Inaktuell version

Förordning (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1964-10-29
Ändring införd
SFS 1964 i lydelse enligt SFS 1996:1464
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Åklagare skall i den utsträckning och den ordning Riksåklagaren bestämmer lämna uppgifter till denne om åtalsprövningar som har gjorts enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken. Förordning (1994:1764).

2 § har upphävts genom förordning (1994:1764).

3 §  Har åklagare enligt 48 kap. 4 § rättegångsbalken utfärdat ett strafföreläggande som avser villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter, bör åklagaren underrätta den misstänkte om beslutet vid ett personligt sammanträffande. Om det är lämpligare, får underrättelsen lämnas av en annan åklagare än den som utfärdat föreläggandet.

[S2]Bestämmelser om underrättelse om sådana strafförelägganden som avses i första stycket och som har utfärdats innan den misstänkte fyllt 21 år finns i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Förordning (1996:1464).

4 §  Har åklagare enligt 20 kap. 7 § första stycket 2 rättegångsbalken beslutat om åtalsunderlåtelse bör underrättelse om beslutet lämnas muntligen till den misstänkte. Underrättelsen får lämnas av annan åklagare än den som har meddelat beslutet. Möter särskilda svårigheter för underrättelse på angivet sätt får underrättelse ske skriftligen.

[S2]Bestämmelser om underrättelse om beslut om åtalsunderlåtelse som avser brott som någon har begått innan han har fyllt arton år finns i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Förordning (1994:1764).

5 § har upphävts genom förordning (1980:550).
6 § har upphävts genom förordning (1994:1764).

7 §  Har domstol med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 brottsbalken förordnat, att fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn som ådömts i tidigare mål skall avse ytterligare brott, eller har straff bestämts med tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket brottsbalken, skall åklagaren, om domen meddelats innan den tidigare domen vunnit laga kraft, inhämta upplysning om utgången i det tidigare målet. Skall frågan om påföljd för brottet enligt 34 kap. 10 § första stycket brottsbalken ånyo prövas av domstol, skall åklagaren ofördröjligen vidtaga erforderliga åtgärder. Förordning (1981:245).

8 §  Uppkommer fråga om att undanröja skyddstillsyn enligt 28 kap. 8 § brottsbalken utan att framställning därom har gjorts av övervakningsnämnden, skall åklagaren, innan talan väcks, inhämta yttrande från övervakningsnämnden eller frivårdsmyndigheten. Förordning (1990:1026).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Ändring, SFS 1971:932

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1979:698) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om den som före ikraftträdandet har dömts till ungdomsfängelse.
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 7 §§

Förordning (1980:550) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

  Omfattning
  upph. 5 §

Förordning (1981:245) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1981. I fråga om den som före ikraftträdandet har dömts till internering gäller dock 7 § i dess äldre lydelse.
  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 7 §

Förordning (1981:882) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 6 §§

Förordning (1982:207) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§

Förordning (1985:77) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förordning (1987:1013) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

  Omfattning
  ny 8 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:824) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:1026) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 8 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1994:1764) om ändring i förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995. Äldre föreskrifter tillämpas i mål och ärenden hos polis- och åklagarmyndighet där förundersökning har inletts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 2, 3, 6 §§; ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1996:1464) om ändring i förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

  Omfattning
  ny 3 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (2005:988) om ändring i förordningen (1964:988) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2015:87) om ändring i förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2016:496) om ändring i förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2016-07-01