Upphävd författning

Lag (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-04-28
Ändring införd
SFS 1977:267 i lydelse enligt SFS 2009:990
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Staten ger enligt denna lag ersättning vid personskada som sjöman ådrager sig utomlands till följd av olycksfall på grund av krigshändelse när han

  1. är på resa till ort där han skall tillträda tjänstgöring på svenskt fartyg eller
  2. under tjänstgöring på svenskt fartyg vistas på ort där fartyget ligger eller
  3. efter avslutad tjänstgöring på svenskt fartyg väntar på hemresa eller
  4. efter avslutad tjänstgöring på svenskt fartyg är på hemresa.

2 §  Lagen tillämpas på den som vid en tjänstgöring på svenskt fartyg är försäkrad enligt lagen (1976:380) om arbetsskade- försäkring och som anses som sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) eller ändå följer med fartyget och utför arbete för fartygets räkning.

[S2]Lagen gäller ej den som har rätt till ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring eller tjänstgör på krigsfartyg eller skadas i krig i vilket Sverige befinner sig. Lag (1999:810).

3 §  Ersättning utgår med tillämpning av bestämmelserna i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Bestämmelserna i nämnda lag skall även i övrigt gälla i tillämpliga delar.

4 §  Den skadade har utöver livränta rätt till särskild ersättning med hänsyn till skadans beskaffenhet. Vid förlust av arbetsförmågan motsvarar ersättningen sex gånger det basbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid början av det år då skadan inträffade. Vid nedsättning av arbetsförmågan utgår så stor andel av summan som svarar mot graden av nedsättningen.

5 §  Försäkringskassan beslutar om ersättning enligt denna lag. Pensionsmyndigheten beslutar dock om ersättning vid dödsfall. Lag (2009:990).

Prop. 2008/09:202: Ändringen är föranledd av att Pensionsmyndigheten från och med den 1 januari 2010 ska handlägga ärenden som gäller ersättning vid dödsfall.

Prop. 2003/04:152: Bestämmelserna ändras på så sätt att Västra Götalands läns allmänna försäkringskassan inte längre anges som exklusivt forum för beslut enligt denna lag. Den nya Försäkringskassan, som är en rikstäckande myndighet, tar över uppgifterna enligt denna lag. Det ankommer på den nya myndigheten att bestämma vilken enhet inom myndighet som skall fatta beslut enligt denna lag.

Ändringar

Lag (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän

Lag (1998:1759) om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän

Förarbeten
Rskr. 1998/99:101, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:SfU1
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:810) om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2004:809) om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2009:990) om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.