Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-06-29
Ändring införd
SFS 1966:400
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Resande som ankommer från utrikes ort får i den omfattning och på de villkor som angivas nedan införa reseutrustning och andra varor utan erläggande av tull eller avgift som avses i 10 §.

[S2]Bestämmelserna om resande i denna kungörelse gälla även för den som utför arbete på transportmedel som ankommer från utrikes ort. Såvitt avser fartyg och luftfartyg få dock andra varor än reseutrustning införas tull- och avgiftsfritt endast av den som i samband med inresan frånträder sin anställning ombord och den som är bosatt här i riket och vistats utomlands minst 15 dygn. Rätten till tull- och avgiftsfri införsel gäller endast sådan personal som utför arbete sammanhängande med transportmedlets gång eller med betjäningen ombord. Till betjäning ombord på transportmedel hänföras förutom sedvanliga tjänster som servering, uppassning och städning även sådana tjänster som lämnas av hårfrisörer, butiksbiträden, underhållningsartister och annan jämförbar personalgrupp.

2 §  Får vara införas tull- eller avgiftsfritt enligt denna kungörelse är den också fri från skatt, som i annat fall skulle ha erlagts till tullverket på grund av införseln.

3 §  Reseutrustning som är avsedd för personligt bruk får införas tull- och avgiftsfritt i den mån den kan antas icke överstiga behovet under resan och omfattar artiklar som vanligen medföras på resor, t.ex. gångkläder, sängkläder, toalettartiklar, filmkamera med utrustning, två stillbildskameror med utrustning, cykel, moped, kikare, skrivmaskin, musikinstrument, grammofon med grammofonskivor, ljudradiomottagare, televisionsradiomottagare, ljudupptagningsapparat samt kamping-, sport-, jakt- och fiskeutrustning. Kungörelse (1967:182).

4 §  Resande som är bosatt utomlands åtnjuter tullfrihet för sällskapsdjur och resesouvenirer, som äro avsedda att återutföras, i fråga om resesouvenirer dock endast när deras sammanlagda värde icke överstiger 600 kronor, om han är bosatt i annat europeiskt land, och 2700 kronor, om han är bosatt i utomeuropeiskt land. Kungörelse (1970:335).

5 §  Resande som är bosatt i annat europeiskt land får tullfritt införa 200 cigarretter eller 250 gram andra tobaksvaror, om han kan antas ha fyllt 15 år. Kan han antas ha fyllt 20 år får han tullfritt införa även två liter starköl samt antingen en liter vin och en liter spritdrycker med en alkoholhalt av högst 60 volymprocent eller, om spritdryck ej medförs, två liter vin.

[S2]Aperitif och liknande alkoholdryck, som till följd av framställningssättet är att anse som spritdryck, får vid tillämpning av första stycket inräknas i den myckenhet vin för vilken tullfrihet gäller, om den har en alkoholhalt av högst 22 volymprocent. Förordning (1983:896).

6 §  Resande som är bosatt i Sverige får tullfritt införa varor enligt vad som föreskrivs i 5 §, om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller om han kan visa, att utlandsvistelsen har varat mer än 24 timmar.

[S2]I andra fall får resande som är bosatt i Sverige och som kan antas ha fyllt 15 år tullfritt införa 40 cigarretter eller 20 cigarrer eller cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror. Därjämte får han tullfritt införa tobaksvaror och, om han kan antas ha fyllt 20 år, spritdrycker, vin eller starköl om varorna har beskattats i Danmark, Finland eller Norge. Införsel enligt detta stycke får dock icke sammanlagt överstiga vad som får införas tullfritt enligt 5 §. Förordning (1983:896).

7 §  Resande som är bosatt i utomeuropeiskt land får tullfritt införa varor enligt vad som föreskrivs i 5 §. Därvid gäller dock i fråga om tobaksvaror att rätten till tullfri införsel omfattar 400 cigaretter eller 500 gram andra tobaksvaror. Förordning (1978:217).

8 §  På kort fartygs- eller flyglinje från Danmark, Finland eller Norge, som generalltullstyrelsen bestämmer, omfattar rätten till tullfri införsel av varor som anskaffats under resa ej spritdrycker, vin eller starköl och ej mer än 40 cigarretter eller 20 cigarrer eller cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror. Förordning (1983:896).

9 §  Utöver vad som får införas tullfritt enligt 5-8 §§ få där avsedda varor införas mot erläggande av tull enligt tulltaxan (1977:975) men utan erläggande av annan avgift. Spritdrycker, vin och starköl får dock införas endast av den som kan antas ha fyllt 20 år och intill en myckenhet av högst fem liter starköl och fem liter vin eller spritdrycker med en alkoholhalt av högst 60 volymprocent. Förordning (1977:1087).

10 §  Varor av de slag för vilka vid import utgår avgift enligt lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område eller lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område få införas utan erläggande av införselavgift, särskild avgift som avses i 14§ andra stycket lagen om prisreglering på jordbrukets område, fettvaruavgift eller prisregleringsavgift, om det av varornas mängd och beskaffenhet framgår att de äro avsedda för omedelbar, icke yrkesmässig förbrukning. Smör och annat matfett (tulltaxenr 04.03 och 15.13) få dock icke införas avgiftsfritt i större mängd än sammanlagt fem kilogram, varav högst två och ett halvt kilogram smör. Förordning (1977:1087).

11 §  Andra varor än sådana som omfattas av bestämmelserna i 3--8 §§ får införas tull- och avgiftsfritt om deras sammanlagda värde inte överstiger 1 000 kronor. Motorfordon eller karosserier, underreden och drivmedel till motorfordon får dock inte införas tull- och avgiftsfritt enligt denna bestämmelse. Förordning (1985:118).

12 §  En resande som är bosatt i Sverige åtnjuter inte tull- och avgiftsfrihet enligt 3, 10 eller 11 § för en vara som anskaffats

 1. ombord på fartyg i trafik mellan Sverige och Danmark, Finland eller Norge eller annat, icke nordiskt land vid Östersjön,
 2. i butik för skattefri försäljning i hamn som anlöps av sådant fartyg eller
 3. ombord på luftfartyg i yrkesmässig trafik.

[S2]Utan hinder av vad som sägs i första stycket gäller 11 § i fråga om slipsar, scarves och andra liknande klädespersedlar, parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel samt ett kilo choklad- och konfektyrvaror.

[S3]Rätt till tull- och avgiftsfri införsel och till införsel enligt 9 § åtnjuts, om tullmyndigheten inte medger annat, endast för varor som medförs av den resande själv och samtidigt framförs till tullklarering samt är avsedda för den resandes eller hans familjs personliga behov eller som gåva till närstående för personligt bruk. Förordning (1985:118).

13 §  Beräkning enligt 4 och 11 §§ av varas värde grundas, om detaljhandelspriset i inköpslandet ej styrks, på detaljhandelspriset i införselorten.

[S2]Vid tillämpningen av 5 och 7 §§ anses en cigarr väga 5 gram och en cigarill 2,5 gram.

[S3]Medförs till riket spritdryck, vin eller starköl som ej får införas eller större kvantitet spritdrycker, vin eller starköl än som anges i 5-7 och 9 §§ och är införseln icke belagd med straff enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling, förfars med den till införsel ej tillåtna varan enligt 80§ lagen (1977:293) om handel med drycker. Förordning (1977:1087).

14 §  De föreskrifter som finnas erforderliga för tillämpningen av denna kungörelse utfärdas av generaltullstyrelsen.

Ändringar

Kungörelse (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt

Ändring, SFS 1967:182

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1967:527

  Omfattning
  ändr. 10 §

Ändring, SFS 1968:589

  Omfattning
  ändr. 9, 12 §§

Ändring, SFS 1969:2

  Omfattning
  ändr. 12 §

Ändring, SFS 1969:176

  Omfattning
  ändr. 5, 6, 9 §§

Ändring, SFS 1969:436

  Omfattning
  ändr. 11 §

Ändring, SFS 1970:335

  Omfattning
  ändr. 4 §; omtryck

Förordning (1977:1087) om ändring i kungörelsen (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt

  Omfattning
  ändr. 8, 9, 10, 13 §§

Förordning (1978:217) om ändring i kungörelsen (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt

  Omfattning
  ändr. 5-7, 11 §§

Förordning (1983:896) om ändring i kungörelsen (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt

  Omfattning
  ändr. 5, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1985:118) om ändring i kungörelsen (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt

  Omfattning
  ändr. 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1985-05-01

Ändring, SFS 1987:1072

  Omfattning
  upph.