överens med resultat från socialpsykologisk forskning på flera områden (Lindén 1994). Det finns ingen välgrundad anledning att anta att männsikor i nic- och u-länder när de väl nått en viss privat konsumtionsnivå skulle bestämma sig från att avstå från den. Snarare är det i så fall mera intressant att söka de nrotkrafter som eventuellt skulle förhindra utvecklingen av en privat konsumtionsnivå när det gäller transporter. Sådana mot- krafter kan vara förankrade i kulturella värdeingar, politisk planering, exempelvis av att gynna kollektiva transporter på bekostnad av privata transporter eller en skatte- och prispolitik.

Den andra aspekten av pedagogiska förebilder handlar om att mäta och beskriva ett lands utvecklingsnivå. Detta representerar en makroaspekt av förebilder. Nationella utvecklingstal har hittills konstruerats utifrån en utvecklingsoptimistisk syn väl förankrad i västvärldens industriländer. Sådana mått kan uttryckas som pappers- förbrukning per capita, läkartäthet per 1000 personer, sjukvårdsplatser per 1000 per- soner, bilar per tusen personer, vägkilometer per 1000 personer, BNP per capita, medelinkomst, etc. Dessa mått uttrycker den potentiella välfärdsnivån på ett visst område i ett land. Däremot säger måttet inget om hur välfärden är fördelad över hela landets befolkning. Måtten kan beskriva allas lika tillgång till resursen likaväl som riklig tillgång till resursen för ett fåtal. Denna senare aspekt kommer ofta i skymundan när länder rangordnas i välfärdsligan. Den gemensamma nämnaren för dessa välfärds- och utvecklingsmått är att de beskriver antingen konsumtionspotential eller konsum- tionsnivå. De bygger på en underliggande värdering om att höga värden är bra värden och låga värden är tecken på underutveckling.

Måtten som mål innehåller därför ett betydande mått av ideologisk indoktrinering, som hittills uteslutande haft riktningen från i-länder till u-länder. Om man närmare granskar måtten ur ett miljö- och klirnatperspektiv uttrycker vissa av målen egentligen en information som på en viss uppnådd nivå är ett direkt hot mot miljön. Detta gäller exempelvis måttet bilar per 1000 personer, men också ett sådant mått som pappersförbrukrring per capita. Målbilden behöver förändras för att inte i ännu högre grad vara det budskap om utveckling som i-världen förmedlar till andra länder. Den behöver beskriva nationella förhållanden, men också sambanden mellan länder samt mellan i- och u-värld. Det som tas ut som råvara i ett land, förädlas i ett annat land, konsumeras och blir sopor i ytterligare andra länder. Resursuttag, produktion, kon- sumtion och sluthantering är i många sanrrnanhang företeelser som går över nationella gränser. De är processer i ett världsekononriskt system (King 1990).

Diskussionen om "grön BNP", spridningsmått och "kretsloppsmått" som är under utveckling bygger på en annan grundläggande värdering än traditionella välfärdsmått, nämligen att resursuttag och välfärdsutveckling inte är lineär och oändlig (se exempelvis Bergström 1994). Varje välfärdsuttag kräver restriktioner och återbruk. Naturekonorrrin bygger på andra förutsättningar än penningekonomin. Båda dessa måste förenas. Med tanke på att den potentiellla konsumtionskraften i de länder som ännu inte kommit upp till i-ländemas välfärdsnivå är det väsentligt att dessa trendsättande mått utvecklas snabbt. Det kommer ändå att ta tid för dem att bli accepterade och fungerande som förebilder och transformerade till nationell politik i enskilda länder. Först då kan de fungera i politiska styrsystem.

Den tredje aspekten av pedagogiska förebilder handlar dels om massmedia som inforrnationsförrnedlare och dels om teknikexport som trendsättare. I analysen av information, teknologi och konsumtion konstaterades att det är svårare att ändra värderingar och förebilder än att förstärka dem. Vidare kunde konstateras att valet av medium för informationsspridning är viktigt för att nå potentiella konsumenter. Budskapets utformning, det talade budskapet, det tryckta ordet eller bilden, ingår i samma avvägrringssituation som valet av medium. Budskap med bilder har generellt sett större möjlighet att nå en större skara mottagare (McQuail 1987). Förrnedlas budskapet dessutom genom ett medium som kan tas emot av många mottagare spridda över stora geografiska områden ökar effektiviteten. Ju lägre kunskaps- och in- forrnationsnivå mottagaren har desto större är sannolikheten att mottagaren uppmärksammar budskapet, överväger det och agrerar.

Man kan välgrundat påstå att rric- och u-världens medborgare har en lägre utbildnings- och informationsnivå än i-världens medborgare. Skillnader i nivåer mellan länder kan visserligen vara stora, liksom skillnader mellan befolkningsgrupper inom enskilda länder. För att nå den stora skaran mottagare är dock bilden det mest effektiva inforrnationsinstrurnentet. Västvärlden har en omfattande teknisk hegemoni i inforrnationsflödet i världen. Detta gäller TV, film, radio, tidningar och böcker. Vissa rric- och u-länder, exempelvis Indien, Kina, vissa arabländer, har egen omfattande filmproduktion. Trots det har en stor del av de medierade budskapen även i dessa länder sitt ursprung i andra länder, precis som det är i Sverige när det gäller både film och TV. Västvärldens möjligheter att sprida sina värdeingar, konsumtionsmönster och

livsstilar är betydande. Effekten av de förebilder som förmedlas i dessa sprid- ningsprocesser kan man huvudsakligen mäta indirekt via den konsumtion av varor, vilka inte tillverkas nationellt, ett lands befolkning har. lnduktivt kan man sluta sig till att informationen och förebilderna har hämtats från överförda budskap av skilda slag. Västvärldens konsumtionsmönster, moden och trender blir lätt identifierbara i andra länders urbana konsumtionsmönster.

Även personligt överförd information spelar en stor roll. Många av överklassens medlemmar har utbildats i västländer eller i utbildning som drivs av västvärlden som mission eller bistånd i hemlandet. Överklassens konsumtion och livsstil har i större eller mindre grad influerats av väst. Den välutbildade elitens konsumtion blir i sin tur förebild för landsmän. Den fungerar som eftersträvansvärd förebild för landsmän genom samma typ av vertikala spridningsprocesser Veblens forskning visade på i industrialismens västländer (se 2.2.1). Genom samma processer kan västvärldens "gästarbetare" i u-länder förmedla ideal och bli förebilder för den lokala befolkningen. Som påverkningsmedel är den personliga påverkan mest effektiv för att få mottagaren att ta upp och ta över ett budskap i handling. Ideal och förebild har ett nanm och ett ansikte. Därför är det väsentligt vad ledarna och eliten står för och gör. Om sultanen har arton söner och tretton döttrar (Abu Dabi) blir det svårt för gemene man att förstå varför man skall skaffa sig färre barn.

Även ren teknikexport kan fungera som trendsättare och ändra livsstilar hos befolkningen. Sådan teknikexport handlar inte minst om bilen. I Indien byggde engelsmännen upp en bilindustri där man producerade och fortfarande producerar en indisk variant av Morris, med det inhemska namnet Ambassadör. När teknik- uppbyggnaden var klar och fungerade med inhemsk personal lämnade engelsmännen över industrierna. I Indien produceras fortfarande bilar med teknisk utrustning, med bensinslukande motorer utan avgasrening och engelsk efterkrigsdesign. Tekniken har inte kunnat utvecklas på inhemska villkor, utan mängder av människor kör bilar som är utrustade med teknik som ligger långt från dagens rrriljönorrner i väst. Även i forna östländer där Fiat stod för samma teknikexport rullar femtiotalets Fiat under namnet Lada. Även inom andra områden kan man finna liknande exempel på teknikexport som förändrat kunsumtion, konsumtionsmönster och livsstil i mottagarlandet. Teknik- utvecklingen har emellertid uteblivit till nackdel för det internationella arbetet med att åtminstone vända den miljöpåverkande konsumtionen till mera miljöanpassade nivåer och alternativ.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att pedagogiska förebilder kan handla om att föra över information på makronivå genom transnationell spridning av hela konsumtionsmönster och livsstilar, exempelvis i-världens välfärdsexpansion, eller genom spridning och mätning av utveckling genom exempelvis välfärdsmått. På den nationella nivån kan också direkt tekniköverföring, som export eller bistånd, ha spridningseffekter från västländer av livsstil och konsumtion. På den individuella nivån utgör i-världens massmediala hegemoni en effektiv irrforrnationskälla, vars effekter kan avläsas i efterfrågan på varor eller konsumtion av varor från andra länder. Även personlig information spelar en väsentlig roll i trendsättningen från i- till u-värld genom utbildning av överklassen eller genom att västvärldens "gästarbetare" bli

trendsättare. Den inhemska eliten blir sedan förebilder för sina landsmän i vertikala spridningsprocesser.

3.4 U-världens konsumtionsförutsättningar

De transnationella spridningsprocessema av konsumtion och livsstil sker både på makronivå, dvs nationell nivå och rrrikronivå, dvs mellanmänsklig nivå. I båda slagen av spridningsprocesser måste det finnas både samhälleliga förutsättningar och en potentiell grupp mottagare av nya budskap. I detta kapitel har spridningen av västvärldens konsumtionsmönster och livsstil varit i fokus för analysen, även om omvända processer naturligvis också förekommer.

Urbaniseringsprocessen är i en period av kraftfull utveckling i de flesta nio-länder. Även i mindre utvecklade länder pågår en urbaniseringsprocess, som sannolikt kommer öka i tempo under kommande decennier. En betydande andel urban befolkning är en av förutsättningama för utvecklingen av ett konsumtionssamhälle. Många människor boende på en geografiskt begränsad yta är en viktig förutsättning. En urban befolkning lever i en penningekonomi. Människor har möjlighet att vara konsumenter på en marknad. Nic-länder och u-länder har en pågående urbaniseringsprocess i något skilda utvecklingsfaser. Många av länderna tillhör dessutom världens mest folkrika, vilket gör att urbaniseringen kommer att föra med sig att ett mycket stort antal människor kommer att bli stadsbor. Mängden potentiella konsumenter kommer att mångfaldigas.

Alla flyttningar genomförs i störst utsträckning av unga människor. Unga har en högre konsumtionsnivå än äldre. Dessa demografiska förhållanden korrrrner att öka konsumtionspotentialen. I u-länder har man höga födelsetal, vilka i många länder för närvarande sjunker som resultat av skilda slag av fanriljeplaneringsåtgärder. Även om födelsetalen kommer att sjunka korrrmer folkökningen att fortsätta. Färre barn ger större utrymme för bättre försörjning och hälsoläge, vilket leder till bättre överlevnadsmöjligheter och ett längre liv. U-ländemas många potentiella konsumenter kommer till betydande andel bestå av unga människor. De unga har inte bara högre konsumtionsnivå än äldre, de kommer också att sträva efter att bibehålla sin kosnumtion när de åldras, vilket bör medföra en mycket stor konsumtionsökning av många slag med mycket stora konsekvenser för energianvändning och miljöpåverkan i vid mening.

Sannolikheten är stor att den industrialiserade västvärlden kommer att utgöra förebild när det gäller konsumtion och livsstil. Västvärldens länder har en alldeles dominerande ställning när det gäller att förmedla information, både massinformation och mera personligt överförd information. Sättet att i välfärdsmått beskriva utveckling utgör en betydelsefull välfärdsindoktrinering på makronivå. Utveckling mäts i bilar per 1000 personer, läkare per 1000 personer, pappersförbrukning i kilo per person och år etc. Höga värden är tecken på utveckling och låga världen är tecken på underutveckling är det underliggande budskapet. I ett globalt perspektiv där råvaror hämtas på ett ställe, produktionen sker på ett annat, konsumtionen på ett tredje och avfallshanteringen på ett fjärde behövs andra typer av utvecklingsmått som bygger på andra grundläggande

värderingar där peningkonomins mått och naturekonomins mått kan förenas. De grundläggande pedagogiska förebilderna ändrar innehåll.

Många förbilder överförs direkt till enskilda människor antingen genom massmedia eller genom personlig kontakt och information. I sammanhang där många människor har dålig kunskap och liten inforrnationsnivå är bilden det allra effektivaste sättet att utforma ett budskap. Bilden kan spridas genom många medier, affischer, TV, film eller böcker. Västvärldens hegemoni i nästan alla typer av masskommunikation skapar möjligheter att förmedla många budskap med u-världens många potentiella konsumenter som mottagare.

Även personligt överförd information är betydelsefull. Budskapet kan förknippas med en person som förebild. Personligt överförd information kring konsumtionsmönster och livsstil i västvärlden kan ske på flera sätt. Genom utbildningen av u-ländemas eliter i västländer eller genom den utbildning som bedrivs som mission eller bistånd. Västländers "gästarbetare" i u-länder är en annan källa till informationsförrnedling. Emigrerade landsmän som på olika sätt förmedlar kunskap hem ytterligare ett exempel. Även teknikexport, exempelvis uppbyggnad av biltillverkning i ett u-land, kan fungera som pedagogiska förebilder och trendsättare för konsumtion och livsstil.

4 Drivkrafter och motkrafteri konsumtionens utveckling

Denna uppsats har som målsättning att analysera de drivkrafter och spridningsprocesser som ligger bakom utvecklingen av konsumtionssamhället. Konsumtionen i fokus för analysen är den konsumtion som bidrar till ökad energi- användning och därrned påverkar klimatiska förhållanden. Många konsumtionsobjekt faller in i denna kategori. Så är det med alla former av transportmedel, vitvaror, dvs el- spis, kyl, frys och uppvärrnnings- luftkonditioneringsanläggrringar. Indirekt bidrar även andra slag av konsumtion till både ökad energianvändning och i senare led till avfallsproblem som påverkar naturen i vid mening. För att kunna koncentrera analysen på drivkrafter så har ett enda exempel på konsumtionsobjekt fått bilda underlag för analysen nämligen personbilen och därmed sammanhängande resandevanor. Det finns flera skäl för detta, dels finns det statistik som är möjlig att bearbeta tämligen lätt tillgänglig, dels finns det en hel del forskning med något andra syften som gett resultat som är möjliga att använda och integrera i denna analys. I några sammanhang används annan konsumtion som empiriskt material för att ge ytterligare tydlighet och stöd i delar av analysen.

Målsättningen att belysa spridningsprocesser i konsumtionsmönster har två inriktningar. Den första inriktningen handlar om spridningsprocesser i konsumtions- mönster och livsstil inom länder. Den andra inriktningen handlar om sprid- ningsprocesser mellan länder och framför allt från i-världens länder till u-länder. Även när det gäller analysen av spridningsprocesser används personbilen som exempel, även om materialet när det gäller u-länder är något knapphändigt.

Förutom de empiriska material om bil och bilism som nämnts har demografisk statistik samt sociologiska och socialpsykologiska forskningsresultat använts. Ramen kring hela studien bygger på sociologisk och socialpsykologisk teori.

4.1 Konsumtionssamhällets förutsättningar

I varje samhälle krävs ett antal grundläggande förutsättningar för utveckling av ett konsumtionssarrrhälle. En alldeles avgörande sådan faktor är en pågående urbanisering, dvs migration som leder till en gradvis växande stadsbefolkning. Med en växande stadsbefolkning följer att en allt större andel av hushållen konrrner att lämna en självhushållnings- eller bytesekonomi till förmån för en utbytes- eller penningekononri, dvs en övergång från en informell till en formell ekonomi. De grundläggande förutsättningama finns för hushållen att delta på marknaden både som producenter och konsumenter av varor och tjänster. Något generellt mått på hur hög urbaniseringsgrad som är tillräcklig grund för ett konsumtionssamhälle finns inte. Många länder kan ha ett fåtal mycket stora städer, så som förhållandena är i många u-länder, med ett väl

utvecklat konsumtionssamhälle, medan andra länder har många medelstora och mindre städer. l analysen av bilismens utveckling visades att en av förutsättningama för bilismen i västländer var just en pågående urbanisering men i relativt många regioner. På så sätt ökades transportbehovet inte bara till och från städer utan även mellan städer. Städerna i Europa låg dessutom inom tämligen korta avstånd från varandra, vilket gynnade just bilismens utveckling. När det gäller andra konsumtionsvaror gäller andra produktspecifika omständigheter.

En andra förutsättning för ett konsumtionssamhälle är att det finns en grupp individer som kan bli konsumenter. Denna grupp bör dessutom vara en tydlig och synlig samhällsgrupp så att de kan bli förebilder och stilbildare för andra samhällsgrupper. Denna grupp kan vara en ekonomiskt priviligierad överklass, en kulturell grupp, åldersgrupp, etnisk grupp, män eller kvinnor. I analyserna av spridningsprocesser analyserades spridningsprocesser av ideal och konsumtion mellan flera av dessa grupper i vertikala och horisontella spridningsprocesser samt spridningsprocesser mellan generationer.

I denna sammanfattning skall den föregående analysen emellertid inte bara summeras. Syftet är att föra samman resultatet av analysen av spridningsprocesser inom i-länder och transnationella spridningsprocesser från i-länder till u-länder till några sammanfattnande modeller över drivkrafter och motkrafter i konsumtionens utveckling.

4.2 Kunskapsstyrning och konsumtion

Grundläggande för människors attityder och beteende är den kunskap man har om en företeelse. Attityder grundar sig på komponenterna kunskap, känsla och handlingsberedskap, dvs det man säger sig vilja göra. Inom socialpsykologi är det väl känt att människor uppmärksammar och tar till sig budskap som stöder och kompletterar den kunskap man redan har. Information som stör en redan utvecklad attityd får mindre uppmärksamhet. Länge har man haft en tilltro till att mera kunskap och bättre information borde göra flera människor mera uppmärksamma på miljöproblem och få dem att gradvis ändra sitt beteende och sina vanor i en riktning som tar större hänsyn till miljön. Problemet definieras som en fråga om att nå så många som möjligt med "rätt" budskap förmedlat genom ett effektivt medium och med hjälp av positiva förebilder.

Det är lättare att förstärka ett redan existerande attityder, beteenden, handlingsmönster och livsstilar genom kunskapsstyrning än att ändra dem. Man måste omvänt konstatera att få människor i ett samhälle, vilket som helst, att avstå från en del av sin konsumtion med hjälp mera väl grundad kunskap om hur sättet att leva påverkar miljö och klimat är en svårare uppgift. Frivillighetens väg till mera miljöanpassad konsumtion och livsstil är en process som tar lång tid på sig att ge resultat. Drivkraften att fortsätta sin livsstil i redan påbörjad riktning är starkare än den motkraft ny kunskap kan mobilisera individen till.

4.3 Normstyrning och konsumtion

Varje samhälle har normer för hur människor bör och inte bör uppträda. Många av dessa normer förs över från en generation till en annan som en självklarhet genom uppfostran. Alla artighets- och hälsningsregler är sådana exempel. Även på miljöns område finns sådana exempel. 1 det "svenska levnadssättet" finns en respekt för naturen som exempelvis kan avläsas i att kasta skräp i naturen är ovanligt i vårt land jämfört med andra länder. Sverige är ett rent land i detta avseende.

I äldre generationer finns ett väl inarbetat handlingsmönster om återbruk av tomglas, flaskor eller plastpåsar. Även om gamla normer om hur man hanterar och beter sig i många avseedenden ändras över tid så är det lättare att ta upp gamla handlingsmönster om de inte helt dött ut i sarrrhället. Den framgång som insamling av returglas och papper mött hänger delvis samman med att man återupptagit ett handlingsmönster som fimnits i samhället och inte hunnit att helt dö ut. Det behövs ofta mycket lite extra stimulans för att få till stånd förändringar av beteenden och livsstilar i sådana fall. I fallet med returglas räckte en relativt blygsam pant för att nå en mycket hög återlämningsnivå. De gamla vanorna och beteendemönstren har återupplivats och integrerats i nya generationers handlingsmönster.

I analysen av resandet i skilda åldersgrupper konstaterades att de äldre geenrationema hade både körkort och bil i mindre utsträckning än yngre generationer. Resande med kollektiva färdmedel har de äldre generationerna en mycket större erfarenhet av än yngre, vilket är en av förklaringarna till att det varit framgångsrikt att få in nya kunder till kollektivresande i dessa åldersgrupper.

Normstyrning av konsumtionsvanor kan vara en modell att arbeta med för att få människor i ett samhälle att ändra attityder och beteende. Förutsättningama är emellertid att de betenden man vill uppmana till har en förankring i samhället, dvs att de har varit vanliga och finns kvar hos grupper av människor. Dessa grupper kan förmedla kimskap och erfarenhet till andra och bli något av förebilder. Kombineras normstyming med gratifrkationer, exempelvis pant, återbäring, rabatter, ökar i allmänhet effektiviteten i normstyrningen. Ett önskat resultat visar sig snabbare. Drivkraften är kulturellt förankrad motivation. Motkraftema ökar ju större omställning av handlingar och vardagsliv förändringen kräver.

4.4 Tvångsstyrning och konsumtion

Tvångsstyrrring av människors beteende sker genom normer och lagar där ett avvikande beteende leder till någon form av sanktion. Trafrkregler är ett exempel på tvångsstyming, dvs ett regelbrott från bilistens sida leder till straff i form av påpekande, böter, körkortsindragning eller fängelse. En förutsättning för att tvingande normer skall vara effektiva, dvs leda till att människor rättar sig efter dem, är att sanktionen uppfattas som tillräckligt kännbar för att vara värd att undvika. Känsligheten för sanktionen kan variera mellan människor eller för samma människa i

olika situationer. En parkeringsböt kan bedömas som värd att ta i ett sammanhang men inte i ett annat. Människor med olika ekonomiska förutsättningar kan var olika känsliga för ekonomiska sanktioner. Om man föreställer sig att trafrkbeteendet i ett land skulle ske genom kunskapsstyrrring eller norrnstyming, dvs de modeller som presenterats tidigare, skulle situationen sannolikt vara en helt annan än dagens.

Tvångsstyming behöver inte bara handla om regler kring konsumtion och beteenden som redan är etablerade utan även vara medel för att förhindra konsumtion. I sådana fall är ekonomiska medel mera effektiva än lagar och regler. Det ekonomiskt kännbara med en typ av konsumtion måste övervägas före konsurntionsbeslutet fattas och inte som i fallet med trafrkbeteende när man använder bilen. Ekonomiska tvångsmedel är exempelvis skatter och avgifter. Kostrradskänsligheten varierar med individens tillgång på ekonomiska resurser. I analysen av bilismens utveckling kunde exempelvis konstateras att bilinnehavet var större bland sammanboende än bland ensamstående, vilket bland annat kunde förklaras av att två personers gemensamma ekonomi ger större möjlighet att ha bil än en ensamstående persons ekonomi.

Styrning av konsumtionens omfattning och inriktning med tvingande metoder, dvs lagar eller ekonomiska styrmedel har en direkt effekt som visar sig på kort tid. Man måste emellertid också konstatera att individer är olika känsliga för båda typerna av styrmedel. För att få en samhällelig effekt måste reglers sanktioner uppfattas som tillräckligt kännbara för ett stort antal människor för att de skall leda till att beteendet ändras. Även ekonomiska styrmedel måste vara utformade så att de uppfattas som betydelsefulla för ett stort antal människor för leda till att konsumtion av en vara uteblir eller ersätts med alternativ konsumtion. Drivkrafter och motkrafter när det gäller regelstyming och ekonomiska styrmedel är därför nära förbundna med å ena sidan sanktionemas kännbarhet och å andra sidan tillgången på alternativa kon- sumtionsmöjligheter.

4.5 Konsumtion i ett del- eller helhetsperspektiv

Det finns en tendens att betrakta konSurntion och beteende i ett begränsat perspektiv. Om utvecklingen av bilismen står i fokus handlar konsumtionsobjektet om bil och bilresande. Varje typ av konsumtion hänger samman med annan konsumtion och andra beteendesfärer. Generellt sätt kan man påstå att det går lättare att påverka konsurntionsbeslut och beteenden där konsumtionsobjeket som sådant är väl avgränsat och i begränsad utsträckning påverkar andra beslut eller handlingar. Ju mera sammansatt ett konsumtionsobjekt är, ju flera aspekter av vardagslivet det berör och ju större konsekvenser för andra handlingar en förändring för med sig, ju större är sannolikheten att ett förändring av både attityder och beteende uteblir. Den privata personbilen är ett exempel på ett sådant konsumtionsobjekt. Kyl, frys, TV är andra exempel med stor påverkan på energiförbrukning ochi förlängningen miljö och klimat.

Konsumtionsobjekt som påverkar flera av individens livsfärer måste tolkas dels ur sina delaspekter och dels ur sina samhällsaspekter. Bilen har en plats både som möjlighet och restriktion för det enskilda hushållet. Möjligheten till alternativ konsumtion av

transporter bestäms oftast utanför hushållet genom exempelvis tillgången på kollektivtrafik, tillgänglighet, turtäthet och pris.

Samhällsplanering i vid mening har stor betydelse för hushållens konsurntionsbeslut. I de fall där samhälleliga alternativa transporter saknas har argument, normer, regler eller ekonomiska styrmedel för att avstå från den egna bilen svårt att leda till beteendeförändringar. Hushållen är i allmänhet beredda till avsevärda uppoffringar för att bibehålla en uppnådd välfärdsnivå. Möjligheten att åstadkorrrma förändringar i komplicerade handlingsmönster hänger samman med att möjliga alternativ finns tillgängliga och att passformen mellan konsumtionsaltemativen och hushållets behov är rimligt stor. Det firms tydliga samband mellan delen och helheten. Individen och hushållet är en del av samhället och de saudade möjligheter som där ges till alternativa beteenden eller hela livsstilar. 1 beslut som innehåller konsumtionsobjekt med påverkan inom flera livssfärer ligger drivkrafter och motkrafter i frågan om att ändra konsumtionsinriktning i relationerna mellan delen och helheten, dvs individen, hushållet och samhället, snarare än i enskilda individers beslut.

4.6 Den omöjliga paradoxen: Utveckling, konsumtion och livsstil

En betydelsefull förutsättning för konsumtionssamhällets utveckling är urbanismen, dvs en stor andel av befolkningen i ett land bosatta i städer. Människor i ett urbant samhälle kan använda sin konsumtion för att markera identitet och grupptillhörighet. Denna tendens ökar ju mera urbarriserad miljö man lever i.

En annan förutsättning för konsumtionssamhället är en utveckling där allt flera människor kan delta på marknaden. I ett land behövs inte bara en inkomstutveckling utan också en inkomstspridning som gör det möjligt för allt flera att konsumera varor och tjänster. I så kallade nic-länder har dessa båda faktorer spelat stor roll för den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt måste man emllertid konstatera att de flesta länder under utveckling har en mycket stor befolkning, en mycket ung befolkning och en konsumtionsinriktning som bär tydliga tecken att ha i-ländemas konsumtionsinriktning och konsumtionsnivå som förebild. ] förhållandet mellan i-länders, nie-länders och u- länders konsumtionsutveckling finner man en omöjlig paradox. Många presumtiva konsumenter, ökande konsumtionsnivå med konsumtionsslukande förebilder tar över ideal där västvärlden arbetar som mest intensivt med att ändra och dämpa konsumtionen och samtidigt städa upp de negativa konsekvenser för natur och miljö den fört med sig. En av de sannolikt mest effektiva vägarna att få en global kursändring till stånd är att förebilderna, västvärldens i-länder, ändrar sin konsumtionsinriktning och livsstil snabbt, för ut det budskapet genom effektiva media och underlättar en förändrad konsumtionsinriktning även i andra delar av världen. Det är genom detta slag av spridningsprocesser av konsumtion och livsstil i-världen utvecklat sin konsumtionsnivå. Samma typ av spridningsprocesser gäller även mellan grupper och nationer.

i 1 l l ;

5 LITTERATUR

Ajzen I, Fishbein M, 1980. Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Bergström S, 1994. Naturekonomi. Manöverutrymrnet mellan resursförbrukning och kvalitetsanspråk. Carlssons, Uddevalla.

Bourdieu P 1979/ 1984. Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press, Cambridge Mass.

Das Gupta, M, 1994. What Motivates Fertility Decline? A Case Study from Punjab, India. I Egerö B, Hammarskjöld M (eds). Understanding Reproductive Change. Lund University Press, Lund.

Egerö B, Hammarskjöld M (eds), 1994. Understanding Reproductive Change. Kenya, Tamil Nadu, Punjab, Costa Rica. Lund University Press, Lund.

Egerö B, Mburugu E, 1994. Kenya: Reproductive Change under Strain. I Egerö B, Hammarskjöld M (eds). Understanding Reproductive Change. Lund University Press, Lund.

F estinger L, 1957. A Theory of Cognitive Dissonance. Row, Peterson and Company, Evanston Ill.

Gerth H H & Mills C W (eds), 1968. From Max Weber. Essays in Sociology. Routledge and Kegan Paul Ltd, London.

Goodwin P B, 1988. Circumstances in which people reduce car ownership. A comparative analysis of three panle data sets. IATTS Research vol 2.2.

Gärling T, 1993. Environmental Deterioration Caused by Traffic: Carr Govemmental Policy Change People's Attitudes, Preferences, and Behaviors? Dept. of Psychology, Göteborg.

Hagberg J-E, 1987. Tidsmaskinen - om tekniken, tiden och brådskan. I Ingelstam L (red). Tid, boende och teknik. Byggforskningsrådet rapport T1011987, Stockholm.

Hansen S 1994. En sarnfunnsökononrisk analyse av drivkrefter for öket energibruk i industri- og utviklingsland. Partner, Nordic Consulting Group A.S. Oslo.

Holm E, 1994. Befolkningsökning och klimatförändring. IIASA-nytt, nr 28.

Höijer B, Nowak L (red), 1990. I publikens intresse. Om radio och TV i människors liv. Rabén & Sjögren, Simrishamn.

Ingelstam L (red), 1987. Tid, boende och teknik. Byggforskningsrådet rapport T1021987, Stockholm.

King A D, 1990, Urbanism, Colonialism, and the World Economy. Cultural and Spatial Foundations of the World Urban Systern. Routledge, London.

Kishor S, 1994. Fertility Decline in Tamil Nadu, India. I Egerö B, Hammarskjöld M (eds). Understanding Reproductive Change. Lund University Press, Lund.

Levine D N (ed, 1971. On Individuality and Social Forms. The University of Chicago Press, Chicago.

Lindén A-L, 1989. Bostadsmarknadens ägarstruktur och hushållens boendemönster. Förändring och utveckling 1975-1985. Boende och bebyggelse, sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund.

Lindén A-L, 1994. Människa och miljö. Om attityder, värderingar livsstil och livsform. Carlssons, Stockholm.

Lindén A-L, 1994b. Framtidens pensionärer och deras boendeplaner. Sociologiska institutionen, Research report, Lunds universitet, Lund.

Lofland L H, 1989. Private Lifestyles, Changing Neighborhoods and Public Life: A Problem in Organized Complexeity. Journal of Economic and Social Geography 198922.

Lowe M D, 1992. Låt städer växa inom sina gränser. I Tillståndet i världen -92. Naturvårdsverket Förlag, Solna.

Lowe M D, 1994. Ompröva bilsamhället. I Tillståndet i världen -94. Naturvårdsverket Förlag, Solna.

McQuail D, 1987. Mass Communication Theory. Sage Publications Ltd, London. Mannheim K, 1928/ 1952. Essays on the Sociology of Knowledge. Routledge, London.

Nader R, 1965. Unsafe at any Speed. The Desigrred-in Danders of the American Automobile. New York .

Ogbum W F, 1957/ 1964. On Culture and Social Change. Phoenix Books, The University of Chicago Press, Chicago.

wz—f f_- iir

Ogbum W F, 1957/ 1964. Cultural Lag as Theory. I William F Ogbum. On Culture and Social Change. Phoenix Books, The University of Chicago Press, Chicago.

Pemberton G, 1988. The World Car Industry to the Year 2000. London

Simrnel G, 1903/1971. The Metropolis and Mental Life. 1 Levine D N (ed). On Individuality and Social Forms. The University of Chicago Press, Chicago.

Statistisk årsbok för åren 1920-1992. Statistiska Centralbyrån, Stockholm.

Tengström E, 1991. Bilismen i kris? En bok om bilen, människan, samhället och miljön. Rabén & Sjögren, Kristianstad.

Tillståndet i världen -92. Naturvårdsverket Förlag, Solna. Tillståndet i världen -94. Naturvårdsverket Förlag, Solna.

Tönrries F, 1887/1974. Community and Association. Routledge & Kegan Paul Ltd, Thetford, Norfolk.

Weber M, 1922/1968. Class, Status and Party. 1 Gerth H H & Mills C W (eds). From Max Weber. Essays in Sociology. Routledge and Kegan Paul Ltd, London.

Veblen T, 1899/1979. The Theory of the Leisure Class. An Econorrric Study of Irrstitutions. Penguin, Harmondsworth.

Whitelegg J, 1993. Transport for a Sustainable Future: The Case of Europe. Belhaven Press, New York.

Vilhelmsson B, 1988. Befolkningens resvanor i ett tidsperspektiv. Livscykel och generationsaspekter perioden 1978-1985. Choros 1988:10, Göteborg.

Vilhelmsson B, 1990. Vår dagliga rörlighet. Om resandets utveckling, fördelning och gränser. Transportforskningen, rapport 16, Stockholm.

World Population Data Sheet. 1991. Population Reference Bureau Inc., Washington.

' 9'1' .il'r Rutan-Jr! ut"!

lätta lit ?

lll n- u . 1” _|

i tm nrlnrtlt ”3

Klimatdelegationen

Syntes av studier över omställningen av energi- och transportsystemen i Sverige

av

Peter Steen och Jonas Åkerman

Underlagsrapport till klimatdelegationens rapport 1994

"JFORSKNINGSGRUPPEN FÖR så lvllLJOSTRATEGlSKA STUDIER Augusti 1994

Syntes av studier över

Omställningen av energi- och transportsystemen i Sverige

Rapport till delegationen för klimatfrågor

Peter Steen jonas Åkerman

STOCKHOLMS LINIVERS|TET/NATLIRRESLIRSHUSHÅLLNlNG OCPl FOA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning ............................................................................................................ 2 Uppdraget ........................................................................................................................ 5 Inledande diskussion .................................................................................................... 5 Klimatproblemet och dess karaktär ........................................................................... 6 Hur bidraga till att lösa klimatproblemet? ............................................................... 7 Analysstruktur ................................................................................................... 7 Riktningsstudier och kortsiktiga studier ................................................................ 10 Långsiktiga och övergripande svenska studier av omställningen av energi- eller transportsystemet ................................................................................. 14 Inledning ........................................................................................................... 14 Energiframtidsstudierna ................................................................................ 15 Referat av aktuella studier ............................................................................. 16 Kan transportsektorn klara miljömålen? (Johansson, 1993) ......................................................................................................... 16 Miljö och energi i Norden- energiscenarier för år 2010 (Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter, 1992) ............................ 17 Miljöanpassade energiscenarier, Sverige 2015 (Statens energiverk, 1989). ................................................................................. 18 Ett miljöanpassat transportsystem (Transportforskningsberedningen, 1990) ........................................ 18 Robust energy systems - Strategies for C02 Emission Control (Larsson, 1992) ...................................................................... 19 Sverige 2010 - Två framtidsbilder av transporter och miljö (Boverket mfl, 1992). ............................................................... 20 Underlag för framtidsbildsstudier ................................................................ 21 Sammanfattning .............................................................................................. 23 Övergripande och långsiktiga analyser — framtidsbilder ..................................... 23 Inledning ........................................................................................................... 23 Koppling till individers behov och beteenden ......................................... 25 Förändringsprocesser ...................................................................................... 26 Teknikutveckling ................................................................................. 27 Ekonomiska styrmedel ....................................................................... 29 Attitydförändringar - Individers beteendemönster och livsstilar .................................................................................................. 31 Avslutande diskussion .............................................................................................. 32

Referenser ..................................................................................................................... 34

Sammanfattning

Denna rapport diskuterar kunskapsläget beträffande möjligheter till och effekter av en omställning av de svenska energi— och transportsystemen på lång sikt. I fokus ligger dessa systems bidrag till koldioxidutsläppen. Vi har tagit som utgångspunkt att det är nödvändigt med stora reduktioner av utsläppen av växthusgaser. Detta kommer att innebära relativt stora (icke- marginella) förändringar i samhället, vilket dock inte nödvändigtvis be— höver innebära stora uppoffringar.

Vi har strukturerat forskningsinsatser och studier av systemkaraktär med hänsyn till deras tidsperspektiv och hur stora förändringar de behandlar, se figur. En indelning har gjorts i fyra typer, vilka kan karaktäriseras som:

Riktningsstudier, typ A: Diskuterar åtgärder som förhoppningsvis leder i riktning mot en hållbar utveckling. Hur långt man kan nå är ofta mycket osäkert.

Kortsiktiga studier, typ B: Behandlar utvecklingar i ett relativt kortsiktigt perspektiv, inom ungefär ett decennium. Dessa kan relateras till konkreta miljömål. Om miljöproblemet har en större dignitet kan dessa mål endast

ses som etappmål.

Framskrivningsstudier, typ C: Behandlar vägar på längre sikt genom fram— skrivningar från dagens situation. Leder en viss, antagen utveckling till en

hållbar nivå? Ofta blir svaret nej. Skälet till detta kan vara att man vid fram- skrivningen av en utveckling gjort antaganden baserade på vad som i dag anses vara rimliga eller acceptabla förändringar.

Framtidsbildsstudier, typ D: Utgår normativt från att samhället skall nå tex ett hållbart tillstånd och diskuterar vägar att nå det. Denna kategori av stu— dier formulerar framtidsbilder. Dessa brukar utgå från ett "backcasting"-per— spektiv, dvs man utgår från en målbild av ett framtida tillstånd för att sedan arbeta sig baklänges till dagens situation.

Hållbar

utveckling? Alternativa lösningar

och visioner

O O

nutid framtid tid

Figur . Olika typer av studier. Gråzonen avspeglar den osäkerhet som finns om hur man definierar hållbar utveckling inom ett område.

De flesta analyserade studier är av karaktären riktningsstudier (typ A) eller kortsiktiga studier (typ B) och de är avgränsade, både vad gäller berörda kun— skapsområden och miljömål.

Det finns relativt få studier om hur man kan nå mer långtgående miljömål. De som finns (av typ C och D) har i huvudsak ett tekniskt eller ekonomiskt perspektiv. Det tekniska leder oftast till att man inte analyserar de socio- tekniska förutsättningarna för att den nya teknik man föreslår ska accepteras av olika aktörer (energiproducenter, konsumenter etc). Risken är här att man inte ser några begränsningar - annat än tekniska - vad gäller vilka framtida tillstånd som är möjliga. Det ekonomiska perspektivet leder i många fall till att man tar människors preferenser för givna. Detta innebär en onödig begränsning av vilka tillstånd man ser som möjliga. Man tar inte hänsyn till att om omgivningen — i vid mening — är annorlunda, så kan också preferensema vara helt annorlunda utan att de grundläggande be- hoven och värderingarna ändrats.

Det finns en viss kunskap om hur hållbara energi— och transportsystem skulle kunna se ut, speciellt vad avser potentialen för tillförsel av energi liksom potentialen för energieffektiviseringar. Dock saknas kunskap om

hur efterfrågan på energirelaterade tjänster genereras. Förutom ekonomiska faktorer, är denna efterfrågan också i stor utsträckning betingad av den sociokulturella och fysiska (bebyggelsemönster, infrastruktur etc) omgiv- ningen.

När det gäller vägarna till framtida hållbara tillstånd så kan vi konstatera att kunskaperna om icke-marginella förändringsprocesser i samhället är otill- räckliga. Det gäller bl a individers beteendemönster och livsstilar, aktörer och sociotekniska systems betydelse samt utveckling av teknologi.

Många samhällsområden kommer bli berörda - om målet är en hållbar utveckling — och därför är det viktigt ha en helhetssyn så att sambanden mellan olika områden beaktas. Det går då att identifiera synergieffekter, vilka kan föreligga mellan åtgärder på olika områden.

En övergripande systemsyn behövs för att kunskaperna inom olika delom— råden skall kunna bidra till att lösa klimatfrågan.

Detta gäller både vid formuleringen av intressanta framtida tillstånd och för analyser av hur förändringarna skall komma till stånd. Den brist som denna översikt visar på bör åtgärdas om det skall vara möjligt att mer medvetet agera för att nå de långtgående miljömål som en hållbar utveckling på kli— matområdet skulle innebära.

Uppdraget

Denna rapport skall ge en övergripade bild av kunskapsläget beträffande möjligheter till och effekter av en omställning av de svenska energi- och transportsystemen på lång sikt. Tonvikten ligger på studier som behandlar klimatrelaterade frågor.

Resonemangen i det följande utgår från att man snarast bör vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan från mänskliga aktiviteter. Detta är på vissa håll ifrågasatt. Vi har inte beaktat den diskussionen.

Ett strategiskt område för att minska klimatpåverkan är utnyttjandet av biomassa. Vi har i denna översikt inte behandlat det området då det görs i en annan delstudie åt klimatdelegationen.

Inledande diskussion

En inventering av befintliga studier leder oss till slutsatsen att det är mycket tunt med underlag som behandlar vad som kan/bör göras för att reducera klimatpåverkan från mänskliga aktiviteter till nivåer som ligger i linje med en hållbar utveckling. Det finns relativt gott om studier som diskuterar åt- gärder för att i begränsad omfattning reducera klimatpåverkan. Dessa har inte heller haft som målsättning att belysa nivåer som kan betraktas som hållbara. I diskussionen om en hållbar utveckling är de begränsade pussel- bitar vars plats i det större pusslet är svår att se.

I uppdraget ingick att göra en syntes av de studier som finns om omställ- ningen av energi- och transportssystemen. För att kunna göra en syntes av kunskaperna på olika delområden, behövs dock en relativt klar bild över vad hela pusslet skall föreställa och vilka pusselbitar som kan/bör ingå. Om det fanns flera studier som behandlar helheten och som utgick från en hög miljömålsättning, skulle det vara meningsfullt att göra jämförelser och syn- teser av delområden. Underlaget för att göra en syntes är ännu för litet.

Uppläggningen i det följande är därför främst inriktad på att beskriva en struktur för att sortera olika studier. Med hjälp av den kan ett tillräckligt brett kunskapsunderlag skapas för att möjliggöra beslut om icke-marginella

förändringar. Tonvikten ligger därför på kunskapsbrister och inte så mycket på en diskussion om kunskapsläget inom olika delområden.

Klimatproblemet och dess karaktär

Många miljöproblem är sådana att en lösning av dem skulle innebära rela- tivt omfattande förändringar av dagens samhälle. De miljöåtgärder som nu vidtages har dessvärre oftast karaktären att de endast lindrar problemen, ett

/

slags 'uppehållande försvar", bl a genom att de är punktvisa. Inte ens en förlängning av åtgärderna över tiden kommer leda till att problemen för- svinner. De mål som politiskt beslutats är huvudsakligen att betrakta som

etappmål.

Parallellt med den typen av åtgärder behövs forsknings—, utvecklings- och demonstrationsinsatser som är inriktade mot att söka ”lösningar". Dessa skulle ha egenskapen att på sikt eliminera problemen. Dvs ett genomfö— rande av ett åtgärdsprogram kan då förväntas leda till att problemet löses, i bästa fall så att det är ur Världen för alltid, eller helt enkelt aldrig uppstår.

En god illustration på ett sådant problem utgör koldioxidproblematiken. För att stabilisera koldioxidhalten i atmosfären och för att motverka allvarliga effekter bör de globala utsläppen av koldioxid minska med 50 - 80 % inom en 50 års period. Samtidigt är det nationella politiska målet en stabilisering av koldioxidutsläppen på 1990 års nivå till år 2000. (Prop. 1992/93:179). Dvs de åtgärder som nu genomförs är av typen "uppehållande försvar", efter- som målet är satt som ett etappmål och för närvarande inte syftar till att nå en långsiktig lösning. För att kunna sätta långsiktiga mål behövs ett kun- skapsunderlag, en analys av möjligheter och hot.

Lösningar på stora problem går ofta att finna i nya synsätt. Det gäller att se på ett problemområde ur ett annat perspektiv. Många av dagens miljöproblem är av en sådan art att nya synsätt behövs. T ex kan användandet av be- greppet avfall begränsa föreställningsvärlden och följaktligen vilka idéer eller lösningar som beaktas. Kretsloppsfilosofin är ett exempel på ett alternativt synsätt.

Ett annat exempel, från energiområdet, är synen att minskningar av energi— användningen är en fråga om energisparande och förknippat med stora

uppoffringar. Detta har begränsat föreställningen om möjligheterna att på- verka energianvändningen. Ses utvecklingen som en effektiviseringspro- cess, att effektivisera energianvändningen, kommer andra och större möj— ligheter att öppnas (Steen m fl, 1981). En insikt om att det finns en stor potential att effektivisera energianvändningen har stor betydelse för klimat- frågan.

Hur bidraga till att lösa klimatproblemet?

I linje med diskussionen ovan kommer således lösningar på klimatfrågan att innebära relativt stora förändringar (vilket inte nödvändigtvis behöver innebära stora uppoffringar). För att finna goda alternativ behövs samord- nade insatser på många olika områden. Det handlar om analyser av möjlig— heter på många olika plan och kombinationer av dem. Det kan gälla ett annat utnyttjande av befintliga system eller utveckling av ny teknik och nya system. Institutioner och aktörer och deras systemkulturer behöver då beak- tas. En förståelse för förändringsmekanismer i samhället, tex effekter av styrmedel eller kunskaper om individers beteendemönster och livsstilar kan ge nya alternativ. Forskningsinsatser som syftar till synteser av kunska- perna på olika viktiga områden behövs också.

Det följande avsnittet behandlar en struktur inom vilken studier som be- handlar långsiktiga frågeställningar kan diskuteras.

Analysstruktur

Vi har valt att strukturera forskningsinsatser och studier av systemkaraktär med hänsyn till deras tidsperspektiv och hur stora förändringar de behand- lar. Den ena axeln i figur 1 är kopplad till frågan om de studerade systemen ligger i linje med vad som kan betraktas som hållbar utveckling eller ej. Gråzonen avspeglar den osäkerhet eller ovisshet som finns om hur man de- finierar hållbar utveckling inom ett område. Värderingsskillnader ingår också i gråzonen.

På den andra axeln kan studier beskrivas i termer av behandlat tidsperspek— tiv. På många områden representeras dagsläget av en punkt som ligger under gråzonen, dvs läget motsvarar svaret nej på frågan om det innebär en hållbar utveckling.

En indelning har gjorts i fyra typer, vilka kan karaktäriseras som: - riktningsstudier (typ A), - kortsiktiga studier (typ B), - framskrivningsstudier (typ C) och - framtidsbildsstudier (typ D).

Hållbar

utveckling? Alternativa lösningar

och visioner

O

*0

nutid framtid Hd Figur 1. Olika typer av studier.

Riktningsstudier, typ A: Diskuterar åtgärder som förhoppningsvis leder i riktning mot en hållbar utveckling. Exempel utgör studier där ekonomiska styrmedel tillämpas och där deras effekt kan vara relativt okänd. Man vet således inte om de kommer att lösa ett miljöproblem eller inte, däremot förefaller det troligt att åtgärderna leder till en förbättring.

Kortsiktiga studier. typ B: Behandlar utvecklingar i ett relativt kortsiktigt perspektiv, inom ungefär ett decennium. Dessa kan relateras till konkreta miljömål. Om miljöproblemet har en större dignitet kan dessa konkreta

mål endast ses som etappmål.

Framskrivningsstudier. typ C: Behandlar vägar på längre sikt genom fram— skrivningar från dagens situation. Leder en viss, antagen utveckling till en hållbar nivå? Ofta blir svaret nej. Skälet till detta kan vara att man vid fram- skrivningen av en utveckling gjort antaganden baserat på vad som i dag anses vara rimliga eller acceptabla förändringar. Dessa restriktioner leder till att möjligheterna att nå mer långtgående miljömål är begränsade. Speciellt brukar efterfrågan på olika slags energirelaterade tjänster tas för given och utgöra extrapolationer. De vägar som skisseras blir smärre variationer av ett "business as ususal" scenario. De pålagda restriktionerna kan även sammanhänga med individers föreställningsvärldar eller synsätt, vilka kan vara omedvetna.

Framtidsbildsstudier, typ D: Utgår normativt från att samhället skall nå tex ett hållbart tillstånd och diskuterar vägar att nå det. Denna kategori av stu- dier formulerar framtidsbilder. Dessa brukar utgå från ett "backcasting"—per- spektiv, dvs man utgår från en målbild av ett framtida tillstånd för att sedan arbeta sig baklänges till dagens situation. Valet av framtida tillstånd är explicit normativt genom att man utgår från någon situation där tex koldioxidutsläppen är på en hållbar nivå. Man kan då formulera scenarier eller framtidsbilder för att beskriva hur ett sådant samhälle eller en samhällssektor kan gestalta sig. Dessa kan utgöra ett underlag för att bedöma hur intressant/ ointressant framtidsbilden/ erna kan vara att nå.

Det bör observeras att de politiskt satta miljömålen i sig utgör en avvägning mellan vad som skulle behöva göras för att eliminera ett miljöproblem och de resurser som i ett tidsperspektiv anses vara möjliga att avdela. De studier som utgår från beslutade miljömål och diskuterar olika åtgärder för att nå dem, bör närmast betraktas som preciseringar av den kompromiss som re- dan gjorts när miljömålen beslutades. Att de beslutade åtgärderna på många miljöområden inte räcker för att nå vad som kan betraktas som en hållbar utveckling framgår bl a av Naturvårdsverkets (1993) rapport: Hur skall Sverige må år 2020?: "Dagens miljöavtal räcker inte till - även om de skulle

uppfyllas!" (s 7).

Beträffande växthuseffekten konstateras: "Detta scenario [med en frysning av koldioxidutsläppen på 1990 års nivå] är dock helt otillräckligt för att minska utsläppen av växthusgaser till en nivå där de atmosfäriska halterna och därmed det globala klimatet stabiliseras. För att nå det målet krävs be- tydligt kraftigare minskningar av utsläppen; 15 - 20 % för metan, mer än

60 % för koldioxid och 70 - 80 % för dikväveoxid." [baseras på IPCCs mate- rial] (s 23).

De miljörelaterade studier, som behandlar om/hur man kan nå redan be- slutade miljömål, blir därför av typen B, kortsiktiga studier.

Vid genomgången av olika studier kan de kategoriseras i dessa typer. Mot bakgrund av denna rapports frågeställning, studier av omställningen av energi- och transportsystemen relaterat till klimatfrågan, är främst framtids- bildsstudier (typ D) av intresse. Men även framskrivningsstudier kan vara intressanta.

Det bör påpekas att beteckningarna på de olika typerna av studier avspeglar utnyttjade angreppssätt, samtidigt som studiernas resultat är inplacerade i figuren 1. Det måste inte vara så att framskrivningsstudier hamnar i om- råde C i figuren och att framtidsbildsstudier ligger i område D. Vår erfaren- het är dock att så oftast är fallet. Det förefaller bero på att en hållbar utveck- ling innebär icke—marginella förändringar och att dessa är svåra att belysa genom framskrivningsstudier.

I det följande kommer vi att kortfattat referera olika studier som behandlar omställningen av energi- och transportsystemen. Nästa avsnitt tar upp rikt- ningsstudier (typ A) samt kortsiktiga studier (typ B). Det följande avsnittet behandlar olika framskrivningsstudier (typ C) och framtidsbildsstudier (typ D). Rapporten avslutas med en diskussion av vilka aspekter som behöver studeras ytterligare för att täcka upp luckor i kunskaperna om hur klimat- frågan kan lösas.

Riktningsstudier och kortsiktiga studier

I detta avsnitt ges några representativa exempel på riktningsstudier och kortsiktiga studier.

De flesta riktningsstudiema berör olika ekonomiska styrmedel. I t ex Strategi för att minska oägtrafikens koldioxidutsläpp, Bilagedelen (Hesselbom & Lind, 1992) diskuteras priselasticiteten för bensin (5 8—9, 40-41). Den kortsik— tiga priselasticiteten ligger, enligt det material som refereras i rapporten, på ca —O,3 medan den långsiktiga ligger på mer än det dubbla (som genomsnitt

anges intervallet -0,7 till -0,8). En tioprocentig höjning av bensinpriset skulle alltså på lång sikt leda till en sju- till åttaprocentig minskning av bensinför- brukningen. Enligt andra källor som refereras (5 8-9) är den långsiktiga pris- elasticiteten i Sverige något lägre än det som anges ovan. Skatteregler anges som en del av förklaringen till detta.

På kort sikt orsakas den minskade bränsleförbrukningen främst av ett min- skat utnyttjande av den befintliga bilparken. Att minskningen blir större på några års sikt beror på att andra och långsammare anpassningsmekanismer då börjar göra sig gällande. Bl a ändras fordonsparkens sammansättning mot bilar med lägre bränsleförbrukning. De använda modellerna förmår dock inte att fånga in hela anpassningsproceduren vilket gör de långsiktiga siffrorna osäkra.

Den nyligen publicerade Trafiken och koldioxiden (SOU 1994:91) är en rikt— ningsstudie som tar upp de flesta av de åtgärder som kan komma ifråga för att minska utsläppen av koldioxid. Bland de många åtgärder man föreslår läggs tyngdpunkten på en succesiv höjning av koldioxidskatten till vad som skulle motsvara ett bensinpris på ca 9,50 kr/ liter år 2000. Syftet med åtgär- derna är att transportsektoms utsläpp av koldioxid år 2000 inte skall över- stiga 1990 års nivå.

I utredningen görs även ett försök till uppskattning av vilken nivå på kol- dioxidavgifter som skulle erfordras för att klara vissa utsläppsmål år 2000, 2005 resp 2020. Hela transortsektorn antas få lika hög avgift. Dock redovisar man resultatet i form av resulterande nivå på bensinpriset.Referensal- ternativet, vilket innebär att inga ytterligare åtgärder vidtas, innebär att utsläppen från trafiksektorn vid låg tillväxt (1,5% per år mellan 1990 och 2020) blir 8% högre år 2000 och 46% högre år 2020, jämfört med år 1990. För att trafiksektorns utsläpp år 2000 inte ska överstiga 1990 års nivå så krävs ett bensinpris på mellan 9,10 och 11,70 kr/ liter. För att minska utsläppen med 25% till år 2020 skulle det krävas ett bensinpris på mellan 24,90 och 41,10 kr / liter (allt i 1994 års prisnivå).

Vad gäller konsekvenserna av de förslag man för fram, så konstateras föl— jande. "Beräkningarna av styrmedlens effekter är mycket osäkra, varför det förutsätts att styrmedlen successivt kan anpassas till behovet"(s 135). Någon bild av hur ett framtida hållbart tillstånd skulle kunna vara gestaltat ges inte.

Modellstudier av att begränsa koldioxidutsläppen (Naturvårdsverket, 1992) innehåller en studie av Lars Bergman, som studerar effekterna på national- produkt, nationalinkomst m m, av en restriktion på de årliga koldioxidut- släppen. Det enda styrmedel som förutsätts användas är koldioxidavgifter. Författaren har följande kommentar angående resultaten av studien.

"De siffror som presenteras bör omgärdas med betydande reservationer. Varje modell är som bekant en förenkling av verkligheten och i varje enskilt fall kan det diskuteras om man gjort den mest effektiva och ändamålsenliga förenklingen. De data som utgör modellens empiriska underlag är behäftade med osäkerhet och invändningar kan riktas mot många av de antaganden som gjorts" (s 14)

Ett problem med priselasticitetstal grundade på empiriska studier är att de bara är användbara vid små förändringar och på kort sikt. Om en mycket kraftig minskning - storleksordningen 50% inom ett halvsekel - av trans— portsektoms koldioxidemissioner skulle bedömas som erforderlig så är dessa värden inte till så stor hjälp.

Inom samhällsplanering och infrastruktur finns viss kvalitativ kunskap om hur den fysiska strukturen påverkar efterfrågan på transporter. Exempel på detta är det tydliga sambandet mellan städers täthet och bensinförbruk- ningen per capita.

I Boverkets studie Sverige 2009 (1994) fokuserar man på den fysiska plane- ringen av bebyggelse, kommunikationer samt övrig markanvändning så- som areella näringar. Stort utrymme ägnas åt hur tillgängligheten (nåbar- heten) till olika målpunkter kan förbättras utan att man får negativa kon- sekvenser t ex för miljön. En ökad nåbarhet ses som ett medel att öka välfärden.

Utglesningen av städernas bebyggelse och serviceutbud anser man bör mot- verkas så att stadsstrukturen blir anpassad till gång-, cykel- och kollektiv- trafik. Man antar här att en gles bilberoende stadsstruktur är oacceptabel inte minst av miljöskäl. Dessutom vill man förbättra utbudet av arbetsmöjlig— heter, sociala kontakter och kultur genom att regionala "pärlbandsnätverk" bildas. Inom dessa pärlband ska kommunikationerna - främst i form av snabb Spårtrafik - förbättras så att dagspendling blir möjlig. Telematik är ett

annat sätt att öka nåbarheten (av olika funktioner) utan att generera nega- tiva miljökonsekvenser. Hur stadens samspel med omlandet - t ex när det gäller råvaruförsörjning - kan kretsloppsanpassas är ett annat tema.

I denna studie finns kvalitativa och intressanta resonemang, men de behö- ver kombineras med underlag från andra områden för att några för klimat- frågan betydelsefulla resultat ska kunna erhållas.

En annan slags studie utgör Nuteks Energirapport 1993 , som består av två delar. Den första delen är av typen kortsiktig prognosstudie och redogör för tendenserna i det svenska energisystemets utveckling fram till år 2005. (Vid hög tillväxt beräknas energianvändningen öka med 61 TWh och elanvänd- ningen med 25 TWh. Vid låg tillväxt beräknas användningen öka med 26 resp 16 TWh.)

Den andra delen har karaktären av riktningsstudie i det att den diskuterar åtgärder som kan stimulera utvecklingen av ny teknik och introduktionen av denna på marknaden. Analysen utgår ifrån de program som fastställts av riksdagen och ingår som ett led i omställningen av energisystemet. Utvär— deringen gäller investeringsstöd till biobränsleeldad kraftvärme, Vindkraft och solvärme. Dessutom analyseras programmet för effektivare energian- vändning vari bl a ingår teknikupphandling.

Beroende bl a på vilka mål man vill uppnå, så konstateras att det är av stor vikt var i kedjan Forskning — Teknikutveckling och demonstration - Mark- nadsstöd som stödåtgärderna sätts in. Om ny teknik eftersträvas så behövs en annan profil än om målet är att tillgänglig, men ej ännu ekonomiskt konkurrenskraftig, teknik ska öka sin marknadsandel.

Sammanfattningsvis kan konstateras att studier av de typer som behandlats i detta avsnitt är avgränsade, både vad gäller berörda kunskapsområden och miljömål. De kan bidra med delkunskaper. En brist hos riktningsstudiema (typ A) är att de i mycket liten utsträckning behandlar de synergieffekter som troligen uppstår då flera olika styrmedel kombineras. I synnerhet som det på goda grunder kan antas att många olika åtgärder i praktiken måste till för att få tillräcklig effekt.

Dessutom behandlar de flesta av riktningsstudiema relativt små förän- dringar. Det är inte alls självklart att mekanismerna blir desamma då icke- marginella förändringar blir aktuella. Olika tröskeleffekter kan då uppträda.

När det gäller de kortsiktiga studierna (typ B) så ligger deras begränsning framför allt i de mycket lågt satta målsättningarna (om sådana överhuvud— taget finns). Dessa studiers resultat ligger inte i närheten av vad som skulle kunna kallas ett hållbart tillstånd. Det är också oklart om de skulle duga som inledande steg i en utveckling för att nå ett sådant mål.

Långsiktiga och övergripande svenska studier av

omställningen av energi- eller transportsystemet

Inledning

Vi kommer här kort att referera till långsiktiga studier av typ D — framtids— bildsstudier - och typ C - framskrivningsstudier. Två olika perspektiv går att urskilja i dessa studier. De förstnämnda har ofta en tekniskt—naturveten- skaplig utgångspunkt. De andra har främst ett nationalekonomiskt perspek- tiv (bl a STEVs rapporter).

Nedan kommer energiframtidsstudierna, som pågått sedan mitten av 1970- talet kort att behandlas, då även de tidigare rapporterna fortfarande före— faller ha relevans. Tidigare genomfördes framtidsbildsstudier inom energi— området även vid Centrum för tvärvetenskapliga studier av människans vill-kor, vid Göteborgs universitet. För närvarande pågår där ett projekt om bilen och dess roll i samhället (AUTUMN - The Automobile in the human and natural environment). Det behandlar bl a aktörer, teknikutvecklingens beroende av samhälleliga och kulturella faktorer, samt bilens betydelse för människan utöver den rena transportfunktionen.

Inom Institutet för framtidsstudier utförs en studie av hållbar utveckling av de nya nätverkens samhälle (Månsson 1993, Vedin 1993), vilken indirekt är av betydelse för vår frågeställning.

Energiframtidsstudierna

Huvuddelen av de långsiktiga och övergripande framtidsbildsstudier som finns bygger på den metodtradition som på 1970-talet utnyttjades vid sekre- tariatet för framtidsstudier och dess Energi och samhälle-studie. Metodiken hade sina rötter i försvarets perspektivplanering. Studierna fortsatte vid IMES (institutionen för miljö— och energisystem vid Lunds universitet) och Foa (försvarets forskningsanstalt) i samarbete. De har en "backcasting"—in- riktning med en problemorienterad beslutsanknytning.

Energi och Samhälle—projektet vid sekretariatet för framtidsstudier

I ett antal rapporter publicerade under åren 1976 - 1978 behandlades om- ställningsmekanismer och möjligheter att nå ett förnybart energisystem. Delar av det materialet är fortfarande aktuellt. Några av delrapporterna var Energi och handlingsfrihet (Lönnroth m fl, 1976), Energi och klimat (Bolin, 1976) samt Solsverige - en skiss till ett förnyelsebart energisystem (Johansson & Steen, 1977). Slutrapport: 501 eller uran — att välja energifram- tid (Lönnroth m fl, 1978).

Energiframtidsstudierna vid IMES och Foa Energiframtidsstudierna fortsatte vid IMES och Foa med finansiering av de- legationen för energiforskning och senare energiforskningsnämnden, STEV och NUTEK. De resulterade i rapporterna Energi - till vad och hur mycket? (Steen m fl, 1981) och Perspektiv på energi — om möjligheter och osäkerheter inför energiomställningen (Johansson & Steen, 1985).

Den förstnämnda studien behandlade framtida energianvändning och vi— sade på att möjligheterna till en effektivisering av energianvändningen var mycket stor. Energianvändningsnivån i Sverige skulle kunna halveras ge— nom användande av modern teknik och teknik under utveckling, även vid ekonomisk tillväxt. Den andra studien behandlade en strategi för att ersätta kärnkraften utan att behöva göra en utbyggnad av elproduktionen med kol- kondenskraftverk. I stället satsas på energieffektivisering och förnybara

energikällor.

Under senare år har IMES gjort ett antal studier inriktade mot beskrivningar av framtida, ur miljösynvinkel intressanta, alternativ med en relativt tung

teknikkomponent. Verksamheten vid Foa har förskjutits mot att inkludera aktörer och sociotekniska frågeställningar samt villkoren för förändringar.

Framtidsbildsstudierna vid IMES har resulterat bl a i två, nedan refererade studier, Kan transporterna klara miljömålen (Bengt Johansson, 1993) och Miljö och energi i Norden - energiscenarier för år 2010 (Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter, 1992). Vid Foa har studierna resulterat i rapporterna Att ändra riktning - villkor för ny energiteknik (Kaijser m fl, 1988) och Energin åt kommunerna! (Steen rn fl, 1992). Den förstnämnda analyserade utvecklingen på energiområdet i termer av sociotekniska system. Genom historiska exempel belystes betydelsen av sambandet mellan aktörer och teknik, vilket är viktigt att beakta vid analyser av omställningsprocesser. Det saknas tunga aktörer som kan/vill driva en omställning av energisystemet i linje med de energipolitiska målen. Den följande studien fokuserades på kommunen som en potentiellt viktig aktör vid omställningen.

Referat av aktuella studier

Kan transportsektorn klara miljömålen? (Johansson, 1993).

I studien utarbetas ett antal framtidsscenarier för Sveriges transportsektor år 2015 (Basår 1989). Syftet är att studera effekten av teknik- och bränsleval för olika transportslag. BNP-utveckling liksom transportarbetets utveckling tas för givna och analyseras inte. Persontransportarbetet antas t ex öka med 35% fram till år 2015. Man jämför scenariernas utfall med en miljöambitions- nivå A som bygger på officiella målsättningar (oförändrade koldioxidut- släpp) och en nivå B som bygger på ekologiska bedömningar (80% reduktion av koldioxidutsläppen och 85% reduktion av kväveoxidutsläppen). Varken för kväveoxider eller koldioxid uppnås ambitionsnivå B ens med Effek— tivitetsförbättrad teknik (EFT). Om metanol från biobränslen används i samtliga vägfordon så erhålls en reduktion av transportsektoms koldioxid— emissioner med 80—85% beroende på tekniknivå.

Om ambitionsnivå B ska uppnås för koldioxid beräknas dock behovet av biomassa överstiga vad Biobränslekommisionen uppskattar vara den max- imalt tillgängliga potentialen. Med stora strukturförändringar tillsammans med att samtliga vägfordon utnyttjar metanol samt tekniknivå EFT så min— skar utsläppen av kväveoxider med 80%, vilket dock inte riktigt räcker för att ambitionsnivå B ska nås.

En viss koppling mellan energi och transportsektorn görs. Åtgärder för att uppnå scenariernas tillstånd saknas i stort sett. Studien ligger i området kring typ C och D (se figur 1), framskrivnings- respektive framtidsbilds- studier.

Miljö och energi i Norden- energiscenarier för år 2010 (Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter, 1992).

Syftet med projektet har varit att studera möjligheterna att förena ekono- misk tillväxt i de nordiska länderna med olika miljöambitionsnivåer av- seende bl a utsläpp av koldioxid (andra växthusgaser berörs dock inte). De olika ländernas energisystem behandlas separat, men man studerar också fördelarna med ett integrerat nordiskt system för tillförsel av energi. Hela energisystemet inklusive transporter ingår i studien.

Den ekonomiska tillväxten liksom utvecklingen av energitjänsternas om- fattning antas vara utifrån givna och lika i alla scenarier. För Sveriges del antas (delvis enligt långtidsutredningens, LU90:s, huvudalternativ) att den ekonomiska tillväxten mellan 1987 och 2010 blir 2,2 % per år. Person- transportarbetet antas under samma tid öka med 29 %.

Utgående från denna prognos skapar man ett antal scenarier som sedan jämförs med de tre olika miljöambitionsnivåerna i en iterativ process. Miljöambitionsnivå 3, den mest radikala försöker utgå från naturens kri- tiska belastningsgränser, vilket för koldioxid innebär att de globala emissio— nerna måste minska med 80% mellan år 1987 och år 2030. Det antas vidare att varje människa på jorden har rätt att "släppa ut" lika mycket koldioxid. Detta ger att Sverige skulle behöva minska sina utsläpp av koldioxid med 71 % till år 2010 och med 92 % till år 2030.

I de olika scenarierna varierar man tillförselsystem, användarteknik och drivmedel. I två av scenarierna lyckas man - med biobränslen, avancerad teknik och stora strukturförändringar - nå miljöambition 3 vad gäller kol- dioxidutsläppen i Sverige, dvs en minskning med 71 % till 2010. Även kväveoxidutsläppen klarar i dessa fall i stort sett ambitionsnivå 3. Det är dock värt att notera att det utgående från målnivån år 2010 behövs en ytterligare reduktion av koldioxidemissionema om 70 % fram till 2030 för att uppnå det antagna slutmålet.

Studien ligger i trakten av område D (Figur 1), men når inte riktigt fram (se ovan). Transporter , el- och värmeproduktion är i stort sett integrerade i studien. Tyngdpunkten ligger på vad som är tekniskt möjligt med utgångs- punkt i uppskattningar av möjlig uthållig energitillförsel. Åtgärder som skulle kunna leda till att scenarietillstånden uppnås diskuteras i stort sett inte alls.

Miljöanpassade energiscenarier, Sverige 2015 (Statens energiverk, 1989).

I scenariestudierna har man utgått från några centrala riksdagsbeslut: kärn- kraften skall vara avvecklad till år 2010, koldioxidutsläppen bör inte över- stiga dagens nivå, svavel- och kväveutsläppen ska reduceras med 80 % respektive 50 %, samt att ingen vattenkraftutbyggnad utöver 66 TWh ska tillåtas. Ansatsen är att klara de energi- och miljöpolitiska målsättningarna till lägsta möjliga kostnad för samhället. I huvudscenarierna har man valt att undanta den energiintensiva industrin från koldioxidbeskattning. Detta är gjort med hänvisning till omvärlden.

De fyra behandlade scenarierna skiljer sig vad gäller miljöanpassningen och antagandena om den ekonomiska tillväxten. Biobaserade bränslen i trans— portsektorn finns inte med i något av scenarierna. Den totala oljeanvänd- ningen ökar i alla scenarier utom "Miljöscenario Låg" där den minskar med 2 %.

Uppnådda utsläppsförändringar år 2015 i de olika scenarierna (energiintensiv industri betalar inte koldioxidskatt) (sid 26-27, 280 i 1989z4) ges i nedanstående tabell:

Basalternativ Miljöscenario Mål Hög Låg Hög Låg koldioxid 0 % +157 % +71% +26 % *) +/-O % svaveldiox — 80 % - 61 % - 71 % - 72 % 77 % kväveox - 50 % + 14% — 24 % - 20 % - 38 %

*) +11 % om energiintensiv industri betalar koldioxidskatt

Studien kan hänföras till typ C, framskrivningsstudier. Ekonomiska styr- medel berörs till viss del men inte i förhållande till en långsiktigt hållbar utveckling vad avser» klimatfrågan.

Ett miljöanpassat transportsystem (Transportforskningsberedningen, 1990).

Rapportens syfte har varit att bedöma hur stora luftföroreningar transport— sektorn kommer att stå för dels är 2015 dels i ett längre perspektiv. I de olika scenarierna behandlas effekterna av fordonstekniska åtgärder, ekonomiska styrmedel och i viss mån infrastruktursatsningar (med betoning på kollek- tivtrafik). Utifrån två prognoser om den ekonomiska utvecklingen antas två olika utvecklingar av transportarbetet. Persontransportarbetet beräknas mellan år 1987 och år 2015 öka med 25-50%.

I scenariot "Miljöutbudet" kombineras ekonomiska styrmedel, främst rik- tade mot biltrafiken, med kraftiga satsningar på kollektivtrafiken. Detta

skulle medföra att utsläppen av koldioxid från transportsektorn minskar med ca 20% till år 2000.

Ett mer långtgående alternativ behandlar en satsning på alternativa biobase- rade drivmedel. "Beräkningsalternativet indikerar att koldioxidutsläppen år 2015 kan sänkas med ca 60% jämfört med en fortsatt användning av kon- ventionella bränslen. Utsläppen är då ca 45% lägre än den officiella mål— nivån från 1987/ 88. Det tyder också på att koldioxidemissionema till år 2030 kan reduceras med mer än 80% i förhållande till utsläppen 1987/ 88" (s 47).

Det sist nämnda scenariet kan sägas närma sig området D i figur 1. Dock gäller detta för transportområdet taget för sig. De åtgärder för förändringar som tas upp berör mest möjligheterna att uppnå kortsiktiga mål.

Robust energy systems - Strategies for C02 Emission Control (Larsson, 1992).

Utgångspunkten för studien är den långa planeringshorisont som är nöd- vändig när det gäller investeringar i energisystem. Energisystemet om 25—40 år kommer fortfarande att vara påverkat av beslut fattade idag. Samtidigt finns det ett flertal osäkra omvärldsfaktorer som man måste ta hänsyn till. En sådan är koldioxidutsläppens påverkan på klimatet. I studien antas det råda en osäkerhet om huruvida bindande restriktioner för koldioxidutsläpp kommer att införas. Utifrån detta jämförs tre olika nationella strategier för Sverige (även Uppsala resp södra Sverige studeras) i form av en scenarie- analys, där ett av syftena är att studera skillnaderna i kostnader mellan de olika alternativen. Handlingsalternativen är följande:

1: Ingen begränsning av koldioxidutsläpp.

2: Som 1 men åtgärder vidtas för att snabbt kunna minska koldioxidutsläppen om en restriktion införs. 3: 1990 års utsläpp minskas med 20% till 2010.

Modellen som används i studien är en något modifierad form av MAR- KAL-modellen. Denna modell optimerar ett energisystem med avseende på t ex kostnader eller utsläpp. Ingångsvärdena består av uppgifter rörande primärenergiresurser (mängd, kostnader, utsläpp etc) och teknologi (effek- tivitet, kostnader etc) i både tillförsel- och användarled. Efterfrågan på energitjänster är exogen, dvs utanför systemet given.

Övriga parametrar som varieras i denna studie är; ekonomisk tillväxt, mängd kärnkraft och realränta. För varje kombination av dessa fås således sex möjliga utfall. Man antar vidare att efterfrågan på energi ökar en aning vid låg tillväxt och relativt kraftigt vid hög ekonomisk tillväxt.

Handlingsalternativ 2 innebär att man genom forskning och utveckling håller vägen öppen för teknologi som inte är lönsam om inte koldi- oxidutsläppen begränsas. Vidare så har man ritningar och lokaliserings- platser klara. Man antar att dessa alternativ ska kunna nå 50% av önskad

kapacitet 5 år efter införandet av en bindande restriktion och full kapacitet efter 10 år.

Två slutsatser dras från de olika utfallens ekonomiska konsekvenser. I fallen med hög tillväxt måste beslutsfattaren bedöma sannolikheten för koldioxidrestriktioner som mycket liten för välja alt 1 (Maximering av förväntat värde antas som beslutsmetod). Vid låg tillväxt däremot kan alt 1 väljas om sannolikheten för utsläppsbegränsningar understiger 40-50%. Skillnaden mellan alt 2 och 3 är små i alla behandlade fall.

Åtgärder för att uppnå olika tillstånd vad gäller energisystemet berörs ej. Inte heller berörs de faktorer som avgör hur stor efterfrågan på energitjän- ster blir.

En annan studie som också använder MARKAL-modellen ingår i Modellstudier av att begränsa koldioxidutsläppen (Naturvårdsverket, 1992). Man har där i några scenarier utgått från specifika koldioxidavgifter. Dessa kan sägas vara riktningsstudier. I andra scenarier har man förutsatt att vissa restriktioner på koldioxidutsläppen ska vara uppnådda till år 2005. Det mest långtgående av dessa förutsätter låg tillväxt och en tjugoprocentig minsk— ning av utsläppen till år 2005.

Sverige 2010 - Två framtidsbilder av transporter och miljö (Boverket m fl, 1992).

Två scenarier för samhällsförhållandena i Sverige år 2010 presenteras. Basscenariet ska utgöra en bild av ett Sverige som i alla avseenden utveck— lats efter nuvarande trender. Det som skiljer Miljöscenariet från Bas— scenariet är kraftfullheten i miljöpolitiken och dess påverkan på trans- portsektorn. I Miljöscenariet förutsätts att transportsektoms absoluta bidrag till koldioxidutsläppen hålls på 1990 års nivå. I Basscenariet ökar koldioxid- utsläppen istället, som en följd av nuvarande trender, med 40%.

Studien är att karaktärisera som en framskrivningsstudie med en tämligen modest restriktion i Miljöscenariet. Presentaionen av scenarierna görs i hu— vudsak genom verbala beskrivningar av olika samhällsförhållanden. Sveriges förhållande till utvecklingen i omvärlden utgör en viktig förut- sättning för studiens resultat. Inte minst på grund av att det förutsätts att Sverige blir medlem i EU under 1990-talet.

Hur transportsystemet förändras i de olika scenarierna diskuteras på ett kva- litativt sätt. Hur dessa förändringar ska åstadkommas berörs bara översikt- ligt.

Underlag för framtidsbildsstudier

Som diskuterats tidigare förefaller det vara nödvändigt att ha en övergri- pande systemsyn för att kunna få en uppfattning om vilken roll olika kom- ponenter kan ha för att nå en hållbar utveckling. Möjligheterna ökar också att se synergieffekter och kopplingar mellan olika områden och åtgärder.

Diskussionen kan delas i två delar, underlag för framtida tillstånd och för förändringsprocesser, dvs vägar att nå framtida tillstånd, jämför figur 2. Transportsektorns klimateffekter är huvudsakligen energirelaterade varför de kan behandlas i energitermer.

_ Efterfrågan på Tillförsel ""'”ng energirelaterade effektmtet tjänster

Framtida tillstånd

relativt dåligt

Föröndringsprocesser

Figur 2: Tillgång på underlag för framtidsbildsstudier

Komponenter i en beskrivning av framtida tillstånd är; energitillförsel, energieffektivitet och efterfrågan på energirelaterade tjänster. På de två förstnämnda områdena finns ett relativt gott underlag beträffande potentia- ler. Efterfrågesidan är ett kunskapsmässigt svagt (och mycket svårt) område och brukar oftast baseras på någon extrapolation av dagens situation. Det handlar om de behov som behöver tillgodoses och hur det kan göras på al- ternativa sätt. Det skulle vara värdefullt med studier inom detta område vilka skulle kunna leda till diskussioner om önskvärd utveckling av efter-

frågan på olika tjänster. Denna behöver baseras på beteendevetenskaplig kompetens.

Vad gäller möjliga framtida tillstånd finns ett stort antal studier som be— handlar olika delsystem, tex potentialen för elproduktion från vindkraft- verk eller biomassetillgångar. Endast ett litet antal studier sammanfogar kunskaper till helhetsbilder av ett eller flera energi- och/eller transportsys— tem. De har sammanfattats ovan.

Efterfrågan på energitjänster är inte liktydigt med efterfrågan på energi i sig, eftersom en energitjänst kan åstadkommas med olika mängd energi. Den påverkas av ett flertal faktorer. Det finns relativt mycket material som be— handlar efterfrågans beroende av priset på tjänsten ifråga. Efterfrågan är dock beroende också av andra faktorer t ex den fysiska samhällsstrukturen och livsstilar i vid mening. Om den fysiska strukturens betydelse för efter- frågan finns en viss, oftast kvalitativ, kunskap, se t ex Sverige 2009 (Bo- verket 1994).

Möjligheten att förändrade livsstilar kan bidra till en minskad miljöbelast- ning berörs bara i mycket liten utsträckning i de övergripande studierna. I Sverige 2010 (Boverket m fl 1992, s 49) berörs denna möjlighet mycket kort- fattat apropå möjligheterna att uppnå en femtioprocentig reduktion av kol— dioxidutsläppen inom det kommande halvseklet: "Det krävs betydande för— ändringar i folks preferenser vid sidan av det faktum att människors beslut att utnyttja bil- och vägtransporter kommer att påverkas av olika styrme- del."...."Det är även viktigt att inställningen till vad som bildar kvaliteten i boende och resande har förändrats".

Det kan konstateras att kunskaperna inom detta område är alltför svaga, om man undantar efterfrågans prisberoende, där dock sifferunderlaget är osä- kert. Hur olika faktorer samverkar för att bestämma efterfrågan är följdakt— ligen också dåligt känt. I princip ingen av de övergripande rapporterna be— handlar detta område.

I de övergripande studierna är energieffektiviteten, tillsammans med mixen av primärenergi, de viktigaste variablerna som används för att försöka min- ska kodioxidutsläppen. Överhuvudtaget är dessa områden tämligen väl ut- forskade.

dx.m._c_4___u.ci,_._ __ __ _

Ingen av de aktuella studierna analyserar sammantaget de tre ovan berörda delområden, jämför figur 2, vilka påverkar användningen av fossila bräns- len och därmed utsläppen av koldioxid. Miljö och energi i Norden - ener— giscenarier för år 2010 samt Kan transporterna klara miljömålen tar efterfrå- gan på energitjänster för given och studerar utfallet då mixen av primäre- nergi resp energieffektiviteten varieras. Den enda av de övergripande stu- dierna som mer utförligt tar upp faktorer som påverkar efterfrågan (annat än ekonomiska) är Sverige 2009 som diskuterar den fysiska samhällsstruk-

turen.

Kunskaper om förändringsprocesser finns i viss utsträckning, t ex i studier av typ A och B, jämför ett tidigare avsnitt. Dock är de intervall inom vilka förändringar behandlas ofta för snäva för att ge underlag för att nå mer långtgående miljömål. Några områden med kunskapsluckor behandlas i nästa avsnitt.

Sammanfattning

De här refererade studierna utgör inte heller ett gott underlag för att kunna formulera en strategi för att lösa klimatfrågan. De pekar dock på tekniska möjligheter att nå vad som kan betraktas som ett hållbart tillstånd och som förefaller vara ekonomiskt rimligt. Det finns således ett visst underlag vad gäller intressanta framtida tillstånd. Vad gäller förändringsprocesser, dvs hur dessa tillstånd kan nås är underlaget mycket tunt.

Overgripande och långsiktiga analyser - framtidsbilder

Inledning

Framtidsbilder kan bidra till att identifiera "lösningar" men de ger även ett underlag för att identifiera forskningsbehov, dvs viktiga områden där kun- skapsbrister föreligger. De utgör även underlag för att diskutera åtgärdsstra— tegier för olika aktörer inom näringsliv och samhället i övrigt.

Att utgå från intressanta framtidsbilder (en s k "backcasting”-metod) under- lättar analyser som inte är lika fokuserade på dagens förhållanden och fram— skrivningar av dessa. Ett större urval av parametrar kan varieras, som tek-

nikutveckling, organisatoriska förändringar och livsstilsförändringar. Valet av framtidsbild kan göras så att den uppfyller vissa, uppställda krav, tex att klimatpåverkan från mänsklig verksamhet skall vara i linje med en hållbar utveckling. Detta är således en utgångspunkt och inte en konsekvens.

Många av de studier som har gjorts inom olika samhällssektorer har haft en förlängning av dagens värderingar och synsätt som utgångspunkt. Detta på— verkar vilka styrmedel som behandlas. Ett hållbart samhälle kan bygga på andra attityder eller värderingar än dagens. Dessa är svåra att få belysta i framskrivningsstudier (typ C).

Diskussionen om ett framtida, hållbart samhälle bör medvetet separeras i två steg. Först beskriva hur, ur någon synvinkel intressanta och möjliga, framtida tillstånd kan se ut (steg 1). Dessa utgör ett underlag för diskussion och värdering av hur angeläget det är att nå det/dem. Därefter, som ett nästa steg, ta upp hur de kan nås (steg 2). Vilka åtgärder behöver vidtagas för att nå ett framtida tillstånd? Redan i steg 1 behövs en första överslagsmässig bedömning av rimligheten i framtidsbilden, men en noggrannare analys av realiserbarheten får ske i steg 2.

Ett betydelsefullt motiv till uppdelningen i två steg är att acceptansen av olika typer av åtgärder, som kan innebära uppoffringar för individen, är be- roende av de fördelar de kan ge. Framtidsbilder kan tydliggöra dessa fördelar och därigenom möjliggöra val mellan mer konkretiserade alternativ.

Kunskapsbehoven skiljer sig mellan de två stegen. I det första är kunskaper om potentialer, möjligheter, randvillkor och grundläggande behov viktiga. Randvillkoren avgör vilka framtida tillstånd som kan vara möjliga att uppnå och i vilken grad dessa tex är ekologiskt och socialt uthålliga. Hur stor är potentialen för vindkraftel i Sverige? Vilka prestanda kan bränsle— celler ha? Vilken efterfrågan på transporter genereras av olika arbetsorgani- sationer och bebyggelsestrukturer?

I det andra steget är kunskaper om förändringsprocesser viktiga. Samhället förändras och denna process kan i större eller mindre utsträckning påverkas genom olika åtgärder. Kunskaper om förändringar har även betydelse för valen av framtidsbilder. Allmänt uppfattar vi att kunskaperna om förän— dringsprocesser är mycket dåliga, speciellt vad gäller icke-marginella förän—

dringar. Dvs hur och med vilka åtgärder kan en viss önskvärd förändring uppnås?

Koppling till individers behov och beteenden

Det är här viktigt att inse att en människas faktiska beteendemönster och preferenser bara utgör ett av flera möjliga utfall, vilka alla i sig är i linje med hennes mer grundläggande behov och värderingar. Vilken av de "möjliga" utfallen som realiseras beror till stor del på den sociala, kulturella och fy- siska omgivning hon lever i. Detta innebär att om omgivningen - i vid mening - ändras så kan också beteendet och de ytliga preferensema ändras, trots att de grundläggande behoven och värderingarna kvarstår.

De övergripande studier som behandlar omställningen av energi- och transportsystemen har i huvudsak ett tekniskt eller ekonomiskt perspektiv. De tekniska leder oftast till att man inte analyserar de sociotekniska förut- sättningama för att den nya teknik man föreslår ska accepteras av olika ak- törer (energitjänstproducenter, konsumenter etc). Risken är här att man inte ser några begränsningar - annat än tekniska — vad gäller vilka framtida till- stånd som är möjliga. De ekonomiska leder i många fall till att man tar människors preferenser för givna. Detta innebär en onödig begränsning av vilka tillstånd man ser som möjliga, eftersom man inte tar hänsyn till att om omgivningen är annorlunda så kan också preferensema vara helt annorlunda.

En följd av resonemanget ovan är att det behövs kunskap om vilka beteen- demönster som, utgående från grundläggande behov och värderingar, är möjliga i olika sociala, kulturella och fysiska omgivningar. Speciellt viktigt i detta sammanhang är förstås den inverkan dessa olika beteendemönster har vad gäller efterfrågan på energirelaterade tjänster.

Det saknas i dag teknik som är tillräckligt miljövänlig och resurssnål. Det vore intressant att vid utveckling av miljövänlig teknik utnyttja kunskaper om individers beteende och livsstil. Dvs söka lösningar där både beteende- mönster och teknik förändras och där tekniken är anpassad till dessa bete- endemönster. Forskning inom detta område, med en koppling till teknik- utveckling samt mer övergripande analyser, bör kunna ge intressanta re— sultat och peka på nya alternativ. Därigenom kan man kanske finna nya, ur

flera aspekter bättre sätt att tillgodose individers behov på ett miljövänligt sätt.

Ett exempel: Lindén (1994 a, b) tar upp det korstryck som människor utsätts för vad gäller bilar: "Du behöver bil, du får använda bilen, men bara inom regelmässiga gränser och helst bör du använda kollektivtrafik." Denna kog- nitiva dissonans är ett obehagligt tillstånd för individen. En intressant fråga är vilka tekniska alternativ som skulle kunna eliminera korstrycket? Dvs värdera nya lösningar i ljuset av dessa socialpsykologiska forskningsresultat. Men inte bara acceptera givna alternativ utan också påverka vilka alternativ som utvecklas.

Förändringsprocesser

Omställningen av energi- och transportsystemen innebär avsevärda förän- dringar. Vi skall här kort ta upp några områden vilka är betydelsefulla för förståelse av förändringsprocesser och möjligheterna att påverka utveck- lingen.

Studier av förändringsprocesser har visat att den institutionella miljö som omger ny teknik är av avgörande betydelse för om, när och hur snabbt ny teknik introduceras på marknaden ( Jfr Kaijser m fl , 1988). Förändrings- processer måste därför även beakta vilka aktörer som berörs och hur den teknik man vill främja passar in i den organisatoriskt-institutionella mil- jön, vilket sammanhänger med föregående avsnitt. Dessa frågeställningar behandlas sällan, i synnerhet inte i offentligt utredningsmaterial.

Beträffande biobränslen har Hektor (1990) diskuterat aktörsfrågan. På trans— portområdet har dessa frågor tagits upp inom forskningsprogrammet Autumn vid Götebors universitet (Tengström 1991, m fl rapporter).

I de övergripande studierna saknas detta perspektiv närapå helt. I Miljö och energi i Norden - energiscenarier för år 2010 (Nordiske Seminar - og Arbejdsrapporter, 1992) berörs detta område till viss del: "Man kan således säga att de organisatoriska styrmedlen har en mer överordnad och tvärgå- ende placering i förhållande till de övriga styrmedlen och härigenom sätter ramarna för hur och i vilken kombination dessa övriga styrmedel kan och bör användas." (s 131, vår översättning)

Teknikutveckling

Som framgått i det föregående ställs i många studier förväntningar på att ny miljövänlig teknik skall utnyttjas i samhället. Processen från forsknings- resultat till mogen produkt på marknaden innehåller många steg, vilka alla måste fungera för att en produkt skall komma till utbredd användning. Analyser av detta viktiga område saknas i de flesta studier. Detta avsnitt ut— vecklar därför den processen och är orienterat mot energiområdet. Reso- nemanget kan emellertid tillämpas även på andra områden.

På energiområdet finns långsiktiga energipolitiska mål, vilka om de upp— fylls skulle innebära att energisystemet borde kunna betraktas som hållbart. De innebär bland annat att energisystemet i största möjliga utsträckning skall grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara energikällor samt en effektiv energihushållning.

Produktions- volym

Möl för stöd Kommersiell teknik

Etablering Expansion Mognad Stagnation

tid

Figur 3: Produktlivscykeln

Omställningen till ett sådant energisystem befinner sig i ett inledningsskede. Detta innebär bl a att den nya teknik som är önskvärd, i huvudsak inte är utvecklad eller lönsam idag i förhållande till etablerad energiteknik. Lyckas utveckling och introduktion av ny energiteknik så innebär det att den på egna meriter kan expandera och ett statligt stöd för att etablera tekniken kan avvecklas. Dvs målet för ett stödprogram kan beskrivas, som den punkt i en

produktlivcykel, där produkten etableras på marknaden och övergår i en expansionsfas, jfr figur 3.

Målet med stöd till ny teknik är således att den skall bli lönsam i förhållande till etablerad energiteknik. I begreppet lönsam inkluderas, förutom rent företagsekonomiska aspekter även andra aspekter som tex miljöpåverkan och försörjningstrygghet samt tillräcklig tillförlitlighet. Lönsamhet är ett re- lativt begrepp, jämför figur 4.

Kostnad

Hög Nytt system

Befintligt system (t. ex. olja)

nutid framtid tid

Figur 4: Målet med stöd till ny teknik är att den skall vara lönsam i förhållande till konkurrerande teknik, dvs är den det inte idag skall den vara det i morgon. Detta innehåller två element; dels att stödet på— i verkar den nya teknikens kostnader (t ex solvärme), dels att de kon- ; kurrerande energislagens priser kan förändras (t ex oljepriset). Rela- : tionen mellan dessa avgör lönsamheten. Då osäkerheter föreligger om ; tex konkurrerande energislags framtida priser så kan man inte säkert ' veta om eller när lönsamhet kan inträda.

Det finns situationer där ett rationellt decentraliserat beslutsfattande på en marknad, med stor sannolikhet leder till välfärdsförluster genom under- produktion av nyttigheter och överproduktion av skadligheter. Detta gäller

till exempel forskning och utveckling eller miljöpåverkan. Detta motiverar samhälleligt stöd till energiteknisk utveckling.

En annan situation är när osäkerhet föreligger om framtida marknader för miljövänlig teknik. Ovissheten om tex fossila bränslens framtida priser kan hindra investeringar i biobränslen. Detta kan leda till att en ny teknik aldrig kommer så långt i produktlivscykeln att den kan betraktas som mogen och konkurrenskraftig. Stöd till etablering av ny teknik kan behövas. Detta gäller speciellt när tekniken ligger utanför ett etablerat sociotekniskt systems kultur (Kaijser m fl , 1988). I sådana fall behövs samhällsstöd även till att främja nya aktörer som har intresse och kompetens att kunna etablera tek- niken. Det räcker således inte med enbart stöd till FoU om "avvikande" teknik skall kunna etableras och ges möjligheter att expandera.

Studier som behandlar åtgärder i linje med dessa resonemang saknas i stort sett vilket är ett hinder för omställningen av energi- och transportsystemen. (undantag utgör NUTEK, 1993)

Ekonomiska styrmedel

Det finns olika sätt att se på styrmedel. Ett är att samhället med hjälp av styrmedel mer eller mindre tvingar "motsträviga" medborgare att bete sig på ett visst sätt. Ett annat är att styrmedel underlättar för medborgarna att vidta åtgärder som de skulle vilja vidtaga, men av olika skäl har svårt att kunna göra. Svårigheterna kan bero på kostnadsrelationer eller brist på in- formation etc.

Detta gäller t ex då marknadspriset för en nyttighet ger fel information om kostnaden för samhället av produktion eller konsumtion. Ett annat exem- pel är avsaknaden av intressanta system eller tekniska alternativ. Det senare synsättet på styrmedel förefaller alltför sällan beaktas i studier och det sammanhänger intimt med individers attityder och beteendemönster, vilket berördes ovan.

I Strategi för att begränsa vägtrafikens koldioxidutsläpp (Eriksson, 1992) dis- kuteras för- och nackdelar med koldioxidskatt, energirelaterad fordonsskatt och fordonskrav. Man noterar att marknadsmässiga imperfektioner kan minska de positiva effekterna av en teoretiskt sett optimal koldioxidskatt. En sådan imperfektion är att bilköpare inte vid köptillfället tycks beakta for-

donets samlade bränsleförbrukning under hela fordonets livslängd. Om fordonstillverkarna känner till detta så blir följden att man kommer att ut- veckla och marknadsföra fordon med högre bränsleförbrukning än opti— malt, koldioxidskatten till trots. För att komma förbi detta problem rekommenderas i rapporten en energirelaterad fordonsskatt.

Miljön är en kollektiv nyttighet. Det innebär dels att åtgärder för att skydda miljön måste beslutas på kollektiv nivå, dels att det inte finns någon direkt koppling mellan en enskild individs åtgärd och lösandet av ett miljö- problemDet behövs ett samlat agerande. I de flesta fall kan ingen utestängas från en god miljö, även om han/hon inte bidragit till att betala miljökost- naden.

Detta är det 5 k free rider problemet vid kollektiva nyttigheter. Om produk- tionen av en kollektiv nyttighet lämnas till marknadens aktörer finns stor risk för att produktionen blir betydligt mindre, eller helt uteblir, jämfört med nivån vid ett kollektivt beslut. De som betalar får betala för ett antal gratisåkare, vilket hämmar intresset för att betala eller vidtaga andra åtgär- der.

Utnyttjandet av ekonomiska styrmedel kan baseras på olika principer. En är att kostnaden för t ex miljöpåverkan skall belasta den som orsakar påverkan (Polluters Pay Principle). Därigenom kommer balansen mellan olika aktivi- teter att förändras. Eftersom de drabbade parterna sällan blir kompenserade ses miljöavgifterna oftast som en skatt. Det finns dessutom stora metodsvå— righeter med att i pengar värdera miljöpåverkan. Studier av miljökostnader inom transportområdet har gjorts av Kågeson (1993) och Miljövårds- beredningen (1994)

En annan princip är att belasta någon miljöpåverkande verksamhet med sådana kostnader att det leder till andra sätt att bedriva verksamheten. Det kan resultera i byte av teknik eller organisation (bättre samordning tex). Miljöavgiften skulle i detta fall explicit sättas så att den på relativt kort sikt ger önskat resultat i form av teknikval. I detta fall kringgår man svårig— heterna att sätta rätt pris på miljön. En analys av för- och nackdelar av denna påverkan behövs dock för att värdera om det är intressant att påverka en verksamhet i föreslagen riktning. Miljöklassingen av bilar och driv- medel kan ses som exempel på denna princip.

Ekonomiska styrmedel utgör drivkrafter till teknisk utveckling, jämför dis— kussionen i tidigare avsnitt. Dock måste beaktas den betydelse som socio- tekniska förhållanden har för vilken typ av teknik som kommer att utveck- las. Detta gör att prisförändringar i vissa fall inte leder till en önskad teknik- utveckling. Samordning av ekonomiska styrmedel och stöd till forskning och utveckling kan ge synergieffekter.

Attitydförändringar - Individers beteendemönster och livsstilar

Att individers beteende och livsstil har stor betydelse för energianvändning och resursförbrukning visas av skillnader i likartade hushålls energian- vändning. De som gör av med mest använder ungefär dubbelt så mycket som de som använder minst (studier refererade i Steen m fl, 1992).

Det förefaller som om energipriset påverkar människors beteende ganska lite. Det är oftast inte vinstmöjligheter som styr oss, utan en önskan att undvika problem (Stymne 1990, Hallin &: Pettersson 1986). Man har studerat förändringar i livsstil i samband med höjningar av energipriser. Det visar sig då att hushåll med små ekonomiska resurser ändrar livsstil, medan rikare hushåll oftare investerar i energisnål teknik. Dvs de kan investera sig ur problemet (Dillman m fl, 1983). Information om vad man kan göra själv för att minska sin energianvändning kan vara ett alternativ till prishöj- ningar. Det finns numera relativt goda kunskaper om hur framgångsrika informationsåtgärder bör utformas (Vattenfall 1990, Lindén 1994a).

Det är ännu långt tills miljöhänsyn blivit en naturlig del i samhällslivet. Detta hänger delvis ihop med att förståelsen av individers beteendemönster och livsstilar är ofullständig. Beteendevetenskapliga studier av relevans för energiområdet är Livsstil och resursanvändning (Hallin 1991), Att spara energi - om energikaraktärer och marknadssegmentering (Olsson m fl, 1991), Att ändra livsstil (Hallin 1992), Människa och miljö (Lindén, 1994a), Livsstil och konsumtionsmönster som drivkrafter för ökad energianvänd- ning (Lindén, 1994b),

De flesta studier av omställningen av energi- och transportsystemen är tek- niskt-ekonomiska och lösningarna har i huvudsak betraktats som en tekno- logifråga eller att "påtvinga" individer andra beteendemönster.

Ökade kunskaper om individers beteendemönster och livsstilar kan här leda till att åtgärder som föreslås i avsikt att miljöanpassa samhället är bättre anpassade till individers situation och handlingsmöjligheter. Följaktligen skulle åtgärder ha större möjligheter att få genomslag. Det saknas övergripande studier där dessa kunskaper utgör en integrerad del.

Avslutande diskussion

En minskning av samhällets klimatpåverkan till vad som kan betraktas som en hållbar nivå innebär en stor utmaning för samhället och förhållan- devis stora förändringar (vilket inte nödvändigtvis behöver innebära stora uppoffringar).

Politiskt beslutade miljömål är i de flesta fall att betrakta som etappmål, eftersom ett uppfyllande av dem inte leder till att ett miljöproblem är elimi- nerat. Etappmålen baseras på avvägningar av för- och nackdelar av olika åt- gärder och deras effekter och utgör naturligen kompromisser. För att kunna sätta långsiktiga mål, som förväntas lösa miljöproblem, behövs ett underlag som behandlar problem och lösningar i ett långsiktigt perspektiv. Andra ty- per av medel kan då bli intressanta. En fokusering enbart på etappmål inne- bär en risk att kunskapsframtagningen blir för snäv. Vår genomgång av olika studier indikerar att detta också är fallet.

Det finns relativt få studier om hur man kan nå mer långtgående miljömål. De flesta studier tar upp delfrågor och/eller har begränsade mål. De studier som ligger närmast att beskriva vad hållbara tillstånd kan innebära år fram- tidsbilder (typ D i den klassificering som utnyttjats). Det finns även andra långsiktiga studier men de är mer en prognos av vad som kommer att hända, givet vissa antagna åtgärder och händelser, än en beskrivning av vad som behövs och hur vägen dit kan se ut. De kan karaktäriseras som fram- skrivningsstudier (av typ C) och ger begränsade kunskaper vad gäller mer omfattande omställningsmål.

De övergripande studier (av typ C och D) som finns har i huvudsak ett tek- niskt eller ekonomiskt perspektiv. Det tekniska leder oftast till att man inte analyserar de sociotekniska förutsättningama för att den nya teknik man fö- reslår ska accepteras av olika aktörer (energiproducenter, konsumenter etc). Risken är här att man inte ser några begränsningar - annat än tekniska - vad

gäller vilka framtida tillstånd som är möjliga. Det ekonomiska perspektivet leder i många fall till att man tar människors preferenser för givna. Detta innebär en onödig begränsning av vilka tillstånd man ser som möjliga. Man tar inte hänsyn till att om omgivningen är annorlunda så kan också preferensema vara helt annorlunda utan att de grundläggande behoven och värderingarna ändrats.

Kunskaperna om icke-marginella förändringsprocesser i samhället är ofull- ständig. Det gäller bl a individers beteendemönster och livsstilar, aktörer och sociotekniska systems betydelse samt utveckling av teknologi.

Många samhällsområden kommer bli berörda - om målet är en hållbar utveckling - och därför är det viktigt ha en helhetssyn så att sambanden mellan olika områden beaktas. Det går då även att identifiera synergi- effekter, vilka kan föreligga mellan åtgärder på olika områden.

En övergripande systemsyn behövs för att kunskaperna inom olika delom- råden skall kunna bidra till att lösa klimatfrågan.

Detta gäller både vid formuleringen av intressanta framtida tillstånd och för analyser av hur förändringarna skall komma till stånd. Den brist som denna översikt visar på bör åtgärdas om det skall vara möjligt att mer medvetet agera för att nå de långtgående miljömål som en hållbar utveckling på kli- matområdet skulle innebära.

Referenser ___—___

Bolin, Bert (1976), Energi och klimat, Sekretariatet för framtidsstudier, rapport 402.

Boverket (1994), Sverige 2009

Boverket, Naturvårdsverket och NUTEK (1992), Sverige 2010 - Två fram— tidsbilder av transporter och miljö

Dillman A D, Rosa E A, Dillman ] J, Lifestyle and home energy conservation in the United States: The poor accept lifestyle cutbacks while the wealthy in- vest in conservation, Journal of Economic Psycology, Vol 3, s 299 - 315, 1983. Refererad i (Hallin, 1989).

Eriksson, Gunnar (1992), Strategi för att begränsa vägtrafikens koldioxidut- släpp. TFB-rapport 1992z29.

Hallin, P O & Petersson, Bernt Å (1986), De glömda aktörerna, Energiforsk- ningsnämnden Efn/ AES 1986:1, Stockholm.

Hallin, P O (1989), Livsstil och energi - en litteraruröversikt, Arbetsrapport nr 2, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds Universitet.

Hallin, P 0 (1991), Livsstil och resursanvändning - en teoretisk utgångs- punkt, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds Universitet, nr 100.

Hallin, P O (1992), Att ändra livsstil - om hushålls energisparande och för- ändrade handlingsmönster, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds Universitet, nr 112.

Hektor, Bo (1990), Aktörssystem för biobränslen- Många medverkande men få kärnintressenter. SIMS, Sveriges lantbruksuniversitet, serien uppsatser 36.

Hesselbom, Per-Ove & Lind, Gunnar (1992), Strategi för att begränsa vägtra- fikens koldioxidutsläpp - Bilagor. Bilaga till TFB-rapport 1992z29.

Johansson Thomas B & Steen, Peter (1977), Sol—Sverige - en skiss till ett för- nyelsebart energisystem, Sekretariatet för framtidsstudier, rapport 414.

Johansson, Bengt (1993), Kan transporterna klara miljömålen? TFB-rapport 1993z11,

Johansson, T B & Steen, P (1985), Perspektiv på energi — om möjligheter och osäkerheter inför energiomställningen; Energiforskningsnämnden och Liber förlag.

Kaijser, A., Mogren, A., och Steen, P (1988): Att ändra riktning - Villkor för ny energiteknik, Allmänna förlaget,

Kågeson, Per (1993), Getting the Prices Right - A European Scheme for Making Transport Pay its True Costs, T&E 93/ 6, European Federation for Transport and Environment.

Larsson, Tomas (1992), Robust energy systems- Strategies for C02 emission control. Department of Energy Conversion, CTH.

Lindén, Anna—Lisa (1994a), Människa och miljö, Carlssons förlag.

Lindén, Anna—Lisa (1994b), Livsstil och konsumtionsmönster som drivkraf— ter för ökad energianvändning - i—världen som trendsättare, Gruppen för boende och samhälle, Lunds Universitet, Juni 1994.

Lönnroth, M, Johansson, T B, & Steen, P (1978), 501 eller Uran - att välja energiframtid, Sekretariatet för framtidsstudier och Liber förlag.

Lönnroth, Måns, Johansson Thomas B & Steen, Peter (1976), Energi och handlingsfrihet, Sekretariatet för framtidsstudier, rapport 409.

Miljövårdsberednngen (1994), Hur sätter vi rätt pris på trafiken, MVB rapport 199422.

Månsson, Bengt (1993), Miljö för bärkraftighet. Liber - Hermods.

Naturvårdsverket (1992), Modellstudier av att begränsa koldioxidutsläppen, Rapport 4143, underlag till Rapport 4120, Åtgärder mot klimatförändringar

Naturvårdsverket (1993), Hur skall Sverige må år 2020? Rapport nr 4104.

Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter (1992), Miljö och energi i Norden - energiscenarier för år 2010. 1992:548

NUTEK (1993), Energirapport 1993. B 1993z6.

Olsson, Britt-Mari, Wiberg, Chatrine, Wolvén, Lars-Erik (1991): Att spara energi — om energikaraktärer och marknadssegmentering. Rapport 1991z2, FoU-enheten, Högskolan i Ostersund.

Regeringens proposition 1992/93:179, Åtgärder mot klimatpåverkan m.m. SOU 1994:91, Trafiken och koldioxiden

Statens energiverk (1989), Miljöanpassade energiscenarier. Sverige 2015. 1989z4.

Steen, P, Johansson, T B, Fredriksson, R & Bogren, E (1981), Energi - till vad och hur mycket?, Delegationen för energiforskning och Liber förlag.

Steen, Peter, Molin, Staffan, Stenström, Maria & Söderholm, Anders, (1992) Energin åt kommunernal, NUTEK och FOA.

Stymne, Bengt (1990), Elprischock eller Marknad för elrådgivning? 1 Pris- och marknadsförsök, Uppdrag 2000, Vattenfall.

Tengström, Emin (1991), Bilismen i kris?, Rabén & Sjögren.

Transportforskningsberedningen (1990), Ett miljöanpassat transportsystem. TFB-rapport 1990114

Vattenfall (1990), olika rapporter från projektet Pris- och marknadsförsök, inom Uppdrag 2000.

Vedin, Bengt-Arne (1993), Nätverk för produktion och kunskap. Liber - Hermods.

Klimatdelegationen

Kommentar till tre konsultrapporter gjorda på uppdrag av delegationen för klimatfrågor

av

Arne Kaij ser

Underlagsrapport till klimatdelegationens rapport 1994

KOMMENTARER TIEL TRE KONSULTRAPPORTER GJORDA PÅ UPPDRAG AV DELEGATIONEN FOR KLIMATFRÅGOR

Jag har försökt att disponera mina kommentarer till de tre rapporterna efter följande tre punkter:

— rapportens syfte (utgående från delegationens uppdragsbeskrivning)

rapportens innehåll (kritik och viktiga poänger)

— diskussionsfrågor för delegationen utifrån rapporten

I) Peter Steen och Jonas Åkerman: Syntes av studier över omställning av energi— och transportsystemen i Sverige

a) Rapportens syfte

I delegationens uppdragsbeskrivning för denna konsultrapport efterlyses en syntes av studier över omställningar av energi— och trafiksystemen i Sverige. Författarna framhåller dock att det inte finns tillräckligt många relevanta studier för att göra en meningsfull syntes. Istället har de valt att göra en inventering av befintliga studier och dessutom en strukturering av dessa studier med hjälp av ett par figurer. Ett viktigt syfte med denna strukturering är att identifiera kunskapsbrister.

b) Rapportens innehåll

Rapportens väsentliga innehåll är enligt min mening den strukturering som författarna utarbetat. Det är naturligtvis också praktiskt att få korta referat av ett antal relevanta studier, men dessa referat innehåller inte mycket av Steen & Åkermans egna kommentarer.

Rapportens grundresonemang är följande. I figur 1 anges fyra huvudtyper av studier, riktningsstudier (A), kortsiktiga studier (B), framskrivningsstudier (C) ocn framtidsbildsstudier (D). Författarna hävdar att egentligen enbart studierna av typ D är av intresse ur klimatdelegationens perspektiv, eftersom endast dessa verkligen försöker finna lösningar på klimatproblemen.

Steen & Åkerman hävdar att det finns en rätt god tillgång på framtidsbildsstudier av typ D som skisserar tänkbara framtida tillstånd, men att det till stor del saknas studier om förändringsprocesser, d.v.s. om vägar att nå fram till dessa tillstånd. De efterlyser studier om tre typer av förändringsprocesser om villkor för teknikutveckling; om ekonomiska styrmedel; och om individens beteendemönster och livsstilar.

I egenskap av historiker, har jag lätt att instämma i denna efterlysning av studier om förändringsprocesser. Men jag vill göra två tillägg till struktureringen. För det första skulle jag vilja göra en distinktion mellan två slag av

förändringsanalyser, dels av orsaker till förändringsprocesser i det förflutna, dels av möjligheter att påverka pågående och framtida förändringsprocesser med olika slag av styrmedel. Dessutom skulle jag vilja tillfoga en tredje typ av förändringsprocess, nämligen om den fysiska samhällstrukturens utbyggnad.

Rapporten har enbart ett nationellt perspektiv, vilket är rätt naturligt. Hade ambitionen varit att göra en internationell inventering, hade omfattningen sannolikt blivit ohanterligt stor. Men man kanaske ända skulle kunna titta på några särksilt intressanta utländska exempel på studier. I Nederländerna pågår t.ex. en omfattande studie av typ D som heter "Hållbar teknikutveckling" och som skisserar framtidsbilder för flera olika samhällssektorer med radikalt lägre utlsäppsnivåer. Studien finansieras av fem tunga ministerier. I Japan pågår en studie kallad Sunshine, som kanske också kunde vara av intresse att se lite närmare på.

c) Diskussionsfrågor för delegationen

-Är det en bra strukturering som Steen & Åkerman har gjort enligt er bedömning?

-Är det relevanta kunskapsluckor som identifierats? Hur kan dessa luckor täppas till, och vad kan delegationen göra för att bidra till det?

- Hur kan styrmedel utvecklas för att åstadkomma icke- marginella förändringar av energi- och transportsystem?

II) Stein Hansen: En samfunnsökonomisk analyse av drivkrefter for öket energibruk i industri— og utviklingsland

a) Rapportens syfte

I delegationens uppdragsbeskrivning för denna rapport talas om en strategiinriktad rapport, men det har knappast blivit resultatet. Rapporten består av två delar. För det första en analys av trender i OECD-ländernas respektive u- ländernas energiförbrukning under de senaste 20 åren inom ett antal viktiga samhällssektorer. För det andra ett kapitel med rubriken "vägen mot det moderna lågenergisamhället", som diskuterar den framtida energiutvecklingen så som den ter sig i ett antal makroekonomiska modeller. Någon närmare diskussion om hur ett lågenergisamhälle skall kunna uppnås förs däremot inte.

b) Rapportens innehåll

De inledande avsnitten om trender är en intressant sammanställning baserad på Lee Schippers och Stephen Meyers bok "World Energy: Building a Sustainable Future", utgiven av SEI. De innehåller dock inte mycket nytt i förhållande till denna bok.

Ett centralt begrepp i Hansens diskussion är energiintensiteten, som definieras som energiförbrukningen dividerad med BNP (som måste mätas i fast penningsvärde). Begreppet är inte helt trivialt att använda. Eftersom energiintensiteten är en kvot kan ändringar i

a 1 r !

intensiteteten bero på ändringar i täljaren, nämnaren eller båda. Begreppet är extra svårt att tillämpa för u—länder eftersom en stor del av energianvändningen är icke- kommersiell och faller utanför den officiella statistiken över energiförbrukningen, och eftersom dessutom en stor del av den ekonomiska aktiviteten sker inom den informella sektorn och faller utanför BNP.

Hansens resonemang om energiintensitetens utveckling i u- länderna är något motsägelsefull. På sid 21—22 framhålls att en del u—länder har haft växande och andra avtagande energiintensitet under de senaste decennierna, och därefter diskuterar han olika förklaringar till "dette forvirrende utviklingsbildet". Men i det aggregerade diagrammet på sid 31 har denna förvirrande bild helt fallit bort, och här betonas istället att u—länderna har en bakvänd utveckling i förhållande till OECD—länderna med Växande energiintensiteter. På sid 31 anges sju olika förklaringsfaktorer, men tyvärr diskuteras ingen av dessa närmare.

På sid 33 presenteras så ett nytt diagram över energiintensitetens utvecklingsmönster över lång tid i ett antal länder. Resonemanget frammanar bilden av en ödesbunden utveckling som alla länder måste gå igenom, och som för u—ländernas del innebär en ökande energiintensitetet under ytterligare några decennier innan utvecklingen kan vända. Det är svårt att hoppa över de "skitiga stegen" i industrialiserings-processen framhåller Hansen längre fram (sid 47).

Men är denna utveckling ofrånkomlig? Jag tvivlar. Visserligen håller jag med om att det finns stadier i industrialiseringsprocessen, när man bygger upp infrastruktur och modern bebyggelse i ett land, som innebär att man konsumerar stora mängder energikrävande material av typen cement och stål. Men teknikutbudet är ett helt annat idag än t.ex. vid sekelskiftet. Även om u—länder köper begagnade kraftverk från i-länder för att producera el att tillverka stål och cement med, så är dessa kraftverk ändå mångdubbelt effektivare än de som som fanns i i—länder i början av detta sekel. Dessutom kan man idag bygga t.ex. broar och byggnader med betydligt mindre materialåtgång än för 100 år sedan. Varför u-länder nödvändigtvis måste fortsätta att öka sin energiintensitet till en högre nivå än vad Frankrike och Japan hade under första hälften av detta sekel har jag därför svårt att förstå.

Hansen gör några påpekanden i sin rapport som jag fann särksilt intressanta och tankeväckande. På sid 40—41 diskuterar han tre olika sätt att använda intäkterna från en miljöskatt: ' —att reducera budgetunderskottet —att reducera inkomstskatten —att reducera arabetsgivaravgiften. USA:s Environmental Protection Agency har analyserat dessa tre alternativ och funnit att det sistnämnda alternativet ger det klart bästa samhällsekonomiska utfallet. Detta är ett starkt argument för så kallad skatteväxling.

väsentligt till att u—ländernas elkonsumtion är uppblåst till en nivå, som troligen ligger högt över den som skulle råda vid kostnadsriktiga taxor. Eftersom det svenska energibiståndet till mycket stor del är inriktat på just utbyggnad av kraftverk, till för u-länderna subventionerad kostnad, så bidrar det aktivt till en gigantisk snedvridning av energimarknaderna. Det är ett bistånd som dessutom nästan uteslutande går till de någorlunda välbeställda; de som har råd att ansluta sig till elsystemet. Det borde därför finnas skäl att ompröva dessa typer av bistånd.

Hansen är en neoklassisk ekonom, vilket framgår särskilt tydligt i slutkapitlet där han diskuterar ett antal makroekonomiska modeller av den globala energiutvecklingen. Dessa modeller räknar bara med en enda typ av styrmedel för att påverka energiutvecklingen i mer miljövänlig rikting, nämligen C02-skatter. Det blir enligt min mening en rätt en-dimensionell analys, som t.ex. inte beaktar de faktorer som presenterades på sid 31. Resultatet av modellerna är att alla mer genomgripande förändringar kräver mycket höga C02 skatter och att kostnaderna blir mycket höga.

De neoklassiska ekonomerna har en rätt dominerande ställning i Sverige idag. Inte minst därför skulle jag vilja föreslå att delegationen även låter en institutionell ekonom presentera en analys av energiutvecklingens drivkrafter. Jag tror att resultatet skulle skilja sig rätt avsevärt från Hansens rapport.

0) Diskussionsfrågor för delegationen

— Vilka ekonomiska faktorer har främst påverkat energiutvecklingen? (Jfr de sju faktorerna på sid 31!)

- Vilka styrmedel är effektiva för att påverka utvecklingen (bara C02—skatter eller även andra)?

— Hur kan vi styra mot ett lågenergisamhälle?

- På vilket sätt påverkas u-ländernas utveckling av i— ländernas nuvarande bistånd? Hur skulle det kunna förändras?

III) Anna—Lisa Lindén: Livsstil och konsumtonsmönster. Drivkrafter och motkrafter i energianvändning

a) Rapportens syfte

I uppdragsbeskrivningen för denna rapport sägs bl.a. att den skall behandla hur konsumtionsmönster och livsstilar har vuxit fram i i-världen, hur spridningsprocesserna mellan olika befolkningsgrupper i i—världen går till, och vidare hur spridningen av i—världens konsumtionsvanor och livsstilar till u-världen går till. I uppdragsbeskrivningen sägs att konsumtionen av bil och vitvaror skall användas som konkreta exempel. Lindén följer uppdragsbeskrivningen utom vad gäller exemplifieringen där hon valt att enbart använda bilen som exempel. Hon framhåller att fokus i hennes analys ligger i att peka på drivkrafter bakom konsumtionens utveckling.

Lindén skiljer mellan fyra huvudtyper av spridningsprocesser: —från rika till fattiga (vertikal) —från män till kvinnor (horisontell) -från gamla till unga (generation) —från i-land till u—land. De spridingsprocesser hon studerar handlar om "bil, bilism, resande och och därmed anknutna beteenden".

Under rubriken vertikala spridningsprocesser handlar dock diskussionen i liten grad om spridning av konsumtionsmönster från rika till fattiga. Istället ligger tonvikten på bilismens utveckling i stort. Den beskrivs som en utveckling i fyra faser. Lindens enda litteraturhänvisningar i detta avsnitt är till Emin Tengströms bok "Bilismen - I kris?" och de fyra faserna är hämtade därifrån. Men hennes resonemang avviker på en del viktiga punkter från Tengströms. På sidan 10 framhålls t.ex. två faktorer som särskilt viktiga för massbilismens utveckling, nämligen ett redan befintligt vägnät och en redan påbörjad urbanisering. Detta är två faktorer som sedan framhålls ett flertal gånger i rapporten, men de är inte baserade på Tengström.

Jag ställer mig tveksam till de båda faktorernas betydelse. Det befintliga vägnätet vid sekelskiftet var en viktig faktor under bilismens tidiga skede. Men de traditionella "bondevägarna" var inte anpassade för bilens krav. Massbilismen förutsatte att nya vägar med betydligt högre standard ersatte de gamla. (Jfr min bok "I fädrens spår. Den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida utmaningar", Carlssons 1994, kap 5.) Vad gäller urbaniseringen, så var den viktig för många andra infrastruktursystem, som först etablerades inom eller mellan städer. Men just bilismen kunde etableras tidigt även på landsbygden, p.g.a det befintliga vägnätet. Enligt min mening är det inte urbaniseringen som sådan som varit en avgörande förutsättning för bilismen. Den starkaste påverkan har snarare gått i andra riktningen. Bilismen har på ett avgörande sätt påverkat urbaniseringens form, och bidragit till ett utspritt förortsboende kring de äldre stadskärnorna.

På sid.12 sammanfattas orsakerna till privatbilismens utveckling och de båda ovannämnda faktorerna framhålls som grundläggande förutsättningar. Vidare anges två "mellankommande faktorer" (vad är det?), nämligen en positiv syn på bilismen som leder till vägutbyggnader och en inkomstutveckling över alla inkomstgrupper. Betydelsen av dessa "mellankommande" faktorer håller jag med om, och det förvånar mig lite att inte just inkomstutvecklingen ges en mer central roll i Lindens resonemang, eftersom den är direktå kopplad till den vertikala spridningsprocessen. Dessutom skulle jag vilja lägga till ytterligare en viktig faktor för utvecklingen mot massbilism, nämligen sjunkande priser på bilar och på drivmedel.

Under rubriken "Horisontella spridningsprocesser" framhålls först att bilen främst varit mannens konsumtionsobjekt. Som en följd av kvinnornas ökade förvärvsintensitet förväntade många prognosmakare att utvecklingen i Sverige liksom i USA skulle gå mot tvåbilshushåll. Men denna utveckling har gått

mycket långsammare i Sverige. Lindén anger oljekrisen som en viktig orsak till denna fördröjning. Men jag tror att en minst lika viktig faktor är att kvinnor i Sverige ofta har ett rimligt alternativ till bil, vilket de ofta inte har i USA. Detta har att göra med urbaniseringens form. I USA har många städer helt anpassats till bilen, med ett mycket utspritt förortsboende. I Sverige och Europa finns tätare bebyggelse och det ger inte minst kvinnorna fler valmöjligheter (kollektivtrafik, cykel eller gång). Det jag saknar i Lindéns rapport är mer resonemang av detta slag om hur individers och hushålls beteende är en funktion av å ena sidan attityder och värderingar och å andra sidan av handlingsmöjligheter.

Under rubriken "Spridningsprocesser mellan generationer" refereras den tyske sociologen Karl Mannheim teorier. Mannheim menar att de formativa händelser en människa upplever under sina första tjugofem levnadsår i hög grad präglar hennes värderingar, attityder och livsstil. Empiriska studier visar också att t.ex. tjugotalister, trettiotalister och fyrtiotalister uppvisar betydande skillnader i val av sina bostäder. Även när det gäller bilinnehav finns liknade skillnader mellan generationerna. Lindens resonemang om "generationsfaktorns" betydelse tycker jag är mycket intressant. Det är en aspekt som sällan berörs i debatten.

Lindén återkommer till urbaniseringens betydelse för bilismen under avsnittet "Urbanismen och de demografiska förutsättningarna", där hon även diskuterar biismen i u— länder. En konkret prövning av hennes hypotes om urbaniseringsnivåns stora betydelse för bilismen vore att jämföra bilismen i Latinamerika och Asien. Dessa världsdelar har en genomsnittlig BNP/capita av samma storleksordning, men urbaniseringsgraden är mer än dubbelt så hög i Latinamerika. Lindens hypotes skulle då kunna ställas mot min hypotes, som är att inkomstnivåerna är en betydligt viktigare faktor än urbaniseringsgraden.

På sid 21 diskuterar Lindén kort frågan om urbaniseringens form. Hon hävdar att "varje tillväxt av städerna innebär att de sprids över allt större geografiska områden genom utglesning av bebyggelsen. Städerna blir i sina perifier villastäder med låg befolkningstäthet." Men detta är ju inte någon lagbunden utveckling, utan går att påverka även i annan rikting med en konsekvent samhällsplanering. Ett tydligt exempel är Stockholm under 50- och 60—talen då tunnelbanans utbyggnad samordnades med byggandet av en rad nya och relativt tätbebyggda förorter kring de nya stationerna.

På sidan 26 för Lindén ett viktigt resonemang om svårigheterna att förändra människors beteende för att skona miljön. Hon referar Gärling som framhåller att en individ i första hand ser till nyttan här och nu för henne själv. Detta innebär att det är viktigt hur miljåtgärder presenteras. (T.ex. som energisparande som kräver uppoffringar eller som energieffektivisering.) Längre fram i rapporten betonas också att det är lättare att försöka införa beteenden som redan har en förankring hos några grupper i samhället, än att införa helt nya beteenden. Då kan de grupper som redan omfattar beteendet förmedla erfarenhet och fungera som förebilder.

Ett annat viktigt avsnitt i Lindéns rapport har rubriken "Välfärdsexpansion och konsumtion" och diskuterar de drivkrafter som ligger bakom den snabba expansionen av rörligheten i Sverige under det senaste seklet. Persontransporterna delas in i tre kategorier. arbets- service— och fritidsresor. Lindén påpekar att diskussionen i hög grad handlar om de två förstnämnda typerna av resor. Men fritidsresorna utgör numera mer än hälften av det totala resandet, och Lindén framhåller att dessa resor "bara i begränsad utsträckning kan styras av samhälleliga beslut och planering". På denna punkt är jag helt ense med Lindén (jfr "I fädrens spår", kap 6). En mycket viktig fråga om man vill reducera transporternas utsläpp av växthusgaser är därför hur den snabba expansionen av fritidsresandet kan påverkas och ev. hejdas. Framförallt är det de välbeställda som svarar för fritidsresandet. Höginkomsthushåll använder nästan dubbelt så stor andel av sina inkomster på transporter som låginkomsthushåll. (DsK 1987:16, s 47 ff. ) Vad betyder t. ex. tjänstebilssystemet för det växande fritidsresandet?

I ett av rapportens sista avsnitt diskuterar Lindén hur västvärlden sprider sina värderingar, konsumtionsmönster och livsstilar till u— länder. Hon nämner dock inte explicit den faktor som jag ser som den kanske allra viktigaste i denna spridningsprocess, nämligen vad som på 60—talet kallades för "Coca-cola-imperialism". Det handlar om målmedvetna marknadsföringssatsningar av stora multinationella företag. Coca-cola, cigaretter, bröstmjölksersättning, bilar och andra industriprodukter. Inte minst genom radions och televisionens snabba spridning i u— länderna får dessa reklamsatsningar ett starkt genomslag.

Men bilanvändningen i u-länder är inte bara en fråga om värderingar och attityder. Den handlar också i hög grad om hsuhållens handlingsmöjligheter. Dessa bestäms för det första av deras inkomster, men också av bebyggelsemönster och tillgången till andra transportmedel. En framsynt samhällsplanering är således av stor betydelse om man vill dämpa bilismens utveckling i u-länderna.

c) Diskussionsfrågor för delegationen

- Hur kan individers och hushålls beteende förstås som en funktion av å ena sidan attityder och värderingar och å andra sidan handlingsmöjligheter. Kan det sociologiska

perspektivet kompletteras med ett kulturgeografiskt?

- Hur kan individer och hushåll förmås till större förändringar i beteendet i miljövänlig riktning?

Mer specifikt för bilismen: - Hur kan fritidsresandet dämpas?

- Hur kan "vardagsbehovet" av transporter och särskilt bilåkande dämpas?

- I vilken män kan insikter om konsumtionen av "bilism" överföras till andra konsumtionsområden?

Kronologisk förteckning

1.

2.

osv-Au:

x]

10.

11.

12.

13

17.

18.

19.

20. 21

22.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

34.

Ändrad ansvarsfördelning för den statliga statistiken. Fi. Kommunerna, Landstingen och Europa + Bilagedel. C. . Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap. S. . Vapenlagen och EG. Ju.

. Kriminalvård och psykiatri. Ju. . Sverige och Europa. En samhällsekonomisk

konsekvensanalys. Fi.

. EU, EES och miljön. M. . Historiskt vägval Följderna för Sverige i utrikes- och säkerhetspolitiskt hänseende av att bli, respektive inte bli medlem i Europeiska unionen. UD. . Förnyelse och kontinuitet om konst och kultur i framtiden. Ku. Anslutning till EU - Förslag till övergripande lagstiftning. UD. Om kriget kommit... Förberedelser för mottagande av militärt bistånd 1949-1969 + Bilagedel. SB. Suveränitet och demokrati + bilagedel med expertuppsatser. UD. . JIK-metoden, m.m. Fi. 14. 15. 16. Konsumentpolitik i en ny tid. C. På väg. K.

Skoterköming på jordbruks- och skogsmark. Kartläggning och åtgärdsförslag. M. Års- och koncemredovisning enligt EG-direktiv. Del I och II. Ju.

Kvalitet i kommunal verksamhet — nationell uppföljning och utvärdering. C. Rena roller i biståndet styrning och arbetsfördelning i en effektiv biståndsförvalming. UD. Reformerat pensionssystem. S. . Reformerat pensionssystem. Bilaga A.

Kostnader och individeffekter. S. Reformerat pensionssystem. Bilaga B. Kvinnors ATP och avtalspensioncr. S. F örvalta bostäder. Ju. Svensk alkoholpolitik — en strategi för framtiden. S. Svensk alkoholpolitik — bakgrund och nuläge. S. Att förebygga alkoholproblem. S. Vård av alkoholmissbrukare. S. Kvinnor och alkohol. S.

Barn Föräldrar — Alkohol. S.

Vallagen. Ju.

Vissa mervärdeskattefrågor III — Kultur m.m. Fi. Mycket Under Samma Tak. C. Vandelns betydelse i medborgarskapsärenden, m.m. Ku. Tekniskt utrymme för ytterligare TV-sändningar. Ku.

35.

36. 37.

38. 39.

40. 41. 42. 43.

44. 45. 46.

47.

48. 49. 50. 51.

52. 53. 54. 55. 56.

57. 58. 59. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

66. 67.

68

Vår andes stämma — och andras.

Kulturpolitik och intemationalisering. Ku. Miljö och fysisk planering. M. Sexualupplysning och reproduktiv hälsa under 1900-talet i Sverige. UD. Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993. UD. Gamla är unga som blivit äldre. Om solidaritet mellan generationerna. Europeiska äldreåret 1993. S. Långsiktig strälskyddsforskning. M. Ledighetslagstihningen en översyn. A. Staten och trossamfunden. C.

Uppskattad sysselsättning — om skatternas betydelse för den privata tjänstesektorn. Fi. Folkbokföringsuppgiftema i samhället. Fi. Grunden för livslångt lärande. U.

Sambandet mellan samhällsekonomi, transfereringar och socialbidrag. S. Avveckling av den obligatoriska anslutningen till studentkårer och nationer. U. Kunskap för utveckling + bilagedel. A. Utrikessekretesseu. Ju.

Allemanssparandet en översyn. Fi.

Minne och bildning. Museemas uppdrag och organisation + bilagedel. Ku. Teaterns roller. Ku. Mästarbrev för hantverkare. Ku. Utvärdering av praxis i asylärenden. Ku.

Rätten till ratten — reformerat bilstöd. S. Ett centrum för kvinnor som våldtagits och misshandlats. S. Beskattning av fastigheter, del II — Principiella utgångspunkter för beskattning av fastigheter m.rr.. Fi. 6 Juni Nationaldagen. Ju.

Vilka vattendrag skall skyddas? Principer och förslag. M. Vilka vattendrag skall skyddas? Beskrivningar av vattenområden. M.

Särskilda skäl utformning och tillämpning av 2 kap. 5 & och andra bestämmelser i utlänningslagen. Ku.

Pantbankemas kreditgivning. N. Rationaliserad fastighetstaxering, del I. Fi. Personnummer — integritet och effektivitet. Ju. Med raps i tankarna? M.

Statistik och integritet, del 2 — Lag om personregister för officiell statistik m.m. Fi. Finansiella tjänster i förändring. Fi. Räddningstjänst i samverkan och på entreprenad. Fö. . Otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor. Fi.

Kronologisk förteckning

69.

70. 71

72. 73. 74. 75. 76.

77

81. 82.

83.

84. 85

86. 87. 88. 89. 90.

91.

92. 93. 94

On the General Principles of Environment Protection. M. Inomkommunal utjämning. Fi. . Om intyg och utlåtanden som utfärdas av hälso—

och sjukvårdspersonal i yrkesutövningen. S. Sjukpenning, arbetsskada och förtidspension

förutsättningar och erfarenheter. S. Ungdomars välfärd och värderingar en under- sökning om levnadsvillkor, livsstil och attityder. C. Punktskattema och EG. Fi.

Patientskadelag. C.

Trade and the Environment — towards a sustainable playing field. M. . Tillvarons trösklar. C. 78. 79. 80.

Citytunneln i Malmö. K. Allmänhetens bankombudsman. Fi.

Iakttagelser under en reform Lägesrapport från Resursberedningens uppföljning vid sex universitet och högskolor av det nya resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning. U.

Ny lag om skiljeförfarande. Ju. Förstärkta miljöinsatser i jordbruket

— svensk tillämng av EG:s miljöprogram. Jo. Övergång av verksamheter och kollektiva upp- sägningar. EU och den svenska arbetsrätten. A. Samvetsklausul inom högskoleutbildningen. U. . Ny lag om skatt på energi.

En teknisk översyn och EG—anpassning. Motiv. Del I. Författningstext och bilagor. Del 11. Fi. Teknologi och vårdkonsumtion inom sluten somatisk korttidsvård 1981—2001. S. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter. Fi. Mervärdesskatten och EG. Fi. Tullagstiftningen och EG. Fi. Kart- och fastighetsverksamhet finansiering, samordning och författningsreglering. M. Trafiken och koldioxiden - Principer för att minska trafikens koldioxidutsläpp. K. Miljözoner för trafik i tätorter. K. Levande skärgårdar. Jo. .Dagspresseni 1990-talets medielandskap. Ku. 95. 96. 97. 98.

En allmän sjukvårdsförsäkring i offentlig regi. S. Följdlagstiftning till miljöbalken. M.

Reglering av vattenuttag ur enskilda brunnar. M. Beskattning av förmåner. Fi.

99.

100.

101.

102. 103. 104. 105. 106.

Domaren i Sverige inför framtiden

utgångspunkter för fortsatt utredningsarbete. Del A+B. Ju.

Beskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG, m.m. Fi. Höj ribban! Lärarkompetens för yrkesutbildning. U. Analys och utvärdering av bistånd. UD. Studiemedelsfmansierad polisutbildning. Ju. PVC - en plan för att undvika miljöpåverkan. M. Ny lagstiftning om radio och TV. Ku. Sjöarbetstid. K.

107.5äkrare finansiering av framtida kämavfalls -

108.

109. 110. 111. 112.

113. 114. 115. 116. 117. 118.

119.

120. 121. 122.

123. 124. 125. 126. 127.

128. 129. 130. 131. 132.

133. 134.

kostnader. M. Säkrare finansiering av framtida kämavfalls— kostnader Underlagsrapporter. M. Tåget kommer. K. Omsorg och konkurrens. S. Bilars miljöklassning och EG. M. Konsumenterna och livsmedelskvaliteten. En studie av konsumentupplevelser. Jo. Växande råvaror. M. Avfalllslfri framtid. M. Sjukvårdsreformer i andra länder. S. Skyldighet att lagra olja och kol. N. Domstolsprövning av förvaltningsärenden. Ju. informationsteknologin-Vingar åt människans förmåga. SB. Livsmedelspolitik för konsumenterna. — Reformen som kom av sig. Jo. Finansiell leasing av lös egendom. Ju. Bosparande. Fi. Trygg;th mot brott i lokalsamhället. Kartläggning, principiella synpunkter och förslag. Ju. Miljöombudsman. M. Varu— och personkontroll vid EU:s yttre gräns. Ju. Samordnad insamling av miljödata. K. Huslälkarreformens första halvår. S. Kronam Spiran Äpplet. En ny universitetsstruktur i södra Stockholmsområdet. U. Lokal Agenda 21 en vägledning. M. Företagares arbetslöshetsersättning. A. Försäkring under krigsförhållanden. Fi. Skyddlett vid den inre gränsen. Ju. Lands-tingens ansvar för kliniskt forsknings- och utveckdilngsarbete. S.

Miljöpolitikens principer.