Upphävd författning

Fastighetsdatakungörelse (1974:1058)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1974-12-13
Ändring införd
SFS 1974:1058 i lydelse enligt SFS 1996:1301
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  För att samla in, lagra och bearbeta innehållet i fastighetsregister och inskrivningsregister och för att lämna upgifter om innehållet i respektive register och om annat som faller inom en lantmäterimyndighets eller en inskrivningsmyndighets verksamhetsområde skall finnas ett informationssystem grundat på automatisk databehandling (lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndigheternas informationssystem). I informationssystemet får även redovisas uppgifter som avses i 4 a §. Systemet skall bestå av integrerade delsystem.

[S2]Frågor om uppbyggnad eller förändring av informationssystemet beredes av Lantmäteriverket i samråd med berörda myndigheter. Förordning (1995:1477).

2 §  Lantmäteriverket ansvarar för driften av informationssystemet och för det system- och programmeringsarbete som behövs. Bygger delsystem på att uppgifter till informationssystemet skall lämnas med användande av terminal, ansvarar vederbörande lantmäterimyndighet eller inskrivningsmyndighet (registermyndighet) för terminalbehandlingen. Förordning (1995:1477).

3 §  Myndighetskoder, lösen och, i den mån bestämmelser härom ej med delas i författning, regler för angivande av uppgifter som behövs för databehandlingen fastställes av Lantmäteriverket.

[S2]Registermyndighet skall underrätta Lantmäteriverket om ändring i personalorganisationen eller annat förhållande som medför att lösen skall fastställas, ändras eller upphävas. Förordning (1995:1477).

Informationssystemets innehåll

4 §  Informationssystemet skall innehålla fastighetsregister och inskrivningsregister som föres med användande av automatisk databehandling.

[S2]I informationssystemet skall även redovisas uppgifter från skattemyndigheternas regionala fastighetstaxeringsregister, såvitt avser

 1. taxeringsvärden och andra vid taxeringen fastställda uppgifter,
 2. fastighetsägare eller tomrättshavare, vars person- eller organisationsnummer saknas i inskrivningsregistret, samt ägare till hus på ofri grund med uppgift om person- eller organisationsnummer, namn och postadress.

[S3]Uppgifter enligt andra stycket skall avse förhållandena året närmast före det år då uppgiften hålls tillgänglig i informationssystemet och skall redovisas tillsammans med övrig information om fastighet eller samfällighet.

[S4]Innehåller informationssystemet uppgift om person- eller organisationsnummer för den som har sökt lagfart eller inskrivning av upplåtelse eller förvärv av tomträtt, skall systemet även innehålla uppgift om dennes postadress. Om vederbörande är fysisk person skall systemet dessutom innehålla uppgift om civilstånd samt, i förekommande fall, makes personnummer eller tidpunkten för äktenskaps upplösning.

[S5]I informationssystemet - skilt från fastighetsregister och inskrivningsregister - får kommunala myndigheter, länsstyrelserna, vägförvaltningarna samt Riksantikvarieämbetet och statens historiska muséer redovisa även annan information med anknytning till fastigheters användning, såsom förslag till plan eller bestämmelse. Förordning (1996:1301).

4 a §  Lantmäteriverket får i informationssystemet föra in särskilda uppgifter om byggnader. En sådan uppgift skall bestå av beteckningen på den fastighet där byggnaden är belägen och ett särskilt enhetsnummer för byggnaden. Till uppgiften får fogas uppgift om byggnadens belägenhet samt sådana uppgifter som fastställts vid fastighetstaxering. Förordning (1995:1477).

Uppgiftsskyldighet

5 §  Lantmäterimyndighet och inskrivningsmyndighet lämnar uppgifter till Lantmäteriverket enligt fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) och inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061). Förordning (1995:1477).

6 §  Har regeringen beslutat att fastighetsregister och inskrivningsregister skall föras med användande av automatisk databehandling, skall Riksskatteverket eller vederbörande skattemyndighet underrätta Lantmäteriverket om

 1. de uppgifter från skattemyndigheternas regionala fastighetstaxeringsregister som behövs för att informationssystemet skall kunna tillföras uppgifter enligt 4 § andra stycket,
 2. uppgifter från aviseringsregistret enligt lagen (1995:743) om aviseringsregister och det centrala skatteregistret som behövs för att informationssystemet skall kunna tillföras uppgifter enligt 4 § fjärde stycket.

[S2]Underrättelse enligt första stycket lämnas på medium för automatisk databehandling vid tidpunkt som bestäms av Riksskatteverket efter samråd med Lantmäteriverket. Förordning (1996:1301).

Behandling av inkomna uppgifter m.m.

7 §  Sedan uppgift enligt fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) eller inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061) lämnats till Lantmäteriverket, ansvarar nämnden för att sådan uppgift genast registreras i fastighetsregistret eller i inskrivningsregistret. Uppgift från inskrivningsmyndighet skall därvid behandlas före uppgift från lantmäterimyndighet som lämnats till nämnden samma dag.

[S2]Sedan uppgift enligt 4 § femte stycket lämnats till Lantmäteriverket ansvarar nämnden för att uppgiften genast registreras i informationssystemet. Förordning (1995:1477).

8 §  Sedan underrättelse som avses i 6 § kommit in, skall Lantmäteriverket snarast möjligt i informationssystemet föra in de uppgifter som avses i 4 § andra och fjärde styckena. Införingen av uppgifter ur skattemyndigheternas regionala fastighetstaxeringsregister skall med beaktande av 4 § tredje stycket ske i samband med årsskifte.

[S2]Framkommer det i samband med att en uppgift enligt 4 § fjärde stycket skall föras in i informationssystemet att en uppgift i inskrivningsregistret om lagfaren ägares eller tomträttshavares person- eller organisationsnummer, namn eller firma är ofullständig eller felaktig, skall Lantmäteriverket anmäla detta till inskrivningsmyndigheten. Motsvarande anmälan skall göras beträffande den, vars ansökan om lagfart eller inskrivning har avslagits, vilandeförklarats eller förklarats förfallen, eller då ett inskrivningsärende har uppskjutits.

[S3]Om ett kreditinstitut eller ett försäkringsbolag, som står under Finansinspektionens tillsyn och som i inskrivningsregistret har antecknats som innehavare av ett pantbrev eller vilandebevis, byter namn eller adress, får Lantmäteriverket föra in den nya namn- eller adressuppgiften i registret. Därvid skall det i registret anges att det är Lantmäteriverket som har vidtagit åtgärden.

[S4]Lantmäteriverket skall i informationssystemet redovisa om det pantbrev som svarar mot en inteckning är ett datapantbrev. Förordning (1996:1301).

8 a §  Om en inteckning är registrerad i pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister, får Lantmäteriverket på ansökan av den som är registrerad som pantbrevshavare ta bort anteckning om innehav som har gjorts i inskrivningsregistret och som avser inteckningen. Förordning (1995:1477).

9 §  Har registermyndighet med användande av program eller i särskilt anvisad ordning angivit att bevis skall utfärdas eller uppgift tillställas viss myndighet, visst register eller annan, åligger det Lantmäteriverket att framställa och expediera beviset eller att framställa och översända uppgiften. Förordning (1995:1477).

10 §  Lantmäteriverket lämnar underlag för rättsstatistiken enligt anvisningar som Brottsförebyggande rådet meddelar i samråd med verket och vederbörande centrala myndighet.

[S2]Lantmäteriverket underrättar skattemyndighet och, beträffande fastighet som är taxerad som lantbruksenhet, länsstyrelsen om beslut med anledning av sökta lagfarter utom i fall då lagfartsärendet uppskjutits. Underrättelsen lämnas inom en månad från inskrivningsdagen. Förordning (1995:1477).

11 §  Innefattar inskrivningsmyndighets beslut som förs in i inskrivningsregistret att stämpelskatt skall tas ut enligt stämpelskattelagen (1984:404) eller skall avgift enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna erläggas, skall skatten eller avgiften betalas in till Lantmäteriverket.

[S2]Om uppbörd och redovisning av skatt och avgift som avses i första stycket finns särskilda bestämmelser. Förordning (1995:1477).

Utlämnande av uppgifter om innehållet i informationssystemet

12 §  Skriftlig uppgift eller uppgift på maskinläsbart medium om innehållet i fastighetsregister, inskrivningsregister och informationssystemet i övrigt lämnas enligt kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.

13 §  Lantmäteriverket får, om det inte finns något hinder till följd av beslut enligt datalagen (1973:289) lämna tillstånd till myndighet eller annan att till informationssystemet ansluta terminal för presentation av de uppgifter som redovisas i systemet enligt 4 och 4 a §§.

[S2]Lämnas tillstånd enligt första stycket, skall Lantmäteriverket meddela de föreskrifter för terminalens skötsel och användning som behövs för att motverka störningar i informationssystemets drift. Föreskrifter som behövs för att förebygga risk för otillbörligt intrång i personlig integritet meddelas enligt datalagen. Förordning (1995:1477).

14 §  Finner den som i tjänsten tar befattning med uppgift som enligt denna kungörelse lämnats av Lantmäteriverket anledning antaga att uppgiftens innehåll är oriktigt, skall det genast anmälas till nämnden eller till vederbörande registermyndighet.

[S2]Finner Lantmäteriverket eller registermyndighet att uppgift i informationssystemet är behäftad med fel som ej kan rättas omedelbart och som äventyrar systemets tillförlitlighet eller på annat sätt föranleder osäkerhet om rättsläget, skall anmärkning om för hållandet snarast införas i informationssystemet. Sådan anmärkning skall avföras ur systemet så snart rättelse skett. Förordning (1995:1477).

15 §  Lantmäteriverket meddelar behövliga föreskrifter rörande handhavandet av terminaler och övrig datamaskinutrustning hos registermyndighet. Förordning (1995:1477).

15 a §  Myndighet som lämnar uppgift enligt 4 § femte stycket till Lantmäteriverket jämställs med registermyndighet vid tillämpningen av 2, 3, 9, 14 och 15 §§. Förordning (1995:1477).

16 §  Inträffar längre driftsavbrott som medför att innehållet i informationssystemet ej kan läsas eller ändras med användande av terminal, meddelar Lantmäteriverket i samråd med vederbörande centrala myndighet anvisningar om vad för sådant fall skall iakttagas för att innehållet skall kunna läsas och ändras på annat sätt. Förordning (1995:1477).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fastighetsdatakungörelse (1974:1058)

Ändring, SFS 1975:1111

  Omfattning
  ändr. 4, 6, 11 §§

Ändring, SFS 1975:1116

  Omfattning
  ikrafttr. av 1974:1058

Förordning (1982:55) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1983:1057) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1986:545) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:664) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1986-09-01

Förordning (1986:1364) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:454) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:796) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§; ny 15 a §
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1988:1349) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  Uppgift om omyndighet skall utgå ur informationssystemet senast den 1 april 1989.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:1262) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:53) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:504) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:32) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (1993:968) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 13 §§; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1993-08-01

Förordning (1994:599) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:980) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 1, 13 §§
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1995:1068) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1995-10-15

Förordning (1995:1477) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4 a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 §§; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1301) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter får dock tillämpas intill utgången av år 1997 vid utnyttjande av de register över befolkningen i länet (personband) som avses i 74 § folkbokföringskungörelsen (1967:495).
Omfattning
ändr. 4, 6, 8 §§
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 2000:308

Omfattning
upph.