Upphävd författning

Kungörelse (1966:702) angående tillämpningen av lagen den 16 december 1966 (nr 700) om vissa gemensamhetsanläggningar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1966-12-16
Ändring införd
SFS 1966:702 i lydelse enligt SFS 1971:1064
Ikraft
1967-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om förordnande av förrättningsman skall länsstyrelsen skyndsamt underrätta byggnadsnämnden.

2 §  Finner förrättningsman att jäv föreligger mot honom, skall han genast underrätta länsstyrelsen.

3 §  När beslut meddelas i ärende som hänskjutits till byggnadsnämnden enligt 17 § första stycket lagen om vissa gemensamhetsanläggningar, skall avskrift av beslutet skyndsamt tillställas förrättningsmannen. Denne skall delge sakägarna beslutet.

4 §  Förrättningsprotokoll och övriga handlingar, som upprättats eller ingivits vid förrättningen, eller avskrifter av sådana handlingar sammanföras till en akt.

5 §  Sedan förrättningsmannen meddelat anläggningsbeslut, skall han skyndsamt sända avskrift av detta till fastighetsdomstolen, länsstyrelsen och byggnadsnämnden. Vinner beslutet laga kraft, skall fastighetsdomstolen genast överlämna avskrift av beslutet med lagakraftbevis till inskrivningsmyndigheten.

[S2]Om beslut att inställa förrättning skall förrättningsmannen underrätta byggnadsnämnden. Kungörelse (1971:1064).

6 §  Sedan tid för talan mot förrättningsmannens anläggningsbeslut eller beslut att inställa förrättningen gått ut, skall förrättningsmannen hos fastighetsdomstolen inhämta besked, huruvida talan förts mot beslutet. Har talan ej förts, skall förrättningsmannen överlämna akten och bevis om att beslutet vunnit laga kraft till länsstyrelsen eller, om anläggningen eller största delen därav är belägen inom stad eller samhälle för vilket byggnadslagens bestämmelser för stad äga tillämpning, till byggnadsnämnden för att förvaras där. Kungörelse (1971:1064).

7 §  När talan föres mot beslut som meddelats av förrättningsman, skall förrättningsmannen efter anmodan av fastighetsdomstolen skyndsamt till domstolen sända förrättningsakten i den del akten behöves för målet. Kungörelse (1971:1064).

8 §  Avskrift av domstols avgörande i målet skall skyndsamt sändas till länsstyrelsen, byggnadsnämnden, förrättningsmannen och den som utsetts att förvara avskrift av förrättningsakten. När anläggningsbeslut som meddelats av domstol vinner laga kraft eller domstol förordnar, att anläggningsbeslut ändå skall lända till efterrättelse, skall domstolen genast till inskrivningsmyndigheten överlämna avskrift av beslutet med lagakraftbevis eller bevis om förordnandet. Upphäves sådant förordnande, skall domstolen genast underrätta inskrivningsmyndigheten. Kungörelse (1971:1064).

9 §  Sedan domstols avgörande vunnit laga kraft, skall förrättningsakten skyndsamt sändas, om förrättningen ej slutförts eller återförvisning skett, till förrättningsmannen och i annat fall till länsstyrelsen eller, om anläggningen eller största delen därav är belägen inom stad eller samhälle för vilket byggnadslagens bestämmelser för stad äga tillämpning, till byggnadsnämnden för att förvaras där. Kungörelse (1971:1064)

10 §  Har i fall som avses i 10 § tredje stycket lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar till förrättningsman förordnats annan än den förrättningslantmätare som handlägger fastighetsregleringen, skall underrättelse enligt 1 § och 5 § andra stycket samt avskrift enligt 5 § första stycket första punkten och 8 § första punkten tillställas även den senare. Kungörelse (1971:1064).

11 §  Närmare anvisningar för handläggning av förrättning meddelas av lantmäteristyrelsen. Kungörelse (1971:1064).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1966:702) angående tillämpningen av lagen den 16 december 1966 (nr 700) om vissa gemensamhetsanläggningar

    Ikraftträder
    1967-01-01

Ändring, SFS 1971:1064

Omfattning
nuvarande 10 § betecknas 11 §; ändr. 5-9 §§; ny 10 §

Förordning (2011:341) om upphävande av kungörelsen (1966:702) angående tillämpningen av lagen den 16 december 1966 (nr 700) om vissa gemensamhetsanläggningar

Övergångsbestämmelse

Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om de fall där lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar tillämpas enligt 8 § lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
Omfattning
upph.