Upphävd författning

Förordning (1970:1030) med instruktion för marknadsdomstolen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
SFS 1970:1030
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 15 §, tillämpas på marknadsdomstolen. 11 § verksstadgan gäller dock endast i fråga om ärende som ej handlägges enligt lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. Kungörelse (1972:736).

Uppgifter

2 §  Bestämmelser om domstolens uppgifter finns i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. Kungörelse (1972:736).

Organisation

3 §  Bestämmelser om ledamöter och ersättare i domstolen finns i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. Förordning (1986:1274).

4 §  Hos domstolen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Förordning (1986:1274).

Ärendenas handläggning

5 §  Bestämmelser om handläggning vid domstolen finns i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. Ärende, som ej skall handläggas enligt dessa bestämmelser, avgöres i den ordning som anges i 6--11 §§ denna instruktion. Kungörelse (1972:736).

6 §  I plenum avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad N 15,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. övriga frågor, som ordföranden finner böra handläggas i plenum.

[S2]Plenum består av domstolens samtliga ledamöter. Av de särskilda ledamöterna deltar dock vid handläggning av ärenden om konkurrensbegränsning eller avtalsvillkor mellan näringsidkare endast de som har utsetts för sådana ärenden och vid handläggning av ärenden om marknadsföring eller avtalsvillkor i konsumentförhållanden endast den som har utsetts för sådana ärenden. Förordning (1986:1274).

7 §  Bestämmelserna om beslutförhet och omröstning till beslut i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. äger motsvarande tillämpning vid handläggning av fråga som avses i 6 §. Om omröstning i fråga som avses i 6 § 5 finns särskilda bestämmelser. Kungörelse (1972:736).

8 §  Ärende, som icke skall avgöras i plenum, avgöres av ordföranden ensam.

9 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt sekreterare eller annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på ordföranden.

10 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på sekreterare eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 9 § avgöres utan föredragning. Ordföranden kan själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

11 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1274).

Protokoll m.m.

12 §  Vid domstolens sammanträden för handläggning av ärenden enligt lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. föres protokoll särskilt för varje ärende.

[S2]Protokoll föres av sekreterare eller annan tjänsteman hos domstolen som ordföranden utser. Kungörelse (1972:736).

13 §  I protokoll som avses i 12 § skall antecknas

 1. tid och plats för sammanträdet,
 2. vilka som tjänstgör i domstolen,
 3. parterna samt deras ombud och biträden med uppgift vilka av dem som är tillstädes,
 4. fullmakt som lämnas muntligen inför domstolen,
 5. kort beteckning av saken,
 6. parts yrkanden och invändningar, ändringar däri samt medgivanden av motparts yrkanden,
 7. personer som höres och övrig utredning som förebringas,
 8. domstolens beslut, om det ej sättes upp särskilt, och skiljaktig mening inom domstolen. Kungörelse (1972:736).

14 §  Ordföranden skriver under beslut som sättes upp särskilt.

Registrering och aktbildning

15 §  Över inkommande ärenden föres förteckning, i vilken ärendena upptages efter hand som de inkommer och numreras i löpande följd för kalenderår.

16 §  I varje ärende inrättas en akt som förses med omslag utvisande ärendets nummer. Inlagor och andra handlingar som upptages i akten numreras i löpande följd efter hand som de inkommer eller upprättas och förses med uppgift om ärendets nummer. Inkommande handling förses med uppgift om inkomstdag.

[S2]Föreläggande eller annat beslut får tecknas på inlaga eller annan handling i akten.

Tjänstetillsättning

17 §  Domstolens ordförande förordnas för högst sex år.

[S2]Domstolens övriga ledamöter och ersättare för dem förordnas för högst tre år.

[S3]Domstolen tillsätter tjänster och antager annan personal. Kungörelse (1972:736).

Ändringar

Förordning (1970:1030) med instruktion för marknadsdomstolen

Ändring, SFS 1971:114

  Omfattning
  ändr. 6 §

Ändring, SFS 1972:736

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-7, 12, 13, 17 §§

Ändring, SFS 1973:880

  Omfattning
  ändr. 6 §

Förordning (1986:1274) om ändring i instruktionen (1970:1030) för marknadsdom- stolen

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 3, 4, 6, 11 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1564

  Omfattning
  upph.