Upphävd författning

Lag (1957:577) om prästval

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1957-10-25
Ändring införd
SFS 1957:577
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Tjänst som domprost, kyrkoherde eller komminister i territoriellt pastorat så ock, i den mån regeringen förordnar därom, motsvarande tjänst i icke-territoriellt pastorat tillsättes i den ordning nedan sägs.

[S2]Om tillsättning av kyrkoadjunktstjänst är särskilt stadgat. Lag (1975:1430).

2 §  Prästelig tjänst som avses i denna lag tillsättes efter val, såvitt ej annat följer av 3-5 §§.

[S2]Rösträtt vid sådant val tillkommer envar, som äger rösträtt å kyrkostämma i församling inom pastoratet.

[S3]Valet sker mellan sökande, som av domkapitlet uppförts på förslag till tjänsten. Före val, som avser domprost- eller kyrkoherdetjänst, äga dock de röstberättigade kalla präst att uppföras på förslaget.

3 §  I fråga om domprosttjänst skall val äga rum, om ej regeringen till tjänsten förflyttar präst, som innehar annan dylik tjänst.

[S2]När val ägt rum, utnämner regeringen till tjänsten antingen präst, som stått under val, eller präst, som sökt tjänsten jämlikt 30 §. Lag (1975:1430).

4 §  En kyrkoherdetjänst skall tillsättas utan val var tredje gång den är ledig. Tjänsten tillsätts antingen genom att domkapitlet utnämner en präst, som har sökt tjänsten, eller genom att regeringen till tjänsten förflyttar en präst, som innehar domprost- eller kyrkoherdetjänst.

[S2]Är jämlikt 16 § andra stycket eller 19 § andra stycket särskild valförrättning ej erforderlig, utnämner domkapitlet den präst som skall anses vald.

[S3]Har under val jämte annan stått präst, som kallats av de röstberättigade, utnämner regeringen en av dem som stått under val.

[S4]Efter val till kyrkoherdetjänst i annat fall än ovan sägs utnämner domkapitlet den som vid valet erhållit de flesta rösterna eller, om flera fått högsta röstetal, den av dem som domkapitlet finner böra erhålla företräde. Lag (1982:988).

5 §  Var tredje gång komministertjänst är ledig i pastoratet sker tillsättningen utan val, antingen genom att domkapitlet utnämner präst, som sökt tjänsten, eller genom att regeringen till tjänsten förflyttar präst, som innehar annan prästerlig tjänst.

[S2]Första stycket avser ej sådan särskilt inrättad komministertjänst, vars innehavare huvudsakligen skall tjänstgöra vid sjukhus. Sådan tjänst skall alltid tillsättas utan val.

[S3]Om tillsättning utan val i visst fall, då präst är ensam behörig sökande, stadgas i 16 § tredje stycket.

[S4]Efter val till komministertjänst tillsätter domkapitlet tjänsten enligt vad i 4 § fjärde stycket stadgas om kyrkoherdetjänst. Lag (1982:988).

Behörighet och befordringsgrunder

6 §  Till prästerlig tjänst må ifrågakomma endast den som äger utöva prästämbetet och som prövas hava den förmåga och de egenskaper, vilka erfordras för tjänstens nöjaktiga bestridande.

7 §  I fråga om särskilda villkor för behörighet till tjänst som domprost, kyrkoherde eller komminister gälla de bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (1975:1430).

8 §  Ej må på förslag uppföras

 1. den som står på eller vid ansökningstidens utgång stod på förslag till annan prästerlig tjänst eller som över sådant förslag anfört besvär, vilka äro eller vid nämnda tidpunkt voro oavgjorda;
 2. den som är eller vid ansökningstidens utgång var sökande till kyrkoherde- eller komministertjänst, vilken skall tillsättas utan val.

[S2]I fråga om präst, som kallats av de röstberättigade, skall första stycket äga motsvarande tillämpning, om prästen, när han kallades, stod på förslag eller anfört besvär som avses under a) eller, när han antog kallelse, var sökande till tjänst som under b) sägs.

[S3]När kyrkoherde- eller komministertjänst skall tillsättas utan val och fråga ej är om tillsättning genom förflyttning, må icke ifrågakomma präst, som vid ansökningstidens utgång stod på förslag till annan prästerlig tjänst eller som över sådant förslag anfört besvär, vilka vid nämnda tidpunkt voro oavgjorda.

9 §  Äro tre sökande uppförda på förslag till domprost- eller kyrkoheredetjänst, må präst, som kallats av de röstberättigade, ej uppföras därå, om han icke har minst tio tjänsteår eller minst samma tjänstålder som någon på förslaget.

10 §  En präst, som inte under minst tre år har fullgjort prästerlig tjänstgöring i det stift till vilket prästen efter prästvigningen först har knutits, får endast på villkor, som regeringen föreskriver, på grund av egen ansökan komma i fråga till prästerlig tjänst i annat stift. Lag (1982:988).

11 §  Regeringen får föreskriva att den som innehar en tjänst som domprost, kyrkoherde eller komminister och som ej under en viss minsta tid har innehaft tjänsten inte på grund av egen ansökan får komma i fråga till annan prästerlig tjänst utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1982:988).

12 §  På förslag till prästerlig tjänst skola behöriga sökande uppföras efter som de, med hänsyn jämväl till tjänstens särskilda behov, finnas äga företräde i förtjänst och skicklighet. Därvid böra tagas i betraktande såväl det nit, det allvar och den skicklighet som sökande visat i honom dittills anförtrott kall, jämte hans tjänstålder, som ock den lärdom han ådagalagt genom examina, utgivna skrifter eller annorledes.

[S2]Samma befordringsgrunder skall gälla vid utnämning enligt 36 §. Lag (1982:988).

Tillsättning efter val

Om ansökan och förslag

13 §  Prästerlig tjänst som skall tillsättas efter val sökes hos domkapitlet inom förelagd tid.

14 §  Domkapitlet har att, om så kan ske, uppföra tre behöriga sökande på förslag.

15 §  Anmäler sig ingen behörig sökande, skall domkapitlet utsätta ny ansökningstid. Kommer ej heller då behörig sökande, förordnar regeringen eller, enligt bestämmelser som regeringen meddelar, domkapitlet, huru med tjänsten skall förfaras. Lag (1975:1430).

16 §  Kunna ej flera än två sökande uppföras på förslag, skall likväl med tillsättningen förfaras som om förslaget vore fullständigt.

[S2]Vad i första stycket sägs skall även gälla, då på förslag till domprost- eller kyrkoherdetjänst kunnat uppföras endast en sökande. Om i dylikt fall präst ej kallas av de röstberättigade eller fråga om kallelse förfaller jämlikt 25 §, skall den som uppförts på förslaget anses vald.

[S3]Finnes till komministertjänst endast en behörig sökande och har ej ny ansökningstid redan varit utsatt jämlikt 15 §, skall domkapitlet ånyo utsätta sådan tid. Om efter förnyat ledigförklarande endast en behörig sökande finnes, äger domkapitlet utnämna honom till tjänsten. Komma flera sökande, är den som sökt tjänsten vid första ledigförklarandet städse berättigad att uppföras på förslag.

17 §  Präst, som uppförts på förslag, må ej frånträda detta före valet, utan så är att han erhållit annan befattning.

[S2]Efter valet må präst, som ej erhållit högsta röstetalet, frånträda förslaget.

18 §  Har präst, som uppförts på förslag, före valet blivit obehörig till tjänsten, skall domkapitlet skilja honom från förslaget.

19 §  Har sökande, som uppförts på förslag, före valet avlidit eller jämlikt 17 § frånträtt förslaget eller blivit skild därifrån, skall domkapitlet på förslaget uppföra annan behörig sökande, om sådan finnes. Vad nu sagts skall dock ej gälla, om präst efter kallelse uppförts på förslaget.

[S2]Kvarstår på förslag endast präst som kallats, skall han anses vald. Domkapitlet skall genast underrätta de röstberättigade härom.

[S3]Finnes efter avgång från förslag ingen behörig sökande och är ej fall, som i andra stycket sägs, skall tjänsten ånyo förklaras ledig. Kommer då ingen behörig sökande, förordnar regeringen eller, enligt bestämmelser som regeringen meddelar, domkapitlet, huru med tjänsten skall förfaras.

[S4]I övrigt skall 16 § äga motsvarande tillämpning efter avgång från förslag. Lag (1975:1430).

Om prov

20 §  Prov med predikan och altartjänst skall avläggas av envar på förslaget uppförd sökande, som ej i sin ansökan förklarat sig avstå därifrån. Sådant prov skall äga rum vid högmässogudstjänst inom pastoratet.

[S2]Domkapitlet bestämmer, om prov skall avläggas i en eller två kyrkor, samt utsätter dag för prov.

[S3]Är sökande, som uppförts på förslag, ej anställd i pastoratet och finnes annan präst att tillgå, må sökanden ej i pastoratet utföra annan prästerlig förrättning än i första stycket sägs.

21 §  Hindras präst av laga förfall att å utsatt dag fullgöra prov, skall han genast anmäla detta hos domkapitlet. Kan han ej inom fyra veckor efter nämnda dag inställa sig till prov, skall han likväl komma under omröstning. Uteblir präst utan laga förfall, skall domkapitlet skilja honom från förslaget.

22 §  Ej må präst i annat fall än i 20 § sägs anvisas tjänstgöring inom pastorat, där han söker prästerlig tjänst och icke redan är anställd.

Om kallelse till domprost- eller kyrkoherdetjänst

23 §  Innan val till domprost- eller kyrkoherdetjänst äger rum, skall frågodag hållas.

24 §  Väcker röstberättigad å frågodag förslag om att präst skall kallas, skall omröstning företagas sålunda, att den som ej vill att kallelse skall ske röstar nej, och den det vill på sin röstsedel uppför namnet på den präst han anser böra kallas. Därest nejrösterna understiga hälften av de avgivna rösterna samt röstsiffran för den präst som erhållit högsta röstetalet antingen uppgår till minst en femtedel av samtliga i röstlängden upptagna röstberättigade eller utgör minst fyrahundra, är denne kallad. Hava flera präster var för sig erhållit högsta röstetalet och sådan röstsiffra, som nu är sagd, skiljer lotten mellan dem. Uppgå nejrösterna till hälften av de avgivna rösterna eller har ej tillräckligt röstetal tillfallit någon av de präster som varit under omröstning, är frågan om kallelse förfallen.

[S2]Beträffande omröstningen skall i övrigt gälla vad i denna lag stadgas om val.

25 §  Avböjer präst kallelse eller finner domkapitlet genom beslut, som vinner laga kraft, den kallade obehörig att uppföras på förslaget, förfaller frågan om kallelse. Domkapitlet skall genast underrätta de röstberättigade härom.

26 §  Antager präst kallelse och finnes han behörig, skall domkapitlet uppföra honom på förslaget.

[S2]Vill präst som antager kallelse avstå från prov, skall han avgiva förklaring härom vid antagandet av kallelsen. I övrigt skola 20-22 §§ äga motsvarande tillämpning i fråga om honom.

27 §  Har efter frågodag, varå kallelse ej kommit till stånd, någon avgått från förslaget, skall, efter tillämpning av 19 § första stycket, ny frågodag hållas.

[S2]Därest präst, som kallats, före valet avlidit eller förlorat behörighet, som han hade å frågodagen, skall ny frågodag likaledes hållas.

Om val

28 §  Varje röstberättigad äger vid valet en röst.

[S2]Rösträtt må ej utövas av annan än den som personligen infinner sig vid valförättningen. Make äger dock genom fullmakt överlåta sin rösträtt till andra maken. Fullmakt skall vara ställd till andra maken samt av utställaren egenhändigt underskriven med angivande av den dag underskrivandet skett ävensom bevittnad av en person. Till vittne må ej tagas utställarens make och ej heller barn till utställaren eller hans make. Är fullmakt ej så underskriven och bevittnad som nu angivits, är den ogill.

29 §  Vid valet skall den röstlängd följas, som gäller för omröstning å kyrkostämma, samt jämväl i övrigt tillämpas vad om sådan röstlängd finnes stadgat.

[S2]Valet skall ske med slutna sedlar.

Om särskild ansökan till domprosttjänst m.m.

30 §  Domprosttjänst må sökas jämväl utom förslag. Ansökan skall ingivas till domkapitlet inom klagotiden för valet eller, därest jämlikt 16 § andra stycket eller 19 § andra stycket särskild valförrättning ej erfordras, inom klagotiden för frågodagsförrättningen.

[S2]Domkapitlet skall till regeringen avgiva yttrande angående dem som kunna komma i fråga till tjänsten. Lag (1975:1430).

31 §  Har under val till kyrkoherdetjänst jämte annan stått präst, som kallats, skall domkapitlet till regeringen avgiva yttrande i ärendet. Lag (1975:1430).

Tillsättning utan val

32 §  Vid tillsättning av kyrkoherde- eller komministertjänst utan val skall tjänsten, såvitt ej annat följer av 38 §, sökas hos domkapitlet inom förelagd tid.

33 §  Anmäler sig ingen behörig sökande, skall domkapitlet utsätta ny ansökningstid. Kommer ej heller då behörig sökande, förordnar regeringen eller, enligt bestämmelser som regeringen meddelar, domkapitlet, huru med tjänsten skall förfaras. Lag (1975:1430).

34 §  Finnes en eller flera behöriga sökande till kyrkoherdetjänst eller flera behöriga sökande till komministertjänst, skall domkapitlet bereda kyrkorådet i envar församling inom pastoratet tillfälle att yttra sig om dem.

[S2]Har sökande, efter det kyrkoråd yttrat sig, avlidit eller återkallat sin ansökan eller blivit obehörig, skall domkapitlet, om skäl äro därtill, bereda kyrkorådet nytt tillfälle att yttra sig. Lag (1964:782).

35 § har upphävts genom lag (1982:988).

36 §  Sedan yttranden enligt föreskrifterna i 34 § har kommit in eller därför bestämd tid har gått ut, får domkapitlet utnämna en behörig sökande till tjänsten. Lag (1982:988).

37 §  Prästerlig tjänst må tillsättas genom förflyttning endast om det påkallas av att annan prästerlig tjänst indrages eller eljest synnerliga skäl äro att innehavare av dylik tjänst förflyttas.

38 §  Uppkommer fråga om att tillsätta prästerlig tjänst genom förflyttning, förordnar regeringen, att tjänsten ej skall ledigförklaras. Lag (1975:1430).

39 §  Domkapitlet skall bereda kyrkorådet i envar församling inom pastoratet tillfälle att yttra sig angående präst, om vars förflyttning är fråga, samt till regeringen avgiva eget yttrande i ärendet. Lag (1975:1430).

Besvär

40 §  Över frågodagsförrättning må, därest jämlikt 16 § andra stycket eller 19 § andra stycket särskild valförrättning ej erfordras, besvär hos domkapitlet anföras av röstberättigad.

[S2]Besvären skola hava inkommit till domkapitlet, därest å frågodagen ej kallats präst att uppföras på förslaget, inom tre veckor från den dag, då förrättningen avslutades, samt eljest inom samma tid från det klaganden erhöll del av underrättelse enligt 19 § andra stycket eller 25 §.

[S3]I annat fall än i första stycket sägs må klagan över frågodagsförrättning föras endast i sammanhang med besvär över valförrättningen.

41 §  Över valförrättning må besvär hos domkapitlet anföras av röstberättigad och av präst, som stått under omröstning vid valet.

[S2]Besvären skola hava inkommit till domkapitlet inom tre veckor från den dag, då förrättningen avslutades.

42 §  Talan mot domkapitlets beslut enligt 40 och 41 §§ föres hos kammarrätten genom besvär. Talan mot annat beslut av domkapitlet i fråga om tillsättning av prästerlig tjänst föres hos regeringen genom besvär.

[S2]Besvärshandlingen skall ha kommit in inom tre veckor från den dag, då beslutet tillkännagavs genom anslag på domkapitlets anslagstavla.

[S3]Över beslut om förslag eller beslut om utnämning enligt 36 § får besvär anföras endast av den som har sökt tjänsten. Över beslut varigenom en präst, som har kallats att uppföras på förslag, har förklarats obehörig därtill får besvär dock anföras av den kallade och av var och en som är röstberättigad. Lag (1982:988).

43 § har upphävts genom lag (1985:1016).
44 § har upphävts genom lag (1975:1430).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1957:577) om prästval

Ändring, SFS 1963:500

  Omfattning
  ändr. 42 §

Ändring, SFS 1964:782

  Omfattning
  ändr. 11, 34, 36 §§

Ändring, SFS 1970:755

Ändring, SFS 1975:1430

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:37
  Omfattning
  upph. 44 §; ändr. 1, 3-5, 7, 10, 11, 15, 19, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 42 §§, 4, 5 p övergångsbest.

Lag (1982:988) om ändring i lagen (1957:577) om prästval

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:6
  Omfattning
  upph. 35 §; ändr. 4, 5, 10-12, 36, 42 §§

Lag (1985:1016) om ändring i lagen (1957:577) om prästval

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:34
  Omfattning
  upph. 43 §, rubr. närmast före 43 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Ändring, SFS 1988:184

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1957:577) om prästval.
  3. Om förfarandet för tillsättning av tjänst som avses i denna lag har påbörjats före den 1 juli 1989 skall tillsättningsärendet handläggas enligt äldre bestämmelser.
  4. Den turordning som enligt äldre bestämmelser varit avgörande för hur en kyrkoherdetjänst tillsätts ändras inte genom denna lag.
  5. Utan hinder av bestämmelserna i denna lag får regeringen var tredje gång en kyrkoherdetjänst är ledig i ett pastorat tillsätta tjänsten genom att till denna förflytta en präst som är anställd med fullmakt. Sådan förflyttning får ske endast om det är nödvändigt av organisatoriska eller andra synnerliga skäl. Vid tillsättning som nu sagts skall i övrigt alltjämt tillämpas bestämmelserna i 37--39 §§ lagen (1957:577) om prästval.
  6. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid tillsättning av tjänster som präst i icke-territoriella pastorat.
  7. Den som med fullmakt innehar en statlig tjänst som kyrkoherde för döva skall utöva sin tjänst genom att fullgöra motsvarande arbetsuppgifter hos Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet.
  Omfattning
  upph.