Upphävd författning

Kungörelse (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Ändring införd
SFS 1962:394 i lydelse enligt SFS 2001:955
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ansökan om pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (folkpension och tilläggspension) eller om hustrutillägg eller bostadstillägg till pensionärer skall göras hos den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap.socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende den sökande.

[S2]Ansökan bör inges eller insändas till allmän försäkringskassa, som avses i första stycket. Ansökan får även inges eller insändas till annan allmän försäkringskassa eller till kommunalt organ, som Riksförsäkringsverket bestämmer. Förordning (2000:1037).

2 §  Ansökan skall göras skriftligen å blankett enligt av riksförsäkringsverket fastställt formulär. Ansökningsblankett tillhandahålles kostnadsfritt.

3 §  Ansökan skall undertecknas av sökanden. Är sökanden gift och avser ansökningen hustrutillägg eller bostadstillägg till pensionärer, skall även sökandens make underteckna ansökningen. Förordning (2001:955).

4 §  Vid ansökan skall, i den mån Riksförsäkringsverket så föreskriver, fogas personbevis enligt fastställt formulär eller, där hinder därför möter, annat bevis enligt Riksförsäkringsverkets bestämmande.

[S2]Avser ansökningen förtidspension på grund av nedsatt arbetsförmåga eller särskild efterlevandepension på grund av nedsatt hälsa, skall läkarutlåtande om den försäkrades hälsotillstånd ges in. Detta gäller dock inte om särskilda skäl talar emot det eller i fall som avses i tredje stycket.

[S3]Om förtidspension har dragits in eller minskats enligt 16 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring på grund av att den försäkrade börjat förvärvsarbeta och ansökan görs om att förmånen åter skall utges behöver läkarutlåtande inte ges in under förutsättning att

 1. ansökan görs inom fem år räknat från och med den månad då pensionen drogs in eller minskades,
 2. det förvärvsarbete som beslutet om indragning eller minskning grundades på har upphört, och
 3. ansökan avser förmån av högst motsvarande grad och beräknad på grundval av samma pensionspoängtal som gällde för den pension som den försäkrade uppbar vid tidpunkten för indragningen eller minskningen.

[S4]I fråga om sjukbidrag gäller vad som sagts i tredje stycket endast fram till utgången av giltighetstiden för det tidigare beslutet om att utge sjukbidrag. Förordning (2000:1037).

5 §  Vad som stadgats ovan skall även gälla ansökan om ökning av pensionsförmån, hustrutillägg och bostadstillägg till pensionärer. Förordning (1994:1190).

6 §  En allmän försäkringskassa får, utan hinder av att ansökan inte har gjorts, besluta om att utge pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring efter framställning av ett statligt eller, om regeringen förordnar det, ett kommunalt personalpensionsorgan. Förordning (1992:1557).

7 §  Föreskrifter om i vilka fall försäkringskassan enligt 16 kap. 1 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring skall besluta om pension utan ansökan får meddelas av Riksförsäkringsverket. Verket får även meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna kungörelse. Förordning (1992:1557).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

Ändring, SFS 1964:160

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1972:168

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1973:489

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1973:914

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§

Ändring, SFS 1975:480

Förordning (1988:276) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1335) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:237) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

  Omfattning
  ändr. 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:207) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:761) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

Förordning (1992:1557) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:1190) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:305, Prop. 1993/94:173, Bet. 1993/94:SfU16
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1998:1265) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1037) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:955) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2002:782

Övergångsbestämmelse

De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för ansökan och utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m. som avser tid före den 1 januari 2003.
Omfattning
upph.