Sammanfattning

Varför har pojkar i åldern 0–20 år i kommunerna Storfors (3.5 per 1000 pojkar), Fagersta (4.7), Karlskrona, Arboga och Norberg (4.9) lägst skadenivå i landet medan de i kommunerna Ödeshög (26.8), Strömsund (23.9), Nordanstig (21.5), Motala (21.3) och Vännäs (20.9) har högst skadenivå?

Flickor i åldern 0–20 år har i allmänhet lägre skadenivå än pojkar, men varför skiljer sig kommunerna åt även när det gäller flickor? Lägst skadenivå i landet finns i kommunerna Pajala (2.3 per 1 000 flickor), Skinnskatteberg (2.4), Hallstahammar och Övertorneå (2.9) samt Örkelljunga (3.5). De högsta skadenivåerna däremot uppvisar Söderköping (14.9 per 1 000 flickor), Härryda (14.4), (Mellerud 14.1), Varberg och Valdemarsvik (13.9).

I denna rapport (även benämnd barnskadeatlas) har vi huvudsakligen beskrivet hur många barn som vårdats inneliggande på sjukhus, men dessutom är skador den i särklass vanligaste dödsorsaken för barn över ett år. När vi talar om skador menar vi resultat i form av kroppsskada orsakade genom olycksfall, våldshandlingar eller självtillfogade handlingar.

Trots det stora antalet skador som redovisas här är Sverige fortfarande ett föregångsland när det gäller barnsäkerhetsarbete. Därför har Sverige låga skadetal. Det är dock angeläget att betrakta barns skador som ett folkhälsoproblem. Det kan aldrig accepteras att något barn dödas eller skadas allvarligt.

Från en mycket hög nivå av barnolycksfall – 1954 avled 450 barn under femton års ålder – har Sverige uppvisat en unik utveckling. År 2000 avled endast 49 barn 0–14 år på grund av skador. Förklaringen anses vara en kombination av en gynnsam ekonomisk och social utveckling samt en medveten satsning på barnsäkerhetsarbete inom olika samhällssektorer. Det är dock alltför många barn som dör eller skadas svårt ”helt i onödan” och Sverige bör också fortsätta att arbeta intensivt för att inte mista sin internationellt ledande position.

Den framgångsrika situationen kan också härledas till Samarbetskommittén mot barnolycksfall som tillsattes 1954 och kom att bli föregångaren till andra samhälleliga initiativ som Barnmiljörådet, Barnombudsmannen och nu senast den av regeringen tillsatta Barnsäkerhetsdelegationen.

Barnsäkerhetsarbetet i Sverige har framförallt inriktats på yngre barn. Det framtida förebyggande arbetet måste även inkludera ungdomar.

För att uppmärksamma barnens skadesituation och därmed ge sakunderlag för myndigheters, kommuners, landstings och frivilligorganisationers etc. åtgärder har denna barnskadeatlas tagits fram. Syftet är att överskådligt med kartor, tabeller och diagram visa geografiska skillnader och likheter av fördelning av barns skador i landet. Atlasen syftar också till att öka medvetenheten om registrens existens och vilka möjligheter som finns att

Sammanfattning SOU 2002:99

8

använda skadestatistik som planeringsunderlag för förebyggande åtgärder på kom- mun-, läns- och nationell nivå eller inom vissa samhällssektorer t.ex. trafik.

Det finns i dag ett antal kommuner och landsting som organiserar det skadeförebyggande arbetet enligt moderna principer. Dock har utvecklingstakten varit långsam och ännu återstår att fördjupa många program för att förebygga barnskador eller att innefatta alla Sveriges kommuner i arbetet.

Vi har i denna rapport valt att inte ge oss på en fördjupad analys av de olika geografiska områdenas skademönster och skadeutveckling. Vi vill överlåta detta fortsatta arbete till folkhälsoplanerare, politiker, kommunplanerare, forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, statliga myndigheter, föräldraorganisationer, enskilda personer m.fl. framför allt på läns- och kommunnivå eftersom orsakerna till skadeutfallet kan variera högst påtagligt från område till område.

Initiativet till atlasen har tagits av forskare och Barnsäkerhetsdelegationen. Den har framställts av Karolinska Institutets institution för folkhälsovetenskap (avdelningen för socialmedicin) i nära samarbete med Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån.

Summary

Why do boys in the age of zero – twenty in Swedish municipalities of Storfors (3.5 per 1,000 boys), Fagersta (4.7), and Karlskrona, Arboga and Norberg (4.9) have the lowest injury rates in the country, whereas those in Ödeshög (26.8), Strömsund (23.9), Nordanstig (21.5), Motala (21.3) and Vännäs (20.9) have the highest rates?

Girls in the age of zero – twenty generally show a lower injury rate than boys, but why are there differences between municipalities even in this respect? The lowest injury rates in Sweden are in the municipalities of Pajala (2.3 per 1,000 girls), Skinnskatteberg (2.4), Hallstahammar and Övertorneå (2.9), and Örkelljunga (3.5). The highest are in Söderköping (14.9 per 1,000 girls), Härryda (14.4), (Mellerud 14.1), and Varberg and Valdemarsvik (13.9).

In this Child Injury Atlas we primarily describe how many children have received inpatient hospital care, but we also point out that injury is by far the most common cause of death among children aged one year or more. When we speak of injury in this context, we are referring to an outcome resulting from an accident or act of violence, or something that is self-inflicted.

Despite the large number of injuries reported here, Sweden can still be regarded as a pioneering country with regard to the prevention of child injury. This results from the view that child injury is a public-health problem that has to be taken seriously. From an extremely high level of injuries to children, with as many as 450 children under 15 dying due to accidents during 1954, Sweden has shown a unique trend. In 2000, there were just 49 injury-related child deaths. The explanations for this are regarded as lying in favorable economic and social development, and also the conscious efforts made with regard to child safety in a variety of social sectors. Nevertheless, far too many children are killed or severely injured “quite unnecessarily”, and Sweden needs to continue to work intensively so as not to lose its leading position from an international perspective.

The relatively successful situation in Sweden can also be attributed to the work of The

Joint Committee for the Prevention of Accidents to Children, established in 1954, which was the precursor of other social initiatives – such as those taken by the National Child

Environment Council, the Children’s Ombudsman, and the Child Safety Commission fairly recently set up by the Swedish Government.

This Child Injury Atlas has been produced in order to draw attention to injuries among children, and thereby provide a factual base for measures to be taken by government agencies, municipalities, county councils, voluntary organizations, etc. Its primary purpose – by means of maps, tables and charts – is to demonstrate geographical differences and similarities in the extent of child injury within the country. It is also aimed at increasing awareness of the existence of registry data and the opportunities available to use injury statistics as a basis for preventive action – at municipal, county or national level – or even within specific sectors (such as with regard to traffic injuries).

Summary SOU 2002:99

10

Currently, there are a number of Swedish municipalities and county councils that organize injury-prevention activities in accordance with modern principles. However, the pace of development has been slow, and there is still a need to deepen the content of programs to prevent child injuries and get all Sweden’s municipalities involved.

In this report we have chosen not to go into any in-depth analysis of the varying injury patterns and trends in particular areas. We leave this work to health-planning officers, local politicians, municipal planners, other researchers, health-care personnel, nationalgovernment agencies, parents’ organizations, and private individuals, among others. Persons at local-government level (municipal or county) are particularly important since injury outcome shows striking variation from area to area.

The initiative for the Atlas was taken by both a group of researchers and Sweden’s Child Safety Commission. It has been produced by the Karolinska Institute’s Department of Public Health Sciences (Division of Social Medicine) – in close collaboration with the Epidemiology Center at the National Board of Welfare, and Statistics Sweden (SCB).

1. Inledning

Många av barnens skador och sjukdomar har i utvecklingen av vårt samhälle lindrats och i vissa fall eliminerats under historiens gång. I det perspektivet framstår tyvärr skador i en allt starkare relief. Numera är skador den i särklass vanligaste dödsorsaken för barn över ett år. Denna rapport innefattar skador orsakade genom olycksfall, våldshandlingar eller självtillfogade handlingar.

Sverige är i många avseenden ett föregångsland när det gäller att betrakta skador som ett folkhälsoproblem och därmed ett problem som samhället måste ta itu med. Föregångare inom socialmedicinen, som professor Ragnar Berfenstam och docent Theodor Ehrenpreis gjorde genom en epidemiologisk studie redan på 1950-talets mitt, samhället uppmärksammad på detta problem. De stannade därvid inte vid att enbart kartlägga problemets storlek och art utan arbetade tillsammans med politiker och andra för att åtgärda problemet. Samarbetskommittén mot barnolycksfall tillsattes 1954 (Barnmiljörådet och Folksam 1989) och kom att bli föregångaren till andra samhälleliga initiativ som Barnmiljörådet, Barnombudsmannen och nu senast Barnsäkerhetsdelegationen.

Från en mycket hög nivå av barnolycksfall – 1954 avled 450 barn under femton års ålder – har Sverige uppvisat en unik utveckling – 1988 avled endast 88 barn (Bergman & Rivara 1991). De båda amerikanska forskarna jämförde också denna utveckling med den i USA. 1957–59 hade USA och Sverige samma frekvens dödsfall på grund av skador i åldrarna 5– 14. I åldrarna 1–4 hade Sverige t.o.m. ca 50 procent högre frekvens. 1986, ca 30 år senare hade Sverige ca en tredjedel så många dödsfall på grund av skada som i USA i bägge åldersgrupperna. Förklaringen till denna utveckling anses vara en kombination av en gynnsam ekonomisk och social utveckling samt en medveten satsning på barnsäkerhetsarbete inom olika samhällssektorer. År 2000 avled 49 barn i Sverige på grund av skador i åldrarna 0–14 år. Denna barnskadeatlas omfattar barn i åldersgruppen 0–20 år och inom denna grupp avled 199 barn på grund av skador år 1999.

Sverige behåller i och för sig sin ledande position internationellt. I en rapport från Unicef (2001) visas att under perioden 1991-95 avled 5.2 barn per 100 000 barn 1–14 år i Sverige på grund av skada – lägst bland de ”rika” nationerna. Men de andra ”rika” länderna har under en tjugoårsperiod knappat in på Sveriges försprång. I själva verket har åtta länder haft en snabbare utveckling under denna period och detta förhållande måste uppmärksammas. Det är alltför många barn som dör eller skadas svårt ”helt i onödan” och Sverige bör fortsätta att arbeta för att inte mista sin internationellt ledande position.

Nationella folkhälsokommitténs slutbetänkande (2000) framhåller skador som ett folkhälsoproblem och formulerar också förslag till nationella mål. Inom vissa sektorer har redan särskilda mål formulerats och antagits politiskt. Mest uppmärksammat är den av riksdagen (1997) antagna ”Nollvisionen” när det gäller antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafiken. Andra aktiva sektorer för barnens säkerhet är arbetsmiljösektorn, med tyngdpunkt i barns skolmiljö. Men de flesta skador inträffar utanför dessa sektorer, inom områden där lagstiftningsåtgärder och centrala direktiv inte har samma relevans, dvs. hem- och fritidsmiljö. Barnsäkerhetsdelegationen har i en tidigare rapport visat den socioekonomiska fördelningen av skador i Sverige (SOU 2002:68).

Inledning SOU 2002:00

I denna barnskadeatlas presenteras hur skador bland barn och ungdomar i Sverige fördelar sig på skadetyper samt geografiskt under en 14- års period.

Atlasen har tagits fram för att uppmärksamma barnens skadesituation och därmed ge sakunderlag för myndigheters, kommuners, landstings och frivilligorganisationers e.t.c. åtgärder. Initiativet har tagits av forskare och Barnsäkerhetsdelegationen. Den har framställts av Karolinska Institutet, institutionen för folkhälsovetenskap (avdelningen för socialmedicin) i nära samarbete med Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Följande personer har bidragit med statistiskt underlag, beräkningar och sammanställningar av kartor, tabeller och diagram i rapporten: Anders Karlsson, EpC; Marie Haldorson, Elisabet Gustafsson, Anders Wallgren samt Britt Wallgren, SCB.

Karolinska Institutet

Robert Ekman Leif Svanström Medicine Doktor Professor

2. Beskrivning av barnskadeatlasens syfte, källmaterial och uppbyggnad

2.1. Syfte

Denna barnskadeatlas syftar till att överskådligt med kartor, tabeller och diagram visa på olika skadetyper samt geografiska skillnader och likheter av fördelningen av barns skador (personer 0–20 år som skadats till följd av olycksfall, våld/övergrepp och självtillfogade handlingar) i Sverige. Den syftar också till att öka medvetenheten om skaderegistrens existens och vilka möjligheter som finns att använda skadestatistik som planeringsunderlag för förebyggande åtgärder på kommun-, läns- och nationell nivå eller inom vissa samhällssektorer t.ex. trafik. Avsikten med atlasen är också att stimulera till frågor och diskussioner, som i sin tur leder till handling för att förbättra barns situation ytterligare.

Atlasen omfattar inte skador som endast behandlats på sjukhusens mottagningar, inom privatvård, på vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar, inom tandvård eller skolhälsovård.

2.2. Källmaterial

Atlasen bygger på Dödsorsaksregistret (DOR) respektive Patientregistret (PAR). Dessa ger möjligheter att följa utvecklingen av dödliga skador och skador som leder till behandling inom sluten offentlig sjukhusvård. Båda registren är rikstäckande och ger t.ex. möjligheter att följa skadestatistik över tid.

Socialstyrelsens Epidemiologiska Centrum, EpC, har ansvaret för båda registren. En utförlig genomgång av hur bevakning av dessa register hanteras redovisas i EpC-Rapport 2000:2 ”Att följa och analysera självmord” (Socialstyrelsen & Folkhälsoinstitutet, 2000).

Atlasen redovisar dödsorsaker 1987–1999 och slutenvård (utskrivna barn som varit inlagda på sjukhus minst ett dygn) 1987–2000 först för hela landet och därefter för antalet slutenvårdade patienter fördelade efter län och kommun. Varje barn har endast räknats en gång under året i patientregistret, vilket innebär att varje barn bara kan bidra med en skada per skadediagnos under ett år även om barnet skadats fler gånger.

Antalet döda redovisas per 100 000 barn 0–20 år på nationell nivå fördelat på dödsorsaker och kön. Ett diagram visar barn i åldersgruppen 0–17 år. På grund av det låga antalet döda har materialet ej fördelats per kommun- eller länsnivå.

Materialet ur patientregistret beskrivs på nationell nivå och länsnivån för huvudsakliga skadeorsaker som t.ex. vägtransportolycka, fallolycka samt övergrepp/våld. Incidensen för skadade barn definieras som antalet utskrivna från sjukhus per 1 000 barn och år inom respektive geografiskt område.

Beskrivning av barnskadeatlasens syfte, källmaterial och uppbyggnad SOU 2002:99

14

Materialet på nationell och länsnivå är fördelat efter åldersgrupperna 0–12, 13–20 och kön och dessutom beskrivs tidstrender under åren 1987 till 2000, d.v.s. under en 14-års period.

Aktuell skadenivå år 2000 anges på kommun-, läns- och nationell nivå. Aktuell säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 har fastställts med 95% signifikans.

På kommunnivå redovisas samtliga skadeorsaker sammantaget för pojkar och flickor i åldersgruppen 0–20 år. Åldersindelningen grundas på kommunernas utbildningsansvar gällande gymnasieskolan samt uppföljningsansvar för barn och unga enligt bestämmelserna om arbetsmarknadspolitiska program (Skollagen 1985, Lag om arbetsmarknadspolitiska program 2000).

Kartorna visar kommuner och län indelade i fyra grupper efter skadefrekvens med fördelning på kön och aktuell skadenivå år 2000. De fyra grupperna är kvartiler, dvs. samtliga kommuner respektive län har rangordnats från högsta skadenivå till lägsta och sedan delats i fyra grupper med lika många kommuner/län i varje grupp.

Redovisningen i denna atlas gäller skadade barns folkbokföringsort (hemkommun/-län) och inte den ort där skadan/olyckan inträffade. Svensk forskning visar dock att skadeplats i de flesta fall sammanfaller med hemkommun.

Statistiken är åldersstandardiserad så att en relevant jämförelse kan ske över tid samt mellan geografiska områden i landet (Socialstyrelsen 2002). I tabellbilagorna redovisas statistiken åldersrelaterad, dvs. utan hänsyn till befolkningsförändringar på grund av exempelvis stora omflyttningar över tid som kan ha påverkat mängden skador i ett område. Det åldersrelaterade materialet är indelat i flera åldersgrupper och tidsperioder.

2.3. Några tekniska förklaringar till indelningarna

Skadorna har delats in efter de svenska versionerna av International Classification of Diseases, Ninth Revision, ICD9 (1987–1996) samt International Classification of Diseases, Tenth Revision, ICD10 (1997–) (Socialstyrelsen 1986, Socialstyrelsen 1997).

Beskrivning av barnskadeatlasens syfte, källmaterial och uppbyggnad SOU 2002:99

2.4. Yttre orsakers indelning

Vägtransportolycka:

ICD 9: Motorfordonsolycka 819, Cykelolycka 826, Olycka för annat fordon för väg-

trafik 829

ICD10: Transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik samt fot-

gängarolyckor i transportområdet V01–V8119, V82–V8219, V83–V8339, V84–V8439, V85–V8539, V86–V8639, V87–V8999

Fallolycka:

ICD9: 880–886, 888 ICD10: W00–W1999

Annat olycksfall:

ICD9: Järnvägsolycka 807, Olycka i samband med vattentransport, Förgiftnings-

olyckor 838–866, Ospecificerad orsak till fraktur 887, Olycka orsakad av öppen eld, Olycka orsakad av natur och miljö, Drunkningsolycka, kvävningsolycka och olycka orsakad av främmande kropp 890–928

ICD10: Tågolycka V812–V8199, Spårvagnsolycka V822–V8299, Industrifordon

V834–V8399, Jordbruksfordon V844–V8499, Specialfordon V854–V8599, Terrängfordon V864–V8699, Vattenfarkost V90–V9099, Annat W20–X5999

Avsiktlig skada:

ICD9: Självmordsförsök 950–958, Slagsmål och våldtäkt 960–968, Polisingripande

976, Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt 980– 988, Skada orsakad av krigshandling 997–998

ICD10: Avsiktlig självdestruktiv handling, Övergrepp av annan person, Skadehän-

delse med oklar avsikt, Polisingripande och krigshandling X60–Y3699

2.5. Geografisk indelning

Länsindelningen är den som gäller år 2002.

Kommunindelningen har förändrats under perioden, enligt följande: Bollebygd – ny kommun from 1995 – tidigare del av Borås Gnesta – ny kommun from 1992 – tidigare del av Nyköping (data i PAR, Patientregistret, fr.o.m. 1993) Lekeberg – ny kommun from 1995 – tidigare del av Örebro Nykvarn – ny kommun från 1999 – tidigare del av Södertälje Trosa – ny kommun från 1992 – tidigare del av Nyköping (data i PAR från 1993)

Beskrivning av barnskadeatlasens syfte, källmaterial och uppbyggnad SOU 2002:99

16

2.6. Skada efter Fallolycka – ändringar i klassificeringen

I ICD9 (användes i Sverige 1987–1996 samt också i Skåne under 1997) återfanns Ekoden “E887 – Ospecificerad orsak till fraktur” under avsnittet Fallolycka. I den nu aktuella versionen ICD10 har denna kod lyfts ur avsnittet fallolycka och ingår i stället bland andra ospecificerade olycksfall i koden “X59 – Exponering för icke specificerad faktor”. Med andra ord går det inte att jämföra avsnitten Fallolycka mellan ICD9 och ICD10. Därför har EpC, Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen, i dessa datakörningar lyft bort koden E887 och i stället enbart använt övriga koder för fallolycka för att kunna göra en “jämförbar” selektion.

Problemen med ICD10 kan vara flera. För det första finns ingen hänvisning till att motsvarande kod för E887 lyfts ur fallolyckorna och i stället placerats i en “extrakod”, vilket kan ha gjort att en del av de olycksfall som tidigare skulle ha rubricerats som E887 i stället har fått en annan fallolyckskod (och alltså ingår i avsnittet fallolycka) medan andra kan ha placerats under kod X59 (och alltså inte ingår i fallolycksavsnittet). Vidare är fallolyckorna mer specificerade i ICD10 än de var i ICD9, vilket kan ha gjort att en del fallolyckor som tidigare rubricerades som E887 nu kan ha kodats med en specificerad fallolyckskod. Med andra ord, om EpC:s teorier stämmer är det mycket svårt att jämföra frekvenserna direkt över klassifikationsskiftet och de stora skillnader man kan se före och efter införandet av ICD10 kan sannolikt vara orsakade av förändringar i klassificeringen snarare än i skademönstret.

2.7. Statistiska metoder

Över 1 000 tidsserier med data från en 14- års period (1987-2000) har framställts. Vilken kunskap finns i denna stora mängd av data? Hur tydliggör och förmedlar man denna kunskap?

De metoder vi valt att använda för dessa syften är dels metoder för att analysera tidsserier, dels metoder för grafisk presentation.

Datamaterialet har bearbetats i följande steg: ─ Åldersstandardiserade skadefrekvenser per 1 000 barn (incidenser) har beräknats för

pojkar och flickor var för sig.

─ Serierna har bortfallskorrigerats. Uppgifter om skadetyp och kön saknas för en viss

andel av skadorna. Bortfallsandelen varierar över tiden och mellan kommuner. För att inte jämförelserna skall störas av detta har alla serier korrigerats för eventuellt bortfall. I Östergötlands län är bortfallet så stort att det inte har varit lämpligt att beräkna serier för olika skadetyper.

─ För vissa nybildade kommuner har serierna kedjats bakåt med värden från den gamla

kommunen. Dessa kedjade värden är nödvändiga för att kunna beräkna trender, men visas inte i diagrammen.

─ Slutligen har trender skattats för serierna. ─ Tidsseriediagram med jämförbara skalor har tagits fram. ─ Kartor för kommuner inom varje län har skapats.

Beskrivning av barnskadeatlasens syfte, källmaterial och uppbyggnad SOU 2002:99

─ Tabeller med jämförbara mått har beräknats länsvis.

Tidsserier med antal ’faktiska’ skador (åldersstandardiserat antal per 1 000 barn) beror på den underliggande skaderisken. Men även om skaderisken i en viss kommun skulle ligga på samma konstanta nivå under alla 14 år, så skulle tidsserien med faktiska skador variera ”slumpmässigt” mellan åren. För små kommuner med få barn blir den slumpmässiga variationen kraftig, medan i stora kommuner med många barn blir ”slumpvariationen” mindre störande. I bild 1–2 nedan illustreras detta. För att inte data avseende faktiska värden skall övertolkas skattas trender för varje serie, och avsikten är att dessa skattade trender beskriver hur skaderisken förändrats under perioden.

Vägtrafikolyckor, pojkar 0–12 år, faktiska värden och skattade trender

Bild 1. Gotlands län

Antal skadade per 1000 barn

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Bild 2. Västra Götalands län

Antal skadade per 1000 barn

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Hur har vi skattat trenderna? Med endast 14 värden kan inte modeller med många parametrar skattas på ett ”tillförlitligt” sätt. Med tidsserieanalysprogrammet SEATS skattas trend med hjälp av så kallade ARIMA-modeller. Detta tidsserieprogram används allmänt inom den Europeiska unionen, och rekommenderas av unionens statistikmyndighet, EUROSTAT. (http://www.bde.es/ klicka på Service to the general public och sedan Software distribution)

Alla fyra exempel i bild 1–4 har samma typ av ARIMA-modell med endast en parameter använts. Beroende på seriens karaktär kan den skattade trenden få olika utseende. I bild 1– 2 har vi fått trender med konstant minskning under 14 år. I bild 3 har vi fått en trend med konstant nivå under hela perioden, vilket skall tolkas som att skaderisken inte har förändrats. I bild 4 slutligen har ARIMA-modellen gett en trend som böljar upp och ned under perioden.

Beskrivning av barnskadeatlasens syfte, källmaterial och uppbyggnad SOU 2002:99

18

Vägtrafikolyckor resp. fallolyckor, faktiska värden och skattade trender

Bild 3. Gotland, flickor 13–20 år, vägtrafik

Antal skadade per 1000 barn

0 2 4 6 8 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Bild 4. Norrbotten, pojkar 13–20 år, fall

Antal skadade per 1000 barn

0 2 4 6 8 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Hur skall resultaten av analysen tolkas? Med hjälp av tabellerna och diagrammen kan man göra följande jämförelser: ─ Jämför trendens nivå. Den mest aktuella nivån avser år 2000. Varför ligger den aktu-

ella kommunen över eller under andra jämförbara kommuner?

─ Är trenden i kommunen ökande eller avtagande? Jämför hur trenden förändrats mel-

lan 1999 och 2000.

─ Hur har trenden i kommunen utvecklats under hela perioden?

2.8. Rangordningar av kommunerna

För att stimulera till diskussioner på kommun- och länsnivå om skadeläget redovisas rangordningar av de 30 kommuner med lägst frekvens och de 30 med högst med avseende på aktuell skadenivå år 2000. Dessa uppgifter baseras på den tillgängliga statistik som de svenska offentligt drivna sjukhusen/landstingen redovisar.

När det gäller den andra redovisade rangordningen av de 10 kommunerna med störst minskning respektive störst ökning av skador över tid bygger den på skillnaden mellan max- och minvärdet i trendserien, 1987–2000, för varje kommuns pojkar och flickor. Om det är en ökning respektive minskning ser man i diagrammen. Dessa rangordningar ger en relativt god bild över utvecklingen av barns skador i de olika kommunerna.

2.9. Bortfall

Bortfallet i statistiken grundar sig på följande:

Till varje diagnoskod för skada och förgiftning (kap. 17 ICD9 (800–999), kap. 19 ICD10 (S00-T9999)) skall anges en yttre orsakskod. Det redovisade bortfallet är således de diagnoskoder som saknar yttre orsakskod. Ett ytterligare bortfallsproblem är att det kan finnas skadefall som inte rapporterats överhuvudtaget. Detta bortfall vet vi dock ingenting om.

Beskrivning av barnskadeatlasens syfte, källmaterial och uppbyggnad SOU 2002:99

Bortfallet är koncentrerat till några få sjukhus och framförallt kliniker, (exempelvis Östergötland). Det finns heller ingen anledning att spekulera i könsmässiga skillnader i bortfall i det totala materialet.

En redovisning av bortfallet på nationell-, läns- och kommunnivå finns i tabellbilagorna.

3. Kan man göra något åt skadorna?

3.1. Samhället har satsat – men mer kan göras

Samhället satsar mycket på att främja säkerhet och förebygga skador. I stort sett alla samhällssektorer bedriver någon typ av skadeförebyggande arbete, på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Många frivilligorganisationer har säkerhetsfrämjande arbete som en av sina främsta arbetsuppgifter.

Ändå tycker vi inte att det räcker till. Riksdagen har beslutat att trafikskadorna skall få större uppmärksamhet. Därför har Riksdagen fattat beslut om ”Nollvisionen” och ålagt Vägverket att genomföra den. Samtidigt inser många sektorer att de inte kommer att lyckas om de inte samarbetar med andra. Socialstyrelsen inledde därför på mitten av 1980- talet ett nationellt skadeförebyggande program i samarbete med flera andra statliga verk, kommun- och landstingsförbund samt frivilliga organisationer (Svanström et al. 1989, Schelp & Svanström 1996). Det ansvaret togs därefter över av Folkhälsoinstitutet och sedan 2002 av Statens Räddningsverk.

Men redan på 1970- talet utvecklades sådana tvärsektoriella program i ett antal svenska kommuner med början i Falköping – en modell som därefter fått stort nationellt och internationellt intresse (Schelp & Svanström 1987, Svanström et al. 1996). Numera går det konceptet under namnet ”En Säker och Trygg Kommun- ”A Safe Community”. Vetenskapliga utvärderingar som utförts under de senaste decennierna har visat 25–30 procentuella nedgångar av skador, i något fall upp till 45 procent (barn i förskoleåldern). Program som syftar till att förebygga skador bland cyklister har utvärderats och kunnat visa på upp till 60 procents nedgång av huvudskador efter hjälmprogram (Attewell 2001, Ekman et al. 1997) och motsvarande utvärderingar finns också gällande skademinskningar för barn i bil (Ekman et al. 2001).

3.2. WHO:s kriterier för Säkra och Trygga kommuner

I Sverige arbetar nu över 100 kommuner med att förebygga barnskador, ett sjuttiotal av dem mera välorganiserat efter modellen ”En säker och Trygg Kommun”. Samma arbetssätt sprids nu världen över av Världshälsoorganisationen under namnet ” A WHO Safe Community”.

Av de ca 70-talet erkända och utnämna ”Safe Communities” globalt finns 14 i Sverige – de uppfyller de sex kriterierna som uppställts av WHO och som har granskats av experter.

Kan man göra något åt skadorna? SOU 2002:99

22

För att uppfylla WHO:s kriterier för en Säker och Trygg Kommun skall följande gälla: Kommunen skall ha:

1. En infrastruktur baserad på medverkan och samarbete, ledd av en tvärsektoriell grupp som ansvarar för främjande av säkerhet i kommunen.

2. Långsiktiga, varaktiga program för män och kvinnor i alla åldrar, miljöer och situationer.

3. Program som riktas mot högriskgrupper och -miljöer samt program som främjar säkerhet för utsatta grupper. 4. Program som dokumenterar skadors frekvenser och orsaker. 5. Utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändringar. 6. Fortlöpande deltagande i nationella och internationella ”Safe Community” nätverk.

Det finns många andra initiativ inom det säkerhetsfrämjande området t.ex. inom trafiksektorn, skolsektorn, barnhälsovården, sjösäkerhetssektorn, räddningstjänsten etc. Många gånger arbetar dessa inom sin egen sektor och ”Safe Community” modellen är i stort den enda modell där alla sektorer kan samlas i gemensamma insatser för att öka barns säkerhet. Den modellen ger också kommunen det primära ansvaret att leda ett säkerhetsarbete. Det är viktigt att komma ihåg att denna modell inte bara innefattar erfarenheter när det gäller att förebygga skador på grund av olycksfall utan arbetet kan också omfatta vålds- eller självtillfogade skador.

Ett av de problem som finns är att utvecklingstakten varit långsam – kanske för långsam – och ännu återstår att fördjupa många program för att förebygga barnskador eller att innefatta alla Sveriges kommuner i arbetet. Men hur skall man stimulera kommuner och landsting till att i samarbete organisera sådant arbete? Det vi vet är att statistik bearbetad för det egna geografiska området väcker stort intresse och engagemang, och detta faktum ligger bakom intresset för att framställa en barnskadeatlas.

Vi har i denna rapport valt att inte ge oss på en fördjupad analys av de olika geografiska områdenas skademönster och skadeutveckling. Vi vill överlåta detta fortsatta arbete till folkhälsoplanerare, politiker, kommunplanerare, forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, föräldraorganisationer, enskilda personer m.fl. framför allt på läns- och kommunnivå eftersom orsakerna till skadeutfallet kan variera högst påtagligt från område till område. Hösten 2002 etablerades i Karlskoga ett Nationellt Centrum för erfarenhetsåterföring från Olyckor (NCO). Detta centrum har bl.a. till uppgift att ge en samlad bild över olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige och kommer att utgöra en resurs för fördjupad analys av orsakssamband (Räddningsverket 2002).

4. Ytterligare information om skadeförebyggande arbete

I allmänhet bör man kontakta sitt kommunkontor för att få reda på vilka som ansvarar för skadeförebyggande arbete. I den mån man vill ha en djupare kunskap om möjligheter till att driva skadeförebyggande arbete kan några av nedanstående organisationer/personer hjälpa till:

Räddningsverket, Nationella skadeförebyggande programmet, 651 80 Karlstad

Tfn 054-13 50 00, fax: 054-13 56 00, http://www.srv.se Tommy Rosenberg, programansvarig, tommy.rosenberg@srv.se

Räddningsverket, Nationellt Centrum för erfarenhetsåterföring från Olyckor (NCO)

Värmlandsvägen 29, 691 34 Karlskoga Tfn 0586-632 00, fax 0586-623 01

Karolinska Institutet, institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för socialmedicin,

Norrbacka, 171 76 Stockholm, http://www.phs.ki.se/csp/ Professor Leif Svanström, leif.svanstrom@phs.ki.se Medicine doktor Robert Ekman, robert.ekman@phs.ki.se

Barnsäkerhetsdelegationen, Socialdepartementet, 103 33 Stockholm

Tfn 08-405 10 00, fax 08-405 41 78, http://www.sou.gov.se/barnsakerhet/ Huvudsekreterare, Bodil Långberg, bodil.langberg@social.ministry.se

Ordförande i Aktionsgruppen för Säkra och Trygga Kommuner i Sverige är Docent Kent Lindqvist, Linköpings Universitet, kenli@ihm.liu.se De fjorton hitills utnämnda ”Säkra och Trygga Kommunerna” i Sverige är:

http://www.phs.ki.se/csp/safecom/lidkoping.htm http://www.phs.ki.se/csp/safecom/motala.htm http://www.phs.ki.se/csp/safecom/falkoping.htm http://www.phs.ki.se/csp/safecom/falun.htm http://www.phs.ki.se/csp/safecom/krokom.htm http://www.phs.ki.se/csp/safecom/skovde.htm http://www.phs.ki.se/csp/safecom/arjeplog.htm http://www.phs.ki.se/csp/safecom/tidaholm.htm http://www.phs.ki.se/csp/safecom/uddevalla.htm http://www.phs.ki.se/csp/safecom/boras.htm http://www.phs.ki.se/csp/safecom/mariestad.htm http://www.phs.ki.se/csp/safecom/katrineholm.htm http://www.phs.ki.se/csp/safecom/ludvika.htm http://www.phs.ki.se/csp/safecom/nacka.htm

34 Antal skadade per 1000 barn till följd av

annat olycksfall ; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

Pojkar 0-12 år

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Östergötland

Västra Götaland

Örebro

Halland

Blekinge

Västernorrland

Värmland

Gävleborg

Jämtland

Jönköping

Kronoberg

Kalmar

Gotland

Skåne

Västmanland Dalarna

Västerbotten

Norrbotten

Flickor 0-12 år

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Östergötland

Västra Götaland

Örebro

Halland

Blekinge

Västernorrland

Värmland

Gävleborg

Jämtland

Jönköping

Kronoberg

Kalmar

Gotland

Skåne

Västmanland

Dalarna

Västerbotten

Norrbotten

Skadade pojkar 0-12 år/1000

Annat olycksfall

3,67 till 4,69 3,13 till 3,67 2,39 till 3,13 1,49 till 2,39

Skadade flickor 0-12 år/1000

Annat olycksfall

2,66 till 3,20 2,16 till 2,66 1,78 till 2,16 0,90 till 1,78

Antal skadade per 1000 barn till följd av

annat olycksfall ; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

Pojkar 13-20 år

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Östergötland

Västra Götaland

Örebro

Halland

Blekinge

Västernorrland

Värmland

Gävleborg

Jämtland

Jönköping

Kronoberg

Kalmar

Gotland

Skåne

Västmanland Dalarna

Västerbotten

Norrbotten

Flickor 13-20 år

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Östergötland

Västra Götaland

Örebro

Halland

Blekinge

Västernorrland

Värmland

Gävleborg

Jämtland

Jönköping

Kronoberg

Kalmar

Gotland

Skåne

Västmanland

Dalarna

Västerbotten

Norrbotten

Skadade pojkar 13-20 år/1000

Annat olycksfall

4,61 till 6,62 3,93 till 4,61 3,38 till 3,93 1,72 till 3,38

Skadade flickor 13-20 år/1000

Annat olycksfall

2,31 till 4,10 1,93 till 2,31 1,40 till 1,93 0,98 till 1,40

36 Antal skadade per 1000 barn till följd av

avsiktlig skada

Pojkar 0-12 år

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Östergötland

Västra Götaland

Örebro

Halland

Blekinge

Västernorrland

Värmland

Gävleborg

Jämtland

Jönköping

Kronoberg

Kalmar

Gotland

Skåne

Västmanland Dalarna

Västerbotten

Norrbotten

Flickor 0-12 år

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Östergötland

Västra Götaland

Örebro

Halland

Blekinge

Västernorrland

Värmland

Gävleborg

Jämtland

Jönköping

Kronoberg

Kalmar

Gotland

Skåne

Västmanland

Dalarna

Västerbotten

Norrbotten

Skadade pojkar 0-12 år/1000

Avsiktlig skada

0,20 till 0,26 0,14 till 0,20 0,12 till 0,14 0,04 till 0,12

Skadade flickor 0-12 år/1000

Avsiktlig skada

0,16 till 0,25 0,12 till 0,16 0,10 till 0,12 0,04 till 0,10

Antal skadade per 1000 barn till följd av

avsiktlig skada

Pojkar 13-20 år

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Östergötland

Västra Götaland

Örebro

Halland

Blekinge

Västernorrland

Värmland

Gävleborg

Jämtland

Jönköping

Kronoberg

Kalmar

Gotland

Skåne

Västmanland Dalarna

Västerbotten

Norrbotten

Flickor 13-20 år

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Östergötland

Västra Götaland

Örebro

Halland

Blekinge

Västernorrland

Värmland

Gävleborg

Jämtland

Jönköping

Kronoberg

Kalmar

Gotland

Skåne

Västmanland

Dalarna

Västerbotten

Norrbotten

Skadade pojkar 13-20 år

Avsiktlig skada

2,07 till 2,86 1,92 till 2,07 1,45 till 1,92 0,81 till 1,45

Skadade flickor 13-20 år/1000

Avsiktlig skada

2,99 till 3,58 2,90 till 2,99 2,38 till 2,90 1,45 till 2,38

5.2.4 Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön och kommun, aktuell nivå 2000

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

5.3 De 30 kommuner som har lägst skadefrekvens år 2000

De 30 kommuner med lägst antal skador per 1 000 pojkar respektive flickor (0–20 år) år 2000

Rang. Kommun

Incidens Kommun

Incidens

Pojkar

Flickor

Storfors 3,5 Pajala 2,3

Fagersta 4,7 Skinnskatteberg 2,4

Karlskrona 4,9 Hallstahammar 2,9

Arboga 4,9 Övertorneå 2,9

Norberg 4,9 Örkelljunga 3,5

Ronneby 5,4 Heby 4,0

Överkalix 5,5 Sala 4,0

Sala 5,6 Österåker 4,2

Skinnskatteberg 5,9 Ronneby 4,3

Arvika 5,9 Årjäng 4,4

Grums 6,2 Solna 4,5

Surahammar 6,3 Ängelholm 4,5

Ljungby 6,4 Karlskoga 4,6

Håbo 6,5 Kristinehamn 4,6

Kungsör 6,5 Malå 4,6

Pajala 6,6 Sigtuna 4,9

Västerås 6,7 Vaxholm 4,9

Hallstahammar 6,8 Arvika 4,9

Köping 6,9 Sundbyberg 5,0

Ekerö 7,0 Kungsör 5,0

Solna 7,2 Tierp 5,1

Vallentuna 7,2 Karlskrona 5,1

Kristinehamn 7,2 Västerås 5,1

Uppsala 7,3 Södertälje 5,2

Hammarö 7,3 Östhammar 5,2

Upplands-Bro 7,4 Sunne 5,2

Östhammar 7,4 Järfälla 5,3

Karlshamn 7,6 Stockholm 5,3

Oxelösund 7,8 Upplands Väsby

5,3

Nora 7,8 Danderyd 5,4

Ekerö 5,4

5.4 De 30 kommuner som har högst skadefrekvens år 2000

De 30 kommuner med högst antal skador per 1000 pojkar respektive flickor (0–20 år) år 2000

Rang. Kommun

Incidens Kommun

Incidens

Pojkar

Flickor

1 Ödeshög

26,8 Söderköping 14,9

2 Strömsund

23,9 Härryda 14,4

3 Nordanstig

21,5 Mellerud 14,1

Motala 21,3 Varberg 13,9

Vännäs 20,9 Valdemarsvik 13,9

Sorsele 20,3 Tranemo 13,8

Rättvik 20,1 Vindeln 13,8

Öckerö 20,0 Kalmar 13,6

Lilla Edet

19,5 Torsås 13,6

Arvidsjaur 19,5 Karlsborg 13,5

Osby 19,4 Vadstena 13,4

Vadstena 19,1 Nordanstig 13,4

Vindeln 19,1 Sollefteå 13,3

Emmaboda 18,8 Lilla Edet

13,1

Sollefteå 18,8 Mora 12,8

Mjölby 18,7 Uddevalla 12,7

Sotenäs 18,6 Ånge 12,7

Eskilstuna 18,4 Aneby 12,6

Varberg 18,2 Eksjö 12,5

Timrå 18,1 Mjölby 12,5

Nordmaling 17,7 Boxholm 12,3

Västervik 17,5 Vårgårda 12,3

Östra Göinge

17,4 Grums 12,3

Mörbylånga 17,3 Gotland 12,2

Aneby 17,1 Trollhättan 12,2

Boxholm 17,1 Nybro 12,1

Ånge 17,0 Timrå 12,1

Kinda 16,9 Emmaboda 11,9

Arjeplog 16,8 Tjörn 11,9

Norsjö 16,8 Mörbylånga 11,8

Robertsfors 16,8 Sotenäs 11,8

Umeå 11,8

5.5 De 10 kommuner som har störst minskning av skadefrekvens år 2000

Rangordning av de 10 kommunerna med störst minskning av incidens – skillnaden mellan max- och minvärdet i trendserien, 1987-2000

Pojkar 0–20 år Flickor 0–20 år

Kommun Minskning av incidens/

1000 barn/år

Kommun Minskning av incidens/

1000 barn/år

1 Sala

18,1

1 Sala

14,9

2 Fagersta

15,8 2 Skinnskatteberg

9,6

3 Jokkmokk

15,5 3 Storuman

9,2

4 Överkalix

15,3

4 Pajala

8,9

5 Norberg

15,1

5 Heby

8,2

6 Heby

12,7

6 Malå

8,1

7 Kristinehamn

12,4 7 Lidköping

7,5

8 Storfors

12,2

8 Värnamo

7,5

9 Sunne

11,5 9 Ängelholm

7,3

10 Torsby

10,1

10 Motala

7,1

5.6 De 10 kommuner som har störst ökning av skadefrekvens år 2000

Rangordning av de 10 kommunerna med störst ökning av incidens – skillnaden mellan max- och minvärdet i trendserien, 1987-2000

Pojkar 0–20 år Flickor 0–20 år

Kommun Ökning av incidens/

1000 barn/år

Kommun Ökning av incidens/

1000/år

1 Strömsund

13,5 1 Söderköping

10,9

2 Varberg

11,4

2 Varberg

9,7

3 Lilla Edet

11,1 3 Valdemarsvik

9,1

4 Rättvik

10,1

4 Sotenäs

8,8

5 Öckerö

9,8

5 Tranemo

8,4

6 Ödeshög

9,2

6 Mölndal

7,3

7 Nybro

9,0

7 Härryda

6,8

8 Kalmar

8,7

8 Dorotea

6,7

9 Gagnef

8,1 9 Mellerud

6,6

10 Torsås

8,1 10 Ockelbo

6,4

5.7 Antal skadade per 1 000 barn 0-20 år i län och kommuner

Stockholms län..........................................................................................................45 Uppsala län................................................................................................................57 Södermanlands län....................................................................................................61 Östergötlands län .....................................................................................................67 Jönköpings län ..........................................................................................................75 Kronobergs län .........................................................................................................83 Kalmar län .................................................................................................................89 Gotlands län..............................................................................................................95 Blekinge län...............................................................................................................97 Skåne län....................................................................................................................101 Hallands län ..............................................................................................................115

Västra Götalands län.................................................................................................119

Värmlands län ...........................................................................................................139 Örebro län.................................................................................................................147 Västmanlands län ......................................................................................................153 Dalarnas län...............................................................................................................159 Gävleborgs län ..........................................................................................................167 Västernorrlands län...................................................................................................173 Jämtlands län.............................................................................................................179 Västerbottens län......................................................................................................185 Norrbottens län ........................................................................................................195

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år i länet fördelat på skadetyp, kön och åldersgrupp, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

0,7 3,7

3,0 18,4

*

Fallolycka

3,8 -1,4

4,9 0,7

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

1,9 -10,3

*

2,7 -3,0

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 1,3

2,0 0,9

Flickor

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

0,6 -3,0

1,6 25,5

*

Fallolycka

2,6 -3,3

1,9 -1,4

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

1,5 -0,2

1,2 -4,2

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 5,6

2,7 0,5

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

vägtransportolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

fallolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

annat olycksfall 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

avsiktligt tillfogad skada 1987-2000

(observera bytet av skala)

0 1 2 3 4 5

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön, kommun, län och riket, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

Flickor Översikt 1987-2000

Antal barn

Kommun/ Län/ Riket

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell förändring (%),

99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell förändring (%),

99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Totalt

antal skadade

barn

Antal skadade

per år

0-20 år i

befolkningen,

Botkyrka

9,0 -2,9

5,9 7,4

2 893

206,6

21 468

Danderyd

8,2 -3,5

5,4 10,4

59,5

8 031

Ekerö

7,0 -6,3

5,4 -6,3

52,1

6 936

Haninge

9,8 -0,7

5,8 -1,7

2 401

171,5

19 802

Huddinge

9,7 -5,4

5,8 -9,6

2 938

209,9

24 145

Järfälla

8,2 -3,8

5,3 -2,5 * 1 745

124,6

16 312

Lidingö

8,4 -5,9

5,6 18,1

1 151

82,2

10 231

Nacka

8,8 -1,4

* 5,6 -0,4

2 147

153,4

21 035

Norrtälje

11,7 2,7

7,0 0,9

1 913

136,6

13 641

Nykvarn

1)

2 513

Nynäshamn

9,2 -6,0

7,0 1,1

55,9

6 462

Salem

9,1 -5,2

7,6 0,5

38,5

4 340

Sigtuna

8,3 -1,4

4,9 -5,9

1 042

74,4

9 818

Sollentuna

7,9 -3,8

5,9 4,7

1 672

119,4

16 546

Solna

7,2 2,6

4,5 -7,0

68,9

10 078

Stockholm

8,0 -3,4

* 5,3 2,8

16 259 1 161,4

159 301

Sundbyberg

9,0 -0,3

5,0 1,5

43,4

6 791

Södertälje

8,2 -8,1

5,2 -10,2

2 760

197,1

20 609

Tyresö

8,4 -3,0

5,9 -1,0

1 304

93,1

11 671

Täby

8,4 -1,5

6,1 2,2

1 880

134,3

16 751

Upplands-Bro

7,4 -1,2

6,8 -5,0

51,2

6 114

Upplands Väsby

8,4 -2,3

5,3 -5,0

1 247

89,1

10 208

Vallentuna

7,2 -2,3

7,0 0,0

61,7

7 832

Vaxholm

8,8 10,9

4,9 -7,0

16,9

2 712

Värmdö

9,5 -0,6

6,4 16,7

64,6

9 312

Österåker

9,2 14,0

* 4,2 -8,4

1 152

82,3

10 203

Länet totalt

9,1 0,1

5,9 0,6

49 718 3 551,3

452 862

Riket totalt

12,4 -0,8

8,5 -1,0

332 605 23 757,5 2 243 627

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

1)

Ingen trend skattas då Nykvarn kommun bildades 1998

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Sollentuna Järfälla

Danderyd Solna

Täby

Lidingö

Sundbyberg

Upplands Väsby

Ekerö

Vaxholm

Upplands-Bro

Stockholm

Österåker

Nacka

Värmdö

Tyresö

Nynäshamn

Södertälje

Norrtälje

Vallentuna

Huddinge

Botkyrka Salem

Haninge

Nykvarn

Sigtuna

Sollentuna Järfälla

Danderyd Solna

Täby

Lidingö

Sundbyberg

Upplands Väsby

Ekerö

Vaxholm

Upplands-Bro

Stockholm

Österåker

Nacka

Värmdö

Tyresö

Nynäshamn

Södertälje

Norrtälje

Vallentuna

Huddinge

Botkyrka Salem

Haninge

Nykvarn

Sigtuna

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) 1987-2000 fördelat på kön, kommun samt trend för kommun, län och riket

Botkyrka kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

48 Danderyds kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Ekerö kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Haninge kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Huddinge kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Järfälla kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Lidingö kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

50 Nacka kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Norrtälje kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Nykvarns kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Nynäshamns kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Salems kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Sigtuna kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

52 Sollentuna kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Solna kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Stockholms kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Sundbybergs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Södertälje kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Tyresö kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

54 Täby kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Upplands-Bro kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Upplands Väsby kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Vallentuna kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Vaxholms kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Värmdö kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

56 Österåkers kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år i länet fördelat på skadetyp, kön och åldersgrupp, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

0,9 -3,4

*

3,6 0,0

Fallolycka

4,3 0,1

4,9 0,0

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

2,8 0,0

3,5 2,3

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 0,8

1,3 -7,0

Flickor

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

0,9 -1,0

2,2 1,4

Fallolycka

2,8 -0,8

3,5 3,2

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

1,8 0,0

2,0 0,0

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 8,4

3,0 3,2

*

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

vägtransportolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

fallolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

annat olycksfall 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

avsiktligt tillfogad skada 1987-2000

(observera bytet av skala)

0 1 2 3 4 5

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön, kommun, län och riket, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

Flickor Översikt 1987-2000

Antal barn

Kommun/ Län/ Riket

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell förändring (%),

99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell förändring (%),

99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Totalt

antal skadade

barn

Antal skadade

per år

0-20 år i

befolkningen,

Enköping

10,0 -3,4

* 7,5 -3,5

1 505 107,5

9 833

Håbo

6,5 5,3

7,5 9,1

1 028 73,4

5 285

Tierp

8,8 0,7

5,1 -4,3

606 43,3

5 071

Uppsala

7,3 -2,6

5,7 1,2

4 952 353,7 49 510

Älvkarleby

14,4 0,7

9,1 -2,8

377 26,9

2 236

Östhammar

7,4 16,6

5,2 -2,9 * 687 49,1

5 900

Länet totalt

9,6 0,8

7,6 -0,1

9 155 653,9 77 835

Riket totalt

12,4 -0,8

8,5 -1,0

332 625 23 757,5 2 243 627

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Håbo

Älvkarleby

Tierp

Uppsala

Enköping

Östhammar

Håbo

Älvkarleby

Tierp

Uppsala

Enköping

Östhammar

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) 1987-2000 fördelat på kön, kommun samt trend för kommun, län och riket

Enköpings kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Håbo kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Tierps kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

60 Uppsala kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Älvkarleby kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Östhammars kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år i länet fördelat på skadetyp, kön och åldersgrupp, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,8 14,3

3,2 -1,9

*

Fallolycka

8,0 4,7

5,6 6,3

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

3,1 -0,9

5,0 2,5

*

Avsiktligt tillfogad skada

0,2 6,6

*

2,9 4,8

*

Flickor

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,3 9,8

2,1 0,0

Fallolycka

4,6 -0,1

3,1 0,4

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

2,1 0,7

1,9 -1,0

Avsiktligt tillfogad skada

0,2 11,9

3,6 2,8

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

vägtransportolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

fallolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

annat olycksfall 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

avsiktligt tillfogad skada 1987-2000

(observera bytet av skala)

0 1 2 3 4 5

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön, kommun, län och riket, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

Flickor Översikt 1987-2000

Antal barn

Kommun/ Län/ Riket

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell förändring (%),

99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell

förändring (%),

99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Totalt

antal skadade

barn

Antal skadade

per år

0-20 år i

befolkningen,

Eskilstuna

18,4 10,5

11,4

8,6

3 894 278,1 21 947

Flen

12,7

0,9

6,0

-2,5

* 600 42,9

4 255

Gnesta

16,1

9,0

7,8

4,3

218 27,3

2 722

Katrineholm

8,8 -0,1

5,7

4,7

893 63,8

8 414

Nyköping

12,3 -2,0

9,3

3,4

* 1 663 118,8 12 262

Oxelösund

7,8 -17,7

8,7

3,9

* 352 25,1

2 556

Strängnäs

14,4

1,9

* 8,3

0,2

1 181 84,4

8 125

Trosa

12,1

0,0

7,6

3,5

* 261 32,6

2 867

Vingåker

12,5

9,1

8,1

3,3

303 21,6

2 461

Länet totalt

14,7

3,4

9,0

0,8

9 365 668,9 65 609

Riket totalt

12,4 -0,8

8,5

-1,0

314 345 22 453,2 2 243 627

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Strängnäs

Eskilstuna

Katrineholm

Vingåker

Gnesta

Nyköping

Oxelösund

Flen

Trosa

Strängnäs

Eskilstuna

Katrineholm

Vingåker

Gnesta

Nyköping

Oxelösund

Flen

Trosa

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) 1987-2000 fördelat på kön, kommun samt trend för kommun, län och riket

Eskilstuna kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Flens kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Gnesta kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

64 Katrineholms kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Nyköpings kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Oxelösunds kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Strängnäs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Trosa kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Vingåkers kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön, kommun, län och riket, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

Flickor Översikt 1987-2000

Antal barn

Kommun/ Län/ Riket

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell

föränd-

ring

(%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell föränd-

ring (%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Totalt

antal skadade

barn

Antal skadade

per år

0-20 år i

befolkningen,

Boxholm

17,1

0,0

12,3

0,0

311 22,2

1 404

Finspång

1)

11,5

2,6

7,9

0,0

985 70,4

5 368

Kinda

1)

16,9

0,0

10,1 -0,2

571 40,8

2 720

Linköping

1)

14,8

0,0

9,3

0,0

7 369 526,4

33 279

Mjölby

18,7

0,4

12,5 -0,6

1 462 104,4

6 628

Motala

21,3

0,0

9,8 -19,1 * 2 865 204,6

10 969

Norrköping

12,7

0,7

9,1 -0,4

4 418 315,6

30 866

Söderköping

13,2

2,7

* 14,9 12,3

545 38,9

3 959

Vadstena

19,1

0,0

13,4 -3,4

457 32,6

1 865

Valdemarsvik

11,8

0,0

13,9 15,6

343 24,5

2 072

Ydre

15,4

0,0

8,9

1,8 * 190 13,6

1 120

Åtvidaberg

1)

12,3

0,0

8,7

0,0

695 49,6

3 196

Ödeshög

26,8

3,6

* 10,1

0,0

379 27,1

1 528

Länet totalt

15,4

0,3

10,0 -0,9

20 590 1 470,7

104 974

Riket totalt

12,4 -0,8

8,5 -1,0

332 605 23 757,5 2 243 627

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

1)

Värden för år 1999. För stort bortfall år 2000 för att värden ska redovisas.

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Valdemarsvik

Ödeshög

Mjölby

Söderköping Norrköping

Ydre

Kinda

Boxholm

Åtvidaberg

Finspång

Linköping

Motala

Vadstena

Valdemarsvik

Ödeshög

Mjölby

Söderköping Norrköping

Ydre

Kinda

Boxholm

Åtvidaberg

Finspång

Linköping

Motala

Vadstena

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) 1987-2000 fördelat på kön, kommun samt trend för kommun, län och riket

Boxholms kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Värde för 1996: 33,8

Flickor

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Finspångs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Kinda kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Linköpings kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Mjölby kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

70 Motala kommun Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Norrköpings kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Söderköpings kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Vadstena kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Valdemarsviks kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

72 Ydre kommun Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Åtvidabergs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Ödeshögs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år i länet fördelat på skadetyp, kön och åldersgrupp, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,5 -3,9

*

5,0 -1,7

*

Fallolycka

6,3 0,0

5,3 -5,9

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

2,4 -3,3

*

4,0 -2,9

*

Avsiktligt tillfogad skada

0,0 -26,9

2,0 7,2

Flickor

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,4 -1,3

*

3,6 1,2

Fallolycka

3,9 -2,4

*

3,2 0,0

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

1,3 -5,0

*

1,9 -1,9

*

Avsiktligt tillfogad skada

0,0 -17,4

2,0 0,0

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

vägtransportolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

fallolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

annat olycksfall 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

avsiktligt tillfogad skada 1987-2000

(observera bytet av skala)

0 1 2 3 4 5

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön, kommun, län och riket, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

Flickor Översikt 1987-2000

Antal barn

Kommun/ Län/ Riket

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell

föränd-

ring

(%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell föränd-

ring (%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Totalt

antal skadade

barn

Antal skadade

per år

0-20 år i

befolkningen,

Aneby

17,1

0,0

12,6

0,0

456 32,6

2 030

Eksjö

16,4

0,0

12,5

0,0

959 68,5

4 248

Gislaved

12,9

0,0

8,1

0,0

1 239 88,5

8 676

Gnosjö

14,5

0,0

9,2

0,0

505 36,1

3 104

Habo

7,9

0,0

5,5

0,0

295 21,1

3 000

Jönköping

13,3

0,0

9,0

0,0

4 652 332,3

30 652

Mullsjö

13,0

0,0

8,3

0,0

355 25,4

2 110

Nässjö

13,9

0,0

9,5

0,0

1 277 91,2

7 590

Sävsjö

14,9

0,0

9,4

0,0

549 39,2

2 959

Tranås

12,4

0,0

7,0

0,0

598 42,7

4 363

Vaggeryd

12,9

0,0

7,5

0,0

511 36,5

3 580

Vetlanda

14,0

0,0

9,3

0,0

1 197 85,5

6 873

Värnamo

13,6

8,2

11,3 49,6 * 1 363 97,4

8 679

Länet totalt

12,3 -1,8

* 8,1 -1,8 * 13 956 99 6,857

87 864

Riket totalt

12,4 -0,8

8,5 -1,0

332 605 23 757,5 2 243 627

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Jönköping

Habo

Mullsjö

Gislaved

Aneby

Gnosjö

Vaggeryd

Nässjö

Värnamo

Sävsjö

Vetlanda

Eksjö

Tranås

Jönköping

Habo

Mullsjö

Gislaved

Aneby

Gnosjö

Vaggeryd

Nässjö

Värnamo

Sävsjö

Vetlanda

Eksjö

Tranås

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) 1987-2000 fördelat på kön, kommun samt trend för kommun, län och riket

Aneby kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Eksjö kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Gislaveds kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

78 Gnosjö kommun Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Habo kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Jönköpings kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Mullsjö kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Nässjö kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Sävsjö kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

80 Tranås kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Vaggeryds kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Vetlanda kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Värnamo kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år i länet fördelat på skadetyp, kön och åldersgrupp, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

0,9 -0,6

3,5 0,0

Fallolycka

5,0 0,2

5,1 -6,7

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

3,0 -1,5

3,4 0,0

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 -45,7

*

2,1 12,7

Flickor

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

0,9 0,0

3,5 57,1

*

Fallolycka

4,5 2,6

*

3,0 0,8

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

0,9 -36,6

*

1,9 45,1

*

Avsiktligt tillfogad skada

0,2 2,8

2,1 -6,5

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

vägtransportolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

fallolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

annat olycksfall 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

avsiktligt tillfogad skada 1987-2000

(observera bytet av skala)

0 1 2 3 4 5

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön, kommun, län och riket, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

Flickor Översikt 1987-2000

Antal barn

Kommun/ Län/ Riket

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell

föränd-

ring

(%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell föränd-

ring (%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Totalt

antal skadade

barn

Antal skadade

per år

0-20 år i

befolkningen,

Alvesta

10,2

0,0

7,6

2,1 * 659 47,1

5 157

Lessebo

11,8

0,0

6,5 -13,6

322 23,0

2 217

Ljungby

6,4 -16,6

* 5,5 -2,4 * 858 61,3

6 893

Markaryd

10,6

0,0

6,6 -4,8

350 25,0

2 357

Tingsryd

11,3 -2,1

8,8 -4,5

535 38,2

3 300

Uppvidinge

10,8

0,0

10,5

5,3

363 25,9

2 464

Växjö

10,8 -1,0

8,1

2,1 * 2 333 166,6

18 703

Älmhult

9,5 -3,2

7,5

2,2 * 488 34,9

4 007

Länet totalt

10,5 -3,3

7,9

4,2

5 908 422

45 098

Riket totalt

12,4 -0,8

8,5 -1,0

332 605 23 757,5 2 243 627

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Uppvidinge

Lessebo

Tingsryd

Alvesta

Älmhult

Markaryd

Växjö

Ljungby

Uppvidinge

Lessebo

Tingsryd

Alvesta

Älmhult

Markaryd

Växjö

Ljungby

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) 1987-2000 fördelat på kön, kommun samt trend för kommun, län och riket

Alvesta kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Lessebo kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Ljungby kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

86 Markaryds kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Tingsryds kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Uppvidinge kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Växjö kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Älmhults kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år i länet fördelat på skadetyp, kön och åldersgrupp, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,8 0,0

4,1 -2,2

Fallolycka

6,3 0,0

5,5 -4,4

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

4,3 0,0

5,2 0,0

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 -1,4

2,1 -0,1

Flickor

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,5 0,0

3,2 0,0

Fallolycka

4,8 0,0

3,8 2,4

*

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

2,8 0,0

2,2 4,0

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 1,5

3,0 6,2

*

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

vägtransportolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

fallolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

annat olycksfall 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

avsiktligt tillfogad skada 1987-2000

(observera bytet av skala)

0 1 2 3 4 5

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön, kommun, län och riket, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

Flickor Översikt 1987-2000

Antal barn

Kommun/ Län/ Riket

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell

föränd-

ring

(%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell föränd-

ring (%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Totalt

antal skadade

barn

Antal skadade

per år

0-20 år i

befolkningen,

1987-2000

Borgholm

12,4 -5,1

10,1 -2,1

454 32,4

2 711

Emmaboda

18,8 13,3

11,9

3,7 * 419 29,9

2 344

Hultsfred

13,4

0,6

9,7

2,8 * 643 45,9

3 827

Högsby

8,8 -14,9

10,0 -3,1

310 22,1

1 695

Kalmar

14,3 -8,9

13,6

4,0

2 762 197,3

14 761

Mönsterås

12,2 -0,9

8,2 -4,7

538 38,4

3 452

Mörbylånga

17,3

2,4

11,8 -1,8

748 53,4

3 641

Nybro

12,3 -4,1

12,1

0,8

917 65,5

4 843

Oskarshamn

11,3 -5,6

6,3 10,6

1 076 76,9

6 402

Torsås

14,8

9,0

13,6 18,0

361 25,8

1 879

Vimmerby

11,0

6,7

8,0 -14,3

513 36,6

4 101

Västervik

17,5

7,4

10,2 -1,3

1 802 128,7

9 238

Länet totalt

14,1 -1,8

11,2

1,4 * 10 543 753,071

58 894

Riket totalt

12,4 -0,8

8,5 -1,0

332 605 23757,5 2 243 627

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Emmaboda

Kalmar

Borgholm

Högsby Hultsfred

Mönsterås

Oskarshamn

Vimmerby

Västervik

Torsås

Mörbylånga

Nybro

Emmaboda

Kalmar

Borgholm

Högsby Hultsfred

Mönsterås

Oskarshamn

Vimmerby

Västervik

Torsås

Mörbylånga

Nybro

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) 1987-2000 fördelat på kön, kommun samt trend för kommun, län och riket

Borgholms kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Emmaboda kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Hultsfreds kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

92 Högsby kommun Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Kalmar kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Mönsterås kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Mörbylånga kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Nybro kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Oskarshamns kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

94 Torsås kommun Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Vimmerby kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Västerviks kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år i länet fördelat på skadetyp, kön och åldersgrupp, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,6 -4,5

*

5,7 -3,3

*

Fallolycka

9,0 2,8

5,8 4,3

*

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

3,3 -8,9

3,9 4,9

Avsiktligt tillfogad skada

0,2 0,0

1,4 -1,4

*

Flickor

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

2,0 0,0

5,2 0,0

Fallolycka

6,6 5,5

3,5 3,2

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

3,2 -1,4

*

1,2 -7,3

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 0,0

3,0 0,4

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

vägtransportolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

fallolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

annat olycksfall 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

avsiktligt tillfogad skada 1987-2000

(observera bytet av skala)

0 1 2 3 4 5

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön, kommun och riket, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

Flickor Översikt 1987-2000

Antal barn

Kommun/ Riket

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell

föränd-

ring

(%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell föränd-

ring (%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Totalt

antal skadade

barn

Antal skadade

per år

0-20 år i

befolkningen,

Gotland

15,1 -0,3

12,2

0,3

3 020 215,7

15 154

Riket totalt

12,4 -0,8

8,5 -1,0

332 605 23 757,5 2 243 627

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Gotland

Gotland

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) 1987-2000 fördelat på kön, kommun samt trend för kommunen och riket

Gotlands kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år i länet fördelat på skadetyp, kön och åldersgrupp, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

0,8 0,3

1,7 -8,7

*

Fallolycka

2,9 -4,5

1,5 -15,8

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

2,2 -5,2

*

3,0 -1,6

*

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 -1,6

0,8 -4,2

*

Flickor

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

0,6 -5,0

*

1,8 -1,5

Fallolycka

1,9 -5,4

*

1,4 -2,1

*

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

1,8 2,5

1,3 -3,0

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 7,7

1,5 -3,3

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

vägtransportolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

fallolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

annat olycksfall 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

avsiktligt tillfogad skada 1987-2000

(observera bytet av skala)

0 1 2 3 4 5

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön, kommun, län och riket, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

Flickor Översikt 1987-2000

Antal barn

Kommun/ Län/ Riket

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell föränd-

ring (%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell föränd-

ring (%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Totalt

antal skadade

barn

Antal skadade

per år

0-20 år i

befolkningen,

Karlshamn

7,6 -4,4

7,2 0,0

911 65,1

7 273

Karlskrona

4,9 -20,1

5,1 0,3

1 475 105,4

14 840

Olofström

9,8 -6,3

6,7 0,0

441 31,5

3 448

Ronneby

5,4 -17,6

4,3 3,6

688 49,1

6 868

Sölvesborg

8,4 -3,6

*

7,2 0,0

523 37,4

4 036

Länet totalt

6,5 -15,8

5,6 -0,8

4 038 288,4

36 468

Riket totalt

12,4 -0,8

8,5 -1,0

332 605 23 757,5

2 243 627

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Karlskrona

Karlshamn

Olofström

Ronneby

Sölvesborg

Karlskrona

Karlshamn

Olofström

Ronneby

Sölvesborg

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) 1987-2000 fördelat på kön, kommun samt trend för kommun, län och riket

Karlshamns kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Karlskrona kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Olofströms kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

100 Ronneby kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Sölvesborgs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år i länet fördelat på skadetyp, kön och åldersgrupp, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,2 -7,0

3,1 -3,5

Fallolycka

6,8 -0,5

4,7 -9,6

*

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

3,4 -1,2

3,4 -6,9

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 -3,0

*

1,8 12,1

Flickor

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

0,9 -7,2

2,2 -5,0

Fallolycka

4,4 0,6

2,6 -1,8

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

2,5 -2,0

*

1,3 -8,4

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 0,8

2,4 -2,8

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

vägtransportolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

fallolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

annat olycksfall 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

avsiktligt tillfogad skada 1987-2000

(observera bytet av skala)

0 1 2 3 4 5

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön, kommun, län och riket, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

Flickor Översikt 1987-2000

Antal barn

Kommun/ Län/ Riket

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell

föränd-

ring

(%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell föränd-

ring (%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Totalt

antal skadade

barn

Antal skadade

per år

0-20 år i

befolkningen,

Bjuv

13,3 -1,3

7,8 -4,0

* 709 50,6

3 715

Bromölla

15,7 0,0

10,4 0,0

643 45,9

3 144

Burlöv

11,3 -1,5

* 6,6 -3,2

* 580 41,4

4 113

Båstad

11,4 -0,3

9,5 0,1

507 36,2

3 368

Eslöv

10,6 -1,9

9,7 4,9

1 050 75,0

7 823

Helsingborg

10,6 -7,6

8,2 2,8

4 425 316,1 27 929

Hässleholm

14,5 -0,9

8,1 -1,6

* 2 210 157,9 12 440

Höganäs

9,7 -2,5

* 7,7 -0,6

824 58,9

5 628

Hörby

9,8 -11,9

8,1 -2,7

551 39,4

3 618

Höör

11,5 -0,2

9,2 0,2

532 38,0

3 895

Klippan

11,3 -10,2

6,1 -7,6

689 49,2

3 916

Kristianstad

14,9 -1,0

10,9 0,2

3 551 253,6 18 825

Kävlinge

10,4 -8,2

7,2 -0,5

965 68,9

6 852

Landskrona

11,1 -0,9

7,9 1,6

1 300 92,9

9 258

Lomma

9,6 -2,8

6,3 -2,9

584 41,7

4 927

Lund

10,9 -2,8

7,1 -6,2

3 246 231,9 24 042

Malmö

13,3 -3,1

9,0 -3,2

9 064 647,4 59 714

Osby

19,4 2,5

7,2 -2,7

* 647 46,2

3 223

Perstorp

9,9 -3,1

*

10,2 6,2

300 21,4

1 812

Simrishamn

14,1 8,3

6,0 2,3

604 43,1

4 546

Sjöbo

10,2 -1,8

7,0 -0,2

615 43,9

4 348

Skurup

8,5 -4,1

* 5,8 -4,8

495 35,4

3 722

Staffanstorp

11,5 0,0

9,6 4,7

740 52,9

5 700

Svalöv

12,1 0,3

6,9 -5,6

575 41,1

3 514

Svedala

12,4 0,0

8,3 9,0

789 56,4

5 245

Tomelilla

10,9 6,2

5,6 -11,0

427 30,5

3 074

Trelleborg

12,3 -0,9

6,9 -6,5

1 295 92,5

9 844

Vellinge

13,2 0,0

8,3 0,8

1 155 82,5

8 443

Ystad

9,2 -5,4

5,7 -4,2

753 53,8

6 145

Åstorp

10,3 -1,8

8,1 -3,1

679 48,5

3 642

Ängelholm

9,0 -14,3

4,5 -29,1

* 1 432 102,3

9 469

Örkelljunga

12,8 0,0

3,5 -26,1

399 28,5

2 522

Östra Göinge

17,4 -0,7

11,5 -1,1

891 63,6

3 937

Länet totalt

12,4 -2,0

8,3 -2,4

43 226 3 087,6 282 393

Riket totalt

12,4 -0,8

8,5 -1,0 332 605 23 757,5 2 243 627

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Staffanstorp

Burlöv

Lund

Lomma

Malmö

Osby

Kristianstad

Hässleholm

Östra Göinge

Klippan

Bjuv

Helsingborg

Eslöv

Trelleborg

Ystad

Tomelilla

Simrishamn

Svalöv

Vellinge

Örkelljunga

Kävlinge

Svedala

Skurup

Sjöbo Hörby

Höör

Bromölla

Perstorp

Åstorp

Båstad

Landskrona

Höganäs

Ängelholm

Staffanstorp

Burlöv

Lund

Lomma

Malmö

Osby

Kristianstad

Hässleholm

Östra Göinge

Klippan

Bjuv

Helsingborg

Eslöv

Trelleborg

Ystad

Tomelilla

Simrishamn

Svalöv

Vellinge

Örkelljunga

Kävlinge

Svedala

Skurup

Sjöbo Hörby

Höör

Bromölla

Perstorp

Åstorp

Båstad

Landskrona

Höganäs

Ängelholm

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) 1987-2000 fördelat på kön, kommun samt trend för kommun, län och riket

Bjuvs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

104 Bromölla kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Burlövs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Båstads kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Eslövs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Helsingborgs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Hässleholms kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

106 Höganäs kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Hörby kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Höörs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Klippans kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Kristianstads kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Kävlinge kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

108 Landskrona kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Lomma kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Lunds kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Malmö kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Osby kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Perstorps kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

110 Simrishamns kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Sjöbo kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Skurups kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Staffanstorps kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Svalövs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Svedala kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

112 Tomelilla kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Trelleborgs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Vellinge kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Ystads kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Åstorps kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Ängelholms kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

114 Örkelljunga kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Östra Göinge kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år i länet fördelat på skadetyp, kön och åldersgrupp, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,2 -5,0

3,4 -3,9

Fallolycka

8,6 10,4

7,2 -1,5

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

3,3 -0,1

3,8 -7,3

Avsiktligt tillfogad skada

0,2 8,3

1,6 -9,4

Flickor

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,0 -7,4

2,3 -3,2

Fallolycka

6,5 12,1

4,8 6,0

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

2,2 -1,6

*

2,3 3,4

*

Avsiktligt tillfogad skada

0,2 3,0

2,9 8,3

*

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

vägtransportolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

fallolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

annat olycksfall 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

avsiktligt tillfogad skada 1987-2000

(observera bytet av skala)

0 1 2 3 4 5

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön, kommun, län och riket, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

Flickor Översikt 1987-2000

Antal barn

Kommun/ Län/ Riket

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell

föränd-

ring

(%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell föränd-

ring (%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Totalt

antal skadade

barn

Antal skadade

per år

0-20 år i

befolkningen,

Falkenberg

14,9

1,8

8,8 -1,5

1 515 108,2

10 515

Halmstad

13,2 -0,7

9,3

6,8

2 504 178,9

21 390

Hylte

10,5

0,0

8,3

7,4

334 23,9

2 816

Kungsbacka

11,5 -8,1

10,3 -0,1

2 564 183,1

19 167

Laholm

13,2

3,6

9,7

6,1

729 52,1

5 985

Varberg

18,2

6,0

13,9 13,6

2 513 179,5

13 870

Länet totalt

14,1 -0,1

10,3

1,1

10 159 725,6

73 743

Riket totalt

12,4 -0,8

8,5 -1,0

332 605 23 757,5 2 243 627

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Varberg

Falkenberg

Kungsbacka

Hylte

Halmstad

Laholm

Varberg

Falkenberg

Kungsbacka

Hylte

Halmstad

Laholm

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) 1987-2000 fördelat på kön, kommun samt trend för kommun, län och riket

Falkenbergs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Halmstads kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Hylte kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

118 Kungsbacka kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Laholms kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Varbergs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år i länet fördelat på skadetyp, kön och åldersgrupp, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,4 -3,9

*

3,6 -2,0

Fallolycka

8,4 -3,5

6,0 0,4

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

4,2 0,4

4,6 -1,0

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 -3,0

2,2 6,5

Flickor

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,3 -1,0

2,5 -0,8

Fallolycka

6,4 1,5

2,7 -10,1

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

2,5 -4,6

2,4 -3,1

Avsiktligt tillfogad skada

0,2 5,2

3,3 3,8

*

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

vägtransportolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

fallolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

annat olycksfall 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

avsiktligt tillfogad skada 1987-2000

(observera bytet av skala)

0 1 2 3 4 5

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön, kommun, län och riket, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

Flickor Översikt 1987-2000

Antal barn

Kommun/ Län/ Riket

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell förändring (%),

99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell förändring (%),

99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Totalt

antal skadade

barn

Antal skadade

per år

0-20 år i

befolkningen,

Ale

14,9 12,4

10,2 -7,4

1 275 91,1

7 306

Alingsås

12,6

0,0

9,8

0,0

1 502 107,3

9 592

Bengtsfors

10,1

-4,5

9,0 -4,1

417 29,8

2 590

Bollebygd

9,8 -16,4

6,4 -17,1

125 17,9

2 304

Borås

15,6

0,2

8,5 -13,5

3 699 264,2 24 193

Dals-Ed

12,9

0,0

7,7

0,0

206 14,7

1 310

Essunga

12,2

-5,7

10,1

0,0

269 19,2

1 566

Falköping

15,5

8,0

9,6

3,3

1 472 105,1

8 064

Färgelanda

13,3

0,0

5,7 -17,8

334 23,9

1 924

Grästorp

13,8

4,2

10,6

0,0

329 23,5

1 594

Gullspång

11,9

3,3

8,3 -4,1

269 19,2

1 525

Göteborg

16,0

-3,1

11,0

0,0

19 300 1 378,6 106 471

Götene

12,1

7,1

9,0

7,6

683 48,8

3 579

Herrljunga

12,5

0,0

11,6 17,0

374 26,7

2 572

Hjo

13,7

0,0

10,0

0,0

427 30,5

2 299

Härryda

14,2

-7,3

14,4 -1,4

1 487 106,2

9 240

Karlsborg

12,5

-4,5

13,5

0,0

315 22,5

1 708

Kungälv

13,9

0,0

10,5

0,0

1 698 121,3 10 362

Lerum

12,1

-1,0

9,1

0,4

1 749 124,9 10 881

Lidköping

11,1

-2,8

7,7

9,7

1 569 112,1

9 592

Lilla Edet

19,5

6,0

13,1

0,4

799 57,1

3 674

Lysekil

12,0

0,0

7,6

3,6

567 40,5

3 706

Mariestad

13,1

0,0

8,6

3,3

991 70,8

5 997

Mark

11,9

-3,0

8,7 -1,1

1 463 104,5

8 978

Mellerud

13,7

0,0

14,1 16,1

468 33,4

2 475

Munkedal

15,4 10,0

7,0 -18,3

554 39,6

2 775

Mölndal

15,7

-7,1

9,7 -16,9

2 433 173,8 15 184

Orust

15,1

0,0

9,9

0,0

731 52,2

4 023

Partille

15,1

-3,1

11,5 -2,3

1 794 128,1

9 919

Skara

12,9

-5,1

10,6

0,0

883 63,1

4 898

Skövde

15,2

0,0

10,1 10,5

2 199 157,1 12 721

Sotenäs

18,6

0,0

11,8

6,5

520 37,1

2 244

Stenungsund

15,0

0,0

10,4

3,4

974 69,6

5 899

Strömstad

14,1

5,1

6,5

0,0

334 23,9

2 696

Svenljunga

13,3

0,0

8,7 -15,3

461 32,9

2 838

Tanum

13,2

-3,0

9,0

0,0

488 34,9

3 026

Tibro

13,3

-7,0

10,3

0,0

570 40,7

2 832

Tidaholm

16,1 11,1

10,2 -1,9

615 43,9

3 353

Tjörn

12,4

1,6

11,9 16,6

733 52,4

4 110

Tranemo

11,0

0,0

13,8 24,2

453 32,4

3 265

Trollhättan

16,4

0,0

12,2

3,9

2 726 194,7 13 684

Töreboda

15,0

2,5

8,5

0,0

463 33,1

2 597

Uddevalla

15,5

1,0

12,7

0,0

2 522 180,1 12 560

Ulricehamn

13,6

0,2

6,7 -12,7

709 50,6

5 842

Vara

12,8

-2,5

6,0 -17,9

817 58,4

4 099

Vårgårda

11,5

-8,7

12,3 18,0

484 34,6

3 130

Vänersborg

15,5

0,0

11,5

0,0

1 874 133,9

9 688

Åmål

12,2

0,0

8,4

0,0

472 33,7

3 136

Öckerö

20,0

5,3

* 9,3

0,8

518 37,0

3 391

Länet totalt

15,0

0,0

10,5 -2,9

66 114 4 722,4 381 412

Riket totalt

12,4

-0,8

8,5 -1,0 314 345 22 453,2 2 243 627

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Sotenäs

Lysekil Munkedal

Färgelanda

Strömstad

Tanum

Dals-Ed

Bengtsfors

Karlsborg

Mariestad

Tibro

Borås

Härryda

Bollebygd

Lerum

Ulricehamn

Svenljunga

Mölndal

Partille

Göteborg Öckerö

Kungälv

Alingsås

Vårgårda

Herrljunga

Lilla Edet Essunga

Trollhättan

Tidaholm

Tjörn

Mellerud

Stenungsund

Orust

Ale

Grästorp

Gullspång

Tranemo

Mark

Vara

Götene

Töreboda

Uddevalla

Vänersborg

Åmål

Lidköping

Skara

Skövde

Hjo

Falköping

Sotenäs

Lysekil Munkedal

Färgelanda

Strömstad

Tanum

Dals-Ed

Bengtsfors

Karlsborg

Mariestad

Tibro

Borås

Härryda

Bollebygd

Lerum

Ulricehamn

Svenljunga

Mölndal

Partille

Göteborg Öckerö

Kungälv

Alingsås

Vårgårda

Herrljunga

Lilla Edet Essunga

Trollhättan

Tidaholm

Tjörn

Mellerud

Stenungsund

Orust

Ale

Grästorp

Gullspång

Tranemo

Mark

Vara

Götene

Töreboda

Uddevalla

Vänersborg

Åmål

Lidköping

Skara

Skövde

Hjo

Falköping

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) 1987-2000 fördelat på kön, kommun samt trend för kommun, län och riket

Ale kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

122 Alingsås kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Bengtsfors kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Bollebygds kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Borås kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Dals-Eds kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Essunga kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

124 Falköpings kommun Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Färgelanda kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Grästorps kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Gullspångs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Göteborgs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Götene kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

126 Herrljunga kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Hjo kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Härryda kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Karlsborgs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Kungälvs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Lerums kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

128 Lidköpings kommun Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Lilla Edets kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Lysekils kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Mariestads kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Marks kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Melleruds kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

130 Munkedals kommun Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Mölndals kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Orust kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Partille kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Skara kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Skövde kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

132 Sotenäs kommun Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Stenungsunds kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Strömstads kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Svenljunga kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Tanums kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Tibro kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

134 Tidaholms kommun Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Tjörns kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Tranemo kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Trollhättans kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Töreboda kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Uddevalla kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

136 Ulricehamns kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Vara kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Vårgårda kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Vänersborgs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Åmåls kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Öckerö kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år i länet fördelat på skadetyp, kön och åldersgrupp, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,2 -2,8

*

2,4 -8,6

*

Fallolycka

5,9 2,3

*

4,0 -5,3

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

2,1 -6,5

2,7 -5,2

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 3,6

1,0 -4,3

Flickor

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,1 -0,7

2,0 -3,1

Fallolycka

3,7 0,9

1,7 -4,5

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

1,8 -2,0

*

1,7 -1,1

*

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 3,6

2,1 -0,3

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

vägtransportolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

fallolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

annat olycksfall 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

avsiktligt tillfogad skada 1987-2000

(observera bytet av skala)

0 1 2 3 4 5

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön, kommun, län och riket, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

Flickor Översikt 1987-2000

Antal barn

Kommun/ Län/ Riket

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell

föränd-

ring

(%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell föränd-

ring (%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Totalt

antal skadade

barn

Antal

per år

0-20 år i

befolkningen,

Arvika

5,9 -12,5

4,9 -9,7

730 52,1

6 290

Eda

10,8

0,0

6,4 -15,3

310 22,1

2 093

Filipstad

9,9 -5,0

7,8

0,0

389 27,8

2 634

Forshaga

10,0

0,0

8,0 10,7

411 29,4

3 302

Grums

6,2 -15,0

12,3 34,2

413 29,5

2 412

Hagfors

8,8

2,4

6,3 -2,0 * 470 33,6

3 149

Hammarö

7,3

0,0

7,2

0,0

446 31,9

4 123

Karlstad

10,4 -3,3

8,0

6,1

2 363 168,8

19 118

Kil

11,1

0,0

6,6 -7,5

454 32,4

3 389

Kristinehamn

7,2 13,7

4,6 -7,1

922 65,9

5 791

Munkfors

11,2 -2,4

8,0

4,6

9,6

Storfors

3,5 -15,5

7,5

1,9

170 12,1

1 210

Sunne

10,3 -9,0

5,2 -11,1

461 32,9

3 516

Säffle

1)

11,2

0,1

8,1

0,1

739 52,8

4 045

Torsby

8,7 -5,7

* 10,0

0,0

560 40,0

3 228

Årjäng

10,3 -5,6

4,4 -15,6

312 22,3

2 397

Länet totalt

9,3 -4,2

7,1 -1,1 * 9 285 663,2

67 601

Riket totalt

12,4 -0,8

8,5 -1,0

332 605 23 757,5 2 243 627

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

1)

Värden för år 1999. För stort bortfall år 2000 för att värden ska redovisas.

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Sunne

Arvika

Hammarö

Kristinehamn

Karlstad

Storfors

Säffle

Filipstad

Årjäng

Kil

Eda

Torsby

Munkfors

Forshaga

Grums

Hagfors

Sunne

Arvika

Hammarö

Kristinehamn

Karlstad

Storfors

Säffle

Filipstad

Årjäng

Kil

Eda

Torsby

Munkfors

Forshaga

Grums

Hagfors

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) 1987-2000 fördelat på kön, kommun samt trend för kommun, län och riket

Arvika kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Eda kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Filipstads kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

142 Forshaga kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Grums kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Hagfors kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Hammarö kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Karlstads kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Kils kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

144 Kristinehamns kommun Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Munkfors kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Storfors kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Sunne kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Säffle kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Torsby kommun

Pojkar

0 5 10 15 20 25 30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

146 Årjängs kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år i länet fördelat på skadetyp, kön och åldersgrupp, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,3 -1,6

4,0 0,5

Fallolycka

6,5 5,4

*

5,0 4,6

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

3,0 0,6

3,8 2,3

Avsiktligt tillfogad skada

0,3 3,2

2,0 5,4

*

Flickor

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

1,3 1,5

3,0 7,4

Fallolycka

5,6 5,0

2,4 0,2

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

2,2 0,4

1,8 -0,1

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 -5,9

2,3 0,5

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

vägtransportolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

fallolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

annat olycksfall 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

avsiktligt tillfogad skada 1987-2000

(observera bytet av skala)

0 1 2 3 4 5

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på kön, kommun, län och riket, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

Flickor Översikt 1987-2000

Antal barn

Kommun/ Län/ Riket

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell

föränd-

ring

(%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Aktuell

nivå, 2000

Aktuell föränd-

ring (%), 99-00

Säker-

ställd föränd-

ring

Totalt

antal skadade

barn

Antal skadade

per år

0-20 år i

befolkningen,

Askersund

12,6

5,9

7,6 -3,7

356 25,4

2 868

Degerfors

10,5 10,3

6,2

3,2

332 23,7

2 574

Hallsberg

12,6 -0,3

6,9 -6,1

493 35,2

4 107

Hällefors

8,7

0,0

5,7 -6,8

201 14,4

1 808

Karlskoga

10,4 13,1

4,6

6,4

824 58,9

7 217

Kumla

10,5

2,3

* 8,9 -10,6

543 38,8

5 078

Laxå

13,8 13,3

8,5

2,0 * 230 16,4

1 680

Lekeberg

15,3

5,7

* 9,8

3,3

133 22,2

1 913

Lindesberg

11,8

0,0

8,0

1,0

867 61,9

6 039

Ljusnarsberg

11,9

0,0

9,6

0,0

213 15,2

1 296

Nora

7,8 -24,7

* 5,6 -1,3 * 360 25,7

2 749

Örebro

12,9 -6,0

10,5 -5,3

3 946 281,9

31 704

Länet totalt

12,4 -4,4

8,9 -5,1

8 498 607,0

69 033

Riket totalt

12,4 -0,8

8,5 -1,0

332 605 23 757,5 2 243 627

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Skadade pojkar 0-20 år – aktuell nivå 2000 Skadade flickor 0-20 år – aktuell nivå 2000

Lekeberg

Degerfors

Hallsberg

Örebro

Karlskoga

Askersund

Laxå

Lindesberg

Hällefors

Ljusnarsberg

Kumla

Nora

Lekeberg

Degerfors

Hallsberg

Örebro

Karlskoga

Askersund

Laxå

Lindesberg

Hällefors

Ljusnarsberg

Kumla

Nora

Skadade pojkar/1000

14,8 till 26,8 12,3 till 14,8

9,9 till 12,3 3,5 till 9,9

Skadade flickor/1000

10,1 till 14,9

8,4 till 10,1 6,7 till 8,4 2,3 till 6,7

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) 1987-2000 fördelat på kön, kommun samt trend för kommun, län och riket

Askersunds kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Degerfors kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Hallsbergs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

150 Hällefors kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Karlskoga kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Kumla kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Laxå kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Lekebergs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Lindesbergs kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

152 Ljusnarsbergs kommun Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Nora kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Örebro kommun

Pojkar

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Flickor

0 5 10 15 20

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Riket (trend)

Länet (trend)

Kommunen

Kommunen (trend)

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år i länet fördelat på skadetyp, kön och åldersgrupp, aktuell nivå 2000 samt procentuell förändring 1999-2000

Pojkar

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

0,8 4,9

2,1 -5,4

*

Fallolycka

2,9 -3,0

*

3,5 -1,8

*

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

1,5 -3,6

1,7 -8,0

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 -9,7

*

1,1 -1,2

*

Flickor

0-12 år

13-20 år

Skadetyp

Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring Nivå 2000

Förändring (%), 99-00

Säkerställd

förändring

Vägtransportolycka

0,5 -2,7

1,4 -3,9

*

Fallolycka

1,9 -3,9

*

1,7 -5,0

Annat olycksfall; drunkning, förgiftn, brand, övrigt

1,2 0,0

1,0 -1,7

Avsiktligt tillfogad skada

0,1 0,0

3,1 8,5

* Säkerställd förändring mellan år 1999 och 2000 med 95% signifikans

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

vägtransportolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

fallolycka 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Pojkar 0-12 år

Pojkar 13-20 år

Flickor 0-12 år

Flickor 13-20 år

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

annat olycksfall 1987-2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Antal skadade per 1000 barn 0-20 år till följd av

avsiktligt tillfogad skada 1987-2000

(observera bytet av skala)

0 1 2 3 4 5

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00