STFS 2009:3

Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Box 90

981 22 KIRUNA

Tfn 0980-780 30

Fax 0980-780 31

ISSN 1654-0549

STFS 2009:3

Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter

(STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och

kulturmiljöer i renskötselområdet;

Utkom från trycket

den 15 december 2009

beslutade den 10 december 2009

Sametinget föreskriver, med stöd av 1 kap. 32 § förordningen (2007:481) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder, i fråga om Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om

miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet att 9 a, 10, 12-13 och 17 §§

ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om ersättningen finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för

landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

(EJFLU)1,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1320/2006 av den 5 september 2006 om

bestämmelser för övergång till det stöd för landsbygdsutveckling som föreskrivs i rådets

förordning (EG) nr 1698/20052,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för

landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

(EJFLU)3,

4. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och

tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling4,

5. förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

____________________

1 EUT L 277,21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698)

2 EUT L 243, 6.9.2006, s. 6 (Celex 32006R1320)

3 EUT L 368, 23.12.2006, s. 15 (Celex 32006R1974)

4 EUT L 368, 23.12.2006, (Celex 32006R1975)

STFS 2009:3

2

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

förna: dött växtmaterial på marken som fortfarande har kvar sin struktur och ännu inte

brutits ned,

kräva skötsel för att behålla sina värden: marken har sådan växtlighet att årlig skötsel krävs

för att hindra att markvegetationen bildar förna,

landskapselement: landskapselement som krävs för att kvalificera renvall som objekt och

som uppfyller förutsättningarna i 22 §,

objekt: renvallar och renstängsel,

renstängsel: renstängsel som uppfyller förutsättningarna i 23 §,

renvall: renvallar som uppfyller förutsättningarna i 21 §,

sameviste: samisk traditionell boplats från medeltid in i modern tid. Samevistet består av

en bovall med traditionella byggnader eller lämningar av dessa. Samevistet kan även

innefatta en eller flera renvallar och renstängsel,

skadlig ansamling av förna: en ansamling av förna som kan leda till uppluckring av

grässvålen eller på annat sätt skada markens natur- eller kulturmiljövärden,

traditionell: huvudsakligen uppförd före motoriseringen av renskötseln, d.v.s. före 1960,

träd och buskar av igenväxningskaraktär: träd och buskar som kunnat etablera sig p.g.a. att

renvallen/renstängslet inte längre används vid renskötsel och/eller som kan skada natur-

och kulturmiljövärden; hit räknas varken de träd och buskar som haft en funktion i den

traditionella renskötseln eller deras ersättningsträd, samt

öppen mark: sådan mark där markvegetationen inte påverkas av skugga eller annan

konkurrens från träd och buskar.

Tvärvillkor

3 § I 2 kap. 6 § förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder finns

bestämmelser om tvärvillkoren för miljöersättningar.

4 § I 1 kap. 4 – 35 §§ Statens jordbruksverks föreskrift (SJVFS 2004:85) om direktstöd finns

bestämmelser om de föreskrivna tvärvillkoren som ska iakttas.

5 § De extra tvärvillkoren, för miljöersättningarna, utgörs av följande bestämmelser:

1. Miljöbalken 14 kap. 17-18 §§.

2. Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel; 39-40, 44 och 47 §§.

3. Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska

bekämpningsmedel.

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:51) om tillstånd och kunskapskrav

för användning av vissa bekämpningsmedel.

5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:94) om skyldighet att föra

anteckningar vid användning av bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för

pollinerande insekter.

6. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och

biotekniska organismer; 3 kap. 5-7 §§.

STFS 2009:3

3

6 § För känsliga områden enligt förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser

växtnäring utgör dessutom följande bestämmelser extra tvärvillkor:

1. Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket; 7 § punkt 2 och 3 samt 8 §

andra stycket.

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket

vad avser växtnäring; 17, 23 och 27 - 28 §§.

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:119) om hänsyn till natur- och

kulturvärden i jordbruket; 10-11 §§.

7 § För de delar av landet som inte är känsliga områden enligt förordning (1998:915) om

miljöhänsyn i jordbruket och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om

miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring utgör dessutom följande bestämmelser

extra tvärvillkor:

1. Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket; 6 - 7, 8 andra stycket samt 11

§§.

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket

vad avser växtnäring.

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:119) om hänsyn till natur- och

kulturvärden i jordbruket; 10-11 §§.

Allmänt om ansökningar m.m.

8 § En ansökan eller redovisning ska göras skriftligen på det sätt, inlämnas inom den tid

och innehålla de uppgifter som framgår av EG:s regler, landsbygdsförordningen, dessa

föreskrifter eller den blankett på vilken uppgifterna ska lämnas. Detsamma gäller

uppgifter som senare ändras eller tillförs en ansökan eller redovisning.

Uppgifter som inte påverkar ersättningsbeloppet eller utbetalningen av ersättningen får

lämnas muntligt om Sametinget tillåter det.

En ansökan eller redovisning ska lämnas in i original och vara undertecknad av

sökanden eller behörig firmatecknare för sökanden.

En ansökan, redovisning eller anmälan som ska lämnas till Sametinget men lämnats till

länsstyrelsen, eller tvärtom, ska anses som inkommen den dag den lämnats till ovan

nämnda myndigheter.

Ansökan om åtagande för natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

9 § Åtagandeperioden börjar löpa den 1 januari och omfattar en period av fem år.

9 a § En ansökan om åtagande för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i

renskötselområdet kan kompletteras med en ansökan om stöd för den regionala

kompletterande insatsen röjning av stigar till samevisten.

10

§

Ett åtagande för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i

renskötselområdet får avslutas under förutsättning att den nya ansökan om åtagande

omfattar minst samma renvallar och areal och samma renstängsel med samma längd.

STFS 2009:3

4

11 § Om den sökande är annan än berörd sameby får den berörda samebyn yttra sig över

den sökandes möjlighet att genomföra åtagandet.

12 § Ansökan om åtagande med början 2010 ska göras på Sametingets blankett ”Ansökan

– natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet”. Blanketten ska ha kommit in till

Sametinget senast den 15 mars 2010 och då innehålla tydliga uppgifter om följande

1. vem som ansöker om åtagande,

2. varje objekts typ,

3.

läget för varje objekt enligt rikets nät. En kopia av originalkarta från

Lantmäteriverket på vilken varje renvall och renstängsel som ingår i ansökan markerats

ska bifogas ansökan. Skalan ska vara sådan att läget av enskilda objekt framträder tydligt,

4. varje objekts omfattning,

5. för renvallar, en beteckning på de kartskisser som ska bifogas ansökan enligt fjärde

stycket,

6. för renvallar, det landskapselement som gör att varje renvall som ingår i ansökan

kvalificerar sig för ersättning,

7. för renvallar, foto och skriftlig redovisning som beskriver renvallens historik och vem

eller vilka som nyttjat renvallen,

8. om ansökan kompletterats med insatsen röjning av stigar till samevisten; uppgift om

vilket objekt stigen hör till, och

9. om ansökan även avser insatsen röjning av stigar till samevisten; uppgift om ansökt

omfattning.

Läget på varje objekts mittpunkt ska anges med minst sexsiffriga x- och y-koordinater

enligt rikets nät.

Omfattningen av renvallar ska anges i hektar med två decimalers noggrannhet.

Redovisning av renvallar ska göras med varje renvalls areal projicerad i ett horisontalplan.

Utebliven decimal i redovisningen av renvallar ska betraktas som en nolla. Omfattningen

av renstängsel ska anges i löpmeter.

För varje renvall som ingår i ansökan om åtagande ska en kartskiss bifogas som visar

renvallens gränser och landskapselementens läge inom vallen. Skissen ska vara ett fullgott

stöd för att återfinna de gränser som enligt 15 § ska ha markerats i terrängen.

Är blanketten inte inkommen och villkoren i punkterna 1-3 och 8 inte uppfyllda senast

den 9 april 2010 kan ett åtagande med början år 2010 inte godkännas.

Komplettering med uppgifter som avses i punkterna 4-7 och 9 får göras senast den 15

juni 2009.

Komplettering med andra uppgifter än de som avses i punkterna ovan får göras inom

den tid som Sametinget begär men alltid innan Sametinget har lämnat besked om resultat

av administrativa kontroller eller om att fältkontroll av den sökandes objekt kommer att

göras.

Ansökan om utbetalning

13 § Ansökan om utbetalning för år 2010 ska göras på Sametingets blankett ”Ansökan –

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet”. Blanketten ska ha kommit in till Sametinget

senast den 15 mars 2010 och ska innehålla tydliga uppgifter om vem som ansöker om

utbetalning i enlighet med sitt åtagande.

STFS 2009:3

5

Är blanketten inte inkommen och det inte tydligt framgår vem som ansöker om

utbetalning senast den 9 april 2010, kan en ansökan om utbetalning inte godkännas.

Komplettering med andra uppgifter får göras inom den tid som Sametinget begär men

alltid innan Sametinget har lämnat besked om resultat av administrativa kontroller eller

om att fältkontroll av den sökandes objekt kommer att göras.

Kompletteringar och ändringar av ansökan

14 § Det är tillåtet att dra tillbaka objekt, eller minska objektens omfattning, från en

ansökan om åtagande eller en ansökan om utbetalning. En sådan ändring ska göras

skriftligen innan Sametinget har lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller

av de aktuella uppgifterna eller att kontrollbesök kommer att göras.

Anpassning av befintligt åtagande

15 § Om Sametinget vid en kontroll eller på annat sätt fastställer att ett åtagandes

omfattning skiljer sig från den omfattning sökanden angivit i sin ansökan om åtagande, får

Sametinget anpassa åtagandets omfattning till de av Sametinget fastställda uppgifterna. I

de fall Sametinget fastställer en större omfattning än den omfattning den sökande angivit i

sin ansökan om åtagande får Sametinget anpassa åtagandet först efter överenskommelse

med sökanden.

Ansökan om övertagande av åtagande m.m.

16 § En sökande får helt eller delvis överta en annan sökandes ansökan om åtagande,

beslut om åtagande eller ansökan om utbetalning.

Ansökan om ett sådant övertagande ska göras på Sametingets blankett ”Övertagande –

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet”.

17 § Blanketten enligt 16 § ska ha kommit in till Sametinget senast den 15 juni 2010 och

ska då innehålla tydliga och fullständiga uppgifter om

1. vem som överlåtit och vem som övertagit hela eller delar av en ansökan om

åtagande, ett beslut om åtagande eller en ansökan om utbetalning,

2. överlåtelsens omfattning, samt

3. datum för överlåtelsen.

En handling som lämnats in till Sametinget och som vid ovannämnda tidpunkt inte

uppfyller kraven som avses i första stycket 1-3, är en anmälan om övertagande först vid

den senare tidpunkt då handlingen har kompletterats så att kraven är uppfyllda.

Om det finns brister endast i fråga om redovisningen av vissa objekt och om sökanden

inte kompletterar sin anmälan eller ansökan i dessa avseenden omfattar anmälan eller

ansökan endast de objekt som redovisats på föreskrivet sätt.

Komplettering med andra uppgifter får ske inom den tid som Sametinget begär men

alltid innan Sametinget lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller eller att

kontrollbesök kommer att göras.

18 § Om övertagaren är annan än berörd sameby får den berörda samebyn yttra sig över

övertagarens möjlighet att genomföra åtagandet.

STFS 2009:3

6

Markering av objekt i terrängen

19 § Gränserna för varje enskilt objekt ska tydligt framgå i terrängen genom markering

eller på något annat likvärdigt sätt. För markeringar gäller skötselvillkor enligt 24 § under

hela åtagandeperioden.

Kontroll

20 § För varje kontrollbesök ska den rapport som avses i artikel 28 i kommissionens

förordning (EG) nr 796/20045 innehålla uppgifter om vilka objekt, skötselvillkor och andra

villkor som kontrollerats samt resultatet av kontrollerna. För renvallar ska också anges

vilka typer av värdefulla landskapselement enligt 22 § som förekommer inom objektet.

Kvalificering av objekt

Renvall

21 § För att en renvall ska vara ersättningsberättigande ska den uppfylla följande krav

1. marken och markvegetationen inom hela vallen ska visa på långvarig renskötsel,

2. vallen ska kräva skötsel för att behålla sina natur- och kulturvärden,

3. minst en fjärdedel av vallen ska bestå av öppen mark,

4. inom eller i nära anslutning till vallen ska det förekomma minst ett landskapselement

av de typer som anges i 22 §,

5. vallen ska huvudsakligen vara anlagd före 1960 och ska omfatta minst 0,20 hektar.

Till renvall får även anslutande viste räknas.

22 § Följande landskapselement kan användas för kvalificering av renvallar enligt 21 §

under förutsättning att elementen är fullt synliga ovan mark och används eller har använts

i samband med renskötsel

1. stängsel som uppfyller kraven enligt 23 § eller rester av sådant stängsel,

2. bostadskåta av traditionell typ eller rester av sådan kåta,

3. bod eller förrådsställning eller rester av sådana anläggningar,

4. jordkällare eller mjölkgrop eller rester av sådana anläggningar,

5. härd eller rökhärd,

6. träd som bär tydliga spår av att ha använts i samband med renskötsel.

Ett enskilt landskapselement får inte användas för kvalificering av mer än en renvall.

Renstängsel

23 § För att ett renstängsel ska vara ersättningsberättigande ska det uppfylla följande krav

1. stängslet ska ha använts för renskötsel,

2. stängslet ska vara uppfört av naturmaterial motsvarande naturmiljön på platsen,

3. stängslet ska i huvudsak vara uppfört före 1960, och

____________________

5 EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).

STFS 2009:3

7

4. den del av stängslet som ansökan avser ska vara hel.

Till renstängsel får även anslutande fångstarmar räknas.

Skötselvillkor

24 § Stödmottagaren är skyldig att inom hela renvallen eller renstängslet se till att

1.

träd och buskar av igenväxningskaraktär är borttagna vid slutet av

åtagandeperiodens andra år.

2. ingen skadlig ansamling av grenar och kvistar eller förna från gräs, örter, löv och

skott förekommer på marken,

3. landskapselement av de typer som räknas upp i 22 § inte skadas eller tas bort.

Om en renvall vid tillfället för ansökan om åtagande i väsentlig omfattning är bevuxen

med träd och buskar av igenväxningskaraktär får borttagandet skjutas upp till slutet av

åtagandeperiodens andra år.

25 § Skötselvillkor enligt 24 § gäller för en zon om fem meters bredd på vardera sidan om

renstängsel inklusive eventuella anslutande fångstarmar.

För renstängsel gäller förutom skötselvillkoren i 24 § att stödmottagaren är måste

underhålla renstängslet på sådant sätt att det är funktionsdugligt eller skulle ha varit det

om stängslet omslutit hela renvallen. Stängslet ska underhållas med naturmaterial

motsvarande naturmiljön på platsen.

Komplement till miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i

renskötselområdet

Stigar till samevisten

26 § Ersättning får lämnas för insatsen röjning och skötsel av stigar till samevisten om

insatsen bidrar till att ytterligare förstärka natur- och kulturmiljövärden samt bevara det

samiska kulturlandskapet. För att insatsen röjning av stig ska vara ersättningsberättigad

ska den uppfylla följande krav

1. stigen ska vara en traditionell färdväg till ett eller flera samiska visten, och

2. det ska föreligga ett skötselbehov av stigen.

27 § Sametinget får fastställa antal kilometer röjning av stigar vid var och en av

stödmottagarens ersättningsberättigade sameviste.

Skötselvillkor

28 § Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska tas bort årligen.

29 § Utöver skötselvillkoret i 28 § får Sametinget besluta om ett eller flera av följande

särskilda skötselvillkor

1. på vilket sätt stigen ska vara användbar,

2. hur stigen ska vara märkt.

Sametinget får precisera när och i vilken omfattning de särskilda skötselvillkoren ska

gälla.

STFS 2009:3

8

Undantag

30 § Om det finns särskilda skäl kan Sametinget medge en sökande undantag från

bestämmelserna i 8-19 §§ i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 16 april 20076

------------------------

Denna författning träder i kraft den 21 augusti 20077

------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning8 träder i kraft den 11 december 2008 men skall tillämpas från och

med den 1 januari 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller dock beträffande ärenden som väckts före den 1 januari

2008.

-----------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning9 träder i kraft den 1 januari 2009

2. Äldre bestämmelser gäller beträffande ärenden som väckts före den 1 januari 2009.

-----------------------

Denna författning10 träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre bestämmelser gäller för stöd

som avser tidigare stödår.

SARA LARSSON

Peter Engström

____________________

6 STFS 2007:7

7 STFS 2007:8

8 STFS 2008:2

9 STFS 2008:3

10 STFS 2009:3