Lag (1949:165) angående beslag å vissa skrifter

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1949-04-22
Ändring införd
SFS 1949:165 i lydelse enligt SFS 2002:912
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Är riket i krig eller krigsfara och anträffas vid avdelning av Försvarsmakten skrift, på vilken tryckfrihetsförordningen inte är tillämplig, och innefattar dess spridande uppenbart sådan enligt lag straffbar uppvigling att krigsman därigenom kan förledas åsidosätta sin tjänsteplikt, får skriften, efter beslut av befattningshavare som enligt lag har rätt att avgöra frågor om disciplinansvar beträffande personal vid avdelningen, tas i beslag. Är fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärd som nu sagts vidtas av annan befattningshavare av lägst fänriks tjänstegrad. Anmälan därom skall dock skyndsamt göras hos befattningshavare som först sagts. Denne har att genast pröva, om beslaget skall bestå. Lag (2002:912).

2 §  Har skrift med stöd av 1 § tagits i beslag, skall befattningshavare, som meddelat beslut därom eller fastställt åtgärd av annan befattningshavare, genast överlämna ett exemplar av skriften jämte underrättelse om beslaget till allmän åklagare; om dennes skyldighet att pröva beslaget gälle vad i lag är stadgat.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1949:165) angående beslag å vissa skrifter

    Övergångsbestämmelse

    Denna lag träder i kraft den 1 januari 1950.
    Genom lagen upphäves lagen den 26 juni 1936 (nr 328) angående indragning av vissa skrifter; dock skall vad i nämnda lag är föreskrivet alltjämt äga tillämpning i fråga om skrift, beträffande vilken förordnande om indragning meddelas före nya lagens ikraftträdande.

Ändring, SFS 1972:364

Lag (1977:1019) om ändring i lagen (1949:165) angående beslag å vissa skrifter

Lag (2002:912) om ändring i lagen (1949:165) angående beslag å vissa skrifter

Förarbeten
Rskr. 2001/02:233, Prop. 2001/02:74, Bet. 2001/02:KU21
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-01-01