Gränssjukvårdsförordning (1962:390)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Ändring införd
SFS 1962:390 i lydelse enligt SFS 2019:1000
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-12

1 §  Har någon som är försäkrad för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap.socialförsäkringsbalken fått behov av läkarvård eller fysioterapeutisk behandling under vistelse inom en svensk kommun vid riksgränsen mot Finland eller Norge och fått sådan vård eller behandling i det angränsande landet, ska Försäkringskassan lämna ersättning för den försäkrades utgift för vården eller behandlingen. Förordning (2013:1150).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

2 §  Ersättning för utgift för läkarvård lämnas högst med ett belopp som motsvarar det arvode som en privatpraktiserande läkare med ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning skulle ha fått tillgodoräkna sig för vården. Utgift för fysioterapi ersätts högst med ett belopp som motsvarar det arvode som en privatpraktiserande fysioterapeut med ersättning enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi skulle ha fått tillgodoräkna sig för behandlingen.

Från ersättning för utgift för vård eller behandling görs avdrag med ett belopp som motsvarar den patientavgift som gäller för vården eller behandlingen i patientens hemlandsting. Förordning (2013:1150).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

2 §  Ersättning för utgift för läkarvård lämnas högst med ett belopp som motsvarar det arvode som en privatpraktiserande läkare med ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning skulle ha fått tillgodoräkna sig för vården. Utgift för fysioterapi ersätts högst med ett belopp som motsvarar det arvode som en privatpraktiserande fysioterapeut med ersättning enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi skulle ha fått tillgodoräkna sig för behandlingen.

[S2]Från ersättning för utgift för vård eller behandling görs avdrag med ett belopp som motsvarar den patientavgift som gäller för vården eller behandlingen i patientens hemregion. Förordning (2019:1000).

3 §  För resekostnad i samband med vården eller behandlingen utges ersättning enligt föreskrifterna i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Förordning (1991:1646).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Gränssjukvårdsförordning (1962:390)

Ändring, SFS 1964:159

  Omfattning
  ändr.

Ändring, SFS 1969:659

  Omfattning
  ändr.

Ändring, SFS 1974:1108

  Omfattning
  ändr.; omtryck

Ändring, SFS 1975:1013

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1979:111) om ändring i gränssjukvårdskungörelsen (1962:390)

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1986:435) om ändring i gränssjukvårdskungörelsen (1962:390)

  Omfattning
  ändr. författningsrubr.; omtryck
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:83) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1987-05-01

Förordning (1990:1399) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1646) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:1666) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1994-01-01

Förordning (2010:1649) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:1150) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för behandling som har lämnats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2019:1000) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-01-01