Upphävd författning

Kyrkomusikerförordning (1950:375)

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1950-06-02
Ändring införd
SFS 1950:375
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  2 mom. Varje territoriell församling skall utgöra ett kyrkomusikerdistrikt. Om det finns särskilda skäl, får en församling delas upp i skilda distrikt eller flera församlingar helt eller delvis förenas med varandra till ett distrikt. Förordning (1983:566).

1 §  3 mom. Med församling avses i denna stadga den eller de församlingar, som utgöra kyrkomusikerdistriktet eller vari distriktet ingår.

Med kyrkoråd avses i denna stadga, där ej annat sägs, kyrkorådet i församlingen eller, där församlingar tillsammans bilda ett kyrkomusikerdistrikt, det för församlingarna gemensamma kyrkorådet.

Om flera församlingar tillsammans bildar ett pastorat eller en annan kyrklig samfällighet, avser vad som sägs om församling i stället samfälligheten och vad som sägs om kyrkoråd i stället samfällighetens kyrkoråd. Detta gäller dock endast i den mån det är fråga om angelägenheter som ankommer på samfälligheten enligt lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter, bestämmelser som avses där eller beslut som har fattats med stöd av den lagen. Förordning (1983:566).

3 §  2 mom. Den som tillfälligt skall utöva tjänst som organist, kyrkokantor eller biträdande kyrkomusiker anställes som innehavare av extra tjänst eller arvodestjänst.

[S2]Den som tillfälligt skall utöva tjänst som skolkantor anställes som innehavare av extra ordinarie eller extra tjänst eller som orgelspelare. Förordning (1978:877).

5 §  5 mom. Domkapitlet fastställer distriktsindelning. Förordning (1983:566).

10 §  7 mom. upphävd genom förordning (1978:877).

20 §  2 mom. Skolkantor må endast då särskilda skäl föreligga åläggas biträda vid flera än en högmässa samma dag eller tjänstgöra vid flera än 24 gudstjänster årligen i annan gudstjänstlokal än den eller dem, dit hans kyrkomusikaliska tjänstgöring huvudsakligen är förlagd.

[S2]Skolkantor må ej åläggas att årligen biträda vid flera än åtta tillfälligtvis ifrågakommande gudstjänster eller andaktsstunder.

[S3]För kyrkomusikaliska åligganden må skolkantor ej tagas i anspråk på sådana tider, att han därav hindras fullgöra sin lärartjänst. Förordning (1978:877).

22 §  De åligganden, som skola åvila biträdande kyrkomusiker, framgå av den för varje sådan tjänst gällande instruktionen. Därest i tjänst såsom biträdande kyrkomusiker ingår fyllnadstjänstgöring, skola beträffande dylik tjänstgöring bestämmelserna i 13-17 d §§ äga motsvarande tillämpning. Förordning (1978:877).

30 §  8 mom. Skall domkapitlet upprätta nytt förslag sedan beslutet med det ursprungliga förslaget har ändrats eller upphävts efter överklagande, får domkapitlet på förslaget bara föra upp dem som på förfrågan skriftligen har förklarat sig kvarstå som sökande. Förordning (1987:549).

56 §  4 mom. Kyrkorådet får begära att skolstyrelsen beslutar i frågor som rör den kyrkomusikaliska delen av en skolkantorstjänst. Kyrkorådet får också begära att skolstyrelsens beslut i sådana frågor skall överlämnas för fastställelse till den myndighet hos vilken skolstyrelsens beslut får överklagas. Förordning (1987:549).

59 §  2 mom. Ingår fyllnadstjänstgöring enligt 13 § 1 i tjänsten och uppgår det fastställda timtalet för den kyrkomusikaliska tjänstgöringen till högst 29 veckotimmar, skola de på tjänstgöring motsvarande högst 30 veckotimmar belöpande avlöningskostnaderna, i den mån de icke avse flyttningskostnadsersättning, reseersättning, sjukvård och begravningshjälp, fördelas mellan pastoratet och vederbörande skola i förhållande till timtalet för den kyrkomusikaliska verksamheten och timtalet för fyllnadstjänstgöringen. Därest den sammanlagda tjänstgöringen överstiger 30 veckotimmar, skall vid fördelningen timtalet för fyllnadstjänstgöringen minskas med överskjutande timtal.

[S2]Fullgör innehavare av ordinarie eller extra ordinarie organisttjänst eller extra ordinarie biträdande kyrkomusikertjänst fyllnadstjänst göring enligt 13 § 1 vid skola där musiklärartjänst av samma anställ ningsform som kyrkomusikertjänsten tillhör eller skulle tillhöra lägre lönegrad än kyrkomusikertjänsten, skall skolan dock icke bestrida mer än som skulle belöpa på densamma därest kyrkomusikerns lön utginge efter den tjänstetidsklass, som inom den lägre lönegraden svarar mot den tjänstetidsklass inom den högre lönegraden, vari tjänstinnehavaren är placerad. Fullgöres fyllnadstjänstgöringen av extra organist eller extra biträdande kyrkomusiker eller av organist eller biträdande kyrkomusiker i arvodesanställning, skall skolan ej bestrida högre belopp av avlöningskostnaderna än som motsvarar det arvode skolan skulle haft att till kyrkomusikern utbetala, därest han varit timlärare i ämnet vid skolan.

[S3]Avlöningskostnaderna för vikarie, som förordnas för enbart den kyrkomusikaliska delen av tjänsten, bestridas helt av pastoratet, och samma kostnader för vikarie, som förordnas för enbart fyllnadstjänst göring enligt 13 § 1, helt av vederbörande skola.

[S4]Arvode för fyllnadstjänstgöring enligt 13 § 1 bestrides i övrigt av skolan.

[S5]Skolan skall också betala kostnaderna för de arbetsgivaravgifter som anges i 1 kap. 1 § andra stycket och 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter, till den del de skall betalas på de avlöningsförmåner som skolan har att svara för enligt första--fjärde styckena. Förordning (1983:566).

59 §  6 mom. har upphört att gälla genom förordning (1983:566).

[K10]66 §  Kyrkorådets beslut om tjänstgöringsbetyg får överklagas hos domkapitlet.

[S2]Om överklagande av kyrkorådets beslut om tillsättning av organisttjänster, tjänster som biträdande kyrkomusiker eller kyrkokantorstjänster gäller vad som föreskrivs i lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter. Kyrkorådets beslut om tillsättning av organisttjänster, extra ordinarie tjänster som biträdande kyrkomusiker eller kyrkokantorstjänster får också överklagas av sökande som domkapitlet har fört upp på förslag till tjänsten. Förordning (1987:549).

[K10]67 §  Skolstyrelsens beslut enligt denna förordning eller enligt bestämmelse som avses i förordningen får överklagas hos länsskolnämnden, när beslutet gäller

 1. tjänstledighet eller vikariat för skolkantor,
 2. tjänstledighet eller vikariat för organist eller extra ordinarie eller extra biträdande kyrkomusiker såvitt avser fyllnadstjänstgöring enligt 13 § 1,
 3. bisysslebesked för skolkantor. Förordning (1987:549).

[K10]68 §  Domkapitlets beslut får överklagas hos regeringen, när beslutet gäller

 1. medgivande att inrätta tjänst som biträdande kyrkomusiker enligt 2 § 5 mom.,
 2. fastställelse av distriktsindelning enligt 5 § 5 mom.,
 3. fastställelse av tjänstetyp enligt 5 § 6 mom.,
 4. fastställelse av anställningsform enligt 6 § andra stycket,
 5. tillgodoräkning av tjänstgöring enligt 24 § 3 mom.,
 6. befrielse från behörighetsvillkor enligt 24 § 5 mom. och 26 § 3 mom.,
 7. förslag till tillsättning av tjänst enligt 30 § 3--5 och 8 mom., 36 § och 37 § 2 mom.,
 8. förklaring att behörig sökande saknas enligt 30 § 6 mom.

[S2]Övriga beslut av domkapitlet enligt denna förordning eller enligt bestämmelser som avses i förordningen får inte överklagas, utom i fall som avses i 72 §. Förordning (1987:549).

[K10]69 §  Länsskolnämndens beslut får överklagas hos regeringen, när beslutet gäller tillsättning av tjänst enligt 37 § 1 mom. eller vikariat eller bisysslebesked enligt 67 §.

[S2]Övriga beslut av länsskolnämnden enligt denna förordning eller enligt bestämmelser som avses i förordningen får inte överklagas, utom i fall som avses i 72 §. Förordning (1987:549).

[K10]70 §  Förslag av sådan särskild nämnd som avses i 37 § 1 mom. får inte överklagas. Förordning (1987:549).

[K10]71 §  Beslut av domkapitlet om förslag till tillsättning av organisttjänst, extra ordinarie tjänst som biträdande kyrkomusiker eller kyrkokantorstjänst får överklagas också av kyrkorådet. Förordning (1987:549).

[K10]72 §  Att sådana beslut som domkapitlet och länsskolnämnden har meddelat i ärenden om tjänstledighet får överklagas hos statens arbetsgivarverk i sista instans följer av tjänstledighetsförordningen (1984:111). Förordning (1987:549).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.

Ändringar

Ändring, SFS 1951:45

  Omfattning
  ändr. 24 § 2 mom, 25, 26 §§, 29 § 1 mom, 2, 4, 10-13 p övergångsbest.

Ändring, SFS 1958:369

  Omfattning
  upph. 46 § 5 mom; nuvarande 46 § 6 mom betecknas 46 § 5 mom; ändr. 1 § 2 mom, 2 § 1, 4 mom, 3 §, 4 § 2 mom, 5 § 1, 2, 6 mom, 7, 9 §§, 10 § 3 mom, 12 § 3, 5 mom, 13 §, 15 § 2 mom, 16, 19, 20 §§, 23 § 2, 3, 5 mom, 24 § 2 mom, 26-29 §§, 30 § 4, 6 mom, 31 § 1 mom, 33 § 2 mom, 34 §, 35 § 1 mom, 37-39 §§, 48 § 2 mom, 49 § 6 mom, 50, 54-58 §§, 59 § 4 mom, 61 §, 6 p övergångsbest.; nya 10 § 7 mom, 30 § 7 mom

Ändring, SFS 1958:510

  Omfattning
  ändr. 10 § 7 mom, 20 § 1, 2 mom, 22 §

Ändring, SFS 1959:308

  Omfattning
  ändr. 35 § 1 mom, 43 § 1 mom

Ändring, SFS 1960:506

  Omfattning
  upph. 51, 60 §§

Ändring, SFS 1961:429

  Omfattning
  ändr. 10 § 3 mom

Ändring, SFS 1962:546

  Omfattning
  ändr. 4 § 2 mom, 9 § 2 mom, 10 § 3, 4, 7 mom, 12 § 1, 2 mom, 20 § 1, 2 mom, 23 § 1, 3 mom, 28 § 1 mom, 37 § 1 mom, 50 §, 54 § 2 mom

Ändring, SFS 1965:730

  Omfattning
  upph. 35 § 1 mom, 41 § 1 mom, 43, 44 §§, 46 § 3 mom; ändr. 3 §, 5 § 6 mom, 6, 17, 29, 34 §§, 35 § 2 mom, 36 § 37 § 1 mom, 41 § 2 mom, 49 §, 59 § 1, 2 mom, 61, 62 §§; ny 2 a §

Ändring, SFS 1967:189

  Omfattning
  upph. 47 §; ändr. 2 § 2, 5 mom, 5 § 6 mom, 6, 7, 13 §§, 23 § 1-4 mom, 24 § 4 mom, 26 § 3 mom, 30 § 2, 4 mom, 32, 33 §§, 35 § 3 mom, 48 § 1 mom, 50 §; nytt 9 § 3 mom

Ändring, SFS 1971:354

  Omfattning
  ändr. 2 § 1 mom, 9 § 1 mom, 13 §, 16 § 2 mom, 26 § 1 mom, 30 § 2 mom, 37 § 1 mom, 50 §, 54 § 2 mom, 55 §, 59 § 2 mom

Ändring, SFS 1971:1179

  Omfattning
  ändr. 27 §, 31 § 1 mom, 38 § 1 mom, 39, 49 §§, 59 § 4 mom

Ändring, SFS 1973:681

  Omfattning
  upph. 9 § 2 mom 31, 33 §§, 38 § 2 mom; nuvarande 24 § 4 mom betecknas 24 § 5 mom; ändr. 1 § 3 mom, 2 § 1 mom, 3 § 1 mom, 5 § 2, 4, 6 mom, 7 §, 9 § 1, 3 mom, 10 § 4 mom, 13-18, 22 §§, 24 § 1-3 mom, det nya 5 mom, 25 §, 26 § 1, 2, 4 mom, 28 § 1 mom, 29 §, 30 § 2 mom, 35 § 2 mom, 37 § 1, 2 mom, 40 § 2 mom, 48 § 1 mom, 49, 50 §§, 59 § 1-5 mom; nya 17 a-17 d §§, 24 § 4 mom, 30 § 8 mom, 59 § 6 mom, 10 kap; omtryck

Ändring, SFS 1974:630

  Förarbeten
  Prop. 1974:40
  Omfattning
  ändr. 17 c §, 59 § 2, 6 mom

Ändring, SFS 1975:1193

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 § 2-4 mom, 2 § 6 mom,2 a §, 4 § 2 mom, 5 § 5, 6 mom, 7, 8 §§, 9 § 1, 3 mom, 10 § 3 mom, 16 § 1 mom, 39 §, 40 § 1, 2 mom, 45 §, 46 § 2 mom, 49, 50 §§, 54 § 2 mom, 55 §, 56 § 1 mom, 59 § 2 mom, 67-69 §§, rubr. närmast före 49 §; ny 72 §

Förordning (1976:1041) om ändring i kyrkomusikerförordningen (1950:375)

  Omfattning
  ändr. 2 a, 34, 36, 67, 69 §§, rubr. till 34 §

Förordning (1977:384) om ändring i kyrkomusikerförordningen (1950:375)

Förordning (1978:877) om ändring i kyrkomusikerförordningen (1950:375)

  Omfattning
  upph. 10 § 7 mom; ändr. 3 § 2 mom, 20 § 2 mom, 22 §, 59 § 2 mom

Förordning (1982:381) om ändring i kyrkomusikerförordningen (1950:375)

  Omfattning
  ändr. 59 § 2 mom

Förordning (1983:343) om ändring i kyrkomusikerförordningen (1950:375)

  Omfattning
  ändr. 72 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:566) om ändring i kyrkomusikerförordningen (1950:375)

Förordning (1987:549) om ändring i kyrkomusikerförordningen (1950:375)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:84
  Omfattning
  ändr. 30 § 8 mom, 56 § 4 mom, 66-72 §§, rubr. till 10 kap
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1989:8

  Omfattning
  upph.