Upphävd författning

/r1/ Prästanställningslag (1988:184);

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1988-04-21
Ändring införd
SFS 1988:184
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Lag (1957:577) om prästval
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Lagens tillämpningsområde m. m.

1 §  Denna lag är tillämplig på biskopar, biträdande biskop och andra präster i svenska kyrkan som har anställning i territoriella pastorat och stiftssamfälligheter.

[S2]Bestämmelserna i 22, 23, 27--43 och 50--55 §§ skall tillämpas också på sådana präster i svenska kyrkan som har anställning i andra icke-territoriella pastorat än hovförsamlingen.

[S3]Avlöningsförmånerna i prästernas anställningar fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (*/k/ statligt reglerade anställningar */-k/). */k/ Lag (1989:982) */-k/.

2 § har upphävts genom lag (1991:1779).
/r3/ Pastoratstjänster

3 §  I varje pastorat skall det finnas en tjänst som kyrkoherde. I det pastorat där stiftets domkyrka är belägen skall det i stället finnas en tjänst som domprost. Domprosten är kyrkoherde i pastoratet.

[S2]I ett pastorat får det också finnas tjänster som komminister. Lag (1991:1779).

[S3]/r3/ Tillsättning av pastoratstjänster

[S4]/r4/ Tjänster som domprost

4 §  Tjänster som domprost tillsätts av regeringen.

[S2]En tjänst som domprost söks hos domkapitlet. Domkapitlet skall pröva vilka sökande som är behöriga och ge kyrkoråden i varje församling i pastoratet tillfälle att yttra sig över dessa.

[S3]Domkapitlet skall därefter med eget yttrande lämna över handlingarna avseende behöriga sökande till regeringen.

[S4]/r4/ Tjänster som kyrkoherde

5 §  Första och andra gången av tre, när en tjänst som kyrkoherde blir ledig i ett pastorat, tillsätts den i ett enförsamlingspastorat av kyrkorådet och i ett flerförsamlingspastorat av en tillsättningsnämnd om inte annat följer av 10 eller 12 §.

[S2]En tjänst som kyrkoherde söks hos domkapitlet. Domkapitlet skall pröva vilka sökande som är behöriga och sedan med eget yttrande lämna över ansökningshandlingarna från dessa till kyrkorådet eller tillsättningsnämnden.

[S3]Kyrkorådet eller tillsättningsnämnden skall underrätta stiftsstyrelsen om sina tillsättningsbeslut. När ett beslut har vunnit laga kraft, skall stiftsstyrelsen utfärda ett anställningsbevis för den som har fått tjänsten.

6 §  Finns det inte tre behöriga sökande till en tjänst som kyrkoherde, får kyrkorådet eller tillsättningsnämnden tillsätta tjänsten eller lämna över tillsättningsärendet till domkapitlet. Domkapitlet får därvid tillsätta tjänsten eller besluta att tjänsten skall hållas vakant, om inte annat följer av 21 § tredje stycket.

7 §  I varje flerförsamlingspastorat skall det finnas en tillsättningsnämnd.

[S2]I nämnden skall ingå kyrkoherden och de övriga ledamöter som kyrkorådet i varje församling i pastoratet väljer inom sig. Antalet ledamöter och hur många av dem som varje församlingskyrkoråd skall utse bestäms genom överenskommelse mellan kyrkoråden. Varje kyrkoråd skall dock välja minst en ledamot. Om församlingarna inte kan enas avgörs frågan av stiftsstyrelsen. För de valda ledamöterna i nämnden skall väljas lika många suppleanter.

[S3]Val av ledamöter och suppleanter i nämnden skall ske på samma sätt som val av ledamöter i församlingskyrkoråd. Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall det vid valet även bestämmas i vilken ordning de skall inkallas till tjänstgöring.

[S4]Beträffande tillsättningsnämnden tillämpas i övrigt bestämmelserna om kyrkoråd i 7 kap. 8 §, 9 §, 10 § första stycket tredje meningen, 11--13 §§, 14 § andra stycket samt 21 och 22 §§församlingslagen (1988:180). Lag (1991:1779).

8 §  Var tredje gång tjänsten som kyrkoherde blir ledig i ett pastorat tillsätts den av domkapitlet, om inte annat följer av 10 eller 12 §. Innan tjänsten tillsätts skall kyrkorådet i varje församling ges tillfälle att yttra sig över de behöriga sökandena.

[S2]Domkapitlet skall underrätta stiftsstyrelsen om sina tillsättningsbeslut. När ett beslut har vunnit laga kraft, skall stiftsstyrelsen utfärda ett anställningsbevis för den som har fått tjänsten.

[S3]/r4/ Tjänster som komminister

9 §  Tjänster som komminister tillsätts på det sätt som enligt 5 och 6 §§ gäller vid tillsättning av tjänster som kyrkoherde.

[S2]/r4/ Tillsättning av tjänster genom förflyttning

10 §  En präst som innehar en tjänst som komminister får av stiftsstyrelsen förflyttas till en annan sådan tjänst. Förflyttning får ske endast om den tjänst prästen innehar dras in eller när det annars finns synnerliga skäl för det.

[S2]Det nu sagda gäller också en präst som innehar en tjänst som kyrkoherde. Synnerliga skäl får dock åberopas bara när det annars är domkapitlet som enligt 8 § skulle ha tillsatt den kyrkoherdetjänst till vilken förflyttningen avses ske.

11 §  Stiftsstyrelsen skall bereda kyrkorådet eller tillsättningsnämnden i berörda pastorat tillfälle att yttra sig i en fråga om förflyttning.

[S2]/r4/ Tjänster i samarbetskyrka

12 §  Tjänster som komminister i en samarbetskyrka mellan svenska kyrkan och annat samfund eller liknande tillsätts av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]/r3/ Stiftstjänster

13 §  I varje stift skall det finnas en tjänst som biskop. I Uppsala stift är ärkebiskopen biskop. I det stiftet får det också finnas en tjänst som biträdande biskop.

[S2]I en stiftssamfällighet får det finnas tjänster som stiftsadjunkt, kontraktsadjunkt och pastorsadjunkt. */k/ Lag (1989:982) */-k/.

[S3]/r3/ Tillsättning av stiftstjänster

[S4]/r4/ Tjänster som biskop

14 §  Val av biskopar och av en biträdande biskop i Uppsala stift förrättas enligt bestämmelserna i lagen (1963:633) om biskopsval.

[S2]Enligt lagen (1982:942) om svenska kyrkan utnämner regeringen till biskop en av de tre som har föreslagits vid biskopsvalet. Detsamma skall gälla om utnämningen av en biträdande biskop i Uppsala stift. */k/ Lag (1989:982) */-k/.

[S3]/r4/ Tjänster som stifts-, kontrakts- och pastorsadjunkt

15 §  Tjänster som stiftsadjunkt och kontraktsadjunkt tillsätts av stiftsstyrelsen.

[S2]Tjänster som pastorsadjunkt tillsätts av domkapitlet.

[S3]Tjänsterna som stiftsadjunkt och kontraktsadjunkt söks hos domkapitlet. Domkapitlet skall pröva vilka sökande som är behöriga och sedan med eget yttrande lämna över ansökningshandlingarna från dessa till stiftsstyrelsen.

[S4]/r3/ Tillsättning av vikariat

16 §  Vikariat på tjänster som domprost, kyrkoherde, komminster, stiftsadjunkt och kontraktsadjunkt tillsätts av stiftsstyrelsen. Långtidsvikariat som domprost tillsätts dock i samma ordning som tjänsten.

[S2]Vikariaten söks hos domkapitlet. Domkapitlet skall pröva vilka sökande som är behöriga och sedan med eget yttrande lämna över ansökningshandlingarna från dessa till stiftsstyrelsen.

[S3]Vikariat på tjänster som komminister får tillsättas endast efter begäran av pastoratet, om regeringen inte föreskriver något annat.

[S4]Stiftsstyrelsen får överlåta åt kontraktsprosten att tillsätta andra vikariat än långtidsvikariat på tjänster som kyrkoherde och komminister inom kontraktet. */k/ Lag (1990:301) */-k/.

[S5]/r3/ Beslut om ledighet för vissa präster

16 a §  */-k/Stiftsstyrelsen beslutar om semester och annan ledighet för präster som är anställda i pastorat och för pastorsadjunkter. Stiftsstyrelsen får överlåta åt en kontraktsprost att bevilja semester för dessa präster. */k/ Lag (1990:301) */-k/.

[S2]/r3/ Behörighet och befordringsgrunder

17 §  Av lagen (1982:942) om svenska kyrkan framgår att endast den som bekänner svenska kyrkans lära får tillsättas på en prästtjänst.

[S2]En prästtjänst får tillsättas endast med den som får utöva det kyrkliga ämbetet som präst. Detta gäller dock inte för tjänster som biskop eller biträdande biskop. */k/ Lag (1991:320) */-k/.

18 §  Av regeringsformen följer att svenskt medborgarskap gäller som särskilt villkor för innehav och utövande av tjänst som biskop.

19 §  Regeringen får meddela föreskrifter om de särskilda villkor som i övrigt skall gälla för behörighet till en annan prästtjänst än en biskopstjänst eller en tjänst som biträdande biskop. */k/ Lag (1989:982) */-k/.

20 §  Vid tillsättning av en prästtjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Bland de grunder som sålunda skall beaktas skall skickligheten sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

[S2]Närmare föreskrifter om vad som sägs i första stycket meddelas av regeringen.

[S3]/r3/ Kungörelse om ledig prästtjänst, ansökan och behörighetsprövning

21 §  Prästtjänster och vikariat på sådana tjänster skall av domkapitlet kungöras lediga till ansökan. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från denna skyldighet.

[S2]Ansökan skall ges in till domkapitlet inom föreskriven tid. Om det finns särskilda skäl, får dock domkapitlet vid sin prövning av de sökandes behörighet även beakta ansökningar som har kommit in för sent.

[S3]Har en tjänst som kyrkoherde, vilken skall tillsättas i den ordning som anges i 5 och 6 §§, eller en tjänst som komminister kungjorts ledig till ansökan, skall den kungöras ledig ytterligare en gång om det inte finns tre behöriga sökande till tjänsten och om kyrkorådet eller tillsättningsnämnden begär det.

[S4]Vad som nu har sagts gäller inte en tjänst som biskop eller biträdande biskop eller, såvitt avser första och andra styckena, en tjänst som pastorsadjunkt. */k/ Lag (1989:982) */-k/.

[S5]/r3/ Anställningsformer

22 §  En tjänst som biskop eller biträdande biskop tillsätts med fullmakt. Övriga prästtjänster samt vikariat tillsätts med förordnande. */k/ Lag (1989:982) */-k/.

23 §  Förordnanden gäller tills vidare utan tidsbegränsning.

[S2]Förordnanden får dock tidsbegränsas om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet eller om anställningen gäller vikariat.

[S3]Har ett förordnande meddelats i strid med vad som sägs i andra stycket, skall förordnandet på talan av prästen förklaras gälla tills vidare utan tidsbegränsning.

[S4]/r3/ Inrättande av prästtjänster

24 §  Frågor om inrättande av tjänster som biskop, biträdande biskop i Uppsala stift och domprost prövas av regeringen.

[S2]Frågor om inrättande av tjänster som kyrkoherde, komminister, stiftsadjunkt, kontraktsadjunkt och pastorsadjunkt prövas av stiftsstyrelsen. Lag (1991:1779).

[S3]/r3/ Vakanthållning och indragning av prästtjänster

25 §  När en tjänst som kyrkoherde, komminister, stiftsadjunkt, kontraktsadjunkt eller pastorsadjunkt blir ledig, skall stiftsstyrelsen pröva om den behöver tillsättas.

[S2]Om tjänsten inte behöver tillsättas, skall den hållas vakant eller dras in. Lag (1991:1779).

26 § har upphävts genom lag (1991:1779).
/r3/ Disciplinansvar m. m.
/r4/ Disciplinpåföljd

27 §  Om en präst uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad som åligger honom i hans anställning och felet inte är ringa, får disciplinpåföljd åläggas honom för tjänsteförseelse.

[S2]Disciplinpåföljd får inte i något fall åläggas en präst därför att han har deltagit i strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd.

28 §  Disciplinpåföljder är varning och löneavdrag.

[S2]Mer än en disciplinpåföljd får inte åläggas samtidigt.

[S3]Löneavdrag får göras för minst en och högst trettio dagar. Om storleken av löneavdrag föreskriver regeringen.

29 §  Innehåller kollektivavtal någon bestämmelse som avviker från 28 § eller från regeringens föreskrifter om löneavdragets storlek, gäller i stället den bestämmelsen för präster som är sysselsatta inom det område som avtalet avser.

[S2]/r4/ Avskedande

30 §  Om en präst har begått brott, som visar att han uppenbarligen är olämplig att inneha sin anställning, får han avskedas.

31 §  Har en präst genom annan gärning än brott begått grov tjänsteförseelse som visar att han uppenbarligen är olämplig att inneha sin anställning, får han avskedas i stället för att åläggas disciplinpåföljd. Detsamma skall gälla, om en präst, som ålagts disciplinpåföljd, inom två år därefter i anställning inom samma stift på nytt har begått tjänsteförseelse och därigenom visat sig uppenbarligen olämplig att inneha sin anställning.

32 §  En präst som har rätt till statlig pension men inte har uppnått pensioneringsperiodens nedre gräns får inte avskedas enligt 30 eller 31 §, om han har begått brottet eller tjänsteförseelsen under inflytande av själslig abnormitet som avses i 33 kap. 2 § brottsbalken och han lämpligen kan förflyttas eller annars omplaceras till en annan prästtjänst som är förenad med sådan pensionsrätt.

33 §  Ett avskedande får inte grundas enbart på omständigheter som domkapitlet har känt till mer än en månad före prövningen.

[S2]När frågan om ett avskedande prövas av ansvarsnämnden för biskopar får avskedandet inte grundas enbart på en omständighet som den myndighet en biskop eller en biträdande biskop lyder under har känt till mer än två månader före prövningen.

[S3]Första och andra styckena gäller inte när beslutet om avskedande begärs av riksdagens ombudsmän eller justitiekanslern inom sex månader efter det att omständigheten har inträffat. */k/ Lag (1989:982) */-k/.

[S4]/r4/ Åtalsanmälan

34 §  En präst som är skäligen misstänkt för att i tjänsteutövningen ha begått brott enligt 20 kap.1--3 §§brottsbalken eller annat brott varigenom han har åsidosatt åligganden i tjänsteutövningen, skall anmälas till åtal, om fängelse är föreskrivet för brottet eller om det finns anledning anta att talan om enskilt anspråk kommer att föras.

35 §  I fråga om allmänfarlig vårdslöshet som avses i 13 kap. 6 § första stycket brottsbalken får regeringen medge undantag från anmälningsskyldigheten enligt 34 §.

[S2]/r4/ Avstängning och läkarundersökning

36 §  Inleds enligt denna lag ett förfarande som syftar till att avskeda en präst, får han avstängas från arbetet.

[S2]Vidtas en åtgärd för att anställa åtal mot en präst, får han avstängas från arbetet, om gärningen i fråga kan antas medföra uppsägning eller avskedande.

[S3]En avstängning enligt första eller andra stycket gäller längst till dess att anställningen upphör.

37 §  Om en präst inte fullgör sina arbetsuppgifter tillfredsställande, får han avstängas från sitt arbete, om den bristande tjänstdugligheten beror på sjukdom eller därmed jämförligt förhållande.

[S2]Saknas tillräcklig utredning om att den bristande tjänstdugligheten beror på sjukdom eller därmed jämförligt förhållande men framstår detta ändå som sannolikt, får prästen åläggas att låta sig undersökas av läkare som anvisas honom.

[S3]Följer prästen inte åläggandet får han avstängas från arbetet.

38 §  Upphör grunden för avstängning enligt 36 eller 37 §, skall avstängningen omedelbart hävas.

39 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av 36 och 37 §§ meddelas av regeringen.

[S2]/r4/ Handläggningen av frågor som avses i 27--39 §§

40 §  Bestämmelserna i 14 kap. lagen (1976:600) om offentlig anställning skall tillämpas vid handläggningen av frågor enligt 27--39 §§.

41 §  Bestämmelserna i 11--14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet skall inte tillämpas i fråga om beslut som meddelas med stöd av 27--39 §§.

[S2]/r4/ Beslutande myndighet

42 §  Frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning och läkarundersökning prövas av domkapitlet i det stift där prästen har sin anställning.

[S2]För en biskop eller en biträdande biskop prövas dock frågorna av ansvarsnämnden för biskopar. */k/ Lag (1989:982) */-k/.

43 §  Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för justitiekanslern att göra anmälan i ärenden om disciplinansvar, avskedande eller avstängning och om handläggning av sådana ärenden finns i 6 § lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 6 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn.

[S2]/r3/ Ansvarsnämnden för biskopar

44 §  Ansvarsnämnden för biskopar består av fem ledamöter. Ledamöterna skall vara medlemmar av svenska kyrkan. Ordföranden skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv. Av de övriga ledamöterna skall en vara biskop. De återstående ledamöterna skall vara lekmän som är förtrogna med det kyrkliga församlingslivet.

[S2]Närmare bestämmelser om nämndens sammansättning och verksamhet meddelas av regeringen.

[S3]/r3/ Ansvar för avlöningsförmåner m. m.

45 §  Stiftssamfälligheten skall svara för följande kostnader:

 1. avlöningsförmåner till stifts- och kontraktsadjunkter, vikarier på sådana tjänster samt pastorsadjunkter,
 2. arvoden till praktikanter och handledare för dessa,
 3. prosttillägg.

46 §  Pastoratet skall svara för kostnader för avlöningsförmåner till innehavare av prästtjänster i pastoratet och vikarier på sådana tjänster samt för tjänstebiträden åt präster.

47 §  Stiftsstyrelsen skall bestämma hur kostnaderna för en prästs avlöningsförmåner skall fördelas mellan pastoraten, när prästen tjänstgör i flera pastorat eller i ett pastorat och stiftssamfälligheten. Stiftsstyrelsen skall pröva frågan om tillämpningen av föreskrifter om skyldighet att utöva en annan tjänst.

[S2]/r3/ Tjänstebostäder

48 §  Regeringen får besluta att innehavaren av en biskopstjänst skall anvisas tjänstebostad.

[S2]I fråga om innehavaren av en tjänst som kyrkoherde eller komminister får pastoratet besluta att prästen skall anvisas tjänstebostad. Om tjänsten är tillsatt får pastoratet meddela eller upphäva ett sådant beslut endast med samtycke av den som innehar tjänsten. Pastoratet skall underrätta domkapitlet och egendomsnämnden om beslutet.

[S3]Kostnaderna för en tjänstebostad åt en kyrkoherde eller komminister skall betalas av pastoratet.

[S4]Egendomsnämnden fastställer hyran för tjänstebostaden. Hyran tillfaller pastoratet.

49 §  När en tjänstebostad har anvisats är prästen skyldig att bo i den.

[S2]Beslut om befrielse från skyldigheten att bo i tjänstebostad fattas av regeringen om beslutet rör en biskop och i andra fall av domkapitlet. Domkapitlet skall medge en ansökan om befrielse om pastoratet har tillstyrkt den eller om det på grund av prästens eller någon familjemedlems hälsa eller bostadsförhållanden eller andra särskilda omständigheter framstår som skäligt.

[S3]/r3/ Rättegång och överklagande m. m.

50 §  Den som är missnöjd med en myndighets beslut om förflyttning, tidsbegränsning av förordnande, disciplinpåföljd, avskedanden, avstängning eller läkarundersökning får väcka talan hos tingsrätten eller arbetsdomstolen enligt bestämmelser i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

51 §  Talan som avses i 23 § tredje stycket skall väckas senast två månader efter förordnandetidens utgång.

[S2]Om en präst vill söka ändring i ett beslut om förflyttning, disciplinpåföljd, avskedande eller läkarundersökning, skall han väcka talan inom fyra veckor från den dag han fick del av beslutet.

[S3]Väcks inte talan inom den föreskrivna tiden, är rätten till talan förlorad.

52 §  I fråga om rätt för riksdagens ombudsmän och justitiekanslern att söka ändring i beslut om disciplinansvar, avskedande eller avstängning tillämpas bestämmelserna i 16 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning.

53 §  Bestämmelserna om skadestånd i 38, 41 och 42 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd skall tillämpas, om en myndighet i ärenden om disciplinansvar, avskedande, avstängning eller läkarundersökning bryter mot någon av följande bestämmelser:

 1. 40 §, såvitt gäller tillämpningen av 14 kap. 1 eller 3--9 § lagen (1976:600) om offentlig anställning,
 2. 42 §,
 3. föreskrifter enligt 39 § om handläggning av ärende om avstängning eller läkarundersökning.

[S2]I fråga om avvikelser i kollektivavtal från vad som sägs i 41 § lagen om anställningsskydd tillämpas 2 § andra stycket samma lag.

54 §  Beslut om förflyttning eller avskedande får inte verkställas förrän beslutet har prövats slutligt efter talan som avses i 50 § eller förrän rätten till sådan talan har förlorats.

55 §  Beslut om avstängning gäller omedelbart. I tvist om avstängningen får domstolen dock för tiden intill dess lagakraftägande dom eller beslut föreligger bestämma, att avstängningen tills vidare inte skall gälla.

56 §  Kyrkorådets, tillsättningsnämndens eller stiftsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.församlingslagen (1988:180), om inte annat följer av 50 eller 58 §.

57 §  Domkapitlets beslut enligt 49 § får överklagas hos kammarkollegiet. Kammarkollegiets beslut får inte överklagas.

[S2]Domkapitlets beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos regeringen, om inte annat följer av 50 §.

[S3]Domkapitlets beslut om tillsättning av en prästtjänst får överklagas endast av den som har sökt tjänsten. Överklagandet skall ha kommit in till domkapitlet inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs genom anslag på domkapitlets anslagstavla.

58 §  Stiftsstyrelsens beslut om inrättande eller indragning av en prästtjänst får inte överklagas. Lag (1991:1779).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Prästanställningslag (1988:184)

Förarbeten
Prop. 1987/88:31
Ikraftträder
1989-01-01

Lag (1988:1554) om ändring i prästan- ställningslagen (1988:184)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:16
  Omfattning
  ändr. 1 §, 1 p övergångsbest.; nya 8, 9 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:982) om ändring i prästan- ställningslagen (1988:184)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:11
  Omfattning
  ändr. 1, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 33, 42 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1990:301) om ändring i prästan- ställningslagen (1988:184)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:101
  Omfattning
  ändr. 16 §; nya 16 a §, rubr, närmast före 16 a §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:320) om ändring i prästan- ställningslagen (1988:184)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag/n2/ träder ikraft, i fråga om 46 § den 1 januari 1989, och i övrigt den 1 juli 1989. */k/ Lag (1988:1554) */-k/.
  2. Den turordning som enligt äldre bestämmelser varit avgörande för hur en kyrkoherdetjänst tillsätts ändras inte genom denna lag.
  3. Utan hinder av bestämmelserna i denna lag får regeringen var tredje gång en kyrkoherdetjänst är ledig i ett pastorat tillsätta tjänsten genom att till denna förflytta en präst som är anställd med fullmakt. Sådan förflyttning får ske endast om det är nödvändigt av organisatoriska eller andra synnerliga skäl. Vid tillsättning som nu sagts skall i övrigt alltjämt tillämpas bestämmelserna i 37--39 §§ lagen (1957:577) om prästval.
  4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid tillsättning av tjänster som präst i icke-territoriella pastorat.
  5. Den som med fullmakt innehar en statlig tjänst som kyrkoherde för döva skall utöva sin tjänst genom att fullgöra motsvarande arbetsuppgifter hos Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet.
  6. Sådana tjänster som pastoratsadjunkt som finns inrättade vid utgången av juni 1989 får finnas kvar till utgången av juni 1991. När sådana tjänster blir lediga, skall de dras in av domkapitlet.
  Innehavaren av en tjänst som pastoratsadjunkt är skyldig att fullgöra motsvarande arbetsuppgifter hos stiftssamfälligheten. Stiftssamfälligheten skall svara för kostnaderna för avlöningsförmåner till pastoratsadjunkter. */k/ Lag (1988:1554) */-k/.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:122
  Omfattning
  ändr. 17 §; omtryck
  Ikraftträder
  1991-06-01

Lag (1991:1779) om ändring i prästan- ställningslagen (1988:184)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. Äldre föreskrifter om personliga prästtjänster gäller fortfarande för präster som vid utgången av år 1991 innehar en personlig tjänst.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:39
  Omfattning
  upph. 2, 26 §§, rubr. närmast före 2 §; ändr. 3, 7, 24, 25, 58 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1992:301

  Omfattning
  upph.