Upphävd författning

Förordning (1965:746) med instruktion för statens konstråd

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Ändring införd
SFS 1965:746
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 16 §, tillämpas på statens konstråd.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan rådets ordförande och i övrigt den sekreterare som är chef för rådets kansli. Förordning (1984:753).

Uppgifter

2 §  Rådet har till uppgift att genom förvärv av konstnärliga arbeten till statens byggnader och andra lokaler för statliga myndigheter verka för att konstnärliga värden införlivas med samhällsmiljön. Förordning (1982:383).

3 §  Rådet skall lämna statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter samt enskilda personer och företag information om förvärv av konstnärliga arbeten, som äro av betydelse för samhällsmiljön, samt i övrigt om konsten i samhällsmiljön.

[S2]Rådet bör i övrigt informera intresserde om sin verksamhet. Förordning (1976:502).

4 §  Rådet äger anordna tävling om förvärv av konstnärligt arbete. Förordning (1976:502).

Organisation

5 §  Rådet består av ordförande och åtta andra ledamöter. Ordföranden och de andra ledamöterna utses av regeringen. Av de andra ledamöterna utses

 1. en efter förslag av byggnadsstyrelsen,
 2. två, av vilka en skall vara målare och en skulptör, efter förslag av akademien för de fria konsterna,
 3. två, av vilka en skall vara målare och en skulptör, efter förslag av Konstnärernas riksorganisation samt
 4. en efter förslag av Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.

[S2]För varje ledamot, utom för ordföranden, skall finnas en i samma ordning utsedd personlig suppleant.

[S3]Regeringen utser en av ledamöterna till vice ordförande. Förordning (1976:502).

6 §  Hos rådet finnas två sekreterare av vilka en är chef för rådets kansli.

[S2]Hos rådet finnes i övrigt personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]Rådet må anlita experter och sakkunniga. Förordning (1976:502).

Ärendenas handläggning

7 §  Ärendena avgörs av rådet i plenum.

[S2]I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får rådet överlämna åt en eller flera ledamöter eller suppleanter eller en tjänsteman att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på rådet i plenum.

[S3]Överlämnande enligt andra stycket får inte avse ärenden om disciplin ansvar, skiljande från tjänst eller uppdrag, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning. Förordning (1981:173).

8 §  Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst fem eller, om samtliga är ense om beslutet, minst fyra andra ledamöter är närvarande.

[S2]Regler om omröstning finns i 18 § förvaltningslagen (1986:223). Förenar sig de flesta av de ledamöter som avses i 5 § första stycket 2--4 i en fråga som avser bedömning av konst, gäller dock deras mening vid lika röstetal i rådet.

[S3]Om omröstning i frågor som avses i 7 § tredje stycket gäller särskilda bestämmelser. Förordning (1986:933).

8 a §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst fem andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet. Förordning (1981:173).

9 §  Innan rådet meddelar beslut om fördelning av tillgängliga medel för förvärv av konstnärliga arbeten, skall samråd ske med byggnadsstyrelsen och statens konstmuseer.

[S2]Innan rådet beslutar om förvärv av konstnärligt arbete eller om utförande av tävlingsförslag, skall tillfälle att yttra sig beredas berörda myndigheter.

[S3]Rådet bör som ett led i sin verksamhet pröva och utveckla olika former för att ge de anställda vid statliga myndigheter inflytande över konstinköp till arbetslokaler. Förordning (1976:502).

10 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på den sekreterare som är chef för rådets kansli eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut må medges att ärende som handlägges enligt 7 § andra stycket avgöres utan föredragning.

[S2]Ordföranden må själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Sekreteraren som är chef för rådets kansli har rätt att närvara när ärende föredrages av annan. Förordning (1976:502).

11 §  Överintendenten vid statens konstmuseer och generaldirektören vid fortifikationsförvaltningen har rätt att närvara vid sammanträden med rådet och delta i rådets överläggningar men inte i dess beslut, om det i rådet saknas företrädare för respektive myndighet. De får sätta någon annan tjänsteman vid respektive myndighet i sitt ställe. Förordning (1984:31).

12 § har upphävts genom förordning (1986:933).

13 §  Ordföranden, sekreterare eller, efter beslut av rådet, annan tjänsteman äger infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos rådet. Förordning (1976:502).

14 §  Rådet äger inom sig utse särskilda delegationer för beredning av ärende. I sådan delegation må rådet utse sekreterare hos rådet till ledamot. Förordning (1976:502).

Tjänstetillsättning

15 §  Ordföranden, vice ordföranden, övriga ledamöter i rådet och suppleanterna utses för högst tre år. Förordnande kan förlängas en gång. Om särskilda skäl föreligga kan förordnande förlängas mer än en gång.

[S2]Personal förordnas av rådet. Förordning (1976:502).

Övriga bestämmelser

16 §  Ledamot må icke deltaga i handläggningen av ärende om förvärv av konstnärligt arbete, om han ämnar deltaga eller deltager i tävling som berör ärendet. Ej heller må ledamot deltaga i handläggningen av ärende om inköp av konstverk, som utförts av honom, eller om beställning av konstverk hos honom.

[S2]Ledamot skall omedelbart anmäla hos rådet om han ämnar att deltaga i tävling som anordnas av rådet.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena om ledamot gälla även suppleant.

Ändringar

Förordning (1965:746) med instruktion för statens konstråd

Ändring, SFS 1969:82

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1975:1229

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 5, 7 §§

Förordning (1976:502) om ändring i förordningen (1965:746) med instruktion för statens konstråd

Förordning (1981:173) om ändring i förordningen (1965:746) med instruktion för statens konstråd

  Omfattning
  ändr. 7 §; ny 8 a §

Förordning (1982:383) om ändring i förordningen (1965:746) med instruktion för statens konstråd

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1984:31) om ändring i förordningen (1965:746) med instruktion för statens konstråd

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1984-02-21

Förordning (1984:753) om ändring i förordningen (1965:746) med instruktion för statens konstråd

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-10-09

Förordning (1986:933) om ändring i förordningen (1965:746) med instruktion för statens konstråd

  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:743

  Omfattning
  upph.