Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
SFS 1991:419 i lydelse enligt SFS 2019:870
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Regioner och kommuner som inte tillhör någon region (sjukvårdshuvudmän) ska, i fråga om personer som är försäkrade för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap.socialförsäkringsbalken, lämna ersättning för resekostnader

 1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av en region eller en kommun som inte ingår i en region eller i samband med sjukhusvård,
 2. i samband med rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet m.m. som ersätts enligt föreskrifter som regeringen meddelat,
 3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.,
 4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt en person med funktionsnedsättning,
 5. i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,
 6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av högskolestyrelse,
 7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,
 8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband med en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
 9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av bestämmelserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

[S2]I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 ska ersättning lämnas även när rådgivningen bedrivs av organisationer med tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg.

[S3]För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller förlossning.

[S4]Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för resekostnader vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid fysioterapi enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Lag (2019:870).

Prop. 2016/17:43: Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting (sjukvårdshuvudmän) ska, i fråga om personer som är försäkrade för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, lämna ersättning för resekostnader

1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting eller i samband med sjukhusvård,

2. i samband ...

Prop. 2007/08:49: Förslaget i första stycket 5 innebär en följdändring med anledning av att 2 kap. 3 § AFL föreslås upphävas. I bestämmelsen görs i stället en hänvisning till den nya lagen om statligt tandvårdsstöd.

I första stycket 10 hänvisas till lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård, vilken slutade gälla den 1 januari 2005. Punkt 10 i den nu aktuella lagen bör därför tas bort.

Prop. 2012/13:175: Paragrafen behandlas i avsnitt 8.

I fjärde stycket görs ändringar som en konsekvens av att bl.a. rubriken till lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik ändras.

2 §  Resekostnadsersättning enligt 1 § beräknas enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer. Lag (1995:1488).

3 §  Frågor om resekostnadsersättning enligt denna lag prövas, efter ansökan om sådan ersättning, av den sjukvårdshuvudman inom vars område sökanden är bosatt. Ersättningen betalas av sjukvårdshuvudmannen.

4 §  Om en internationell överenskommelse om social trygghet innefattar åtagande för Sverige att svara för resekostnader i samband med sjukresor, skall ersättning för dessa kostnader lämnas av den sjukvårdshuvudman inom vars område vård för sjukdomen har getts.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på ersättning för kostnader för resa som påbörjas efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:135
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:591) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:355, Prop. 1992/93:160, Bet. 1992/93:SoU22
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1659) om ändring i lagen (1993:591) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

  Förarbeten
  Prop. 1993/94:75, Bet. 1993/94:SoU14
  Omfattning
  ändr. 1 § i 1993:591

Lag (1995:844) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för resor som påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:383, Prop. 1994/95:195, Bet. 1994/95:SoU24
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1488) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för resor som har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1995:1489) om ändring i lagen (1995:844) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
Omfattning
ändr. 1 § i 1995:844

Lag (2008:150) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Rskr. 2007/08:145, Prop. 2007/08:49, Bet. 2007/08:SoU9
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2010:1245) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:937) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:1144) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning för resekostnader som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:130, Prop. 2012/13:175, Bet. 2013/14:SoU2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2017:36) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2019:870) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01