SOU 1997:163

Översvämningskatastrofen i Polen - stöd från stat och näringsliv : slutrapport från Kommittén (N 1997:06) för näringslivsinsatser för Polen

Kommittén (N 1997:06) för Näringslivsinsatser för Polen

Till statsrådet Pagrotsky

Genom beslut den 21 augusti 1997 bemyndigade regeringen det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden om handel att tillkalla en kommitté med högst nio ledamöter. Kommitténs uppdrag var att föreslå insatser med medverkan av svenska företag för att bistå Polen i återuppbyggnadsarbetet efter översvämmningskatastrofen i juli 1997.

Med stöd av detta bemyndigande förordnade statsrådet Pagrotsky deti 2 september nedanstående personer att ingå i kommittén för Näringslivsinsatser för Polen.

Statssekreterare Yvonne Gustafsson förordnades till ordförande. Till ledamöter förordnades direktör Ulf Dinkelspiel, generaldirektör Kjell Larsson, förvaltningschef Gunilla Olofsson, direktör Per Olofsson, direktör Börje Risinggård, generaldirektör Anders Sahlén och andre förbundsordförande Hans Tilly. Till sakkunniga förordnades utrikesråd Mats Ringborg och handläggare Marianne Tegman.

Till kommitténs sekretariat knöts den 1 september 1997 vice verkställande direktör Karin Isaksson och departementssekreterare Pär Ahlberger.

Kommittén har antagit namnet Kommittén för Näringslivsinsatser för Polen.

Kommittén får härmed överlämna sin slutrapport (SOU 1997:163) Översvämmningskatastrofen i Polen - stöd från stat och näringsliv.

Uppdraget är härmed slutfört.

Yvonne Gustafsson

Ulf Dinkelspiel

Kjell Larsson

Gunilla Olofsson

Per Olofsson

Börje Risinggård

Anders Sahlén

Hans Tilly

/Karin Isaksson

Pär Ahlberger

Översvämningskatastrofen i Polen —

stöd från stat och näringsliv

Slutrapport från kommittén (N l997:06) för Näringslivsinsalser för Polen

l. Inledning

Sommaren I997 drabbades Polen av kraftiga översvämningar I de drabbade områdena lever 30 miljoner människor ! regionen genereras normalt en fjärdedel av Polens BNP Värdet av de materiella skadorna uppgår till mångmiljardbelopp.

Den svenska regeringen fattade i ett tidigt skede beslut om att anslå I25 miljoner kronor till Polen Av dessa medel anslogs 50 miljoner kronor för näringslivsinsatser ur den sk Ostersjömiljarden

Regeringen beslöt vid sitt sammanträde den 2l augusti [997 att tillkalla en kommitté med uppgift att efter samråd med svenskt näringsliv och polska myndigheter lämna förslag till naringslivsinsatser, De töreslagna insatserna skulle skapa sysselsättning i Sverige,

Flera svenska företag har gjort insatser i det översvämniningsdrabbade områdena Det gäller såxäl finansiellt som materiellt stöd. Det materiella stödet omfattar bl a pumpar, sjukvårdsutntstning. vaccin och fläktar.

Kommittén uppdrogs att redovisa sitt arbete till regeringen senast 15 november [997 Kommittédirektiv bifogas,

2. Kommitténs sammansättning

Statsrådet Leif Pagrotsky förordnade 2 september |997 följande personer att ingå i kommittén i den funktion som anges nedan.

Namn 'ljitel Funktion Gustafsson, Yvonne statssekreterare ordförande Dinkelspiel. Ulf direktör ledamot l arsson, Kjell generaldirektör ledamot Olofsson Gunilla förvaltningschef ledamot Olofsson, Per direktör ledamot Risinggård, Börje direktör ledamot Sahlén, Anders generaldirektör ledamot Tillv. Hans andre förbundsordtörande ledamot Ringborg, Mats utrikesråd sakkunnig 'liegman, Marianne handläggare sakkunnig

Till kommitténs sekretariat har knutits på 50 % vardera följande personer.

Karin Isaksson, vVD Swedfund Financial Markets AB, med uppgift att identifiera, bereda och presentera insatser till kommittén.

Pär Ahlberger. departementssekreterare Närings- och handelsdepartementet, med uppgift att ombesörja övriga i huvudsak administrativa uppgifter förknippade med kommitténs arbete.

3. 'I'idplan fiir Kommitténs arbete Kommittén har haft följande sammanträden,

12 september 1997 31) september 1997 23 oktober 1997 3 november 1997

Vid sammanträdet den 12 september diskuterades bakgrunden till uppdraget och generella riktlinjer för uppdraget. Sammanträdet den 30 september föregicks av ett besök av sekretariatet i Polen för diskussioner med myndigheter och med parter i möjliga insatser. Vid sammanträdet den 30 september beslutades om riktlinjer för finansiering av insatser samt vidare beredning av ett antal projekt. Baserat på underlag framtaget av företagen i de insatser som beslöts beredas vidare samt yttranden från Sida, diskuterade kommittén möjligheterna att finansiera dessa insatser vid sammanträdet den 23 oktober 1997 Kommitténs arbete avslutades nred beslut om slutrapport vid sammanträdet den 3 november |997.

4. Direktiv och riktlinjer för finansiering av insatser

Baserat på kommittedirektiven fattades vid sammanträdet den 30 september beslut om riktlinjer för finansiering av insatser, Dessa riktlinjer återges i bilaga. Nedan redovisas de överväganden kommittén gjort vid tillämpningen av direktiv och riktlinjer vid identifiering, beredning och utvärdering av insatser.

4.1 ldemiffrering av i_r_1_s_atser

fått grundläggande krav för att finansiering av insatser ska kunna komma ifråga har varit att bekräftelse på att dessa är prioriterade har erhållits från relevant central polsk myndighet, Återuppbyggnadsministeriet (ÅUM)

Bekräftelse på att följande insatser är prioriterade har erhållits från ÅUM.

Insats lggitifreradisvenskpart El-distributionsbolaget i Wroclaw ABB Fjärrvärmebolaget i Wroclaw ABB [lokaltrafiken i Wroclaw ABB

Zickert lTT Flygt Torkning av offentliga byggnader i Wroclaw SP Skadeservice Reparation av järnväg Rosenqvist 's Entreprenad Skola i Gace Slupieckie NCC Sjukhus Kedzierzyn—Kozle ej angiven

I samtliga fall utom beträffande sjukhuset har således den polska sidan identifierat en svensk part Av kontaker med SP Skadeservice samt med den svenska ambassaden i Warszawa har klargjorts att insatserna förknippade med sjukhuset avser dels torkning dels ersättning av utrustning som skadats vid översvämningen

Riktlinjerna i svensk respektive polsk version, har delgivits de aktuella företagen. Riktlinjerna har även spridits till svenska och polska parter för att informera om möjligheten till finansiering av insatser. Det dryga 30—tal parter som tillskrivit kommittén har delgivits riktlinjerna. Vidare har Svensk-Polska Handelskammaren, lndustriförbundet och Exportrådet spridit informationen till sina medlemmar.

42 Beredning av insatser

De identifierade svenska och polska företagen har kontaktas och ombetts inkomma med projektbeskrivningar,

Projektbeskrivningar har därvid erhållits avseende . lil—distributionsbolaget/ABB ' VA-verket/Zickert, ABB, ITT Flygt . Torkning/SP Skadeservice

' Järnväg/Rosenqvist samt . Skolan/NCC.

Dessa insatser har beretts vidare. 1 beredningen har yttrande från Sida inhämtats i alla fall utom vad avser insatsen avseende torkning av lokaler och sjukhuset, då detta är en begränsad insats.

Projektbeskrivningar har inte erhållits avseende Fjärrvärmebolaget och Lokaltrafikbolaget.

Utgångspunkten för utvärderingen har varit de prioriteringar som gjorts av den polska sidan. Detta gäller såväl insatserna i sig som val av svensk part och teknik. Vid beredningen har vidare stor vikt fästs vid att insatserna är direkt relaterade till de skador som uppstod vid översvämningarna och är av akut karaktär. Insatser som i första hand avser moderniseringar och uppgradering av teknik är därmed inte möjliga att finansiera, Det är av största vikt att de skador som uppstått kan åtgärdas snarast och insatserna som kan genomföras snabbt har därför getts hög prioritet.

Polska prioriteringar och srrabbhetskriteriet har medfört att, den av den polska sidan identifierade svenska parten, har accepterats i några fall. Detta har skett då försäkran har kunnat erhållas att den föreslagna tekniska lösningen är relevant för att åtgärda skador. I dessa fall, då således direktupphandling accepterats, kommer konkurrenskraftiga priser att säkerställas i deti särskilda prisgranskning som kotnmer att göras i Sidas beredning av insatsen fram till kontrakt. 1 andra fall då tveksamheter rått beträffande insatsens utformning har, trots att en svenska part redan identifierats av den polska sidan, konkurrensupphandling lörordats. Dessa överväganden beträffande upphandlingsfonnen följer väl beprövad metodik i utvecklingssamarbetet.

lin viktig utgångspunkt för kommitten har varit att eftersträva finansieringslösningar där utväxling ax gävomedel upppnås i kombination med bidrag från svensk och polsk part. Svenska företag förväntas bidra nred vissa insatskornponenter utan ersättning och polsk part förväntas i normalfallet finansiera alla lokala kostnader Det sistnämnda är även av största vikt föratt säkerställa insatsens höga prioritet.

Identifiering av ett bidrag från svenskt företag är endast möjlig för de insatser där direktupphandling har accepterats och ett svenskt företag därmed är namngivet. Kommitténs överväganden beträffande gåvokomponent från svenskt företag återges i dessa fall i de enskilda insatsavsnitten. Vad avser de insatser som kommer att konkurrensupphandlas, är det inte möjligt att identifiera en gåvokomponent Kommittén har vidare gjort bedömningen att det inte heller är meningsfullt att ta hänsyn till detta vid utvärdering av anbuden. I dessa fall förordar kommittén att den konkurrenskraftiga prisnivå som uppnås genom upphandlingsförfarandct är ett tillräckligt villkor för finansiering.

5. Utvärdering av enskilda insatser

5 | Leveransertijl El,-;disztljbutionsbelagst JWLLLCLaw

Som en följd av översvämningarna blev 30 % av elektrisk distributionsutrustning satt ur funktion Idag har utrustningen reparerats provisoriskt och fungerar bristfälligt. Detta är endast en temporär åtgärd då korrosion gör att utrustningen inom några månader kan förväntas vara satt helt ur funktion. Insatsen syftar till att ersätta den skadade utrustningen

Insatsen avser direkta åtgärder för att reparera de skador som uppstod vid översvämningen. El—distributiorrsbolaget betjänar drygt 400 000 elkunder. Insatsen syftar till att såväl återställa som säkerställa leverans av el till hushåll och industrier i områden som drabbats av översvämningarna. ('irka 130 000 abonnenter har en mycket ohållbar situation fn Dagliga avbrott inträffar och situationen kommer att förvärras när kylan kommer och de provisoriska åtgärder som vidtagits är helt otillräckliga, Sidas bedömningen ger vid handen att den föreslagna tekniska lösningen är relevant för att åtgärda de direkta skadorna. Mot bakgrund av detta samt snabbhetskriteriet bör direktupphandling accepteras.

Det svenska innehållet i den föreslagna utrustningen utgör 90 % av kostnaden. Totalkostnad för utrustning är uppskattad till drygt | 1 miljoner SEK. ABB Polen är den föreslagna kontraktspanen. ABB Polen kommer att lämna garanti för att order motsvarande det svenska innehållet läggs hos ABB Sverige. 1 denna insats är ABB beredd att bidra med kostnad för projektledning vilken uppgår till cirka 5 % eller cirka 550 000 kronor (baserat på offererade priser). Distributionstwlaget kotnrner att stå för alla installationskostnader.

Sammanfattningsvis gör kommittén bedömningen att insatsen uppfyller kriterierna för stöd och bor finansieras vad avser leveranser från ABB Sverige. Kostnaden för den svenska delen uppskattas till 10 miljoner kronor. ABB skall bidra med projektledning utan ersättning.

Q 3 leveranser tillY/Arveaet M_roclaw

(hcrsvärnningen fick vittgående konsekvenser för såväl vattenförsörjning som avloppsrening i Wroclaw-regionen. De områden som identifierats av den polska sidan (VA-verket och Äteruppln'ggnadsministeriet) år i prioritetsordning:

utrustning till sedimenteringsbassänger elektrisk utrustning till avloppsverk - pumpar till avloppsverk.

Projektbeskrivning har erhållits och yttrande inhämtats från Sida för den förstnämnda och mest prioriterade insatsen. Denna insats avser säkerställande av dricksvattenkvalitet. Med nuvarande utrustning har VA—verket idag problem med dålig smak och lukt. Detta kan åtgärdas genom installation av skrapor för borttagning av slam i sedimenteringsbassängerna x ilket minskar slammets uppehållstid och därmed problemet med dålig lukt och smak. VA— xcrket avser att samarbeta med Zickert Waterlink Products AB

| syfie att åtgärda skador på elektrisk utrustning i avloppsverk önskar VA—verket installera styr » och reglerutnrstning från ABB. VA—ver'ket har inkommit med en projektbeskrivning i ett sent skede av beredningen Sidas yttrande har ej varit möjligt att inhämta på grund av detta

Xx seende skadade pumpar till avloppsverk avser VA—verket installera utrustning från l'1"l" l'Ix gt X A—x'erket har inkommit med en pr'ojektbeskrivning i ett sent skede av beredningen. Kalas xttrande har ej varit möjligt att inhämta på grund av detta

Xr. de tre områden som VA—verket har identifierat som i behov av åtgärder har som framgår ;o oxanstäende avsnitt endast Zickert-insatsen granskats närmare Sida anser att denna insats 'ntc avser akut återuppbyggnad och är tveksam till insatsens direkta effekter för åtgärdande av skiltlttl' Detta i kombination med att underlaget för att ta ställning till övriga delinsatser inkommit så sent att det inte varit möjligt att bereda dessa, gör att det i detta skede inte är mojligt att ta ställning till en definierad insats för VA-verket. Mot bakgrund av insatsens pr rnritering och de uppenbara störningar som översvämningen orsakat i denna sektor är det klart att stod till VA—verket är motiverat. Då insatsen bör definieras förutsättningslöst inom ramen för riktlinjerna för finansiering, hör konkurrensupphandling tillämpas.

Sammanfattningsvis gör kommittén bedömningen att Sida bör få i uppdrag att i samråd mcd V k—verket formulera en kostnadseffektiv lösning för att åtgärda problem som uppstått i samband med översvämningen. Insatsen bör upphandlas i konkurrens och total stöd för insatsen bör inte överstiga 20 miljoner SEK.

Befintlig skola har efter översvämningarna fått så omfattande skador på grundläggningen att risken för ras bedöms vara överhängande. Skolan har därför stängts. Skolbarnen bussas till andra skolor där de får undervisning efter ordinarie skoltid, d v s på ehermiddag och kväll,

Den svenska parten NCC och polska byggansvariga har vid besiktning konstaterat att befintlig skola är i så dåligt skick att en renovering ej är meningsfull. Förslaget är istället att bygga en ny skola på tomten intill den befintliga. En nybyggd skola är klar och kan tas i bruk tidigast om ett år.

Kostnaden för att uppföra skolan har uppskattats till mellan 13—16 miljoner kronor. Av detta kan det svenska innehållet uppskattas till maximalt 50 %. NCC uppger att insatsen är av strategisk betydelse för företagets etablering i Polen. Rent allmänt kan uppförandet av en skola bedömas få stora good—will effekter för Sverige och svenskt näringsliv och därmed indirekt på svensk export och sysselsättning, NCC uppger sig vara beredda att utan ersättning bidra med vissa delar av projektledningen. Den polska parten, d.v s kommunen, har inga möjligheter att lämna utfästelser om finansiering av lokala kostnader Däremot kan man bidra med designarbete, markarbeten etc. En förutsättning för att insatsen ska kunna genomföras är således att kommittén accepterar att finansiera den totala. och på förhand okända, kostnaden för att uppföra skolan

Sida kan ej tillstyrka det framlagda förslaget men ställer sig positiva till en insats som följer traditionella metoder för utvecklingssamarbete (genomförbarhetsstudic, konkurrensupphandling).

Sammanfattningsvis gör kommittén bedömningen att en insats avseende återuppbyggnad av skola inte bör finansieras Om skolinsatsen skulle finansieras innebar detta ett åtagande på ett på förhand ej fastställt belopp Vidare skulle insatsen få begränsade effekter för svensk sysselsättning Nybyggnation innebär inte heller en snabb lösning på det akuta problemet Dessa avsteg från kriterierna kati inte uppvägas av de eventuella good—will effekter som kan uppstå för Sverige och svenskt näringsliv

5,4 fljorkning av säteritligallxggaader

Insatsen avser torkning av ett antal offentliga byggnader (Universitetsbibliotek, skolor, teater etc) i Wroclaw samt ett sjukhus i Kedzierzyn-Kozle. Den svenska parten SP Skadeservice utför arbetet och tillhandahåller utrustning för torkning. 'l'orkarbeten har redan påbörjats i Wroclaw.

Genom expertmässig torkning med rätt teknisk utrustning kan mycket av de skador som översvämningen orsakade åtgärdas helt eller delvis l universitetsbiblioteket måste t.ex väggar och golv torkas för att bevara gamla och värdefulla böcker som annars möglar i en fuktig miljö, Sjukhuset stod under översvämningen 3.5 meter under vatten och har givetvis fått omfattande skador. Byggnaden måste torkas för att kunna fungera som sjukhus.

SP Skadeservice i Vikingsstad är ett litet företag som huvudsakligen ägnar sig åt försäkringsärenden rörande fukt— och mögelskador Företaget har etablerat samarbete med ett

SP Skadeservice genomför torkning på plats med svensk personal samt tillhandahåller torkar Kostnaden för dessa tjänster beräknas totalt för alla byggnader uppgå till 2 miljoner SEK. varat cirka hälften avser sjukhuset. SP Skadeservice har redan engagerat sig i torkning av bvggnader och på detta sätt bidragit till återuppbyggnaden. Ytterligare gåvobidrag från loretaget förefaller orealistiskt. Kostnader för polska underentreprenörer betalas av den polska parten

& ttrande li'ån Sida har ej begärts.

Sammanfattningsvis gör kommittén bedömningen att insatsen uppfyller kriterierna för stod och bor finansieras vad avser tjänster som tillhandahålls av SP Skadeservice. Kostnad för sx enskt innehåll i insatsen uppskattas till 2 miljoner kronor,

4 * Leverans. aygtztSÄrtertölreparation av iärnväg

Det polska järnvägsnätet har fått omfattande skador till följd av översvämningarna Banvallar har skol-its bort eller underminerats. bankar och broar har skadats av strömmande vatten. Skadorna innebär att järnvägens funktion kraftigt nedsatts på vissa sträckor med lägre transportkapacitet som följd. Rosenqvist's Entreprenad AB hade redan innan ox crsxänrningarna inlett kontakter med den polske parten PRKil Den senare är ett statligt ägt entreprenadtöretag som bedriver sin verksamhet under polska statsjärnvägen.

|)t=n threslagna insatsen omfattar leverans av två 5 k multifimktionsrnaskiner för reparation av skador ijarnvagsnätet samt utbildning av polsk personal

Insatsen innebär direkta åtgärder av skador. Med hänsyn till det polskajärnvägsnätets roll i Polens intrastruktur är det angeläget att reparationer snabbt kommer igång för att återställa jarnxagens funktion Den förslagna insatsen beräknas kunna halvera tiden för reparationsarbetena jämfört med de arbetsmetoder som tillämpas för närvarande. En optimal nnvandning av rnaskinsysteinet förutsätter att två maskiner kan användas samtidigt

Den av Sida anlitade konsulten som yttrat sig om insatsen anser att projektbeskrivningen tyder på ett tlexibelt maskinsystern med bra framkomlighet. Maskinsystemet bedöms ha de egenskaper som krävs för lokala reparationsinsatser och småskaligt underhåll. Utöver ett snabbt åtgärdande av skador förväntas insatsen resultera i att en i grunden beprövad teknik får en ny tillämpning och att ett rationellt underhållssystein etableras.

Rosenqvist har bedrivit entreprenadverksamhet i l0 år Parallellt med detta har relativt sett stora investeringar gjorts i produktutveckling. Företaget innehar patent för flera produkter och är enda svenska leverantör av denna typ av utrustning. Företaget har ett 50-tal anställda och insatsen i fråga bedöms vara av strategisk betydelse för etablering på en ny marknad och därmed för företagets framtida expansion. insatsen beräknas medföra cirka 4,5 manårs

sysselsättning i Sverige.

'l'otalkostnad för insatsen uppgår till 83 miljoner kronor, allt med svenskt ursprung. Rosenqvist kommer att leverera utan kostnad ett slipersbytareaggregat per maskinenhet. Detta innebär ett bidrag om totalt 304 000 kronor. PRKil står för lokaliinansiering.

Sammanfattningsvis gör kommittén bedömningen att insatsen uppfyller kriterierna för stöd och finansiering bör vad avser leveranser från Rosenqist's. Kostnaden för den svenska delen uppskattas till 8,3 miljoner kronor. Rosenqvist's kommer att leverera utan kostnad komponenter för 364 000 kronor

59. Uttagning til låjUklM—Ql. ,edzjelizyndiozle

Kommittén har i ett sent skede av sitt arbete erhållit information att den av Återuppbyggnadsministeriet prioriterade insatsen till sjukhuset i Kedzierzyn-Kozle utöver torkning även avser ersättning av skadad utrustning Det underlag som erhållits från sjukhuset är mycket knapphändigt

Det är dock ställt utom allt tvivel att sjukhuset lidit stora skador vid översvämningen och att dessa orsakat stort lidande för befolkningen. Då sjukhuset stod under vatten under lång tid har medicinsk utrustning och även inredning som sjukhussängar i stor utsträckning förstörts. Finansiering av sjuklnrsutrustning bidrar utan tvekan till att åtgärda de skador som uppkommit vid översvämningen.

Sammanfattningsvis gör kommittén bedömningen att bidrag till utrustning till sjukhuset i Kedzierzyn—Kozle bör lämnas med det belopp som övriga beslutade insatser inte tar i anspråk inom den ram om 50 miljoner kronor som avsatts. Sida bör få i uppdrag att definiera en kostnadseffektiv insats. 5.7. Ersättning tillåta?!

I enlighet med kommitte'direktiven föreslås Sida administrera insatserna efter regeringsbeslut om tinansiering. Regeringen har att ta ställning till eventuell ersättning till Sida för detta

uppdrag, 6. Förslag till regeringsbeslut

Med stöd av ovanstående förordar kommitten att regeringen fattar beslut att inom ramen för avsatta medel finansiera följande insatser samt uppdrar till Sida att bereda insatserna fram till kontrakt mellan parter, verkställa utbetalningar i enlighet med fastställd utbetalningsplan och följa upp och redovisa insatsernas genomförande:

- Leveranser från ABB till El-distributionsbolaget i Wroclaw. - Leveranser till VA-verket i Wroclaw. Insatsen ska konkurrensupphandlas. - Torkning av offentliga lokaler i Wroclaw samt sjukhus i Kedzierzyn—Kozle att utföras av SP_ Skadeservice - Maskiner och utbildning för återställande av järnvägsnätet Leveranser från Rosenqvist Entreprenad AB. - Utrustning till sjukhuset i Kedzierzyn—Kozle.

*-—l-:- _ -.

| .. '. '_.'.|; ..|_ _| . | .|_ ||., ...' '.....|. | |. |, |... |. | | . ,. ||.._| .-' ' ||'|j .-'-"| _ ' _. : .: .| . . _ . . |.' .. ,. _1 '|.'-_ _ .' |:- || |. ' I | | ' ' _ Ll'li. .lll' |— . | "f 4. | | ' I. ' '-_ _l ' L "| _ 'k-.| "||| TURI _| | | | | J ' A-L' _|" " - '" 'F- '-I|'lf ".r' |yr'r Lt' r. ' '.3. |.

"' ' ' "" "- "ll'l' *l'h-IJ' fv' ':._" "if-"r '.tl 13 H -ur " ""|-"'_' " -' L""5t"7 lll-i-lu'rr'nu'l'!-1.-..|"-"'.I'ln:|l'!fli. rl | | _ '| ' " | ' || q'|l_ _ ' .I'. - " _"_ -"' J:'llr"';'I='l'"L-|FE|_'_H-J m-'=.Åt.nL1-.wrr'ä Fr" ' "' 'i'" " ".." '|'-i""l'. .rr . '-_'n|.'|il'—'l_'. ..l. _' ..." l-. . I |_' l" "|l' "1' '_ "I |- . - 1.3. - |. _:| '|| | "' 'r_ "i ||.r' - - _ . .- -|.. ||r||r .|,— .: = ' . ' Juli—, . . ' " ' ' '_r' '. ' .l . .l-|. !- L '. ' | - _ . ,.,_ rJ... -.I. "| |' nl' _ 0 |; |W| q_|| 41|':'|—|u- .| ; | |": ' ' ' ' - '-.p ' 'u' _ r' ' ' ' .H.-:ir..."_ | ||| _| '||"' | ' l |L| | 'lr . | _ |l'I'A-Il __ '... "' " '.' ”MFF"-'"" Ihr—- |=_'-.F.-r "ut:? | ' ' -'—' " ' '- " ' r"'lr'. '.r' '.—- .'l|)|'|."—."' - -|- "'.. ".|_.|:,r-.f-.' '.-..- . . .a” u,._r.|| "-"-— "" LL '-. INH- ' IEHLI'Ål-I'E-uuhpl-f .. _ . -. '|.'|i'.-.r || ' || ut' | || "_|—II.. n '. | |'_'..'.' -|.|... |.'.. 'n'-. "'--_r'-r.- .|-.- -i'-.|u..||.. | I | '| J| ___-9” -,'> lll. '|I — | _ ': -'—| "'"-"""Hrr' l|J*"'I'||N'"'I| ' ' . . . l- i '

. |..-|' ... ..l gängmjvr -_ __- '".":1.-.|lm"" ,| |

Kommittédirektiv

Näringslivsinsatser för Polen Dir. 1997z99

Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 1997.

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté tillkallas med uppgift att efter samråd med svenskt näringsliv och polska myndigheter föreslå insatser med medverkan av svenska företag för att bistå Polen i återuppbyggnadsarbetet efter översvämningskatastrofen i juli 1997. Insatserna får sammanlagt uppgå till 50 miljoner kronor och finansieras av medel ur den s.k. Östersjömiljarden. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 15 november 1997.

Bakgrund

Polen har drabbats hårt av sommarens översvämnings- katastrof. Återuppbyggnadsbehoven är mycket stora vad gäller bl.a. bostäder, vatten— och avlopp, el- och värmeförsörjning, kommunikationer samt hälsovård och infrastruktur.

Regeringen beslöt den 7 augusti 1997 att anslå 75 miljoner kronor för kort- och långsiktiga åtgärder i Polen till följd av översvämningarna. Insatserna inriktas bl.a. på vatten- och avloppsområdet (Sida) och bostadssektom (Räddningsverket och svenska kommuner).

Dessutom har regeringen reserverat 50 miljoner kronor ur den s.k. Ostersjömiljarden för insatser av svenska företag för att bistå Polen i återuppbyggnadsarbetet.

Svenska företag har under senare är kraftigt ökat sina investeringar i Polen, som i en rad avseenden är ett viktigt land för svenskt näringsliv. Många svenska företag har också gjort insatser i Polen med anledning av översvämningskatastrofen.

Uppdraget

En kommitté tillkallas med uppgift att lämna förslag till regeringen om vilka projekt som bör kunna stödjas med de medel som har avsatts för näringslivsinsatser. Förslagen skall tas fram i samråd med svenskt näringsliv och polska myndigheter.

Kommittén skall beakta följande:

— projekten skall bidra till återuppbyggnad efter över- svämningskatastrofen och svara mot dokumenterade polska behov och önskemål;

- projekten skall leda till export från Sverige och sysselsättning i Sverige;

- projekten skall kunna sättas igång snabbt; projekturval och eventuell upphandling skall ske på affärsmässiga grunder och på ett sätt som garanterar att medlen används effektivt, konkurrensneutralt och med största möjliga medverkan från näringslivet;

- projekten bör främja bestående relationer mellan svenska företag och polska företag och myndigheter;

- internationella överenskommelser avseende handelspolitik, exportkrediter och statsstöd skall iakttas;

— kommitténs förslag skall avse gåvobistånd till polska mottagare med vidhängande villkor.

Beredningen och framtagandet av projekt bör ske efter samråd med Sida. Kommittén får också uppdra åt Sida att helt eller delvis bereda ärenden åt kommittén.

Redovisning av uppdraget

Kommitténs uppdrag skall redovisas till regeringen senast den 15 november 1997.

På grundval av kommitténs förslag avser regeringen att bl.a. fatta beslut om att ge Sida i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder och övervaka projektens genomförande.

(Närings- och handelsdepartementet)

. | . . _ " I ' '.. ' , . > I l I I . ' | .. ' . . . . . . . '. _ '_ .' '. . '-.' . . . _ . ' . n . l_l' - _ . I ' ' | ' *' . ' " ' ' ' I " 'F .. :.- . --' - . . ' l- II I . l l .. " |.' .I ' .. '. . . 'I | . :

RIKTLINJER FÖR FINANSIERING AV INSATSER

Bakau!

Regeringen beslutade Zl augusti att tillkalla en kommitté vilken ska föreslå insatser med medverkan av svenska för företag för att bistå Polen i återuppbyggnadsarbetet efter översvämningskatastrofen ijuli !()97. Insatserna får sammanlagt uppgå till 50 miljoner kronor

Allmänna utgångspunkter

De insatser sorti kan komma ifråga för finansiering ska bidra till en snar normalisering efter de skador som uppstod, Inriktningen är således på insatser som åtgärdar de direkta effekterna av översvämningarna och där genomförandet kan ske snabbt.

Finansieringslösningar efiersträvas där utväxling av gåvomedel från föreliggande facilitet uppnås i kombination med insatser från svensk och polsk part Svenska företag förväntas bidra med vissa insatskomponenter utan ersättning och polsk part förväntas i normalfallet finansiera alla lokala kostnader.

littoriterilgar

Bekrälielse på att projekten är prioriterade i återuppbyggnadsarbetet ska ha inkommit från Återuppbyggiradsministeriet (ÅUM).

l:13!1))9,l',,lblf,Silma bet !

Stöd utgår i form av gåva för finansiering av ett kontrakt mellan svensk och polsk part, Stöd kan utgå för leverans av såväl utrustning som tjänster.

l särskilda fall bör kunna övervägas stöd till investeringar i risk—kapital samt överföring av medel för upphandling av svenska varor och tjänster utan ett på förhand identifierat projekt (ramavtal).

Smsk anktmuing

Finansieringen bör normalt endast omfatta svenska varor och tjänster. För att erhålla försäkran om projektens prioritering samt uppnå utväxling av den svenska finansieringen, bör lokala kostnader i normalfallet finansieras av den polska parten. Finansiering av polska varor och tjänster kan i särskilda fall motiveras med de indirekta effekter finansiering av ett projekt kan lä för svensk sysselsättning och export till följd av stora good—will vinster.

I de fall svensk part redan identifierats i det prioriterade projektet. görs bedömning av pr isnixån i beredningen.

I de fall svensk part inte identifierats. kan försäkran om konkurrenskraftiga priser erhållas genom anbud från flera svenska leverantörer.

Ärendet-iåug

- bekrätielse på prioritet erhålls från ÅUM Kommittén fattar beslut om fortsatt beredning parterna ombeds inkomma med projektbeskrivning (se bilaga) » Kommittén beslutar lörorda regeringen att fatta principbeslut om stöd till projekt » regeringen fattar principbeslut om stöd till projekt samt uppdrar åt Sida att ev medverka vid utformning av kontrakt, granska kontrakt, besluta om utbetalning och övervaka projektens genomförande.

Kommittén för näringslivsinsatser till Polen |997-l0-0l Projektbeskrivning

Som ett led i beredning av beslut om finansiering av insatser ska parterna inkomma med projektbeskrivning vilken bör ontfatta nedan angivna områden.

_ problembeskrivning, vilka problem förväntas projektet lösa - vilka är de förväntade resultaten av projektet

aktiviteter och "inputs” (projektets komponenter vad avser mjuk— och hårdvara) Aktiviteter och inputs ska relateras till de förväntade resultaten

— den polska parten (företagsform, organisation, kompetens etc.) - tidigare samarbete mellan parter

- budgeterade projektkostnader uppdelade på komponenter och ursprung (polskfsvenskt. tredje land)

- tinansieringsplan, tänkta finansieringskällor. OBS ange bidrag från den svenska parten/företaget

' KUNGL. BIBL. 1997 -tt—i". O STOCFHQW.

Kronologisk förteckning

& PHP-PN—

&]

00

10. ll. l2.

24. 25. 26.

30.

3I.

. Den nya gymnasieskolan ,, steg för steg. U. Inkornstskaltelag. del I-lll. Fi. Fastigltetsdataregister. .lu. . Förbättrad miljöinformation. M. Aktivt lönebidrag. Ett effektivare stöd för arbetslrandikappade. A. . Länsstyrelsernas roll i trafik— och fordonsfrågor. K. . Byråkratin i backspegeln. Femtio år av förändring

på sex förvaltningsområden. Fi.

. Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa. S . Flexibel förvaltning. Förändring och verksam— lretsanpassning av statsförvaltningens struktur. Fi. Ansvaret för valutapolitikerr. Fi.

Skatter, miljö och sysselsättning. Fi. lT-problenr inför 2000—skiftet. Referat och slutsatser från en hearing anordnad av II"—kommissionen den l8 december. II"-kommissionens rapport 1/97. K. . Regionpolitik för hela Sverige. N. . IT i kulturens tjänst. Ku. . Det svåra samspelet. Resultatstyrningens framväxt

och problematik. Fi. . Att utveckla industritbrskningsinstituten. N. . Skatter. tjänster och sysselsättning.

+ Bilagor. Fi. . Granskning av granskning.

Den statliga revisionen i Sverige och Danmark. Fi. . Bättre information om konsumentpriser. ln. . Konkurrenslagen l993-1996. N. . Växa i lärande. Förslag till läroplan för barn och

unga 6-l6 år. U.

..Akticbolagcts kapital. Ju. . Digital demokr©ti Ett seminarium om Teknik,

demokrati och delaktighet den 8 november l996 anordnat av Folkornröstningsutredningen. |T- kornmissionen och Kommunikationsforsknings- beredningen. II"-kommissionens rapport 2/97. K. Välfärd i verkligheten Pengar räcker inte. S. Svensk ritat — på EU-fat. .lo. EU:s jordbrukspolitik och den globala livsmedels- försörjningen. Jo. .Korrtroll Reavinst Värdepapper. Fi. . l demokratins tjänst. Statstjänstemannens roll och

vårt offentliga etos. Fi.

. Barnpornografifrågan. lnnehavskriminalisering m.m. .lu. Europa och staten. Europeiseringens betydelse för svensk statsförvaltning. Fi. Kristallkulun » tretton röster om framtiden. II”-kommissionens rapport 3/97. K.

32. 33.

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 4l.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49. 50.

55. 56. 57. 58. 59. 60.

Följdlagstiftning till miljöbalken. M.

Att lära över gränser. En studie av OECD:s förvaltningspolitiska samarbete. Fi. Övervakning av miljön. M. Ny kurs i trafikpolitiken t bilagor. K. Bekämpande av penningtvätt. Fi.

Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg. U. Myndighet eller marknad Statsförvnltningens olika verksamhetsfonner. Fi. Integritet Offentlighet lnformationsteknik. Ju. Unga och arbete. ln.

Staten och trossarn funden

Rättslig reglering

Grundlag ., Lag om trossamfund — Lag om Svenska kyrkan. Ku.

Staten och trossamfunden Begravnlngsverksamheten. Ku. Staten och trossam funden Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven. Kn. Staten och trossamfunden Svenska kyrkans personal. Ku. Staten och trossamfunden Stöd, skatter och finansiering. Ku. Staten och trossamfunden Statlig medverkan vid avgiftsbetalning. Ku. Staten och trossamfunden Den kyrkliga egendomen. Ku. Arbetsgivarpolitik i staten. För kompetens och resultat. Fi. Grundlagsskydd för nya medier. Ju. Alternativa utvecklingsvägar för EU:s gemensammajordbrukspolitik. Jo.

. Brister i omsorg — en fråga om bemötande av äldre. S.

. Omsorg med kunskap och inlevelse —- en fråga om bemötande av äldre. S.

. Avskaffa reklamskatten! Fi. . Ministern och makten.

Hur fungerar ministerstyre i praktiken? Fi. Staten och trossamfunden. Sammanfattningarna av förslagen från de statliga utredningarna. Ku. Folket som rådgivare och beslutsfattare. + Bilaga 1 och 2. Ju. l medborgarnas tjänst. En samlad förvaltningspolitik för staten. Fi. Personaluthyming. A. Svenskhemmet Voksenåsens förvaltningsfonn. Ku. Betel—TV inom Sveriges Television. Ku.

Kronologisk förteckning

(tl

(i 2

65. oo.

() 7

68. (19. 70.

71

7-1.

76

”77 78 79

80 Sl

86.

87.

Att växa bland betong och kojor. Ftt delbetänkande om barns och ungdomars uppväxtvillkor i storstädernas utsatta områden från Storstadskoinmittc'n. S.

Rosor av betong. Fn antologi till delbetänkandet Att viixa bland betong och kojor från Storstadskointnitteu. S. Sverige inför epokskit'tet. l l'-kommissionens rapport 597. K. . Samhall. lin arbetsmarknadspolitisk åtgärd

' Bilagcdel. A Polisens register. Ju. Statsskuldspolitikcn. Fi. Återkallelse av uppehållstillstånd UD. Grannlands—l V i kabelnät. Ku. Besparingar i stort och smått. U. l'otalförsvaret och frivilligorganisationema uppdrag. stöd och ersättning. Fö. Politik for unga. * 2 st bilagor. ln. hn lag om socialförsäkringar. S. Inför en svensk policy om saker elektronisk kommunikation. Referat från ett seminarium anordnat av l'l'—kommissionen. Närings- och handelsdepartementet och SElS den I I december Iwo l ] -komtnissionens rapport 6/97. K. l-llzs jordln'ukspolitik. miljön och regional utxeekling. Jo. Bosättningsbegreppet. Skatterättsliga regler för fysiska personer. Fi. Invandrare i vård och omsorg en fraga om bemötande av äldre. S. Uppföljning av inkomstskattelagen. Fi. Mcdelslörvaltning i kommuner och landsting. ln. Försäkringsmiiklare. En lagöversyn av FörsäkringsrnäkIarutredningen. Fi. Refonncrad stabsorganisation. Fi. Allmiimijttiga bostadsföretag. * Bilaga. ln. . Lika möjligheter. ln.

Om makt och kön i spåren av offentliga organisationers omvandling. A. . En hållbar kemikaliepolitik. M. . Förmån efter inkomst — Samordnat inkomst

begrepp för bostadsstöden och nya kvalifikationsregler för rätt till sjukpenninggrundande inkomst. S. Punktskattekontroll av alkohol, tobak och mineralolja. m.m. Fi. Kvinnor. man och inkomster. Jämställdhet och oberoende. A. Upphandling för utveckling. N.

89 00

QI.

94. 95.

96. 97. 98.

99. IOO.

l0l. l(l2. l03. l04. IOS.

lUö. I07.

|08.

l09.

ll0. lll.

lIZ. ll3.

ll4.

ll5.

ll6.

. Handeln med skrot och begagnade varor. N. . Ändrad organisation för det statliga platt—. bygg- ocli bostadsväsendet. ln. Jaktens villkor en utredning om vissa jaktfiågor Jo. . Medieförctag i Sverige ' Ägande och strukturiörtindriugar i press. radio och TV Ku. . Hantering av fel i utjänuiingssysteinet för kommuner och landsting. ln. Konkurrcnsneutralt transportbidrag. N. Forum lör världskultur , en rapport om ett rikare kulturliv. Ku. Lokalförsörjning och fastighetsägande. En utvärdering av statens fastighetsorganisation. Fi. Skydd av skogsmark. Behov och kostnader. M. Skydd av skogsmark. Behov och kostnader. Bilagor. M. En ny vattenadrninistration. Vatten är livet. M. Nya samverkansformer inom den sjöhistoriska museiverksamheten. Ku. Behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga. Fö. Mat & Miljö. Svensk strategi lör EU:s jordbruk i framtiden. Jo. Rapport med förslag om sändningsorter. Ku. Polis i fredens tjänst. UD. Agenda Zl i Sverige. Fem år efter Rio .. resultat och framtid. M. fan fond för unga konstnärer. Ku. Den nya gymnasieskolan

problem och möjligheter. U.

Att lämna skolan med rak rygg Om rätten till skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. U. Myndighetsansvaret för transport av farligt gods. Fö. Säkrare obligationer? Fi. Branschsanering - och andra metoder mot ekobrott. Ju. En samordnad militär skolorganisation. Mot halva makten , elva historiska essäer om kvinnors strategier och mäns motstånd. A. Styrsystem och jämställdhet. Institutioner i förändring och könsrnaktens framtid. A. Ljusnande framtid eller ett långt farväl? Den svenska välfärdsstaten ijämforande belysning. A. Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas i Sverige. S. . Barnets bästa — en antologi. S.

Kronologisk förteckning

117.

118. 119.

120.

121. 122 123. 124.

125 126. 127. 128.

129. 130. 131. 132. 133. 134.

135. 136. 137.

138. 139.

140. 141. 142. 143. 144.

145.

146. 147.

148. 149. 150. 151.

Nohelcenter i Stockholm -- ett infonnations- och aktivitetscentrum kring naturvetenskap. kultur och samhälle. Kn. Delade städer. S.

En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folkhälsoarbetet. S. Vuxenpedagogik i Sverige. Forskning. utbildning. utveckling. En Kartläggning. U.

skolfrågor , Om skola i en ny tid. U. . Rättigheter i luftfartyg. K.

Ett effektivare näringsförbud. N. lT—kommissionens hearing om den nya medie- och programvaruindustrin. Andrakammarsalen. Riksdagen. 1997—06-16. K. Ett svenskt investerarskydd. Fi. Bilen, miljön och säkerheten. Fi. Straffansvar förjuridiska personer. Del A+B. Ju. Verkställighet och kontroll i utlänningsärenden. UD.

Kollektivtrafik i tid + Bilaga. K. Effektivare statlig inköpssamordning. Fi. Lag om premiepension. Fi. Antimicrobial Feed Additives. Jo. Antimikrobiella fodertillsatser (sammandrag). Jo. Förtroendemannainflytande - ökad kvalitet och rättssäkerhet. S. Ledare. makt och kön. A. Kvinnors och mäns löner ,. varför så olika? A. Glastak och glasväggar? Den könssegregerade arbetsmarknaden. A.

Familj. makt oclijämställdhet. A. Hemmet. barnen och makten. Förhandlingar om arbete och pengar i familjen. A. Fonogramcrsättning. Ku. Boken i tiden. Ku. Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader. S. Större EU .. säkrare Europa. UD. Försvarets fastigheter.

Former lör en kostnadseffektiv och verksamhetsinriktad förvaltning. Fi.

liörvalta med miljöansvar. Statsforvaltningens arbete för ekologisk hållbarhet. M.

Grunddata .. i samhällets tjänst. Fi. Barns bilder av åldrande

, en fråga om bemötande av äldre. S. Utbildningskanalen. U.

Miljön i ett utvidgat EU. M. EU:sjordbrukspolitik och östutvidgning. Jo. Food and the environment. Swedish strategy for the future ol' EU agriculture. lo. . Uppehållstillstånd på grund av anknytning. UD.

153.

154. 155. 156.

157.

158. 159.

160. 161. 162. 163.

Arbetskraftens fria rörlighet , trygghet och jämställdhet % Bilagedel. A. Patienten har rätt. S.

Miljösamverkan i vattenvärden. M. Ett större och bättre Europa? EU:s utvidgning: Samhällsekonomiska effekter. Fi. Att erövra omvärlden. Förslag till läroplan för förskolan. U. Vuxenpedagogik i teori och praktik. U. En utvidgat europeiskt område tried frihet. säkerhet och rättvisa. .lu. Regionala konsekvenser av EU:s ostutvidgning. N. Stöd i föräldraskapet. S. Medborgarskap och identitet. ln. Översvämningskatastrofen i Polen — stöd från stat och näringsliv. N.

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Fastighetsdataregister. [3]

Aktiebolagets kapital. [22 Barnpornogralifrågan. 1nnehavskriminalisering m.m. [29] Integritet Offentlighet Infonnationsteknik. [39] (iruodlagsskydd för nya medier. [49] 1111th som rådgivare och beslutsfattare.

- Bilaga 1 och 2. [56]

Polisens register. [65]

lkt'anschsanering - och andra metoder mot ekobrott. [1 1 1] Straffansvar för juridiska personer. Del A+B. [127] Flt utvidgat europeiskt område med frihet. säkerhet och rättvisa. [159]

Utrikesdepartementet

Återkallelse av uppehållstillstånd. [67] Polis i fredens tjänst. [104] Verkställighet och kontroll i utlättningsåirenden. [128] Storie låt) ' säkrare Europa. [143] tippeliallstillstånd på grund av anknytning. [152]

Försvarsdepartementet

lotalförsvaret och friviIligorganisationetna

uppdrag. stöd och ersättning. [70] Behandling av personuppgifter om totallörsvarspliktiga. [101] M_xndighetsansvaret för transport av farligt gods. [109] l-"n samordnad militär skolorganisation] I 12]

Socialdepartementet

Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa. [8] Vällärd i verkligheten Pengar rticker inte. [24] Brister i omsorg

en fråga om bemötande av äldre. [51] ()msorg med kunskap och inlevelse

en fråga om bemötande av äldre. [52 Att vara bland betong och kojor. latt delbetänkande om barns och ungdomars uppväxtvillkor i storstädernas utsatta områden från Storstadskommittén. [ol] Rosor av betong. l-In antologi till delbetänkandet Att växa bland betong och kojor från Storstadskommitten [62] lin lag om sociallörsäkringar. [72] Invandrare i vård och omsorg

en fråga om bemötande av äldre. [76] Förmån efter inkomst Samordnat inkomstbegrcpp lör hostadsstöden och nya kvalilikationsieglcr för rätt till sjukpenninggrundande inkomst. [XS]

Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas i Sverige. [1 16] Barnets bästa en antologi. [1 16]

Delade städer. [118] En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folkhälsoarbetet. [1 19] Förtroendemannaintlytande ökad kvalitet och rättssäkerhet. [134] Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader. [142] Barns bilder av åldrande

—- en fråga om bemötande av äldre. [147] Patienten har rätt. [154]

Stöd i föräldraskapet. [161]

Kom munikationsdepartementet

Länssty'relsemas roll i trafik» och fordonsfrågor. [6] l'f—problem infor 2000—skiftet. Referat och slutsatser från en hearing anordnad av lT—kommissionen den 18 december. l'llkommissionens rapport 1/97. [12] Digital detiiokrtååti. l:.tt seminarium om Teknik. demokrati och delaktighet den 8 november 1996 anordnat av Folkomröstningsutredningen. |'1'- kommissionen och Kommunikationslorsknings- beredningen. 1'l”—kommissionens rapport 2/97. [23] Kristallkulan . tretton röster om framtiden. l'f-komn1issionens rapport 3/97. [31] Ny kurs i trafikpolitiken ' bilagor. [351 Sverige infor epokskillet. IT-kontmissionens rapport 5/97. [63] Inför en svensk policy om säker elektronisk kommunikation. Referat från ett seminarium anordnat av l'f—kommissionen. Närings och handelsdepartementet och SEIS den 1 1 december 1996. ['|'-kommissionens rapport 6/97. [73] Rättigheter i luftfartyg. [122] I'f—kommissionens hearing om deti nya medie- och programvaruindustrin. Andrakammarsalen. Riksdagen. 1997-0646. [124] Kollektivtrafik i tid + Bilaga. [129]

Finansdepartementet

Inkomstskattelag. del l—Ill. [2] Byråkratin i backspegeln. Femtio år av förändring på sex förvaltningsområden. [7] Flexibel förvaltning. Förändring och verksam- hetsanpassning av stalsförvaltningens struktur. [9] Ansvaret för valutapolitikcn. [10] Skatter. miljö och sysselsättning. [1 |] Det svåra samspelet. Resultatstyrningens framväxt och problematik. [15]

Systematisk förteckning

Skatter. tjänster och sysselsättning. [ Bilagor. [17] Granskning av granskning. Den statliga revisionen i Sverige och Danmark. [18] Kontroll Reavinst Värdepapper. [27] 1 demokratins tjänst. Statstjänstemanneus roll och vårt offentliga etos. [28] Europa och staten. Europeiseringens betydelse för svensk statsförvaltning. [30]

Att lära över gränser. lin studie av OECD:s förvaltningspolitiska samarbete. [33] Bekämpande av penningtvätt. [36]

Myndighet eller marknad. Statsförvallningens olika verksamhetslormer. [38] Arbetsgivarpolitik i staten. För kompetens och resultat. [48] Avskaffa reklamskatten! [53] Ministern och makten. Hur fungerar ministerstyre i praktiken? [54] ! medborgarnas tjänst. En samlad förvaltningspolilik för staten. [57] Statsskuldspolitiken. [66] Bosättningsbegrcppet. Skatterättsliga regler för fysiska personer. [75] Uppföljning av inkomstskattelagen. [77] Försäkringsmäklare. En Iagöversyn av Försäkringsmäklarutredningen. [79] Reformerad stabsorganisation. [80] Punktskaltekontroll av alkohol. tobak och mineralolja, m.m. [86] Lokalförsörjning och fastighetsägandc. Ett utvärdering av statens fastighetsorganisation. [96] Säkrare obligationer? [| 10] Ett svenskt investerarskydd. [125] Bilen, miljön och säkerheten. [126] Effektivare statlig inköpssamordning. [130] Lag om premiepension. [131] Försvarets fastigheter. Former for en kostnadseffektiv och verksamhetsinriktad förvaltning. [144] Grunddata i samhällets tjänst. [146] Ett större och bättre Europa? EU:s utvidgning: Samhällsekonomiska effekter. [156]

Utbildningsdepartementet

Den nya gymnasieskolan - steg för steg. [1] Växa i lärande. Förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år. [21] Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg. [37] Besparingar i stort och smått. [69]

Den nya gymnasieskolan

problem och möjligheter [107] Att lämna skolan med rak rygg Om rätten till skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. [108] Vuxenpcdagogik i Sverige. Forskning. utbildning. utveckling. En Kartläggning [120] Skolfrågor ' Om skola i ett ny tid. [121] Utbildningskanalen. [148] Att erövra omvärlden. Förslag till läroplan för förskolan. [157] Vuxenpedagogik i teori och praktik. [158]

Jordbruksdepartementet

Svensk mat ' på EU-fat. [25] EU:s jordbrukspolitik och den globala livsmedels— försörjningen. [26] Alternativa utvecklingsvägar för EU:s gemensammajordbrukspolitik. [50] Ellzsjordbrukspolitik. miljön och regional utveckling. [74] Jaktens villkor » en utredning om vissa jaktfrågor. [91 | Mat & Miljö. Svensk strategi för EU:s jordbruk i framtiden. [102] Antimicrobial Feed Additives. [132] Antimikrobiella fodertillsatser (sammandrag). [133] EU:sjordbrukspoIitik och östutvidgning. [150] Food and the environment. Swedish strategy for the future of EU agriculture. [151]

Arbetsmarknadsdepartementet

Aktivt lönebidrag. Ett effektivare stöd för arbetshandikappade. [5]

Personaluthyrning. [58] Samhall. En arbetsmarknadspolitisk åtgärd

r Bilagedel. [64] Om makt och kön i spåren av offentliga organisationers omvandling. [83] Kvinnor, män och inkomster. Jämställdhet och oberoende. [87]

Mot halva makten elva historiska essäer om kvinnors strategier och mäns motstånd. [1 13] Styrsystem och jämställdhet. Institutioner i förändring och könsmaktens framtid. [1 14] Ljusnande framtid eller ett långt farväl?

Den svenska välfärdsstaten ijämforande belysning. [115] Ledare. makt och kön. [135]

Kvinnors och mäns löner » varför så olika? [136]

Systematisk förteckning

(ilastak och glasväggar? Den könssegregerade arbetsmarknaden. [137] Familj. makt och jämställdhet. [138] Hemmet. barnen och makten. Förhandlingar om arbete och pengar i familjen, [139] Arbetskraftens fria rörlighet - trygghet och jämställdhet ' Bilagedel. [153]

Kultu rdepa rtementet

11' i kulturens tjänst. [14] Staten och trossamfunden Rättslig reglering

Grundlag

Lag om trossamfund l ag om Svenska kyrkan. [41] Staten och tressamfunden Begravningsverksamheten. [42] Staten och trossamfunden Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven. [43] Staten och trossamfunden Svenska k)rkans personal [44] Staten och trossamfundcn Stöd. skatter och linansiering. [45] Staten och trossamfunden Statlig medverkan vid avgiftsbetalning. [46] Staten och trossamfunden Den kyrkliga egendomen [47] Staten och trossamfunden. Sammanfattningarna av förslagen från de statliga utredningarna. [55] Surnskhemmet Voksenåsens lörvaltningslbrm. [59] 1301aLlV inom Sveriges Television. [60] (irannlands—l'V i kabelnät, [68] lvledieliöretag i Sverige Ägande och strukturföräudringar i press. radio och TV. [92] Forum för världskultur

en rapport om ett rikare kulturliv. [95] N) a samverkanstbnner inom deti sjöhistoriska museiverksamlteten. [ 100] Rapport med förslag om sändningsorter, [103] lin fond för unga konstnärer. [ 106] Nobelcenter i Stockholm -— ett inlomtations- och aktivitetscentrum kring naturvetenskap. kultur och samhälle. [117] Fonogramersättning. [140] Boken i tiden. [1411

Närings- och handelsdepartementet Regionpolitik lör hela Sverige. [13]

Att utveckla industril'orskuingsinstituten. [16] Konkurrenslagen1993—1996. [20] Upphandling för utveckling. [88] Handeln med skrot och begagnade varor. [89] Konkurrensneutralt transportbidrag. [94] till effektivare näringslörbud. [123] Regionala konsekvenser av EU:s östutvidgning. [160] Översviimningskalastrolen i Polen ' stöd från stat och näringsliv. [163]

lnrikesdepartementet

Bättre information om konsumentpriser. [19] Unga och arbete. [40] Politik lör unga. r 2 st bilagor. [7l[ Medelslörvaltning i kommuner och landsting. [78] Allmännyttiga bostadsföretag. + Bilaga. [81] Lika möjligheter. [82] Ändrad organisation för det statliga plan-. bygg- och hostadsväsendet. [90] Hantering av fel i utjänmingssystentet för kommuner och landsting. [93] Medborgarskap och identitet, [162]

Miljödepartementet

Förbättrad miljöinlbmtation. [4] Följdlagstiltning till miljöbalken. [32] Övervakning av miljön. [34] En hållbar kcmikaliepolitik. [84] Skydd av skogsmark. Behov och kostnader. [97] Skydd av skogsmark. Behov och kostnader. Bilagor. [98] En ny vattenadministration Vatten är livet. [99] Agenda 21 i Sverige.

Fem år efter Rio * resultat och framtid. [105] Föt'valta med miljöansvar. Statslörvaltningens arbete lör ekologisk hållbarhet. [145]

Miljön i ett utvidgat EU. [149] Miljösamverkan i vattenvärden. [155]

'FRITZES

OFFENTLIGA PUBLIKATIONER

POSTADRESS 106 47 STOCKHOLM FAX 08-690 91 91 TELEFON 08-690 91 90 E—POST fritzes.order©liber.se INTERNETwwwfritzesse ISBN 91—38-20747-8 lSSN 0375-250X