Inaktuell version

Lag (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1963-05-17
Ändring införd
SFS 1963 i lydelse enligt SFS 2000:769
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Arbetstagare som för arbetsgivarens räkning utför radiologiskt arbete, vari arbetstagaren utsättes för joniserande strålning i sådan utsträckning att menlig inverkan därav kan befaras, har under villkor som föreskrives i denna lag rätt till längre semesterledighet än som följer av 4 § semesterlagen (1977:480) i dess lydelse före den 1 april 1990. För varje kalendermånad av intjänandeåret, under vilken arbetstagaren har utfört sådant arbete minst femton dagar, skall semesterledigheten påföljande semesterår förlängas med fem tolftedels semesterdag. Uppstår vid beräkningen brutet dagantal, skall det avrundas till närmast högre hela tal.

[S2]Med dag, under vilken utförts arbete, som avses i första stycket, jämställes

 1. 1) dag, under vilken arbetstagaren varit semesterledig, dock endast om hans arbete omedelbart före och omedelbart efter ledigheten varit sådant som avses i första stycket, samt
 2. 2) dag, under vilken arbetstagaren haft ledighet som är semesterlönegrundande enligt 17 § semesterlagen, dock ej om arbete, som avses i första stycket, uppenbarligen icke kunnat beredas honom sådan dag och anledningen härtill varit annan än driftsuppehåll för samtidig semester.

[S3]För varje semesterdag som tillkommer enligt första stycket utgår semesterlön med 0,48 procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön i anställningen, beräknad enligt 16 § semesterlagen. Lag (1990:103).

2 §  På begäran av domstol eller den, vars rätt beröres, åligger det Arbetsmiljöverket att avgöra, huruvida visst arbete är sådant, som avses i denna lag.

[S2]Är mål, som handlägges vid domstol, beroende av fråga, som i första stycket sägs, skall domstolen hänskjuta frågan till Arbetsmiljöverket, när part sådant yrkar eller domstolen finner det nödigt; och må dom ej meddelas, förrän Arbetsmiljöverkets beslut kommit domstolen tillhanda. Lag (2000:769).

Prop. 2009/10:4: I bestämmelsen har följdändringar skett med anledning av ny lydelse i semesterlagen.

Förslaget behandlas i avsnitt 4.11.

3 §  Om semester för arbetstagare som avses i denna lag gäller i övrigt vad i semesterlagen (1977:480) är stadgat. Lag (1977:481).

Prop. 2009/10:4: I bestämmelsen har följdändringar skett med anledning av ny lydelse i semesterlagen.

Förslaget behandlas i avsnitt 4.11.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1964, från och med vilken dag semesterrätt enligt lagen kan förvärvas.
  Genom denna lag upphäves lagen den 25 maj 1951 (nr 304) om förlängd semester för vissa arbetstagare med hälsofarligt arbete.
  Arbetstagare, som den 1 januari 1964 förvärvat semesterrätt enligt den äldre lagen, skall, i den mån han icke då åtnjutit honom enligt nämnda lag tillkommande förmån, äga åtnjuta semesterförmån enligt föreskrifterna i den nya lagen.
  Förarbeten
  Prop. 1963:68
  Ikraftträder
  1964-01-01

Lag (1964:101) angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 17 maj 1963 (nr 115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete

  Förarbeten
  Prop. 1964:58
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1964-06-01

Lag (1977:481) om ändring i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.
  Beträffande förlängning av semesteråret den 1 april 1978 - den 31 mars 1979 skall de nya bestämmelserna tillämpas, med iakttagande av att tiden den 1 januari 1977 - den 31 mars 1978 betraktas som intjänandeår. I övrigt skall, i den mån enligt övergångsbestämmelserna till semesterlagen (1977:480) äldre bestämmelser i lag eller avtal skall äga fortsatt giltighet, detsamma gälla på förevarande lags tillämpningsområde.
  Förarbeten
  Prop. 1976/77:90
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1978-01-01

Lag (1990:103) om ändring i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete

Lag (2000:769) om ändring i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete

Förarbeten
Rskr. 2000/01:2, Prop. 1999/2000:141, Bet. 2000/01:AU2
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2009:1441) om ändring i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete

Förarbeten
Rskr. 2009/10:83, Prop. 2009/10:4, Bet. 2009/10:AU4
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2010-04-01