Upphävd författning

Lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1931-05-20
Ändring införd
SFS 1931:152
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom lag (1970:413).
2 § har upphävts genom lag (1970:413).

Obehörigt användande eller yppande av yrkeshemligheter samt liknande brott

3 §  I näringsverksamhet anställd person, som under den tid, tjänstavtalet är gällande, i avsikt att bereda sig eller annan fördel eller att göra skada, obehörigen använder sig av eller yppar fabrikationssätt, anordning, affärsförhållande eller annat, varom han under samma tid erhållit kännedom och som han vet utgöra en arbetsgivarens yrkeshemlighet, straffes med dagsböter eller med fängelse i högst ett år; ersätte ock uppkommen skada.

[S2]Lag samma vare, om någon i annat fall, i avsikt varom i första stycket förmäles, obehörigen använder sig av eller giver annan del av ritning, mönster, modell, schablon eller dylik teknisk förebild, som han för utförande av arbete eller eljest för affärsändamål fått sig anförtrodd.

[S3]I fråga om den som är anställd hos det allmänna tillämpas bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) i stället för första stycket. Lag (1980:881).

4 §  Är gärning, som avses i 3 §, enligt (22 kap. strafflagen) att bedöma såsom trolöshet mot huvudman, skall vad i sagda paragraf finnes stadgat ej vinna tillämpning.

5 §  Om någon i avsikt, som omförmäles i 3 §, obehörigen använder sig av eller giver annan del av yrkeshemlighet eller i paragrafens andra stycke avsedd förebild, varom han vunnit kännedom genom honom lämnat meddelande av den i samma paragraf angivna art, varde, såframt han, då han mottog meddelandet, ägde kännedom om de förhållanden, som gjorde detsamma otillåtet, straffad på sätt i 3 § sägs ävensom förpliktad att gottgöra uppkommen skada.

[S2]6-8 §§ har upphävts genom lag (1977:102).

9 § har upphävts genom lag (1974:161).

Allmänna bestämmelser

10 §  Med näringsverksamhet förstås i denna lag varje huvudsakligen på ekonomisk vinst för dess utövare riktad yrkesmässig verksamhet. Lag (1942:246).

11 §  Berättigad att anställa talan enligt denna lag är i de uti 3 och 5 §§ angivna fall den, vilkens yrkeshemlighet eller förebild obehörigen använts eller röjts.

[S2]Allmän åklagare må ock väcka påstående om straff för brott, varom i denna lag förmäles, i de uti 3 och 5 §§ nämnda fall dock endast efter angivelse av den, som enligt första stycket äger anställa talan i anledning av sådant brott. Lag (1977:102).

12 § har upphävts genom lag (1980:881).

13 §  Var, som vill fordra skadestånd enligt denna lag, skall inom två år från den dag, då skadan timade, anhängiggöra sin talan hos domstol. Försummas det, have han förlorat sin talan.

14 §  Böter, som ådömas enligt denna lag, tillfalla kronan. Lag (1942:246).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens

Ändring, SFS 1942:246

  Omfattning
  ändr. 1-3, 6, 9-11, 14 §§; rubr. närmast före 9 § sättes närmast före 10 §; ny rubr. närmast före 9 §

Ändring, SFS 1960:647

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1960:731

  Omfattning
  ändr. 9, 11 §§

Ändring, SFS 1970:413

  Förarbeten
  Prop. 1970:57
  Omfattning
  upph. 1, 2 §§; ändr. 11 §

Ändring, SFS 1974:161

  Förarbeten
  Prop. 1974:4
  Omfattning
  upph. 9 §; utgår rubr. närmast före 9 §; ändr. 11 §

Lag (1977:102) om ändring i lagen (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:176
  Omfattning
  upph. 6-8 §§; utgår rubr. närmast före 6 §; ändr. 11 §

Lag (1980:881) om ändring i lagen (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens

Ändring, SFS 1990:409

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens. Bestämmelserna om skadestånd i den lagen tillämpas dock alltjämt i fråga om handlingar som har företagits före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph.