Upphävd författning

Hemvärnskungörelse (1970:304)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-05-27
Ändring införd
SFS 1970:304 i lydelse enligt SFS 1995:644
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Hemvärnet har till uppgift att skydda hembygd och arbetsplats.

[S2]Hemvärnet rekryteras på frivillighetens väg. Hemvärnet ingår i Försvarsmakten. Förordning (1995:644).

2 §  Hemvärnet indelas i allmänt hemvärn och driftvärn.

[S2]Allmänna hemvärnet har till uppgift att skydda hembygden. Inom allmänna hemvärnet får enligt rikshemvärnschefens bestämmande organiseras företagshemvärn för skydd av anläggning eller arbetsplats.

[S3]Driftvärnet har till uppgift att skydda myndighets eller företags egna anläggningar och egen verksamhet och får ej utan medgivande av myndigheten eller företaget användas för andra uppgifter.

3 §  Inom Försvarsmakten utövar rikshemvärnschefen ledningen av och uppsikten över hemvärnet.

[S2]I viktigare frågor som rör hemvärnet skall rikshemvärnschefen höra rikshemvärnsrådet. Förordning (1994:869).

4 §  Militärbefälhavare och försvarsområdesbefälhavare leder hemvärnet inom militärområdet respektive förvarsområdet.

[S2]Om driftvärnets operativa användning föreskrives i 36 §.

5 § har upphävts genom förordning (1984:72).

6 §  Hemvärnets personal består av hemvärnsmän, hemvärnsungdom och avtalspersonal enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt av fast anställd personal vid Försvarsmakten som är krigsplacerad i hemvärnet. Till hemvärnsmän hör hemvärnsbefäl. Hemvärnsman är frivillig. Hemvärnsman i driftvärnet får under tjänstgöring i driftvärnet benämnas driftvärnsman. Förordning (1995:644).

7 §  Hemvärnsmän är antingen ordinarie hemvärnsmän, extra hemvärnsmän, hemvärnsveteraner eller hemvärnsmusiker. Ordinarie hemvärnsmän är placerade för tjänstgöring i hemvärnet. Extra hemvärnsmän disponeras av hemvärnet endast när de inte tas i anspråk för andra uppgifter inom totalförsvaret med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. För hemvärnsveteraner och hemvärnsmusiker gäller föreskrifter som rikshemvärnschefen meddelar.

[S2]Åtaganden av hemvärnsmän att tjänstgöra i hemvärnet sker genom skriftliga avtal. Förordning (1995:644).

8 § har upphävts genom förordning (1995:644).

9 §  Den som antas som hemvärnsman skall

 1. vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år,
 2. ha nöjaktiga förutsättningar för tjänstgöringen samt
 3. vara disponibel för tjänstgöring i hemvärnet. Förordning (1995:644).

10 § har upphävts genom förordning (1995:644).

11 §  Den som antas som hemvärnsungdom skall

 1. vara svensk medborgare och ha fyllt 15 år,
 2. ha nöjaktiga förutsättningar för tjänstgöringen,
 3. ha förmyndares medgivande.

[S2]För hemvärnsungdom gäller i övrigt föreskrifter som rikshemvärnschefen meddelar. Förordning (1990:17).

12 §  Ansökan om att bli antagen som hemvärnsman skall vara skriftlig och innehålla förklaring om sökandens hälsotillstånd. Den avtalsslutande myndigheten får infordra andra uppgifter som fordras om personliga förhållanden av betydelse för tjänstgöringen.

13 §  Om hemvärnets personalstyrka och om högsta antalet extra hemvärnsmän finns särskilda bestämmelser.

14 §  Vid höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut av regeringen intar hemvärnet hemvärnsberedskap. Om överbefälhavaren hos regeringen har gjort framställning om hemvärnsberedskap och landets försvar eller säkerhet kräver att hemvärnet tas i anspråk omedelbart, får Försvarsmakten förordna om hemvärnsberedskap för tiden intill dess regeringens beslut föreligger.

[S2]Vid beredskapslarm intar hemvärnet högsta beredskapsgrad. Närmare föreskrifter om hemvärnets beredskapsgrader meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:869).

15 §  Under hemvärnsberedskap skall hemvärnets personal utom hemvärnsungdom fullgöra den tjänstgöring som behövs med hänsyn till hemvärnets uppgifter. Förordning (1995:644).

15 a §  Hemvärnsungdom får inte fullgöra tjänstgöring under höjd beredskap. Förordning (1994:869).

16 §  När det inte råder hemvärnsberedskap eller höjd beredskap är hemvärnsmän och avtalspersonal skyldiga att varje år fullgöra utbildning under lägst 20 och högst 50 timmar. Inom allmänna hemvärnet skall utbildningen planläggas och genomföras så, att hemvärnsmannen kan fullgöra utbildningsskyldigheten under icke arbetstid. Förordning (1995:644).

17 §  Avtal om tjänstgöring i hemvärnet träffas genom hemvärnskontrakt och gäller med en månads uppsägningstid. Kontraktet får dock omedelbart hävas av försvarsområdesbefälhavare för hemvärnsman i allmänna hemvärnet och av driftvärnschef för hemvärnsman i driftvärnet. Hemvärnsman får ej säga upp avtalet under hemvärnsberedskap.

18 §  Försvarsmakten får under höjd beredskap medge hemvärnsmän och avtalspersonal undantag från tjänstgöringsskyldighet enligt 6 kap. 2 § 2 lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

[S2]När det inte råder höjd beredskap tillämpas i fråga om uppskov bestämmelsen i 5 kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt på hemvärnsmän och avtalspersonal. Beslut om uppskov skall fattas av Försvarsmakten. Förordning (1995:644).

19 §  Om hemvärnsmans medverkan i efterspanings- och bevakningstjänst m.m. finns särskilda bestämmelser.

Särskilda bestämmelser om allmänna hemvärnet

20 §  För allmänna hemvärnets verksamhet indelas försvarsområde i hemvärnsområden. Hemvärnsområden kan sammanföras till en hemvärnskrets.

[S2]Militärbefälhavaren bestämmer i samråd med rikshemvärnschefen indelningen i hemvärnsområden och hemvärnskretsar.

21 §  Chef för hemvärnskrets (kretshemvärnschef) leder under försvarsområdesbefälhavaren hemvärnet inom hemvärnskretsen.

[S2]Kretshemvärnschef åligger särskilt att

 1. medverka i utbildningsverksamheten,
 2. verka för rekrytering,
 3. främja samarbetet med civila myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

[S3]Kretshemvärnschefen skall i fråga om uppgifter under 2 och 3 samråda med något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom försvarsområdet. Förordning (1979:401).

22 §  Chef för hemvärnsområde (hemvärnschef) leder hemvärnet inom hemvärnsområdet.

[S2]Hemvärnschef åligger särskilt att

 1. leda utbildningsverksamheten inom området,
 2. förestå områdets expedition och föra erforderliga handlingar,
 3. verka för rekrytering,
 4. främja samarbetet med civila myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

[S3]Hemvärnschef skall i fråga om uppgifterna under 3 och 4 samråda med något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom hemvärnsområdet.

[S4]Om handläggning av förvaltningsärenden finns särskilda bestämmelser. Förordning (1979:401).

23 §  Kretshemvärnschef är underställd försvarsområdesbefälhavaren.

[S2]Hemvärnschef är underställd kretshemvärnschefen eller, om hemvärnsområdet ej ingår i hemvärnskrets, försvarsområdesbefälhavaren.

[S3]Under hemvärnschef lyder hemvärnspersonal inom hemvärnsområdet.

24 §  Inom hemvärnsområdet organiseras hemvärnsmännen i hemvärnsförband -- grupper, plutoner, kompanier.

[S2]Försvarsområdesbefälhavaren bestämmer efter hörande av kretshemvärnschefen och hemvärnschefen antalet hemvärnsmän inom hemvärnsområdet och områdets indelning i hemvärnsförband.

25 §  Befäl i hemvärnet skall förordnas av försvarsområdesbefälhavaren för högst fyra år, dock längst till och med den månad befälet fyller sextiofem år.

[S2]Innan en kretshemvärnschef eller en hemvärnschef förordnas skall yttrande inhämtas från något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom försvarsområdet.

[S3]Om det finns särskilda skäl, kan försvarsområdesbefälhavaren förlänga ett förordnande enligt första stycket med ett år i taget, dock längst till och med den månad befälet fyller sjuttio år. Förordning (1992:534).

26 § har upphävts genom förordning (1992:534).

27 §  Hemvärnsman antages av försvarsområdesbefälhavaren efter förslag av hemvärnschefen. Ansökan inges till hemvärnschefen i det hemvärnsområde där sökanden är bosatt eller vistas.

28 §  I ärende om förordnande av hemvärnschef eller om antagning av hemvärnsman skall hemortskommunen ha lämnats tillfälle att yttra sig. Sådant yttrande får ej frångås utan att särskilda skäl föreligger. Är yttrandet avstyrkande, får förordnande eller antagning ej ske utan att frågan underställs rikshemvärnschefen, som avgör ärendet efter samråd med länsstyrelsen.

29 §  Innan hemvärnskontrakt häves skall hemortskommunen ha lämnats tillfälle att yttra sig. Kommunen kan också hemställa att hemvärnskontrakt eller befälsförordnande häves. Har kommunen och försvarsområdesbefälhavaren olika mening, skall frågan underställas rikshemvärnschefen, som avgör ärendet efter samråd med länsstyrelsen.

Särskilda bestämmelser om driftvärnet

30 §  Driftvärn organiseras vid myndighet och företag i den omfattning som regeringen bestämmer. Inom byggnads- och reparationsberedskapen får driftvärn organiseras utan tillstånd av regeringen. Ansökan om tillstånd att få organisera driftvärn vid kommunal myndighet eller enskilt företag inges till rikshemvärnschefen som med eget yttrande överlämnar ärendet till regeringen. Förordning (1977:184).

31 §  För driftvärnets verksamhet kan indelning ske i driftvärnsdistrikt, driftvärnssektioner eller andra områden samt i lokala driftvärnsavdelningar. Indelningen bör såvitt möjligt anpassas till myndighetens eller företagets organisation. Rikshemvärnschefen bestämmer indelningen efter förslag av myndigheten eller företaget.

32 §  Chef för driftvärn vid myndighet eller företag (driftvärnschef) utövar under rikshemvärnschefen ledningen av och uppsikten över myndighetens eller företagets driftvärn samt verkar för utbildningen inom detta.

33 §  Chef för driftvärnsdistrikt, driftvärnssektion eller annat områd samt chef för lokal driftvärnsavdelning (driftvärnsledare) leder under driftvärnschefen driftvärnet inom myndigheten eller företaget enligt instruktion som godkännes av rikshemvärnschefen.

34 §  Försvarsområdesbefälhavare svarar i samråd med vederbörande chef inom driftvärnet för utbildning och utrustning av driftvärn inom försvarsområdet.

35 §  Driftvärn organiseras i förband -- grupper, plutoner, kompanier -- enligt bestämmande av driftvärnschefen efter samråd med försvarsområdesbefälhavaren. Uppgift om organisationen insändes till rikshemvärnschefen.

36 §  Chef för driftvärnsförband är underställd vederbörande chef inom driftvärnet men lyder i fråga om utbildning och utrustning under försvarsområdesbefälhavaren. Chef för driftvärnsförband lyder också under försvarsområdesbefälhavaren i fråga om samordning av stridsverksamhet under krig när särskilda förhållanden påkallar det. Förordning (1994:869).

37 §  Driftvärnschef och chef för driftvärnsdistrikt samt ställföreträdare för sådan chef förordnas av rikshemvärnschefen efter förslag av myndigheten eller företaget. Förordnandet upphör om vederbörande lämnar sin anställning hos myndigheten eller företaget. Förordnandet kan också återkallas av rikshemvärnschefen efter framställning av myndigheten eller företaget.

38 §  Annan chef inom driftvärn än som avses i 37 § och befäl vid driftvärnsförband förordnas av driftvärnschefen eller, enligt dennes bemyndigande, av chef för driftvärnsdistrikt.

39 §  Driftvärnets personal rekryteras från den personal som är sysselsatt eller beredskapsregistrerad vid myndigheten eller företaget.

40 §  Hemvärnsman i driftvärnet antages av driftvärnschefen eller, enligt dennes bemyndigande, av chef för driftvärnsdistrikt eller driftvärnssektion eller annan områdeschef. Kontraktet upphör att gälla om hemvärnsmannen lämnar sin anställning hos myndigheten eller företaget eller om han ej längre är beredskapsregistrerad där.

[S2]För antagning av hemvärnsmän i byggnads- och reparationsberedskapens driftvärn meddelar rikshemvärnschefen särskilda bestämmelser.

[S3]Uppgifter om antagning av hemvärnsman i driftvärnet och andra uppgifter om personalen vid driftvärn lämnas till försvarsområdesbefälhavaren enligt rikshemvärnschefens bestämmande.

Hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt

41 §  Hemvärnets personal får väcka förslag i frågor som rör hemvärnet och får besluta i sådana frågor i den mån de ej skall avgöras av förvaltningsmyndigheter. Personalen får också besluta om vården av tillgångar och medel som ej tillhör staten eller bekostas av statsmedel. Förslags- och beslutanderätten utövas genom särskilda organ enligt 42 §. Förordning (1979:401).

42 §  För hemvärnet inom hela landet utövas förslags- och beslutanderätten av rikshemvärnstinget och rikshemvärnsrådet.

[S2]Inom hemvärnsområde, försvarsområde och driftvärn utövas förslags- och beslutanderätten av organ som rikshemvärnschefen bestämmer efter samråd med rikshemvärnsrådet. Förordning (1993:1599).

43 §  Rikshemvärnsrådet består av rikshemvärnschefen, en ledamot som förordnas av regeringen, ledamöter som utses av rikshemvärnstinget och övriga ledamöter enligt bestämmelser som meddelas enligt 46 §. För varje ledamot utses ersättare.

[S2]I rikshemvärnstinget deltar ledamöterna i rikshemvärnsrådet jämte ersättare och ombud för hemvärnspersonalen i övrigt enligt bestämmelser som meddelas enligt 46 §.

[S3]Ordförande vid rikshemvärnsting och i rikshemvärnsrådet är rikshemvärnschefen. Förordning (1993:1599).

44 §  I ärenden om disciplinansvar eller åtalsanmälan enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. i fråga om hemvärnsmän eller avtalspersonal skall yttrande inhämtas från något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom hemvärnsområdet eller, i fråga om driftvärnsmän, bland motsvarande organ inom driftvärnet. Yttrande behöver inte inhämtas under krig.

[S2]I ärenden om förordnande av officer för handläggning av hemvärnsärenden hos försvarsområdesbefälhavaren samt av kretshemvärnschef skall yttrande inhämtas från något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom försvarsområdet. Förordning (1995:644).

45 §  Kommun har rätt att utse minst en ledamot i något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom kommunen. Förordning (1979:401).

46 §  Efter samråd med rikshemvärnsrådet bestämmer rikshemvärnschefen vilka organ som skall fullgöra uppgifterna i 21, 22, 25 och 44 §§ samt meddelar de ytterligare föreskrifter om förslags- och beslutanderätten som behövs. Förordning (1993:1599).

Övriga bestämmelser

47 §  Hemvärnspersonal erhåller under tjänstgöring och vid sammanträde med hemvärnets särskilda organ traktamente, premie och andra förmåner enligt grunder som regeringen bestämmer. Förordning (1977:184).

48 §  Beslut i ärenden om antagning till hemvärnet får överklagas till Överklagandenämnden för totalförsvaret. Nämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1995:644).

48 a §  I varje kommun skall det finnas en hemvärnsnämnd som skall sköta kommunens uppgifter enligt denna kungörelse eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av kungörelsen. Kommunstyrelsen är hemvärnsnämnd om inte kommunen har tillsatt en särskild hemvärnsnämnd eller uppdragit åt någon annan nämnd att vara hemvärnsnämnd.

[S2]I fråga om en särskild hemvärnsnämnd tillämpas vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Förordning (1991:1599).

Tillämpningsföreskrifter

49 §  Närmare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av Försvarsmakten, om ej annat föreskrivits i det föregående. I frågor som avser driftvärn meddelas föreskrifterna och anvisningarna i samråd med vederbörande myndighet eller företag. Förordning (1994:869).

Ändringar

Hemvärnskungörelse (1970:304)

Ändring, SFS 1973:1061

  Omfattning
  ändr. 25, 26 §§

Förordning (1977:184) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304)

  Omfattning
  ändr. 6, 8, 14, 15, 30, 41, 44, 46-48 §§; ny 48 a §

Förordning (1979:401) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304)

  Omfattning
  ändr. 7, 8, 15, 21, 22, 25, 41-46 §§

Förordning (1984:72) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304)

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 7, 9, 44 §§
  Ikraftträder
  1984-04-01

Förordning (1985:50) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304)

  Omfattning
  upph. 48 §; ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1985-03-01

Förordning (1986:894) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304)

  Omfattning
  ändr. 48 a §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:191) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304)

  Omfattning
  ändr. 44 §
  Ikraftträder
  1987-06-01

Förordning (1989:451) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304)

  Omfattning
  ändr. 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:17) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304)

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1990-03-01

Förordning (1991:1599) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304)

  Omfattning
  ändr. 48 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:534) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304)

  Omfattning
  upph. 26 §; ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:253) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304)

  Omfattning
  ändr. 1, 14, 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1599) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304)

  Omfattning
  ändr. 3, 42, 43, 46 §§
  Ikraftträder
  1994-02-01

Förordning (1994:869) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304)

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 6, 9, 14, 36, 49 §§; ny 15 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:644) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304)

Omfattning
upph. 8, 10 §§; ändr. 1, 6, 7, 9, 15, 16, 18, 44 §§; ny 48 §
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 1997:146

  Omfattning
  upph.