SvKFS 2001:1

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om utrustning för förbruknings1, frånkoppling1. Beslutade den 11 december 2001. Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) föreskriver med stöd av 16 § förordningen (1994:1806) om systemansvar att följande skall gälla för innehavare av elektriska anläggningar för överföring av el och innehavare av elektriska anläggningar bestående av elpanna eller värmepump med en eleffekt lika med eller högre än 5 MW. Definitioner 1 § I denna författning avses med Elnät

Affärsverket svenska kraftnäts

författningssamling

Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby

Kraftnät

ISSN 1402-9049

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

och

SvKFS 2001:1

allmänna råd om utrustning för förbruknings-

Utkom från trycket

1.

frånkoppling

1,

den 28 december 2001

Beslutade den 11 december 2001.

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) föreskriver med stöd av

16 § förordningen (1994:1806) om systemansvar att följande skall gälla för

innehavare av elektriska anläggningar för överföring av el och innehavare

av elektriska anläggningar bestående av elpanna eller värmepump med en

eleffekt lika med eller högre än 5 MW.

Definitioner

1 § I denna författning avses med

Elnät

Stamnät

Stamnätsstation

Manuell

förbruknings-

frånkoppling

(MFK)

Automatisk

förbruknings-

frånkoppling

(AFK)

En nätkoncessionsinnehavares sammankopplade elek­

triska anläggningar för överföring av el som innehas

med nätkoncession för linje eller med nätkoncession för

område.

Svenska Kraftnäts elnät med en nominell spänning om

220 kV eller högre.

Ställverk, transformatorstation och dylikt, som i sin

helhet ingår i stamnätet samt transformatorstation med

transformator ansluten till stamnätet.

Manuellt avbrytande av elöverföring till elektrisk anlägg­

ning för användning eller överföring av el.

Automatiskt avbrytande av elöverföring till elektrisk an­

läggning för användning eller överföring av el vid

underfrekvens genom fast installerad utrustning.

1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den

22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och före­

skrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204,

21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034, ändrat genom Europaparlamentets och rådets di­

rektiv 98/48/EG (EGT L 217,5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SvKFS 2001:1

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)

2 § Elnät som är direkt anslutna till stamnätsstation skall ha installerad ut­

rustning för styrning och övervakning som möjliggör MFK på order av

Svenska Kraftnät. Utrustningen skall vara utformad på sätt som möjliggör

att totalt sett lägst 50 procent av vid varje tidpunkt aktuell elöverföring kan

avbrytas. MFK skall kunna ske inom 15 minuter från beordringen och

kunna utföras i fem steg varvid varje steg skall omfatta cirka tio procent av

förbrukningen. Aterinkoppling skall kunna ske först efter att Svenska

Kraftnät givit sitt medgivande och högst i den omfattning som Svenska

Kraftnät anger.

Utrustningen skall vara utformad så att den förbrukning som skall kunna

frånkopplas genom MFK till högst en femtedel omfattar förbrukning som

skall kunna frånkopplas genom AFK enligt 3 §.

Allmänna råd. För att manuell förbrukningsfrånkoppling skall funge­

ra i driftskedet är det nödvändigt att en planering genomförs i förväg.

Sådan planering bör så långt som möjligt samordnas med den bered­

skapsplanering som skall ske enligt bestämmelser i elberedskapslag-

en (1997:288), förordningen (1997:294) om elberedskap och

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter (SvKFS 1997:2) om

åtgärder som kan utgöra beredskapsåtgärder enligt elberedskapslag-

en. Frånkoppling bör planeras så att stora elpannor och värmepumpar

i värmesystem där alternativ värmeproduktion finns frånkopplas

först.

Enligt 8 kap. 2 § eliagen skall, i den utsträckning systemansvaret så

medger, begränsning och avbrytande av överföringen genomföras så

rättvist som möjligt. I detta kriterium inbegrips enligt lagförarbetena

framför allt s.k. roterande bortkoppling, vilket innebär att överföring­

en avbryts under en begränsad tidsperiod. Därefter återupptas överfö­

ringen i området varvid överföringen avbryts på samma sätt i ett

annat område. Kriteriet innebär också att den roterande bortkoppling-

en inte påbörjas i samma område varje gång utan att man försöker

sprida detta så mycket som möjligt (prop. 1996/97:136 sid 171).

Manuell förbrukningsfrånkoppling bör därför genomföras genom

roterande bortkoppling. Den frånkopplade förbrukningen får dock

vid sådan rotering inte understiga det av Affärsverket svenska kraft­

nät beordrade värdet.

Automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK)

3 § Elnät som är direkt anslutna till stamnätsstation belägen söder om 61°

nordlig bredd skall ha utrustning installerad som möjliggör AFK.

Utrustning för AFK skall vara installerad i sådan omfattning att frånkopp-

ling kan ske av totalt sett lägst 30 procent av vid varje tillfälle aktuell

elöverföring exklusive elöverföring till sådana elektriska anläggningar som

anges i 4 §. Utrustning får inte vara så inställd att tillkoppling sker automa­

tiskt. Återinkoppling skall kunna ske först efter att Svenska Kraftnät givit

sitt medgivande och högst i den omfattning som Svenska Kraftnät anger.

Utrustningen skall vara utformad på sätt som innebär att frånkoppling

sker i fem ungefär lika stora steg när frekvensen understiger följande

värden:

- Steg 1: 48,8 Hz i 0,15 sekunder

SvKFS

2001:1

- Steg 2: 48,6 Hz i 0,15 sekunder

- Steg 3: 48,4 Hz i 0,15 sekunder

- Steg 4: 48,2 Hz i 0,15 sekunder och vid 48,6 Hz i 15 sekunder

- Steg 5: 48,0 Hz i 0,15 sekunder och vid 48,4 Hz i 20 sekunder

De närmare tekniska kraven på hur utrustning för AFK skall vara utformad

anges i bilaga 1.

Frånkoppling av elpanne- och värmepumpsanläggningar

4 § Elektrisk anläggning bestående av elpanna eller värmepump med en

eleffekt om minst 5 MW och som är ansluten till ett elnät som direkt eller

via andra elnät är anslutet till en stamnätsstation belägen söder om latituden

61° nordlig bredd skall ha utrustning installerad som medför AFK. Utrust­

ningen får inte vara så inställd att återinkoppling sker automatiskt. Aterin-

koppling skall kunna ske först efter att Svenska Kraftnät givit sitt medgiv­

ande och högst i den omfattning som Svenska Kraftnät anger.

För elpannor och värmepumpar skall AFK-utrustningen vara inställd så

att frånkoppling sker i fyra steg beroende på effektstorlek när frekvensen

understiger följande värden:

Lika med eller större än 35 MW

49,4 Hz i 0,15 sekunder

Lika med eller större än 25 MW, mindre än 35 MW

49,3 Hz i 0,15 sekunder

Lika med eller större än 15 MW, mindre än 25 MW

49,2 Hz i 0,15 sekunder

Lika med eller större än

5 MW, mindre än 15 MW

49,1 Hz i 0,15 sekunder

De närmare tekniska kraven på hur sådan utrustning för AFK skall vara

utformad anges i bilaga 2.

Provning

5 § Utrustning för AFK skall driftprovas före idrifttagning. Utrustning som

tagits i drift skall driftprovas vart fjärde år. Provningen skall dokumenteras.

Avställning

6 § Med undantag för tagande ur drift vid nödvändiga anläggnings- eller

underhållsåtgärder skall installerad utrustning för AFK alltid vara i drift.

Undantag

7 § Dessa föreskrifter gäller inte elnät vilka innehas av Banverket.

8 § Kraven i bilaga 1 och 2 gäller inte utrustning för AFK som var i drift år

2000 och uppfyller i 3 och 4 §§ angivna funktioner.

9 § Svenska Kraftnät kan efter ansökan medge undantag från kravet i 2 §

andra stycket om uppfyllandet av kravet skulle kräva åtgärder som inte kan

göras till skälig kostnad.

Svenska Kraftnät kan efter ansökan medge undantag från kraven i 3 § om

SvKFS

2001:1

annan än innehavaren av elnätet enligt avtal med denne tillser att frånkopp-

ling kan ske i den omfattning och på det sätt som anges i 3 §.

Svenska Kraftnät kan efter ansökan medge undantag från kraven i 4 § om

elpannor och värmepumpar utgör de enda värmeproduktionsenheterna i d et

aktuella värmesystemet.

Övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002.

1. Utrustning för AFK som tagits i d rift före den 1 januari 2001 skall drift­

provas vartannat år. Utrustning som tagits i drift efter den 1 januari 2001

skall driftprovas vart fjärde år.

2. Utrustning för AFK vilken är i drift vid ikraftträdandet av dessa föreskrift­

er och som inte driftprovats under 2000 eller senare skall provas inom tolv

månader från ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Jan Magnusson

Bertil Persson

4

Bilaga 1

SvKFS 2001:1

Tekniska krav på utformning av utrustning för AFK enligt 3 §

Funktionskrav

Utrustning för AFK skall vid frekvensfall till området 48-49 Hz koppla bort

elförbrukning i fe m steg. Konstruktionen skall vara så att utebliven funktion

föredras framför sådan funktion som medför oönskad frånkoppling.

Mätning av frekvensen skall göras på stationens högsta spänningsnivå.

AFK-utrustningen skall även kunna aktiveras genom utifrån kommande

signal.

Om automatiken kräver yttre matning skall denna vara batterisäkrad.

Bortfall av elförsörjningen för AFK-utrustning får inte leda till att AFK-

funktionen utlöses. Utrustningen skall kunna funktionsprovas. Frekvensrelä

skall vara dokumenterat okänsligt för spänningsförändringar som uppträder

i samband med större störningar. Utrustning för AFK skall uppfylla gällan­

de produktstandard för reläer (IEC 60255).

Tekniska data

Följande tekniska data skall gälla

Frekvensområde

Mätnoggrannhet

Inställningsområde

Funktionstid

Återgångsförhållande

Återgångstid

Mätspänningsområde

Underspänningsblockering

Tidsfördröjning

Frånsignalingång

Tillsignalingång

Brytförmåga utgångar

ör utformning av AFK-utrustning:

45-55 Hz

max +/-0,03 Hz

45-50 Hz i steg om 0,1 Hz

0,15 s (inkl mättid och brytartid)

> 99,9% av funktionsvärdet

Tillslag < 0,07 s

60-120% av märkspänning

< 60% av märkspänning

0-20 s

1 st

1 st

Anpassad till aktuella brytare

5

SvKFS 2001:1

Bilaga 2

Tekniska krav på utformning av utrustning för AFK enligt 4 §

Funktionskrav

Utrustning för AFK skall vid frekvensfall till området 49,0-49,5 Hz koppla

bort elförbrukning i fem steg. Konstruktionen skall vara så att utebliven

funktion föredras framför sådan funktion som medför oönskad frånkopp-

ling. Mätning av frekvensen skall göras på stationens högsta spänningsnivå.

AFK-utrustningen skall även kunna aktiveras genom utifrån kommande

signal.

Om automatiken kräver yttre matning skall denna vara batterisäkrad.

Bortfall av elförsörjningen för AFK-utrustning får inte leda till att AFK-

funktionen utlöses. Utrustningen skall kunna funktionsprovas. Frekvensrelä

skall vara dokumenterat okänsligt för spänningsförändringar som uppträder

i s amband med större störningar. Utrustning för AFK skall uppfylla gällan­

de produktstandard för reläer (IEC 60255).

Tekniska data

Följande tekniska data skall gälla

Frekvensområde

Mätnoggrannhet

Inställningsområde

Funktionstid

Återgångsförhållande

Återgångstid

Mätspänningsområde

Underspänningsblockering

Tidsfördröjning

Frånsignalingång

Tillsignalingång

Brytförmåga utgångar

or utformning av AFK-utrustning:

45-55 Hz

max +/-0.05 Hz

49,0-M9,5 Hz i steg om 0,01 Hz

0,15 s (inkl mättid och brytartid)

> 99,9% av funktionsvärdet

Tillslag < 0,07 s

60-120% av märkspänning

< 60% av märkspänning

0-1 s

1 st

1 st

Anpassad till aktuella brytare

6