Upphävd författning

Förordning (1965:668) med instruktion för statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Ändring införd
SFS 1965:668
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §3 samt 15 och 16 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion, tillämpas på statens nämnd för arbetstagares uppfinningar.

[S2]Med chefen förstås nämndens ordförande.

[S3]Nämnden skall varje år före den 15 september till revisionskontoret vid kammarkollegiet lämna räkenskaps- och redovisningshandlingar. Förordning (1982:438).

Uppgifter

2 §  Nämnden skall på begäran av domstol, arbetsgivare eller arbetstagare avge utlåtande i frågor som avse tillämpningen av lagen den 18 juni 1949 (nr 345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

3 §  Nämnden skall varje år före den 1 september avge berättelse till Kungl. Maj:t om verksamheten under det senaste budgetåret.

Organisation

4 §  Om nämndens sammansättning gälla bestämmelserna i 10 § lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar.

5 §  Hos nämnden finnes en sekreterare.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel äger nämnden anlita experter och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

6 §  Ärende avgöres av nämnden i plenum.

[S2]I arbetsordning eller genom särskilt beslut må nämnden överlämna åt ordföranden att avgöra annat ärende än sådant som avses i 2 §, om ärendet icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i plenum.

7 §  Vid avgörande av ett pleniärende och vid muntlig förhandling skall nämnden vara fulltalig.

[S2]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Förordning (1986:834).

8 §  Innan nämnden avger utlåtande som avses i 2 §, skall nämnden vid behov bereda arbetsgivaren och arbetstagaren tillfälle att yttra sig skriftligen eller vid muntlig förhandling inför nämnden.

9 §  Om jäv mot ledamot gälla bestämmelserna i rättegångsbalken om jäv mot domare.

10 §  Sammanträde med nämnden hålles i Stockholm, om särskilda skäl icke föranleda att det hålles på annan ort.

11 §  Ärende avgöres efter muntlig förhandling eller efter föredragning som ankommer på sekreteraren eller särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut må medges att ärende som handlägges enligt 6 § andra stycket avgöres utan föredragning.

[S2]Ordföranden må själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Sekreteraren äger närvara när ärende föredrages av annan.

12 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:834).

13 §  Ordföranden eller sekreteraren äger infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden.

Tjänstetillsättning

14 §  Sekreteraren utses av nämnden. Förordning (1971:296).

Besvär

15 §  Mot nämndens beslut i ärende som avses i 2 § må talan icke föras.

Ändringar

Förordning (1965:668) med instruktion för statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Ändring, SFS 1971:296

  Omfattning
  ändr. 14 §

Förordning (1982:438) om ändring i instruktionen (1965:668) för statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 §

Förordning (1986:834) om ändring i förordningen (1965:668) med instruktion för statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

  Omfattning
  ändr. 7, 12 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1140

  Omfattning
  upph.