Finansinspektionens tillkännagivande (2013:1079) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Finansinspektionen
Utfärdad
2013-12-19
Ändring införd
SFS 2013:1079
Ikraft
2014-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.
 1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före utgången av år 1973:
  1. Trafiklivränta sänks med 0,23 procent (jfr SFS 1967:663).
  2. Skadelivränta som betalas med statsmedel sänks med 0,23 procent (jfr SFS 1971:14).
  3. Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1 b, dels har fastställts före den 1 januari 2004, lämnas oförändrad (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har fastställts den 1 januari 2004 eller senare sänks med 0,23 procent.
 2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004:
  1. Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor lämnas oförändrad. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har meddelats före den 1 januari 2004.
  2. Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.
 3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:
  1. Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor sänks med 0,23 procent.
  2. Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.

Ändringar

Finansinspektionens tillkännagivande (2013:1079) om ändring av vissa skadelivräntor

Ikraftträder
2014-01-01