Upphävd författning

/r1/ Lag (1990:327) om skatteavdrag från sjukpenning m. m.;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-05-10
Ändring införd
SFS 1990:327 i lydelse enligt SFS 1991:1054
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Kungörelse (1973:1125) om skatteavdrag från sjukpenning m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande bestämmelse

1 §  För inkomst som avses i punkt 12 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall preliminär A-skatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag oberoende av om inkomsten utgör den skattskyldiges huvudsakliga inkomst av tjänst enligt 3 § 2 mom. uppbördslagen (1953:272) eller inte.

[S2]/r3/ Avdrag för preliminär skatt på sjukpenning m. m.

2 §  Avdrag för preliminär A-skatt skall göras från inkomst som utgör dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa eller korttidsstudiestöd även om mottagaren är skyldig att betala preliminär B-skatt.

3 §  Avdrag för preliminär A-skatt på föräldrapenningförmån görs endast om den sjukpenninggrundande inkomsten uppgår till lägst 6 000 kronor.

[S2]Preliminär A-skatt för korttidsstudiestöd skall tas ut med 30 procent av stödet.

4 §  Avdrag för preliminär A-skatt på inkomster som avses i första, andra och femte styckena i punkt 12 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370), med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall göras med ledning av särskilda skattetabeller. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer för varje inkomstår sådana tabeller.

[S2]De särskilda skattetabellerna skall för olika sjukpenninggrundande inkomster enligt 3 kap. lagen om allmän försäkring ange den preliminära skatt som skall tas ut på en viss ersättning uttryckt i procent av ersättningen. I tabellerna skall det finnas särskilda kolumner med procentsatser dels för ersättningar som grundas på hela den sjukpenninggrundande inkomsten, dels för ersättningar som grundas på 80 eller 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Ersättning som en allmän försäkringskassa utger enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön skall anses grundad på 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

[S3]De procenttal efter vilka skatteavdrag skall göras skall grundas på skattesatsen för en årlig inkomst motsvarande den skattskyldiges sjukpenninggrundande inkomst eller, om ersättningen grundas på 80 eller 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, den andel av den sjukpenninggrundande inkomsten som ersättningen beräknas på.

[S4]För de särskilda skattetabellerna skall i övrigt i tillämpliga delar gälla vad som föreskrivs i uppbördslagen (1953:272) om skattetabeller avseende preliminär A-skatt.

[S5]Om någon sjukpenninggrundande inkomst inte har fastställts för den skattskyldige, skall det underlag som utgör grund för ersättningen anses som sjukpenninggrundande inkomst när skatteavdraget bestäms. Lag (1991:1054).

5 §  Avdrag för preliminär A-skatt från dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa görs med ledning av en särskild tabell. Tabellen skall grundas på medelutdebiteringen i landet för kommunal inkomstskatt under beskattningsåret. Medelutdebiteringen bestäms med tillämpning av avrundning enligt 5 § första stycket uppbördslagen. Riksskatteverket fastställer tabellen.

6 §  Jämkning av skatt enligt 5 § får ske endast vid arbetslöshetstillfälle där dagpenning har betalats för längre tid än en månad och skatteavdrag enligt tabell skulle medföra ett avsevärt överuttag av preliminär skatt. Jämkning av skatt för sådan mottagare av dagpenning som debiterats preliminär B-skatt, skall i första hand avse den preliminära B-skatten.

7 §  Bestämmelsen i 41 § 1 mom. uppbördslagen (1953:272) om skyldighet för arbetsgivare att på den skattskyldiges begäran göra avdrag för preliminär A-skatt med förhöjt belopp gäller inte i fråga om skatteavdrag enligt 5 §.

[S2]/r3/ Gemensamma bestämmelser

8 §  Avdrag för kvarstående skatt får göras på inkomst som avses i denna lag endast om skattemyndigheten beslutat att sådant avdrag skall göras eller den skattskyldige begär det. Om skattemyndigheten har beslutat att sådant skatteavdrag skall göras, skall myndigheten underrätta den skattskyldige om detta.

Ändringar

Lag (1990:327) om skatteavdrag från sjukpenning m.m.

Lag (1990:1518) om ändring i lagen (1990:327) om skatteavdrag från sjukpenning m.m.

Lag (1991:1054) om ändring i lagen (1990:327) om skatteavdrag från sjukpenning m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:181
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1992:680

    Omfattning
    upph.