lagen.nu

Lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1970-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:344
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-04-01
Övrigt
Rättelseblad 2005:593 och 2005:594 har iakttagits.
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2016-09-01 genom SFS 2016:193

Inledande bestämmelser

1 § Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informationsskyldighet, 13 eller 15 § lagen om lufttransporter, lagen om näringsförbud, lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden eller 4 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar. I mål enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchisegivares informationsskyldighet tilllämpas inte heller 13 a §. I stället gäller rättegångsreglerna i dessa lagar. Lag (2015:344).

Rättsfall (1)

MD 2005:18: Uttalanden på en hemsida med varningar för en viss produkt har bedömts vara...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (27)

2 § Mot Marknadsdomstolens dom eller beslut i mål och ärenden enligt denna lag får talan inte föras. Detsamma gäller domstolens beslut i övrigt enligt denna lag. Lag (1998:649).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:139, 1993:22, 1998:649

Marknadsdomstolens sammansättning m.m.

3 § Marknadsdomstolen består av en ordförande, en vice ordförande samt fem särskilda ledamöter. Lag (1993:22).

Ändringar/Förarbeten (8)

4 § Ordföranden, vice ordföranden och en av de särskilda ledamöterna skall vara jurister och ha erfarenhet som domare. De andra särskilda ledamöterna skall vara ekonomiska experter.

För vice ordföranden och var och en av de särskilda ledamöterna finns en eller flera ersättare. Bestämmelserna om vice ordförande och särskild ledamot gäller även ersättare. Lag (1993:22).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

5 § Har upphävts genom lag (1993:22).

6 § I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av ordförande i Marknadsdomstolen. Vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för viss tid. Lag (2010:1396).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1972:732, 1976:37, 2010:1396

7 § Ledamot och ersättare i marknadsdomstolen skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Innan ledamot eller ersättare börjar tjänstgöra i domstolen, skall han ha avlagt domared. Lag (1988:1288).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:1288

8 § Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare äger motsvarande tillämpning på ledamot i marknadsdomstolen. Lag (1972:732).

9 § Marknadsdomstolen är beslutför, när ordföranden och tre andra ledamöter är närvarande.

Ordföranden får ensam på domstolens vägnar

 • 1. vidta förberedande åtgärder,
 • 2. meddela beslut om avskrivning,
 • 3. besluta om rättelse av en dom eller ett beslut under de förutsättningar som anges i 17 kap. 15 § första stycket rättegångsbalken,
 • 4. avslå en begäran om att domstolen ska pröva en fråga om interimistiskt förbud eller åläggande utan att motparten getts tillfälle att yttra sig, och
 • 5. meddela prövningstillstånd under de förutsättningar som anges i 2 kap. 4 § tredje stycket rättegångsbalken.

Ordföranden får förordna sekreterare hos domstolen att ensam på domstolens vägnar vidta förberedande åtgärder. Lag (2008:589).

Ändringar/Förarbeten (9)

10 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Domstolen bestämmer dock själv i vilken ordning ledamöterna skall säga sin mening. Lag (1986:1158).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1972:732, 1986:1158

10 a § Dom skall meddelas så snart som det är möjligt. Den skall skrivas under av rättens ordförande. Kopia av domen skall skickas till parterna samma dag som domen meddelas. Vad som sägs om dom gäller också slutligt beslut. Lag (1999:115).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:115

Konsumentombudsmannen

11 § För frågor om marknadsföring och frågor om avtalsvillkor i konsumentförhållanden finns en konsumentombudsman. Ombudsmannen utses av regeringen för viss tid och skall vara jurist. Lag (2004:452).

Ändringar/Förarbeten (8)

12 § Har upphört att gälla genom lag (1982:731).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1982:731

Förfarandet

13 § Ansökan görs skriftligen om förbud eller åläggande enligt 1 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller 1 § lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Av ansökan ska de skäl framgå på vilka ansökan grundas och den utredning som sökanden åberopar. Lag (2009:1271).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (13)

13 a § I fråga om rätt för sammanslutningar av näringsidkare att medverka i mål som avses i 13 § gäller följande särskilda regler.

Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången av målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen, får Marknadsdomstolen på ansökan av sammanslutningen tillåta att denna, vid sidan av en enskild part, medverkar i förfarandet och därvid åberopar bevisning.

Ansökningen om medverkan skall vara skriftlig och innehålla de skäl som den grundas på.

Parterna skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökningen. Denna får inte bifallas, om parten på den sida som ansökningen om medverkan avser motsätter sig detta. Lag (1993:22).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:22, 1985:927

14 § Sökanden och dennes motpart ska beredas tillfälle att vid sammanträde inför Marknadsdomstolen lägga fram sina synpunkter och förebringa den utredning de vill åberopa.

I mål enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden ska Konsumentombudsmannen kallas till sammanträde, även om han inte är sökande. Vidare ska den som medverkar enligt 13 a § kallas till sammanträde.

Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig förberedelse äga rum i den utsträckning domstolen bestämmer. Lag (2009:1271).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (9)

15 § Mål får avgöras utan sammanträde enligt 14 § första stycket, om tillfredsställande utredning föreligger och part inte begär sammanträde. Ansökan som uppenbart inte förtjänar avseende får avslås utan sådant sammanträde.

Fråga om förbud eller åläggande enligt 6 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden får prövas utan sammanträde enligt 14 § första stycket.

Förbud eller åläggande som avses i andra stycket får inte beslutas utan att den som förbudet eller åläggandet avser fått tillfälle att yttra sig i frågan, såvida det inte finns anledning anta att denne avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Lag (2009:1271).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (13)

15 a § Har upphävts genom lag (2004:452).

16 § Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken skall tillämpas vid Marknadsdomstolen. Lag (2005:694).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

17 § Vid Marknadsdomstolens sammanträden skall protokoll föras. Berättelser som lämnas under förhör i bevissyfte behöver inte dokumenteras. Lag (2005:694).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:694

18 § Marknadsdomstolen får vid vite förelägga part eller annan, som kan antas ha sådana upplysningar att lämna som är av betydelse i målet, att inställa sig personligen inför domstolen. Domstolen kan besluta att den som inte är part skall höras som vittne. Därvid tillämpas 36 kap. 3, 5 och 6 §§, 10 § andra stycket, 11 §, 13 § första stycket och 14 § rättegångsbalken. Vägrar vittne utan giltigt skäl att avlägga ed eller att avge vittnesmål eller besvara fråga, får domstolen vid vite förelägga vittnet att fullgöra sin skyldighet.

Part eller den som medverkar enligt 13 a § får även föreläggas vid vite att tillhandahålla domstolen handling, varuprov och liknande som kan ha betydelse i målet. Detta innebär dock inte någon skyldighet att röja företagshemligheter av teknisk natur.

I fråga om vite som avses i denna paragraf gäller 9 kap. 8 § rättegångsbalken.

Den som inte är part och inte heller medverkar enligt 13 a § och som efter kallelse av Marknadsdomstolen inställt sig inför domstolen har rätt till ersättning enligt vad i rättegångsbalken är föreskrivet om ersättning till vittne eller sakkunnig. I mål där Konsumentombudsmannen för talan tillämpas bestämmelserna för mål om allmänt åtal. I andra mål tillämpas bestämmelserna för mål vari förlikning är tillåten. Skall ersättning utges av parterna en för båda och båda för en, skall domstolen slutligt fördela kostnaden mellan dem med hälften på vardera. Lag (1993:22).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

19 § I Marknadsdomstolens dom varigenom mål avgörs skall de skäl anges på vilka domen grundas. Domen och ett sådant beslut som avses i 15 § andra stycket skall sändas till parterna och till den som medverkar enligt 13 a § samma dag som domen eller beslutet meddelas. Lag (2004:452).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

20 § Ska en ansökan, en kallelse eller ett föreläggande tillställas en part eller någon annan, sker det genom delgivning. Detsamma gäller en dom eller ett beslut som sänds enligt 19 §. För andra handlingar får delgivning användas om det anses erforderligt.

Delgivning av sådana domar eller beslut av Marknadsdomstolen, som innefattar vitesföreläggande enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, får inte ske enligt 34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932), om det inte med beaktande av vad som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Lag (2010:1939).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (12)

Övriga bestämmelser

21 § Den som obehörigen yppar vad som enligt marknadsdomstolens beslut icke får uppenbaras, dömes till böter eller fängelse i högst ett år, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (1972:732).

22 § Fråga om utdömande av vite enligt 18 § prövas av marknadsdomstolen. Lag (1972:732).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1972:732

Ändringar och övergångsbestämmelser

1970:417

Departement
Finansdepartementet KO
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2016-09-01
Förarbeten
Prop. 1970:57, 3LU 45, rskr 260
SFS-nummer
1970:417

1971:113

Förarbeten
Prop. 1971:15, NU 7, rskr 90
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 20 §§, rubr. närmast före 13 §
SFS-nummer
1971:113

1972:732

Förarbeten
Prop. 1972:131, NU 61, rskr 310
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1-3, 6-10, 14, 16-22 §§, rubr. närmast före 3 §
SFS-nummer
1972:732

1973:879

Förarbeten
Prop. 1973:138, LU 1973:36, rskr 1973:347
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 20 §§, rubr. närmast före 13 §
SFS-nummer
1973:879

Lag (1976:37) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1975/76:34, NU 1975/76:20, rskr 1975/76:145
Omfattning
ändr. 1,3, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 20 §§, rubr. närmast före 13 §;omtryck
SFS-nummer
1976:37
Rubrik
Lag (1976:37) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förordning (1976:294) om ikraftträdande av lagen (1976:37) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Omfattning
ikrafttr. av 1976:37
SFS-nummer
1976:294
Rubrik
Förordning (1976:294) om ikraftträdande av lagen (1976:37) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1982:730) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1981/82:180, NU 1981/82:45, rskr 1981/82:385
Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
1982:730
Rubrik
Lag (1982:730) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1982:731) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1981/82:195, NU 1981/82:55, rskr 1981/82:377
Omfattning
upph. 12 §;utgår rubr. närmast före 12, 16 §§;ändr. 1, 3, 4, 9, 13-15, 19, 20 §§, rubr. närmast före 13 §;ny 15 a §;omtryck
SFS-nummer
1982:731
Rubrik
Lag (1982:731) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1982:1225) om upphävande av lagen (1982:730) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1982/83:51, NU 1982/83:16, rskr 1982/83:95
Omfattning
upph. 1982:730;omtryck
SFS-nummer
1982:1225
Rubrik
Lag (1982:1225) om upphävande av lagen (1982:730) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1984:294) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1983/84:92, LU 1983/84:30, rskr 1983/84:259
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 20 §§;omtryck
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:294
Rubrik
Lag (1984:294) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1985:927) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1984/85:213, LU 1985/86:10, rskr 1985/86:25
Omfattning
ändr. 14, 15, 18-20 §§;ny 13 a §
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:927
Rubrik
Lag (1985:927) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1986:1158) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1158
Rubrik
Lag (1986:1158) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1987:757) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:757
Rubrik
Lag (1987:757) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1988:1288) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1288
Rubrik
Lag (1988:1288) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1988:1606) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1988/89:23, 1988/89:LU13, rskr 1988/89:61
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 15 a, 19, 20 §§
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1988:1606
Rubrik
Lag (1988:1606) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1992:139) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1991/92:29, 1991/92:TU4, rskr 1991/92:111
Omfattning
ändr. 1, 2, 13 §§
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:139
Rubrik
Lag (1992:139) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1992:1519) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:62, bet. 1992/93:NU12, rskr 1992/93:95
Omfattning
ändr. 11, 14, 18 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1519
Rubrik
Lag (1992:1519) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1993:22) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144
Ikraft
1993-07-01
Omfattning
upph. 5 §;ändr. 1, 2, 3, 4, 9, 13, 13 a, 14, 15, 15 a, 16, 18, 19, 20 §§
SFS-nummer
1993:22
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
 • 2. Föreskrifterna i 13, 14, 15, 15 a, 16 och 18--20 §§ i deras äldre lydelser skall fortfarande tillämpas vid handläggningen av ärenden om företagsförvärv enligt punkten 7 i övergångsbestämmelserna till konkurrenslagen (1993:20).
 • 3. Skulle efter ikraftträdandet av denna lag uppkomma ett ärende enligt lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart, som skulle ha handlagts av Marknadsdomstolen enligt 1 § i dess äldre lydelse, skall Marknadsdomstolen handlägga ärendet med tillämpning av 1, 2, 13 och 14 §§ i deras äldre lydelser. Detsamma skall gälla om ett sådant ärende inletts vid Marknadsdomstolen när denna lag träder i kraft. Lag (1993:682).
Rubrik
Lag (1993:22) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1993:682) om ändring i lagen (1993:22) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m

Förarbeten
Prop. 1992/93:195, bet. 1992/93:LU45, rskr. 1992/93:360
Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 1993:22
SFS-nummer
1993:682
Rubrik
Lag (1993:682) om ändring i lagen (1993:22) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m

Lag (1994:616) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1993/94:222, bet. 1993/94:FiU22, rskr. 1993/94:383
Omfattning
ändr. 1, 13, 14, 15 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:616
Rubrik
Lag (1994:616) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1994:1514) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:17, 1994/95:44, bet. 1994/95:LU5, rskr. 1994/95:77
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 1, 13, 14, 15, 20 §§
SFS-nummer
1994:1514
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
 • 2. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid Marknadsdomstolen prövas enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (1994:1514) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1995:452) om ändring i lagen (1970:417) om Marknadsdomstol m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267
Ikraft
1996-01-01
Omfattning
ändr. 1, 13, 14, 15, 20 §§
SFS-nummer
1995:452
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
 • 2. Föreskrifterna i 1, 13, 14, 15 och 20 §§ i deras äldre lydelse skall fortfarande tillämpas i ärenden om förbud eller ålägganden som handläggs enligt punkten 4 övergångsbestämmelserna till marknadsföringslagen (1995:450).
Rubrik
Lag (1995:452) om ändring i lagen (1970:417) om Marknadsdomstol m.m.

Lag (1998:649) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:130, bet. 1997/98:NU9, rskr. 1997/98:309
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:649
Rubrik
Lag (1998:649) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (1999:115) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:188, bet. 1998/99:LU6, rskr. 1998/99:125
Omfattning
ändr. 9 §;ny 10 a §
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:115
Rubrik
Lag (1999:115) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2000:1024) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:140, bet. 2000/01:NU4, rskr. 2000/01:16
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1024
Rubrik
Lag (2000:1024) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2000:1176) om ändring i lagen (2000:1024) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:34, bet. 2000/01:LU3, rskr. 2000/01:84
Omfattning
ändr. 1 § i 2000:1024
SFS-nummer
2000:1176
Rubrik
Lag (2000:1176) om ändring i lagen (2000:1024) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2004:452) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:80, 2003/04:121, bet. 2003/04:NU13, 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:224, 2003/04:241
Ikraft
2004-07-01
Omfattning
upph. 15 a §;ändr. 1, 11, 13, 14, 15, 19, 20 §§
SFS-nummer
2004:452
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål som vid ikraftträdandet är anhängiga vid Marknadsdomstolen.
Rubrik
Lag (2004:452) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2005:110) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-08-01
SFS-nummer
2005:110
Rubrik
Lag (2005:110) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2005:593) om ändring i lagen (2005:110) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297
Omfattning
ändr. 1 §, ikrafttr. i 2005:110
SFS-nummer
2005:593
Rubrik
Lag (2005:593) om ändring i lagen (2005:110) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2005:594) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:594
Rubrik
Lag (2005:594) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag 2005:694) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Omfattning
ändr. 16, 17 §§
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2005:694
Rubrik
Lag 2005:694) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2006:485) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:98, bet. 2005/06:LU26, rskr. 2005/06:275
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-10-01
SFS-nummer
2006:485
Rubrik
Lag (2006:485) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2006:1396) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:3, bet. 2006/07:CU2, rskr. 2006/07:27
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1396
Rubrik
Lag (2006:1396) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:694) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2005:694
SFS-nummer
2007:636
Rubrik
Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:694) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2008:490) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:490
Rubrik
Lag (2008:490) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2008:589) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Ikraft
2008-11-01
Omfattning
ändr. 1, 9 §§
SFS-nummer
2008:589
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
 • 2. För ärenden enligt lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling som anhängiggjorts vid Marknadsdomstolen före ikraftträdandet gäller 1 § första stycket 5 i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2008:589) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2009:1271) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:231, bet. 2009/10:NU8, rskr. 2009/10:84
Omfattning
ändr. 13, 14, 15 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1271
Rubrik
Lag (2009:1271) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2010:511) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:511
Rubrik
Lag (2010:511) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2010:1352) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:218, bet. 2010/11:NU4, rskr. 2010/11:9
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1352
Rubrik
Lag (2010:1352) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2010:1396) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1396
Rubrik
Lag (2010:1396) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2010:1939) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ändr. 20 §
SFS-nummer
2010:1939
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Rubrik
Lag (2010:1939) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2014:838) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-08-02
SFS-nummer
2014:838
Rubrik
Lag (2014:838) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2014:1345) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1345
Rubrik
Lag (2014:1345) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2015:344) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15, rskr. 2014/15:185
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:344
Rubrik
Lag (2015:344) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lag (2016:193) om upphävande av lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ikraft
2016-09-01
Omfattning
upph.
SFS-nummer
2016:193
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
 • 2. Mål och ärenden som vid ikraftträdandet handläggs i Marknadsdomstolen och som har inletts genom ett överklagande av en dom eller ett beslut av tingsrätt ska överlämnas till Patent- och marknadsöverdomstolen. Övriga mål och ärenden som vid ikraftträdandet handläggs i Marknadsdomstolen ska lämnas över till Patent- och marknadsdomstolen.
 • 3. De upphävda bestämmelserna i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande.
Rubrik
Lag (2016:193) om upphävande av lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation