Upphävd författning

Lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1970-06-29
Ändring införd
SFS 1970:417 i lydelse enligt SFS 2015:344
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2005:593 och 2005:594 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

 1. konkurrenslagen (2008:579),
 2. marknadsföringslagen (2008:486),
 3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
 4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,
 5. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,
 6. försäkringsavtalslagen (2005:104),
 7. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
 8. lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
 9. lagen (2010:510) om lufttransporter,
 10. lagen (2014:836) om näringsförbud,
 11. lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, och
 12. lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.

[S2]Bestämmelserna i 1422 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informationsskyldighet, 13 eller 15 § lagen om lufttransporter, lagen om näringsförbud, lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden eller 4 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar. I mål enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchisegivares informationsskyldighet tilllämpas inte heller 13 a §. I stället gäller rättegångsreglerna i dessa lagar. Lag (2015:344).

Prop. 2006/07:3: Paragrafen anger bl.a. vilka mål och ärenden som handläggs av Marknadsdomstolen.

I första stycket har luftfartslagen tagits in i den uppräkning av lagar enligt vilka Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden. Detta är en följd av att domstolen i mål om åläggande för ett lufttrafikföretag att lämna information enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 261/2004 (förordningen om nekad ombordstigning) har att tillämpa ...

Prop. 2013/14:239: Paragrafen innehåller en förteckning över de mål och ärenden som handläggs vid Marknadsdomstolen samt en reglering av i vilka fall lagens rättegångsregler ska tillämpas. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Prop. 2000/01:34: Enligt den nya sista punkten i första stycket ges Marknadsdomstolen behörighet att tillämpa den nya lagen om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer.

Prop. 1999/2000:140: Den inledande bestämmelsen 1 § första stycket lagen om marknadsdomstol m.m. har kompletterats med en hänvisning till lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler. Motsvarande ändring har gjorts i andra stycket i lagen om marknadsdomstol i fråga om undantag från tillämpningen av vissa förfaranderegler i lagens 14, 15 och 16–22 §§.

Prop. 2007/08:135: I första styckets uppräkning av mål och ärenden som handläggs av Marknadsdomstolen har, till följd av förslaget om att näringsförbud ska kunna meddelas för vissa allvarliga överträdelser av konkurrenslagens och EG-fördragets förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag, lagts till mål och ärenden enligt lagen om näringsförbud. På samma sätt har i andra stycket lagts till mål och ärenden enligt lagen om näringsförbud i ...

Prop. 2005/06:98: I paragrafen anges Marknadsdomstolens verksamhetsområde. I första stycket har en hänvisning till den nya lagen om franchisegivares informationsskyldighet tagits in som en följd av att Marknadsdomstolen enligt förslaget skall pröva frågor om ålägganden enligt den lagen. Beträffande domstolens prövning gäller samma bestämmelser som beträffande den motsvarande prövning som domstolen sedan tidigare gör i fråga om åläggande enligt 15 § ...

Prop. 2009/10:218: Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden. Ändringen innebär att uppgiftsskyldighetslagen läggs till i denna förteckning. Lagen förs in också i paragrafens andra stycke. Skälet till detta är att 6 § i den nya lagen innehåller bestämmelser om vilka rättegångsregler som ska gälla vid prövningen i Marknadsdomstolen efter överklagande av Konkurrens-

verkets ...

 • MD 2005:18:Uttalanden på en hemsida med varningar för en viss produkt har bedömts vara främst opinionsbildande och sakna kommersiellt syfte. Marknadsföringslagen har därför inte ansetts tillämplig. Talan har därför avvisats.
Ändrad: SFS 2014:1345 (EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar – tillsyn och sanktioner), 2015:344 (Modernare regler för internationell järnvägstrafik), 2008:589 (Ny konkurrenslag m.m.), 2014:838 (Ny lag om näringsförbud), 2010:511 (Luftfartens lagar), 2008:490 (Ny marknadsföringslag), 1995:452 (Ny marknadsföringslag), 2005:110 (Ny försäkringsavtalslag), 1993:22 (Ny konkurrenslagstiftning), 1994:1514 (Oskäliga avtalsvillkor m.m. Införlivande med svensk rätt av EG:s direktiv om oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden), 2005:594 (Genomförande av transparensdirektivet), 2005:593 (Genomförande av transparensdirektivet), 2010:1352 (Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden), 1971:113 (Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor, m.m.), 2004:452 (Moderniserad konkurrensövervakning), 2006:485 (Förstärkt skydd för franchisetagare), 1998:649 (Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m.), 1982:731 (med förslag till följdlagstiftning till den nya konkurrenslagen, m.m.), 2000:1024 (Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald), 1988:1606 (om produktsäkerhetslag), 1984:294 (om avtalsvillkor mellan näringsidkare), 1973:879 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till konsumentköplag, m.m.), 2006:1396 (Ändringar i luftfartslagen), 1994:616 (Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling), 1992:139 (om godkännande av ett avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart, m.m.), 2000:1176 (Talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer), 1972:732 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1970:412) om otillbörlig marknadsföring, m.m.)

2 §  Mot Marknadsdomstolens dom eller beslut i mål och ärenden enligt denna lag får talan inte föras. Detsamma gäller domstolens beslut i övrigt enligt denna lag. Lag (1998:649).

Marknadsdomstolens sammansättning m.m.

4 §  Ordföranden, vice ordföranden och en av de särskilda ledamöterna skall vara jurister och ha erfarenhet som domare. De andra särskilda ledamöterna skall vara ekonomiska experter.

[S2]För vice ordföranden och var och en av de särskilda ledamöterna finns en eller flera ersättare. Bestämmelserna om vice ordförande och särskild ledamot gäller även ersättare. Lag (1993:22).

5 § Har upphävts genom lag (1993:22).

7 §  Ledamot och ersättare i marknadsdomstolen skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Innan ledamot eller ersättare börjar tjänstgöra i domstolen, skall han ha avlagt domared. Lag (1988:1288).

8 §  Bestämmelserna i 4 kap.rättegångsbalken om jäv mot domare äger motsvarande tillämpning på ledamot i marknadsdomstolen. Lag (1972:732).

9 §  Marknadsdomstolen är beslutför, när ordföranden och tre andra ledamöter är närvarande.

[S2]Ordföranden får ensam på domstolens vägnar

 1. vidta förberedande åtgärder,
 2. meddela beslut om avskrivning,
 3. besluta om rättelse av en dom eller ett beslut under de förutsättningar som anges i 17 kap. 15 § första stycket rättegångsbalken,
 4. avslå en begäran om att domstolen ska pröva en fråga om interimistiskt förbud eller åläggande utan att motparten getts tillfälle att yttra sig, och
 5. meddela prövningstillstånd under de förutsättningar som anges i 2 kap. 4 § tredje stycket rättegångsbalken.

[S3]Ordföranden får förordna sekreterare hos domstolen att ensam på domstolens vägnar vidta förberedande åtgärder. Lag (2008:589).

10 a §  Dom skall meddelas så snart som det är möjligt. Den skall skrivas under av rättens ordförande. Kopia av domen skall skickas till parterna samma dag som domen meddelas. Vad som sägs om dom gäller också slutligt beslut. Lag (1999:115).

Konsumentombudsmannen

12 §  Har upphört att gälla genom lag (1982:731).

Förfarandet

13 a §  I fråga om rätt för sammanslutningar av näringsidkare att medverka i mål som avses i 13 § gäller följande särskilda regler.

[S2]Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången av målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen, får Marknadsdomstolen på ansökan av sammanslutningen tillåta att denna, vid sidan av en enskild part, medverkar i förfarandet och därvid åberopar bevisning.

[S3]Ansökningen om medverkan skall vara skriftlig och innehålla de skäl som den grundas på.

[S4]Parterna skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökningen. Denna får inte bifallas, om parten på den sida som ansökningen om medverkan avser motsätter sig detta. Lag (1993:22).

14 §  Sökanden och dennes motpart ska beredas tillfälle att vid sammanträde inför Marknadsdomstolen lägga fram sina synpunkter och förebringa den utredning de vill åberopa.

[S2]I mål enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden ska Konsumentombudsmannen kallas till sammanträde, även om han inte är sökande. Vidare ska den som medverkar enligt 13 a § kallas till sammanträde.

[S3]Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig förberedelse äga rum i den utsträckning domstolen bestämmer. Lag (2009:1271).

15 §  Mål får avgöras utan sammanträde enligt 14 § första stycket, om tillfredsställande utredning föreligger och part inte begär sammanträde. Ansökan som uppenbart inte förtjänar avseende får avslås utan sådant sammanträde.

[S2]Fråga om förbud eller åläggande enligt 6 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden får prövas utan sammanträde enligt 14 § första stycket.

[S3]Förbud eller åläggande som avses i andra stycket får inte beslutas utan att den som förbudet eller åläggandet avser fått tillfälle att yttra sig i frågan, såvida det inte finns anledning anta att denne avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Lag (2009:1271).

15 a § Har upphävts genom lag (2004:452).

17 §  Vid Marknadsdomstolens sammanträden skall protokoll föras. Berättelser som lämnas under förhör i bevissyfte behöver inte dokumenteras. Lag (2005:694).

18 §  Marknadsdomstolen får vid vite förelägga part eller annan, som kan antas ha sådana upplysningar att lämna som är av betydelse i målet, att inställa sig personligen inför domstolen. Domstolen kan besluta att den som inte är part skall höras som vittne. Därvid tillämpas 36 kap.3, 5 och 6 §§, 10 § andra stycket, 11 §, 13 § första stycket och 14 §rättegångsbalken. Vägrar vittne utan giltigt skäl att avlägga ed eller att avge vittnesmål eller besvara fråga, får domstolen vid vite förelägga vittnet att fullgöra sin skyldighet.

[S2]Part eller den som medverkar enligt 13 a § får även föreläggas vid vite att tillhandahålla domstolen handling, varuprov och liknande som kan ha betydelse i målet. Detta innebär dock inte någon skyldighet att röja företagshemligheter av teknisk natur.

[S3]I fråga om vite som avses i denna paragraf gäller 9 kap. 8 § rättegångsbalken.

[S4]Den som inte är part och inte heller medverkar enligt 13 a § och som efter kallelse av Marknadsdomstolen inställt sig inför domstolen har rätt till ersättning enligt vad i rättegångsbalken är föreskrivet om ersättning till vittne eller sakkunnig. I mål där Konsumentombudsmannen för talan tillämpas bestämmelserna för mål om allmänt åtal. I andra mål tillämpas bestämmelserna för mål vari förlikning är tillåten. Skall ersättning utges av parterna en för båda och båda för en, skall domstolen slutligt fördela kostnaden mellan dem med hälften på vardera. Lag (1993:22).

19 §  I Marknadsdomstolens dom varigenom mål avgörs skall de skäl anges på vilka domen grundas. Domen och ett sådant beslut som avses i 15 § andra stycket skall sändas till parterna och till den som medverkar enligt 13 a § samma dag som domen eller beslutet meddelas. Lag (2004:452).

20 §  Ska en ansökan, en kallelse eller ett föreläggande tillställas en part eller någon annan, sker det genom delgivning. Detsamma gäller en dom eller ett beslut som sänds enligt 19 §. För andra handlingar får delgivning användas om det anses erforderligt.

[S2]Delgivning av sådana domar eller beslut av Marknadsdomstolen, som innefattar vitesföreläggande enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, får inte ske enligt 3437 §§delgivningslagen (2010:1932), om det inte med beaktande av vad som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Lag (2010:1939).

Övriga bestämmelser

21 §  Den som obehörigen yppar vad som enligt marknadsdomstolens beslut icke får uppenbaras, dömes till böter eller fängelse i högst ett år, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (1972:732).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Ändring, SFS 1971:113

  Förarbeten
  Prop. 1971:15
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 20 §§, rubr. närmast före 13 §

Ändring, SFS 1972:732

  Förarbeten
  Prop. 1972:131
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-3, 6-10, 14, 16-22 §§, rubr. närmast före 3 §

Ändring, SFS 1973:879

  Förarbeten
  Prop. 1973:138
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 20 §§, rubr. närmast före 13 §

Lag (1976:37) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:34
  Omfattning
  ändr. 1,3, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 20 §§, rubr. närmast före 13 §; omtryck

Förordning (1976:294) om ikraftträdande av lagen (1976:37) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

  Omfattning
  ikrafttr. av 1976:37

Lag (1982:730) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1982:731) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:195
  Omfattning
  upph. 12 §; utgår rubr. närmast före 12, 16 §§; ändr. 1, 3, 4, 9, 13-15, 19, 20 §§, rubr. närmast före 13 §; ny 15 a §; omtryck

Lag (1982:1225) om upphävande av lagen (1982:730) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1984:294) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:92
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 20 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1985:927) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:213
  Omfattning
  ändr. 14, 15, 18-20 §§; ny 13 a §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:1158) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1987:757) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1988:1288) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1988:1606) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:23
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 15 a, 19, 20 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1992:139) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:29
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 13 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1519) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:62, Bet. 1992/93:NU12
  Omfattning
  ändr. 11, 14, 18 §§, rubr. närmast före 11 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:22) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. Föreskrifterna i 13, 14, 15, 15 a, 16 och 18--20 §§ i deras äldre lydelser skall fortfarande tillämpas vid handläggningen av ärenden om företagsförvärv enligt punkten 7 i övergångsbestämmelserna till konkurrenslagen (1993:20).
  3. Skulle efter ikraftträdandet av denna lag uppkomma ett ärende enligt lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart, som skulle ha handlagts av Marknadsdomstolen enligt 1 § i dess äldre lydelse, skall Marknadsdomstolen handlägga ärendet med tillämpning av 1, 2, 13 och 14 §§ i deras äldre lydelser. Detsamma skall gälla om ett sådant ärende inletts vid Marknadsdomstolen när denna lag träder i kraft. Lag (1993:682).
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:144, Prop. 1992/93:56, Bet. 1992/93:NU17
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 9, 13, 13 a, 14, 15, 15 a, 16, 18, 19, 20 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:682) om ändring i lagen (1993:22) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:360, Prop. 1992/93:195, Bet. 1992/93:LU45
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1993:22

Lag (1994:616) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:383, Prop. 1993/94:222, Bet. 1993/94:FiU22
  Omfattning
  ändr. 1, 13, 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1514) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid Marknadsdomstolen prövas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:77, Prop. 1994/95:17, Bet. 1994/95:LU5
  Omfattning
  ändr. 1, 13, 14, 15, 20 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:452) om ändring i lagen (1970:417) om Marknadsdomstol m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Föreskrifterna i 1, 13, 14, 15 och 20 §§ i deras äldre lydelse skall fortfarande tillämpas i ärenden om förbud eller ålägganden som handläggs enligt punkten 4 övergångsbestämmelserna till marknadsföringslagen (1995:450).
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:267, Prop. 1994/95:123, Bet. 1994/95:LU16
  Omfattning
  ändr. 1, 13, 14, 15, 20 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1998:649) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 1997/98:309, Prop. 1997/98:130, Bet. 1997/98:NU9
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1999:115) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:125, Prop. 1997/98:188, Bet. 1998/99:LU6
Omfattning
ändr. 9 §; ny 10 a §
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (2000:1024) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:16, Prop. 1999/2000:140, Bet. 2000/01:NU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1176) om ändring i lagen (2000:1024) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:84, Prop. 2000/01:34, Bet. 2000/01:LU3
Omfattning
ändr. 1 § i 2000:1024

Lag (2004:452) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål som vid ikraftträdandet är anhängiga vid Marknadsdomstolen.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:224, Prop. 2003/04:80, Bet. 2003/04:NU13
Omfattning
upph. 15 a §; ändr. 1, 11, 13, 14, 15, 19, 20 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:110) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:160, Prop. 2003/04:150, Bet. 2004/05:LU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-08-01

Lag (2005:593) om ändring i lagen (2005:110) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:297, Prop. 2004/05:140, Bet. 2004/05:NU16
Omfattning
ändr. 1 §, ikrafttr. i 2005:110

Lag (2005:594) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:297, Prop. 2004/05:140, Bet. 2004/05:NU16
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag 2005:694) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:307, Prop. 2004/05:131, Bet. 2004/05:JuU29
Omfattning
ändr. 16, 17 §§
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2006:485) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:275, Prop. 2005/06:98, Bet. 2005/06:LU26
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-10-01

Lag (2006:1396) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:27, Prop. 2006/07:3, Bet. 2006/07:CU2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:694) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Omfattning
ikrafttr. av 2005:694

Lag (2008:490) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:589) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
 2. För ärenden enligt lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling som anhängiggjorts vid Marknadsdomstolen före ikraftträdandet gäller 1 § första stycket 5 i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:237, Prop. 2007/08:135, Bet. 2007/08:NU14
Omfattning
ändr. 1, 9 §§
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2009:1271) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:84, Prop. 2008/09:231, Bet. 2009/10:NU8
Omfattning
ändr. 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:511) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1352) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:9, Prop. 2009/10:218, Bet. 2010/11:NU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1396) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1939) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2014:838) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:341, Prop. 2013/14:215, Bet. 2013/14:CU35
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2014:1345) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2014/15:5, Prop. 2013/14:239, Bet. 2014/15:CU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:344) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Rskr. 2014/15:185, Prop. 2014/15:58, Bet. 2014/15:CU15
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2016:193) om upphävande av lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
 2. Mål och ärenden som vid ikraftträdandet handläggs i Marknadsdomstolen och som har inletts genom ett överklagande av en dom eller ett beslut av tingsrätt ska överlämnas till Patent- och marknadsöverdomstolen. Övriga mål och ärenden som vid ikraftträdandet handläggs i Marknadsdomstolen ska lämnas över till Patent- och marknadsdomstolen.
 3. De upphävda bestämmelserna i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2016-09-01