Lag (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
SFS 1967:663 i lydelse enligt SFS 2010:2046
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tillägg enligt denna lag utgår till livränta som utges

 1. enligt lagen (1929:77) om trafikförsäkring å motorfordon eller på grund av annan försäkring mot ansvar för skada till följd av trafik med motorfordon som avses i 2 § nämnda lag, och
 2. av statsmedel eller på grund av en av staten tagen ansvarsförsäkring i anledning av skada som uppkommit till följd av trafik med sådant motorfordon som avses i 2 § lagen om trafikförsäkring å motorfordon.

[S2]Livränta som omfattas av denna lag benämns i det följande trafiklivränta.

[S3]Tillägg utgår endast om den händelse som föranlett livräntan inträffat före utgången av år 1973.

[S4]Lagen gäller inte trafiklivränta till följd av skada som uppkommit utomlands, om inte livräntetagaren vid tiden för den händelse som föranlett livräntan var svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige.

[S5]För sådana fall som avses i första stycket 1 gäller lagen inte heller livränta på grund av försäkring på motorfordon som används uteslutande inom järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat sådant inhägnat område. Lag (2003:827).

Prop. 2003/04:5: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Med anledning av att bestämmelserna i förordningen (1967:666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m. har förts in i lagen har paragrafen redigerats om.

Första stycket har delats upp i två punkter. Dessutom har den sista satsen placerats i ett nytt tredje stycke. Den första punkten motsvarar tillämpningsområdet enligt den tidigare lydelsen. ...

2 §  Tillägg utgår i form av allmänt tillägg, särskilt tillägg, extra tillägg och indextillägg.

3 §  Tillägg enligt denna lag tillkommer livräntetagaren som en särskild förmån utöver det skadestånd som försäkringen har att täcka eller som staten är ansvarig för.

[S2]När livränta utges enligt 1 § första stycket 1 utgår tillägg även om det innebär att det belopp som ansvaret är begränsat till enligt 11 § lagen (1929:77) om trafikförsäkring å motorfordon eller på grund av försäkringsavtalet överskrids.

[S3]När livränta utges enligt 1 § första stycket 2 utgår tillägg även om det innebär att det belopp som ansvaret är begränsat till överskrids. Lag (2003:827).

Prop. 2003/04:5: Paragrafen har ändrats med anledning av att bestämmelserna i förordningen om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m. omfattas av lagen. Den tidigare paragrafen har delats upp i två stycken. Dessutom har ett stycke tillkommit.

I paragrafens första stycke anges att värdesäkringstilläggen är särskilda förmåner och inte en del av skadeståndet. Det gäller både för trafiklivräntor som omfattas av lagen och statliga trafiklivräntor enligt 3 § i den ...

4 §  Allmänt tillägg till trafiklivränta, som fastställts före utgången av år 1965 till följd av skada som uppkommit i Sverige, utgår enligt en procentsats som utgör, om livräntan fastställts

[S2]år 1939 eller tidigare, tvåhundratjugofem procent, år 1940, etthundrasjuttiofem procent, år 1941, etthundrafyrtio procent, åren 1942-1947, etthundratjugo procent, åren 1948-1950, etthundra procent, år 1951, sjuttio procent, åren 1952-1955, femtiofem procent, år 1956 eller 1957, fyrtio procent, år 1958 eller 1959, trettio procent, år 1960 eller 1961, tjugofem procent, år 1962 eller 1963, femton procent, år 1964, tio procent, år 1965, fem procent.

[S3]Allmänt tillägg till trafiklivränta, som fastställts före utgången av år 1971 till följd av skada som uppkommit utomlands, utgår enligt de procentsatser som anges i 4 § lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor. Lag (1973:216).

5 §  Allmänt tillägg beräknas på trafiklivräntans belopp ökat med särskilt tillägg.

[S2]Göres vid utbetalning av livräntan avdrag för annan periodisk förmån som innefattar gottgörelse för penningvärdets förändring, skall vid beräkning av allmänt tillägg livräntan minskas med den andra förmånen, dock icke till den del den motsvarar sådan gottgörelse.

6 §  Särskilt tillägg utgår till sådan trafiklivränta till skadad som på grund av föreskrift i lag eller försäkringsavtal utgår med lägre belopp än vad livräntetagaren varit berättigad att få i skadestånd, dock endast om försäkringsfallet inträffat före utgången av år 1961 och livräntetagarens arbetsförmåga var nedsatt genom skadan med minst hälften vid livräntans fastställande. Motsvarande gäller när livränta utges enligt 1 § första stycket 2.

[S2]Särskilt tillägg utgår inte i den mån livräntetagaren av någon som är ansvarig för skadan fått eller får gottgörelse utöver livräntan. Lag (2003:827).

Prop. 2003/04:5: Paragrafen innehåller bestämmelser om särskilt tillägg. Enligt 2 § i den nu upphävda förordningen om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m. gäller en motsvarande regel för de statliga trafiklivräntorna. Med anledning av att det i paragrafens första stycke talas om försäkringsfall, vilket det med en strikt tolkning inte alltid behöver vara när staten är ansvarig för livräntan, har en mening lagts till att motsvarande skall gälla för fall då livräntan skall utges ...

7 §  Särskilt tillägg utgår med det belopp som motsvarar skillnaden mellan vad livräntetagaren kan antagas ha varit berättigad att få i skadestånd och det belopp till vilket livräntan fastställts.

[S2]Särskilt tillägg utgår ej, om det skulle understiga etthundra kronor för år, och får ej överstiga tvåtusen kronor för år.

8 §  Extra tillägg utgår till trafiklivränta till skadad, som icke fyllt sexton år vid skadans uppkomst och vars arbetsförmåga var nedsatt genom skadan med minst hälften vid livräntans fastställande, dock endast om livräntan fastställts före utgången av år 1959.

[S2]Extra tillägg utgår med ettusenfemhundra kronor för år, om arbetsförmågan var nedsatt med minst två tredjedelar, och ettusen kronor för år i övriga fall.

9 §  Indextillägg till trafiklivränta utgår den 1 januari varje år som prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken för året överskrider prisbasbeloppet för det närmast föregående år då indextillägg utgick.

[S2]Indextillägg utgår första gången den 1 januari det år närmast efter det då livräntan fastställdes som prisbasbeloppet överskrider prisbasbeloppet för fastställandeåret.

[S3]Indextillägg utgår med det procenttal som prisbasbeloppet har ökat med. Brutet procenttal avrundas nedåt till två decimaler. Det procenttal med vilket indextillägg ska utgå fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2010:1207).

Prop. 2003/04:5: Paragrafen innehåller bestämmelser om indextillägg. De bestämmelser som i den tidigare lydelsen reglerar historiska förhållanden har utmönstrats och ersatts av bestämmelser som enbart tar sikte på den framtida värdesäkringen.

I första stycket anges när indextillägg skall utgå. Enligt bestämmelsen skall indextillägg utgå den 1 januari varje år som prisbasbeloppet har höjts. Övervägandena finns i avsnitt ...

10 §  Indextillägg beräknas på trafiklivräntans belopp ökat med tillägg enligt denna lag. Bestämmelsen i 5 § andra stycket äger därvid motsvarande tillämpning.

11 §  Om särskilda skäl föreligger, kan regeringen för viss tid, högst ett år i taget, förordna att nytt indextillägg ej skall utgå eller utgå endast i mindre omfattning än som följer av 9 §.

[S2]Efter det att förordnande enligt första stycket upphört att gälla, utgår indextillägg första gången med procenttal som regeringen bestämmer enligt grunderna för denna lag. Lag (1981:1193).

12 §  Ändras trafiklivräntas belopp i enlighet med vad som bestämts vid dess fastställande, ökas eller minskas allmänt tillägg, särskilt tillägg och indextillägg i motsvarande mån.

13 §  Denna lag tillämpas inte på sådan del av trafiklivränta som bytts ut mot engångsbelopp.

[S2]Bestämmelserna om livränta i 13 § lagen (1929:77) om trafikförsäkring å motorfordon skall tillämpas på motsvarande sätt på tillägg som avses i 1 § första stycket 1.Lag (2003:827).

Prop. 2003/04:5: I första stycket har det gjorts en mindre redaktionell ändring.

Andra stycket hänvisar till en bestämmelse i den upphävda trafikförsäkringslagen som anger att ”försäkringsanstalt” i vissa fall inte utan synnerliga skäl får medge att livräntetagaren byter ut livränta på ett visst sätt, exempelvis mot ett engångsbelopp. Eftersom någon motsvarande bestämmelse inte återfinns i den tidigare förordningen om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår ur statsmedel, ...

14 §  Tillägg utges av den försäkringsinrättning som skall utge trafiklivränta. Ansvaret för tillägget säkerställs i den ordning som gäller för livräntan enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller, om tillägget utges av Försäkringskassan, enligt motsvarande bestämmelser för Försäkringskassan.

[S2]För livränta som avses i 1 § första stycket 2 skall den myndighet som betalar ut livräntan eller är ansvarig för utbetalningen även ansvara för att tillägget betalas ut. Lag (2010:2046).

Prop. 2003/04:5: I första stycket har vissa mindre redaktionella ändringar gjorts. Dessutom har hänvisningen till den äldre försäkringsrörelselagen bytts ut mot en hänvisning till den nu gällande.

Ett nytt andra stycke har införts. Bestämmelsen motsvarar vad som föreskrivs i 4 § i den tidigare ...

15 §  De försäkringsbolag, som meddelar trafikförsäkring, svarar solidariskt för kostnader som uppstår till följd av att tillägg till trafiklivräntor som avses i 1 § första stycket 1 utgår enligt denna lag.

[S2]De sammanlagda kostnader för tillägg som uppstått under ett år fördelas mellan försäkringsbolagen i förhållande till beloppen av de premier för direkt tecknade trafikförsäkringar som för var och en av dem belöper på näst föregående kalenderår.

[S3]Kostnad som uppstår till följd av att tillägg till trafiklivränta som avses i 1 § första stycket 2 utgår betalas av statsmedel. Lag (2003:827).

Prop. 2003/04:5: Paragrafen innehåller bestämmelser om försäkringsbolagens solidariska ansvar för tillägg enligt lagen.

I första stycket har ”försäkringsanstalter” bytts ut mot ”försäkringsbolag”. Enligt 1 § andra stycket kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor avses med trafikförsäkringsanstalt försäkringsbolag som meddelat trafikförsäkring. ...

16 §  En fordran hos ett försäkringsbolag eller staten på tillägg enligt denna lag får inte utmätas.

[S2]Bestämmelsen i första stycket hindrar inte utmätning av livräntebelopp enligt vad som föreskrivs i 7 kap.utsökningsbalken.

[S3]I fråga om förbud mot utmätning sedan tillägg har betalats ut gäller 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken. Lag (2003:827).

17 §  Föreskrifter om verkställigheten av lagen meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2003:827).

Prop. 2003/04:5: Paragrafen innehåller bestämmelser om verkställighetsföreskrifter. Paragrafens lydelse har ändrats till ett modernare språk.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.
  Till trafiklivränta, som fastställts under år 1967, utgår indextillägg tidigast från och med den 1 januari 1969.
  Beräkning av allmänt tillägg får ej grundas på belopp med vilket försäkringsinrättning med hänsyn till penningvärdets förändring eller av annan liknande anledning före lagens ikraftträdande åtagit sig att höja trafiklivränta. I den mån beloppet utgör ersättning för penningvärdets förändring, får det avdragas från allmänt tillägg.
  Förarbeten
  Prop. 1967:137

Ändring, SFS 1973:216

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.
  Indextillägg till trafiklivränta till följd av skada som uppkommit utomlands utgår tidigast från och med den 1 januari 1974.
  Förarbeten
  Prop. 1973:14
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 9, 16 §§

Ändring, SFS 1975:1412

Lag (1981:821) om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Lag (1981:1193) om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafikliv- räntor

Förarbeten
Prop. 1981/82:50
Omfattning
ändr. 9, 11 §§

Lag (2003:827) om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004, då förordningen (1967:666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m. skall upphöra att gälla.
 2. Första indextillägg efter ikraftträdandet skall, i stället för vad som anges i 9 § tredje stycket, utgå med det procenttal med vilket prisbasbeloppet överskrider det prisbasbelopp som senast legat till grund för indextillägg. Procenttalet skall avrundas nedåt till två decimaler.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:30, Prop. 2003/04:5, Bet. 2003/04:LU5
Omfattning
ändr. 1, 3, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17 §§; omtryck
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:801) om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2010:1207) om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2046) om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2011-04-01