Upphävd författning

Lag (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m.

Departement
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1959-04-10
Ändring införd
SFS 1959:74 i lydelse enligt SFS 1994:1631
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-14 och 19 §§ tillämpas.

[S2]Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna i 2-14 och 19 §§ skall tillämpas.

[S3]Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla. Lag (1994:1631).

2 §  Konungen äger förordna att under tid, då bestämmelserna i denna paragraf äga tillämpning, nedsättning enligt 15 a § lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket skall ske med högre belopp än som föreskrives där.

[S2]Finnes anledning antaga, att utländsk försäkringsanstalt, som jämlikt lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket driver sådan rörelse, på grund av förhållanden som i 1 § sägs /k/ (krigsförhållanden) /-k/ icke kommer att infria härstädes ingångna förbindelser till försäkringstagare, äger Konungen förbjuda anstalten att under tid, då bestämmelserna i denna paragraf äga tillämpning, fortsätta verksamheten här i riket. Lag (1965:169).

3 §  Har på sätt i 2 § sägs förbud meddelats utländsk försäkringsanstalt att fortsätta verksamheten här i riket, skall, där verksamheten omfattar livförsäkring, för tillvaratagande av livförsäkringstagarnas rätt en särskild administration inträda. Med avseende å denna skall i tillämpliga delar gälla vad i 296 §, 297 § 1 mom. och 298 § lagen om försäkringsrörelse finnes stadgat; dock att vad i 297 § 1 mom.fjärde stycket sägs om registrering i stället skall avse tillkännagivande i allmänna tidningarna. Har särskild administration inträtt skall vad i 165 § lagen om försäkringsrörelse är stadgat om förbud mot att meddela nya försäkringar äga motsvarande tillämpning. I fall som här avses må överlåtelse av livförsäkringarna ske, förutom till svenskt försäkringsbolag, jämväl till utländsk anstalt, som erhållit koncession för livförsäkringsrörelse här i riket.

[S2]Där vid försäkringarnas överlåtande uppstått överskott, skall ur detta i första hand gäldas kostnaden för administrationen och oguldet sådant bidrag, varom förmäles i 26 § lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket, varefter återstoden skall, där ej Konungen annorlunda föreskriver, efter det krigsförhållandena upphört överlämnas till den anstalt, vars försäkringar varit föremål för administration.

4 §  Har utländsk försäkringsanstalt i annat fall än i 3 § avses upphört att driva livförsäkringsrörelse här i riket, äger Konungen, under förutsättning som i 2 § sägs, besluta, att administration på sätt i 3 § förmäles skall inträda. Konungen äger ock med avseende å sådan anstalt besluta, att i denna lag föreskrivet administrationsförfarande helt eller delvis skall tillämpas jämväl vid administration, som inträtt på grund av bestämmelserna i lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörlse här i riket.

5 §  Kommer icke i den ordning, som avses i 3 rsäkringsinspektionen till den utländska försäkringsanstalten avgiva redovisning för administrationen samt, om då livförsäkringar finnas löpande, erbjuda anstalten att återtaga rörelsen och därvid övertaga samtliga till administrationsboet hörande livförsäkringar. Sådant övertagande må ej ske, med mindre vid övertagandet förefintlig brist i belopp, som jämlikt 6 eller 15 § lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket skall vara nedsatt, blivit av anstalten fylld. Har ej anstalten inom två månader från erbjudandet återtagit rörelsen och fyllt bristen, vare frågan förfallen och åligger det försäkringsinspektionen att hos Konungen göra anmälan om förhållandet.

[S2]Har anmälan enligt andra stycket gjorts, ankommer det på Konungen att förordna om administrationens fortsättande eller om administrationsboets avveckling genom fördelning av tillgångarna. I senare fallet meddelar Konungen tillika erforderliga föreskrifter angående avvecklingen och fördelningen.

6 §  Försäkringsinspektionen äger medgiva utländsk försäkringsanstalt, som driver livförsäkringsrörelse här i riket, att för anskaffande av medel till bestridande av återköp av eller lån å livförsäkringar, för vilka avsättning till försäkringsfonden ägt rum, av de enligt lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket till försäkringstagarnas säkerhet pantsatta värdehandlingarna utbekomma vad som för ändamålet erfordras.

7 §  Försäkringsinspektionen äger helt eller delvis medgiva utländsk försäkringsanstalt, som driver livförsäkringsrörelse här i riket, tillstånd att uppskjuta utbetalandet av livförsäkringars återköpsvärden så ock befrielse från skyldighet att lämna lån å sådana försäkringar.

8 §  Försäkringsinspektionen äger medgiva utländsk försäkringsanstalt, som driver försäkringsrörelse här i riket, att avvikelse göres från vad i lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket stadgas angående tid och plats för vidtagande av åtgärd. Sådant medgivande må dock ej avse föreskrift om talans väckande eller om åtgörande som ankommer på domstol.

9 §  Finnes på grund av förhållanden, som i 1 § avses, oundgängligt att starkt begränsa försäkringsverksamheten i riket, äger Konungen beträffande viss försäkringsgren förordna, att avtal, varigenom annan försäkring än livförsäkring meddelats av utländsk försäkringsanstalt, som driver försäkringsrörelse här i riket, skall för bestämd tid eller tills vidare upphöra att gälla. Om vad därvid är att iakttaga beträffande försäkringstagares rätt meddelas bestämmelser av Konungen.

10 §  Konungen äger i fråga om utländsk försäkringsanstalt, som driver försäkringsrörelse här i riket, meddela förordnande om premies storlek samt, beträffande försäkringsvtal som ej avser livförsäkring, om självrisk att gälla utan hinder av att försäkringsavtal innehåller därifrån avvikande villkor.

11 §  Konungen äger i fråga om utländsk försäkringsantalt, som driver försäkringsrörelse här i riket, medgiva avvikelse från bestämmelserna i 14 § andra stycket lagen om försäkringsavtal, däremot svarande försäkringsvillkor eller 16 § lagen om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring.

12 §  Konungen äger medgiva försäkringstagare hos utländsk försäkringsanstalt, som driver försäkringsrörelse här i riket, anstånd med erläggande av premie under högst tre månader från förfallodagen.

[S2]Konungen må ock medgiva anstalt som i första stycket sägs anstånd under högst tre månader med fullgörande av betalningsskyldighet i anledning av annan försäkring än sådan, varå lagen om krigsansvarighet äger tillämpning.

13 §  Konungen äger i fråga om utländsk försäkringsanstalt, som driver försäkringsrörelse här i riket, förordna, att försäkringstagares underlåtenhet att erlägga premie för brandförsäkring å byggnad, hörande till fast egendom eller tomträtt eller vattenfallsrätt, icke skall inverka å försäkringsgivarens ansvarighet jämlikt försäkringsavtalet.

[S2]För fordran å ogulden premie, som avser tid under vilken förordnande enligt första stycket gäller, äger försäkringsgivaren ur den försäkrade egendomen njuta betalning med samma förmånsrätt som enligt 17 kap. 6 § handelsbalken tillkommer enskild ränteägare för avgäld av fast egendom; dock att förmånsrätt må åtnjutas utan hinder av att premie stått ogulden längre tid än ett år efter förfallodagen.

[S3]Konungen äger förordna, att förmånsrätt som nu sagts skall gälla även ränta å oguldet premiebelopp.

14 §  Konungen äger i fråga om utländsk försäkringsanstalt, som driver försäkringsrörelse här i riket, förordna om avvikelse från 18 och 21 §§ lagen om trafikförsäkring å motorfordon.

15 §  Vid beslut som Konungen eller försäkringsinspektionen meddelar med stöd av någon av 6--14 §§ må fästas de villkor som finnas skäliga.

16 §  Har jämlikt 2 § förbud meddelats utländsk försäkringsanstalt, som driver livförsäkringsrörelse här i riket, att fortsätta verksamheten eller har beslut meddelats jämlikt 4 §, skola, såvitt ej Konungen annorlunda förordnar, bestämmelserna i denna lag rörande administrationen äga giltighet jämväl efter det att ifrågavarande lagbestämmelser upphört att äga tillämpning.

[S2]Det ankommer på den beslutande myndigheten att avgöra, i vad mån medgivande eller förordnande, som meddelats jämlikt någon av bestämmelserna i 6--15 §§, skall gälla jämväl efter det att bestämmelsen upphört att äga tillämpning.

17 §  Vad i 3-5 §§ och 16 § stadgas angående livförsäkring skall äga tillämpning i fråga om sådan personförsäkring, beträffande vilken rörelsen enligt lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket drives med tillämpning av de särskilda bestämmelserna angående livförsäkring. Lag (1965:169).

18 §  Konungen bestämmer den dag, då med avseende å denna lag krigsförhållandena skola anses hava upphört.

19 §  Konungen må uppdraga åt försäkringsinspektionen att fullgöra vad som enligt denna lag ankommer på Konungen.

Ändringar

Lag (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m.

Ändring, SFS 1965:169

  Omfattning
  ändr. 2, 17 §§

Lag (1992:1411) om ändring i lagen (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m. m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:76, Bet. 1992/93:FöU2
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:1631) om ändring i lagen (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse hör i riket vid krig m.m.

Förarbeten
Rskr. 1994/95:69, Prop. 1994/95:87, Bet. 1994/95:KU21
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1999:890

Omfattning
upph.