Kungörelse (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
SFS 1967:667 i lydelse enligt SFS 1981:1208
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med försäkringsinrättning avses i denna kungörelse Riksförsäkringsverket och försäkringsbolag som utger trafiklivränta.

[S2]Med trafikförsäkringsanstalt förstås försäkringsbolag som meddelat

[S3]trafikförsäkring.

3 §  Om Finansinspektionen anser att det finns sådana omständigheter att en tillämpning av 11 § lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor kan bli aktuell, skall inspektionen anmäla det med ett eget yttrande till regeringen. Förordning (2003:831).

4 §  Tillägg till trafiklivränta utges utan föregående ansökan och om möjligt i samma ordning som trafiklivräntan.

5 §  I fråga om särskilt tillägg eller extra tillägg skall försäkringsinrättning eller annan myndighet som skall utge tillägg inhämta yttrande från Trafikskadenämnden, om överenskommelse inte kan nås med livräntetagaren. Förordning (2003:831).

6 §  En försäkringsinrättning som inte är trafikförsäkringsanstalt skall, i fråga om livränta som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1967:663) om tilllägg till vissa trafiklivräntor, senast den 10 februari varje år lämna uppgift till Trafikförsäkringsföreningen om inrättningens kostnad för tillägg under året. Trafikförsäkringsanstalterna skall ersätta kostnaden före februari månads utgång. Förordning (2003:831).

7 §  I fråga om livränta som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor skall Trafikförsäkringsföreningen, på grundval av uppgifter från försäkringsinrättningarna, varje år mellan trafikförsäkringsanstalterna fördela de sammanlagda kostnaderna för tillägg under året.

[S2]Föreningen skall omedelbart underrätta Finansinspektionen och trafikförsäkringsanstalterna om fördelningen.

[S3]En trafikförsäkringsanstalt skall fullgöra betalningsskyldighet enligt fördelningen inom tio dagar efter det att anstalten fått kännedom om den. Förordning (2003:831).

8 §  En trafikförsäkringsanstalt är skyldig att lämna Trafikförsäkringsföreningen de upplysningar som föreningen finner nödvändiga för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna kungörelse. Förordning (2003:831).

9 §  Om någon annan myndighet än Riksförsäkringsverket skall utge tilllägg för livränta som avses i 1 § första stycket 2 lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor, skall myndigheten samråda med verket i den omfattning som behövs. Förordning (2003:831).

10 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor får beslutas av Finansinspektionen. Förordning (2003:831).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Förordning (1981:1208) om ändring i kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

    Omfattning
    ändr. 3, 6 §§

Förordning (2003:831) om ändring i kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004, då kungörelsen (1967:668) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1967 (nr 666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m. skall upphöra att gälla.
Omfattning
nuvarande 9 § betecknas 10 §; ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, nya 10 §§; ny 9 §; omtryck
Ikraftträder
2004-01-01