Allmänna föreskrifter

1 §  Kyrkolagen (1992:300), i fråga om 29 kap.7 och 8 §§ samt 30 kap. 1 §, och denna lag, i fråga om 1 och 16 §§, träder i kraft den 1 augusti 1992 och i övrigt den 1 januari 1993.

2 §  Genom kyrkolagen (1992:300) upphävs med den begränsning som följer av denna lag följande författningar:

 1. kyrkolagen (1686:0903),
 2. konung Johan III:s brev den 8 mars 1571 med privilegier för tyska församlingen i Stockholm,
 3. drottning Kristinas brev den 28 april 1649 med privilegier för tyska eller Kristine församling i Göteborg,
 4. kungliga brevet den 11 juli 1781 angående lördagspredikningar i Västerbotten,
 5. kungörelsen den 13 augusti 1823 om kyrkomusikens fortfarande under fastlagstiden,
 6. cirkulärbrevet den 3 december 1823 angående Riksens Ständers underdåniga hemställan om tillåtelse för församlingarna att med deras kyrkoherdar överens- komma om tiden för gudstjänsternas början,
 7. kungl. brev (1840:46) angående Finska nationella församlingens i Stockholms fortfarande, samt om regleringen av dess angelägenheter,
 8. kungörelsen (1841:10) angående fastställd gränsdragning emellan de territoriella och de icke-territoriella församlingarna i huvudstaden,
 9. förordningen (1855:32 s. 3) angående ändring i vissa delar av kyrkolagens stadganden om prästmöte,
 10. förordningen (1855:61 s. 12) om avskaffande av kyrkoplikt,
 11. förordningen (1859:53 s. 1) angående förklaring av 3 kap. 4 § och ändring av 11 kap. 11 § kyrkolagen,
 12. förordningen (1861:19 s. 1) angående jämkning i gällande föreskrifter om tiden för begående av Herrens nattvard,
 13. förordningen (1864:55 s. 1) angående ändring av 3 kap. 2 § kyrkolagen jämte förklaring av 3 § i samma kap.,
 14. kungl. brev den 5 maj 1882 till befallningshavanden i Göteborgs och Bohus län angående indelning i Göteborgs stad i territoriella församlingar m.m. samt lönereglering för prästerskapet därstädes,
 15. lagen (1893:86 s. 1) angående prästedens utbytande mot ett löfte,
 16. lagen (1909:16 s. 5) innefattande ändring i 12 kap. 3 § kyrkolagen,
 17. lagen (1910:29 s. 1) innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång,
 18. lagen (1916:92) innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång,
 19. lagen (1921:589) angående upphävande av vissa delar av kyrkolagen,
 20. lagen (1946:778) om tillägg till kap. 3 kyrkolagen,
 21. lagen (1948:489) om tillägg till kyrkolagen,
 22. lagen (1963:633) om biskopsval,
 23. förordningen (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst,
 24. lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade,
 25. lagen (1976:610) med bemyndigande att meddela föreskrifter om anställning av präst i svenska kyrkan,
 26. lagen (1979:926) om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan,
 27. lagen (1982:377) om tillfällig upplåtelse av kyrka,
 28. lagen (1982:943) om kyrkomötet,
 29. församlingslagen (1988:180),
 30. domkapitelslagen (1988:181),
 31. kyrkofondslagen (1988:182),
 32. lagen (1988:183) om förvaltningen av kyrklig jord,
 33. prästanställningslagen (1988:184),
 34. kyrkliga indelningslagen (1988:185),
 35. lagen (1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyrkan.

3 §  Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som har ersatts genom föreskrifter i kyrkolagen (1992:300) eller denna lag tillämpas i stället de nya föreskrifterna.

Övergångsbestämmelser till 11 kap. i kyrkolagen

4 §  Om beslutanderätten i en icke-territoriell församling med över 500 röstberättigade kyrkomedlemmar enligt äldre föreskrifter har utövats av kyrkostämma, skall utan hinder av föreskrifterna i 11 kap. 9 § kyrkolagen (1992:300) beslutanderätten fortfarande utövas av kyrkostämma.

[S2]Kyrkostämman får dock besluta att församlingens beslutanderätt i stället skall utövas av kyrkofullmäktige. I fråga om kyrkostämmans beslut tillämpas föreskrifterna i 11 kap. 13 § kyrkolagen.

Övergångsbestämmelser till 17 kap. i kyrkolagen

5 §  För varje icke-territoriell församling skall kyrkofullmäktige eller kyrkostämman under år 1992 utse kyrkoråd för åren 1993 och 1994 enligt föreskrifterna i 17 kap.kyrkolagen (1992:300). Kyrkoråd utses av kyrko- fullmäktige före utgången av december månad och av kyrkostämma före utgången av november månad. Uppdragen för ledamöter i kyrkoråd och ersättare för dessa som har utsetts enligt äldre föreskrifter gäller till och med utgången av år 1992.

Övergångsbestämmelser till 23 kap. i kyrkolagen

6 §  Föreskrifterna i 23 kap.kyrkolagen (1992:300) skall för åren 1993 och 1994 tillämpas bara på sådana icke-territoriella församlingar som den 1 januari 1992 ingick i en stiftssamfällighet.

Övergångsbestämmelser till 27 kap. i kyrkolagen

7 §  Punkten 3 i övergångsbestämmelserna till domkapitelslagen (1988:181) skall fortfarande gälla.

8 §  Vart och ett av kyrkoråden i domkyrkoförsamlingarna i Uppsala, Linköpings, Skara, Strängnäs, Västerås och Växjö stift skall före utgången av år 1992 utse en sådan lekmannaledamot och ersättare för denne som enligt bestämmelserna i 27 kap. 5 § kyrkolagen (1992:300) skall ingå i domkapitlet vid handläggningen av ärenden som rör domkyrkan. Valet gäller från och med den 1 januari 1993 till och med utgången av år 1994.

Övergångsbestämmelser till 33 kap. i kyrkolagen

9 §  Om förfarandet för tillsättning av en prästtjänst i ett icke-territoriellt pastorat har påbörjats före den 1 januari 1993, skall tillsättningsärendet handläggas enligt äldre föreskrifter.

10 §  Första och andra gången efter kyrkolagens (1992:300) ikraftträdande som en tjänst som kyrkoherde blir ledig i andra icke-territoriella pastorat än Karlskrona amiralitetsförsamling, tillsätts den av kyrkorådet.

11 §  Den turordning som enligt äldre föreskrifter har varit avgörande för hur en kyrkoherdetjänst tillsätts ändras inte genom kyrkolagen (1992:300).

12 §  Utan hinder av föreskrifterna i 33 kap.kyrkolagen (1992:300) får regeringen var tredje gång en kyrkoherdetjänst blir ledig i ett pastorat tillsätta tjänsten genom att till denna förflytta en präst som är anställd med fullmakt. Sådan förflyttning får ske bara om det är nödvändigt av organisa- toriska eller andra synnerliga skäl.

[S2]Vid en tillsättning som nu sagts skall i övrigt alltjämt tillämpas föreskrifterna i 37--39 §§ lagen (1957:577) om prästval.

13 §  Punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1779) om ändring i prästanställningslagen (1988:184) skall fortfarande gälla.

Övergångsbestämmelser till 37 kap. i kyrkolagen

14 §  Punkterna 4 och 5 i övergångsbestämmelserna till lagen (1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyrkan skall fortfarande gälla.

Övergångsbestämmelser till 42 kap. i kyrkolagen

15 §  Föreskrifterna i 8 § 4 kyrkofondslagen (1988:182) skall fortfarande gälla, såvitt avser kostnader för försäkringsförmåner som utgår för andra kyrkomusiker än skolkantorer och för vilka statlig grupplivförsäkring gäller den 1 januari 1993.

15 a §  Trots föreskrifterna i 42 kap. 14 §, 15 § första stycket och 25--26 §§kyrkolagen (1992:300) skall i fråga om sådan särskild kyrkoavgift som beräknas på skogsbruksvärdet gälla följande.

[S2]Intill utgången av år 1994 skall avgiften för pastoratens räkning betalas av egendomsnämnden från avkastningen av den skog som nämnden förvaltar åt pasto- raten. Avgiften skall beräknas på det sammanlagda skogsbruksvärdet av pastoratens skogar i stiftet.

[S3]Avgiften för år 1994 får inte överstiga 80 procent av överskottet från egendomsnämndens förvaltning av pastoratens skogar under det räkenskapsår som avslutas vid utgången av år 1993. Överskottet beräknas efter avdrag för kostnaderna för skogsvårdsavgiften.

[S4]Kyrkofondens styrelse skall senast den 15 april 1994 fastställa den särskilda kyrkoavgift som beräknas på skogsbruksvärdet av pastoratens lönetillgångar för år 1993. Lag (1993:1324).

Övergångsbestämmelser till 45 kap. i kyrkolagen

16 §  Om val av ärkebiskop förrättas under år 1992 skall i stället för föreskrifterna i lagen (1963:633) om biskopsval tillämpas föreskrifterna i 45 kap.kyrkolagen (1992:300).

Ändringar

Lag (1992:301) om införande av kyrkolagen (1992:300)

Lag (1992:1175) om ändring i lagen (1992:301) om införande av kyrkolagen (1992:300)

Lag (1993:1324) om ändring i lagen (1992:301) om införande av kyrkolagen (1992:300)

Förarbeten
Rskr. 1993/94:47, Prop. 1993/94:73, Bet. 1993/94:KU14
Omfattning
ändr. 15 a §
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1998:1592

Omfattning
upph.