Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:97) om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-03-15
Ändring införd
SFS 1968:97
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Preliminär A-skatt skall utgå för tilläggspension och vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, för delpension enligt lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring, för livränta enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän, för folkpension som utbetalas av riksförsäkringsverket, allmän försäkringskassa, statens personalpensionsverk eller kommunernas pensionsanstalt tillsammans med annan pension, livränta eller liknande förmån samt för folkpension i annat fall, om det är sannolikt att slutlig skatt kommer att påföras. Förordning (1977:290).

2 §  Den utbetalande myndigheten eller inrättningen får, om därmed bättre överensstämmelse kan uppnås mellan preliminär och slutlig skatt för förmånstagaren, beräkna preliminär A-skatt på pension eller förmån enligt 1 § med frångående av bestämmelserna om skatteavdrag i uppbördslagen.

3 §  Oavsett bestämmelserna i 2 § gäller vad den lokala skattemyndigheten med stöd av 3 § 2 mom. uppbördslagen särskilt beslutat beträffande preliminär skatt för förmånstagaren.

4 §  Kvarstående skatt får, under förutsättning att skatten kan betalas in senast vid den tidpunkt som riksskatteverket bestämmer, dras av från sådan pension eller förmån som avses i 1 § vid utbetalningstillfällena i februari, mars och april. Förordning (1986:768).

5 §  Förmånstagaren skall överlämna debetsedel på preliminär eller slutlig skatt till den utbetalande myndigheten eller inrättningen endast när denna särskilt begär det. Efterkommer ej förmånstagaren sådan begäran, äger bestämmelserna i 40 § uppbördslagen om skatteavdrag när debetsedel icke lämnats motsvarande tillämpning.

6 §  Har förmånstagare med stöd av 10 § andra stycket uppbördslagen anmält avdrag för preliminär eller kvarstående skatt skall göras från folkpension i annat fall än som avses i 1 §, skall skatteavdrag göras i anledning av denna anmälan från och med det utbetalningstillfälle som infaller senast näst efter det en månad förflutit från det anmälningen skedde.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning när förmånstagare anmäler att skatteavdrag enligt 1 § skall utgå med förhöjt belopp eller att skatteavdrag, som sker enligt tidigare begäran från hans sida, skall ändras. Kungörelse (1973:1127).

7 §  De uppgifter som behövs för skatteavdragens beräkning och redovisning skall lämnas till den utbetalande myndigheten eller inrättningen på tid och sätt som riksskatteverket bestämmer.

[S2]Verket meddelar anvisningar för tillämpning av denna kungörelse efter samråd med den utbetalande myndigheten eller inrättningen. Förordning (1976:1088).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1968:97) om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m.m.

Ändring, SFS 1968:721

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1973:1127

  Omfattning
  nuvarande 6 § betecknas 7 §; ändr. 1 §; ny 6 §

Förordning (1976:1088) om ändring i kungörelsen (1968:97) om skatteavdrag i vissa fall från folk- pension m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 7 §§

Förordning (1977:290) om ändring i kungörelsen (1968:97) om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1986:768) om ändring i kungörelsen (1968:97) om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas första gången i fråga om kvarstående skatt som grundas på 1986 års taxering.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1990:326

  Omfattning
  upph.